18.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 331/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1225/2014

zo 17. novembra 2014,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Informácie týkajúce sa jednej osoby zaradenej do zoznamu na základe nariadenia (EÚ) č. 269/2014 by sa mali zmeniť.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2014

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


PRÍLOHA

Záznam o nasledujúcej osobe uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa nahrádza záznamom uvedeným nižšie.

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Narodený 25.4.1946 v Almaty (predtým známe aj ako Alma-Ata) v Kazachstane.

Člen rady Štátnej dumy; predseda Liberálno-demokratickej strany Ruska. Aktívne podporoval nasadenie ruských ozbrojených síl na Ukrajine a anexiu Krymu. Aktívne vyzýval na rozdelenie Ukrajiny. V mene Liberálno-demokratickej strany Ruska, ktorej predsedá, podpísal dohodu s tzv. „Doneckou ľudovou republikou“.

12.9.2014