23.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/27


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/811

z 27. marca 2015

o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky v držbe príslušných vnútroštátnych orgánov (ECB/2015/16)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 34,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 v spojení s článkom 6 ods. 7,

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad a po konzultácii s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi,

keďže:

(1)

Režim prístupu verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB) je ustanovený v rozhodnutí ECB/2004/3 (2).

(2)

Príslušné vnútroštátne orgány môžu mať v držbe dokumenty ECB v dôsledku ich povinnosti pomáhať ECB, spolupracovať s ňou v dobrej viere a vymieňať si s ňou informácie podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Ak by ECB nebola konzultovaná ohľadom rozsahu, v akom sa má umožniť prístup k dokumentom ECB v držbe príslušných vnútroštátnych orgánov, alebo ak by sa prípadne žiadosti o prístup k týmto dokumentom nepostupovali ECB, mohlo by to narušiť výkon úloh v oblasti dohľadu zverených ECB a účinné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu. Preto by sa mali žiadosti o prístup k týmto dokumentom buď postupovať ECB, alebo by ECB mala byť konzultovaná pred prijatím rozhodnutia o ich zverejnení,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„dokumentom“ a „dokumentom ECB“ sa rozumie akýkoľvek obsah bez ohľadu na jeho nosič (napísaný na papieri, uložený v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), ktorý ECB vypracuje alebo uchováva a ktorý sa týka jej politík, činností alebo rozhodnutí podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

2.

„príslušný vnútroštátny orgán“ (PVO) má rovnaký význam ako v bode 2 článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Týmto významom nie sú dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva, podľa ktorých sa národným centrálnym bankám, ktoré nie sú príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, zverujú určité úlohy v oblasti dohľadu. V prípade takýchto ustanovení sa príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa tohto rozhodnutia rozumejú aj národné centrálne banky, pokiaľ ide o úlohy v oblasti dohľadu, ktoré im boli zverené vnútroštátnym právom.

Článok 2

Dokumenty v príslušných vnútroštátnych orgánoch

Ak PVO prijme žiadosť o dokument ECB, ktorý má v držbe, pred prijatím rozhodnutia o zverejnení PVO konzultuje ECB ohľadom rozsahu, v ktorom má umožniť prístup k dokumentu, ibaže je jasné, že sa dokument zverejní alebo nezverejní.

PVO môže prípadne postúpiť túto žiadosť ECB.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia adresátom.

Článok 4

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené príslušným vnútroštátnym orgánom.

Vo Frankfurte nad Mohanom 27. marca 2015

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutie ECB/2004/3 zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 42).