19.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/70


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1353/2014

z 15. decembra 2014,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1156/2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (1), a najmä na jej článok 20 ods. 4,

keďže:

(1)

Smernicou 2011/16/EÚ sa vyžaduje, aby sa výmena informácií v oblasti zdaňovania uskutočňovala prostredníctvom využitia štandardných formulárov a elektronických formátov.

(2)

Štandardné formuláre, ktoré sa majú používať na výmenu informácií na požiadanie, spontánnu výmenu informácií, oznamovanie a spätnú väzbu, majú byť v súlade s prílohami I až IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1156/2012 (2).

(3)

Elektronický formát sa má používať na povinnú automatickú výmenu informácií o určitých osobitných kategóriách príjmov a majetku a vychádza z existujúceho elektronického formátu podľa článku 9 smernice Rady 2003/48/ES (3).

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1156/2012 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Zmeny by sa mali uplatňovať od 1. januára 2015 v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o nadobudnutie účinnosti zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 8 príslušnej smernice v súvislosti s povinnou automatickou výmenou informácií.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1156/2012 sa mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok 1a:

„Článok 1a

Elektronický formát, ktorý sa má používať na povinnú automatickú výmenu informácií v súlade s článkom 8 ods. 1 smernice 2011/16/EÚ, je v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.“

2.

K nariadeniu (EÚ) č. 1156/2012 sa dopĺňa príloha V v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1156/2012 zo 6. decembra 2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 335, 7.12.2012, s. 42).

(3)  Smernica Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

Elektronický formát uvedený v článku 1a

Elektronický formát na povinnú automatickú výmenu informácií v súlade s článkom 8 smernice 2011/16/EÚ je v súlade s touto stromovou štruktúrou a obsahuje tieto položky (1):

a)

Pokiaľ ide o správu ako takú:

Image

b)

Pokiaľ ide o obsah týkajúci sa príjmu zo zamestnania alebo tantiém:

Image

c)

Pokiaľ ide o obsah týkajúci sa dôchodkov:

Image

d)

Pokiaľ ide o obsah týkajúci sa produktov životného poistenia:

Image

e)

Pokiaľ ide o obsah týkajúci sa vlastníctva nehnuteľného majetku a príjmov z nehnuteľného majetku:

Image

f)

Pokiaľ ide o obsah v prípade, že sa nemajú odovzdávať žiadne informácie v súvislosti s konkrétnou kategóriou:

Image

g)

Pokiaľ ide o obsah týkajúci sa potvrdenia doručenia informácií ku konkrétnej kategórii:

Image

(1)  V elektronickom formáte sa však musia vyplniť len kolónky, ktoré sú aktuálne prístupné a uplatniteľné pre konkrétny prípad.