24.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/37


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1388/2014

zo 16. decembra 2014,

o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a) body i) a vi),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Štátne financovanie, ktoré spĺňa kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy, predstavuje štátnu pomoc a podľa článku 108 ods. 3 zmluvy sa musí Komisii notifikovať. Podľa článku 109 zmluvy však Rada môže určiť kategórie pomoci, ktoré sú od tejto notifikačnej povinnosti oslobodené. V súlade s článkom 108 ods. 4 zmluvy Komisia môže prijať nariadenia týkajúce sa týchto kategórií pomoci.

(2)

Na základe nariadenia Rady (ES) č. 994/98 je Komisia oprávnená vyhlásiť v súlade s článkom 109 zmluvy, že za určitých podmienok môžu byť určité kategórie pomoci oslobodené od notifikačnej povinnosti. Na základe uvedeného nariadenia Komisia prijala nariadenie Komisie (ES) č. 736/2008 (3), v ktorom sa stanovilo, že za určitých podmienok je pomoc malým a stredným podnikom („MSP“) pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybného hospodárstva zlučiteľná s vnútorným trhom a nepodlieha notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy. Nariadenie (ES) č. 736/2008 sa uplatňovalo do 31. decembra 2013.

(3)

Komisia uplatnila články 107 a 108 zmluvy na MSP pôsobiace vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybolovu a akvakultúry na trh vo viacerých rozhodnutiach. Takisto vysvetlila svoju politiku v usmerneniach špecifických pre daný sektor. Na základe skúseností Komisie získaných pri uplatňovaní týchto ustanovení na MSP je vhodné, aby Komisia ďalej využívala právomoci vyplývajúce z nariadenia (ES) č. 994/98 s cieľom oslobodiť za určitých podmienok pomoc pre uvedenú kategóriu podnikov od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

(4)

Nariadenie (ES) č. 994/98 bolo 22. júla 2013 zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 733/2013 (4) s cieľom splnomocniť Komisiu, aby rozšírila skupinovú výnimku o nové kategórie pomoci, v súvislosti s ktorými možno vymedziť jasné podmienky zlučiteľnosti. V odvetví rybolovu a akvakultúry ide o prípad pomoci na náhradu škôd spôsobených určitými prírodnými katastrofami, a to vzhľadom na skúsenosti Komisie pri uplatňovaní článku 107 ods. 2 písm. b) zmluvy na túto kategóriu pomoci.

(5)

Zlučiteľnosť štátnej pomoci so spoločným trhom v odvetví rybolovu a akvakultúry posudzuje Komisia z hľadiska cieľov politiky hospodárskej súťaže, ako aj cieľov spoločnej rybárskej politiky. V záujme zabezpečenia súdržnosti s opatreniami podpory financovanými Úniou by sa maximálna intenzita verejnej pomoci povolená podľa tohto nariadenia mala rovnať intenzite pomoci stanovenej pre ten istý druh pomoci v článku 95 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (5) a vo vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

(6)

Je dôležité, aby sa žiadna pomoc neposkytla za okolností, keď nie sú dodržané právne predpisy Únie, a najmä pravidlá spoločnej rybárskej politiky. V odvetví rybolovu a akvakultúry sa teda členským štátom môže udeliť pomoc len vtedy, ak sú financované opatrenia a ich účinky v súlade s právnymi predpismi Únie. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby príjemcovia štátnej pomoci dodržiavali pravidlá spoločnej rybárskej politiky.

(7)

Prostredníctvom oznámenia o modernizácii štátnej pomoci EÚ (MŠP) (6) Komisia začala rozsiahlejšiu revíziu pravidiel štátnej pomoci. Hlavné ciele tejto modernizácie sú: i) dosiahnuť udržateľný, inteligentný a inkluzívny rast na konkurenčnom vnútornom trhu a podporovať členské štáty v ich úsilí o efektívnejšie využívanie verejných financií, ii) zamerať kontroly ex ante, ktoré Komisia uskutočňuje pri opatreniach pomoci, na prípady s najväčším vplyvom na vnútorný trh a súčasne posilňovať spoluprácu s členskými štátmi pri presadzovaní pravidiel štátnej pomoci, a iii) racionalizovať pravidlá a umožniť rýchlejšie prijímanie rozhodnutí, ktoré sú založené na spoľahlivých a solídne podložených informáciách na základe jasnej hospodárskej logiky, spoločného prístupu a jasne vymedzených povinností. Toto nariadenie je súčasťou programu modernizácie štátnej pomoci (MŠP).

(8)

Toto nariadenie by malo slúžiť na lepšie stanovenie priorít činností v oblasti presadzovania pravidiel štátnej pomoci a sprehľadnenie pravidiel a posilnenie ich transparentnosti, efektívneho hodnotenia a kontroly dodržiavania pravidiel štátnej pomoci na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie pri súčasnom zachovaní inštitucionálnych právomocí Komisie a členských štátov. V súlade so zásadou proporcionality toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(9)

Všeobecné podmienky uplatňovania tohto nariadenia by mali byť definované na základe súboru spoločných zásad, ktoré zabezpečujú, aby pomoc slúžila spoločnému záujmu, mala jasný stimulačný účinok, bola vhodná a primeraná, poskytovala sa plne transparentne a podliehala kontrolnému mechanizmu a pravidelnému hodnoteniu a nemala nepriaznivý vplyv na podmienky obchodu v takom rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom.

(10)

Pomoc spĺňajúca všetky podmienky stanovené v tomto nariadení, a to tak všeobecné, ako aj osobitné podmienky vzťahujúce sa na relevantné kategórie pomoci, by sa mala považovať za pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom a mala by byť oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy.

(11)

Štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie ani iné nariadenia prijaté podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 994/98, aj naďalej podlieha notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť členských štátov notifikovať pomoc, na ktorú by sa mohlo vzťahovať toto nariadenie. Takáto pomoc by sa mala posúdiť z hľadiska usmernení na preskúmanie štátnej pomoci v odvetví rybolovu a akvakultúry alebo akýchkoľvek následných usmernení (7).

(12)

Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domácich produktov pred dovážanými, alebo na pomoc na činnosti súvisiace s vývozom. Predovšetkým by sa nemalo uplatňovať na pomoc, ktorou sa financuje založenie a prevádzka distribučnej siete v iných členských štátoch alebo tretích krajinách. Pomoc na krytie nákladov spojených s účasťou na veľtrhoch, so štúdiami alebo poradenskými službami potrebnými na uvedenie nového alebo existujúceho produktu na nový trh v inom členskom štáte alebo tretej krajine by spravidla nemala predstavovať pomoc na činnosti súvisiace s vývozom.

(13)

Komisia by mala zabezpečiť, aby schválená pomoc nemala nepriaznivý vplyv na podmienky obchodu v takom rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom. Preto pomoc poskytnutá príjemcovi, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, okrem schém pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami, by mala byť vyňatá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(14)

Pomoc poskytnutá podnikom v ťažkostiach, okrem schém pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami, by mala byť vyňatá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pretože takáto pomoc by sa mala posudzovať podľa usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (8), aby sa predišlo ich obchádzaniu. V záujme právnej istoty je vhodné stanoviť jasné kritériá, ktoré si na určenie toho, či sa podnik pokladá za podnik v ťažkostiach na účely tohto nariadenia, nevyžadujú posúdenie všetkých aspektov situácie podniku.

(15)

Presadzovanie pravidiel štátnej pomoci do veľkej miery závisí od spolupráce členských štátov. Členské štáty by preto mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia, a to aj v prípade individuálnej pomoci poskytovanej podľa schém, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka.

(16)

Vzhľadom na potrebu dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi minimalizovaním narušenia hospodárskej súťaže v sektore, ktorému sa poskytuje pomoc, a cieľmi tohto nariadenia by sa od notifikačnej povinnosti nemali oslobodiť individuálne granty, ktoré presahujú pevne stanovenú maximálnu výšku, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli poskytnuté v rámci schémy pomoci oslobodenej týmto nariadením.

(17)

Na účely transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a efektívneho monitorovania by sa toto nariadenie malo uplatňovať len na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu bez toho, aby bolo potrebné vykonať posúdenie rizika („transparentná pomoc“).

(18)

V tomto nariadení by sa malo vymedziť, za akých podmienok možno pokladať za transparentné určité osobitné nástroje pomoci, ako sú úvery, záruky, daňové opatrenia a najmä vratné preddavky. Pomoc v podobe záruk by sa mala považovať za transparentnú, ak sa ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe prémií typu „bezpečný prístav“ stanovených pre príslušný druh podniku. V prípade MSP sú v oznámení Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (9) uvedené úrovne ročných prémií, pri prekročení ktorých by sa štátna záruka nepokladala za pomoc. Na účely tohto nariadenia by sa kapitálové injekcie a opatrenia rizikového kapitálu nemali považovať za transparentnú pomoc.

(19)

Aby sa zabezpečilo, že pomoc je potrebná a má stimulačný účinok na rozvoj ďalších činností alebo projektov, nemalo by sa toto nariadenie uplatňovať na pomoc určenú na činnosti, do ktorých by sa príjemca zapojil aj bez poskytnutia pomoci. Pomoc by sa mala oslobodiť od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy v súlade s týmto nariadením, ak sa činnosť alebo práca na podporovanom projekte začne po tom, čo príjemca predložil písomnú žiadosť o pomoc.

(20)

Na automatické schémy pomoci vo forme daňového zvýhodnenia by sa mali naďalej vzťahovať osobitné podmienky týkajúce sa stimulačného účinku vzhľadom na skutočnosť, že tento druh pomoci sa poskytuje na základe iných postupov, než sú tie, ktoré sa uplatňujú v prípade ostatných kategórií pomoci. Takéto schémy už mali byť prijaté skôr, než práca na podporovanom projekte či podporovanej činnosti vôbec začala. Táto podmienka by sa však nemala uplatňovať v prípade následnej fiškálnej schémy, ak sa na danú činnosť vzťahovala predchádzajúca fiškálna schéma vo forme daňového zvýhodnenia. Rozhodujúcim momentom v kontexte posúdenia stimulačného účinku takýchto schém je moment, keď sa po prvýkrát stanovilo daňové opatrenie v pôvodnej schéme, ktorá sa potom nahradila následnou schémou.

(21)

Do výpočtu intenzity pomoci by sa mali zahrnúť iba oprávnené náklady. Týmto nariadením by sa nemala oslobodiť pomoc, ktorá v dôsledku zahrnutia neoprávnených nákladov presahuje príslušnú intenzitu pomoci. Určenie oprávnených nákladov by malo byť podložené zrozumiteľnou, špecifickou a aktuálnou dokumentáciou. Všetky použité číselné údaje by sa mali uvádzať pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov. Pomoc splatná v niekoľkých splátkach by mala byť diskontovaná na jej hodnotu v deň jej poskytnutia. Oprávnené náklady by takisto mali byť diskontované na ich hodnotu v deň jej poskytnutia. Úrokovou sadzbou, ktorá sa má použiť na diskontné účely a na výpočet výšky pomoci v prípade pomoci, ktorá nemá formu grantu, by mala byť diskontná sadzba, resp. referenčná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia grantu, ako je stanovené v oznámení Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (10). Ak sa pomoc poskytuje formou daňového zvýhodnenia, tranže pomoci by sa mali diskontovať na základe diskontných sadzieb uplatniteľných k jednotlivým dňom nadobudnutia účinnosti daňového zvýhodnenia. Malo by sa podporovať poskytovanie pomoci vo forme vratných preddavkov, keďže takéto nástroje na rozdelenie rizika do veľkej miery vedú k posilneniu stimulačného účinku pomoci. Preto je vhodné stanoviť, že ak sa pomoc poskytuje vo forme vratných preddavkov, uplatniteľné intenzity pomoci uvedené v tomto nariadení sa môžu zvýšiť.

(22)

V prípade daňového zvýhodnenia týkajúceho sa budúcich daní uplatniteľná diskontná sadzba a presná výška tranží pomoci nemusia byť vopred známe. V takýchto prípadoch by členské štáty mali vopred stanoviť hornú hranicu diskontovanej hodnoty pomoci so zreteľom na uplatniteľnú intenzitu pomoci. Následne, keď už je známa výška tranže pomoci k danému dňu, sa diskontácia môže uskutočniť na základe diskontnej sadzby uplatniteľnej v danom čase. Diskontovaná hodnota každej tranže pomoci by sa mala odpočítať z celkovej výšky hornej hranice („maximálna suma“).

(23)

S cieľom určiť, či sa dodržiavajú stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť a maximálne intenzity pomoci uvedené v tomto nariadení, mala by sa vziať do úvahy celková výška verejnej podpory poskytnutej na podporovanú činnosť alebo podporovaný projekt. Okrem toho by sa v tomto nariadení mali stanoviť okolnosti, za akých sa môžu kumulovať rôzne kategórie pomoci. Pomoc oslobodená na základe tohto nariadenia sa môže kumulovať s akoukoľvek inou zlučiteľnou pomocou oslobodenou od notifikačnej povinnosti na základe iných nariadení alebo schválenou Komisiou, ak sa takéto opatrenia týkajú rozdielnych identifikovateľných oprávnených nákladov. Ak sa rozdielne zdroje pomoci vzťahujú na tie isté – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúce – identifikovateľné oprávnené náklady, kumulácia by mala byť povolená do maximálnej intenzity pomoci alebo výšky pomoci uplatniteľnej na takúto pomoc podľa tohto nariadenia. V tomto nariadení by sa mali takisto stanoviť osobitné pravidlá kumulácie opatrení pomoci s pomocou de minimis. Pomoc de minimis sa často neposkytuje na osobitné identifikovateľné oprávnené náklady alebo ju k týmto nákladom nemožno priradiť. V takom prípade by malo byť možné voľne kumulovať pomoc de minimis so štátnou pomocou oslobodenou na základe tohto nariadenia. Keď sa však pomoc de minimis udeľuje na tie isté identifikovateľné oprávnené náklady ako štátna pomoc oslobodená na základe tohto nariadenia, kumulácia by mala byť povolená len do výšky maximálnej intenzity pomoci uvedenej v kapitole III tohto nariadenia.

(24)

Keďže štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy je v zásade zakázaná, je dôležité, aby všetky strany mali možnosť overiť, či sa pomoc poskytuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami. Transparentnosť štátnej pomoci je preto nevyhnutná z hľadiska správneho uplatňovania pravidiel zmluvy a vedie k lepšiemu dodržiavaniu pravidiel, väčšej zodpovednosti, vzájomnému hodnoteniu a v konečnom dôsledku k efektívnejšiemu vynakladaniu verejných prostriedkov. S cieľom zabezpečiť transparentnosť by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby vytvorili komplexné webové lokality venované štátnej pomoci, a to na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, na ktorých budú uvedené súhrnné informácie o každom opatrení pomoci oslobodenom podľa tohto nariadenia. Táto povinnosť by mala byť podmienkou zlučiteľnosti individuálnej pomoci s vnútorným trhom. V súlade so štandardnou praxou týkajúcou sa uverejňovania informácií podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ (11) by sa mal používať štandardný formát, vďaka ktorému možno informácie vyhľadávať, sťahovať a ľahko publikovať na internete. Na webovej lokalite Komisie by mali byť uverejnené odkazy na webové lokality všetkých členských štátov venované štátnej pomoci. Súhrnné informácie o každom opatrení pomoci, ktoré je oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, by mali byť v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 994/98 v znení zmien nariadenia (EÚ) č. 733/2013 uverejnené na webovej lokalite Komisie.

(25)

Aby sa zabezpečilo efektívne monitorovanie opatrení pomoci v súlade s nariadením (ES) č. 994/98 v znení zmien nariadenia (EÚ) č. 733/2013, je vhodné stanoviť požiadavky týkajúce sa podávania správ členskými štátmi o opatreniach pomoci, ktoré boli oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, a o uplatňovaní tohto nariadenia. Okrem toho je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa záznamov, ktoré by členské štáty mali viesť o pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti týmto nariadením, vzhľadom na premlčaciu lehotu stanovenú v článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (12). Okrem toho by sa pri každej individuálnej pomoci mal uvádzať výslovný odkaz na toto nariadenie.

(26)

S cieľom posilniť účinnosť podmienok zlučiteľnosti stanovených v tomto nariadení by mala mať Komisia možnosť odňať výhodu skupinovej výnimky pri budúcich opatreniach pomoci v prípade nedodržania týchto požiadaviek. Komisia by mala mať možnosť obmedziť odňatie výhody skupinovej výnimky na určité druhy pomoci, určitých príjemcov alebo opatrenia pomoci prijaté určitými orgánmi, a to v prípade, že sa nedodržanie ustanovení tohto nariadenia týka len obmedzenej skupiny opatrení alebo určitých orgánov. Takéto cielené odňatie výhody by malo byť primeranou nápravou, ktorá priamo súvisí so zisteným nedodržaním ustanovení tohto nariadenia. Ak nie sú splnené podmienky zlučiteľnosti stanovené v kapitolách I a III, toto nariadenie sa nebude vzťahovať na poskytnutú pomoc, a teda táto pomoc bude predstavovať neoprávnenú pomoc, ktorú Komisia preskúma v rámci príslušného postupu stanoveného v nariadení (ES) č. 659/1999. Ak nie sú splnené požiadavky kapitoly II, odňatie výhody skupinovej výnimky pri budúcich opatreniach pomoci nemá vplyv na skutočnosť, že na predchádzajúce opatrenia, ktoré boli v súlade s týmto nariadením, sa skupinová výnimka vzťahovala.

(27)

Aby sa eliminovali rozdiely, ktoré by mohli mať za následok narušenie hospodárskej súťaže, a aby sa uľahčila koordinácia medzi rôznymi iniciatívami Únie a vnútroštátnymi iniciatívami týkajúcimi sa MSP, ako aj z dôvodov administratívnej jasnosti a právnej istoty, vymedzenie pojmu MSP používané na účely tohto nariadenia by malo vychádzať z vymedzenia tohto pojmu uvedeného v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (13).

(28)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na druhy pomoci poskytované v odvetví rybolovu a akvakultúry, ktoré Komisia systematicky schvaľuje už niekoľko rokov. V prípade tejto pomoci by sa nemalo vyžadovať, aby Komisia posudzovala jej zlučiteľnosť s vnútorným trhom v každom jednotlivom prípade za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 508/2014.

(29)

V súlade s článkom 107 ods. 2 písm. b) zmluvy je pomoc určená na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami zlučiteľná s vnútorným trhom. V záujme právnej istoty je nevyhnutné vymedziť druh udalostí, ktoré môžu predstavovať prírodnú katastrofu, na ktorú sa na základe tohto nariadenia vzťahuje výnimka. Za udalosti, ktoré predstavujú prírodné katastrofy, by sa na účely tohto nariadenia mali považovať zemetrasenia, zosuvy pôdy, povodne, najmä povodne zapríčinené rozvodnenými riekami alebo jazerami, lavíny, tornáda, hurikány, sopečné erupcie a plošné požiare prírodného pôvodu. Za prírodné katastrofy v zmysle článku 107 ods. 2 zmluvy by sa nemali považovať škody spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ako sú búrky, mráz, krupobitie, ľad, dážď alebo sucho, ktoré sa vyskytujú pravidelnejšie. S cieľom zabezpečiť, aby sa táto výnimka skutočne vzťahovala na pomoc poskytnutú na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami, mali by sa v tomto nariadení stanoviť podmienky vychádzajúce zo zaužívanej praxe, za ktorých sa táto skupinová výnimka môže vzťahovať na takéto schémy pomoci. Tieto podmienky by sa predovšetkým mali týkať formálneho uznania povahy udalosti za prírodnú katastrofu príslušnými orgánmi členských štátov a stanovenia priamej príčinnej súvislosti medzi prírodnou katastrofou a škodou, ktorú utrpel podnik, ktorý je príjemcom pomoci, pričom ním môže byť aj podnik v ťažkostiach, a malo by sa nimi zaistiť, že nedôjde k nadmernej náhrade škody. Náhrada škody by nemala presahovať úroveň potrebnú na to, aby príjemca mohol dosiahnuť stav, v akom bol pred katastrofou.

(30)

Podľa článku 15 ods. 1 písm. f) a článku 15 ods. 3 smernice Rady 2003/96/ES (14) môžu členské štáty zaviesť oslobodenia od dane alebo daňové úľavy uplatniteľné na vnútrozemský rybolov a rybochovné práce. Preto je vhodné naďalej uplatňovať na uvedené opatrenia oslobodenie od notifikačnej povinnosti ustanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy v prípade splnenia podmienok stanovených v uvedenej smernici. Oslobodenia od dane uplatniteľné na rybolov vo vodách EÚ, ktoré členské štáty majú zaviesť podľa článku 14 ods. 1 písm. c) uvedenej smernice, nie sú pripísateľné štátu, a preto by nemali predstavovať štátnu pomoc.

(31)

Vzhľadom na skúsenosti Komisie v tejto oblasti by sa politika v oblasti štátnej pomoci mala pravidelne preskúmavať. Obdobie platnosti tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť a mali by sa stanoviť prechodné ustanovenia. So zreteľom na skutočnosť, že podmienky udeľovania pomoci na základe tohto nariadenia boli zosúladené s podmienkami stanovenými na účely uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 508/2014 (15), je potrebné zabezpečiť súlad medzi obdobím uplatňovania tohto nariadenia a obdobím uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 508/2014. Ak by sa platnosť tohto nariadenia skončila bez predĺženia, schémy pomoci, ktoré už boli oslobodené od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia, by aj počas ďalšieho obdobia šiestich mesiacov zostali oslobodené od tejto povinnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na pomoc udelenú malým a stredným podnikom (MSP) pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje aj na pomoc udelenú podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v súlade s článkom 44 bez ohľadu na veľkosť príjemcu pomoci.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

pomoc, ktorej výška sa stanovuje na základe ceny alebo množstva produktov uvedených na trh;

b)

pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, so zriadením a prevádzkovaním distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

c)

pomoc podmienenú uprednostnením domáceho tovaru pred dovážaným tovarom;

d)

pomoc pre podniky v ťažkostiach, s výnimkou pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami;

e)

schémy pomoci, ktoré výslovne nevylučujú vyplatenie individuálnej pomoci podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom; s výnimkou schém pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami;

f)

pomoc ad hoc v prospech podniku uvedeného v písmene e);

g)

pomoc poskytnutá na operácie, ktoré by neboli bývali oprávnené na podporu podľa článku 11 nariadenia (EÚ) č. 508/2014;

h)

pomoc udelená podnikom, ktoré nemôžu požiadať o podporu z Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodov uvedených v článku 10 ods. 1 až 3 nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

4.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na opatrenia štátnej pomoci, ktorých samotná podstata alebo podmienky s nimi spojené alebo ich metódy financovania predstavujú neoddeliteľné porušenie právnych predpisov Únie, a to najmä pokiaľ ide o:

a)

pomoc, ktorej poskytnutie je podmienené povinnosťou, aby mal príjemca sídlo v príslušnom členskom štáte alebo aby bol usadený prevažne v tomto členskom štáte. Požiadavka, aby mal príjemca v čase vyplatenia pomoci prevádzkareň alebo pobočku v členskom štáte poskytujúcom pomoc, je však prípustná;

b)

pomoc, ktorej poskytnutie je podmienené povinnosťou, aby príjemca používal domáce produkty alebo služby;

c)

pomoc, ktorá obmedzuje možnosť príjemcov využívať výsledky výskumu, vývoja a inovácií v iných členských štátoch.

Článok 2

Strop vymedzujúci notifikačnú povinnosť

1.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na pomoc poskytnutú na každý projekt s oprávnenými nákladmi presahujúcimi 2 milióny EUR alebo s výškou pomoci presahujúcou 1 milión EUR na príjemcu za rok.

2.   Stropy uvedené v odseku 1 sa nesmú obchádzať umelým rozdeľovaním schém alebo projektov pomoci.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„pomoc“ je každé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy;

2.

„malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ sú podniky spĺňajúce kritériá stanovené v prílohe I;

3.

„produkty rybolovu a akvakultúry“ sú produkty vymedzené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 (16);

4.

„prírodné katastrofy“ sú zemetrasenia, lavíny, zosuvy pôdy a povodne, tornáda, hurikány, sopečné erupcie a plošné požiare prírodného pôvodu;

5.

„podnik v ťažkostiach“ je podnik, v prípade ktorého nastala aspoň jedna z týchto okolností:

a)

v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (inej ako MSP, ktorý existuje menej ako tri roky), ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac ako polovice jej upísaného základného imania. Ide o prípad, keď odpočet akumulovaných strát od rezerv (a všetkých ostatných prvkov, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) má za následok negatívnu kumulovanú sumu, ktorá presahuje polovicu upísaného základného imania. Na účely tohto ustanovenia sa za „spoločnosť s ručením obmedzeným“ považujú najmä tie druhy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (17), a „základné imanie“ zahŕňa, ak je to vhodné, akékoľvek emisné ážio;

b)

v prípade spoločnosti, v ktorej aspoň niekoľko členov ručí neobmedzene za dlh spoločnosti (inej ako MSP, ktorý existuje menej ako tri roky), ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v účtovníctve spoločnosti. Na účely tohto ustanovenia sa za „spoločnosť, v ktorej aspoň niekoľko členov ručí neobmedzene za dlh spoločnosti za dlh spoločnosti,“ považujú najmä tie druhy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe II k smernici 2013/34/EÚ;

c)

ak sa voči podniku vedie kolektívne konkurzné konanie alebo podľa domácich právnych predpisov spĺňa kritériá na to, aby sa voči nemu viedlo kolektívneho konkurzného konanie na žiadosť jeho veriteľov;

d)

ak podnik dostal pomoc na záchranu a ešte neuhradil úver alebo nevypovedal záruku, alebo ak dostal pomoc na reštrukturalizáciu a stále podlieha reštrukturalizačnému plánu;

6.

„pomoc ad hoc“ je pomoc, ktorá sa neposkytuje na základe schémy pomoci;

7.

„schéma pomoci“ je každý akt, na základe ktorého možno bez toho, aby boli potrebné ďalšie vykonávacie opatrenia, poskytnúť individuálnu pomoc podnikom, ktoré sú v danom akte vymedzené všeobecným a abstraktným spôsobom, a každý akt, na základe ktorého možno pomoc, ktorá nie je viazaná na osobitný projekt, poskytnúť jednému alebo niekoľkým podnikom na neurčené obdobie a/alebo v neurčenej výške;

8.

„individuálna pomoc“ je:

a)

pomoc ad hoc a

b)

poskytnutie pomoci jednotlivým príjemcom na základe schémy pomoci;

9.

„ekvivalent hrubého grantu“ je výška, ktorú by dosiahla pomoc, ak by bola príjemcovi poskytnutá formou grantu, pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov;

10.

„vratný preddavok“ je úver na projekt, ktorý sa poskytne v jednej splátke alebo vo viacerých splátkach a ktorého podmienky úhrady závisia od výsledku projektu;

11.

„začatie prác“ je buď začiatok stavebných prác súvisiacich s investíciou, alebo prvý právne vymáhateľný záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého sa investícia stáva nezvratnou, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladá za začatie prác. V prípade prevzatia podniku sa „začatím prác“ rozumie moment nadobudnutia majetku priamo súvisiaceho s nadobudnutou prevádzkarňou;

12.

„následná fiškálna schéma“ je schéma vo forme daňového zvýhodnenia, ktorá je upravenou verziou predchádzajúcej existujúcej schémy vo forme daňového zvýhodnenia a ktorá ju nahrádza;.

13.

„intenzita pomoci“ je hrubá výška pomoci vyjadrená ako percento oprávnených nákladov pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov;

14.

„dátum poskytnutia pomoci“ je dátum, keď príjemca získa na túto pomoc právny nárok v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právnym režimom.

Článok 4

Podmienky oslobodenia od notifikačnej povinnosti

1.   Schémy pomoci, individuálna pomoc poskytnutá podľa schém pomoci a pomoc ad hoc sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 alebo 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak takáto pomoc spĺňa podmienky stanovené v kapitole I tohto nariadenia, ako aj osobitné podmienky pre príslušnú kategóriu pomoci stanovené v kapitole III tohto nariadenia.

2.   Opatrenia pomoci môžu byť oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, len pokiaľ sa v nich výslovne stanovuje požiadavka, že počas obdobia trvania pomoci musia príjemcovia pomoci dodržiavať pravidlá spoločnej rybárskej politiky, a ak sa počas tohto obdobia zistí, že príjemca tieto pravidlá nedodržiava, pomoc sa vráti pomerne k závažnosti porušenia.

Článok 5

Transparentnosť pomoci

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje iba na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu pomoci bez akejkoľvek potreby vykonať posúdenie rizika („transparentná pomoc“).

2.   Za transparentné sa považujú tieto kategórie pomoci:

a)

pomoc vo forme grantov a bonifikácie úrokov;

b)

pomoc vo forme úverov, ak sa ekvivalent hrubého grantu pomoci vypočítal na základe referenčnej sadzby platnej v čase poskytnutia grantu;

c)

pomoc vo forme záruk:

i)

ak sa ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe prémií typu „bezpečný prístav“ stanovených v oznámení Komisie; alebo

ii)

ak metodika na výpočet ekvivalentu hrubého grantu záruky bola – po oznámení takejto metodiky Komisii podľa niektorého nariadenia Komisie v oblasti štátnej pomoci platného v danom čase – pred uplatňovaním opatrenia schválená na základe oznámenia Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (18) alebo na základe akéhokoľvek následného oznámenia, a ak schválená metodika výslovne upravuje druh záruky a druh príslušnej transakcie v kontexte uplatňovania tohto nariadenia;

d)

pomoc vo forme daňového zvýhodnenia, ak opatrenie stanovuje hornú hranicu, ktorou sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu uplatniteľného prahu;

e)

pomoc vo forme vratných preddavkov, ak celková nominálna výška vratného preddavku nepresahuje prahy uplatniteľné v súlade s týmto nariadením alebo ak metodika na výpočet ekvivalentu hrubého grantu vratného preddavku bola pred začatím uplatňovania opatrenia akceptovaná v nadväznosti na jej oznámenie Komisii.

3.   Na účely tohto nariadenia sa za transparentné nepovažujú tieto kategórie pomoci:

a)

pomoc vo forme kapitálových injekcií;

b)

pomoc vo forme opatrení rizikového financovania.

Článok 6

Stimulačný účinok

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje iba na pomoc, ktorá má stimulačný účinok.

2.   Pomoc sa pokladá za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca podal písomnú žiadosť o pomoc príslušnému členskému štátu pred začatím práce na projekte alebo činnosti. V žiadosti o pomoc sa uvedú aspoň tieto informácie:

a)

názov a veľkosť podniku;

b)

opis projektu alebo činnosti vrátane dátumu jeho začatia a ukončenia;

c)

miesto realizácie projektu alebo činnosti;

d)

zoznam oprávnených nákladov;

e)

druh pomoci (grant, úver, záruka, vratný preddavok alebo iný typ) a výška verejného financovania, ktoré je potrebné na projekt alebo činnosť.

3.   Odchylne od odseku 2 sa opatrenia vo forme daňového zvýhodnenia považujú za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na základe opatrenia vzniká nárok na pomoc podľa objektívnych kritérií a bez ďalšieho uplatnenia voľného uváženia členského štátu; a

b)

opatrenie bolo schválené a nadobudlo účinnosť pred začatím práce na podporovanom projekte alebo pred začatím podporovanej činnosti, s výnimkou prípadu následných fiškálnych schém, ak sa na danú činnosť vzťahovali už predchádzajúce schémy vo forme daňového zvýhodnenia.

4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 sa v prípade nasledujúcich kategórií pomoci nevyžaduje, aby mali stimulačný účinok, alebo sa predpokladá, že takýto účinok majú:

a)

pomoc na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 44;

b)

pomoc vo forme oslobodení od dane alebo daňových úľav, ktoré členské štáty zaviedli podľa článku15 ods. 1 písm. f) a článku 15 ods. 3 smernice 2003/96/ES, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 45 tohto nariadenia.

Článok 7

Intenzita pomoci a oprávnené náklady

1.   Na účely výpočtu intenzity pomoci a oprávnených nákladov sa všetky číselné údaje uvádzajú pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov. Oprávnené náklady sú podložené príslušnou dokumentáciou, ktorá je prehľadná, konkrétna a aktuálna.

2.   Ak sa pomoc poskytuje inou formou než formou grantu, výška pomoci sa rovná ekvivalentu hrubého grantu pomoci.

3.   Pomoc splatná v niekoľkých splátkach je diskontovaná na jej hodnotu v čase jej poskytnutia. Oprávnené náklady sú diskontované na ich hodnotu v čase poskytnutia pomoci. Ako úroková miera na diskontné účely sa použije diskontná sadzba uplatniteľná v deň poskytnutia pomoci.

4.   Ak sa pomoc poskytuje formou daňového zvýhodnenia, diskontácia tranží pomoci sa uskutočňuje na základe diskontných sadzieb uplatniteľných v rôznych jednotlivých dňoch nadobudnutia účinnosti daňového zvýhodnenia.

5.   Ak sa pomoc poskytuje vo forme vratných preddavkov, ktoré sú vzhľadom na absenciu schválenej metodiky výpočtu ich ekvivalentu hrubého grantu vyjadrené ako percento oprávnených nákladov, a ak sa v opatrení stanovuje, že v prípade úspešného výsledku projektu, stanoveného na základe primeranej a prezieravej hypotézy, budú preddavky splatené spolu s úrokmi, ktorých úroková sadzba sa prinajmenšom rovná diskontnej sadzbe uplatniteľnej v deň poskytnutia pomoci, môžu sa maximálne intenzity pomoci stanovené v kapitole III zvýšiť o 10 percentuálnych bodov.

6.   Oprávnené náklady spĺňajú požiadavky článkov 67 až 69 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013 (19).

Článok 8

Kumulácia pomoci

1.   Pri zisťovaní, či sa dodržiavajú jednotlivé stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť stanovené v článku 2 a maximálne intenzity pomoci uvedené v kapitole III, sa berie do úvahy celková výška nákladov na opatrenia štátnej pomoci pre podporovanú činnosť alebo projekt alebo podnik bez ohľadu na to, či sa pomoc financuje z miestnych, regionálnych, či celoštátnych zdrojov, alebo zo zdrojov Únie.

2.   Pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia sa môže kumulovať s:

a)

akoukoľvek inou štátnou pomocou, pokiaľ sa tieto opatrenia týkajú iných identifikovateľných oprávnených nákladov;

b)

s ktoroukoľvek inou štátnou pomocou v súvislosti s rovnakými oprávnenými nákladmi, ktoré sa čiastočne alebo úplne prekrývajú, iba vtedy, ak takáto kumulácia nevedie k prekročeniu maximálnej intenzity pomoci alebo výšky pomoci uplatniteľnej na tento druh pomoci podľa tohto nariadenia.

3.   Štátna pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti týmto nariadením sa nekumuluje so žiadnou pomocou de minimis v súvislosti s tými istými oprávnenými nákladmi, ak by takáto kumulácia viedla k prekročeniu intenzity pomoci uvedenej v kapitole III.

Článok 9

Uverejňovanie a poskytovanie informácií

1.   Príslušný členský štát zabezpečuje, aby sa na komplexnej webovej lokalite týkajúcej sa štátnej pomoci na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni zverejňovali:

a)

súhrnné informácie podľa článku 11 v štandardizovanom formáte stanovenom v prílohe II alebo odkaz na prístup k nim;

b)

úplné znenie každého opatrenia pomoc podľa článku 11 alebo odkazu na prístup k úplnému zneniu;

c)

informácie uvedené v prílohe III o každej poskytnutej individuálnej pomoci presahujúcej 30 000 EUR.

2.   V prípade schém vo forme daňového zvýhodnenia sa podmienky stanovené v odseku 1 písm. c) považujú za splnené, ak členské štáty uverejnia požadované informácie o sumách individuálnej pomoci v týchto rozpätiach (v miliónoch EUR):

a)

0,03 – 0,2

b)

0,2 – 0,4

c)

0,4 – 0,6

d)

0,6 – 0,8

e)

0,8 – 1.

3.   Informácie uvedené v odseku 1 písm. c) musia byť štruktúrované a prístupné štandardizovaným spôsobom, ako sa uvádza v prílohe III, vďaka čomu ich možno efektívne vyhľadávať a sťahovať. Informácie uvedené v odseku 1 sa uverejňujú do 6 mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci, alebo v prípade pomoci vo forme daňového zvýhodnenia do 1 roka odo dňa, ku ktorému sa má predložiť daňové priznanie, a sú dostupné aspoň 10 rokov odo dňa poskytnutia pomoci.

4.   Pri každej schéme pomoci, ako aj individuálnej pomoci sa uvedie výslovný odkaz na toto nariadenie s uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj na osobitné ustanovenia kapitoly III, ktorých sa uvedený predpis týka, prípadne na vnútroštátny právny predpis, ktorým sa zabezpečuje súlad s príslušnými ustanoveniami tohto nariadenia. Pripoja sa k nemu informácie o príslušných vykonávacích ustanoveniach a zmenách.

5.   Komisia na svojej webovej lokalite uverejňuje:

a)

odkazy na webové lokality o štátnej pomoci uvedené v odseku 1 tohto článku;

b)

súhrnné informácie uvedené v článku 11.

6.   Členské štáty zabezpečia súlad s ustanoveniami tohto článku najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

KAPITOLA II

MONITOROVANIE

Článok 10

Odňatie výhody skupinovej výnimky

Ak členský štát poskytne pomoc, ktorá je týmto nariadením údajne oslobodená od notifikačnej povinnosti bez toho, aby boli splnené podmienky stanovené v kapitolách I, II a III, Komisia môže po tom, ako poskytla príslušnému členskému štátu možnosť vyjadriť svoje stanovisko, prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa všetky alebo niektoré budúce opatrenia pomoci prijaté príslušným členským štátom, ktoré by inak spĺňali požiadavky tohto nariadenia, majú notifikovať Komisii v súlade s článkom 108 ods. 3 zmluvy. Notifikačnú povinnosť možno obmedziť na opatrenia o poskytnutí určitých druhov pomoci alebo v prospech určitých príjemcov alebo opatrenia pomoci prijaté určitými orgánmi príslušného členského štátu.

Článok 11

Podávanie správ

Členské štáty Komisii zasielajú:

a)

prostredníctvom elektronického notifikačného systému Komisie súhrnné informácie o každom opatrení pomoci oslobodenom podľa tohto nariadenia v štandardizovanom formáte stanovenom v prílohe II, spolu s odkazom na prístup k úplnému zneniu opatrenia pomoci vrátane jeho zmien, a to do 20 pracovných dní odo dňa, kedy opatrenie nadobudlo účinnosť;

b)

v súlade s nariadením nariadením Komisie (ES) č. 794/2004 (20) výročnú správu o uplatňovaní tohto nariadenia v elektronickej forme. Táto výročná správa obsahuje informácie uvedené v nariadení (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o každý celý rok alebo každú časť roka, počas ktorého sa toto nariadenie uplatňuje.

Článok 12

Monitorovanie

Aby mohla Komisia monitorovať pomoc, ktorá je podľa tohto nariadenia oslobodená od notifikačnej povinnosti, členské štáty uchovávajú podrobné záznamy s informáciami a podpornou dokumentáciou, ktoré sú potrebné na zistenie, či sú splnené všetky podmienky stanovené v tomto nariadení. Takéto záznamy sa uchovávajú 10 rokov odo dňa poskytnutia pomoci ad hoc alebo odo dňa, kedy bola na základe schémy poskytnutá posledná pomoc. Príslušný členský štát poskytne Komisii v lehote 20 pracovných dní alebo v dlhšej lehote, ktorá sa môže stanoviť v žiadosti, všetky informácie a podpornú dokumentáciu, ktoré Komisia považuje za potrebné na účely monitorovania uplatňovania tohto nariadenia.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE RÔZNE KATEGÓRIE POMOCI

ODDIEL 1

Udržateľný rozvoj rybolovu

Článok 13

Pomoc na inovácie

Pomoc na inovácie v odvetví rybolovu, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 26 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 14

Pomoc na poradenské služby

Pomoc na poradenské služby, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 15

Pomoc na partnerstvo medzi vedcami a rybármi

Pomoc na partnerstvo medzi vedcami a rybármi, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 28 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 16

Pomoc na podporu ľudského kapitálu, tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu

Pomoc na podporu ľudského kapitálu, tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 29 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 17

Pomoc na uľahčenie diverzifikácie a nové formy príjmu

Pomoc na uľahčenie diverzifikácie a nové formy príjmu, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 30 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 18

Pomoc na podporu mladých rybárov pri začatí podnikania

Pomoc na podporu mladých rybárov pri začatí podnikania, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 31 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 19

Pomoc na zlepšenie zdravia a bezpečnosti

Pomoc na zlepšenie zdravia a bezpečnosti, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky uvedené v článku 25 ods. 1 a 2 a v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 32 ods. 4 uvedeného nariadenia a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 20

Pomoc na podielové fondy pre nepriaznivé klimatické javy a environmentálne nehody

Pomoc na podielové fondy pre nepriaznivé klimatické javy a environmentálne nehody, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 35 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 21

Pomoc na podporu systémov na prideľovanie rybolovných možností

Pomoc na podporu systémov na prideľovanie rybolovných možností, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 36 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 22

Pomoc na podporu pri navrhovaní a vykonávaní ochranných opatrení a regionálnej spolupráce

Pomoc na podporu pri navrhovaní a vykonávaní ochranných opatrení a regionálnej spolupráce, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 37 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 23

Pomoc na obmedzovanie vplyvu rybolovu na morské prostredie a prispôsobenie rybolovu ochrane druhov

Pomoc na obmedzovanie vplyvu rybolovu na morské prostredie a prispôsobenie rybolovu ochrane druhov, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 38 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 24

Pomoc na inovácie spojené s ochranou morských biologických zdrojov

Pomoc na inovácie spojené s ochranou morských biologických zdrojov, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 39 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 25

Pomoc na ochranu a obnovu morskej biodiverzity a ekosystémov a na kompenzačné režimy v rámci udržateľných rybolovných činností

Pomoc na ochranu a obnovu morskej biodiverzity a ekosystémov a na kompenzačné režimy v rámci udržateľných rybolovných činností, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky uvedené v článku 25 ods. 1 a 2 a v článku 40 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 40 ods. 4 uvedeného nariadenia a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 26

Pomoc na zlepšenie energetickej efektívnosti a zmierňovanie účinkov zmeny klímy

Pomoc na zlepšenie energetickej efektívnosti a zmierňovanie účinkov zmeny klímy s výnimkou pomoci na výmenu alebo modernizáciu motorov, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky uvedené v článku 25 ods. 1 a 2 a v článku 41 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 41 ods. 10 uvedeného nariadenia a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 27

Pomoc na zvýšenie pridanej hodnoty a kvality produktov a na využívanie nechcených úlovkov

Pomoc na zvýšenie pridanej hodnoty a kvality produktov a na využívanie nechcených úlovkov, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 42 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 28

Pomoc na rybárske prístavy, vyloďovacie miesta, aukčné siene a prístrešky

Pomoc na rybárske prístavy, vyloďovacie miesta, aukčné siene a prístrešky, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 43 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 29

Pomoc na vnútrozemský rybolov a vnútrozemskú vodnú faunu a flóru

Pomoc na vnútrozemský rybolov a vnútrozemskú vodnú faunu a flóru, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 25 ods. 1 a 2 a článku 44 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

ODDIEL 2

Udržateľný rozvoj akvakultúry

Článok 30

Pomoc na inovácie v oblasti akvakultúry

Pomoc na inovácie v oblasti akvakultúry, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 31

Pomoc na produktívne investície do akvakultúry

Pomoc na produktívne investície do akvakultúry, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 46 a 48 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 32

Pomoc na riadiace, podporné a poradenské služby pre akvakultúrne chovy

Pomoc na riadiace, podporné a poradenské služby pre akvakultúrne chovy, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 46 a 49 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 33

Pomoc na podporu ľudského kapitálu a tvorby sietí v oblasti akvakultúry

Pomoc na podporu ľudského kapitálu a tvorby sietí v oblasti akvakultúry, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 46 a 50 nariadenia (EÚ) č. 508/2014

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 34

Pomoc na zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít

Pomoc na zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 46 a 51 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 35

Pomoc na podporu nových akvakultúrnych chovateľov vykonávajúcich udržateľnú akvakultúru

Pomoc na podporu nových akvakultúrnych chovateľov usilujúcich sa o udržateľnú akvakultúru, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 46 a 52 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 36

Pomoc pri prechode na systémy ekologického riadenia a auditu a na ekologickú akvakultúru

Pomoc pri prechode na systémy ekologického riadenia a auditu a na ekologickú akvakultúru, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 46 a 53 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 37

Pomoc na akvakultúru poskytujúcu environmentálne služby

Pomoc na akvakultúru poskytujúcu environmentálne služby, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 46 a 54 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 38

Pomoc na opatrenia v oblasti verejného zdravia

Pomoc na opatrenia v oblasti verejného zdravia, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 46 a 55 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 39

Pomoc na opatrenia týkajúce sa zdravia a dobrých podmienok zvierat

Pomoc na opatrenia týkajúce sa zdravia a dobrých podmienok zvierat, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 46 a 56 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 40

Pomoc na poistenie akvakultúrnych obsádok

Pomoc na poistenie akvakultúrnych obsádok, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 46 a 57 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

ODDIEL 3

Opatrenia súvisiace s odbytom a spracovaním

Článok 41

Pomoc na marketingové opatrenia

Pomoc na marketingové opatrenia, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článku 68 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 42

Pomoc na spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

Pomoc na spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článku 69 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

ODDIEL 4

Iné kategórie pomoci

Článok 43

Pomoc na zber údajov

Pomoc na zber údajov, ktorá spĺňa podmienky stanovené v kapitole I, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článku 77 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a

b)

výška pomoci v ekvivalente hrubého grantu neprekračuje maximálnu intenzitu verejnej pomoci stanovenú v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe článku 95 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 44

Pomoc na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami

1.   Schémy pomoci na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 písm. b) zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.

2.   Poskytnutie pomoci podľa tohto článku je podmienené týmito skutočnosťami:

a)

príslušný orgán členského štátu oficiálne uznal, že udalosť má charakter prírodnej katastrofy a

b)

existuje priama príčinná súvislosť medzi prírodnou katastrofou a škodou, ktorú utrpel podnik.

3.   Pomoc sa vypláca priamo dotknutému podniku.

4.   Schémy pomoci súvisiace s konkrétnou prírodnou katastrofou sa zavedú do troch rokov odo dňa, kedy došlo k prírodnej katastrofe. Pomoc sa vyplatí do štyroch rokov od daného dátumu.

5.   Oprávnené náklady sú náklady na škodu, ktorá vznikla priamo v dôsledku prírodnej katastrofy a ktorá bola ohodnotená verejným orgánom, nezávislým znalcom uznaným orgánom poskytujúcim pomoc alebo poisťovňou. Táto škoda môže zahŕňať:

a)

škody na majetku, ako napríklad budovách, zariadeniach, strojoch, zásobách a výrobných prostriedkoch;

b)

stratu príjmov v dôsledku úplného alebo čiastočného pozastavenia činnosti na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov odo dňa katastrofy.

6.   Výpočet škody na majetku vychádza z nákladov na opravy alebo z ekonomickej hodnoty poškodeného majetku pred katastrofou. Nesmie presahovať náklady na opravu alebo sumu, o ktorú sa v dôsledku katastrofy znížila reálna trhová hodnota, t. j. rozdiel medzi hodnotou majetku bezprostredne pred katastrofou a bezprostredne po nej.

7.   Strata príjmu sa vypočítava tak, že sa odpočíta:

a)

súčin množstva produktov rybolovu a akvakultúry vyprodukovaných v roku, v ktorom došlo k prírodnej katastrofe, alebo v každom nasledujúcom roku ovplyvnenom úplným alebo čiastočným zničením výrobných prostriedkov s priemernou predajnou cenou dosiahnutou počas príslušného roku, od

b)

súčinu priemerného ročného množstva produktov rybolovu a akvakultúry vyprodukovaných v období troch rokov pred prírodnou katastrofou alebo trojročného priemeru stanoveného na základe päťročného obdobia predchádzajúceho prírodnej katastrofe – pričom sa vylúči najvyššia a najnižšia hodnota – s priemernou dosiahnutou predajnou cenou.

8.   Škoda sa vypočíta na úrovni jednotlivých príjemcov.

9.   Pomoc a všetky ďalšie platby získané na účely náhrady škody vrátane platieb v rámci poistných zmlúv sú obmedzené na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 45

Oslobodenia od dane a daňové úľavy podľa smernice 2003/96/ES

1.   Pomoc vo forme oslobodení od dane alebo daňových úľav, ktoré členské štáty zaviedli podľa článku 15 ods. 1 písm. f) a článku 15 ods. 3 smernice 2003/96/ES je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v smernici 2003/96/ES a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Príjemcovia pomoci vo forme oslobodení od dane alebo daňových úľav sa vyberajú na základe transparentných a objektívnych kritérií. V uplatniteľnom prípade uhradia aspoň príslušnú minimálnu úroveň daní stanovenú v smernici 2003/96/ES.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 46

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na individuálnu pomoc poskytnutú pred nadobudnutím jeho účinnosti, ak pomoc spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto nariadení s výnimkou článku 9.

2.   Akákoľvek pomoc poskytnutá pred 1. júlom 2014 na základe akéhokoľvek nariadenia prijatého podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 994/98, ktoré bolo účinné v minulosti, je zlučiteľná s vnútorným trhom a oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

3.   Akúkoľvek pomoc, ktorá nie je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy na základe tohto nariadenia alebo iných nariadení prijatých podľa článku 1 nariadenia č. 994/98, ktoré boli účinné v minulosti, posudzuje Komisia v súlade s príslušnými rámcami, usmerneniami, oznámeniami a oznamami.

4.   Po uplynutí obdobia platnosti tohto nariadenia zostávajú všetky schémy pomoci, ktoré sú oslobodené od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia, naďalej oslobodené od tejto povinnosti počas prechodného obdobia v trvaní šiestich mesiacov.

Článok 47

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 258, 8.8.2014, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 736/2008 z 22. júla 2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 16).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 733/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 994/98 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, s. 11).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

(6)  KOM(2012) 209, 8.5.2012.

(7)  Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 10.

(8)  Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2014, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ C 155, 20.6.2008, s. 10.

(10)  Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6.

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 1).

(12)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1

(13)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(14)  Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (OJ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(18)  Ú. v. EÚ C 155, 20.6.2008, s. 10.

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(20)  Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1).


PRÍLOHA I

VYMEDZENIE POJMU MSP

Článok 1

Podnik

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Patria sem najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, ako aj partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Článok 2

Počet pracovníkov a finančné limity určujúce kategórie podnikov

1.   Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

2.   V rámci kategórie MSP sa malý podnik vymedzuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR.

3.   V rámci kategórie MSP sa mikropodnik vymedzuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 miliónov EUR.

Článok 3

Druhy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm

1.   „Samostatný podnik“ je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik v zmysle odseku 2 alebo ako prepojený podnik v zmysle odseku 3.

2.   „Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky v zmysle odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) buď samostatne, alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3 vlastní 25 % alebo viac kapitálu alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie postavený podnik).

Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, teda ako podnik, ktorý nemá žiadne partnerské podniky, aj keď investori uvedení ďalej v texte tento 25 % limit dosiahnu alebo prekročia, a to za predpokladu, že títo investori nie sú s príslušným podnikom individuálne alebo spoločne prepojení v zmysle odseku 3:

a)

verejné investičné spoločnosti, spoločnosti investujúce do rizikového kapitálu, fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb, ktoré sa pravidelne zúčastňujú činností týkajúcich sa investícií do rizikového kapitálu, ktoré investujú vlastný kapitál do nekótovaných podnikov (tzv. podnikateľskí anjeli) za predpokladu, že celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie ako 1 250 000 EUR;

b)

univerzity alebo neziskové výskumné strediská;

c)

inštitucionálni investori vrátane regionálnych rozvojových fondov;

d)

orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom nižším ako 10 miliónov EUR a s menej ako 5 000 obyvateľmi.

3.   „Prepojené podniky“ sú podniky, medzi ktorými je niektorý z týchto vzájomných vzťahov:

a)

podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku;

b)

podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku;

c)

podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách;

d)

podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v tomto podniku.

Vychádza sa z predpokladu, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení v druhom pododseku odseku 2 nezapoja priamo alebo nepriamo do vedenia príslušného podniku bez toho, aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených v prvom pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných podnikov alebo prostredníctvom niektorého z investorov uvedených v odseku 2, sa tiež považujú za prepojené.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom z týchto vzťahov prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky, ak svoju činnosť alebo časť svojej činnosti vykonávajú na rovnakom relevantnom trhu alebo na priľahlých trhoch.

Za „priľahlý trh“ sa považuje trh pre výrobok alebo službu, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu.

4.   Okrem prípadov uvedených v druhom pododseku odseku 2 sa podnik nemôže považovať za MSP, ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.

5.   Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o svojom postavení samostatného podniku, partnerského podniku alebo prepojeného podniku vrátane údajov týkajúcich sa limitov stanovených v článku 2. Vyhlásenie sa môže poskytnúť aj vtedy, keď je imanie rozptýlené tak, že nie je možné presne určiť, kto ho vlastní. V takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie v dobrej viere, že môže odôvodnene predpokladať, že v ňom 25 % alebo väčší podiel nevlastní jeden podnik alebo spoločne viacero vzájomne prepojených podnikov. Také vyhlásenia sa poskytujú bez toho, aby boli dotknuté kontroly alebo vyšetrovania stanovené podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Únie.

Článok 4

Údaje používané pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm a referenčné obdobie

1.   Údajmi používanými pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm sú údaje týkajúce sa posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa odo dňa účtovnej závierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní.

2.   Ak podnik v deň účtovnej závierky zistí, že na ročnom základe prekročil počet pracovníkov alebo finančné limity stanovené v článku 2, alebo klesol pod tento počet pracovníkov a finančné limity, nebude to mať za následok stratu alebo nadobudnutie statusu stredného alebo malého podniku alebo mikropodniku, pokiaľ sa tieto limity neprekročili v dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach.

3.   V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné závierky ešte neboli schválené, sa použijú údaje získané odhadom v dobrej viere vykonaným v priebehu finančného roku.

Článok 5

Počet pracovníkov

Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), t. j. počtu osôb, ktoré boli v príslušnom podniku alebo v jeho mene zamestnané na plný úväzok počas celého posudzovaného referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca osôb, ktoré pracovali na kratší pracovný čas bez ohľadu na jeho trvanie a práca sezónnych pracovníkov sa započítava ako podiely RPJ. Pracovníkmi sú:

a)

zamestnanci;

b)

osoby pracujúce pre podnik v podriadenom postavení, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považujú za zamestnancov;

c)

vlastníci – riadiaci pracovníci;

d)

spoločníci zapojení do bežnej činnosti podniku, ktorí majú finančný prospech z podniku.

Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej zmluvy alebo zmluvy o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Doba trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky sa nezapočítava.

Článok 6

Vyhotovenie údajov o podniku

1.   V prípade samostatného podniku sa údaje vrátane počtu pracovníkov určujú výlučne na základe účtovných výkazov tohto podniku.

2.   Údaje o podniku, ktorý má partnerské podniky alebo prepojené podniky, vrátane údajov o počte pracovníkov, sa určia na základe účtovných výkazov a iných údajov o podniku, alebo, ak je k dispozícii, podľa konsolidovanej účtovnej závierky podniku alebo konsolidovanej účtovnej závierky, do ktorej je podnik zahrnutý v rámci konsolidácie.

K údajom uvedeným v prvom pododseku sa pripočítajú údaje každého partnerského podniku príslušného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu k nemu. Tieto údaje sa pripočítavajú pomerne podľa percentuálneho podielu na imaní alebo hlasovacích právach (podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia). V prípade krížových podielov sa použije vyšší percentuálny podiel.

K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pripočíta 100 % údajov každého podniku, ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už tieto údaje neboli zahrnuté prostredníctvom konsolidácie do účtovnej závierky.

3.   Na účely uplatnenia odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku určujú na základe ich (podľa možnosti konsolidovaných) účtovných závierok a ich ostatných údajov. K týmto údajom sa pripočíta 100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pokiaľ ich účtovné údaje už nie sú zahrnuté prostredníctvom konsolidácie.

Na účely uplatnenia toho istého odseku 2 sa údaje podnikov, ktoré sú prepojené s príslušným podnikom, odvodzujú z ich (podľa možnosti konsolidovaných) účtovných závierok a ich ostatných údajov. K týmto údajom sa pomerne pripočítajú údaje každého prípadného partnerského podniku tohto prepojeného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu k nemu, pokiaľ už tieto údaje neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky v podiele zodpovedajúcom prinajmenšom percentuálnemu podielu určenému v druhom pododseku odseku 2.

4.   Ak sa v konsolidovanej účtovnej závierke neuvádzajú za daný podnik údaje o pracovníkoch, čísla týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov z jeho partnerských podnikov a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný podnik prepojený.


PRÍLOHA II

Informácie o štátnej pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti, ktoré sa majú poskytovať prostredníctvom IT aplikácie Komisie, ako sa stanovuje v článku 11

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

Ustanovenia týkajúce sa uverejňovania informácií podľa článku 9 ods. 1

Členské štáty zriadia svoje komplexné webové lokality týkajúce sa štátnej pomoci, na ktorých sa majú uverejňovať informácie stanovené v článku 9 ods. 1, a to takým spôsobom, aby bol možný jednoduchý prístup k informáciám.

Informácie sa uverejňujú v tabuľkovom formáte, vďaka ktorému možno údaje vyhľadávať či získavať, ako aj jednoducho ich uverejňovať na internete, napr. vo formáte CSV alebo XML. Každá zainteresovaná strana má na túto webovú lokalitu neobmedzený prístup. Na prístup na webovú lokalitu sa nevyžaduje predchádzajúca registrácia používateľa.

Podľa článku 9 ods. 1 písm. c) sa o individuálnej pomoci uverejňujú tieto informácie:

meno/názov príjemcu,

identifikátor príjemcu,

typ podniku (MSP/veľký podnik) v čase poskytnutia pomoci

región, v ktorom príjemca sídli, na úrovni NUTS II (1),

odvetvie činnosti na úrovni skupiny NACE (2),

prvok pomoci vyjadrený v plnej výške v národnej mene (3),

nástroj pomoci (4) [grant/bonifikácia úrokovej sadzby, úver/vratné preddavky/návratný grant, garancia, daňové zvýhodnenie alebo oslobodenie od dane, iné (uveďte)],

dátum poskytnutia pomoci,

cieľ pomoci,

orgán poskytujúci pomoc.


(1)  NUTS – Nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely. Región sa zvyčajne vymedzuje na úrovni 2.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1).

(3)  Ekvivalent hrubého grantu. V prípade fiškálnych schém možno túto sumu uviesť v rozpätiach stanovených v článku 9 ods. 2.

(4)  Ak sa pomoc poskytuje prostredníctvom viacerých nástrojov pomoci, výška pomoci sa uvádza pri každom z nástrojov.