7.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/31


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/191

z 5. februára 2015,

ktorým sa mení rozhodnutie 2010/670/EÚ, pokiaľ ide o predĺženie určitých lehôt stanovených v článku 9 a článku 11 ods. 1 uvedeného rozhodnutia

[oznámené pod číslom C(2015) 466]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 10a ods. 8 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2010/670/EÚ (2) sa stanovujú pravidlá a kritériá výberu a realizácie komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2 (ďalej len „demonštračné projekty CCS“) a demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „demonštračné projekty RES“), ktoré sa vzťahujú na 300 miliónov kvót z rezervy pre nových účastníkov systému obchodovania s emisiami v Únii, ako aj základné pravidlá speňažovania kvót a riadenia výnosov.

(2)

Vzhľadom na hospodársku krízu nebude možné pri značnom počte projektov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na základe rozhodnutia 2010/670/EÚ, dospieť k záverečnému investičnému rozhodnutiu do 24 mesiacov od prijatia rozhodnutí o poskytnutí finančných prostriedkov pre demonštračné projekty RES, ani do 36 mesiacov od prijatia rozhodnutí o poskytnutí finančných prostriedkov na demonštračné projekty CCS. Preto tiež nie je možné, aby boli takéto projekty uvedené do prevádzky do štyroch rokov po prijatí rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov. Lehoty pre záverečné investičné rozhodnutie a dátum uvedenia do prevádzky by sa preto mali predĺžiť o dva roky. Pokiaľ ide o dátum uvedenia do prevádzky, mala by sa uplatňovať jednoročná dodatočná lehota.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/670/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 9 sa mení takto:

a)

v prvom odseku sa slová „24 mesiacov“ nahrádzajú slovami „48 mesiacov“;

b)

v druhom odseku sa slová „36 mesiacov“ nahrádzajú slovami „60 mesiacov“.

2.

V článku 11 sa odsek 1 mení takto:

a)

v druhom pododseku sa dátum „31. december 2015“ nahrádza dátumom „31. december 2017“ a spojenie „4 roky“ sa nahrádza spojením „6 rokov“;

b)

dopĺňa sa tento tretí a štvrtý pododsek:

„V prípade, že projekt nie je uvedený do prevádzky do dátumu, ktorý bol pre uvedenie daného projektu do prevádzky stanovený, tento dátum sa automaticky predĺži o jeden rok.

Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov stráca právnu účinnosť v prípade, že projekt nie je uvedený do prevádzky do dátumu uvedenia do prevádzky podľa tretieho pododseku. V tomto prípade sa všetky finančné prostriedky, ktoré boli vyplatené alebo prijaté na účel vyplatenia, vrátia.“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa vzťahuje aj na demonštračné projekty CCS a RES, pri ktorých sa rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov prijali pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. februára 2015

Za Komisiu

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2010/670/EÚ z 3. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú kritériá a opatrenia na financovanie komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39).