16.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/97


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 1333/2014

z 26. novembra 2014

o štatistike peňažných trhov

(ECB/2014/48)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie (2),

keďže:

(1)

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) vyžaduje na účely plnenia svojich úloh tvorbu štatistiky o transakciách peňažných trhov, najmä o zabezpečených a nezabezpečených transakciách peňažných trhov a určitých derivátoch transakcií peňažných trhov, ako sa bližšie uvádza v tomto nariadení, medzi peňažnými finančnými inštitúciami, s výnimkou centrálnych bánk a fondov peňažného trhu, a medzi peňažnými finančnými inštitúciami a ostatnými finančnými inštitúciami, verejnou správou alebo nefinančnými korporáciami, okrem transakcií v rámci skupiny.

(2)

Hlavným účelom zbierania takejto štatistiky je poskytnúť Európskej centrálnej banke (ECB) ucelené, podrobné a harmonizované štatistické informácie o peňažných trhoch v eurozóne. Údaje odvodené z transakcií, ktoré sa zbierajú vo vzťahu k uvedených segmentom trhu, poskytujú informácie o transmisnom mechanizme rozhodnutí o menovej politike. Preto sú dôležitým súborom štatistiky na účely menovej politiky v eurozóne.

(3)

Zber štatistických údajov je potrebný aj na to, aby umožnil ECB poskytovať analytickú a štatistickú podporu jednotnému mechanizmu dohľadu (JMD) v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013 (3). V rámci toho je zber štatistických údajov potrebný aj na účely podpory úloh ECB v oblasti finančnej stability.

(4)

V prípade, že sa národné centrálne banky rozhodnú, že nebudú zbierať údaje vyžadované podľa tohto nariadenia, mali by o tom informovať ECB, ktorá následne prevezme úlohu spočívajúcu v zbere štatistických informácií priamo od spravodajských jednotiek.

(5)

V súlade so zmluvami a za podmienok ustanovených v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) sa od ECB vyžaduje, aby vydávala nariadenia v rozsahu, ktorý je potrebný na uskutočňovanie úloh ESCB vymedzených v štatúte ESCB a v niektorých prípadoch v zmysle ustanovení prijatých Radou podľa článku 129 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(6)

S cieľom minimalizovať záťaž peňažných finančných inštitúcií spojenú s vykazovaním a zároveň zabezpečiť dostupnosť včasnej štatistiky vysokej kvality bude ECB na úvod vyžadovať, aby údaje vykazovali najväčšie peňažné finančné inštitúcie eurozóny, v závislosti od veľkosti ich celkových hlavných aktív bilancie v porovnaní s celkovými hlavnými aktívami bilancie všetkých peňažných finančných inštitúcií v eurozóne. Od 1. januára 2017 môže Rada guvernérov rozšíriť počet vykazujúcich peňažných finančných inštitúcií tým, že zohľadní aj iné kritériá, ako napríklad významnosť činností peňažných finančných inštitúcií na peňažných trhoch a ich relevantnosť z pohľadu stability a fungovania finančného systému. S cieľom zabezpečiť minimálnu úroveň geografického zastúpenia ECB zabezpečí, aby v každom členskom štáte, ktorého menou je euro (ďalej len „členský štát eurozóny“), vykazovali najmenej tri peňažné finančné inštitúcie. Národné centrálne banky môžu zbierať údaje aj od peňažných finančných inštitúcií, ktoré nie sú súčasťou aktuálnej spravodajskej skupiny v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami na štatistické vykazovanie. V takom prípade sa údaje vykazujú a overujú podľa tohto nariadenia.

(7)

S cieľom predísť duplicite požiadaviek spojených s vykazovaním adresovaným peňažným finančným inštitúciám, a tým minimalizovať záťaž peňažných finančných inštitúcií spojenú s vykazovaním, a zároveň zabezpečiť dostupnosť včasnej štatistiky vysokej kvality, ECB by mala mať možnosť udeliť peňažným finančným inštitúciám výnimku týkajúcu sa povinnosti vykazovať údaje o transakciách na účely financovania cenných papierov alebo zmluvách o derivátoch, ak boli tieto údaje vykázané archívu obchodných údajov, a za predpokladu, že má ECB prístup k včasným a štandardizovaným údajom v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení.

(8)

V článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa ustanovuje, že ECB môže prijímať nariadenia na vymedzenie a ukladanie svojich požiadaviek na štatistické vykazovanie aktuálnej spravodajskej skupine členských štátov eurozóny. V článku 6 ods. 4 sa ustanovuje, že ECB môže prijímať nariadenia upravujúce podmienky, za ktorých sa môže uplatňovať právo overovať štatistické informácie alebo uskutočňovať povinný zber štatistických informácií.

(9)

V článku 4 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa ustanovuje, že členské štáty si musia sami organizovať záležitosti v oblasti štatistiky a v plnej miere spolupracovať s ESCB, aby sa zabezpečilo plnenie povinností vyplývajúcich z článku 5 štatútu ESCB.

(10)

Pokiaľ údaje zbierané v súlade s týmto nariadením obsahujú dôverné štatistické informácie, uplatňujú sa normy ochrany a používania takýchto informácií ustanovené v článkoch 8 a 8c nariadenia (ES) 2533/98.

(11)

V článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa ustanovuje, že ECB má právo ukladať sankcie voči spravodajským jednotkám, ktoré nesplnili požiadavky na štatistické vykazovanie stanovené v nariadeniach alebo rozhodnutiach ECB.

(12)

Hoci sa uznáva, že nariadenia prijaté ECB podľa článku 34.1 štatútu ESCB neudeľujú žiadne práva, ani neukladajú žiadne povinnosti členským štátom, ktorých menou nie je euro (ďalej len „členské štáty mimo eurozóny“), článok 5 štatútu ESCB sa vzťahuje na členské štáty eurozóny ako aj na členské štáty mimo eurozóny. Nariadenie (ES) č. 2533/98 vychádza z toho, že z článku 5 štatútu ESCB, v spojení s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, vyplýva povinnosť vytvoriť a implementovať na vnútroštátnej úrovni všetky opatrenia, ktoré členské štáty mimo eurozóny považujú za vhodné na uskutočňovanie zberu štatistických informácií potrebných na plnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie a na včasnú prípravu v oblasti štatistiky, aby sa mohli stať členskými štátmi eurozóny.

(13)

Požiadavkami na vykazovanie podľa tohto nariadenia nie sú dotknuté požiadavky na vykazovanie ustanovené v iných právnych aktoch a nástrojoch ECB, ktoré sa môžu, prinajmenšom čiastočne, vzťahovať na vykazovanie štatistických informácií o peňažných trhoch podľa jednotlivých transakcií alebo agregovane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„spravodajské jednotky“, „rezident“ a „rezidentský“ majú rovnaký význam ako v článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98;

2.

„peňažná finančná inštitúcia“ (PFI) má rovnaký význam ako v článku 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (4) a zahŕňa všetky pobočky PFI nachádzajúce sa v Únii a v EZVO, pokiaľ sa v niektorom ustanovení tohto nariadenia výslovne neustanovuje niečo iné;

3.

„OFS“ sa rozumejú ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov, ako sú vymedzení v revidovanom európskom systéme účtov (ďalej len „ESA 2010“) ustanovenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (5);

4.

„poisťovacími korporáciami“ sa rozumejú všetky finančné korporácií a kvázikorporácie, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania v dôsledku rozloženia rizík, najmä vo forme priameho poistenia alebo zaistenia, ako sa ustanovuje v ESA 2010;

5.

„penzijnými fondmi“ sa rozumejú všetky finančné korporácie a kvázikorporácie, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania v dôsledku deleného sociálneho rizika a potrieb poistených osôb (sociálne poistenie), ako sa ustanovuje v ESA 2010;

6.

„nefinančnými korporáciami“ sa rozumie sektor nefinančných korporácií vymedzený v ESA 2010;

7.

„verejnou správou“ sa rozumejú inštitucionálne jednotky, ktoré sú netrhovými výrobcami, ktorých produkcia je určená na individuálnu a kolektívnu spotrebu a sú financované povinnými platbami jednotiek patriacich do iných sektorov, ako aj inštitucionálnych jednotiek zapojených hlavne do prerozdeľovania národného dôchodku a bohatstva, ako sa ustanovuje v ESA 2010;

8.

„celkovými hlavnými aktívami bilancie“ sa rozumejú celkové aktíva mínus ostatné aktíva, pričom tieto pojmy sú vymedzené v nariadení (EÚ) 1071/2013 (ECB/2013/33);

9.

„štatistikou peňažných trhov“ sa rozumie štatistika týkajúca sa zabezpečených, nezabezpečených a derivátových transakcií s nástrojmi peňažných trhov medzi peňažnými finančnými inštitúciami a medzi peňažnými finančnými inštitúciami a OFS, poisťovacími korporáciami, penzijnými fondmi, centrálnymi bankami, verejnou správou a nefinančnými korporáciami, s výnimkou transakcií v rámci skupiny v príslušnom vykazovacom období;

10.

„nástrojom peňažného trhu“ sa rozumie každý nástroj uvedený v prílohách I, II a III;

11.

„fondom peňažného trhu“ sa rozumie podnik kolektívneho investovania, u ktorého sa vyžaduje povolenie na vykonávanie činnosti podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (6), alebo ktorý je alternatívnym investičným fondom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (7), investuje do krátkodobých aktív a má rozdielne alebo kumulatívne ciele ponúkajúce výnos v závislosti od sadzieb peňažného trhu alebo zachovanie hodnoty investície;

12.

„centrálnou bankou“ sa rozumie akákoľvek centrálna banka bez ohľadu na to, kde sa nachádza;

13.

„národnou centrálnou bankou“ alebo „NCB“ sa rozumie národná centrálna banka členského štátu Únie;

14.

„referenčnou spravodajskou skupinou“ sa rozumejú peňažné finančné inštitúcie, ktoré sú rezidentmi eurozóny, s výnimkou centrálnych bánk a fondov peňažného trhu, a ktoré prijímajú vklady denominované v eurách a/alebo vydávajú iné dlhové nástroje a/alebo poskytujú úvery denominované v eurách uvedené v prílohách I, II alebo III od ostatných peňažných finančných inštitúcií a/alebo OFS a ostatným peňažným finančným inštitúciám a/alebo OFS, poisťovacie korporácie, penzijné fondy, verejná správa, centrálne banky na investičné účely alebo nefinančné korporácie;

15.

„skupinou“ sa rozumie skupina podnikov vrátane bankovej skupiny ale nielen jej, pozostávajúca z materského podniku a jeho dcérskych spoločností, ktorých účtovné závierky sú konsolidované na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (8);

16.

„pobočkou“ sa rozumie miesto podnikania, ktoré tvorí právne závislú časť inštitúcie a ktoré priamo vykonáva všetky alebo niektoré transakcie, ktoré sú charakteristické pre podnikanie inštitúcie;

17.

„pobočkou Únie a EZVO“ sa rozumie pobočka umiestnená a zaregistrované v členskom štáte Únie alebo v štáte EZVO;

18.

„Európskym združením voľného obchodu“ sa rozumie medzivládna organizácia založená na podporu voľného obchodu a hospodárskej integrácie v prospech jej členských štátov;

19.

„transakciou v rámci skupiny“ sa rozumie transakcia s nástrojmi peňažného trhu medzi spravodajskou jednotkou a ďalším podnikom, ktorý je v plnom rozsahu súčasťou tej istej konsolidovanej účtovnej závierky. Podniky, ktoré sú stranami transakcie, sa považujú za súčasť „tej istej konsolidácie“ v plnom rozsahu, ak sú oba buď:

a)

súčasťou konsolidácie v súlade so smernicou 2013/34/EÚ alebo medzinárodnými normami pre finančné vykazníctvo (international financial reporting standards – IFRS) prijatými podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (9) alebo, pokiaľ ide o skupinu, ktorej materský podnik má ústredie v tretej krajine, v súlade so všeobecne akceptovanými účtovnými zásadami tejto tretej krajiny považovanými za rovnocenné IFRS v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1569/2007 (10) (alebo účtovnými normami tretej krajiny, ktorých používanie je dovolené v súlade s článkom 4 uvedeného nariadenia), alebo

b)

podliehajúce tomu istému konsolidovanému dohľadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (11) alebo, pokiaľ ide o skupinu, ktorej materský podnik má ústredie v tretej krajine, tomu istému konsolidovanému dohľadu príslušného orgánu tretej krajiny, u ktorého došlo k overeniu, že je rovnocenný konsolidovanému dohľadu riadenému zásadami článku 127 smernice 2013/36/EÚ;

20.

„pracovným dňom“ sa vo vzťahu ku všetkým dňom uvedeným v zmluve alebo v potvrdení o transakcii s nástrojom peňažného trhu rozumie deň, v ktorý sú komerčné banky a devízové trhy otvorené na účely obchodovania vo všeobecnosti (vrátane obchodov s príslušným nástrojom peňažného trhu) v mene rovnakej ako je mena platobného záväzku, ktorý je v tento deň splatný alebo k tomuto dňu vypočítaný. V prípade transakcie s nástrojom peňažného trhu, ktorá sa riadi štandardnou rámcovou zmluvou vydanou Európskou bankovou federáciou (EBF), Združením pre trh s úvermi (Loan Market Association – LMA), Medzinárodným združením pre swapy a deriváty (International Swaps and Derivatives Association, Inc. – ISDA) alebo inými vedúcimi združeniami európskych alebo medzinárodných trhov, sa použije definícia v takejto zmluve uvedená alebo do nej prevzatá prostredníctvom odkazu. V prípade vyrovnania každej transakcie s nástrojom peňažného trhu, ktorá sa má uskutočniť prostredníctvom určeného systému vyrovnania, sa ním rozumie deň, v ktorý je systém vyrovnania otvorený na účely vyrovnania takejto transakcie;

21.

„dňom vyrovnania TARGET2“ sa rozumie každý deň, v ktorý je TARGET2 (Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase) otvorený;

22.

„zmluvou o repo transakcii“ sa rozumie zmluva, podľa ktorej zmluvné strany môžu uskutočniť transakcie, v rámci ktorých jedna strana („predávajúci“) súhlasí, že v blízkej budúcnosti predá druhej strane („kupujúcemu“) určené „aktíva“ („cenné papiere“, „komodity“ alebo „iné finančné aktíva“) oproti platbe kúpnej ceny kupujúcim predávajúcemu, pričom kupujúci zároveň súhlasí, že spätne predá aktíva predávajúcemu v určený budúci deň, alebo na požiadanie, oproti platbe ceny spätnej kúpy predávajúcim kupujúcemu. Každá takáto transakcia môže byť repo transakciou alebo transakciou spočívajúcou v kúpe a spätnom predaji. „Zmluvou o repo transakcii“ sa môže tiež rozumieť dohoda o založení aktív a môže stanoviť všeobecné právo na opätovné použitie výmenou za úver v hotovosti v blízkej budúcnosti a splatiť úver a úroku v ďalekej budúcnosti výmenou za vrátenie aktív. Repo transakcie možno uskutočniť s vopred určeným dňom splatnosti („termínované“ repo transakcie) alebo bez vopred určeného dňa splatnosti, pričom sa obom stranám ponecháva možnosť, aby sa v ktorýkoľvek deň dohodli na pokračovaní alebo ukončení zmluvy (repo transakcie „na otvorenom základe“);

23.

„trojstrannou repo transakciou“ sa rozumie repo transakcia, v rámci ktorej je za výber a riadenie zábezpeky počas trvania transakcie zodpovedná tretia strana;

24.

„devízovým swapom“ sa rozumie swapová transakcia, v rámci ktorej jedna strana predáva druhej určený objem určenej meny oproti platbe dohodnutého objemu inej určenej meny na základe dohodnutého výmenného kurzu (známeho ako spotový výmenný kurz), pričom sa dohodnú na spätnej kúpe predávanej meny k budúcemu dátumu (známemu ako dátum splatnosti) oproti predaju meny pôvodne kúpenej pri inom výmennom kurze (známom ako forwardový výmenný kurz);

25.

„jednodňovým indexovaným swapom“(overnight index swap – OIS) sa rozumie úrokový swap, u ktorého sa periodická pohyblivá sadzba rovná geometrickému priemeru jednodňovej sadzby (alebo jednodňovej indexovanej sadzby) počas určeného obdobia. Záverečná platba sa vypočíta ako rozdiel medzi pevne stanovenou úrokovou sadzbou a zloženou jednodňovou sadzbou zaznamenanou počas trvania OIS, ktorý sa uplatňuje na nominálnu sumu transakcie. Keďže toto nariadenie sa zameriava len na OIS denominovaný v eurách, jednodňovou sadzbou je EONIA;

26.

„rámcom LCR podľa Bazileja III“ sa rozumie požiadavka na krytie likvidity (Liquidity Coverage Ratio – LCR) navrhnutá bazilejským výborom a schválená 7. januára 2013 Skupinou guvernérov a vedúcich orgánov dohľadu, ktorá je dozorným orgánom Bazilejského výboru pre bankový dohľad, ako minimálna globálna regulačná norma pre nástroje krátkodobej likvidity v bankovom sektore.

Článok 2

Aktuálna spravodajská skupina

1.   Aktuálna spravodajská skupina je zložená z rezidentských peňažných finančných inštitúcií eurozóny z referenčnej spravodajskej skupiny, ktoré za spravodajské jednotky označila Rada guvernérov podľa odseku 2, alebo prípadne podľa odseku 3, alebo peňažných finančných inštitúcií označených ako spravodajské jednotky podľa odseku 4 na základe kritérií v ňom určených, a ktorým sa spravodajské povinnosti oznamujú podľa odseku 5 (ďalej len „spravodajské jednotky“).

2.   Keď toho nariadenie nadobudne účinnosť, Rada guvernérov môže rozhodnúť, že PFI je spravodajským agentom, ak jeho celkové hlavné aktíva bilancie prevyšujú 0,35 % celkových hlavných aktív bilancie všetkých peňažných finančných inštitúcií v eurozóne, a to na základe najnovších údajov, ktoré má ECB k dispozícii, t. j.:

a)

údajov ku koncu decembra kalendárneho roka pred oznámením podľa odseku 5, alebo

b)

údajov ku koncu decembra predchádzajúceho roka, ak nie sú údaje podľa písm. a) dostupné.

Na účely tohto rozhodnutia sa do výpočtu celkových hlavných aktív bilancie príslušnej PFI nezahŕňajú pobočky mimo hosťovskej krajiny príslušnej PFI.

3.   Od 1. januára 2017 môže Rada guvernérov rozhodnúť, že bude ako spravodajskú jednotku klasifikovať každú ďalšiu PFI na základe objemu jej celkových hlavných aktív bilancie v porovnaní s celkovými hlavnými aktívami bilancie všetkých peňažných finančných inštitúcií eurozóny, významnosti činností PFI z hľadiska obchodovania s nástrojmi peňažného trhu a jej relevantnosti z pohľadu stability a fungovania finančného systému v eurozóne a/alebo individuálnych členských štátoch.

4.   Od 1. januára 2017 môže Rada guvernérov tiež rozhodnúť, že v každom členskom štáte sa za spravodajské jednotky označia aspoň tri peňažné finančné inštitúcie. V súlade s uvedeným, ak sa na základe rozhodnutí Rady guvernérov podľa odseku 2 alebo odseku 3 vyberú v určitom členskom štáte eurozóny menej ako tri peňažné finančné inštitúcie, aktuálna spravodajská skupina bude zahŕňať aj ďalšie peňažné finančné inštitúcie z tohto členského štátu eurozóny, ktoré príslušná NCB považuje za reprezentatívne (ďalej len „reprezentatívne spravodajské jednotky“) tak, aby boli v danom členskom štáte eurozóny označené za spravodajské jednotky aspoň tri peňažné finančné inštitúcie.

Reprezentatívne spravodajské jednotky sa vyberú spomedzi najväčších úverových inštitúcií, ktoré sú rezidentmi dotknutého členského štátu eurozóny, a to na základe celkových hlavných aktív bilancií inštitúcií, pokiaľ národné centrálne banky nenavrhnú iné kritériá, s ktorými písomne vysloví súhlas ECB.

5.   ECB alebo príslušná NCB oznamujú dotknutým peňažným finančným inštitúciám každé rozhodnutie Rady guvernérov prijaté podľa odsekov 2, 3 alebo 4 a ich povinnosti podľa tohto nariadenia. Oznámenie sa zašle v písomnej forme najneskôr štyri mesiace pred začiatkom prvého vykazovania.

6.   Bez ohľadu na rozhodnutia Rady guvernérov prijaté podľa odsekov 2, 3 a 4, aj národné centrálne banky môžu na základe ich vnútroštátnych požiadaviek na štatistické vykazovanie zbierať štatistiku peňažných trhov od peňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi v ich členských štátoch, a ktoré nie sú spravodajskými jednotkami podľa odsekov 2, 3 alebo 4 (ďalej len „dodatočné spravodajské jednotky“). Ak NCB označí dodatočné spravodajské jednotky týmto spôsobom, urýchlene im to oznámi.

Článok 3

Požiadavky na štatistické vykazovanie

1.   Na účely pravidelnej tvorby štatistiky peňažných trhov vykazujú spravodajské jednotky NCB členského štátu, ktorého sú rezidentmi, na konsolidovanom základe, teda aj za všetky ich pobočky v Únii a EZVO, denne štatistické informácie týkajúce sa nástrojov peňažného trhu. Požadované štatistické informácie sú uvedené v prílohách I, II a III. NCB zasiela štatistické informácie, ktoré prijíma od spravodajských jednotiek, ECB v súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Národné centrálne banky vymedzujú a implementujú spravodajský režim, ktorý majú dodržiavať spravodajské jednotky v súvislosti s nástrojmi peňažného trhu. Týmto spravodajským režimom sa zabezpečí poskytovanie požadovaných štatistických informácií a umožní dôsledná kontrola dodržiavania minimálnych noriem pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie, ktoré sa ustanovujú v prílohe IV.

3.   Bez ohľadu na spravodajskú požiadavku uvedenú v odseku 1, NCB môže rozhodnúť, že spravodajské jednotky vybrané podľa článku 2 ods. 2, 3 a 4, ktoré sú rezidentmi v členskom štáte NCB, vykazujú ECB štatistické informácie uvedené v prílohách I, II, III. NCB o tom informuje ECB a spravodajské jednotky a v nadväznosti na to ECB vymedzí a implementuje spravodajský režim, ktorý majú dodržiavať spravodajské jednotky a prevezme ECB úlohu spočívajúcu v zbere požadovaných údajov priamo od spravodajských jednotiek.

4.   Ak ECB vybrala dodatočných spravodajských agentov a poslala im oznámenie v súlade s článkom 2 ods. 6, títo vykazujú NCB denne štatistické informácie týkajúce sa nástrojov peňažného trhu. NCB zasiela štatistické informácie, ktoré prijíma od dodatočných spravodajských jednotiek, ECB v súlade so žiadosťou ECB podľa článku 4 ods. 2 tohto nariadenia.

5.   Národné centrálne banky vymedzujú a implementujú spravodajský režim, ktorý majú dodržiavať dodatočné spravodajské jednotky v súlade s ich vnútroštátnymi požiadavkami na štatistické vykazovanie. Národné centrálne banky zabezpečia, aby vnútroštátny spravodajský režim vyžadoval od dodatočných spravodajských jednotiek, aby dodržiavali požiadavky rovnocenné článkom 6 až 8, článku 10 ods. 3 a článkom 11 a 12 tohto nariadenia. Národné centrálne banky zabezpečia, aby tento spravodajský režim poskytoval požadované štatistické informácie a umožňoval dôslednú kontrolu dodržiavania minimálnych noriem pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie, ktoré sa ustanovujú v prílohe IV.

Článok 4

Včasnosť

1.   V prípade, že NCB rozhodne v súlade s článkom 3 ods. 3 o tom, že spravodajské jednotky budú vykazovať štatistické informácie uvedené v prílohách I, II a III priamo ECB, spravodajské jednotky zasielajú tieto informácie ECB takto:

a)

Údaje zbierané od spravodajských jednotiek vybraných podľa článku 2 ods. 2 sa zasielajú ECB raz za deň medzi 18. hod. v deň uzavretia obchodu a 7. hod. SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po dni uzavretia obchodu.

b)

Údaje zbierané od spravodajských jednotiek vybraných podľa článku 2 ods. 3 a 4 sa zasielajú ECB raz za deň medzi 18. hod. v deň uzavretia obchodu a 13. hod. SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po dni uzavretia obchodu.

c)

Údaje, vo vzťahu ku ktorým platí pre NCB výnimka podľa článku 5, sa zasielajú ECB raz za týždeň medzi 18. hod. v deň uzavretia obchodu a 13. hod. SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po týždni, ktorého sa údaje týkajú.

2.   V iných prípadoch, než sa uvádza v odseku 1, zasielajú národné centrálne banky ECB denné štatistické informácie o peňažnom trhu prijaté od spravodajských jednotiek, ako sa uvádza v prílohách I, II a III, takto:

a)

Údaje zbierané od spravodajských jednotiek vybraných podľa článku 2 ods. 2 sa zasielajú ECB raz za deň do 7. hod. SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po dni uzavretia obchodu.

b)

Údaje zbierané od spravodajských jednotiek vybraných podľa článku 2 ods. 3 a 4 sa zasielajú ECB raz za deň do 13. hod. SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po dni uzavretia obchodu.

c)

Údaje zbierané od dodatočných spravodajských jednotiek vybraných podľa článku 2 ods. 6 sa zasielajú ECB raz za deň do 13. hod. SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po dni uzavretia obchodu, raz za týždeň do 13. hod. SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po týždni, ktorého sa dátum týka, alebo raz za mesiac do 13. hod. SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po mesiaci, ktorého sa dátum týka. Národné centrálne banky rozhodujú o periodicite vykazovania a urýchlene o tom informujú ECB. Národná centrálne banky môžu periodicitu vykazovania prehodnotiť raz za rok.

d)

Údaje, vo vzťahu ku ktorým platí pre NCB výnimka podľa článku 5, sa zasielajú ECB raz za týždeň do 13. hod. SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po týždni, ktorého sa údaje týkajú.

3.   Národné centrálne banky rozhodnú o tom, dokedy potrebujú dostať od spravodajských jednotiek údaje tak, aby mohli dodržať termíny na vykazovanie uvedené v odseku 2 a informujú o tom spravodajské jednotky.

4.   Ak termín uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 pripadá na deň, v ktorom je TARGET2 zatvorený, odkladá sa na nasledujúci prevádzkový deň TARGET2, v súlade s oznámením uverejneným na internetovej stránke ECB.

Článok 5

Výnimka

Ak sa spravodajské jednotky vybrali podľa článku 2 ods. 3 alebo 4, NCB môže rozhodnúť, že spravodajské jednotky môžu zasielať NCB dennú štatistiku peňažného trhu raz za týždeň do 13. hod. (SEČ) v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po týždni, ktorého sa údaje týkajú, ak z prevádzkových dôvodov nemôžu dodržať požiadavku dennej periodicity vykazovania. ECB môže uložiť podmienky, za akých národné centrálne banky uplatňujú výnimku.

Článok 6

Zlúčenia alebo splynutia, rozdelenia, reorganizácie a platobná neschopnosť

1.   V prípade zlúčenia alebo splynutia, rozdelenia, odčlenenia aktív alebo akejkoľvek inej reorganizácie, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie štatistických povinností, dotknutá spravodajská jednotka informuje ECB alebo príslušnú NCB, len čo sa úmysel uskutočniť takúto operáciu stane verejne známym a s dostatočným časovým predstihom predtým, ako sa takáto operácia stane účinnou, o postupoch, ktoré sa plánujú použiť na splnenie požiadaviek na štatistické vykazovanie ustanovených v tomto nariadení. Spravodajská jednotka tiež informuje ECB a príslušnú NCB o takejto operácii do 14 dní od jej uskutočnenia.

2.   Ak sa spravodajská jednotka zlúči s iným subjektom spôsobom vymedzeným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/35/EÚ (12), pričom jeden zo zlúčených subjektov bol spravodajskou jednotkou, subjekt, ktorý je právnym nástupcom, pokračuje vo vykazovaní podľa tohto nariadenia.

3.   Ak spravodajská jednotka a iný subjekt vytvoria novú spoločnosť splynutím, ako sa vymedzuje v smernici 2011/35/EÚ, pričom jeden zo splynutých subjektov bol spravodajskou jednotkou, nový subjekt vykazuje podľa tohto nariadenia, ak spĺňa pojmové znaky spravodajskej jednotky.

4.   Ak sa spravodajská jednotka rozdelí na dva alebo viaceré subjekty zlúčením alebo splynutím, ako sa vymedzuje v šiestej smernici Rady 82/891/EHS (13), pričom jeden z nových subjektov je spravodajskou jednotkou, nový subjekt vykazuje v súlade s týmto nariadením. Rozdelenie zahŕňa aj operáciu odčlenenia aktív a pasív, pričom spravodajská jednotka prevádza všetky svoje aktíva a pasíva, alebo ich časť, na novú spoločnosť výmenou za akcie novej spoločnosti.

5.   Aj sa spravodajská jednotka stane platobne neschopnou, príde o bankové povolenie alebo prestane vykonávať bankové činnosti z iného dôvodu, pričom príslušný orgán dohľadu to potvrdí, nemá viac povinnosť vykazovať v súlade s týmto nariadením.

6.   Na účely článku 5 sa spravodajská jednotka považuje za platobne neschopnú, ak nastane jedna alebo viacero uvedených skutočností:

a)

spravodajská jednotka uskutoční všeobecný prevod pohľadávok v prospech veriteľov, alebo na účely zahájenia reorganizácie, zmieru alebo vyrovnania;

b)

spravodajská jednotka písomne uzná, že nie je schopná splácať svoje dlhy pri ich splatnosti;

c)

spravodajská jednotka požiada o vymenovanie správcu (trustee, administrator alebo receiver), likvidátora alebo podobného úradníka vo vzťahu k sebe, k celému svojmu majetku alebo jeho podstatnej časti, alebo s takýmto vymenovaním výslovne či mlčky súhlasí;

d)

voči spravodajskej jednotke bol na súde alebo inom orgáne podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, s výnimkou návrhu podaného zmluvnou stranou v súvislosti so záväzkom, ktorý má voči nej spravodajská jednotka;

e)

spravodajská jednotka je predmetom konkurzného konania alebo sa stala platobne neschopnou (alebo sa voči nej začalo podobné konanie), alebo verejný orgán, alebo iná právnická alebo fyzická osoba, podajú návrh na reorganizáciu, zmier, vyrovnanie, zavedenie nútenej správy, likvidáciu, zrušenie alebo podobné opatrenie podľa zákonov alebo iných právnych predpisov platných v súčasnosti alebo v budúcnosti, pokiaľ sa do 30 dní od podania návrhu nezastavilo konanie resp. návrh nebol zamietnutý (s výnimkou návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo na začatie iného podobného konania, pre ktoré neplatí lehota 30 dní);

f)

vo vzťahu k spravodajskej jednotke, k celému jej majetku alebo jeho podstatnej časti bol vymenovaný správca (trustee, administrator alebo receiver), likvidátor alebo podobný úradník;

g)

na účely zváženia dobrovoľnej dohody (alebo iného podobného postupu) bola zvolaná schôdza veriteľov.

Článok 7

Ustanovenia o dôvernosti

1.   Pri prijímaní údajov podľa tohto nariadenia, ktoré obsahujú dôverné informácie, a pri nakladaní s týmito údajmi, vrátane ich zdieľania s inými národnými centrálnymi bankami eurozóny, ECB a národné centrálne banky uplatňujú normy ochrany a používania dôverných štatistických informácií uvedené v článkoch 8 a 8c nariadenia (ES) č. 2533/98.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, všetky dôverné informácie, ktoré sú súčasťou štatistických údajov zbieraných ECB alebo NCB podľa tohto nariadenia, sa nesmú zasielať a ani inak zdieľať s inými orgánmi alebo tretími osobami, s výnimkou ECB a národných centrálnych bánk eurozóny; to neplatí, ak dotknutá spravodajská jednotka dala ECB alebo príslušnej NBS vopred výslovný písomný súhlas a ECB alebo prípadne príslušná NCB uzavreli s touto spravodajskou jednotkou vhodnú dohodu o zachovávaní dôvernosti.

Článok 8

Overovanie a povinný zber

ECB, a prípadne a národné centrálne banky, sú oprávnené overovať a v prípade potreby nariadiť povinné vykazovanie informácií, ktoré spravodajské jednotky poskytujú v súlade s požiadavkami na štatistické vykazovanie uvedenými v článku 3 tohto nariadenia a prílohách I, II a II k nemu. Toto právo možno uplatniť najmä ak spravodajská jednotka nespĺňa normy pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie ustanovené v prílohe IV. Článok 6 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa uplatňuje tiež.

Článok 9

Zjednodušený postup zmien

Výkonná rada ECB, berúc do úvahy názory štatistického výboru ESCB, môže robiť technické zmeny v prílohách k tomuto nariadeniu za predpokladu, že tieto zmeny nezmenia základný pojmový rámec, ani neovplyvnia záťaž spravodajských jednotiek spojenú s vykazovaním. Výkonná rada bez zbytočného odkladu informuje Radu guvernérov o každej takejto zmene.

Článok 10

Začiatok vykazovania

1.   Bez toho, aby boli dotknuté prechodné ustanovenia článku 12, v prípade spravodajských jednotiek vybraných podľa článku 2 ods. 2 sa vykazovanie podľa tohto nariadenia začína údajmi k 1. aprílu 2016.

2.   V prípade spravodajských jednotiek vybraných podľa článku 2 ods. 3 a 4 sa vykazovanie podľa tohto nariadenia začína v deň, ktorý oznámi spravodajským jednotkám ECB alebo príslušná NCB podľa článku 2 ods. 5, a v každom prípade nie skôr ako 12 mesiacov od prijatia rozhodnutia Rady guvernérov podľa článku 2 ods. 3 alebo 4.

3.   Okrem toho, ak boli reprezentatívne spravodajské jednotky vybrané v súlade s článkom 2 ods. 4, reprezentatívna spravodajská jednotka môže podať ECB alebo príslušnej NCB písomnú žiadosť o dočasné odloženie začiatku vykazovania na neskorší dátum, pričom uvedie dôvody pre odklad. Na základe uvedenej žiadosti možno udeliť odklad najviac o šesť mesiacov, pričom je možné jeho predĺženie o ďalších 6 mesiacov. ECB alebo príslušná NCB môžu súhlasiť s odkladom začiatku vykazovania na neskorší dátum vo vzťahu k reprezentatívnej spravodajskej jednotke a na jej žiadosť, ak považujú takýto odklad za odôvodnený. Okrem toho, ak reprezentatívna spravodajská jednotka nemá žiadne údaje, ktoré má povinnosť vykazovať, alebo má len údaje, ktoré ECB a NCB nepovažujú ku dňu začatia vykazovania za reprezentatívne, NCB môže súhlasiť, že jej udelí výnimku ohľadom dňa začatia vykazovania. Uvedenú výnimku môže NCB udeliť len v spolupráci s ECB za predpokladu, že tak ECB ako aj NCB považujú žiadosť za odôvodnenú a výnimka neohrozuje reprezentatívny charakter vykazovanej vzorky.

4.   V prípade peňažných finančných inštitúcií vybraných ako dodatočné spravodajské jednotky podľa článku 2 ods. 6 sa vykazovanie podľa tohto nariadenia začína ku dňu, ktorý NCB oznámi dodatočným spravodajským agentom podľa článku 2 ods. 6.

Článok 11

Pravidelné preskúmanie

ECB preskúma fungovanie tohto nariadenia po dvanástich mesiacoch od začiatku vykazovania a vydá o ňom správu. V závislosti od odporúčaní uvedených v správe môže zvýšiť alebo znížiť počet spravodajských jednotiek a/alebo požiadaviek na štatistické vykazovanie. Po tomto úvodnom preskúmaní sa každé dva roky uskutoční pravidelná aktualizácia aktuálnej spravodajskej skupiny.

Článok 12

Prechodné ustanovenia

Od 1. apríla 2016 do 1. júla 2016 môžu spravodajské jednotky vykazovať ECB alebo príslušnej NCB štatistiku peňažného trhu za niektoré, ale nie všetky relevantné dni. ECB alebo príslušná NCB môžu stanoviť konkrétne dni, za ktoré sa vykazovanie vyžaduje.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 26. novembra 2014

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Stanovisko zo 14. novembra 2014 (Ú. v. EÚ C 407, 15.11.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 66).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/35/EÚ z 5. apríla 2011 o zlúčení a splynutí akciových spoločností (Ú. v. EÚ L 110, 29.4.2011, s. 1).

(13)  Šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 bod g) zmluvy (Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 47).


PRÍLOHA I

Schémy vykazovania pre štatistiku peňažných trhov týkajúce sa zabezpečených transakcií

ČASŤ 1

TYP NÁSTROJA

Spravodajské jednotky vykazujú Európskej centrálnej banke (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banke (NCB) všetky zmluvy o repo transakcii a transakcie, ktoré podľa nich uskutočnili, vrátane trojstranných repo transakcií, ktoré sú denominované v eurách so splatnosťou do jedného roka vrátane (vymedzené ako transakcie so splatnosťou kratšou ako 397 dní po dni uzavretia obchodu), medzi spravodajskou jednotkou a inými peňažnými finančnými inštitúciami, ostatnými finančnými sprostredkovateľmi, poisťovacími korporáciami, penzijnými fondmi, verejnou správou alebo centrálnymi bankami na investičné účely, ako aj nefinančnými korporáciami, ktoré sú v súlade s rámcom LCR podľa Bazileja III klasifikované ako „veľkoobchod“.

ČASŤ 2

TYP ÚDAJOV

1.

Typ údajov založených na transakciách, (1) ktoré sa majú vykazovať za každú transakciu:

Kolónka

Opis údajov

Možnosť alternatívneho vykazovania (ak je to relevantné) a iné požiadavky

Transaction identifier (identifikátor transakcie)

Interný jedinečný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre každú transakciu.

Identifikátor transakcie je jedinečný pre každú transakciu vykazovanú k danému dátumu vykazovania pre každý segment peňažného trhu.

Reporting date (dátum vykazovania)

Dátum, kedy sú údaje predložené ECB alebo NCB.

 

Electronic time stamp (elektronická časová pečiatka)

Čas, kedy je transakcia uzavretá alebo zaznamenaná.

 

Counterparty code (kód protistrany)

Identifikačný kód, ktorý sa používa na rozoznanie protistrany spravodajskej jednotky za vykazovanú transakciu.

Ak sa transakcie uskutočňujú prostredníctvom centrálnej protistrany pre klíring (central clearing counterparty – CCP), musí sa uviesť identifikátor právnickej osoby CCP (legal entity identifier – LEI).

Ak sa uskutočňujú transakcie s nefinančnými korporáciami, ostatnými finančnými sprostredkovateľmi, poisťovacími korporáciami, penzijnými fondmi, verejnou správou a centrálnymi bankami, ako aj pre každú inú vykazovanú transakciu, v prípade ktorej sa neuvádza LEI protistrany, sa musí uviesť trieda protistrany.

Counterparty code ID (ID kód protistrany)

Atribút označujúci typ zaslaného kódu jednotlivej protistrany.

Používa sa za každých okolností. Uvedie sa kód jednotlivej protistrany.

Counterparty location (umiestnenie protistrany)

Kód krajiny podľa Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (International Organisation for Standardisation – ISO) tej krajiny, v ktorej je protistrana registrovaná.

Povinná kolónka, ak sa neuvedie kód jednotlivej protistrany. Inak nepovinná kolónka.

Transaction nominal amount (nominálna suma transakcie)

Suma prijatá alebo poskytnutá na začiatku.

 

Collateral nominal amount (nominálna suma kolaterálu)

Nominálna suma zábezpeky, ktorá sa poskytuje ako kolaterál.

Okrem trojstranných repo transakcií a všetkých ostatných transakcií, v prípade ktorých poskytnutú zábezpeku nie je možné identifikovať prostredníctvom samostatného medzinárodného identifikačného kódu cenného papiera (International Securities Identification Number – ISIN).

Trade date (deň uzavretia obchodu)

Deň, kedy strany uskutočnili finančnú transakciu.

 

Settlement date (dátum vyrovnania)

Dátum kúpy, t. j. dátum, kedy je hotovosť splatná a musí byť poskytnutá dlžníkovi veriteľom a kedy musí byť zábezpeka prevedená z dlžníka na veriteľa.

V prípade repo transakcií na otvorenom základe je ním dátum, kedy nastane vyrovnanie predĺženia (aj keď sa neuskutoční výmena hotovosti).

Maturity date (dátum splatnosti)

Dátum spätnej kúpy, t. j. dátum, kedy má dlžník veriteľovi vrátiť hotovosť.

V prípade repo transakcií na otvorenom základe je ním dátum, kedy sa dlžná istina aj s úrokmi musí splatiť, pokiaľ nedochádza k ďalšiemu predĺženiu transakcie.

Transaction sign (znamienko transakcie)

Prijatie hotovosti v prípade repo transakcie alebo poskytnutie hotovosti v prípade obrátenej repo transakcie.

 

ISIN of the collateral (ISIN kolaterálu)

ISIN pridelený cenným papierom emitovaným na finančných trhoch, ktorý pozostáva z 12 alfanumerických znakov, ktoré jedinečným spôsobom identifikujú cenný papier (ako je vymedzené v ISO 6166).

Musí sa vykazovať okrem trojstranných repo transakcií a všetkých ostatných repo transakcií, v prípade ktorých poskytnutú zábezpeku nie je možné identifikovať prostredníctvom samostatného ISIN.

Collateral type (typ kolaterálu)

Na identifikáciu triedy aktíva poskytnutého ako kolaterál, ak sa neuvádza jednotlivý ISIN.

Uvádza sa vo všetkých prípadoch, keď sa neuvádza jednotlivý ISIN.

Special collateral flag (identifikátor osobitného kolaterálu)

Na identifikáciu všetkých repo transakcií uskutočnených oproti všeobecnému kolaterálu alebo tých, ktoré sa uskutočnili oproti osobitnému kolaterálu. Nepovinná kolónka, ktorá sa uvádza len, ak je údaj dostupný spravodajskej jednotke.

Vykazovanie tejto kolónky je nepovinné.

Deal rate (sadzba transakcie)

Úroková sadzba vyjadrená v súlade s konvenciou peňažného trhu pre výpočet úroku ACT/360, pri použití ktorej bola repo transakcia uzavretá a ktorou sa úročí požičaná hotovosť.

 

Collateral haircut (zníženie hodnoty kolaterálu)

Opatrenie na kontrolu rizika, ktoré sa uplatňuje na podkladový kolaterál tak, že sa hodnota tohto podkladového kolaterálu vypočíta v trhovej hodnote aktíva a zníži sa o určitú percentuálnu sadzbu („haircut“). Na účely vykazovania sa zníženie hodnoty kolaterálu vypočíta ako 100 mínus pomer medzi hotovosťou poskytnutou/prijatou a trhovou hodnotou vrátane naakumulovaného úroku z poskytnutého kolaterálu.

Vykazovanie tejto kolónky sa požaduje len v prípade samostatných transakcií s kolaterálom.

Counterparty code of the tri-party agent (kód protistrany jednotky pri trojstrannej transakcii)

Identifikátor kódu protistrany jednotky pri trojstrannej transakcii.

Vykazuje sa v prípade trojstranných repo transakcií.

Tri-party agent code ID (ID kód jednotky pri trojstrannej transakcii)

Atribút, ktorý označuje typ zaslaného jednotlivého kódu jednotky pri trojstrannej transakcii.

Používa sa za každých okolností, keď sa uvádza jednotlivý kód jednotky pri trojstrannej transakcii.

Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (príjemca v prípade transakcií uskutočnených prostredníctvom CCP)

 

 

2.   Hranica významnosti

Transakcie, ktoré sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, sa vykazujú len vtedy, ak sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, ktoré sa na základe rámca LCR podľa Bazileja III klasifikujú ako veľkoobchod (2).

3.   Výnimky

Transakcie v rámci skupiny sa nevykazujú.


(1)  Normy pre elektronické vykazovanie a technické špecifikácie pre údaje sú ustanovené osobitne. Sú dostupné na www.ecb.int.

(2)  Pozri „Bazilej III: Pomer krytia likvidity a nástroje na monitorovanie rizika likvidity“ („Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools“), s. 23 až 27, dostupné na webovej stránke Banky pre medzinárodné zúčtovanie: www.bis.org.


PRÍLOHA II

Schémy vykazovania pre štatistiku peňažných trhov týkajúce sa nezabezpečených transakcií

ČASŤ 1

TYP NÁSTROJA

1.

Spravodajské jednotky vykazujú Európskej centrálnej banke (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banke (NCB):

a)

všetky pôžičky spravodajskej jednotky od iných peňažných finančných inštitúcií, ostatných finančných sprostredkovateľov, poisťovacích korporácií, penzijných fondov, verejnej správy alebo centrálnych bánk na investičné účely, ako aj nefinančných korporácií, ktoré sú v súlade s rámcom LCR podľa Bazileja III klasifikované ako „veľkoobchod“, pri ktorých sa používajú nástroje vymedzené v tabuľke uvedenej nižšie, ktoré sú denominované v eurách, so splatnosťou do jedného roka vrátane (vymedzené ako transakcie so splatnosťou kratšou ako 397 dní po dni uzavretia obchodu);

b)

všetky úvery poskytnuté iným úverovým inštitúciám so splatnosťou do jedného roka vrátane (vymedzené ako transakcie so splatnosťou kratšou ako 397 dní po dni uzavretia obchodu) prostredníctvom nezabezpečených vkladov alebo prostredníctvom nákupu komerčných cenných papierov, vkladových certifikátov, zmeniek s pohyblivým úrokovým výnosom a iných dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka od emitujúcich úverových inštitúcií.

2.

Tabuľka nižšie uvádza podrobný štandardný opis kategórií nástrojov v prípade transakcií, ktoré sú spravodajské jednotky povinné vykazovať ECB. V prípade, že sú spravodajské jednotky povinné vykazovať transakcie ich NCB, príslušná NCB prispôsobí tieto opisy kategórií nástrojov na vnútroštátnej úrovni tak, aby boli v súlade s týmto nariadením.

Typ nástroja

Opis

Deposits (vklady)

Nezabezpečené úročené vklady, ktoré sú buď s výpovednou lehotou alebo s lehotou splatnosti najviac jeden rok a ktoré si spravodajské jednotka buď vezme (úver) alebo uloží.

Certificate of deposit (vkladový certifikát)

Termínovaný dlhový nástroj vydaný PFI, ktorý oprávňuje jeho držiteľa na osobitnú pevne stanovenú úrokovú sadzbu počas vymedzeného pevne stanoveného obdobia do jedného roka.

Commercial paper (komerčný cenný papier)

Dlhový nástroj, ktorý je buď nezabezpečený alebo krytý kolaterálom poskytnutým emitentom, ktorého lehota splatnosti je najviac jeden rok a ktorý je buď úročený alebo emitovaný s diskontom.

Floating rate note (zmenka s pohyblivým úrokovým výnosom)

Dlhový nástroj, v prípade ktorého sa pravidelné platby úrokov vypočítavajú na základe hodnoty, t. j. fixáciou základnej referenčnej sadzby, ako je Euribor, k dátumom, ktoré sú vopred stanovené a známe ako dátumy fixácie, a ktorého lehota splatnosti je najviac jeden rok.

Puttable instruments (nástroj obsahujúci právo predať)

Dlhový nástroj, v prípade ktorého má jeho držiteľ právo spätne predať, t. j. právo žiadať emitenta o predčasné splatenie, k najskoršiemu dátumu uplatnenia práva alebo vo výpovednej lehote najviac jeden rok od dátumu emisie.

Callable instruments (nástroj obsahujúci právo splatiť)

Dlhový nástroj, v prípade ktorého má jeho emitent právo splatiť, t. j. právo splatiť nástroj skôr, pričom najdlhšia doba splatnosti je najviac jeden rok od dátumu emisie.

Other short-term debt securities (ostatné krátkodobé dlhové cenné papiere)

Nepodriadené cenné papiere iné ako majetkové účasti so splatnosťou do jedného roka vydané spravodajskými jednotkami, ktoré sú nástrojmi zvyčajne obchodovateľnými a obchodovanými na sekundárnych trhoch alebo môžu byť realizované na trhu, a ktoré neposkytujú držiteľovi žiadne vlastnícke práva vo vzťahu k vydávajúcej inštitúcii. Táto položka zahŕňa:

a)

cenné papiere, ktoré priznávajú držiteľovi nepodmienené právo na pevne stanovený alebo zmluvne stanovený príjem v podobe kupónových platieb a/alebo určenej pevne stanovenej čiastky k určitému dátumu (alebo dátumom) alebo s počiatočným dátumom stanoveným v čase emisie;

b)

neobchodovateľné nástroje vydané spravodajskými jednotkami, ktoré sa následne stali obchodovateľnými a sú klasifikované ako „dlhové cenné papiere“.

ČASŤ 2

TYP ÚDAJOV

1.

Typ údajov založených na transakciách (1), ktoré sa majú vykazovať za každú transakciu:

Kolónka

Opis údajov

Možnosť alternatívneho vykazovania (ak je to relevantné) a iné požiadavky

Transaction identifier (identifikátor transakcie)

Interný jedinečný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre každú transakciu.

Identifikátor transakcie je jedinečný pre každú transakciu vykazovanú k danému dátumu vykazovania pre každý segment peňažného trhu.

Reporting date (dátum vykazovania)

Dátum, kedy sú údaje predložené ECB alebo NCB.

 

Electronic time stamp (elektronická časová pečiatka)

Čas, kedy je transakcia uzavretá alebo zaznamenaná.

 

Counterparty code (kód protistrany)

Identifikačný kód, ktorý sa používa na rozoznanie protistrany spravodajskej jednotky za vykazovanú transakciu.

Ak sa transakcie uskutočňujú prostredníctvom centrálnej protistrany pre klíring (central clearing counterparty – CCP), musí sa uviesť identifikátor právnickej osoby CCP (legal entity identifier – LEI).

Ak sa uskutočňujú transakcie s nefinančnými korporáciami, ostatnými finančnými sprostredkovateľmi, poisťovacími korporáciami, penzijnými fondmi, verejnou správou a centrálnymi bankami, ako aj pre každú inú vykazovanú transakciu, v prípade ktorej sa neuvádza LEI protistrany, sa musí uviesť trieda protistrany.

Counterparty code ID (ID kód protistrany)

Atribút označujúci typ zaslaného kódu jednotlivej protistrany.

Používa sa za každých okolností. Uvedie sa kód jednotlivej protistrany.

Counterparty location (umiestnenie protistrany)

Kód krajiny podľa Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) tej krajiny, v ktorej je protistrana registrovaná.

Povinná kolónka, ak sa neuvedie kód jednotlivej protistrany. Inak nepovinná kolónka.

Trade date (deň uzavretia obchodu)

Deň, kedy strany uskutočnili vykazovanú finančnú transakciu.

 

Settlement date (dátum vyrovnania)

Dátum, kedy je hotovosť poskytnutá dlžníkovi veriteľom alebo kedy sa uskutoční vyrovnanie kúpy dlhového nástroja.

V prípade otvorených operatívnych účtov a iných nezabezpečených úverov s výpovednou lehotou je ním dátum, kedy nastane predĺženie vkladu (t. j. dátum, kedy by bol vyplatený, ak by sa požiadalo o jeho vrátenie/nedošlo by k predĺženiu).

Maturity date (dátum splatnosti)

Dátum, kedy je hotovosť splatná a musí byť vyplatená veriteľovi dlžníkom alebo dátum, kedy je dlhový nástroj splatný a musí byť vyplatený.

V prípade nástroja obsahujúceho právo splatiť sa musí uviesť najneskorší dátum splatnosti. V prípade nástroja obsahujúceho právo predať sa musí uviesť najskorší dátum, kedy možno uplatniť právo spätného predaja. V prípade otvorených operatívnych účtov a iných nezabezpečených pôžičiek/úverov s výpovednou lehotou sa musí uviesť najskorší dátum, kedy možno nástroj vypovedať.

First call/put date (najskorší dátum splatenia/predaja)

Najskorší dátum, kedy možno uplatniť právo na splatenie/predaj.

Vykazuje sa len v prípade nástrojov obsahujúcich právo splatiť/predať s právom splatiť/predať k najskoršiemu dátumu.

Call/put notice period (výpovedná lehota na splatenie/predaj)

V prípade nástrojov obsahujúcich právo splatiť/predať je to počet kalendárnych dní, ktoré má oprávnený k dispozícii, aby držiteľovi/emitentovi nástroja oznámil využitie práva predtým, ako je možné toto právo uplatniť. V prípade vkladov s výpovednou lehotou je to počet kalendárnych dní, ktoré má držiteľ vkladu k dispozícii, aby vkladateľovi oznámil vyplatenie vkladu predtým, ako je možné vklad vyplatiť.

Vykazuje sa len v prípade nástrojov obsahujúcich právo splatiť/predať s výpovednou lehotou a v prípade vkladov s vopred stanovenou výpovednou lehotou.

Call/put (splatenie/predaj)

Označenie na identifikáciu, či je nástroj možné splatiť/predať.

 

Transaction sign (znamienko transakcie)

Znamienko transakcie umožňuje rozpoznať, či vykazovaná hotovosť v nominálnej sume transakcie je prijatá alebo poskytnutá.

 

Transaction nominal amount (nominálna suma transakcie)

Suma hotovosti poskytnutá alebo prijatá ako vklad. V prípade dlhových cenných papierov je ňou nominálna suma vydaného/kúpeného cenného papiera.

 

Transaction price (cena transakcie)

Cena, za ktorú sa cenný papier vydal, t. j. pomer medzi výnosmi z počiatočnej hotovosti a nominálnou sumou v percentuálnom vyjadrení.

Vykazuje sa ako 100 pre nezabezpečené vklady.

Instrument type (typ nástroja)

Používa sa na identifikáciu nástroja, prostredníctvom ktorého sa uskutočňujú pôžičky/úvery, napr. prostredníctvom nezabezpečených vkladov, iných nezabezpečených krátkodobo termínovaných dlhových nástrojov s pevnou sadzbou, iných nezabezpečených krátkodobo termínovaných dlhových nástrojov s pohyblivou sadzbou, komerčného cenného papiera krytého aktívami a pod.

 

Type of rate (typ sadzby)

Používa sa na identifikáciu, či má nástroj pevne stanovenú alebo pohyblivú sadzbu.

 

Deal rate (sadzba transakcie)

Úroková sadzba (vyjadrená v súlade s konvenciou peňažného trhu pre výpočet úroku ACT/360), pri použití ktorej bol vklad realizovaný a ktorou sa úročí poskytnutá suma hotovosti. V prípade dlhových nástrojov je to efektívna úroková sadzba (vyjadrená v súlade s konvenciou peňažného trhu pre výpočet úroku ACT/360), pri použití ktorej bol nástroj vydaný/kúpený.

Vykazuje sa len v prípade nástrojov s pevne stanovenou sadzbou.

Reference rate (referenčná sadzba)

Základná referenčná sadzba, na základe ktorej sa vypočítavajú pravidelné platby úroku.

Vykazuje sa len v prípade nástrojov s pohyblivou sadzbou.

Spread (rozpätie)

Počet bázických bodov pripočítaných (ak je pozitívny) alebo odpočítaných (ak je negatívny) k/od základnej referenčnej sadzby pre výpočet skutočnej úrokovej sadzby platnej pre dané obdobie.

Vykazuje sa len v prípade nástrojov s pohyblivou sadzbou.

2.   Hranica významnosti

Transakcie, ktoré sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, sa vykazujú len vtedy, ak sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, ktoré sa na základe rámca LCR podľa Bazileja III klasifikujú ako veľkoobchod.

3.   Výnimky

Transakcie v rámci skupiny sa nevykazujú.


(1)  Normy pre elektronické vykazovanie a technické špecifikácie pre údaje sú ustanovené osobitne. Sú dostupné na www.ecb.int.


PRÍLOHA III

Schémy vykazovania pre štatistiku peňažných trhov týkajúce sa derivátov

ČASŤ 1

TYP NÁSTROJOV

Spravodajské jednotky by mali Európskej centrálnej banke (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banke (NCB) vykazovať:

a)

všetky devízové swapové transakcie medzi spravodajskou jednotkou a inými peňažnými finančnými inštitúciami, ostatnými finančnými sprostredkovateľmi, poisťovacími korporáciami, penzijnými fondmi, verejnou správou alebo centrálnymi bankami na investičné účely, ako aj nefinančnými korporáciami, ktoré sú v súlade s rámcom LCR podľa Bazileja III klasifikované ako „veľkoobchod“, pri ktorých sa euro kupuje/predáva pri spotovom výmennom kurze oproti cudzej mene a je spätne predané alebo spätne kúpené k budúcemu dátumu pri vopred dohodnutom forwardovom výmennom kurze,

b)

jednodňové indexované swapové (OIS) transakcie denominované v eurách medzi spravodajskou jednotkou a inými peňažnými finančnými inštitúciami, ostatnými finančnými sprostredkovateľmi, poisťovacími korporáciami, penzijnými fondmi, verejnou správou alebo centrálnymi bankami na investičné účely, ako aj nefinančnými korporáciami, ktoré sú klasifikované ako „veľkoobchod“ v súlade s rámcom LCR podľa Bazileja III.

ČASŤ 2

TYP ÚDAJOV

1.

Typ údajov založených na transakciách (1) pre devízové swapové transakcie, ktoré sa majú vykazovať za každú transakciu:

Kolónka

Opis údajov

Možnosť alternatívneho vykazovania (ak je to relevantné) a iné požiadavky

Transaction identifier (identifikátor transakcie)

Interný jedinečný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre každú transakciu.

Identifikátor transakcie je jedinečný pre každú transakciu vykazovanú k danému dátumu vykazovania pre každý segment peňažného trhu.

Reporting date (dátum vykazovania)

Dátum, kedy sú údaje predložené ECB alebo NCB.

 

Electronic time stamp (elektronická časová pečiatka)

Čas, kedy je transakcia uzavretá alebo zaznamenaná.

 

Counterparty code (kód protistrany)

Identifikačný kód, ktorý sa používa na rozoznanie protistrany spravodajskej jednotky za vykazovanú transakciu.

Ak sa transakcie uskutočňujú prostredníctvom centrálnej protistrany pre klíring (CCP), musí sa uviesť identifikátor právnickej osoby CCP (LEI).

Ak sa uskutočňujú transakcie s nefinančnými korporáciami, ostatnými finančnými sprostredkovateľmi, poisťovacími korporáciami, penzijnými fondmi, verejnou správou a centrálnymi bankami, ako aj pre každú inú vykazovanú transakciu, v prípade ktorej sa neuvádza LEI protistrany, sa musí uviesť trieda protistrany.

Counterparty code ID (ID kód protistrany)

Atribút označujúci typ zaslaného kódu jednotlivej protistrany.

Používa sa za každých okolností. Uvedie sa kód jednotlivej protistrany.

Counterparty location (umiestnenie protistrany)

Kód krajiny podľa Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) tej krajiny, v ktorej je protistrana registrovaná.

Povinná kolónka, ak sa neuvedie kód jednotlivej protistrany. Inak nepovinná kolónka.

Trade date (deň uzavretia obchodu)

Deň, kedy strany uskutočnili vykazovanú finančnú transakciu.

 

Spot value date (deň vyrovnania spotu)

Deň, kedy jedna strana predá druhej strane určený objem určenej meny oproti platbe dohodnutého objemu inej určenej meny na základe dohodnutého výmenného kurzu známeho ako spotový výmenný kurz.

 

Maturity date (dátum splatnosti)

Dátum, kedy devízová swapová transakcia vyprší a mena predaná v deň vyrovnania spotu sa spätne kúpi.

 

Transaction sign (znamienko transakcie)

Používa sa na identifikáciu, či suma v eurách vykázaná v rámci nominálnej sumy transakcie sa v deň vyrovnania spotu kupovala alebo predávala.

Uvedené by malo odkazovať na eurový spot, t. j. či sa euro v deň vyrovnania spotu kupovalo alebo predávalo.

Transaction nominal amount (nominálna suma transakcie)

Suma v eurách, ktorá sa v deň vyrovnania spotu kupovala alebo predávala.

 

Foreign currency code (kód cudzej meny)

Medzinárodný trojmiestny kód ISO meny, ktorá sa kupuje/predáva výmenou za euro.

 

Foreign exchange spot rate (spotový výmenný kurz)

Výmenný kurz medzi eurom a cudzou menou, ktorý sa uplatňuje na spotovú zložku devízovej swapovej transakcie.

 

Foreign exchange forward points (výmenné forwardové body)

Rozdiel medzi spotovým výmenným kurzom a devízovým forwardovým kurzom vyjadrený v bázických bodoch kótovaný v súlade s prevládajúcimi trhovými konvenciami pre menový pár.

 

Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (príjemca v prípade transakcií uskutočnených prostredníctvom CCP)

 

 

2.

Typ údajov založených na transakciách pre OIS transakcie, ktoré sa majú vykazovať za každú transakciu.

Kolónka

Opis údajov

Možnosť alternatívneho vykazovania (ak je to relevantné) a iné požiadavky

Transaction identifier (identifikátor transakcie)

Interný jedinečný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre každú transakciu.

Identifikátor transakcie je jedinečný pre každú transakciu vykazovanú k danému dátumu vykazovania pre každý segment peňažného trhu.

Reporting date (dátum vykazovania)

Dátum, kedy sú údaje predložené ECB alebo NCB.

 

Electronic time stamp (elektronická časová pečiatka)

Čas, kedy je transakcia uzavretá alebo zaznamenaná.

Nepovinná kolónka.

Counterparty code (kód protistrany)

Identifikačný kód, ktorý sa používa na rozoznanie protistrany spravodajskej jednotky za vykazovanú transakciu.

Ak sa transakcie uskutočňujú prostredníctvom centrálnej protistrany pre klíring (CCP), musí sa uviesť identifikátor právnickej osoby CCP (LEI).

Ak sa uskutočňujú transakcie s nefinančnými korporáciami, ostatnými finančnými sprostredkovateľmi, poisťovacími korporáciami, penzijnými fondmi, verejnou správou a centrálnymi bankami, ako aj pre každú inú vykazovanú transakciu, v prípade ktorej sa neuvádza LEI protistrany, sa musí uviesť trieda protistrany.

Counterparty code ID (ID kód protistrany)

Atribút označujúci typ zaslaného kódu jednotlivej protistrany.

Používa sa za každých okolností. Uvedie sa kód jednotlivej protistrany.

Counterparty location (umiestnenie protistrany)

Kód krajiny podľa Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) tej krajiny, v ktorej je protistrana registrovaná.

Povinná kolónka, ak sa neuvedie kód jednotlivej protistrany. Inak nepovinná kolónka.

Trade date (deň uzavretia obchodu)

Deň, kedy strany uskutočnili vykazovanú finančnú transakciu.

 

Start date (počiatočný dátum)

Dátum, ku ktorému sa vypočíta jednodňová sadzba periodicky pohyblivej úrokovej sadzby.

 

Maturity date (dátum splatnosti)

Posledný deň obdobia, za ktoré sa vypočítala zložená jednodňová sadzba.

 

Fixed interest rate (pevne stanovená úroková sadzba)

Pevne stanovená sadzba použitá na výpočet výnosu z OIS.

 

Transaction sign (znamienko transakcie)

Znamienko na označenie, či pevne stanovená sadzba bola spravodajskou jednotkou vyplatená alebo prijatá.

 

Transaction nominal amount (nominálna suma transakcie)

Nominálna suma OIS.

 

3.   Hranica významnosti

Transakcie, ktoré sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, sa vykazujú len vtedy, ak sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, ktoré sa na základe rámca LCR podľa Bazileja III klasifikujú ako veľkoobchod.

4.   Výnimky

Transakcie v rámci skupiny sa nevykazujú.


(1)  Normy pre elektronické vykazovanie a technické špecifikácie pre údaje sú ustanovené osobitne. Sú dostupné na www.ecb.int.


PRÍLOHA IV

Minimálne normy, ktoré má uplatňovať aktuálna spravodajská skupina

Spravodajské jednotky musia spĺňať tieto minimálne normy, aby vyhoveli požiadavkám Európskej centrálnej banky (ECB) na štatistické vykazovanie.

1.

Minimálne normy pre prenos:

i)

vykazovanie údajov musí byť včasné a v súlade s termínmi, ktoré stanoví ECB a príslušná národná centrálna banka (NCB);

ii)

štatistické výkazy musia mať formu a formát odvodený od technických požiadaviek na vykazovanie, ktoré stanoví ECB a príslušná NCB;

iii)

spravodajská jednotka musí poskytnúť ECB a príslušnej NCB údaje o jednej alebo viacerých kontaktných osobách;

iv)

musia sa dodržiavať technické špecifikácie na prenos údajov do ECB a príslušnej NCB.

2.

Minimálne normy pre presnosť:

i)

štatistické informácie musia byť správne;

ii)

spravodajské jednotky musia byť schopné poskytnúť informácie o vývoji, ktorý naznačujú prenesené údaje;

iii)

štatistické informácie musia byť úplné a nesmú obsahovať nepretržité a štrukturálne medzery; na chýbajúce údaje by sa malo upozorniť, vysvetliť ich ECB a príslušnej NCB, a pokiaľ je to možné, čo najskôr doplniť;

iv)

spravodajské jednotky musia dodržiavať miery, zásady zaokrúhľovania a počet desatinných miest, ktoré stanoví ECB a príslušná NCB pre technický prenos údajov.

3.

Minimálne normy pre súlad s pojmami:

i)

štatistické informácie musia byť v súlade s vymedzením pojmov a klasifikáciami uvedenými v tomto nariadení;

ii)

v prípade odchýlok od vymedzenia týchto pojmov a klasifikácií musia spravodajské jednotky pravidelne monitorovať a vyčísliť rozdiel medzi použitým meradlom a meradlom uvedeným v tomto nariadení;

iii)

spravodajské jednotky musia byť schopné vysvetliť zmeny v prenesených údajoch v porovnaní s hodnotami za predchádzajúce obdobia.

4.

Minimálne normy pre revízie:

Musia sa dodržiavať zásady a postupy pre revízie, ktoré ustanovia ECB a príslušná NCB. K revíziám odchyľujúcim sa od pravidelných revízií musia byť pripojené vysvetľujúce poznámky.