25.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/53


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1257/2014

z 24. novembra 2014,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia príloh I a IV

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Surové draselné soli sú materiály získavané z prírodných zdrojov prostredníctvom ťažby. Pre takéto prírodné produkty boli minimálne požiadavky na obsah živín uvedené v položke 1 tabuľky A.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 stanovené v súlade so všeobecne uznávanými priemyselnými postupmi. Keď však obsah draslíka v rude prirodzene klesá, výrobcovia čelia väčším ťažkostiam pri dodržiavaní súčasných limitov, čo ohrozuje plynulú dodávku hnojív získavaných zo surových draselných solí profesionálnymi poľnohospodármi. Preto by sa tieto limity mali mierne znížiť zmenou položky 1 v tabuľke A.3 uvedenej prílohy, aby mohli výrobcovia pokračovať v uvádzaní svojho výrobku na trh ako „hnojivo ES“. Táto zmena zohľadňuje skutočnosť, že tieto revidované, mierne nižšie limitné hodnoty tiež umožňujú účinné hnojenie, a preto sa to môže v súlade s článkom 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2003/2003 považovať za technický pokrok.

(2)

3,4–dimetyl-1H-pyrazol fosfát (ďalej len „DMPP“) je inhibítorovej nitrifikácie, ktorý je vhodný na použitie s bežnými dusíkatými hnojivami (tuhými alebo kvapalnými). DMPP znižuje riziko úniku dusíka do pôdy a do ovzdušia, a preto zvyšuje účinnosť využitia dusíka.

(3)

Reakčná zmes medzi N-butyl-fosfortriamidotioátom a N-propyl-fosfortriamidotioátom (ďalej len „NBPT/NPPT“) je inhibítorom ureázy. NBPT/NPPT znižuje riziko úniku dusíka vo forme emisií amoniaku po aplikácií hnojív s obsahom močoviny a teda zvyšuje účinnosť využitia dusíka.

(4)

S cieľom viac ich sprístupniť poľnohospodárom v Únii, by sa mali DMPP a NBPT/NPPT pridať do zoznamu povolených inhibítorov nitrifikácie a ureázy do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 v súlade s článkom 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2003/2003.

(5)

Tuhé alebo kvapalné jednozložkové hnojivá s močovinovým formaldehydom spolu s hnojivami NPK, NP a NK s obsahom močovinového formaldehydu sú uvedené ako typy hnojiva v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003. Napriek tomu, že kondenzát močovinového formaldehydu sú stabilné v roztoku aj v suspenzii, kvapalné hnojivá NPK, NP a NK s obsahom močovinového formaldehydu ešte nie sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 ako samostatný typ výrobku. Keďže záujem o uvádzanie kvapalných hnojív NPK, NP a NK s obsahom určitého množstva močovinového formaldehydu ako zdroja dusíka na trh stúpa, močovinový formaldehyd by mal byť pri príprave kvapalných hnojív NPK, NP a NK povolený. Do tabuľky C.2 prílohy I k príslušnému nariadeniu by sa teda malo zaradiť šesť nových označení typov.

(6)

Po zaradení DMPP a NBPT/NPPT do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 by sa mali do prílohy IV k uvedenému nariadeniu doplniť analytické metódy, ktoré sa majú používať na účely oficiálnej kontroly príslušných hnojív.

(7)

Nariadenie (ES) č. 2003/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

S cieľom zaistiť, aby Európsky výbor pre normalizáciu zverejnil analytickú metódu pre NBPT/NPPT, ktorá sa v súčasnosti overuje, pred zaradením NBPT/NPPT do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 a nové analytické metódy pre uvedený typ hnojiva do prílohy IV k uvedenému nariadeniu, uplatňovanie týchto zmien by sa malo odložiť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 2003/2003,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny

Nariadenie (ES) č. 2003/2003 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha IV sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Príloha I bod 4 a príloha II bod 2 sa uplatňujú od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 sa mení takto:

1.

V tabuľke A.3 sa položka 1 v tabuľke nahrádza takto:

„1

Surová draselná soľ

Výrobok získavaný zo surových draselných solí

9 % K2O

Draslík vyjadrený ako vo vode rozpustný K2O

2 % MgO

Horčík vo forme vo vode rozpustných solí, vyjadrený ako oxid horečnatý

Môžu sa doplniť bežné obchodné názvy

Vo vode rozpustný oxid draselný

Vo vode rozpustný oxid horečnatý

Celkový oxid sodný

Obsah chloridu sa musí uviesť“

2.

Tabuľka C.2 sa mení takto:

a)

Položky C.2.2 až C.2.8 sa nahrádzajú takto:

„C.2.2

Označenie typu:

Hnojivo NPK – roztok s obsahom močovinového formaldehydu

Údaje o metóde výroby:

Výrobok získaný chemickou cestou alebo rozpustením vo vode, v stabilnej forme pri atmosferickom tlaku bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu a s obsahom močovinového formaldehydu

Minimálny obsah živín (v hmotnostných percentách) a ďalšie požiadavky:

Celkový 15 % (N + P2O5 + K2O)

Pre jednotlivé živiny:

5 % N, minimálne 25 % deklarovaného obsahu celkového obsahu dusíka musí byť vyprodukovaného z dusíkovej formy (5)

3 % P2O5

3 % K2O

Maximálny obsah biuretu: (močovinový N + močovinový formaldehyd N) × 0,026

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1.

Celkový dusík

2.

Dusičnanový dusík

3.

Amoniakálny dusík

4.

Močovinový dusík

5.

Dusík z močovinového formaldehydu

Vo vode rozpustný P2O5

Vo vode rozpustný K2O

1.

Celkový dusík

2.

Ak akákoľvek forma dusíka 2, 3 a 4 predstavuje minimálne 1 % hmotnosti, musí sa tento údaj uviesť

3.

Dusík z močovinového formaldehydu

4.

Ak je obsah biuretu menej ako 0,2 %, môže byť doplnený údaj ‚nízky obsah biuretu‘:

Vo vode rozpustný P2O5

1.

Vo vode rozpustný oxid draselný

2.

Údaj ‚nízky obsah chloridu‘ sa môže použiť len vtedy, ak obsah Cl nepresahuje 2 %

3.

Obsah chloridu sa môže uviesť


C.2.3

Označenie typu:

NPK hnojivo – suspenzia

Údaje o metóde výroby:

Výrobok v tekutej forme, v ktorom sú živiny vyprodukované z látok vo vodnej suspenzii aj z látok v roztoku, bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový: 20 %, (N + P2O5 + K2O)

Pre jednotlivé živiny: 3 % N, 4 % P2O5, 4 % K2O

Maximálny obsah biuretu: močovinový N × 0,026

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Iné požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1.

Celkový dusík

2.

Dusičnanový dusík

3.

Amoniakálny dusík

4.

Močovinový dusík

1.

Vo vode rozpustný P2O5

2.

P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom

3.

P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vode

Vo vode rozpustný K2O

1.

Celkový dusík

2.

Ak akákoľvek forma dusíka 2, 3 a 4 predstavuje minimálne 1 % hmotnosti, musí sa tento údaj uviesť

3.

Ak je obsah biuretu menej ako 0,2 %, môže byť doplnený údaj ‚nízky obsah biuretu‘

Hnojivá nesmú obsahovať: Thomasovu múčku. fosforečňan hlinito-vápenatý, vápenaté fosfáty, čiastočne rozpustené fosfáty alebo skalné fosfáty.

1.

Ak je obsah vo vode rozpustného P2O5 menej ako 2 %, uvádza sa iba rozpustnosť 2

2.

Ak je obsah vo vode rozpustného P2O5 aspoň 2 %, uvádza sa rozpustnosť 3 a obsah vo vode rozpustného P2O5

1.

Vo vode rozpustný oxid draselný

2.

Údaj ‚nízky obsah chloridu‘ môže byť doplnený, iba ak obsah Cl nepresahuje 2 %

3.

Obsah chloridu sa môže uviesť


C.2.4

Označenie typu:

NPK hnojivo – suspenzia s obsahom močovinového formaldehydu

Údaje o metóde výroby:

Výrobok v tekutej forme, v ktorom sú živiny vyprodukované z látok vo vodnej suspenzii aj z látok v roztoku bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu s obsahom močovinového formaldehydu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový 20 % (N + P2O5 + K2O)

Pre jednotlivé živiny:

5 % N, minimálne 25 % deklarovaného obsahu celkového obsahu dusíka musí byť vyprodukovaného z dusíkovej formy (5)

Minimálne 3/5 deklarovaného obsahu dusíka (5) musia byť rozpustné v teplej vode

4 % P2O5

4 % K2O

Maximálny obsah biuretu: (močovinový N + močovinový formaldehyd N) × 0,026

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1.

Celkový dusík

2.

Dusičnanový dusík

3.

Amoniakálny dusík

4.

Močovinový dusík

5.

Dusík z močovinového formaldehydu

1.

Vo vode rozpustný P2O5

2.

P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom

3.

P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vode

Vo vode rozpustný K2O

1.

Celkový dusík

2.

Ak akákoľvek forma dusíka 2, 3 a 4 predstavuje minimálne 1 % hmotnosti, musí sa tento údaj uviesť

3.

Dusík z močovinového formaldehydu

4.

Ak je obsah biuretu menej ako 0,2 %, môže byť doplnený údaj ‚nízky obsah biuretu‘

Hnojivá nesmú obsahovať: Thomasovu múčku. fosforečňan hlinito-vápenatý, vápenaté fosfáty, čiastočne rozpustené fosfáty alebo kamenné fosfáty

1.

Ak je obsah vo vode rozpustného P2O5 menej ako 2 %, uvádza sa iba rozpustnosť 2

2.

Ak je obsah vo vode rozpustného P2O5 aspoň 2 %, uvádza sa rozpustnosť 3 a obsah vo vode rozpustného P2O5

1.

Vo vode rozpustný oxid draselný

2.

Údaj ‚nízky obsah chloridu‘ sa môže použiť len vtedy, ak obsah Cl nepresahuje 2 %

3.

Obsah chloridu sa môže uviesť


C.2.5

Označenie typu:

Hnojivo NP – roztok

Údaje o metóde výroby:

Výrobok získaný chemickou cestou a rozpustením vo vode, v stabilnej forme pri atmosferickom tlaku bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový: 18 %, (N + P2O5)

Pre jednotlivé živiny: 3 % N, 5 % P2O5

Maximálny obsah biuretu: močovinový N × 0,026

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1.

Celkový dusík

2.

Dusičnanový dusík

3.

Amoniakálny dusík

4.

Močovinový dusík

Vo vode rozpustný P2O5

 

1.

Celkový dusík

2.

Ak akákoľvek forma dusíka 2, 3 a 4 predstavuje minimálne 1 % hmotnosti, musí sa tento údaj uviesť

3.

Ak je obsah biuretu menej ako 0,2 %, môže byť doplnený údaj ‚nízky obsah biuretu‘

Vo vode rozpustný P2O5

 


C.2.6

Označenie typu:

Hnojiva NP – roztok s obsahom močovinového formaldehydu

Údaje o metóde výroby:

Výrobok získaný chemickou cestou alebo rozpustením vo vode, v stabilnej forme pri atmosferickom tlaku bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu a s obsahom močovinového formaldehydu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový 18 % (N + P2O5)

Pre jednotlivé živiny:

5 % N, minimálne 25 % deklarovaného obsahu celkového obsahu dusíka musí byť vyprodukovaného z dusíkovej formy (5)

5 % P2O5

Maximálny obsah biuretu: (močovinový N + močovinový formaldehyd N) × 0,026

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1.

Celkový dusík

2.

Dusičnanový dusík

3.

Amoniakálny dusík

4.

Močovinový dusík

5.

Dusík z močovinového formaldehydu

Vo vode rozpustný P2O5

 

1.

Celkový dusík

2.

Ak akákoľvek forma dusíka 2, 3 a 4 predstavuje minimálne 1 % hmotnosti, musí sa tento údaj uviesť

3.

Dusík z močovinového formaldehydu

4.

Ak je obsah biuretu menej ako 0,2 %, môže byť doplnený údaj ‚nízky obsah biuretu‘

Vo vode rozpustný P2O5

 


C.2.7

Označenie typu:

Hnojivo NP – suspenzia

Údaje o metóde výroby:

Výrobok v tekutej forme, v ktorom sú živiny vyprodukované z látok vo vodnej suspenzii aj z látok v roztoku bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový: 18 %, (N + P2O5)

Pre jednotlivé živiny: 3 % N, 5 % P2O5

Maximálny obsah biuretu: močovinový N × 0,026

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1.

Celkový dusík

2.

Dusičnanový dusík

3.

Amoniakálny dusík

4.

Močovinový dusík

1.

Vo vode rozpustný P2O5

2.

P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom

3.

P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vode

 

1.

Celkový dusík

2.

Ak akákoľvek forma dusíka 2., 3. a 4. predstavuje minimálne 1 % hmotnosti, musí sa tento údaj uviesť

3.

Ak je obsah biuretu menej ako 0,2 %, môže byť doplnený údaj ‚nízky obsah biuretu‘

Hnojivá nemôžu obsahovať: Thomasovu múčku. fosforečňan hlinito-vápenatý, vápenaté fosfáty, čiastočne rozpustený fosfát alebo kamenné fosfáty

1.

Ak je obsah vo vode rozpustného P2O5 menej ako 2 %, uvádza sa iba rozpustnosť 2

2.

Ak je obsah vo vode rozpustného P2O5 aspoň 2 %, uvádza sa rozpustnosť 3 a musí sa uviesť obsah vo vode rozpustného P2O5

 


C.2.8

Označenie typu:

Hnojivo NP – suspenzia s obsahom močovinového formaldehydu

Údaje o metóde výroby:

Výrobok v tekutej forme, v ktorom sú živiny vyprodukované z látok vo vodnej suspenzii aj z látok v roztoku bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu s obsahom močovinového formaldehydu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový 18 % (N + P2O5)

Pre jednotlivé živiny:

5 % N, minimálne 25 % deklarovaného obsahu celkového obsahu dusíka musí byť vyprodukovaného z dusíkovej formy 5.

Minimálne 3/5 deklarovaného obsahu dusíka (5) musia byť rozpustné v teplej vode

5 % P2O5

Maximálny obsah biuretu: (močovinový N + močovinový formaldehyd N) × 0,026

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1.

Celkový dusík

2.

Dusičnanový dusík

3.

Amoniakálny dusík

4.

Močovinový dusík

5.

Dusík z močovinového formaldehydu

1.

Vo vode rozpustný P2O5

2.

P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom

3.

P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vode

 

1.

Celkový dusík

2.

Ak akákoľvek forma dusíka 2., 3., 4. predstavuje minimálne 1 % hmotnosti, musí sa tento údaj uviesť

3.

Dusík z močovinového formaldehydu

4.

Ak je obsah biuretu menej ako 0,2 %, môže byť doplnený údaj ‚nízky obsah biuretu‘

Hnojivá nesmú obsahovať: Thomasovu múčku. fosforečňan hlinito-vápenatý, vápenaté fosfáty, čiastočne rozpustené fosfáty alebo kamenné fosfáty

1.

Ak je obsah vo vode rozpustného P2O5 menej ako 2 %, uvádza sa iba rozpustnosť 2.

2.

Ak je obsah vo vode rozpustného P2O5 aspoň 2 %, uvádza sa rozpustnosť 3 a obsah vo vode rozpustného P2O5

 

b)

Dopĺňajú sa tieto položky C.2.9 až C.2.14:

„C.2.9

Označenie typu:

Hnojivo NK – roztok

Údaje o metóde výroby:

Výrobok získaný chemickou cestou a rozpustením vo vode, v stabilnej forme pri atmosferickom tlaku bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový: 15 % (N + K2O)

Jednotlivé živiny: 3 % N, 5 % K2O

Maximálny obsah biuretu: močovinový N × 0,026

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1.

Celkový dusík

2.

Dusičnanový dusík

3.

Amoniakálny dusík

4.

Močovinový dusík

 

Vo vode rozpustný K2O

1.

Celkový dusík

2.

Ak akákoľvek forma dusíka 2., 3. a 4. predstavuje minimálne 1 % hmotnosti, musí sa tento údaj uviesť

3.

Ak je obsah biuretu menej ako 0,2 %, môže byť doplnený údaj ‚nízky obsah biuretu‘

 

1.

Vo vode rozpustný oxid draselný

2.

Údaj ‚nízky obsah chloridu‘ sa môže použiť len vtedy, ak obsah Cl nepresahuje 2 %

3.

Obsah chloridu sa môže uviesť


C.2.10

Označenie typu:

Hnojivo NK – roztok s obsahom močovinového formaldehydu

Údaje o metóde výroby:

Výrobok získaný chemickou cestou alebo rozpustením vo vode, v stabilnej forme pri atmosferickom tlaku bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu a s obsahom močovinového formaldehydu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový 15 % (N + K2O)

Pre jednotlivé živiny:

5 % N, minimálne 25 % deklarovaného obsahu celkového obsahu dusíka musí byť vyprodukovaného z dusíkovej formy 5.

5 % K2O

Maximálny obsah biuretu: (močovinový N + močovinový formaldehyd N) × 0,026

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1.

Celkový dusík

2.

Dusičnanový dusík

3.

Amoniakálny dusík

4.

Močovinový dusík

5.

Dusík z močovinového formaldehydu

 

Vo vode rozpustný K2O

1.

Celkový dusík

2.

Ak akákoľvek forma dusíka 2, 3 a 4 predstavuje minimálne 1 % hmotnosti, musí sa tento údaj uviesť

3.

Dusík z močovinového formaldehydu

4.

Ak je obsah biuretu menej ako 0,2 %, môže byť doplnený údaj ‚nízky obsah biuretu‘

 

1.

Vo vode rozpustný oxid draselný

2.

Údaj ‚nízky obsah chloridu‘ môže byť doplnený, iba ak obsah Cl nepresahuje 2 %

3.

Obsah chloridu sa môže uviesť


C.2.11

Označenie typu:

Hnojivo NK – suspenzia

Údaje o metóde výroby:

Výrobok v tekutej forme, v ktorom sú živiny vyprodukované z látok vo vodnej suspenzii aj z látok v roztoku bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový: 18 % (N + K2O)

Pre jednotlivé živiny: 3 % N, 5 % K2O

Maximálny obsah biuretu: močovinový N × 0,026

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1.

Celkový dusík

2.

Dusičnanový dusík

3.

Amoniakálny dusík

4.

Močovinový dusík

 

Vo vode rozpustný K2O

1.

Celkový dusík

2.

Ak akákoľvek forma dusíka 2, 3 a 4 predstavuje minimálne 1 % hmotnosti, musí sa tento údaj uviesť

3.

Ak je obsah biuretu menej ako 0,2 %, môže byť doplnený údaj ‚nízky obsah biuretu‘

 

1.

Vo vode rozpustný oxid draselný

2.

Údaj ‚nízky obsah chloridu‘ môže byť doplnený, iba ak obsah Cl nepresahuje 2 %

3.

Obsah chloridu sa môže uviesť


C.2.12

Označenie typu:

Suspenzia hnojiva NK s obsahom močovinového formaldehydu

Údaje o metóde výroby:

Výrobok v tekutej forme, v ktorom sú živiny vyprodukované z látok vo vodnej suspenzii aj z látok v roztoku bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu s obsahom močovinového formaldehydu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový 18 %(N + K2O)

Pre jednotlivé živiny:

5 % N, minimálne 25 % deklarovaného obsahu celkového obsahu dusíka musí byť vyprodukovaného z dusíkovej formy 5.

Minimálne 3/5 deklarovaného obsahu dusíka (5) musia byť rozpustné v teplej vode

5 % K2O

Maximálny obsah biuretu: (močovinový N + močovinový formaldehyd N) × 0,026

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

1.

Celkový dusík

2.

Dusičnanový dusík

3.

Amoniakálny dusík

4.

Močovinový dusík

5.

Dusík z močovinového formaldehydu

 

Vo vode rozpustný K2O

1.

Celkový dusík

2.

Ak akákoľvek forma dusíka 2, 3 a 4 predstavuje minimálne 1 % hmotnosti, musí sa tento údaj uviesť

3.

Dusík z močovinového formaldehydu

4.

Ak je obsah biuretu menej ako 0,2 %, môže byť doplnený údaj ‚nízky obsah biuretu‘

 

1.

Vo vode rozpustný oxid draselný

2.

Údaj ‚nízky obsah chloridu‘ môže byť doplnený, iba ak obsah Cl nepresahuje 2 %

3.

Obsah chloridu sa môže uviesť


C.2.13

Označenie typu:

Roztok hnojiva PK

Údaje o metóde výroby:

Výrobok získaný chemickou cestou alebo rozpustením vo vode bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový: 18 % (P2O5 + K2O)

Pre jednotlivé živiny: 5 % P2O5, 5 % K2O

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

Vo vode rozpustný P2O5

Vo vode rozpustný K2O

 

Vo vode rozpustný P2O5

1.

Vo vode rozpustný oxid draselný

2.

Údaj ‚nízky obsah chloridu‘ môže byť doplnený, iba ak obsah Cl nepresahuje 2 %

3.

Obsah chloridu sa môže uviesť


C.2.14

Označenie typu:

Suspenzia hnojiva PK

Údaje o metóde výroby:

Výrobok v tekutej forme, v ktorom sú živiny vyprodukované z látok vo vodnej suspenzii aj z látok v roztoku bez pridania organických živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

Minimálny obsah živín (hmotnostná koncentrácia) a ďalšie požiadavky:

Celkový: 18 % (P2O5 + K2O)

Pre jednotlivé živiny: 5 % P2O5, 5 % K2O

Formy, rozpustnosť a obsah živín sa majú uvádzať podľa stĺpcov 4, 5 a 6 – Veľkosť častíc

Údaje pre identifikáciu hnojív – Ďalšie požiadavky

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

1.

Vo vode rozpustný P2O5

2.

P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom

3.

P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vode

Vo vode rozpustný K2O

 

Hnojivá nesmú obsahovať: Thomasovu múčku. fosforečňan hlinito-vápenatý, vápenaté fosfáty, čiastočne rozpustené fosfáty alebo kamenné fosfáty

1.

Ak je obsah vo vode rozpustného P2O5 menej ako 2 %, musí sa uviesť iba rozpustnosť 2

2.

Ak je obsah vo vode rozpustného P2O5 aspoň 2 %, uvádza sa rozpustnosť 3 a obsah vo vode rozpustného P2O5

1.

Vo vode rozpustný oxid draselný

2.

Údaj ‚nízky obsah chloridu‘ sa môže použiť len vtedy, ak obsah Cl nepresahuje 2 %

3.

Obsah chloridu sa môže uviesť“

3.

V tabuľke F.1 sa dopĺňa táto položka 4:

„4

3,4-dimetyl-1H-pyrazol fosfát (DMPP)

č. EC 424-640-9

Minimálne: 0,8

Maximálne: 1,6“

 

 

4.

V tabuľke F.2 sa dopĺňa táto položka 3:

„3

Reakčná zmes N-butyl-fosfortriamidotioátu (NBPT) a N-propyl-fosfortriamidotioátu (NPPT) [pomer 3: 1 (1)]

č. EC 700-457-2

Minimálne: 0,02

Maximálne: 0,3“

 

 


(1)  Tolerancia dávky N-propyl-fosfortriamidotioátu (NPPT): 20 %.


PRÍLOHA II

V prílohe IV oddiel B k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 sa dopĺňajú tieto metódy:

„Metóda 12.6

Stanovenie DMPP

EN 16328: Priemyselné hnojivá – Stanovenie 3,4-dimetyl-1H-pyrazol fosfátu (DMPP) – Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Táto analytická metóda bola podrobená kruhovému testu.

Metóda 12.7

Stanovenie NBPT/NPPT

EN 16651: Priemyselné hnojivá – Stanovenie N-(n-butyl)triamid kyseliny tiofosforečnej (NBPT) a N-(n-propyl)triamid kyseliny tiofosforečnej (NPPT) – Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Táto analytická metóda bola podrobená kruhovému testu.“