11.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1312/2014

z 10. decembra 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 1089/2010 (2) sa stanovujú technické podmienky len pre interoperabilitu súborov priestorových údajov.

(2)

Interoperabilitu služieb priestorových údajov charakterizuje ich vzájomná schopnosť komunikovať, vykonávať operácie alebo prenos údajov. Preto je potrebné služby priestorových údajov bližšie podložiť dodatočnými metaúdajmi. V menšej miere sa to týka aj zosúladenia obsahu služby, na rozdiel od vykonávacích predpisov pre súbory priestorových údajov.

(3)

Pri tvorbe vykonávacích predpisov, ktoré predpisuje smernica 2007/2/ES, sa dôraz kládol predovšetkým na základné, t. j. sieťové služby [v nariadení Komisie (ES) č. 976/2009 (3)] a na interoperabilitu súborov priestorových údajov [v nariadení (EÚ) č. 1089/2010]. Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 by sa preto teraz malo zmeniť tak, aby obsahovalo vykonávacie predpisy pre služby priestorových údajov.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na technické podmienky pre interoperabilitu a prípadne na harmonizáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na sieťové služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Komisie (ES) č. 976/2009 (4).

2.

Do článku 2 sa dopĺňajú tieto body 31 až 38:

„31.

‚koncový bod‘ (end point) znamená internetovú adresu použitú na priame vyvolanie operácie poskytovanej službou priestorových údajov;

32.

‚prístupový bod‘ (access point) znamená internetovú adresu, ktorá obsahuje podrobný opis služby priestorových údajov vrátane zoznamu koncových bodov umožňujúcich jej vykonanie;

33.

‚volateľná služba priestorových údajov‘ (Invocable spatial data service) znamená ktorúkoľvek z týchto služieb:

a)

službu priestorových údajov, ktorej metaúdaje spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 1205/2008 (5);

b)

službu priestorových údajov s aspoň jedným lokátorom zdroja, ktorý je prístupovým bodom;

c)

službu priestorových údajov v súlade so zdokumentovaným a verejne dostupným súborom technických špecifikácií poskytujúcim informácie potrebné na jej vykonanie;

34.

‚interoperabilná služba priestorových údajov‘ (interoperable spatial data service) znamená volateľnú službu priestorových údajov, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe VI;

35.

‚harmonizovaná služba priestorových údajov‘ (harmonised spatial data service) znamená interoperabilnú službu priestorových údajov, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe VII;

36.

‚konformný súbor priestorových údajov‘ (conformant spatial data set) znamená súbor priestorových údajov, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia;

37.

‚operácia‘ (operation) znamená úkon podporovaný službou priestorových údajov;

38.

‚rozhranie‘ (interface) znamená pomenovaný súbor operácií, ktoré charakterizujú správanie jednotky (entity) v zmysle normy ISO 19119:2005.

3.

Článok 6 sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Zoznamy kódov a enumerácie pre súbory priestorových údajov“

;

b)

v odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Zoznamy kódov sú jedným z týchto typov uvedených v prílohách I až IV:“.

4.

V článku 8 sa dopĺňa tento odsek 3:

„3.   Aktualizácie údajov sa sprístupnia všetkým súvisiacim službám priestorových údajov do lehoty stanovenej v odseku 2.“

5.

Za článok 14 sa vkladajú tieto články:

„Článok 14a

Požiadavky na volateľné služby priestorových údajov

Najneskôr do 10. decembra 2015 členské štáty poskytnú metaúdaje pre volateľné služby priestorových údajov v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe V.

Článok 14b

Podmienky interoperability a požiadavky na harmonizáciu volateľných služieb priestorových údajov

Volateľné služby priestorových údajov, ktoré sa týkajú údajov obsiahnutých v aspoň jednom konformnom súbore priestorových údajov, musia spĺňať požiadavky na interoperabilitu stanovené v prílohách V a VI, a podľa možnosti požiadavky na harmonizáciu stanovené v prílohe VII.“

6.

Dopĺňa sa príloha V, ktorej znenie je uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

7.

Dopĺňa sa príloha VI, ktorej znenie je uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

8.

Dopĺňa sa príloha VII, ktorej znenie je uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9).“

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008, s. 12).“


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA V

VYKONÁVACIE PREDPISY PRE VOLATEĽNÉ SLUŽBY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV

ČASŤ A

Pravidlá zápisu

Podobne ako v nariadení (ES) č. 1205/2008 sa na metaúdaje o službách priestorových údajov vzťahujú nasledujúce pravidlá zápisu.

Ak sa to uvádza v opise prvkov metaúdajov, domény hodnôt sa používajú v súvislosti s početnosťou vyjadrenou v príslušných tabuľkách. Vzhľadom na konkrétnu doménu sa každá hodnota definuje prostredníctvom:

číselného identifikátora,

textového názvu pre človeka, ktorý možno preložiť do jednotlivých jazykov Spoločenstva,

jazykovo neutrálneho názvu pre počítače (hodnota vyjadrená v úvodzovkách),

voliteľného opisu alebo definície.

Tabuľky obsahujú tieto informácie:

prvý stĺpec obsahuje odkaz na odsek prílohy, kde sa definuje prvok metaúdajov alebo skupina prvkov metaúdajov,

druhý stĺpec obsahuje názov prvku metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov,

v treťom stĺpci sa špecifikuje početnosť prvku metaúdajov. Pri vyjadrení početnosti sa vychádza z koncepcie početnosti v jazyku UML (Unified Modelling Language – jednotný modelovací jazyk), podľa ktorej:

N znamená, že vo výslednom súbore sa tento prvok metaúdajov vyskytne iba N-krát,

1..* znamená, že vo výslednom súbore sa tento prvok vyskytne aspoň raz,

0..1 znamená, že prítomnosť prvku metaúdajov vo výslednom súbore je podmienečná, môže sa však vyskytnúť iba raz,

0..* znamená, že prítomnosť prvku metaúdajov vo výslednom súbore je podmienečná, môže sa však vyskytnúť raz alebo viackrát,

ak je početnosť 0..1 alebo 0..*, na základe podmienky sa stanoví, kedy sú prvky metaúdajov povinné,

štvrtý stĺpec obsahuje podmienku, ak sa početnosť prvku neuplatňuje na všetky druhy zdrojov. Za iných okolností sú povinné všetky prvky.

ČASŤ B

Prvok metaúdajov ‚kategória‘

1.   Kategória

Ide o uvedenie stavu služby priestorových údajov z hľadiska volateľnosti.

Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je nasledujúca:

1.1.   Volateľná (invocable)

Služba priestorových údajov je volateľnou službou priestorových údajov.

1.2.   Interoperabilná (interoperable)

Volateľná služba priestorových údajov je interoperabilnou službou priestorových údajov.

1.3.   Harmonizovaná (harmonised)

Interoperabilná služba priestorových údajov je harmonizovanou službou priestorových údajov.

ČASŤ C

Pokyny týkajúce sa početnosti a podmienok prvkov metaúdajov

Nové metaúdaje, ktoré opisujú službu priestorových údajov, musia obsahovať prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov uvedené v tabuľke 1.

Tieto prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov musia byť v súlade s očakávanou početnosťou a súvisiacimi podmienkami stanovenými v tabuľke 1.

Ak v súvislosti s konkrétnym prvkom metaúdajov nie je vyjadrená žiadna podmienka, tento prvok je povinný.

Tabuľka 1

Metaúdaje o volateľných službách priestorových údajov

Odkaz

Nové prvky metaúdajov

Početnosť

Podmienky

1

kategória

0..1

povinné pri volateľnej službe priestorových údajov

ČASŤ D

Dodatočné požiadavky na metaúdaje stanovené v nariadení (ES) č. 1205/2008

1.   Lokátor zdroja

Prvok metaúdajov ‚lokátor zdroja‘ stanovený v nariadení (ES) č. 1205/2008 musí zahŕňať aj všetky prístupové body od poskytovateľa služby priestorových údajov, pričom dané prístupové body musia byť takto jednoznačne označené.

2.   Špecifikácia

Prvok metaúdajov ‚špecifikácia‘ stanovený v nariadení (ES) č. 1205/2008 musí tiež odkazom alebo priamo zahŕňať technické špecifikácie (okrem iného napríklad technické usmernenie Inspire), ktorým daná volateľná služba priestorových údajov v plnej miere vyhovuje, pričom sa uvedú všetky potrebné technické prvky (v ľudsky a podľa potreby strojovo čitateľnej forme) umožňujúce jej volanie.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VI

VYKONÁVACIE PREDPISY PRE INTEROPERABILITU VOLATEĽNÝCH SLUŽIEB PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV

ČASŤ A

Dodatočné požiadavky na metaúdaje stanovené v nariadení (ES) č. 1205/2008

1.   Podmienky uplatňované na prístup a použitie

Technické obmedzenia vzťahujúce sa na prístup a použitie služieb priestorových údajov sa zdokumentujú v prvku metaúdajov ‚OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PRÍSTUPU A POUŽITIA‘ stanovenom v nariadení (ES) č. 1205/2008.

2.   Zodpovedná strana

Pri zodpovednej strane stanovenej v nariadení (ES) č. 1205/2008 sa opíše aspoň zodpovedná správcovská organizácia plniaca úlohu zodpovednej strany – správcu (custodian) stanovenú v nariadení (ES) č. 1205/2008.

ČASŤ B

Prvky metaúdajov

3.   Identifikátor súradnicových referenčných systémov

Podľa potreby ide o zoznam súradnicových referenčných systémov, ktoré služba priestorových údajov podporuje.

Každý podporovaný súradnicový referenčný systém sa uvedie pomocou identifikátora.

4.   Kvalita služby

Ide o minimálnu kvalitu služby, ktorú odhaduje strana zodpovedná za službu priestorových údajov a pri ktorej sa očakáva, že bude mať určité trvanie.

4.1.   Kritériá

Ide o kritériá, ktorých sa merania týkajú.

Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je nasledujúca:

4.1.1.   Dostupnosť (availability)

Opisuje percentuálny podiel času, keď je služba k dispozícii.

4.1.2.   Výkonnosť (performance)

Opisuje, ako rýchlo možno vybaviť požiadavku na službu priestorových údajov.

4.1.3.   Kapacita (capacity)

Opisuje maximálny počet súbežných požiadaviek, ktoré možno vybaviť pri uvedenej výkonnosti.

4.2.   Meranie

4.2.1.   Opis

Opisuje meranie každého kritéria.

Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.

4.2.2.   Hodnota (value)

Opisuje hodnotu merania pri každom kritériu.

Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.

4.2.3.   Jednotka (unit)

Opisuje jednotku merania pri každom kritériu.

Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.

ČASŤ C

Pokyny týkajúce sa početnosti a podmienok prvkov metaúdajov

Metaúdaje, ktoré opisujú interoperabilnú službu priestorových údajov, musia obsahovať prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov uvedené v tabuľke 1.

Tieto prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov musia byť v súlade s očakávanou početnosťou a súvisiacimi podmienkami stanovenými v tabuľke 1.

Ak v súvislosti s konkrétnym prvkom metaúdajov nie je vyjadrená žiadna podmienka, tento prvok je povinný.

Tabuľka 1

Metaúdaje o interoperabilných službách priestorových údajov

Odkaz

Nové prvky metaúdajov

Početnosť

Podmienky

1

identifikátor súradnicových referenčných systémov

1..*

povinné v prípade uplatňovania

2

kvalita služby

3..*“

 


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA VII

VYKONÁVACIE PREDPISY PRE HARMONIZÁCIU INTEROPERABILNÝCH SLUŽIEB PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV

ČASŤ A

Charakteristiky

1.   Kvalita služby

Pravdepodobnosť dostupnosti harmonizovanej služby priestorových údajov je 98 % času.

2.   Výstupné kódovanie

Harmonizovaná služba priestorových údajov poskytujúca priestorové objekty v rozsahu pôsobnosti smernice 2007/2/ES tieto priestorové objekty kóduje podľa tohto nariadenia.

ČASŤ B

Prvky metaúdajov

3.   Metaúdaje o volaní

Prvok metaúdajov o volaní dokumentuje rozhrania harmonizovanej služby priestorových údajov a obsahuje zoznam koncových bodov na umožnenie komunikácie medzi dvomi zariadeniami.

ČASŤ C

Pokyny týkajúce sa početnosti a podmienok prvkov metaúdajov

Metaúdaje o harmonizovanej službe priestorových údajov musia obsahovať prvok metaúdajov alebo skupiu prvkov metaúdajov podľa tabuľky 1.

Tento prvok metaúdajov alebo skupina prvkov metaúdajov musia byť v súlade s očakávanou početnosťou a súvisiacimi podmienkami stanovenými v tabuľke 1.

Ak v súvislosti s konkrétnym prvkom metaúdajov nie je vyjadrená žiadna podmienka, tento prvok je povinný.

Tabuľka 1

Metaúdaje o harmonizovaných službách priestorových údajov

Odkaz

Nové prvky metaúdajov

Početnosť

Podmienky

1

metaúdaje o volaní

1..*

 

ČASŤ D

Operácie

1.   Zoznam operácií

Harmonizovaná služba priestorových údajov musí poskytovať operácie uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Operácie harmonizovaných služieb priestorových údajov

Operácia

Rola

Získať metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov

Poskytuje všetky potrebné informácie o službe a opisuje možnosti služby

2.   Operácia ‚získať metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov‘

2.1.   Požiadavka ‚získať metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov‘

2.1.1.   Parametre požiadavky ‚získať metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov‘

Parameter požiadavky ‚získať metaúdaje o harmonizovanej službe priestorových údajov‘ uvádza prirodzený jazyk pre obsah odpovede ‚získať metaúdaje o harmonizovanej službe priestorových údajov‘.

2.2.   Odpoveď ‚získať metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov‘

Odpoveď ‚získať metaúdaje o harmonizovanej službe priestorových údajov‘ obsahuje tieto súbory parametrov:

metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov,

metaúdaje o operáciách,

jazyky.

2.2.1.   Parametre metaúdajov o harmonizovanej službe priestorových údajov

Parametre metaúdajov o harmonizovanej službe priestorových údajov zahŕňajú aspoň prvky metaúdajov o harmonizovanej službe priestorových údajov podľa infraštruktúry Inspire stanovené v tomto nariadení a v nariadení (ES) č. 1205/2008.

2.2.2.   Parametre metaúdajov o operáciách

Parameter metaúdajov o operáciách poskytuje metaúdaje o operáciách harmonizovanej služby priestorových údajov. Poskytuje minimálne opis každej operácie a zahŕňa aspoň opis vymenených údajov a sieťovej adresy.

2.2.3.   Parameter jazykov

Uvádzajú sa dva jazykové parametre:

parameter ‚jazyk odpovede‘ uvádzajúci prirodzený jazyk použitý v parametroch odpovede ‚získať metaúdaje o harmonizovanej službe priestorových údajov‘,

parameter ‚podporované jazyky‘ obsahujúci zoznam prirodzených jazykov, ktoré harmonizovaná služba priestorových údajov podporuje.“