1.8.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/31


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/1332

z 31. júla 2015,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/486/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/486/SZBP z 1. augusta 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 5 a článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 1. augusta 2011 prijala rozhodnutie 2011/486/SZBP.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený podľa bodu 30 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1988 (2011) zmenil 23. septembra 2014 a 27. marca 2015 zoznam osôb, skupín, podnikov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Príloha k rozhodnutiu 2011/486/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2011/486/SZBP sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. júla 2015

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 57.


PRÍLOHA

I.

Do zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2011/486/SZBP sa dopĺňajú tieto záznamy:

A.   Osoby spojené s Talibanom

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Hodnosť/titul: hádždží. Adresa: Chaman, provincia Balúčistan, Pakistan. Dátum narodenia: a) 1965 b) 1960 c) 1963. Miesto narodenia: provincia Balúčistan, Pakistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: pakistanský cestovný pas č. AA3829182. Národné identifikačné číslo: pakistanské národné identifikačné číslo: 5420124679187. Ďalšie informácie: Vlastník spoločnosti Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, ktorá poskytuje finančné služby Talibanu v regióne. Dátum označenia OSN: 27.3.2015

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Abdul Basir Noorzai bol zaradený do zoznamu 27. marca 2015 podľa bodu 2 rezolúcie č. 2160 (2014) za „účasť na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo páchaní činov alebo aktivít“ osôb uvedených na zozname a iných jednotlivcov, skupín, podnikov a subjektov, ktorí v spojení s Talibanom predstavujú hrozbu pre mier, stabilitu a bezpečnosť v Afganistane alebo tých osôb, ktoré sú s nimi „v spojení, pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu“ a „inak podporujú ich činy alebo aktivity“.

Doplňujúce informácie:

Haji Abdul Basir (Basir) vlastní a prevádzkuje Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir bol oprávnený distribuovať peniaze Talibanu a za posledných niekoľko rokov distribuoval tisíce dolárov členom Talibanu v regióne prostredníctvom svojej hawály. Basir financoval činnosti Talibanu prostredníctvom svojej hawály, prevádzal peniaze talibanským staršinom a uľahčoval cestovanie informátorov Talibanu.

Od roku 2012 sa Basir považuje za hlavného peňažného obchodníka vyššieho vedenia Talibanu. Aj v roku 2010 Basir vyžiadal dary pre Taliban od pakistanských a afganských občanov žijúcich v Japonsku, Spojených arabských emirátoch a Singapure.

B.   Subjekty a iné skupiny a podniky spojené s Talibanom

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresa: a) pobočka 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, pri Trench (variant Tranch) Road, Chaman, provincia Balúčistan, Pakistanb) pobočka 2: Quetta, Pakistan c) pobočka 3: Láhaur, Pakistan d) pobočka 4: Pešávar, Pakistan e) pobočka 5: Karáči, Pakistan f) pobočka 6: Islamabad, Pakistan g) pobočka 7: provincia Kandahár, Afganistan h) pobočka 8: provincia Herat, Afganistan i) pobočka 9: provincia Helmand, Afganistan j) pobočka 10: Dubaj, Spojené arabské emiráty k) pobočka 11: Irán. Ďalšie informácie: a) Poskytovateľ peňažných služieb, ktorého služby využívajú vysokopostavení vodcovia Talibanu na prevod peňazí veliteľom Talibanu v regióne b) Jeho vlastníkom je Abdul Basir Noorzai. Dátum označenia OSN: 27.3.2015

Ďalšie informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Spoločnosť Haji Basir and Zarjmil Company Hawala bola zaradená do zoznamu 27. marca 2015 podľa bodu 2 rezolúcie č. 2160 (2014) za „účasť na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo páchaní činov alebo aktivít“ osôb uvedených na zozname alebo iných jednotlivcov, skupín, podnikov a subjektov, ktorí v spojení s Talibanom predstavujú hrozbu pre mier, stabilitu a bezpečnosť v Afganistane alebo tých osôb, ktoré sú s nimi „v spojení, pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu“ a „inak podporujú ich činy alebo aktivity“.

Doplňujúce informácie:

Spoločnosť Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) v meste Chaman, provincia Balúčistan, Pakistan, vlastní Abdul Basir Noorzai. Distribuuje peniaze členom Talibanu v regióne. Vysokopostavení vodcovia Talibanu v regióne uprednostnili uskutočňovanie prevodov peňazí veliteľom Talibanu prostredníctvom Basir Zarjmil Hawala a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

V roku 2013 spoločnosť Basir Zarjmil Hawala distribuovala tisíce dolárov veliteľom Talibanu v regióne, čím sa uľahčilo financovanie operácií Talibanu. V roku 2012 spoločnosť Basir Zarjmil Hawala uskutočnila transakcie v objeme tisícov dolárov týkajúce sa zbraní a iných operačných výdavkov pre Taliban.

II.

Nižšie uvedený záznam sa vypúšťa zo zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2011/486/SZBP:

A.   Osoby spojené s Talibanom

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad