8.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/109


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/558

z 1. apríla 2015,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2015) 2160]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 odsek 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú kontrolné opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. V prílohe k uvedenému rozhodnutiu sa vymedzujú a uvádzajú určité oblasti daných členských štátov diferencované podľa úrovne rizika na základe epidemiologickej situácie. Tento zoznam zahŕňa určité oblasti Estónska, Talianska, Lotyšska, Litvy a Poľska.

(2)

Článok 7 vykonávacieho rozhodnutia 2014/709/EÚ, ktorým sa stanovuje výnimka zo zákazu odosielania zásielok vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z oblastí uvedených v častiach III a IV prílohy k danému vykonávaciemu rozhodnutiu, by sa mal preskúmať s cieľom umožniť bezpečnú likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných iných ako divo žijúcich ošípaných, vrátane nespracovaných tiel uhynutých zvierat, z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v časti III prílohy, spôsobom, ktorý je v súlade s rizikom, ktoré predstavujú tieto vedľajšie živočíšne produkty.

(3)

V období od januára do februára 2015 bol nahlásený výskyt ohniska afrického moru ošípaných u domácich ošípaných v Poľsku a bolo nahlásených niekoľko prípadov výskytu tejto choroby u diviakov v Litve a Poľsku v oblastiach podliehajúcich obmedzeniam uvedených v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Vo februári a v marci 2015 bolo nahlásených niekoľko prípadov v Lotyšsku v oblastiach uvedených v časti I a časti III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, na ktoré sa uplatňujú obmedzenia.

(4)

Pri posudzovaní rizika, ktoré predstavuje situácia týkajúca sa zdravia zvierat v Lotyšsku, Litve a Poľsku, by sa mal zohľadniť vývoj súčasnej epidemiologickej situácie. S cieľom správne zacieliť kontrolné opatrenia v oblasti zdravia zvierat a zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných, ako aj zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vyhnúť sa neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami, by sa zoznam oblastí Únie, na ktoré sa vzťahujú kontrolné opatrenia v oblasti zdravia zvierat stanovené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, mal zmeniť v záujme zohľadnenia súčasnej situácie týkajúcej sa zdravia zvierat, pokiaľ ide o uvedenú chorobou v Lotyšsku, Litve a Poľsku.

(5)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 7 sa úvodná veta odseku 2 nahrádza takto:

„2.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. d) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných iných ako divo žijúcich ošípaných vrátane nespracovaných tiel uhynutých zvierat z chovov alebo jatočných tiel z bitúnkov schválených v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004, ktoré sa nachádzajú v oblastiach uvedených v časti III prílohy, do spracovateľského závodu, spaľovne alebo spoločnej spaľovne, ako sa uvádza v článku 24 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré sa nachádzajú mimo oblastí uvedených v časti III prílohy, za predpokladu, že:“

.

2.

Príloha sa nahrádza znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 1. apríla 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

samosprávny kraj (maakond) Põlvamaa,

obec (vald) Häädemeeste,

obec Kambja,

obec Kasepää,

obec Kolga-Jaani,

obec Konguta,

obec Kõo,

obec Kõpu,

obec Laekvere,

obec Lasva,

obec Meremäe,

obec Nõo,

obec Paikuse,

obec Pärsti,

obec Puhja,

obec Rägavere,

obec Rannu,

obec Rõngu,

obec Saarde,

obec Saare,

obec Saarepeedi,

obec Sõmeru,

obec Surju,

obec Suure-Jaani,

obec Tahkuranna,

obec Torma,

obec Vastseliina,

obec Viiratsi,

obec Vinni,

obec Viru-Nigula,

obec Võru,

mesto (linn) Võru,

mesto Kunda,

mesto Viljandi.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť (novads) Aizkraukles,

v oblasti Alūksnes tieto obce (pagasti): Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes a Liepnas,

v oblasti Krimuldas obec (pagasts) Krimuldas,

oblasť Amatas,

v oblasti Apes obec Virešu,

oblasť Baltinavas,

oblasť Balvu,

oblasť Cēsu,

oblasť Gulbenes,

oblasť Ikšķiles,

oblasť Inčukalna,

oblasť Jaunjelgavas,

oblasť Jaunpiepalgas,

oblasť Ķeguma,

oblasť Lielvārdes,

oblasť Līgatnes,

oblasť Mālpils,

oblasť Neretas,

oblasť Ogres,

oblasť Priekuļu,

oblasť Raunas,

oblasť Ropažu,

oblasť Rugāju,

oblasť Salas,

oblasť Sējas,

oblasť Siguldas,

oblasť Skrīveru,

oblasť Smiltenes,

oblasť Vecpiebalgas,

oblasť Vecumnieku,

oblasť Viesītes,

oblasť Viļakas.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v Kėdainiai rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų a Surviliškio,

v Panevežys rajono savivaldybė tieto obce: Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio a Smilgių,

v Radviliškis rajono savivaldybė tieto obce: Skėmių a Sidabravo,

v Kaunas rajono savivaldybė tieto obce: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Taurakiemio, Vilkijos, Vilkijos apylinkių a Zapyškio,

V Kaišiadorys rajono savivaldybė tieto obce: Kruonio, Nemaitonių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės a časť z obce Rumšiškių nachádzajúca sa južne od cesty N. A1,

Panevežys miesto savivaldybė,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Prienai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlu Ruda savivaldybė,

Marijampole savivaldybė.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

V Podleskom vojvodstve (województwo):

mestský okres (powiat miasta) Suwałki,

mestský okres Białystok,

obce (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v okrese (powiat) suwalski,

obce Krasnopol a Puńsk v okrese sejneński,

obce Augustów s mestom Augustów, Nowinka, Sztabin a Bargłów Kościelny v okrese augustowski,

okres moniecki,

obce Suchowola a Korycin v okrese sokólski,

obce Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady a Dobrzyniewo Duże v okrese białostocki,

okres bielski,

okres hajnowski,

obce Grodzisk, Dziadkowice a Milejczyce v okrese siemiatycki,

obec Rutki v okrese zambrowski,

obce Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie s mestom Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo a Ciechanowiec v okrese wysokomazowiecki.

ČASŤ II

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

samosprávny kraj (maakond) IDA-Virumaa,

samosprávny kraj Valgamaa,

obec (vald) Abja,

obec Halliste,

obec Karksi,

obec Paistu,

obec Tarvastu.

obec Antsla,

obec Mõniste,

obec Varstu,

obec Rõuge,

obec Sõmerpalu,

obec Haanja,

obec Misso,

obec Urvaste.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť (novads) Aknīstes,

v oblasti (novads) Alūksnes tieto obce (pagasti): Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes a Pededzes,

v oblasti Apes tieto obce: Gaujienas, Trapenes a Apes,

v oblasti Krimuldas obec Lēdurgas,

oblasť Alojas,

oblasť Cesvaines,

oblasť Ērgļu,

oblasť Ilūkstes,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jēkabpils,

oblasť Jēkabpils,

oblasť Kocēnu,

oblasť Kokneses,

oblasť Krustpils,

oblasť Līvānu,

oblasť Lubānas,

oblasť Limbažu,

oblasť Madonas,

oblasť Mazsalacas,

oblasť Pārgaujas,

oblasť Pļaviņu,

oblasť Salacgrīvas,

oblasť Varakļānu,

republikové mesto Valmiera.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v Anykščiai rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos a časť obce Svėdasai južne od cesty č. 118,

v Kedainiai rajono savivaldybe tieto obce: Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos a Šėtos,

v Kupiškis rajono savivaldybė tieto obce: Alizava, Kupiškis, Noriūnai a Subačius,

v Panevėžys rajono savivaldybė tieto obce: Ramygalos, Vadoklių a Raguvos,

V Kaunas rajono savivaldybė tieto obce: Domeikavos, Karmėlavos, Kauno miesto, Lapių, Neveronių, Samylų, Užliedžių a Vandžiogalos,

V Kaišiadorys rajono savivaldybė tieto obce: Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinkės, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Žąslių a časť z obce Rumšiškių nachádzajúca sa južne od cesty N. A1,

Alytus apskritis,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Jonava rajono savivaldybė,

Šalcininkai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Ukmerge rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Elektrenai savivaldybė.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

V Podleskom vojvodstve (Województwo podlaskie):

obce (gminy) Giby a Sejny s mestom Sejny v okrese sejneński,

obce Lipsk a Płaska v okrese augustowski,

obce Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór a Sidra v okrese sokólski.

obce Czarna Białostocka, Supraśl a Wasilków v okrese białostocki.

ČASŤ III

1.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť (novads) Aglonas,

oblasť Beverīinas,

oblasť Burtnieku,

oblasť Ciblas,

oblasť Dagdas,

oblasť Daugavpils,

oblasť Kārsavas,

oblasť Krāslavas,

oblasť Ludzas,

oblasť Naukšēnu,

oblasť Preiļu,

oblasť Rēzeknes,

oblasť Riebiņu,

oblasť Rūjienas,

oblasť Streņču,

oblasť Valkas,

oblasť Vārkavas,

oblasť Viļānu,

oblasť Zilupes,

republikové mesto (republikas pilsēta) Daugavpils,

republikové mesto Rēzekne.

2.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

rajono savivaldybe Ignalina,

rajono savivaldybe Moletai,

rajono savivaldybe Rokiškis,

rajono savivaldybe Švencionys,

rajono savivaldybe Utena,

rajono savivaldybe Zarasai,

Visaginas savivaldybe,

v Kupiškis rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Šimonys a Skapiškis,

v Anykščiai rajono savivaldybė časť obce (seniūnija) Svėdasai severne od cesty č. 118.

3.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

V Podleskom vojvodstve (Województwo podlaskie):

obce Krynki, Kuźnica, Sokółka a Szudziałowo v okrese (powiat) sokólski,

obce Gródek a Michałowo v okrese augustowski.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

všetky oblasti Sardínie.“