8.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 234/10


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1499

z 3. septembra 2015,

ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Belgicko v súvislosti s regiónom Flámsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

[oznámené pod číslom C(2015) 6058]

(Iba holandské znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1), a najmä na odsek 2 tretí pododsek prílohy III k uvedenej smernici,

keďže:

(1)

Ak sa množstvo hnoja, ktoré má členský štát v úmysle každoročne aplikovať na jeden hektár, líši od množstva uvedeného v odseku 2 druhom pododseku prvej vete prílohy III k smernici 91/676/EHS a v písmene a) uvedeného pododseku, musí sa toto množstvo stanoviť tak, aby neovplyvnilo dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 uvedenej smernice, a musí byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií, akými sú v tomto prípade napr. dlhé vegetačné obdobie a plodiny s vysokým príjmom dusíka.

(2)

Komisia prijala 29. júla 2011 vykonávacie rozhodnutie 2011/489/EÚ (2), ktorým sa Belgickému kráľovstvu v regióne Flámsko povoľuje za určitých podmienok aplikovať až 250 kg dusíka z maštaľného hnoja na hektár ročne na parcelách, na ktorých sa pestuje trávny porast a kukurica podsiata trávou, pokosený trávny porast, po ktorom nasleduje kukurica, a pokosená raž, po ktorej nasleduje kukurica, a až 200 kg dusíka z maštaľného hnoja na hektár ročne na parcelách, na ktorých sa pestuje ozimná pšenica a tritikale, po ktorých nasleduje medziplodina a cukrová alebo kŕmna repa.

(3)

Výnimka udelená vykonávacím rozhodnutím 2011/489/EÚ sa týkala približne 2 970 poľnohospodárov a 82 820 ha pôdy a jej platnosť sa skončila 31. decembra 2014.

(4)

Belgicko predložilo Komisii 7. apríla 2015 žiadosť o obnovenie výnimky podľa odseku 2 tretieho pododseku prílohy III k smernici 91/676/EHS vzťahujúcej sa na región Flámsko.

(5)

Požadovaná výnimka sa týka úmyslu Belgicka povoliť v osobitných poľnohospodárskych podnikoch vo Flámsku aplikáciu až 250 kg dusíka z maštaľného hnoja a z upraveného hnoja pochádzajúceho od ošípaných na hektár ročne na parcelách, na ktorých sa pestuje trávny porast, trávny porast skombinovaný s ďatelinou, kukurica podsiata trávnym porastom a pokosený trávny porast alebo pokosená raž, po ktorých nasleduje kukurica, a až 200 kg dusíka z maštaľného hnoja a z upraveného hnoja pochádzajúceho od ošípaných na hektár ročne na parcelách, na ktorých sa pestuje ozimná pšenica alebo tritikale, po ktorých nasleduje medziplodina a repa.

(6)

Podľa informácií, ktoré poskytli belgické orgány v súvislosti s výnimkou udelenou vykonávacím rozhodnutím 2011/489/EÚ, neviedla daná výnimka k zhoršeniu kvality vody. Zo správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu o vykonávaní smernice 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov vychádzajúcej zo správ členských štátov za obdobie rokov 2008 až 2011 (3) vyplýva, že v regióne Flámsko, pokiaľ ide o podzemné vody, zhruba 78 % monitorovacích staníc zaznamenalo strednú koncentráciu dusičnanov nižšiu ako 50 mg/l, pričom v 63 % monitorovacích staníc bola zaznamenaná stredná koncentrácia dusičnanov nižšia ako 25 mg/l. Údaje z monitorovania poukazujú na klesajúcu tendenciu koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách v porovnaní s predchádzajúcim vykazovaným obdobím (2004 až 2007). Pokiaľ ide o povrchové vody, 93 % monitorovacích staníc zaznamenalo strednú koncentráciu dusičnanov nižšiu ako 50 mg/l a 70 % monitorovacích staníc zaznamenalo strednú koncentráciu dusičnanov nižšiu ako 25 mg/l. Väčšina monitorovacích bodov povrchových vôd vykazuje klesajúce koncentrácie dusičnanov. Vo vykazovanom období 2008 až 2011 bolo približne 80 % riek a všetky brakické vody klasifikované buď ako eutrofné alebo hypertrofné.

(7)

Flámsko si stanovilo, že tieto ciele v oblasti kvality vody dosiahne počas akčného programového obdobia 2015 až 2018. V prípade povrchových vôd sa koncentrácia dusičnanov nižšia ako 50 mg na liter bude musieť dosiahnuť v 95 % monitorovacích bodov poľnohospodárskej monitorovacej siete; v prípade plytkých podzemných vôd, ktoré majú menšiu rýchlosť regenerácie, sa priemerná koncentrácia dusičnanov bude musieť znížiť o 20 % v porovnaní s priemernou úrovňou roku 2010 predstavujúcou 40 mg dusičnanov na liter; v hydrogeologicky rovnorodých zónach, v prípade ktorých sú koncentrácie dusičnanov v plytkých podzemných vodách v priemere vyššie ako 50 mg dusičnanov na liter, sa priemerná koncentrácia bude musieť znížiť o 5 mg dusičnanov na liter.

(8)

Na dosiahnutie týchto cieľov si Flámsko na obdobie 2015 až 2018 stanovilo účinnejší akčný program. Do konca zimy 2016 – 2017 sa vykoná prehodnotenie politiky, na základe ktorého sa prijme možné ďalšie účinné opatrenie s cieľom zaručiť, že sa dosiahnu stanovené ciele v oblasti kvality vody. Právny predpis transponujúci smernicu 91/676/EHS v regióne Flámsko, ktorým je vyhláška o ochrane pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (4) (ďalej len „vyhláška o hnojivách“), sa zmenil (5) v súlade s akčným programom na obdobie 2015 až 2018 dňa 12. júna 2015 a uplatňuje sa v spojení s týmto rozhodnutím.

(9)

Vyhláška o hnojivách sa uplatňuje na celom území regiónu Flámsko.

(10)

Vyhláška o hnojivách obsahuje aj hraničné hodnoty pre aplikáciu dusíka a fosforu.

(11)

Z podkladových materiálov, ktoré predložilo Belgicko v súvislosti s regiónom Flámsko, vyplýva, že navrhované množstvo 250, resp. 200 kg dusíka z maštaľného hnoja na hektár ročne je odôvodnené na základe objektívnych kritérií, akým sú dlhé vegetačné obdobie a plodiny s vysokým príjmom dusíka.

(12)

Podľa údajov, ktoré poskytlo Belgicko v súvislosti s regiónom Flámsko v rokoch 2008 až 2011, sa počet ošípaných zvýšil o 4,4 % v porovnaní s obdobím 2004 až 2007. Z najnovších dostupných údajov za roky 2012 a 2013 vyplýva, že došlo k miernejšiemu zvýšeniu počtu ošípaných o 2,6 %. Ďalej z nich vyplýva, že počet hydiny klesol v období rokov 2004 až 2008 o 13,2 % a vzápätí vzrástol o 20,8 %. Počet hovädzieho dobytka zostal stabilný. S cieľom zabrániť, aby uplatňovanie požadovanej výnimky viedlo k intenzifikácii chovu hospodárskych zvierat, príslušné orgány zaistia obmedzenie počtu hospodárskych zvierat chovaných v jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch (práva na emisie živín) v regióne Flámsko v súlade s ustanoveniami vyhlášky o hnojivách.

(13)

Používanie dusíka z maštaľného hnoja v období rokov 2008 – 2011 zaznamenalo pokles o 15 % v porovnaní s obdobím 2004 – 2007. Počas tretieho akčného programu (2007 až 2010) používanie dusíka z maštaľného hnoja stagnovalo na úrovni približne 101 tisíc ton ročne. Počas štvrtého akčného programu sa pozoroval ďalší pokles vo využívaní dusíka z maštaľného hnoja na úroveň 94,5 tisíca ton v roku 2013. Počas vykazovaného obdobia 2008 až 2011 zaznamenalo používanie minerálneho dusíka nárast o 4 % v porovnaní s obdobím 2004 až 2007. Z najnovších dostupných údajov za roky 2012 a 2013 vyplýva, že používanie minerálneho dusíka sa stabilizovalo na úrovni 39 tisíc ton.

(14)

Po preskúmaní žiadosti sa dospelo k záveru, že navrhované množstvo 250 kg, resp. 200 kg dusíka z hnoja pochádzajúceho od pasúcich sa hospodárskych zvierat a zo spracovaného hnoja pochádzajúceho od ošípaných na hektár ročne neovplyvní dosiahnutie cieľov smernice 91/676/EHS za predpokladu, že sa splnia určité prísne podmienky, ktoré sa uplatňujú nad rámec účinnejších opatrení prijatých v akčnom programe na obdobie rokov 2015 až 2018.

(15)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (6) sa zabezpečuje komplexný cezhraničný prístup k ochrane vôd postavený na správnych územiach povodí, pričom cieľom je dosiahnuť dobrý stav európskych vodných útvarov do roku 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tohto cieľa je aj znižovanie objemu živín. Výnimkou podľa tohto rozhodnutia nie sú dotknuté ustanovenia smernice 2000/60/ES, ani sa ňou nevylučuje, že na splnenie z nich vyplývajúcich povinností môžu byť potrebné ďalšie opatrenia.

(16)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (7) sa stanovujú všeobecné pravidlá zamerané na zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Únii na účely politík Únie v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Priestorové informácie získané v kontexte tohto rozhodnutia by podľa možnosti mali byť v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice. V záujme jednotnosti údajov a zníženia administratívnej záťaže by Belgicko malo pri zbere potrebných údajov na základe tohto rozhodnutia podľa potreby použiť informácie získané v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému zriadeného podľa hlavy V kapitoly II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (8).

(17)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre dusičnany zriadeného podľa článku 9 smernice 91/676/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výnimka, o ktorú požiadalo Belgicko v mene regiónu Flámsko na účely povolenia vyššieho množstva maštaľného hnoja, ako je množstvo stanovené v odseku 2 druhom pododseku prvej vete prílohy III k smernici 91/676/EHS a v písmene a) uvedeného pododseku, sa udeľuje za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článkoch 4 až 12.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na individuálnom základe na osobitné parcely poľnohospodárskeho podniku, na ktorých sa pestujú plodiny vyžadujúce vysoké dávky dusíka a s dlhým vegetačným obdobím, a za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článkoch 4 až 7.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„poľnohospodárske podniky“ sú podniky s chovom alebo bez chovu hospodárskych zvierat;

b)

„parcela“ je samostatné pole alebo skupina polí, ktoré sú homogénne, pokiaľ ide o plodiny, druh pôdy a spôsoby hnojenia;

c)

„trávny porast“ je plocha trvalo alebo dočasne zatrávnená (dočasne znamená vo všeobecnosti menej ako štyri roky);

d)

„plodiny vyžadujúce vysoké dávky dusíka a s dlhým vegetačným obdobím“ sú ktorékoľvek z týchto plodín:

i)

trávny porast;

ii)

trávny porast obsahujúci menej ako 50 % ďateliny;

iii)

kukurica podsiata pred zberom alebo po zbere trávou, ktorá sa pokosí a odstráni z poľa, pričom plní funkciu medziplodiny;

iv)

pokosený trávny porast alebo pokosená raž, po ktorých nasleduje kukurica;

v)

ozimná pšenica alebo tritikale, po ktorých nasleduje medziplodina;

vi)

cukrová alebo kŕmna repa;

e)

„pasúce sa hospodárske zvieratá“ sú hovädzí dobytok (s výnimkou jatočných teliat), ovce, kozy a kone;

f)

„spracovanie hnoja“ je proces spracovania hnoja od ošípaných na dve frakcie, na pevnú a tekutú, ktorý sa vykonáva s cieľom zlepšiť aplikáciu hnojív na pôdu a zvýšiť zhodnotenie dusíka a fosforu;

g)

„spracovaný hnoj“ je tekutá frakcia pochádzajúca zo spracovania hnoja;

h)

„maštaľný odpad s nízkym obsahom dusíka a fosforečnanov“ je spracovaný hnoj s maximálnym obsahom 1 kg dusíka na tonu maštaľného odpadu a s maximálnym obsahom 1 kg fosforečnanov na tonu maštaľného odpadu;

i)

„profil pôdy“ je vrstva pôdy pod povrchom do hĺbky 0,90 m, pokiaľ sa priemerná výška hladiny podzemnej vody nenachádza v menšej hĺbke; v tom prípade je to vrstva do hĺbky priemernej najvyššej hladiny podzemnej vody.

Článok 4

Ročná žiadosť a záväzok

1.   Poľnohospodári, ktorí chcú využiť výnimku podľa tohto rozhodnutia, každoročne predkladajú príslušným orgánom žiadosť o jej udelenie do 15. februára. Za rok 2015 musí byť ročná žiadosť predložená do 31. júla.

2.   Spolu s každoročnou žiadosťou v zmysle odseku 1 sa poľnohospodári písomne zaviažu splniť podmienky stanovené v článkoch 5, 6 a 7.

Článok 5

Spracovanie hnoja

1.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa pevná frakcia pochádzajúca zo spracovania hnoja dostala do autorizovaných zariadení na recykláciu s cieľom znížiť zápach a iné emisie, zlepšiť poľnohospodárske a hygienické vlastnosti, uľahčiť zaobchádzanie a podporiť recykláciu dusíka a fosforečnanov.

2.   Poľnohospodári, ktorí využívajú výnimku a spracúvajú hnoj, predkladajú každoročne príslušným orgánom údaje týkajúce sa množstva hnoja odovzdaného na spracovanie, údaje týkajúce sa množstva a miesta určenia pevnej frakcie a spracovaného hnoja, ako aj údaje týkajúce sa obsahu dusíka a fosforu.

3.   Príslušné orgány určia a pravidelne aktualizujú uznávanú metodiku hodnotenia zloženia spracovaného hnoja, odchýlok v zložení a účinnosti spracovania každého poľnohospodárskeho podniku, ktorý využíva individuálnu výnimku.

4.   Príslušné orgány zabezpečia, aby boli amoniak a ostatné emisie zo spracovania hnoja zachytávané a zaobchádzalo sa s nimi tak, aby sa znížil vplyv na životné prostredie a neprípustné rušivé vplyvy v prípadoch tých zariadení, ktoré spôsobujú vyššie emisie ako pri referenčnej situácii, ktorou je uskladnenie a aplikácia surového maštaľného hnoja na pôdu.

Na tieto účely príslušné orgány zaručia, že sa vypracuje a pravidelne aktualizuje zoznam zariadení, ktoré vyžadujú spracovanie emisií.

Článok 6

Aplikácia hnoja a iných hnojív

1.   Za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 12, množstvo hnoja od pasúcich sa hospodárskych zvierat, spracovaného hnoja a maštaľného odpadu s nízkym obsahom dusíka a fosforečnanov, aplikované na poľnohospodárskych parcelách využívajúcich výnimku každý rok, vrátane hnoja od samotne sa pasúcich zvierat, nepresahuje žiadnu z týchto hodnôt:

a)

250 kg dusíka ročne na hektár na parcelách, na ktorých sa pestuje:

i)

trávny porast a kukurica podsiata trávou;

ii)

pokosený trávny porast, po ktorom nasleduje kukurica;

iii)

pokosená raž, po ktorej nasleduje kukurica;

iv)

trávny porast obsahujúci menej ako 50 % ďateliny;

b)

200 kg dusíka ročne na hektár na parcelách, na ktorých sa pestuje:

i)

ozimná pšenica, po ktorej nasleduje medziplodina;

ii)

tritikale, po ktorom nasleduje medziplodina;

iii)

cukrová alebo kŕmna repa.

2.   Spracovaný hnoj, ktorý nespĺňa požiadavky maštaľného odpadu s nízkym obsahom dusíka a fosforečnanov, sa môže aplikovať na parcelách, na ktoré sa vzťahuje výnimka, len ak je pomer dusíka k fosforečnanom (N/P2O5) minimálne na úrovni 3,3.

3.   Aplikácia maštaľného odpadu s nízkym obsahom dusíka a fosforečnanov sa obmedzuje maximálne na 15 ton na hektár.

4.   Celková dávka dusíka a fosforečnanov je v súlade s požiadavkami príslušnej plodiny na živiny a zohľadňuje sa v nej aj prísun z pôdy a zvýšená dostupnosť dusíka z hnoja v dôsledku jeho spracovania. V žiadnom prípade neprekročí pri žiadnej plodine normy pre najvyššie množstvo aplikovaného dusíka a fosforečnanov, ako sa stanovujú v akčnom programe.

5.   Fosforečnany z chemických hnojív sa nesmú používať na parcelách, na ktoré sa vzťahuje výnimka.

6.   V každom poľnohospodárskom podniku sa vedie plán hnojenia vzťahujúci sa na celú plošnú výmeru, v ktorom sa uvádza striedanie plodín a plánovaná aplikácia hnoja a dusíkatých a fosforečných hnojív. Tento plán je v poľnohospodárskom podniku dostupný najneskôr do 15. februára.

Plán hnojenia zahŕňa:

a)

počet hospodárskych zvierat a opis systému ustajnenia a uskladnenia vrátane dostupných kapacít na uskladnenie hnoja;

b)

výpočet dusíka (s odpočítaním strát pri ustajnení a uskladnení) a fosforu z hnoja vyprodukovaného v poľnohospodárskom podniku;

c)

opis spracovania hnoja a predpokladané vlastnosti spracovaného hnoja;

d)

množstvo, druh a vlastnosti hnoja vyvezeného z poľnohospodárskeho podniku alebo dovezeného do poľnohospodárskeho podniku;

e)

striedanie plodín a plošnú výmeru parciel s plodinami vyžadujúcimi vysoké dávky dusíka a s dlhým vegetačným obdobím a parciel s ostatnými plodinami;

f)

predvídateľné požiadavky plodín na dusík a fosfor na každej parcele;

g)

výpočet dávky dusíka a fosforu z maštaľného hnoja aplikovaného na každú parcelu;

h)

výpočet dávky dusíka a fosforu z chemických a iných hnojív aplikovaných na každú parcelu;

i)

výpočty na posúdenie súladu s normami aplikácie dusíka a fosforu.

Plány hnojenia sa podrobia revízii najneskôr do siedmich dní po uskutočnení akejkoľvek zmeny v poľnohospodárskych postupoch, aby sa zabezpečil súlad týchto plánov so skutočnými poľnohospodárskymi postupmi.

7.   Každý poľnohospodársky podnik vedie evidenciu hnojenia; túto evidenciu predkladajú príslušnému orgánu za každý kalendárny rok do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

8.   Evidencia hnojenia zahŕňa:

a)

osevné plochy;

b)

počet a druh dobytka;

c)

produkciu hnoja na každé zviera;

d)

množstvo hnojív, ktoré poľnohospodársky podnik doviezol;

e)

množstvo hnoja, ktoré sa z poľnohospodárskeho podniku vyviezlo, a jeho príjemcov.

9.   V každom podniku využívajúcom výnimku sa sprístupnia výsledky analýzy dusíka a fosforu v pôde.

Za každú oblasť poľnohospodárskeho podniku, ktorá je homogénna z hľadiska striedania plodín a vlastností pôdy, sa minimálne raz za štyri roky vykoná do 31. mája odber vzoriek a analýza na fosfor a na dusík.

Na päť hektárov poľnohospodárskej pôdy sa vyžaduje aspoň jedna analýza.

10.   Každý rok sa na jeseň, a najneskôr 15. novembra, na najmenej 6 % parcelách využívajúcich výnimku a na 1 % ostatných parciel využívaných poľnohospodárskymi podnikmi využívajúcimi výnimku zisťuje koncentrácia dusičnanov v profile pôdy, pričom je do toho zapojených najmenej 85 % uvedených poľnohospodárskych podnikov. Na každé dva hektáre pôdy poľnohospodárskeho podniku sa vyžadujú minimálne tri vzorky predstavujúce tri rozličné vrstvy pôdy.

11.   Hnoj, spracovaný hnoj alebo maštaľný odpad s nízkym obsahom dusíka a fosforečnanov s celkovým obsahom dusíka vyšším ako 0,60 kg dusíka na tonu, chemické a iné hnojivá sa nesmú rozmetávať na parcelách využívajúcich výnimku od 1. septembra do 15. februára nasledujúceho roku.

12.   Každý rok sa aspoň dve tretiny z celkového množstva dusíka z hnoja okrem dusíka z hnoja pasúcich sa hospodárskych zvierat aplikujú do 1. júna.

Článok 7

Správa pôdy

Poľnohospodári, ktorí využívajú individuálnu výnimku, vykonávajú tieto opatrenia:

a)

v prípade všetkých druhov pôdy, okrem ílovitých pôd, sa trávny porast orie na jar;

b)

trávny porast na ílovitých pôdach sa orie do 15. septembra;

c)

na parcelách využívajúcich výnimku sa pri striedaní plodín nepoužívajú strukoviny ani iné rastliny, ktoré viažu atmosférický dusík. Neuplatňuje sa to však na ďatelinu na plochách s trávnym porastom obsahujúcim menej ako 50 % ďateliny;

d)

plodiny vyžadujúce vysoké dávky dusíka sa vysievajú do 2 týždňov po preoraní trávy a v roku preorania trvalého trávneho porastu sa hnojivá neaplikujú;

e)

medziplodiny sa vysievajú do 2 týždňov po žatve ozimnej pšenice, najneskôr do 10. septembra;

f)

medziplodiny sa nezaorávajú do 15. februára v snahe zabezpečiť trvalé rastlinné pokrytie ornej plochy na kompenzovanie jesenného úniku dusíkatých látok z pôdneho podložia a na obmedzenie únikov v zimnom období.

Článok 8

Ďalšie opatrenia

Príslušné orgány zabezpečia, aby výnimky udelené na aplikáciu spracovaného hnoja boli v súlade s kapacitnými možnosťami autorizovaných zariadení na spracovanie hnoja a na spracovanie pevnej frakcie.

Táto výnimka sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s inými právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia.

Článok 9

Opatrenia týkajúce sa výroby hnoja a jeho prepravy

1.   Príslušné orgány zabezpečia dodržiavanie obmedzenia počtu hospodárskych zvierat chovaných v každom poľnohospodárskom podniku (práva na emisie živín) v regióne Flámsko v súlade s ustanoveniami vo vyhláške o hnojivách.

2.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa preprava hnoja, ktorú uskutočňujú akreditovaní prepravcovia, zaznamenávala pre všetky dopravy pomocou systémov na určovanie zemepisnej polohy.

3.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa pred každou prepravou stanovilo zloženie hnoja, najmä koncentrácia dusíka a fosforu. Rozbor vzoriek hnoja vykonávajú uznávané laboratóriá a výsledky analýz oznamujú príslušným orgánom a poľnohospodárom, ktorým je hnoj doručený.

4.   Príslušné orgány zabezpečia, aby bol počas prepravy k dispozícii doklad, v ktorom sa uvádza množstvo prepravovaného hnoja a obsah dusíka a fosforu v ňom.

Článok 10

Monitorovanie

1.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa za každú obec vypracovali a každoročne aktualizovali mapy znázorňujúce percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, počet parciel, percentuálny podiel hospodárskych zvierat, percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy a využívanie miestnej pôdy, na ktoré sa vzťahujú individuálne výnimky.

Príslušné orgány každoročne zbierajú a aktualizujú údaje o striedaní plodín a o poľnohospodárskych postupoch, na ktoré sa vzťahujú individuálne výnimky.

2.   Na posúdenie vplyvu výnimky na kvalitu vody sa udržiava monitorovacia sieť na odber vzoriek z povrchových vôd a plytkých podzemných vôd uvedená v článku 10 ods. 2 rozhodnutia Komisie 2008/64/ES (9). V rámci monitorovacej siete sa budú vykonávať merania dusičnanov a fosforečnanov v riekach, ktoré sa vlievajú do Severného mora. Počas obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia sa počet pôvodných monitorovacích miest nesmie znížiť a ich umiestnenie sa nesmie zmeniť.

3.   V poľnohospodárskych nádržiach na piesočnatých pôdach je potrebné vykonávať sprísnené monitorovanie.

4.   Najmenej v 150 poľnohospodárskych podnikoch sa udržiavajú monitorovacie miesta zriadené na základe rozhodnutia 2008/64/ES, ktorých cieľom je poskytovať údaje o koncentrácii dusíka a fosforu v pôdnej vode, o minerálnom dusíku v pôdnom profile a o zodpovedajúcom úniku dusíka a fosforu cez koreňovú sústavu do podzemnej vody a takisto o únikoch dusíka a fosforu povrchovým a podpovrchovým odtokom vody. Tieto údaje poskytnú poľnohospodárske podniky využívajúce individuálnu výnimku, ako aj tie, ktoré výnimku nevyužívajú.

Monitorovacie miesta zahŕňajú hlavné typy pôdy (ílovitá pôda, hlinitá pôda, piesočnatá pôda a sprašová pôda), spôsoby hnojenia a plodiny.

V období uplatňovania tohto rozhodnutia sa zloženie monitorovacej siete nemení.

5.   Prieskumom a nepretržitým rozborom živín sa získavajú údaje o miestnom využívaní pôdy, striedaní plodín a poľnohospodárskych postupoch uplatňovaných v poľnohospodárskych podnikoch využívajúcich individuálne výnimky.

Tieto údaje možno použiť pri modelových výpočtoch množstva vyplavených dusičnanov a únikov fosforu z polí, kde sa na hektár ročne aplikuje do 250, resp. 200 kg dusíka z hnoja pochádzajúceho od pasúcich sa hospodárskych zvierat a zo spracovaného hnoja pochádzajúceho od ošípaných.

6.   Monitorovacia sieť zahŕňajúca plytké podzemné vody, pôdnu vodu, drenážnu vodu a vodné toky v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré do siete patria, poskytuje údaje o koncentrácii dusičnanov a fosforu vo vode, ktorá odteká z koreňovej časti a dostáva sa do systému podzemných a povrchových vôd.

Článok 11

Preverovanie

1.   Všetky žiadosti o výnimku sa predkladajú príslušným orgánom na správnu kontrolu. Pokiaľ sa kontrolou preukáže, že nie sú splnené podmienky stanovené v článkoch 5, 6 a 7, žiadateľ je o tom informovaný. V takom prípade sa žiadosť považuje za zamietnutú.

2.   Na základe analýzy rizík, výsledkov kontrol v predošlých rokoch a výsledkov všeobecných náhodných kontrol uplatňovania právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 91/676/EHS, zostavia príslušné orgány program inšpekcií v teréne.

Inšpekcie v teréne sa týkajú najmenej 7 % poľnohospodárskych podnikov, ktoré využívajú individuálnu výnimku v súvislosti s podmienkami stanovenými v článkoch 5, 6 a 7. Ak z overenia vyplynie nedodržanie požiadaviek, poľnohospodár je o tom informovaný. V takom prípade sa žiadosť o výnimku na nasledujúci rok považuje za zamietnutú.

3.   Výsledky meraní v zmysle článku 6 ods. 9 sa preveria. Ak sa pri preverení zistí nedodržanie požiadaviek vrátane prekročenia základnej prahovej hodnoty určenej vo vyhláške o hnojivách, poľnohospodár je o tom informovaný a žiadosť o výnimku na nasledujúci rok pre parcelu alebo parcely sa zamietne.

4.   Príslušné orgány zabezpečia vykonanie kontrol na mieste najmenej v 2 % prípadov prepravovania hnoja, a to na základe posúdenia rizika a výsledkov administratívnych kontrol uvedených v odseku 1.

Kontroly zahŕňajú preverenie splnenia podmienok akreditácie, posúdenie sprievodných dokumentov, preverenie pôvodu a miesta určenia hnoja a odobranie vzorky prepravovaného hnoja.

Odber vzorky sa môže v prípade potreby vykonať počas nakladania, a to pomocou automatického prístroja určeného na odber vzorky hnoja, ktorý je namontovaný na vozidle.

Rozbor vzoriek hnoja vykonávajú laboratóriá, ktoré sú uznané príslušnými orgánmi a výsledky analýz oznamujú doručujúcemu a prijímajúcemu poľnohospodárovi.

5.   Príslušným orgánom sa poskytnú potrebné právomoci a prostriedky na overenie plnenia požiadaviek na udelenie výnimky na základe tohto rozhodnutia.

Článok 12

Podávanie správ

1.   Príslušné orgány predložia každý rok do 30. júna správu obsahujúcu tieto informácie:

a)

mapy znázorňujúce percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, percentuálny podiel hospodárskych zvierat, percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy a využívanie miestnej pôdy, ako aj údaje o striedaní plodín a poľnohospodárskych postupoch v poľnohospodárskych podnikoch využívajúcich výnimku v zmysle článku 10 ods. 1;

b)

výsledky monitorovania vôd vrátane informácií o trendoch v oblasti kvality podzemných a povrchových vôd a vôd, ktoré sa vlievajú do Severného mora, ako aj vplyv výnimky na kvalitu vody v zmysle článku 10 ods. 2;

c)

hodnotenie zvyškov dusíkatých látok v pôdnom profile na jeseň v prípade parciel využívajúcich výnimku a porovnanie s údajmi o zvyškoch dusíkatých látok a trendoch na parcelách nevyužívajúcich výnimku pre podobné striedanie plodín. K parcelám, v prípade ktorých sa nevyužíva výnimka, patria aj parcely, v prípade ktorých sa nevyužíva výnimka v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré využívajú výnimku, a parcely ostatných poľnohospodárskych podnikov;

d)

informácie o koncentrácii dusičnanov a fosforu vo vode, ktorá odteká z koreňovej časti a dostáva sa do systému podzemných a povrchových vôd, podľa článku 10 ods. 6 a výsledky posilneného monitorovania vody v poľnohospodárskych povodiach v piesočnatých pôdach podľa článku 10 ods. 3;

e)

výsledky prieskumov miestneho využívania pôdy, striedania plodín a poľnohospodárskych postupov, ako aj výsledky modelových výpočtov únikov dusičnanov a fosforu z poľnohospodárskych podnikov, ktoré využívajú individuálnu výnimku, podľa článku 10 ods. 5;

f)

hodnotenie plnenia podmienok na udelenie výnimky na základe kontrol na úrovni poľnohospodárskych podnikov, ako aj kontrol prepravy hnoja, a informácie o nevyhovujúcich poľnohospodárskych podnikoch na základe výsledkov administratívnej kontroly a inšpekcií v teréne;

g)

informácie o spracovaní hnoja vrátane ďalšieho spracovania a použitia pevných frakcií a podrobné údaje o charakteristikách systémov spracovania, ich účinnosti a o zložení spracovaného hnoja;

h)

informácie o počte poľnohospodárskych podnikov, ktoré využívajú výnimku, a o parcelách, ktoré využívajú výnimku, na ktorých sa aplikoval spracovaný hnoj a maštaľný odpad s nízkym obsahom dusíka a fosforečnanov, ako aj o ich objemoch;

i)

metodiku posudzovania zloženia spracovaného hnoja, odchýlok v zložení a účinnosti spracovania za každý poľnohospodársky podnik, ktorý využíva individuálnu výnimku, v zmysle článku 5 ods. 3;

j)

zoznam zariadení na spracovanie hnoja v zmysle článku 5 ods. 4;

k)

zhrnutie a vyhodnotenie údajov získaných z monitorovacích miest v zmysle článku 10 ods. 4;

l)

údaje o hnojení vo všetkých poľnohospodárskych podnikoch, ktoré využívajú individuálnu výnimku, vrátane informácií o výnosoch a typoch pôdy;

m)

vývoj počtov dobytka v každej kategórii hospodárskych zvierat v regióne Flámsko a v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré využívajú výnimku.

Priestorové údaje uvedené v správe musia byť podľa potreby v súlade s ustanoveniami smernice 2007/2/ES. Pri zbere potrebných údajov Belgicko podľa potreby použije informácie získané v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému vytvoreného podľa hlavy V kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 13

Obdobie uplatňovania

Platnosť tohto rozhodnutia uplynie 31. decembra 2018.

Článok 14

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu.

V Bruseli 3. septembra 2015

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/489/EÚ z 29. júla 2011, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Belgicko v súvislosti s regiónom Flámsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. EÚ L 200, 3.8.2011, s. 23).

(3)  Správa za obdobie štyroch rokov v rámci smernice o dusičnanoch (91/676/EHS) pre región Flámsko, K. Desimpelaere, E. Lesage – Vlaamse Landmaatschappij, R. Eppinger, H. Maeckelberghe, K. Van Hoof – Vlaamse Milieumaatschappij, jún 2012.

(4)  Belgisch Staatsblad z 29. decembra 2006, s. 76368.

(5)  Belgisch Staatsblad z 29. júla 2015, s. 47994.

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(9)  Rozhodnutie Komisie 2008/64/ES z 21. decembra 2007, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Belgicko, pokiaľ ide o región Flámsko, na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2008, s. 28).