7.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/2


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1198/2014

z 1. augusta 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1, článok 5a ods. 1, článok 5b ods. 2 a 3 a článok 8 ods. 3,

keďže:

(1)

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy bolo nariadenie (ES) č. 1217/2009 zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1318/2013 (2), aby sa dostalo do súladu s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Na zaistenie fungovania nového právneho rámca vyplývajúceho z tohto zosúladenia by sa prostredníctvom delegovaných a vykonávacích aktov mali prijať určité pravidlá. Tieto nové pravidlá by mali nahradiť existujúce pravidlá, ktoré Komisia zaviedla s cieľom zabezpečiť vykonávanie nariadenia (ES) č. 1217/2009. Je preto vhodné zrušiť nariadenia Komisie (ES) č. 1242/2008 (3) a (EÚ) č. 1291/2009 (4) a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 385/2012 (5).

(2)

Na základe nariadenia (ES) č. 1217/2009 je Komisia oprávnená prijímať delegované nariadenia, v ktorých sa stanovujú pravidlá týkajúce sa údajov potrebných na zisťovanie príjmov a rozbor hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov. Prostredníctvom delegovaného aktu by sa mali najmä stanoviť pravidlá určovania medzných hodnôt vymedzujúcich oblasť prieskumu, vypracúvania plánov výberu podnikov, stanovovania referenčného obdobia pre štandardnú produkciu, určovania všeobecných a hlavných typov výrobného zamerania a určovania hlavných skupín údajov vo výkazoch poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa majú zhromažďovať, ako aj všeobecné pravidlá, ktoré sa majú v tomto smere dodržiavať.

(3)

Stanovením medzných hodnôt vymedzujúcich oblasť prieskumu by malo byť možné získať reprezentatívne výsledky pre danú oblasť prieskumu. Medzné hodnoty by mali maximalizovať pomer prínosov a nákladov a mali by sa stanoviť s cieľom zahrnúť do oblasti prieskumu podniky, ktoré predstavujú čo najväčší podiel poľnohospodárskej produkcie, výmery poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskej pracovnej sily a ktoré sú orientované na trh.

(4)

Plán výberu by mal obsahovať minimálny počet prvkov, ktorými sa preukáže, ako bol vybraný reprezentatívny súbor, a tým bude môcť prieskum splniť ciele informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva.

(5)

Štandardná produkcia vychádza z priemerných údajov za určité referenčné obdobie. Jej hodnoty by sa mali pravidelne aktualizovať s cieľom zohľadniť hospodárske trendy, aby sa príslušná typológia mohla naďalej zmysluplne uplatňovať. Frekvencia aktualizácie by mala byť spätá s rokmi, v ktorých sa vykonávajú prieskumy o štruktúre poľnohospodárstva Únie.

(6)

Treba upraviť všeobecné a hlavné typy výrobného zamerania, aby sa homogénne skupiny podnikov mohli zhromaždiť v rámci väčšieho alebo menšieho stupňa agregácie a aby bolo možné vykonať porovnania situácie skupín podnikov.

(7)

Vďaka údajom uvádzaným vo výkazoch poľnohospodárskych podnikov by malo byť možné získať prehľad o faktoroch produkcie podnikov poskytujúcich údaje, posúdiť úroveň príjmu z hospodárenia a vyjadriť technické, ekonomické a sociálne podmienky zapojených podnikov. Na tento účel by sa mali určiť hlavné skupiny účtovných údajov, ktoré sa majú zhromažďovať, a všeobecné pravidlá zhromažďovania údajov.

(8)

Pokiaľ ide o informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva, pravidlá stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať od účtovného roka 2015, a v prípade štatistických prieskumov o štruktúre poľnohospodárstva Únie by sa mali uplatňovať od prieskumu za rok 2016,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah uplatňovania

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, na základe ktorých sa dopĺňajú určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1217/2009 na účely ročného stanovenia príjmov a rozboru hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva Únie. Tieto pravidlá sa týkajú:

a)

medznej hodnoty uvedenej v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1217/2009;

b)

plánu uvedeného v článku 5a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1217/2009;

c)

„referenčného obdobia“ uvedeného v článku 5b ods. 2 nariadenia (ES) č. 1217/2009;

d)

typov výrobného zamerania uvedených v článku 5b ods. 3 nariadenia (ES) č. 1217/2009;

e)

zhromažďovania účtovných údajov uvedeného v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1217/2009.

Článok 2

Medzná hodnota

Prostredníctvom medznej hodnoty uvedenej v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1217/2009 sa zabezpečuje, aby oblasť prieskumu predstavovala čo najväčší podiel poľnohospodárskej produkcie, výmery poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskej pracovnej sily podnikov, ktoré sú orientované na trh.

Článok 3

Plán výberu

Plán výberu podnikov poskytujúcich údaje, ktorý má vypracovať každý členský štát, ako sa uvádza v článku 5a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1217/2009, zahŕňa prvky na zabezpečenie získania reprezentatívnej účtovnej vzorky z danej oblasti prieskumu. Plán musí predovšetkým:

a)

vychádzať z najnovších štatistických referenčných zdrojov;

b)

vysvetľovať postup týkajúci sa rozvrstvenia oblasti prieskumu v súlade s územnými jednotkami uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1217/2009, ako aj v súlade s typmi výrobného zamerania a triedami ekonomickej veľkosti uvedenými v článku 5b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1217/2009;

c)

obsahovať rozdelenie podnikov v oblasti prieskumu podľa typov výrobného zamerania a tried ekonomickej veľkosti uvedených v článku 5b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1217/2009, ktoré zodpovedá aspoň hlavným typom;

d)

uviesť štatistické metódy na určenie zvolenej miery výberu pre každú vrstvu, postupy výberu podnikov poskytujúcich údaje a počet podnikov poskytujúcich údaje, ktoré sa majú vybrať pre každú zvolenú vrstvu.

Článok 4

Referenčné obdobie pre štandardnú produkciu

Na účely výpočtu štandardnej produkcie pre štatistický prieskum o štruktúre poľnohospodárkych podnikov Únie za rok N, ako sa uvádza v článku 5b ods. 2 nariadenia (ES) č. 1217/2009, referenčné obdobie tvorí päť po sebe nasledujúcich rokov od roku N – 5 do roku N – 1.

Štandardná produkcia sa určí na základe priemeru základných údajov vypočítaných za referenčné obdobie stanovené v prvom odseku a vo všeobecnosti sa označuje ako „štandardná produkcia za rok N – 3“. Táto štandardná produkcia za rok N – 3 sa aktualizuje s cieľom zohľadniť hospodárske trendy prinajmenšom vždy vtedy, keď sa vykonáva štatistický prieskum o štruktúre poľnohospodárskych podnikov Únie.

Článok 5

Všeobecné a hlavné typy výrobného zamerania

Všeobecné a hlavné typy výrobného zamerania a vzťah medzi nimi, ako sa uvádza v článku 5b ods. 3 nariadenia (ES) č. 1217/2009, sú vymedzené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Výkaz poľnohospodárskeho podniku

Hlavné skupiny účtovných údajov, ktoré sa majú zhromažďovať, a všeobecné pravidlá zhromažďovania údajov uvedené v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1217/2009, sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 1242/2008 a (EÚ) č. 1291/2009 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 385/2012 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2015.

Pokiaľ však ide o informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva, nariadenia uvedené v prvom odseku sa naďalej uplatňujú na účtovné obdobia pred účtovným rokom 2015.

Nariadenie (ES) č. 1242/2008 sa naďalej uplatňuje na štatistické prieskumy o štruktúre poľnohospodárskych podnikov Únie až do prieskumu za rok 2013.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pokiaľ ide o informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva, nariadenie sa uplatňuje od účtovného roka 2015 a v prípade štatistických prieskumov o štruktúre poľnohospodárstva Únie sa uplatňuje od prieskumu za rok 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1318/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve (Ú. v. EÚ L 340, 17.12.2013, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1242/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa stanovuje typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 3).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1291/2009 z 18. decembra 2009 týkajúce sa výberu vykazujúcich podnikov na účely určenia príjmov poľnohospodárskych podnikov (Ú. v. EÚ L 347, 24.12.2009, s. 14).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 385/2012 z 30. apríla 2012 o výkaze poľnohospodárskeho podniku, ktorý sa má použiť na účely zisťovania príjmov poľnohospodárskych podnikov a rozboru ich hospodárskej činnosti (Ú. v. EÚ L 127, 15.5.2012, s. 1).


PRÍLOHA I

Všeobecné a hlavné typy výrobného zamerania a vzťah medzi nimi

Všeobecný typ výrobného zamerania

Opis

Hlavný typ výrobného zamerania

Opis

1.

Špecializované na poľné plodiny

15.

Špecializované na obilniny, olejnaté a bielkovinové plodiny

16.

Hlavné poľné plodiny

2.

Špecializované na záhradníctvo

21.

Špecializované na skleníkové záhradníctvo

22.

Špecializované na záhradníctvo na voľnom priestranstve

23.

Iné záhradníctvo

3.

Špecializované na trvalé plodiny

35.

Špecializované na vinohrady

36.

Špecializované na ovocie a citrusové ovocie

37.

Špecializované na olivy

38.

Rôzne trvalé plodiny kombinované

4.

Špecializované na pasúci sa dobytok

45.

Špecializované na produkciu mlieka

46.

Špecializované na hovädzí dobytok – chov a výkrm

47.

Hovädzí dobytok – na mlieko, chov a výkrm kombinované

48.

Ovce, kozy a ostatný pasúci sa dobytok

5.

Špecializované na zvieratá chované zrnom

51.

Špecializované na ošípané

52.

Špecializované na hydinu

53.

Rôzne zvieratá chované zrnom kombinované

6.

Kombinované pestovanie plodín

61.

Kombinované pestovanie plodín

7.

Poľnohospodárske podniky so zmiešaným chovom hospodárskych zvierat

73.

Kombinované chovy, prevažuje pasúci sa dobytok

74.

Kombinované chovy zvierat, prevažujú zvieratá chované zrnom

8.

Zmiešaná rastlinná a živočíšna výroba

83.

Poľné plodiny – pasúci sa dobytok kombinované

84.

Rôzne plodiny a hospodárske zvieratá kombinované

9.

Neklasifikované hospodárstva

90.

Neklasifikované hospodárstva


PRÍLOHA II

Výkaz poľnohospodárskeho podniku – hlavné kategórie účtovných údajov, ktoré sa majú zbierať

Všeobecné informácie o poľnohospodárskom podniku, napríklad údaje týkajúce sa jeho zemepisnej polohy, statusu, typu a klasifikácie.

Spôsob užívania: súhrnné údaje týkajúce sa typu užívania poľnohospodárskej pôdy, ktorú poľnohospodársky podnik využíva.

Pracovná sila: údaje charakterizujúce pracovnú silu poľnohospodárskeho podniku, ako je počet osôb, ktoré pracujú v poľnohospodárskom podniku, odpracovaný čas a forma pracovného vzťahu.

Majetok: údaje opisujúce majetok poľnohospodárskeho podniku, rozdelené do kategórií ktoré sa použili pri jeho činnosti počas účtovného roka.

Kvóty a iné práva: údaje týkajúce sa kvót a iných práv súvisiacich s prevádzkou poľnohospodárskeho podniku v účtovnom roku.

Záväzky: údaje týkajúce sa záväzkov poľnohospodárskeho podniku v účtovnom roku.

Daň z pridanej hodnoty: údaje týkajúce sa uplatnenia systému dane z pridanej hodnoty (DPH) na poľnohospodársky podnik.

Náklady: údaje týkajúce sa nákladov, ktoré sa použili pri činnosti poľnohospodárskeho podniku, ako napríklad špecifické náklady a režijné náklady, na zabezpečenie produkcie v účtovnom roku.

Rastlinná výroba: podrobné údaje o produkcii a využití plodín v poľnohospodárskom podniku.

Živočíšna výroba: podrobné údaje o produkcii a využití hospodárskych zvierat v poľnohospodárskom podniku.

Produkty a služby v oblasti živočíšnej výroby: podrobné údaje o výrobe a využití produktov a služieb v oblasti živočíšnej výroby v poľnohospodárskom podniku.

Iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom: údaje týkajúce sa všetkých iných činností než poľnohospodárskych prác, ktoré priamo súvisia s poľnohospodárskym podnikom a majú naň ekonomický vplyv a pri ktorých sa využívajú buď zdroje poľnohospodárskeho podniku (pozemky, stavebné objekty, stroje, poľnohospodárske výrobky atď.) alebo jeho produkty.

Dotácie: podrobné údaje o dotáciách, ktoré poľnohospodársky podnik dostal počas účtovného obdobia.

Výkaz poľnohospodárskeho podniku – všeobecné pravidlá pre zber údajov

a)

Účtovné obdobie trvajúce 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1217/2009 sa končí v období od 31. decembra do 30. júna vrátane.

b)

Údaje uvedené vo výkaze poľnohospodárskeho podniku musia pochádzať z účtovných záznamov pozostávajúcich z údajov, ktoré sa systematicky a pravidelne zaznamenávajú počas celého účtovného obdobia.

c)

Údaje vo výkaze poľnohospodárskeho podniku by mali byť uvedené vo finančných hodnotách, v eurách alebo v národných menových jednotkách, vo fyzikálnych veličinách hmotnosti, objemu, plochy, počtu, ako aj v iných príslušných jednotkách alebo označeniach.

d)

Účtovné údaje sa uvádzajú v peňažnom vyjadrení bez DPH.

e)

V rámci účtovných údajov v peňažnom vyjadrení sa nezohľadňujú granty a dotácie, ktoré sa vykazujú osobitne. Za granty a dotácie sa považujú všetky formy priamej pomoci z verejných fondov, ktorých výsledkom je osobitný príjem.