21.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1242/2014

z 20. novembra 2014,

ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o predloženie príslušných súhrnných údajov o operáciách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (1), a najmä na jeho článok 97 ods. 2,

po porade s Výborom pre Európsky námorný a rybársky fond,

keďže:

(1)

Podľa článku 97 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 508/2014, riadiace orgány členských štátov musia Komisii poskytnúť príslušné súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie do konca predchádzajúceho roka vrátane hlavných charakteristík prijímateľov a operácií.

(2)

S cieľom zabezpečiť konzistentnosť a úplnosť súhrnných údajov o operáciách vybraných na financovanie je potrebné stanoviť spoločné technické špecifikácie a pravidlá prezentácie daných súhrnných údajov. Na tieto účely je vhodné odkázať na štruktúru databázy stanovenú v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1243/2014 (2).

(3)

Aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadení mohli začať rýchlo uplatňovať, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Riadiace orgány musia dodržiavať technické špecifikácie a pravidlá prezentácie súhrnných údajov o operáciách vybraných na financovanie vrátane hlavných charakteristík prijímateľov a samotných operácií, ako sa stanovuje v článku 97 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 508/2014 v súlade s formulármi a tabuľkami uvedenými v prílohách k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1243/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú zaslať členské štáty, ako aj potreby týkajúce sa údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov (pozri stranu 39 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

Informácie, ktoré sa majú poskytovať za každú operáciu, v týchto políčkach, ako je uvedené v štruktúre databázy stanovenej v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1243/2014

Súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie od 1. januára 2014 do 31. decembra …

Políčko

Obsah políčka

1

CCI

2

Jedinečné identifikačné číslo operácie (ID)

3

Názov operácie

5

Kód NUTS

6

Prijímateľ

7

Pohlavie prijímateľa

8

Veľkosť podniku

9

Súčasný stav operácie

10

Celkové oprávnené náklady

11

Celkové oprávnené verejné náklady

12

Podpora z ENRF

13

Dátum schválenia

14

Celkové oprávnené výdavky

15

Celkové oprávnené verejné výdavky

16

Oprávnené výdavky ENRF

17

Dátum záverečnej platby príjemcovi

18

Príslušné opatrenie

19

Ukazovateľ výstupu


PRÍLOHA II

Informácie, ktoré sa majú poskytovať za každú operáciu, len v tom prípade, keď táto operácia súvisí s opatreniami týkajúcimi sa flotily, v týchto políčkach, ako je uvedené v štruktúre databázy stanovenej v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1243/2014

Súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie od 1. januára 2014 do 31. decembra …

Políčko

Obsah políčka

1

CCI

2

Jedinečné identifikačné číslo operácie (ID)

4

Číslo plavidla „číslo v registri flotily EÚ“ (CFR)


PRÍLOHA III

Informácie o údajoch týkajúcich sa vykonávania projektu, ktoré sa majú poskytovať za každú operáciu, v týchto políčkach, ako je uvedené v štruktúre databázy stanovenej v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1243/2014

Súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie od 1. januára 2014 do 31. decembra …

Políčko

Obsah políčka

1

CCI

2

Jedinečné identifikačné číslo operácie (ID)

20

Údaje týkajúce sa vykonávania operácie

21

Hodnota údajov o vykonávaní


PRÍLOHA IV

Informácie o ukazovateľoch výsledkov, ktoré sa majú poskytovať za každú operáciu, v týchto políčkach, ako je uvedené v štruktúre databázy stanovenej v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1243/2014

Súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie od 1. januára 2014 do 31. decembra …

Políčko

Obsah políčka

1

CCI

2

Jedinečné identifikačné číslo operácie (ID)

22

Ukazovateľ(-le) výsledku(-ov) týkajúcich sa operácie

23

Predbežný výsledok očakávaný zo strany prijímateľa

24

Hodnota ukazovateľa výsledku, potvrdená po vykonávaní


PRÍLOHA V

Referenčné tabuľky

Tabuľka 1 – Údaje týkajúce sa vykonávania projektu

Kód opatrenia

Opatrenia v rámci ENRF

Údaje týkajúce sa vykonávania projektu

Kód údajov týkajúcich sa vykonávania

Možná hodnota a druh hodnoty

Číslo v registri flotily EÚ (CFR) povinné (áno alebo nie)

Stĺpec 18

Stĺpec 20

Stĺpec 21

Kapitola I: Udržateľný rozvoj v rybárstve

I.1

článok 26 a článok 44 ods. 3

Inovácia

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ inovácie: výrobky a zariadenia, procesy a techniky, systém riadenia a organizácie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet ľudí, ktorí majú úžitok z operácie priamo v podporovaných spoločnostiach

3

Číselný

I.2

Článok 27 a článok 44 ods. 3

Poradenské služby

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ poradenskej služby: vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a poskytovanie poradenských služieb, odborné poradenstvo, podnikateľské stratégie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

I.3

článok 28 a článok 44 ods. 3

Partnerstvo medzi vedeckými a rybárskymi subjektmi

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

druhy činností: siete, dohody o partnerstve alebo o pridružení, zber a správa údajov, štúdie, pilotné projekty, šírenie, semináre, osvedčené postupy

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet vedcov zapojených do partnerstva

3

Číselný

počet rybárov zapojených do partnerstva

4

Číselný

počet ostatných orgánov, ktoré majú úžitok z operácie

5

Číselný

I.4

Článok 29 ods. 1 a 2 a článok 44 ods. 1 písm. a)

Podpora ľudského kapitálu, tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu – odborná príprava, vytváranie sietí, sociálny dialóg, podpora manželiek/manželov a partnerov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

druhy činností: odborná príprava a vzdelávanie, vytváranie sietí, sociálny dialóg

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Počet manželiek/manželov a partnerov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

počet osôb alebo organizácií, ktoré majú úžitok z operácie (účastníci odbornej prípravy, členovia sietí, organizácie zapojené do činností sociálneho dialógu)

4

Číselný

I.5

Článok 29 ods. 3 a článok 44 ods. 1 písm. a)

Podpora ľudského kapitálu. tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu – účastníci stáží na palube plavidiel maloobjemového pobrežného rybolovu

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

druhy činností: odborná príprava a vzdelávanie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet účastníkov stáži, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

I.6

článok 30 a článok 44 ods. 4

Diverzifikácia a nové formy príjmu

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

druhy diverzifikácie: investície do plavidiel, rybársky cestovný ruch, reštaurácie, environmentálne služby, vzdelávacie aktivity

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet dotknutých rybárov

3

Číselný

I.7

článok 31 a článok 44 ods. 2

Podpora začínajúcich podnikov mladých rybárov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

počet mladých rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

I.8

Článok 32 a článok 44 ods. 1 písm. b)

Zdravie a bezpečnosť

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ zariadenia: investície do plavidiel, individuálne vybavenie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorých sa operácia týka

3

Číselný

I.9

Článok 33

Dočasné zastavenie rybolovných činností

počet dotknutých rybárov

1

Číselný

Áno

počet zahrnutých dní

2

Číselný

I.10

Článok 34

Trvalé ukončenie rybolovných činností

počet dotknutých rybárov

1

Číselný

Áno

I.11

Článok 35

Podielový fond pre nepriaznivé klimatické javy a environmentálne nehody – zriadenie fondu

názov vzájomného fondu

1

Poradie písmen

Nie

I.12

Článok 35

Podielový fond pre nepriaznivé klimatické javy a environmentálne nehody – vyplatené kompenzácie

vyplatené kompenzácie v prípade: nepriaznivých klimatických javov, environmentálnych nehôd, nákladov na záchranu

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Áno

počet dotknutých členov posádky

2

Číselný

I.13

Článok 36

Podpora systémov na prideľovanie rybolovných možností

druhy činnosti: plánovanie, vývoj, monitorovanie, hodnotenie, riadenie

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Nie

typ prijímateľa

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4

I.14

Článok 37

Podpora na navrhovanie a vykonávanie ochranných opatrení a regionálnej spolupráce

druhy činnosti: plánovanie, vývoj a monitorovanie, účasť zainteresovaných strán, priame opätovné zarybňovanie

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet dotknutých zásob (ak je to relevantné)

2

Číselný

celková plocha, ktorej sa projekt týka (v km2) (ak je to relevantné)

3

Číselný

I.15

Článok 38 a článok 44 ods. 1 písm. c)

Obmedzovanie vplyvu rybolovu na morské prostredie a prispôsobenie rybolovu ochrane druhov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

druh investícií: selektivita rybárskeho výstroja, obmedzenie odhadzovania nechcených úlovkov alebo zaobchádzanie s nechcenými úlovkami, eliminácia vplyvov na ekosystém alebo na morské dno, ochrana výstroja a úlovkov pred cicavcami a vtákmi, zariadenia na zhlukovanie rýb v najvzdialenejších regiónoch

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

I.16

Článok 39 a článok 44 ods. 1 písm. c)

Inovácie spojené s ochranou morských biologických zdrojov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ operácie:: vývoj nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností, zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností, vývoj nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť udržateľné využívanie, zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť udržateľné využívanie,

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

I.17

článok 40 ods. 1 písm. a)

Ochrana a obnova morskej biodiverzity – zber odpadu

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

1

Číselný

Áno

I.18

článok 40 ods. 1 písm. b) až g) a i) a článok 44 ods. 6

Ochrana a obnova morskej biodiverzity – príspevok k lepšiemu riadeniu alebo k ochrane, výstavba, inštalácia alebo modernizácia statických alebo pohyblivých technických prostriedkov, príprava ochranných alebo riadiacich plánov súvisiacich s lokalitami sústavy NATURA 2000 a priestorovo chránenými lokalitami, riadenie, obnova a monitorovanie chránených morských oblastí vrátane lokalít sústavy NATURA 2000, environmentálne povedomie, účasť na iných činnostiach zameraných na zachovanie a posilnenie biodiverzity a služieb ekosystémov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ operácie: investície do zariadení, riadenie zdrojov, plány riadenia pre sústavu NATURA 2000 a osobitne chránených území, riadenie sústavy NATURA 2000, riadenie chránených morských oblastí, zvyšovanie povedomia, ďalšie činnosti na posilnenie biodiverzity

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

celková plocha, ktorej sa týka sústava Natura 2000 (v km2) (ak je to relevantné)

3

Číselný

celková plocha chránenej morskej oblasti (v km2) (ak je to relevantné)

4

Číselný

počet dotknutých rybárov

5

Číselný

I.19

článok 40 ods. 1 písm. h)

Ochrana a obnova morskej biodiverzity – režimy pre náhradu škôd na úlovkoch spôsobených cicavcami a vtákmi

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

1

Číselný

Áno, ak sa operácia týka mora

I.20

článok 41 ods. 1 písm. a) až c) a článok 44 ods. 1 písm. d)

Energetická účinnosť a zmierňovanie zmeny klímy – investície do plavidiel, audity a programy energetickej účinnosti, štúdie

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa úkon vzťahuje na more [len v prípade článku 41 ods. 1 písm. a)]

typ operácie: zariadenie na palube, rybársky výstroj, audity a programy energetickej účinnosti, štúdie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

% zníženie spotreby paliva

4

Číselný

% zníženie emisií CO2, ak je to relevantné

5

Číselný

I.21

článok 41 ods. 2 a článok 44 ods. 1 písm. d)

Energetická účinnosť a zmierňovanie zmeny klímy – výmena alebo modernizácia motorov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ operácie: výmena motora, modernizácia

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

kW pred intervenciou (osvedčené alebo fyzicky skontrolované)

3

Číselný

kW po intervencii (osvedčené alebo fyzicky skontrolované)

4

Číselný

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

5

Číselný

% zníženie spotreby paliva

6

Číselný

% zníženie emisií CO2, ak je to relevantné

7

Číselný

I.22

článok 42 a článok 44 ods. 1 písm. e)

Pridaná hodnota, kvalita výrobkov a nakladanie s nechcenými úlovkami

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

typ operácie: investície, ktoré produktom pridávajú hodnotu, investície do plavidiel, ktorými sa zvyšuje kvalita produktov rybolovu

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

I.23

článok 43 ods. 1 a 3 a článok 44 ods. 1 písm. f)

Rybárske prístavy, miesta vykládky, aukčné sály a prístrešky – investície na zlepšenie infraštruktúry rybárskych prístavov a aukčných sál alebo miest vykládky a prístreškov, investície na zvýšenie bezpečnosti rybárov

uveďte, či sa operácia týka námorného alebo vnútrozemského rybolovu alebo obidvoch

1

Pozri číselný kód v tabuľke 2

Áno, ak sa operácia týka mora

kategórie investícií: rybárske prístavy, miesta vykládky, aukčné sály, prístrešky

2

Pozri číselný kód v tabuľke 5

druh investícií: kvalita, kontrola a vysledovateľnosť, energetická účinnosť, ochrana životného prostredia, bezpečnostné a pracovné podmienky

3

Pozri číselný kód v tabuľke 3

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

4

Číselný

počet ďalších používateľov prístavu alebo iných pracovníkov, ktorí majú úžitok z operácie

5

Číselný

I.24

Článok 43 ods. 2

Rybárske prístavy, miesta vykládky, aukčné sály a prístrešky – investície na uľahčenie splnenia povinnosti vyložiť všetky úlovky

kategórie investícií: rybárske prístavy, miesta vykládky, aukčné sály, prístrešky

1

Pozri číselný kód v tabuľke 5

Nie

počet rybárov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

Kapitola II: Udržateľný rozvoj akvakultúry

II.1

Článok 47

Inovácia

typ inovácie: rozvoj poznatkov, zavádzanie nových druhov, štúdie uskutočniteľnosti

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

typ zainteresovaného výskumného orgánu

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4

počet zamestnancov, ktorí majú priamy úžitok z operácie, zamestnaných v podporovaných podnikoch

3

Číselný

II.2

článok 48 ods. 1 písm. a) až d) a f) až h)

Produktívne investície do akvakultúry

druh investícií: produktívny, diverzifikácia, modernizácia, zdravie zvierat, kvalita výrobkov, obnova, doplnkové činnosti

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

II.3

článok 48 ods. 1 písm. e) a i) a j)

Produktívne investície do akvakultúry – efektívne využívanie zdrojov, znižovanie používania vody a chemikálií, systémy recirkulácie, v rámci ktorých sa minimalizuje spotreba vody

druh investícií: environmentálne a zdroje, používanie vody a jej kvalita, uzavreté systémy

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

II.4

Článok 48 ods. 1 písm. k)

Produktívne investície do akvakultúry – zvyšovanie energetickej účinnosti, energia z obnoviteľných zdrojov

druh investícií: energetická účinnosť, energia z obnoviteľných zdrojov

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

II.5

Článok 49

Riadiace, podporné a poradenské služby pre podniky pôsobiace v oblasti akvakultúry

typ operácie: zriadenie riadiacich služieb, nákup poradenských služieb poskytovaných podnikom, podporné a poradenské služby (zamerané na súlad s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia), podporné a poradenské služby (zamerané na posúdenie vplyvu na životné prostredie), podporné a poradenské služby (zamerané na súlad s právnymi predpismi o zdraví, bezpečnosti, dobrých životných podmienkach zvierat a o verejnom zdraví), podporné a poradenské služby (zamerané na marketingové a obchodné stratégie)

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

II.6

Článok 50

Podpora ľudského kapitálu a tvorby sietí

druhy činnosti: odborné vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, šírenie, nové odborné zručnosti, zlepšovanie pracovných podmienok a presadzovanie bezpečnosti pri práci, tvorba sietí a výmena skúseností

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

počet manželiek/manželov a životných partnerov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

II.7

Článok 51

Zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít

typ operácie: identifikácia oblastí, zlepšovanie podporných zariadení a infraštruktúry, predchádzanie vážnym škodám, opatrenia po zistení zvýšenej úmrtnosti alebo chorôb

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

II.8

Článok 52

Podpora nových podnikateľov v oblasti akvakultúry vykonávajúcich udržateľnú akvakultúru

celková príslušná plocha (v km2)

1

Číselný

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

II.9

Článok 53

Prechod na systém pre ekologické riadenie a audit a na ekologickú akvakultúru

typ operácie: prechod na ekologickú akvakultúru, účasť na EMAS

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

celková príslušná plocha (v km2)

3

Číselný

II.10

Článok 54

Akvakultúra zabezpečujúca environmentálne služby

typ operácie: akvakultúra v oblastiach sústavy Natura 2000, ochrana ex–situ a reprodukcia, operácie v oblasti akvakultúry vrátane zachovania a zlepšovania stavu životného prostredia a biodiverzity

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Číselný

celková plocha, ktorej sa týka sústava Natura 2000 (v km2)

3

Číselný

celková plocha mimo sústavy Natura 2000 (v km2)

4

Číselný

II.11

Článok 55

Opatrenia na ochranu verejného zdravia

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

1

Číselný

Nie

II.12

Článok 56

Opatrenia na ochranu zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

typ operácie: kontrola a eradikácia chorôb, osvedčené postupy a kódexy správania, znižovanie závislosti od veterinárnych liekov, veterinárne alebo farmaceutické štúdie a osvedčené postupy, skupiny na ochranu zdravia, kompenzácia pre chovateľov mäkkýšov

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

2

Pozri číselný kód v tabuľke 3

II.13

Článok 57

Poistenie zásob akvakultúry

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

1

Číselný

Nie

Kapitola III: Udržateľný rozvoj rybárskych a akvakultúrnych oblastí

III.1

článok 62 ods. 1 písm. a)

Prípravná podpora

typ prijímateľa

1

Pozri číselný kód v tabuľke 4

Nie

III.2

Článok 63

Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja výber skupín FLAG (1)

celkový počet obyvateľov, na ktorých sa vzťahuje skupina FLAG (v jednotkách)

1

Číselný

Nie

počet verejných partnerov v skupine FLAG

2

Číselný

počet súkromných partnerov v skupine FLAG

3

Číselný

počet partnerov občianskej spoločnosti v skupine FLAG

4

Číselný

počet zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok v administratíve skupiny FLAG

5

Číselný

počet zamestnancov zamestnaných skupinou FLAG na plný pracovný úväzok na propagáciu

6

Číselný

III.3

Článok 63

Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja projekty podporované skupinami FLAG (vrátane prevádzkových nákladov a propagáciu)

typ operácie: vytváranie pridanej hodnoty, diverzifikácia, životné prostredie, sociálno-kultúrna; riadenie prevádzkové náklady a propagácia

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

typ prijímateľa

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4

III.4

Článok 64

Činnosti v oblasti spolupráce

typ operácie: prípravná podpora, projekty v tom istom členskom štáte, projekty s ostatnými členskými štátmi, projekty s partnermi mimo EÚ

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet partnerov, ak je to relevantné

2

Číselný

Kapitola IV: Opatrenia súvisiace s marketingom a spracovaním

IV.1

Článok 66

Výrobné a marketingové plány

počet zapojených členov organizácií výrobcov

1

Číselný

Nie

IV.2

Článok 67

Pomoc na skladovanie

počet členov organizácií výrobcov, ktorí majú úžitok z operácie

1

Číselný

Nie

IV.3

Článok 68

Marketingové opatrenia

typ operácie: vytvoriť organizácie výrobcov, združenia alebo medziodvetvové organizácie, nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na druhy, ktoré majú marketingový potenciál), nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na nechcené úlovky), nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na výrobky s nízkym vplyvom alebo bio výrobky), podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na certifikáciu a podporu udržateľných výrobkov), podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na systémy kvality), podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na priamy marketing), podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na balenie), transparentnosť výroby, vysledovateľnosť a environmentálne značky, štandardné zmluvy, informačné a propagačné kampane

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

 

počet firiem, ktoré majú úžitok z operácie

2

Číselný

počet členov organizácií výrobcov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

IV.4

Článok 69

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

druh investícií: úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie, zlepšovanie bezpečnosti, hygieny, zdravia, pracovných podmienok, spracovanie úlovkov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, spracovanie vedľajších produktov, spracovanie výrobkov ekologickej akvakultúry, nové alebo vylepšené výrobky, procesy alebo systém riadenia

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

počet podporovaných firiem

2

Číselný

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

Kapitola V: Kompenzácia dodatočných nákladov v najvzdialenejších regiónoch pre výrobky rybolovu a akvakultúry

V.1

Článok 70

Režim kompenzácií

kompenzované dodatočné náklady

1

Číselný

Nie

počet firiem, ktoré majú úžitok z operácie

2

Číselný

počet zamestnancov, ktorí majú úžitok z operácie

3

Číselný

Kapitola VI: Sprievodné opatrenia pre spoločnú rybársku politiku v rámci zdieľaného hospodárenia

VI.1

Článok 76

Kontrola a presadzovanie

typ operácie: nákup, inštalácia a vývoj technológií, vývoj, nákup a inštalácia komponentov na zabezpečenie prenosu údajov, vývoj, nákup a inštalácia komponentov potrebných na zabezpečenie vysledovateľnosti, plnenie programov zameraných na výmenu a analyzovanie údajov, modernizácia a nákup hliadkovacích plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov, nákup ďalších kontrolných prostriedkov, vývoj inovačných kontrolných a monitorovacích systémov a pilotných projektov, vzdelávacie a výmenné programy, analýza nákladov a prínosov a posúdenie auditov, semináre a mediálne nástroje, operačné náklady, vykonávanie akčného plánu

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

áno v prípade investície do plavidiel

typ prijímateľa

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4

VI.2

Článok 77

Zber údajov

typ prijímateľa

1

Pozri číselný kód v tabuľke 4

Nie

Kapitola VII: Technická pomoc z iniciatívy členského štátu

VII.1

Článok 78

Technická pomoc z iniciatívy členského štátu

typ operácie: vykonávanie operačného programu, informačné systémy, zlepšovanie administratívnej kapacity, komunikačné činnosti, hodnotenie, štúdie, kontrola a audit, sieť skupín FLAG, iné

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

Kapitola VIII: Podpora vykonávania integrovanej námornej politiky

VIII.1

článok 80 ods. 1 písm. a)

Integrovaný námorný dohľad

typ operácie: prispievanie k IND, prispievanie k CISE,

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

typ prijímateľa

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4

VIII.2

článok 80 ods. 1 písm. b)

Podpora ochrany morského prostredia a udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov

typ operácie: chránená morská oblasť, sústava NATURA 2000

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

plocha chránenej morskej oblasti (v km2) (ak je to relevantné)

2

Číselný

plocha začlenenej sústavy NATURA 2000 (v km2) (ak je to relevantné)

3

Číselný

typ prijímateľa

4

Pozri číselný kód v tabuľke 4

VIII.3

Článok 80 ods. 1 písm. c)

Zlepšovanie poznatkov o stave morského prostredia

typ operácie: stanovenie monitorovacieho programu, stanovenie opatrení rámcovej smernice o morskej stratégii

1

Pozri číselný kód v tabuľke 3

Nie

typ prijímateľa

2

Pozri číselný kód v tabuľke 4


Tabuľka 2 – typ rybolovu

Kód

Opis

1

More

2

Vnútrozemský rybolov

3

Obidva typy


Tabuľka 3 – typ operácie

Kód

Opis

Prepojené ku kódexu opatrení

1

Výrobky a zariadenia

I.1

2

Procesy a techniky

I.1

3

Systém riadenia a organizácie

I.1

4

Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a poskytovanie poradenských služieb

I.2

5

Odborné poradenstvo

I.2

6

Podnikateľské stratégie

I.2

7

Siete

I.3

8

Dohoda o partnerstve alebo o pridružení

I.3

9

Zber a správa údajov

I.3

10

Štúdie

I.3

11

Pilotné projekty

I.3

12

Šírenie

I.3

13

Semináre

I.3

14

Osvedčené postupy

I.3

15

Odborná príprava a vzdelávanie

I.4, I.5

16

Vytváranie sietí

I.4

17

Sociálny dialóg

I.4

18

Investície do plavidiel

I.6

19

Rybársky cestovný ruch

I.6

20

Reštaurácie

I.6

21

Environmentálne služby

I.6

22

Vzdelávacie aktivity

I.6

23

Investície do plavidiel

I.8

24

Individuálne vybavenie

I.8

25

Nepriaznivé klimatické javy

I.12

26

Environmentálne nehody

I.12

27

Náklady na záchranu

I.12

28

Plánovanie

I.13, I.14

29

Vývoj

I.13, I.14

30

Monitorovanie

I.13, I.14

31

Hodnotenie

I.13

32

Riadenie

I.13

33

Účasť zainteresovaných strán

I.14

34

Priame opätovné zarybňovanie

I.14

35

Selektivita rybárskeho výstroja

I.15

36

Obmedzovanie odhadzovania nechcených úlovkov alebo zaobchádzanie s nechcenými úlovkami

I.15

37

Eliminácia vplyvov na ekosystém alebo na morské dno

I.15

38

Ochrana výstroja a úlovkov pred cicavcami a vtákmi

I.15

39

Zariadenia na zhlukovanie rýb v najvzdialenejších regiónoch

I.15

40

Získavanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností

I.16

41

Zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností

I.16

42

Získavanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť udržateľné využívanie

I.16

43

Zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť udržateľné využívanie

I.16

44

Investície do zariadení

I.18

45

Riadenie zdrojov

I.18

46

Plány riadenia pre sústavu NATURA 2000 a osobitne chránené územie

I.18

47

Riadenie sústavy NATURA 2000

I.18

48

Riadenie chránených morských oblastí

I.18

49

Zvyšovanie povedomia

I.18

50

Ďalšie činnosti na posilnenie biodiverzity

I.18

51

Zariadenie na palube

I.20

52

Rybársky výstroj

I.20

53

Audity a programy energetickej účinnosti

I.20

54

Štúdie

I.20

55

Výmena motora

I.21

56

Modernizácia

I.21

57

Investície, ktoré produktom pridávajú hodnotu

I.22

58

Investície do plavidiel, ktorými sa zvyšuje kvalita produktov rybolovu

I.22

59

Kvalita

I.23

60

Kontrola a vysledovateľnosť

I.23

61

Energetická účinnosť

I.23

62

Ochrana životného prostredia

I.23

63

Bezpečnostné a pracovné podmienky

I.23

64

Získavanie poznatkov

II.1

65

Zavádzanie nových druhov

II.1

66

Štúdie uskutočniteľnosti

II.1

67

Produktívne

II.2

68

Diverzifikácia

II.2

69

Modernizácia

II.2

70

Zdravie zvierat

II.2

71

Kvalita výrobkov

II.2

72

Rekonštrukcia

II.2

73

Doplnkové činnosti

II.2

74

Environmentálne a zdroje

II.3

75

Používanie vody a jej kvalita

II.3

76

Uzavreté systémy

II.3

77

Energetická účinnosť

II.4

78

Energia z obnoviteľných zdrojov

II.4

79

Zriadenie riadenia

II.5

80

Nákup poradenských služieb poskytovaných podnikom

II.5

81

Podporné a poradenské služby (zamerané na súlad s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia)

II.5

82

Podporné a poradenské služby (zamerané na posúdenie vplyvu na životné prostredie)

II.5

83

Podporné a poradenské služby (zamerané súlad s právnymi predpismi o zdraví, bezpečnosti, dobrých životných podmienkach zvierat a o verejnom zdraví)

II.5

84

Podporné a poradenské služby (zamerané na marketingové a obchodné stratégie)

II.5

85

Odborné školenie

II.6

86

Celoživotné vzdelávanie

II.6

87

Šírenie

II.6

88

Nové odborné zručnosti

II.6

89

Zlepšovanie pracovných podmienok a presadzovanie bezpečnosti pri práci

II.6

90

Vytváranie sietí a výmena skúseností

II.6

91

Identifikácia oblastí

II.7

92

Zlepšovanie podporných zariadení a infraštruktúry

II.7

93

Predchádzanie vážnym škodám

II.7

94

Opatrenia po zistení zvýšenej úmrtnosti alebo chorôb

II.7

95

Prechod na ekologickú akvakultúru

II.9

96

Účasť v EMAS

II.9

97

Akvakultúra v oblastiach sústavy Natura 2000

II.10

98

Ochrana ex-situ a reprodukcia

II.10

99

Operácie v oblasti akvakultúry vrátane zachovania a zlepšovania stavu životného prostredia a biodiverzity

II.10

100

Kontrola a eradikácia chorôb

II.12

101

Osvedčené postupy a kódexy správania

II.12

102

Znižovanie závislosti od veterinárnych liekov

II.12

103

Veterinárne alebo farmaceutické štúdie a osvedčené postupy

II.12

104

Skupiny na ochranu zdravia

II.12

105

Kompenzácia pre chovateľov mäkkýšov

II.12

106

Vytváranie pridanej hodnoty

III.3

107

Diverzifikácia

III.3

108

Životné prostredie

III.3

109

Sociálno-kultúrna

III.3

110

Riadenie

III.3

111

Prevádzkové náklady a propagácia

III.3

112

Prípravná podpora

III.4

113

Projekty v tom istom členskom štáte

III.4

114

Projekty s ostatnými členskými štátmi

III.4

115

Projekty s partnermi mimo EÚ

III.4

116

Vytvoriť organizácie výrobcov, združenia alebo medziodvetvové organizácie

IV.3

117

nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na druhy, ktoré majú marketingový potenciál),

IV.3

118

nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na nechcené úlovky),

IV.3

119

nájsť nové trhy a zlepšiť marketingové podmienky (zameranie na výrobky s nízkym vplyvom alebo bio výrobky),

IV.3

120

podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na certifikáciu a podporu udržateľných výrobkov),

IV.3

121

Podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na systémy kvality)

IV.3

122

podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na priamy marketing),

IV.3

123

Podporovať kvalitu a pridanú hodnotu (zameranie na balenie)

IV.3

124

Transparentnosť výroby

IV.3

125

Vysledovateľnosť a environmentálne značky

IV.3

126

Štandardné zmluvy

IV.3

127

Informačné a propagačné kampane

IV.3

128

Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

IV.4

129

Zlepšovanie bezpečnosti, hygieny, zdravia, pracovných podmienok

IV.4

130

Spracovanie úlovkov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu

IV.4

131

Spracovanie vedľajších produktov

IV.4

132

Spracovanie výrobkov ekologickej akvakultúry

IV.4

133

Nové alebo vylepšené výrobky, procesy alebo systém riadenia

IV.4

134

Nákup, inštalácia a vývoj technológií

VI.1

135

Vývoj, nákup a inštalácia komponentov na zabezpečenie prenosu údajov

VI.1

136

Vývoj, nákup a inštalácia komponentov potrebných na zabezpečenie vysledovateľnosti

VI.1

137

Plnenie programov zameraných na výmenu a analyzovanie údajov

VI.1

138

Modernizácia a nákup hliadkovacích plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov

VI.1

139

Nákup ďalších kontrolných prostriedkov

VI.1

140

Vývoj inovačných kontrolných a monitorovacích systémov a pilotných projektov

VI.1

141

Vzdelávacie a výmenné programy

VI.1

142

Analýza nákladov a prínosov a posúdenie auditov

VI.1

143

Semináre a mediálne nástroje

VI.1

144

Operačné náklady

VI.1

145

Vykonávanie akčného plánu

VI.1

146

Vykonávanie operačného programu

VII.1

147

Informačné systémy

VII.1

148

Zlepšovanie/zvyšovanie administratívnej kapacity

VII.1

149

Komunikačné činnosti

VII.1

150

Hodnotenie

VII.1

151

Štúdie

VII.1

152

Kontrola a audit

VII.1

153

Sieť skupín FLAG

VII.1

154

Iné

VII.1

155

Prispievanie k IND

VIII.1

156

Prispievanie k CISE

VIII.1

157

Chránená morská oblasť

VIII.2

158

sústava NATURA 2000

VIII.2

159

Stanovenie monitorovacieho programu

VIII.3

160

Stanovenie opatrení rámcovej smernice o morskej stratégii

VIII.3


Tabuľka 4 – typ prijímateľa

Kód

Opis

1

Verejný subjekt

2

Právnická osoba

3

Fyzická osoba

4

Organizácia rybárov

5

Organizácie výrobcov

6

MVO

7

Výskumné centrum/univerzita

8

Zmiešané


Tabuľka 5 – kategórie investícií

Kód

Opis

Prepojené ku kódexu opatrení

1

Rybárske prístavy

I.23, I.24

2

Miesta vykládky

I.23, I.24

3

Aukčné sály

I.23, I.24

4

Prístrešky

I.23, I.24


(1)  Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, len ak je skupina FLAG vybraná