27.8.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/39


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1432

z 25. augusta 2015,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Estónska a Litvy

[oznámené pod číslom C(2015) 6031]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 odsek 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. V prílohe k uvedenému rozhodnutiu sa vymedzujú a uvádzajú určité oblasti daných členských štátov diferencované podľa úrovne rizika na základe epidemiologickej situácie. Tento zoznam zahŕňa určité oblasti Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska a Talianska.

(2)

V auguste 2015 oznámilo Estónsko výskyt niekoľkých prípadov afrického moru ošípaných u diviakov v oblastiach uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Jeden z týchto prípadov sa vyskytol v oblasti uvedenej v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ a v blízkosti oblasti uvedenej v časti I danej prílohy.

(3)

V auguste 2015 oznámila Litva výskyt niekoľkých ohnísk nákazy africkým morom ošípaných u domácich ošípaných v oblastiach uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Jedno z týchto ohnísk sa vyskytlo v oblasti uvedenej v časti II danej prílohy.

(4)

Pri posudzovaní rizika, ktoré predstavuje situácia v oblasti zdravia zvierat nakazených touto chorobou v Estónsku a Litve, by sa mal zohľadniť vývoj súčasnej epidemiologickej situácie týkajúcej sa afrického moru ošípaných v Únii. S cieľom správne zamerať opatrenia na kontrolu zdravia zvierat a zabrániť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných, ako aj akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a zároveň sa vyhnúť neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami, mal by sa zmeniť zoznam oblastí Únie, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat, stanovený v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a to tak, aby sa zohľadnila súčasná situácia v oblasti zdravia zvierat, pokiaľ ide o uvedenú chorobu v týchto členských štátoch.

(5)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. augusta 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Kallaste,

mesto Kunda,

mesto Mustvee,

mesto Pärnu,

mesto Tartu,

kraj (maakond) Harjumaa,

kraj Läänemaa,

obec (vald) Alatskivi,

obec Are,

obec Audru,

obec Haaslava,

obec Halinga,

obec Haljala,

obec Kambja,

obec Kasepää,

obec Koonga,

obec Laekvere,

obec Lavassaare,

obec Luunja,

obec Mäksa,

obec Meeksi,

obec Paikuse,

obec Pala,

časť obce Palamuse východne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

obec Peipsiääre,

obec Piirissaare,

obec Rägavere,

obec Saare,

obec Sauga,

obec Sindi,

obec Sõmeru,

obec Surju,

časť obce Tabivere východne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

obec Tahkuranna,

časť Tartu východne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

obec Tootsi,

obec Tori,

obec Tõstamaa,

obec Vara,

obec Varbla,

obec Vihula,

obec Vinni,

obec Viru-Nigula,

obec Võnnu.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Krimuldas obec (pagasts) Krimuldas,

v oblasti Ogres obce Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala a Mazozolu

v oblasti Priekuļu obce Priekuļu a Veselavas,

oblasť Amatas,

oblasť Cēsu,

oblasť Ikšķiles,

oblasť Inčukalna,

oblasť Jaunjelgavas,

oblasť Ķeguma,

oblasť Lielvārdes,

oblasť Līgatnes,

oblasť Mālpils,

oblasť Neretas,

oblasť Ropažu,

oblasť Salas,

oblasť Sējas,

oblasť Siguldas,

oblasť Vecumnieku,

oblasť Viesītes.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v správnej oblasti (rajono savivaldybė) Jurbarkas tieto obvody (seniūnija): Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus a Juodaičių,

v správnej oblasti Pakruojis tieto obvody: Klovainių, Rozalimo a Pakruojo,

v správnej oblasti Panevežys tieto obvody: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio a Smilgių,

v správnej oblasti Raseiniaiin tieto obvody: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų a Šiluvos,

v správnej oblasti Šakiai tieto obvody: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų a Šakių,

správna oblasť Pasvalys,

správna oblasť Vilkaviškis,

správna oblasť Radviliškis,

obec (savivaldybė) Kalvarija,

obec Kazlų Rūda,

obec Marijampolė.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce (gminy) Augustów (s mestom Augustów), Nowinka, Sztabin a Bargłów Kościelny v augustowskom okrese (powiat),

obce Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże a časť obce Zabłudów (juhozápadná časť obce ohraničená cestou č. 19 a ďalej cestou č. 685) v białostockom okrese,

obce Czyże, Hajnówka (s mestom Hajnówka), Dubicze Cerkiewne, Kleszczele a Czeremcha v hajnowskom okrese,

obce Grodzisk, Dziadkowice a Milejczyce v siemiatyckom okrese,

obce Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (s mestom Wysokie Mazowieckie), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo a Ciechanowiec vo wysokomazowieckom okrese,

obce Krasnopol a Puńsk v sejneńskom okrese,

obce Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v suwalskom okrese,

obec Rutki v zambrowskom okrese,

obce Suchowola a Korycin v sokólskom okrese,

bielski okres,

okres M. Białystok,

okres M. Suwałki,

moniecky okres.

ČASŤ II

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto Rakvere,

mesto (linn) Vändra,

mesto Viljandi,

kraj (maakond) IDA-Virumaa,

kraj Põlvamaa,

kraj Raplamaa,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa západne od cesty 49,

časť obce Tamsalu severovýchodne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa západne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156 až kým nepretne rieku Verilaske a potom riekou Verilaske až po južnú hranicu obce,

obec Abja,

obec Häädemeeste,

obec Halliste,

obec Kadrina,

obec Karksi,

obec Kõpu,

obec Pärsti,

obec Rakvere,

obec Saarde,

obec Tapa,

obec Vändra.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Krimuldas obec (pagasts) Lēdurgas,

v oblasti Limbažu obce Skultes, Vidridžu, Limbažu a Umurgas,

v oblasti Ogres obce Krapes, Madlienas a Menģeles,

v oblasti Priekuļu obce Liepas a Mārsnēnu,

v oblasti Salacgrīvas obec Liepupes,

oblasť Aizkraukles,

oblasť Aknīstes,

oblasť Alūksnes,

oblasť Apes,

oblasť Baltinavas,

oblasť Balvi,

oblasť Cesvaines,

oblasť Ērgļu,

oblasť Gulbenes,

oblasť Ilūkstes,

oblasť Jaunpiebalgas,

oblasť Jēkabpils,

oblasť Kocēnu,

oblasť Kokneses,

oblasť Krustpils,

oblasť Līvānu,

oblasť Lubānas,

oblasť Madonas,

oblasť Pārgaujas,

oblasť Pļaviņu,

oblasť Raunas,

oblasť Rugāju,

oblasť Skrīveru,

oblasť Smiltenes,

oblasť Varakļānu,

oblasť Vecpiebalgas,

oblasť Viļakas,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jēkabpils,

republikové mesto Valmiera.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci (rajono savivaldybė) Anykščiai tieto obvody (seniūnija): Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai a časť obvodu Svėdasai nachádzajúca sa južne od cesty č. 118,

v správnej oblasti Jonava tieto obvody: Šilų, Bukonių a v obvode Žeimių tieto obce (kaimas): Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

v správnej oblasti Kaišiadorys tieto obvody: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės a časť obvodu Rumšiškių nachádzajúca sa južne od cesty N. A1,

v správnej oblasti Kaunas tieto obvody: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių a Zapyškio,

v správnej oblasti Kėdainiai tieto obvody: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

v správnej oblasti Panevėžys tieto obvody: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių a Velžio,

v správnej oblasti Šalčininkai tieto obvody: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

v správnej oblasti Varėna tieto obvody: Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

samospráva mesta (miesto savivaldybė) Alytus,

samospráva mesta Kaišiadorys,

samospráva mesta Kaunas,

samospráva mesta Panevėžys,

samospráva mesta Vilnius,

samosprávna oblasť Alytus,

samosprávna oblasť Biržai,

samosprávna oblasť Druskininkai,

samosprávna oblasť Lazdijai,

samosprávna oblasť Prienai,

samosprávna oblasť Širvintos,

samosprávna oblasť Ukmergė,

samosprávna oblasť Vilnius,

obec Birštonas,

obec Elektrėnai.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków a časť obce Zabłudów (severovýchodná časť obce ohraničená cestou č. 19 a ďalej cestou č. 685) v białostockom okrese,

obce Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór a Sidra v sokólskom okrese,

obce Giby a Sejny (s mestom Sejny) v sejneńskom okrese,

obce Lipsk a Płaska v augustowskom okrese,

obce Narew, Narewka a Białowieża v hajnowskom okrese.

ČASŤ III

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Elva,

mesto Jõgeva,

mesto Põltsamaa,

mesto Võhma,

kraj (maakond) Järva,

kraj Valgamaa,

kraj Võrumaa,

časť obce Palamuse západne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa východne od cesty 49,

časť obce Tabivere západne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Tamsalu juhozápadne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť Tartu západne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa východne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156 až kým nepretne rieku Verilaske a potom riekou Verilaske až po južnú hranicu obce,

obec Jõgeva,

obec Kolga-Jaani,

obec Konguta,

obec Kõo,

obec Laeva,

obec Nõo,

obec Paistu,

obec Pajusi,

obec Põltsamaa,

obec Puhja,

obec Puurmani,

obec Rakke,

obec Rannu,

obec Rõngu,

obec Saarepeedi,

obec Tähtvere,

obec Tarvastu,

obec Torma,

obec Ülenurme,

obec Väike-Maarja.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Limbažu obce (pagasti) Viļķenes, Pāles a Katvaru,

v oblasti Salacgrīvas obce Ainažu a Salacgrīvas,

oblasť Aglonas,

oblasť Alojas,

oblasť Beverīinas,

oblasť Burtnieku,

oblasť Ciblas,

oblasť Dagdas,

oblasť Daugavpils,

oblasť Kārsavas,

oblasť Krāslavas,

oblasť Ludzas,

oblasť Mazsalacas,

oblasť Naukšēnu,

oblasť Preiļu,

oblasť Rēzeknes,

oblasť Riebiņu,

oblasť Rūjienas,

oblasť Strenču,

oblasť Valkas,

oblasť Vārkavas,

oblasť Viļānu,

oblasť Zilupes,

republikové mesto (republikas pilsēta) Daugavpils,

republikové mesto Rēzekne.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v správnej oblasti (rajono savivaldybė) Anykščiai obvod (seniūnija) Viešintos a časť obvodu Svėdasai nachádzajúca sa severne od cesty č. 118,

v správnej oblasti Jonava tieto obvody: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos a v obvode Žeimiai tieto obce: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai a Žeimių miestelis,

v správnej oblasti Kaišiadorys tieto obvody: Palomenės, Pravieniškių a časť obvodu Rumšiškių nachádzajúca sa severne od cesty N. A1,

v správnej oblasti Kaunas tieto obvody: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos a Neveronių,

v správnej oblasti Kėdainiai obvod Pelėdnagių,

v správnej oblasti Šalčininkai tieto obvody: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

v správnej oblasti Varėna tieto obvody: Valkininkų, Jakėnų,, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

samospráva mesta (miesto savivaldybė) Jonava,

samosprávna oblasť Ignalina,

samosprávna oblasť Kupiškis,

samosprávna oblasť Moletai,

samosprávna oblasť Rokiškis,

samosprávna oblasť Švencionys,

samosprávna oblasť Trakai,

samosprávna oblasť Utena,

samosprávna oblasť Zarasai,

obec Visaginas.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce Gródek a Michałowo v białostockom okrese,

obce Krynki, Kuźnica, Sokółka a Szudziałowo v sokólskom okrese.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

všetky oblasti Sardínie.“