5.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/27


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1292/2014

zo 17. júla 2014

o podmienkach klasifikácie reakcie na oheň bez skúšok v prípade určitých drevených podlahovín bez náteru podľa normy EN 14342

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5,

keďže:

(1)

Systém klasifikácie parametrov stavebných výrobkov, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň, bol prijatý rozhodnutím Komisie 2000/147/ES (2). Drevené podlahoviny patria k stavebným výrobkom, na ktoré sa vzťahuje uvedené rozhodnutie.

(2)

Skúšky preukázali, že drevené podlahoviny, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14342, majú stabilné a predvídateľné parametre týkajúce sa reakcie na oheň za predpokladu splnenia určitých podmienok vzťahujúcich sa na hustotu dreva, hrúbku podlahoviny a konečné použitie výrobku.

(3)

Drevené podlahoviny, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14342, by sa preto mali považovať za podlahoviny, ktoré patria do tried parametrov týkajúcich sa reakcie na oheň stanovených v rozhodnutí 2000/147/ES za predpokladu splnenia uvedených podmienok bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie skúšanie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Drevené podlahoviny, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14342 a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe, sa považujú za podlahoviny, ktoré patria do tried parametrov uvedených v prílohe bez toho, aby sa vyžadovalo skúšanie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2000/147/ES z 8. februára 2000, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň (Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 14).


PRÍLOHA

Výrobok (1)  (7)

Podrobnosti o výrobku (4)

Minimálna priemerná hustota (5)

(kg/m3)

Minimálna celková hrúbka

(mm)

Úprava pri konečnom použití

Trieda pre podlahoviny (3)

drevená podlahovina

masívna podlahovina z borovicového alebo smrekového dreva

borovica: 480

smrek: 400

14

v spodnej časti bez vzduchovej medzery

Dfl-s1

drevená podlahovina

masívna podlahovina z bukového, dubového, borovicového alebo smrekového dreva

buk: 700

dub: 700

borovica: 430

smrek: 400

20

v spodnej časti so vzduchovou medzerou alebo bez nej

Dfl-s1

drevené parkety

masívne (jednovrstvové) parkety z orechového dreva

650

8

prilepené k podkladu (6)

Dfl-s1

drevené parkety

masívne (jednovrstvové) parkety z dubového, javorového alebo jaseňového dreva

jaseň: 650

javor: 650

dub: 720

8

prilepené k podkladu (6)

Dfl-s1

drevené parkety

viacvrstvové parkety s vrchnou vrstvou z dubového dreva s hrúbkou minimálne 3,5 mm

550

15 (2)

v spodnej časti bez vzduchovej medzery

Dfl-s1

drevená podlahovina a parkety

masívna podlahovina a ešte neuvedené parkety

400

6

všetky

Efl


(1)  Montáž v súlade s normou EN ISO 9239-1, na podklade minimálne triedy D-s2, d0 s minimálnou hustotou 400 kg/m3 alebo v spodnej časti so vzduchovou medzerou (minimálna výška 30 mm).

(2)  Medzivrstvu minimálne triedy Efl a s maximálnou hrúbkou 3 mm a minimálnou hustotou 280 kg/m3 možno zahrnúť.

(3)  Triedy stanovené v tabuľke 2 prílohy k rozhodnutiu 2000/147/ES.

(4)  Bez povrchových náterov.

(5)  Upravené v súlade s normou EN 13238 (50 % RH, 23 °C).

(6)  Podklad minimálne triedy D-s2, d0.

(7)  Uplatňuje sa aj na schody.