4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 1141/2014

z 22. októbra 2014

o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 224,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (4),

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a v článku 12 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (charta) sa stanovuje, že politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie.

(2)

V článkoch 11 a 12 charty sa stanovuje, že právo na slobodu združovania na všetkých úrovniach, napríklad v súvislosti s politickými a občianskymi otázkami, a právo na slobodu prejavu, ktoré zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice, sú základnými právami každého občana Únie.

(3)

Európskym občanom by sa malo umožniť, aby tieto práva využili s cieľom plnohodnotne sa zúčastňovať na demokratickom živote Únie.

(4)

Skutočne nadnárodné európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie majú rozhodujúci význam pri vyjadrovaní názorov občanov na európskej úrovni a preklenutí medzery medzi politikami na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

(5)

Európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie by sa mali podporiť a malo by sa im pomôcť v ich úsilí o vytvorenie užších väzieb medzi európskou občianskou spoločnosťou a inštitúciami Únie, najmä Európskym parlamentom.

(6)

Skúsenosti európskych politických strán a k nim pridružených európskych politických nadácií nadobudnuté pri uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 (5) spolu s uznesením Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 2004/2003 (6) poukazujú na potrebu zlepšiť právny a finančný rámec pre európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie s cieľom umožniť im, aby sa viac zviditeľnili a stali sa účinnými aktérmi mnohoúrovňového politického systému Únie.

(7)

Ako uznanie poslania, ktoré pre európske politické strany vyplýva zo Zmluvy o EÚ, a s cieľom uľahčiť ich prácu by sa pre európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie mal zaviesť osobitný európsky právny štatút.

(8)

Na účely registrácie a kontroly európskych politických strán a európskych politických nadácií a ukladania sankcií týmto stranám a nadáciám by sa mal vytvoriť Úrad pre európske politické strany a nadácie (ďalej len „úrad“). S cieľom získať európsky právny štatút, ktorý zahŕňa celý rad práv a povinností, by mala byť nevyhnutná registrácia. Aby sa zamedzilo akýmkoľvek možným konfliktom záujmov, uvedený úrad by mal byť nezávislý.

(9)

Malo by sa stanoviť, ako majú európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie postupovať, aby získali európsky právny štatút podľa tohto nariadenia, a mali by sa stanoviť aj postupy a kritériá, ktoré sa majú dodržiavať pri rozhodovaní, či sa takýto európsky právny štatút má udeliť. Je takisto potrebné stanoviť postupy pre prípady, keď európska politická strana alebo európska politická nadácia bude zbavená európskeho právneho štatútu, stratí naň právo alebo sa ho vzdá.

(10)

S cieľom uľahčiť dohľad nad právnymi subjektmi, na ktoré sa bude vzťahovať právo Únie a vnútroštátne právo, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o fungovanie registra európskych politických strán a nadácií, ktorý by mal riadiť úrad (ďalej len „register“), najmä čo sa týka informácií a podporných dokumentov uchovávaných v registri. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(11)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o ustanovenia o systéme registračných čísel a štandardné výpisy, ktoré má úrad sprístupňovať z registra tretím stranám na základe žiadosti. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (7).

(12)

Európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie, ktoré chcú získať uznanie ako také na úrovni Únie na základe držby európskeho právneho štatútu a dostávať verejné finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, by mali dodržiavať určité zásady a spĺňať určité podmienky. Je najmä nevyhnutné, aby európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie rešpektovali hodnoty, na akých je založená Únia, uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ.

(13)

Rozhodnutia o zrušení registrácie európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie z dôvodu nerešpektovania hodnôt, na akých je založená Únia, ako je uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, by sa mali prijímať iba v prípade jasného a závažného porušenia týchto hodnôt. Úrad by mal pri prijímaní rozhodnutia o zrušení registrácie v plnej miere rešpektovať chartu.

(14)

Stanovy európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie by mali obsahovať súbor základných ustanovení. Členským štátom by sa malo umožniť, aby stanovili ďalšie požiadavky na stanovy európskych politických strán a európskych politických nadácií, ktoré majú sídlo na ich príslušných územiach, za predpokladu, že tieto ďalšie požiadavky nie sú v rozpore s týmto nariadením.

(15)

Úrad by mal pravidelne overovať, či sa naďalej plnia podmienky a požiadavky týkajúce sa registrácie európskych politických strán a európskych politických nadácií. Rozhodnutia týkajúce sa rešpektovania hodnôt, na akých je založená Únia, ako je stanovené v článku 2 Zmluvy o EÚ, by sa mali prijímať iba v súlade s postupom osobitne určeným na tento účel, a to po konzultáciách s výborom nezávislých významných osobností.

(16)

Úrad je orgán Únie v zmysle článku 263 ZFEÚ.

(17)

Mala by sa zaručiť nezávislosť a transparentnosť výboru nezávislých významných osobností.

(18)

Európsky právny štatút udelený európskym politickým stranám a k nim pridruženým nadáciám by im mal poskytovať dostatočnú právnu spôsobilosť a uznanie vo všetkých členských štátoch. Táto právna spôsobilosť a uznanie ich neoprávňuje vymenúvať kandidátov do vnútroštátnych volieb ani do volieb do Európskeho parlamentu, ani zúčastňovať sa na kampaniach k referendám. Každé takéto alebo podobné oprávnenie zostáva v právomoci členských štátov.

(19)

Aktivity európskych politických strán a európskych politických nadácií by mali byť upravené týmto nariadením, a pokiaľ ide o otázky, ktoré toto nariadenie neupravuje, príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva v členských štátoch. Právny štatút európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie by malo upravovať toto nariadenie a uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva v členskom štáte, v ktorom majú sídlo (ďalej len „členský štát sídla“). Členskému štátu sídla by sa malo umožniť, aby vymedzil ex ante uplatniteľné právo alebo aby ponechal európskym politickým stranám a európskym politickým nadáciám voliteľnosť. Členskému štátu sídla by sa malo tiež umožniť, aby stanovil iné alebo dodatočné požiadavky než tie, ktorú sú stanovené v tomto nariadení, vrátane ustanovení o registrácii a začlenení európskych politických strán a nadácií ako takých do vnútroštátnych administratívnych a kontrolných systémov a o ich organizácii a stanovách, ako aj o zodpovednosti, za predpokladu, že tieto ustanovenia nie sú v rozpore s týmto nariadením.

(20)

Európske politické strany a európske politické nadácie by mali mať európsku právnu subjektivitu, čo by malo byť kľúčovým prvkom držby európskeho právneho štatútu. Nadobudnutie európskej právnej subjektivity by malo podliehať požiadavkám a postupom na ochranu záujmov členského štátu sídla, žiadateľa o európsky právny štatút (ďalej len „žiadateľ“) a dotknutých tretích strán. Predovšetkým by sa každá predošlá vnútroštátna právna subjektivita mala zmeniť na európsku právnu subjektivitu a akékoľvek individuálne práva a povinnosti, ktoré vznikli bývalému vnútroštátnemu subjektu, by sa mali preniesť na nový európsky právny subjekt. Navyše, aby sa uľahčila kontinuita činnosti, mali by sa vytvoriť záruky s cieľom zamedziť tomu, aby dotknutý členský štát uplatňoval na takúto zmenu reštriktívne podmienky. Členskému štátu sídla by sa malo umožniť, aby vymedzil, ktoré typy vnútroštátnych právnických osôb možno zmeniť na európske právnické osoby, a aby odoprel svoj súhlas vyžadovaný na nadobudnutie európskej právnej subjektivity podľa tohto nariadenia dovtedy, kým sa poskytnú primerané záruky, predovšetkým s ohľadom na zákonnosť stanov žiadateľa podľa zákonov uvedeného členského štátu alebo na ochranu veriteľov alebo držiteľov iných práv v súvislosti s akoukoľvek predošlou vnútroštátnou právnou subjektivitou.

(21)

Ukončenie európskej právnej subjektivity by malo podliehať požiadavkám a postupom na ochranu záujmov Únie, členského štátu sídla, európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie a všetkých dotknutých tretích strán. Predovšetkým platí, že ak európska politická strana alebo európska politická nadácia nadobudne právnu subjektivitu podľa práva členského štátu svojho sídla, malo by sa to považovať za zmenu európskej právnej subjektivity a akékoľvek individuálne práva a povinnosti, ktoré bývalý európsky právny subjekt nadobudol alebo mu vznikli, by sa mali preniesť na vnútroštátny právny subjekt. Navyše, aby sa uľahčila kontinuita činnosti, mali by sa vytvoriť záruky s cieľom zamedziť, aby dotknutý členský štát uplatňoval na takúto zmenu reštriktívne podmienky. Ak európska politická strana ani európska politická nadácia právnu subjektivitu v členskom štáte svojho sídla nenadobudne, mala by sa zrušiť v súlade s právom tohto členského štátu a v súlade s podmienkou vyžadujúcou nedosahovať zisk. Úrad a povoľujúci úradník Európskeho parlamentu by mali mať možnosť dohodnúť s dotknutým členským štátom spôsoby týkajúce sa ukončenia európskej právnej subjektivity najmä s cieľom zabezpečiť vymáhanie finančných prostriedkov prijatých zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a akýchkoľvek finančných sankcií.

(22)

Ak európska politická strana alebo európska politická nadácia závažným spôsobom poruší príslušné vnútroštátne právo a ak sa daná záležitosť vzťahuje na prvky ovplyvňujúce rešpektovanie hodnôt, na akých je založená Európska únia, ako je uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, úrad by mal na žiadosť dotknutého členského štátu rozhodnúť o uplatnení postupov stanovených v tomto nariadení. Úrad by mal okrem toho na žiadosť členského štátu sídla rozhodnúť o tom, že z registra odstráni európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu, ktorá závažným spôsobom porušila príslušné vnútroštátne právo v ktorejkoľvek inej záležitosti.

(23)

Oprávnenosť na financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie by sa mala obmedziť na európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie, ktoré boli uznané ako také a získali európsky právny štatút. Súčasne so zabezpečením, aby podmienky uplatniteľné na vytvorenie európskej politickej strany neboli neprimerané a aby ich organizované a seriózne nadnárodné aliancie politických strán a/alebo fyzických osôb mohli bez problémov splniť, je potrebné stanoviť aj primerané kritériá prideľovania obmedzených zdrojov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktoré objektívne ukážu skutočné európske ambície a skutočnú volebnú podporu európskej politickej strany. Takýmito kritériami, ktoré najlepšie spĺňajú tieto podmienky a ktoré sú presným ukazovateľom uznania európskej politickej strany voličmi, sú výsledky volieb do Európskeho parlamentu, na ktorých sa európske politické strany alebo ich členovia podľa tohto nariadenia musia zúčastniť. Tie by mali odrážať úlohu Európskeho parlamentu ako subjektu, ktorý priamo zastupuje občanov Únie v zmysle článku 10 ods. 2 Zmluvy o EÚ, ako aj cieľ európskych politických strán v plnej miere sa zúčastňovať na demokratickom živote Únie a stať sa aktívnymi aktérmi v európskej zastupiteľskej demokracii, ktorí budú účinne vyjadrovať názory, stanoviská a politickú vôľu občanov Únie. Oprávnenosť na financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie by preto mala byť obmedzená iba na tie európske politické strany, ktoré sú zastúpené v Európskom parlamente aspoň jedným zo svojich členov, a na európske politické nadácie, ktoré sa o financovanie uchádzajú prostredníctvom európskej politickej strany, ktorá je zastúpená v Európskom parlamente aspoň jedným zo svojich členov.

(24)

S cieľom zvýšiť transparentnosť financovania európskych politických strán a predísť možnému zneužívaniu pravidiel financovania by sa na poslanca Európskeho parlamentu, a to iba na účely financovania, malo nazerať ako na člena iba jednej európskej politickej strany, ktorá by mala byť tou stranou, ku ktorej je pridružená jeho národná alebo regionálna politická strana v posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o financovanie.

(25)

Je potrebné stanoviť, ako majú európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie postupovať pri predkladaní žiadostí o finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ako aj postupy, kritériá a pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať pri rozhodovaní o poskytnutí takéhoto financovania.

(26)

S cieľom posilniť nezávislosť a zodpovednosť európskych politických strán a európskych politických nadácií by sa niektoré druhy darov a príspevkov z iných zdrojov, než je všeobecný rozpočet Európskej únie, mali zakázať alebo by sa na ne mali vzťahovať obmedzenia. Akékoľvek obmedzenie voľného pohybu kapitálu, ktoré by mohlo byť výsledkom takýchto opatrení, je odôvodnené z hľadiska verejného poriadku a je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(27)

Európske politické strany by mali byť schopné financovať kampane vedené v rámci volieb do Európskeho parlamentu, pričom financovanie a obmedzenie volebných výdavkov strán a kandidátov v súvislosti s týmito voľbami by sa malo riadiť pravidlami uplatniteľnými v jednotlivých členských štátoch.

(28)

Európske politické strany by nemali priamo ani nepriamo financovať iné politické strany, a najmä vnútroštátne politické strany alebo kandidátov. Európske politické nadácie by nemali priamo ani nepriamo financovať európske ani vnútroštátne politické strany alebo kandidátov. Okrem toho by európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie nemali financovať referendové kampane. V týchto zásadách sa odráža vyhlásenie č. 11 k článku 191 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pripojené k záverečnému aktu Zmluvy z Nice.

(29)

Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá a postupy rozdeľovania rozpočtových prostriedkov, ktoré sú každoročne k dispozícii zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, a to jednak s ohľadom na počet príjemcov a jednak na podiel zvolených členov jednotlivých európskych politických strán, ktoré sú príjemcami, a v širšom zmysle aj ich pridružených európskych politických nadácií v Európskom parlamente. Týmito pravidlami by sa mala zabezpečiť úplná transparentnosť, účtovná evidencia, audit a finančná kontrola európskych politických strán a k nim pridružených európskych politických nadácií, ako aj ukladanie primeraných sankcií vrátane sankcií v prípade porušenia hodnôt, na akých je Únia založená v zmysle článku 2 Zmluvy o EÚ, európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou.

(30)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie povinností stanovených v tomto nariadení, pokiaľ ide o financovanie a výdavky európskych politických strán a európskych politických nadácií, ako aj ďalšie záležitosti, je potrebné vytvoriť účinný kontrolný mechanizmus. Na tento účel by úrad, povoľujúci úradník Európskeho parlamentu a členské štáty mali spolupracovať a vymieňať si všetky potrebné informácie. Takisto by sa mala podporovať vzájomná spolupráca medzi orgánmi členských štátov, aby sa zabezpečila účinná a efektívna kontrola povinností vyplývajúcich z uplatniteľného vnútroštátneho práva.

(31)

Je potrebné stanoviť jasný, pevný a odrádzajúci systém sankcií s cieľom zaistiť účinné, primerané a jednotné dodržiavanie povinností týkajúcich sa činností európskych politických strán a európskych politických nadácií. Takýto systém by mal takisto rešpektovať zásadu ne bis in idem, podľa ktorej nemožno uložiť sankciu za ten istý trestný čin dvakrát. Zároveň je potrebné vymedziť príslušné úlohy úradu a povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu pri kontrole a overovaní súladu s týmto nariadením, ako aj mechanizmy spolupráce medzi nimi a orgánmi členských štátov.

(32)

S cieľom prispieť k zvýšeniu európskeho politického povedomia občanov a posilniť transparentnosť európskeho volebného procesu by európske politické strany mali počas volieb do Európskeho parlamentu informovať občanov o väzbách medzi nimi a ich pridruženými národnými politickými stranami a kandidátmi.

(33)

Z dôvodu transparentnosti a s cieľom posilniť kontrolu a demokratickú zodpovednosť európskych politických strán a európskych politických nadácií by sa mali zverejňovať informácie považované za závažný verejný záujem, a to najmä informácie o ich stanovách, členoch, účtovných závierkach, darcoch a daroch, príspevkoch a grantoch zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ako aj informácie týkajúce sa rozhodnutí úradu a povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu o registrácii, financovaní a sankciách. Zriadenie regulačného rámca, ktorý zabezpečí verejnú dostupnosť týchto informácií, je najúčinnejším prostriedkom, ako zaistiť rovnaké podmienky a spravodlivú súťaž politických síl a ako podporiť otvorený, transparentný a demokratický legislatívny a volebný proces, a tým posilniť dôveru občanov a voličov v európsku zastupiteľskú demokraciu a v širšom zmysle aj predchádzať korupcii a zneužívaniu moci.

(34)

V súlade so zásadou proporcionality by sa povinnosť zverejňovať totožnosť darcov, ktorí sú fyzickými osobami, nemala vzťahovať na dary nepresahujúce hodnotu 1 500 EUR ročne na jedného darcu. Taká povinnosť by sa okrem toho nemala uplatňovať na dary, ktorých hodnota za rok presahuje 1 500 EUR a je nižšia ako 3 000 EUR alebo sa rovná 3 000 EUR, pokiaľ darca vopred neposkytol písomný súhlas so zverejnením. Tieto limity vytvárajú primeranú rovnováhu medzi základným právom na ochranu osobných údajov na jednej strane a legitímnym verejným záujmom o transparentnosť súvisiacu s financovaním európskych politických strán a nadácií na druhej strane, ako sa uvádza v medzinárodných odporúčaniach na predchádzanie korupcii, pokiaľ ide o financovanie politických strán a nadácií. Zverejňovanie darov presahujúcich 3 000 EUR ročne na jedného darcu by malo umožniť účinnú verejnú kontrolu a kontrolu vzťahov medzi darcami a európskymi politickými stranami. Rovnako v súlade so zásadou proporcionality by sa informácie o daroch mali zverejňovať raz ročne s výnimkou obdobia volebných kampaní do Európskeho parlamentu alebo darov nad 12 000 EUR, ktoré by sa mali zverejniť čo najskôr.

(35)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a zásady zakotvené v charte, najmä v jej článkoch 7 a 8, v ktorých sa stanovuje, že každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života a na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a musí sa vykonávať pri úplnom dodržiavaní týchto práv a zásad.

(36)

Na spracúvanie osobných údajov úradom, Európskym parlamentom a výborom zloženým z nezávislých významných osobností, ktoré sa vykonáva v rámci uplatňovania tohto nariadenia, sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (8).

(37)

Na spracúvanie osobných údajov vykonávané pri uplatňovaní tohto nariadenia sa uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9).

(38)

V záujme právnej istoty je vhodné vysvetliť, že úrad, Európsky parlament, európske politické strany a európske politické nadácie, vnútroštátne orgány príslušné na vykonávanie kontroly aspektov súvisiacich s financovaním európskych politických strán a európskych politických nadácií, ako aj ďalšie relevantné tretie strany uvedené alebo stanovené v tomto nariadení sú prevádzkovateľmi údajov v zmysle nariadenia (ES) č. 45/2001 alebo smernice 95/46/ES. Takisto je potrebné stanoviť maximálnu lehotu, počas ktorej tieto subjekty môžu uchovávať osobné údaje zhromaždené na účely zabezpečenia zákonnosti, správnosti a transparentnosti financovania európskych politických strán a európskych politických nadácií a členstva v európskych politických stranách. Úrad, Európsky parlament, európske politické strany a európske politické nadácie, príslušné vnútroštátne orgány a relevantné tretie strany musia vo funkcii prevádzkovateľov údajov prijať všetky vhodné opatrenia, aby splnili povinnosti, ktoré im vyplývajú z nariadenia (ES) č. 45/2001 a zo smernice 95/46/ES, týkajúce sa najmä zákonnosti spracovania, bezpečnosti spracovania a poskytovania informácií a práv dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom, na vykonanie ich opravy a na ich vymazanie.

(39)

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov vykonávané pri uplatňovaní tohto nariadenia, uplatní sa kapitola III smernice 95/46/ES o súdnych opravných prostriedkoch, zodpovednosti a sankciách. Príslušné vnútroštátne orgány alebo relevantné tretie strany by mali byť v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi zodpovedné za škodu, ktorú spôsobia. Okrem toho by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa na príslušné vnútroštátne orgány alebo relevantné tretie strany v prípade porušenia tohto nariadenia vzťahovali primerané sankcie.

(40)

Technická podpora, ktorú poskytuje Európsky parlament európskym politickým stranám, by sa mala riadiť zásadou rovnakého zaobchádzania, mala by sa poskytovať na základe faktúry a platby a mali by sa o nej podávať pravidelné verejné správy.

(41)

Hlavné informácie o uplatňovaní tohto nariadenia by mali byť prístupné verejnosti na webovej stránke určenej na tento účel.

(42)

Súdne preskúmanie Súdnym dvorom Európskej únie pomôže zaistiť správne uplatňovanie tohto nariadenia. Mali by sa takisto prijať ustanovenia, ktoré poskytnú európskym politickým stranám alebo európskym politickým nadáciám možnosť vyjadriť sa a prijať nápravné opatrenia predtým, ako im budú uložené sankcie.

(43)

Členské štáty by mali zabezpečiť prijatie takých vnútroštátnych ustanovení, ktoré umožnia účinné uplatňovanie tohto nariadenia.

(44)

Členské štáty by mali mať dostatočný čas na prijatie ustanovení na zabezpečenie hladkého a účinného uplatňovania tohto nariadenia. Malo by sa preto stanoviť í prechodné obdobie medzi nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a začiatkom jeho uplatňovania.

(45)

Prebehli konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý prijal stanovisko (10).

(46)

Vzhľadom na potrebu významných zmien a doplnení pravidiel a postupov, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na politické strany a politické nadácie na európskej úrovni, by sa nariadenie (ES) č. 2004/2003 malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podmienky upravujúce štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni (ďalej len „európske politické strany“) a politických nadácií na európskej úrovni (ďalej len „európske politické nadácie“).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„politická strana“ je združenie občanov:

ktoré sleduje politické ciele, a

ktoré je uznané alebo založené v súlade s právnym poriadkom aspoň jedného členského štátu;

2.

„aliancia politických strán“ je štruktúrovaná spolupráca medzi politickými stranami a/alebo občanmi;

3.

„európska politická strana“ je politická aliancia, ktorá sleduje politické ciele a je zaregistrovaná na Úrade pre európske politické strany a nadácie stanovenom v článku 6 v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto nariadení;

4.

„európska politická nadácia“ je subjekt, ktorý je formálne pridružený k niektorej európskej politickej strane, ktorý je zaregistrovaný na úrade v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto nariadení a prostredníctvom svojej činnosti posilňuje a dopĺňa v rámci cieľov a základných hodnôt presadzovaných Úniou ciele európskej politickej strany plnením jednej alebo viacerých z týchto úloh:

a)

sledovanie, analyzovanie a obohacovanie diskusie o otázkach európskej verejnej politiky a o procese európskej integrácie;

b)

vyvíjanie činností spojených s otázkami európskej verejnej politiky, napríklad organizovanie a podpora seminárov, školení, konferencií a štúdií na tieto témy určených pre príslušné zainteresované strany vrátane mládežníckych organizácií a iných predstaviteľov občianskej spoločnosti;

c)

rozvoj spolupráce v záujme podpory demokracie, a to aj v tretích krajinách;

d)

poskytovanie rámca na spoluprácu vnútroštátnych politických nadácií, akademikov a iných príslušných aktérov na európskej úrovni;

5.

„regionálny parlament“ alebo „regionálne zhromaždenie“ je subjekt, ktorého členovia buď majú volebný mandát na regionálnej úrovni, alebo sa politicky zodpovedajú volenému zhromaždeniu;

6.

„financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie“ je grant udelený v súlade s hlavou VI prvej časti alebo príspevok udelený v súlade s hlavou VIII druhej časti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (11) (nariadenie o rozpočtových pravidlách);

7.

„dar“ je poskytnutie akejkoľvek hotovosti, akýchkoľvek hmotných darov, poskytnutie akéhokoľvek tovaru, služieb (vrátane pôžičiek) alebo prác a/alebo akýchkoľvek ďalších transakcií za nižšiu než trhovú cenu, ktoré predstavujú pre príslušnú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu hospodársku výhodu, s výnimkou členských príspevkov a bežných politických činností vykonávaných jednotlivcami na báze dobrovoľnosti;

8.

„príspevok od členov“ je akákoľvek platba v hotovosti vrátane členských príspevkov alebo akékoľvek hmotné dary alebo poskytnutie akéhokoľvek tovaru, služieb (vrátane pôžičiek) alebo prác a/alebo akýchkoľvek ďalších transakcií za nižšiu než trhovú cenu, ktoré pre príslušnú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu predstavujú hospodársku výhodu, ak ich uvedenej európskej politickej strane alebo uvedenej európskej politickej nadácii poskytuje jeden z jej členov, s výnimkou bežných politických činností vykonávaných jednotlivými členmi na báze dobrovoľnosti;

9.

„ročný rozpočet“ na účely článkov 20 a 27 je celková suma výdavkov v danom roku uvedená v ročných finančných výkazoch dotknutej európskej politickej strany alebo dotknutej európskej politickej nadácie;

10.

„národné kontaktné miesto“ je jedno z kontaktných miest určených pre otázky týkajúce sa centrálnej databázy vylúčených subjektov uvedených v článku 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách a v článku 144 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (12) alebo akákoľvek iná osoba alebo osoby konkrétne určené príslušnými orgánmi v členských štátoch na účely výmeny informácií pri uplatňovaní tohto nariadenia;

11.

„sídlo“ je miesto, v ktorom má európska politická strana alebo európska politická nadácia svoje ústredie;

12.

„úhrnné porušenia“ sú dve alebo viac porušení, ku ktorým došlo v rámci toho istého protiprávneho konania;

13.

„opakované porušenie“ je porušenie, ku ktorému došlo v období piatich rokov po tom, ako bola osobe, ktorá sa ho dopustila, uložená sankcia za ten istý druh porušenia.

KAPITOLA II

ŠTATÚT EURÓPSKYCH POLITICKÝCH STRÁN A EURÓPSKYCH POLITICKÝCH NADÁCIÍ

Článok 3

Podmienky registrácie

1.   Politická aliancia môže požiadať o registráciu ako európska politická strana za týchto podmienok:

a)

musí mať sídlo v niektorom členskom štáte, ako je uvedené v jej stanovách;

b)

aliancia alebo jej členovia musia byť alebo sú zastúpení najmenej v jednej štvrtine členských štátov poslancami Európskeho parlamentu, v národných parlamentoch, regionálnych parlamentoch alebo regionálnych zhromaždeniach, alebo

aliancia alebo jej členské strany museli pri posledných voľbách do Európskeho parlamentu získať aspoň v jednej štvrtine členských štátov najmenej tri percentá hlasov odovzdaných v každom z týchto členských štátov;

c)

musí dodržiavať, najmä vo svojom programe a činnostiach, hodnoty, na akých je založená Únia, ako je uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, t. j. úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám;

d)

aliancia alebo jej členovia sa museli zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu alebo verejne vyjadriť svoj úmysel zúčastniť sa na najbližších voľbách do Európskeho parlamentu; a

e)

nesmie sledovať ciele spojené so ziskom.

2.   Žiadateľ je oprávnený požiadať o registráciu ako európska politická nadácia za týchto podmienok:

a)

nadácia musí byť pridružená k európskej politickej strane registrovanej v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto nariadení;

b)

musí mať sídlo v členskom štáte uvedenom v jej stanovách;

c)

musí dodržiavať, najmä vo svojom programe a činnostiach, hodnoty, na akých je založená Únia, ako sú uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, t. j. úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám;

d)

jej ciele musia dopĺňať ciele tej európskej politickej strany, ku ktorej je oficiálne pridružená;

e)

jej riadiaci orgán sa musí skladať z členov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov; a

f)

nesmie sledovať ciele spojené so ziskom.

3.   Európska politická strana môže mať iba jednu formálne pridruženú európsku politickú nadáciu. Každá európska politická strana a pridružená európska politická nadácia zabezpečia oddelenie ich príslušného každodenného riadenia, riadiacich štruktúr a finančného účtovníctva.

Článok 4

Riadenie európskych politických strán

1.   Stanovy európskej politickej strany musia byť v súlade s uplatniteľným právom členského štátu, v ktorom má strana sídlo, a musia zahŕňať ustanovenia upravujúce prinajmenšom tieto prvky:

a)

názov a logo strany, ktoré musia byť jasne odlíšiteľné od názvu a loga inej existujúcej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie;

b)

adresu jej sídla;

c)

politický program, v ktorom sa stanovuje účel a ciele strany;

d)

vyhlásenie, že strana v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. e) nesleduje žiadne ciele súvisiace so ziskom;

e)

ak je to relevantné, názov pridruženej politickej nadácie a opis formálneho vzťahu medzi nimi;

f)

jej administratívnu a finančnú organizáciu a postupy, pričom uvedie najmä úrady a kancelárie s právomocou administratívneho, finančného a právneho zastúpenia a pravidlá vystavovania, schvaľovania a overovania ročných účtovných závierok; a

g)

interný postup, ktorý sa uplatňuje v prípade jej dobrovoľného rozpustenia ako európskej politickej nadácie.

2.   Stanovy európskej politickej strany zahŕňajú ustanovenia o vnútornej organizácii strany upravujúce prinajmenšom tieto prvky:

a)

podmienky prijímania, odstupovania a vylučovania jej členov so zoznamom členských strán pripojeným k stanovám;

b)

práva a povinnosti spojené so všetkými druhmi členstva a príslušné hlasovacie práva;

c)

právomoci, povinnosti a zloženie jej riadiacich orgánov, pričom v každom prípade spresní kritériá výberu kandidátov a podmienky ich vymenúvania a odvolávania;

d)

jej interné rozhodovacie procesy, najmä postup pri hlasovaní a požiadavky týkajúce sa uznášaniaschopnosti;

e)

jej prístup k transparentnosti, najmä pokiaľ ide o účtovníctvo, účtovné závierky a dary, súkromie a ochranu osobných údajov; a

f)

interný postup zmeny jej stanov.

3.   Členský štát sídla môže uložiť dodatočné požiadavky na stanovy, pokiaľ uvedené dodatočné požiadavky nie sú v rozpore s týmto nariadením.

Článok 5

Riadenie európskych politických nadácií

1.   Stanovy európskej politickej nadácie musia byť v súlade s uplatniteľným právom členského štátu, v ktorom má nadácia sídlo, a musia zahŕňať ustanovenia upravujúce prinajmenšom tieto prvky:

a)

názov a logo nadácie, ktoré musia byť jasne odlíšiteľné od názvu a loga inej existujúcej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie;

b)

adresu jej sídla;

c)

opis účelu a cieľov nadácie, ktoré musia byť zlučiteľné s úlohami uvedenými v článku 2 bode 4;

d)

vyhlásenie, že nadácia v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. f) nesleduje žiadne ciele súvisiace so ziskom;

e)

názov európskej politickej strany, ku ktorej je priamo pridružená, a opis formálneho vzťahu medzi nimi;

f)

zoznam orgánov nadácie s presným uvedením ich právomocí, povinností a zloženia vrátanie spôsobov vymenovania a odvolania členov a vedúcich činiteľov týchto orgánov;

g)

jej administratívnu a finančnú organizáciu a postupy, pričom podrobnejšie uvedie najmä orgány a kancelárie s právomocou administratívneho, finančného a právneho zastúpenia a pravidlá vystavovania, schvaľovania a overovania ročných účtovných závierok;

h)

interný postup zmeny jej stanov; a

i)

interný postup, ktorý sa uplatňuje v prípade jej dobrovoľného rozpustenia ako európskej politickej nadácie.

2.   Členský štát sídla môže uložiť dodatočné požiadavky na stanovy, pokiaľ uvedené dodatočné požiadavky nie sú v rozpore s týmto nariadením.

Článok 6

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie

1.   Týmto sa na účely registrácie a kontroly európskych politických strán a európskych politických nadácií a ukladania sankcií voči týmto stranám a nadáciám zriaďuje Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“) v súlade s týmto nariadením.

2.   Úrad má právnu subjektivitu. Je nezávislý a svoje úlohy vykonáva v plnom súlade s týmto nariadením.

Úrad rozhodne o registrácii a zrušení registrácie európskych politických strán a európskych politických nadácií v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými v tomto nariadení. Okrem toho úrad pravidelne overuje, či registrované európske politické strany a európske politické nadácie naďalej dodržiavajú podmienky registrácie stanovené v článku 3 a ustanovenia o riadení stanovené v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b) a d) až f) a článkom 5 ods. 1 písm. a) až e) a g).

Vo svojich rozhodnutiach úrad plne zohľadní základné právo na slobodu združovania a potrebu zabezpečiť pluralitu politických strán v Európe.

Úrad zastupuje riaditeľ, ktorý prijíma všetky rozhodnutia úradu v jeho mene.

3.   Riaditeľa úradu vymenúva na základe spoločnej dohody Európsky parlament, Rada a Komisia (ďalej spolu len „menovací orgán“) na neobnoviteľné funkčné obdobie piatich rokov, a to na základe návrhov, ktoré v nadväznosti na verejnú výzvu pre kandidátov predloží výberová komisia zložená z generálnych tajomníkov týchto troch inštitúcií.

Riaditeľ úradu sa volí na základe osobných a odborných kvalít. Nesmie byť poslancom Európskeho parlamentu, mať volebný mandát ani byť súčasným či bývalým zamestnancom európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie. Vybraný riaditeľ nesmie mať konflikt záujmov medzi jeho služobnými povinnosťami riaditeľa úradu a akýmikoľvek inými úradnými povinnosťami, najmä vo vzťahu k uplatňovaniu ustanovení tohto nariadenia.

Miesto uvoľnené odstúpením, odchodom do dôchodku, odvolaním alebo smrťou sa obsadí v súlade s rovnakým postupom.

V prípade riadneho uplynutia funkčného obdobia alebo dobrovoľného odstúpenia riaditeľ pokračuje vo výkone svojich povinností až do prevzatia jeho povinností nástupcom.

Ak riaditeľ úradu už neplní podmienky potrebné na vykonávanie svojich povinností, môže byť odvolaný po vzájomnej dohode aspoň dvoch z troch inštitúcií uvedených v prvom pododseku a na základe správy, ktorú vypracovala výberová komisia uvedená v prvom pododseku z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti od ktorejkoľvek z uvedených troch inštitúcií.

Riaditeľ úradu je pri výkone svojich povinností nezávislý. Riaditeľ pri vykonávaní činnosti v mene úradu nepožaduje ani neprijíma pokyny od žiadnej inštitúcie ani vlády, ani od žiadneho iného orgánu, úradu či agentúry. Riaditeľ úradu sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s povahou jeho povinností.

Pokiaľ ide o riaditeľa, Európsky parlament, Rada a Komisia vykonávajú spoločne právomoci udelené menovaciemu orgánu na základe Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Únie) stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (13). Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia o vymenovaní a odvolaní, tieto tri inštitúcie sa môžu dohodnúť na tom, že vykonávaním niektorých alebo všetkých zostávajúcich právomocí udelených menovaciemu orgánu poveria ktorúkoľvek spomedzi seba.

Menovací orgán môže poveriť riaditeľa vykonávaním ďalších úloh za predpokladu, že tieto úlohy nie sú v rozpore s pracovným zaťažením vyplývajúcim z jeho povinností riaditeľa úradu a nevedú k žiadnemu konfliktu záujmov ani neohrozujú úplnú nezávislosť riaditeľa.

4.   Úrad sa fyzicky nachádza v Európskom parlamente, ktorý mu poskytuje potrebné kancelárie a zariadenia administratívnej podpory.

5.   Riaditeľovi úradu pomáhajú pracovníci z jednej alebo viacerých inštitúcií Únie. Títo pracovníci konajú pri práci pre úrad vo výlučnej právomoci riaditeľa úradu.

Výber pracovníkov nemá mať za následok konflikt záujmov medzi jeho povinnosťami v úrade a akýmikoľvek ďalšími úradnými povinnosťami, pričom pracovníci sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by bolo nezlučiteľné s povahou ich povinností.

6.   Úrad uzatvorí dohody s Európskym parlamentom a v náležitých prípadoch i s ďalšími inštitúciami o akýchkoľvek správnych opatreniach potrebných na umožnenie vykonávania svojich úloh, najmä dohôd týkajúcich sa personálu, služieb a podpory poskytovaných podľa odsekov 4, 5 a 8.

7.   Rozpočtové prostriedky na výdavky úradu sa poskytujú v rámci samostatnej hlavy oddielu vo všeobecnom rozpočte Európskej únie týkajúceho sa Európskeho parlamentu. Rozpočtové prostriedky sú dostatočné na zabezpečenie úplnej a nezávislej prevádzky úradu. Návrh rozpočtového plánu pre úrad predloží Európskemu parlamentu riaditeľ a návrh sa zverejní. Európsky parlament deleguje povinnosti povoľujúceho úradníka, pokiaľ ide o tieto rozpočtové prostriedky, na riaditeľa úradu.

8.   Na úrad sa vzťahuje nariadenie Rady č. 1 (14).

Prekladateľské služby potrebné pre činnosť úradu a registra poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

9.   Úrad a povoľujúci úradník Európskeho parlamentu sa delia o všetky informácie potrebné na vykonávanie svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia.

10.   Riaditeľ každoročne predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o aktivitách úradu.

11.   Súdny dvor Európskej únie preskúma zákonnosť rozhodnutí úradu v súlade s článkom 263 ZFEÚ a v súlade s článkami 268 a 340 ZFEÚ má súdnu právomoc v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej úradom. Ak úrad neprijme rozhodnutie v prípade, keď sa to vyžaduje podľa tohto nariadenia, možno na Súdnom dvore Európskej únie podať v súlade s článkom 265 ZFEÚ žalobu pre nečinnosť.

Článok 7

Register európskych politických strán a nadácií

1.   Úrad vytvorí a spravuje register európskych politických strán a európskych politických nadácií. Informácie z registra sú v súlade s článkom 32 k dispozícii online.

2.   S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie registra je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 36 a v rozsahu pôsobnosti príslušných ustanovení tohto nariadenia prijímať delegované akty týkajúce sa:

a)

informácií a podporných dokumentov uložených v úrade, pre ktoré má byť register príslušným archívom a ktoré zahŕňajú stanovy európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie, akékoľvek iné dokumenty predložené ako súčasť žiadostí o registráciu v súlade s článkom 8 ods. 2, akékoľvek dokumenty od členského štátu sídla podľa článku 15 ods. 2 a informácie o totožnosti osôb, ktoré sú členmi orgánov alebo zastávajú úrady, ktorým boli zverené právomoci administratívneho, finančného a právneho zastúpenia, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. f) a článku 5 ods. 1 písm. g);

b)

materiálov z registra uvedených v písmene a) tohto odseku, v prípade ktorých má byť register príslušný osvedčovať zákonnosť stanovenú úradom v súlade s jeho právomocami podľa tohto nariadenia. Úrad nie je príslušný, aby overoval, či európska politická strana alebo európska politická nadácia dodržiava akúkoľvek povinnosť alebo požiadavku, ktorá bola uložená dotknutej strane alebo nadácii členským štátom sídla podľa článkov 4, 5 a článku 14 ods. 2, ktorá dopĺňa povinnosti a požiadavky stanovené v tomto nariadení.

3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzí podrobnosti systému registračných čísel, ktorý má register uplatňovať, a štandardné výpisy z registra, ktoré má register na požiadanie sprístupňovať tretím stranám, vrátane obsahu listov a dokumentov. Takéto výpisy neobsahujú iné osobné údaje ako totožnosť osôb, ktoré sú členmi orgánov alebo zastávajú úrady, ktorým boli zverené právomoci správneho, finančného a právneho zastúpenia, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. f) a článku 5 ods. 1 písm. g). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37.

Článok 8

Žiadosť o registráciu

1.   Žiadosť o registráciu sa podáva úradu. Žiadosť o registráciu ako európskej politickej nadácie sa podá iba prostredníctvom európskej politickej strany, ku ktorej je žiadateľ formálne pridružený.

2.   K žiadosti sa prikladajú:

a)

doklady o tom, že žiadateľ spĺňa podmienky stanovené v článku 3, vrátane štandardného formálneho vyhlásenia v podobe stanovenej v prílohe;

b)

stanovy strany alebo nadácie, ktoré obsahujú ustanovenia požadované v článkoch 4 a 5, vrátane relevantných príloh a v náležitých prípadoch i vyhlásenie členského štátu sídla uvedeného v článku 15 ods. 2.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 36 a v rozsahu pôsobnosti príslušných ustanovení tohto nariadenia prijímať delegované akty s cieľom:

a)

identifikovať akékoľvek doplňujúce informácie alebo podporné dokumenty v súvislosti s odsekom 2, potrebné na to, aby úrad v plnej miere vykonával svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, pokiaľ ide o prevádzku registra;

b)

zmeniť štandardné formálne vyhlásenie uvedené v prílohe, pokiaľ ide o konkrétne údaje, ktoré má v prípade potreby vyplniť žiadateľ s cieľom zaistiť dostatočné množstvo informácií o signatárovi, jeho mandáte a európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii, ktorú má poverenie zastupovať na účely vyhlásenia.

4.   Dokumentácia predložená úradu ako súčasť žiadosti sa bezodkladne zverejní na webovej stránke uvedenej v článku 32.

Článok 9

Preskúmanie žiadosti a rozhodnutie úradu

1.   Úrad skúma žiadosť s cieľom zistiť, či žiadateľ spĺňa podmienky registrácie stanovené v článku 3 a či stanovy obsahujú ustanovenia požadované v článkoch 4 a 5.

2.   Úrad prijme rozhodnutie o registrácii žiadateľa okrem prípadu, keď zistí, že žiadateľ nespĺňa podmienky registrácie stanovené v článku 3 alebo že stanovy nezahŕňajú ustanovenia požadované v článkoch 4 a 5.

Úrad zverejní svoje rozhodnutie registrovať žiadateľa do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o registráciu, alebo ak sa uplatňujú postupy stanovené v článku 15 ods. 4, do štyroch mesiacov od doručenia žiadosti o registráciu.

Ak je žiadosť neúplná, úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby predložil akékoľvek ďalšie požadované informácie. Lehota stanovená v druhom pododseku začne plynúť až od dátumu prijatia úplnej žiadosti úradom.

3.   Štandardné formálne vyhlásenie uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a) sa považuje za dostatočné pre úrad, aby sa zistilo, či žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c) alebo článku 3 ods. 2 písm. c) podľa toho, čo možno uplatniť.

4.   Rozhodnutie úradu o registrácii žiadateľa sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie spolu so stanovami dotknutej strany alebo nadácie. Rozhodnutie o zamietnutí registrácie žiadateľa sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie spolu s podrobnými dôvodmi zamietnutia.

5.   Každá zmena dokumentov alebo stanov predložená ako súčasť žiadosti o registráciu v súlade s článkom 8 ods. 2 sa oznámi úradu, ktorý primerane aktualizuje registráciu v súlade s postupmi stanovenými v článku 15 ods. 2 a 4.

6.   Aktualizovaný zoznam členských strán európskej politickej strany, pripojený k stanovám strany v súlade s článkom 4 ods. 2, sa zašle úradu každoročne. V prípade, že dôjde k zmenám, v dôsledku ktorých už európska politická strana ďalej nespĺňa podmienku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. b), sa tieto zmeny oznámia úradu do štyroch týždňov po vykonaní týchto zmien.

Článok 10

Overovanie dodržiavania podmienok a požiadaviek registrácie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý postup stanovený v odseku 3, úrad pravidelne overuje, či registrované európske politické strany a európske politické nadácie naďalej spĺňajú podmienky registrácie stanovené v článku 3 a ustanovenia o riadení stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a), b) a d) až f) a článku 5 ods. 1 písm. a) až e) a g).

2.   Ak úrad zistí, že ktorákoľvek z podmienok registrácie alebo ustanovení o riadení uvedených v odseku 1 s výnimkou podmienok v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 písm. c) už nie je splnená, oznámi to dotknutej európskej politickej strane alebo nadácii.

3.   Európsky parlament, Rada alebo Komisia môžu úradu predložiť žiadosť o overenie toho, či konkrétna európska politická strana alebo európska politická nadácia dodržiava podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 písm. c). V takýchto prípadoch a v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 3 písm. a) úrad požiada výbor nezávislých významných osobností ustanovený na základe článku 11 o stanovisko k príslušnej veci. Výbor predloží svoje stanovisko do dvoch mesiacov.

V prípade, že úrad zistí skutočnosti, ktoré môžu vyvolávať pochybnosti týkajúce sa dodržiavania podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 písm. c) konkrétnou európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou, informuje o tom Európsky parlament, Radu a Komisiu s cieľom umožniť ktorejkoľvek z týchto inštitúcií, aby podala žiadosť o overenie, ako je uvedené v prvom pododseku. Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, Európsky parlament, Rada a Komisia vyjadria svoj úmysel do dvoch mesiacov po prijatí týchto informácií.

Postupy stanovené v prvom a druhom pododseku sa nesmú začať v období dvoch mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu.

So zreteľom na stanovisko výboru úrad rozhodne, či sa má zrušiť registrácia dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie. Rozhodnutie úradu je riadne odôvodnené.

Rozhodnutie úradu o zrušení registrácie z dôvodov nedodržania podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 písm. c) sa môže prijať iba v prípade zjavného a vážneho porušenia týchto podmienok. Rozhodnutie podlieha postupu stanovenému v odseku 4.

4.   Rozhodnutie úradu o zrušení registrácie európskej politickej strany alebo nadácie z dôvodu zjavného a vážneho porušenia, pokiaľ ide o dodržiavanie podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 písm. c), sa oznámi Európskemu parlamentu a Rade. Rozhodnutie nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament a Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali úrad o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. V prípade námietky Európskeho parlamentu a Rady zostane európska politická strana alebo nadácia registrovaná.

Európsky parlament a Rada môžu namietať proti rozhodnutiu len z dôvodov súvisiacich s posúdením dodržiavania podmienok registrácie stanovených v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 písm. c).

Dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia musí byť informovaná o námietkach vznesených voči rozhodnutiu úradu o zrušení jej registrácie.

Európsky parlament a Rada prijmú pozíciu v súlade so svojimi príslušnými pravidlami rozhodovania stanovenými v súlade so zmluvami. Každá námietka sa musí riadne odôvodniť a zverejniť.

5.   Rozhodnutie úradu o zrušení registrácie európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie, voči ktorému nebola vznesená námietka podľa postupu uvedeného v odseku 4, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie spolu s podrobnými dôvodmi zrušenia registrácie a nadobúda účinnosť tri mesiace odo dňa takéhoto zverejnenia.

6.   Európska politická nadácia automaticky stráca svoj štatút ako taký, ak je európska politická strana, ku ktorej je pridružená, vymazaná z registra.

Článok 11

Výbor nezávislých významných osobností

1.   Týmto sa zriaďuje výbor nezávislých významných osobností (ďalej len „výbor“). Výbor pozostáva zo šiestich členov, pričom dvoch členov vymenuje Európsky parlament, dvoch Rada a dvoch Komisia. Členovia výboru sa volia na základe ich osobných a odborných kvalít. Nesmú byť členmi Európskeho parlamentu, Rady ani Komisie, ani mať volebný mandát, byť z radov úradníkov alebo ostatných zamestnancov Európskej únie, byť súčasnými či bývalými zamestnancami európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie.

Členovia výboru vykonávajú svoje povinnosti nezávisle. Nesmú požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej inštitúcie ani vlády, ani od žiadneho iného orgánu, úradu či agentúry a zdržia sa všetkých činností, ktoré sú nezlučiteľné s povahou ich povinností.

Výbor sa obnovuje po každých voľbách do Európskeho parlamentu do šiestich mesiacov po skončení prvej schôdze Európskeho parlamentu. Mandát členov nemožno obnoviť.

2.   Výbor prijme vlastný rokovací poriadok. Predsedu výboru volia jeho členovia z vlastných radov v súlade s uvedeným rokovacím poriadkom. Sekretariát a financovanie výboru zabezpečuje Európsky parlament. Sekretariát výboru koná výlučne pod vedením výboru.

3.   Na žiadosť úradu výbor poskytne stanovisko ku každému prípadnému jasnému a závažnému porušeniu hodnôt, na ktorých je založená Európska únia a ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c) a v článku 3 ods. 2 písm. c), európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou. Na tento účel môže výbor požiadať úrad, Európsky parlament, príslušnú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu, ostatné politické strany, politické nadácie alebo zainteresované strany o akýkoľvek dôležitý dokument a dôkaz a môže požiadať o vypočutie ich zástupcov.

Vo svojich stanoviskách výbor plne zohľadní základné právo na slobodu združovania a potrebu zabezpečiť pluralitu politických strán v Európe.

Stanoviská výboru sa bezodkladne uverejnia.

KAPITOLA III

PRÁVNY ŠTATÚT EURÓPSKYCH POLITICKÝCH STRÁN A EURÓPSKYCH POLITICKÝCH NADÁCIÍ

Článok 12

Právna subjektivita

Európske politické strany a európske politické nadácie majú európsku právnu subjektivitu.

Článok 13

Právne uznanie a právna spôsobilosť

Európske politické strany a európske politické nadácie sa právne uznávajú a majú právnu spôsobilosť vo všetkých členských štátoch.

Článok 14

Uplatniteľné právo

1.   Európske politické strany a európske politické nadácie sa riadia týmto nariadením.

2.   Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré toto nariadenie neupravuje alebo ich upravuje len čiastočne, európske politické strany a európske politické nadácie sa v tých aspektoch, ktoré upravené nie sú, riadia uplatniteľnými ustanoveniami vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom majú svoje príslušné sídla.

Činnosti, ktoré európske politické strany a európske politické nadácie vykonávajú v iných členských štátoch, sa riadia príslušnými vnútroštátnymi predpismi týchto členských štátov.

3.   Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré toto nariadenie alebo uplatniteľné ustanovenia podľa odseku 2 neupravujú alebo ich upravujú len čiastočne, európske politické strany a európske politické nadácie sa v tých aspektoch, ktoré v nich upravené nie sú, riadia ustanoveniami svojich príslušných stanov.

Článok 15

Nadobudnutie európskej právnej subjektivity

1.   Európska politická strana alebo európska politická nadácia získavajú v súlade s článkom 9 európsku právnu subjektivitu v deň uverejnenia rozhodnutia úradu o ich registrácii v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Pokiaľ to vyžaduje členský štát, v ktorom má žiadateľ o registráciu ako európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie svoje sídlo, k žiadosti predloženej podľa článku 8 sa pripojí vyhlásenie vydané týmto členským štátom, ktoré potvrdzuje, že žiadateľ spĺňa všetky príslušné vnútroštátne požiadavky súvisiace so žiadosťou a že jeho stanovy sú v súlade s uplatniteľným právom uvedeným v článku 14 ods. 2 prvom pododseku.

3.   V prípade, že žiadateľ má právnu subjektivitu podľa práva členského štátu, tento členský štát považuje nadobudnutie európskej právnej subjektivity za zmenu vnútroštátnej právnej subjektivity na nástupnícku európsku právnu subjektivitu. Európska právna subjektivita v plnom rozsahu zachová všetky predošlé práva a povinnosti bývalého vnútroštátneho právneho subjektu, ktorý ako taký zaniká. Dotknuté členské štáty v súvislosti s takou zmenou neuplatňujú žiadne reštriktívne podmienky. Žiadateľovo sídlo naďalej ostáva v dotknutom členskom štáte, až kým sa neuverejní rozhodnutie podľa článku 9.

4.   Pokiaľ to vyžaduje členský štát, v ktorom má žiadateľ sídlo, úrad stanoví dátum uverejnenia podľa odseku 1 až po konzultácii s uvedeným členským štátom.

Článok 16

Zánik európskej právnej subjektivity

1.   Európska politická strana alebo európska politická nadácia stráca svoju európsku právnu subjektivitu po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia úradu o jej výmaze z registra, ako bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Rozhodnutie nadobúda účinnosť tri mesiace po tomto uverejnení, pokiaľ príslušná európska politická strana alebo európska politická nadácia nepožiada o kratšiu lehotu.

2.   Európska politická strana alebo európska politická nadácia sa z registra vymaže na základe rozhodnutia úradu, a to:

a)

v dôsledku rozhodnutia prijatého podľa článku 10 ods. 2 až 5;

b)

v prípade okolností uvedených v článku 10 ods. 6;

c)

na žiadosť európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie; alebo

d)

v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. b) prvého pododseku.

3.   Pokiaľ európska politická strana alebo európska politická nadácia závažným spôsobom nespĺňa príslušné povinnosti vyplývajúce z vnútroštátneho práva uplatniteľného podľa článku 14 ods. 2 prvého pododseku, členský štát, v ktorom má sídlo, sa môže obrátiť na úrad s riadne odôvodnenou žiadosťou o zrušenie registrácie, v ktorej musí byť presne a v plnom rozsahu uvedené, o aké nezákonné činnosti ide a ktoré konkrétne vnútroštátne požiadavky sa nedodržali. V takýchto prípadoch úrad:

a)

začne postup overovania v súlade s článkom 10 ods. 3, pokiaľ ide o veci týkajúce sa výlučne alebo prevažne prvkov ovplyvňujúcich rešpektovanie hodnôt, na ktorých je Únia založená, ako sú stanovené v článku 2 Zmluvy o EÚ. Uplatňuje sa aj článok 10 ods. 4, 5 a 6;

b)

rozhodne o výmaze príslušnej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie z registra, pokiaľ ide o ostatné veci a v prípade, že dotknutý členský štát prostredníctvom odôvodnenej žiadosti potvrdí, že boli vyčerpané všetky vnútroštátne opravné prostriedky.

Ak európska politická strana alebo európska politická nadácia závažným spôsobom nedodržiava príslušné povinnosti vyplývajúce z vnútroštátneho práva uplatniteľného podľa článku 14 ods. 2 druhého pododseku a ak sa príslušná vec výlučne alebo prevažne týka prvkov ovplyvňujúcich rešpektovanie hodnôt, na akých je Únia založená, ako sú stanovené v článku 2 Zmluvy o EÚ, príslušný členský štát sa môže obrátiť na úrad so žiadosťou v súlade s ustanoveniami prvého pododseku tohto odseku. Úrad postupuje v súlade s písmenom a) prvého pododseku tohto odseku.

Úrad vo všetkých prípadoch koná bez zbytočného odkladu. Úrad informuje dotknutý členský štát a dotknutú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu o ďalšom postupe v súvislosti s odôvodnenou žiadosťou o zrušenie registrácie.

4.   Úrad stanoví dátum uverejnenia podľa odseku 1 po konzultácii s členským štátom, v ktorom má európska politická strana alebo európska politická nadácia svoje sídlo.

5.   Ak dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia nadobudne právnu subjektivitu podľa práva členského štátu svojho sídla, tento členský štát považuje takéto nadobudnutie za zmenu európskej právnej subjektivity na vnútroštátnu právnu subjektivitu, ktorá v plnom rozsahu zachováva predošlé práva a povinnosti bývalého európskeho právneho subjektu. Príslušný členský štát v súvislosti s touto zmenou neuplatňuje žiadne reštriktívne podmienky.

6.   Ak európska politická strana alebo európska politická nadácia nenadobudne právnu subjektivitu podľa práva členského štátu svojho sídla, ukončí svoju činnosť v súlade s uplatniteľným právom tohto členského štátu. Dotknutý členský štát môže požiadať, aby k takému ukončeniu činnosti došlo až po nadobudnutí vnútroštátnej právnej subjektivity dotknutou stranou alebo nadáciou v súlade s odsekom 5.

7.   Vo všetkých prípadoch uvedených v odsekoch 5 a 6 dotknutý členský štát zabezpečí, aby sa podmienka neziskovosti stanovená v článku 3 dodržiavala v plnom rozsahu. Úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu sa môžu s dotknutým členským štátom dohodnúť na podmienkach zániku európskej právnej subjektivity, a to najmä s cieľom zabezpečiť vymoženie akýchkoľvek finančných prostriedkov získaných zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a uhradenie akýchkoľvek finančných sankcií uložených v súlade s článkom 27.

KAPITOLA IV

FINANCOVANIE

Článok 17

Podmienky financovania

1.   Európska politická strana, ktorá je registrovaná v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto nariadení a zastúpená v Európskom parlamente najmenej jedným svojím členom a nenachádza sa v žiadnej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorá by viedla k jej vylúčeniu, môže požiadať o finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s podmienkami, ktoré povoľujúci úradník Európskeho parlamentu uverejní v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o príspevky.

2.   Európska politická nadácia, ktorá je pridružená k európskej politickej strane oprávnenej žiadať o finančné prostriedky podľa odseku 1, ktorá je zaregistrovaná v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto nariadení a nenachádza sa v žiadnej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorá by viedla k jej vylúčeniu, môže požiadať o finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s podmienkami, ktoré povoľujúci úradník Európskeho parlamentu uverejní v rámci výzvy na predkladanie návrhov.

3.   Na účely stanovenia oprávnenosti na financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s odsekom 1 tohto článku a článkom 3 ods. 1 písm. b) a na účely uplatnenia článku 19 ods. 1 sa poslanec Európskeho parlamentu považuje za člena iba jednej európskej politickej strany, ktorá, ak je to relevantné, je tou stranou, ku ktorej je pridružená jeho vnútroštátna alebo regionálna politická strana k poslednému dňu lehoty na predloženie žiadosti o financovanie.

4.   Finančné príspevky alebo granty zo všeobecného rozpočtu Európskej únie nesmú prekročiť 85 % ročných refundovateľných výdavkov uvedených v rozpočte európskej politickej strany a 85 % oprávnených nákladov, ktoré vznikli európskej politickej nadácii. Európske politické strany môžu použiť akúkoľvek nevyužitú časť príspevku Únie, ktorý im bol pridelený na refundovateľné výdavky, počas rozpočtového roku nasledujúceho po pridelení príspevku. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách sa ešte nepoužité sumy po uplynutí uvedeného rozpočtového roku vracajú.

5.   V rámci obmedzení stanovených v článkoch 21 a 22 medzi výdavky refundovateľné prostredníctvom finančného príspevku patria administratívne výdavky a výdavky spojené s technickou pomocou, schôdzami, výskumom, cezhraničnými akciami, štúdiami, informáciami a publikáciami, ako aj výdavky spojené s kampaňami.

Článok 18

Žiadosť o financovanie

1.   Na to, aby európska politická strana alebo európska politická nadácia, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 17 ods. 1 alebo ods. 2, získala finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, musí predložiť žiadosť Európskemu parlamentu po výzve na predkladanie žiadostí o príspevky alebo výzve na predkladanie návrhov.

2.   Európska politická strana alebo európska politická nadácia musí v čase predloženia tejto žiadosti spĺňať povinnosti uvedené v článku 23 a odo dňa predloženia žiadosti do konca rozpočtového roku alebo činnosti, na ktoré sa príspevok alebo grant vzťahuje, musí zostať zapísaná v registri a nesmie byť predmetom žiadnej zo sankcií uvedených v článku 27 ods. 1 a článku 27 ods. 2 písm. a) bodoch (v) a (vi).

3.   Európska politická nadácia priloží k svojej žiadosti svoj ročný pracovný program alebo akčný plán.

4.   Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu prijme rozhodnutie do troch mesiacov od uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o príspevky alebo výzvy na predkladanie návrhov a pridelí a spravuje príslušné rozpočtové prostriedky v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

5.   Európska politická nadácia môže požiadať o financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie len prostredníctvom európskej politickej strany, ku ktorej je pridružená.

Článok 19

Kritériá poskytovania finančných prostriedkov a ich rozdeľovanie

1.   Príslušné prostriedky, ktoré sú k dispozícii pre európske politické strany a európske politické nadácie a ktoré boli pridelené ako príspevky alebo granty v súlade s článkom 18, sa každoročne rozdeľujú na základe tohto kľúča:

15 % sa rozdelí medzi európske politické strany, ktoré sú príjemcami, v rovnakých podieloch,

85 % sa rozdelí medzi európske politické strany, ktoré sú príjemcami, pomerne podľa ich podielu zvolených poslancov Európskeho parlamentu.

Rovnaký kľúč rozdelenia sa použije na poskytnutie financovania európskym politickým nadáciám na základe ich pridruženia k európskej politickej strane.

2.   Rozdelenie uvedené v odseku 1 sa zakladá na počte zvolených poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi európskej politickej strany uchádzajúcej sa o financovanie k poslednému dňu lehoty na predloženie žiadostí o financovanie, pričom sa zohľadní článok 17 ods. 3.

Po uvedenom dátume nemajú zmeny počtu poslancov žiadny vplyv na príslušný podiel finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým európskym politickým stranám alebo európskym politickým nadáciám. Tým nie je dotknutá požiadavka uvedená v článku 17 ods. 1, aby bola európska politická strana zastúpená v Európskom parlamente najmenej jedným z jej členov.

Článok 20

Dary a príspevky

1.   Európske politické strany a európske politické nadácie môžu prijímať dary od fyzických alebo právnických osôb v hodnote najviac 18 000 EUR ročne na jedného darcu.

2.   Európske politické strany a európske politické nadácie predkladajú súčasne s ročnou účtovnou závierkou v súlade s článkom 23 aj zoznam všetkých darcov a ich zodpovedajúcich darov s uvedením charakteru a hodnoty jednotlivých darov. Tento odsek sa vzťahuje aj na príspevky členských strán európskych politických strán a členských organizácií európskych politických nadácií.

V prípade darov od fyzických osôb v hodnote presahujúcej 1 500 EUR a nižšej alebo rovnajúcej sa 3 000 EUR dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia uvedie, či príslušní darcovia dali predchádzajúci písomný súhlas s uverejnením v súlade s článkom 32 ods. 1 písm. e).

3.   Dary prijaté európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v priebehu šiestich mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu sa musia raz za týždeň písomne oznámiť úradu v súlade s odsekom 2.

4.   Jednotlivé dary, ktorých hodnota presahuje 12 000 EUR a ktoré európske politické strany a európske politické nadácie prijali, sa musia bezodkladne písomne oznámiť úradu v súlade s odsekom 2.

5.   Európske politické strany a európske politické nadácie nesmú prijať žiadny z týchto darov či príspevkov:

a)

anonymné dary alebo príspevky;

b)

dary z rozpočtov politických skupín v Európskom parlamente;

c)

dary od žiadneho orgánu verejnej moci z členského štátu či tretej krajiny ani od žiadneho podnikateľského subjektu, na ktorý môže mať tento orgán verejnej moci priamy alebo nepriamy dominantný vplyv na základe vlastníctva tohto subjektu, finančnej účasti v ňom alebo predpisov, ktoré sa naň uplatňujú; alebo

d)

dary od žiadnych súkromných subjektov so sídlom v tretej krajine alebo od jednotlivcov z tretej krajiny, ktorí nemajú právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu.

6.   Akýkoľvek dar, ktorý podľa tohto nariadenia nie je povolený, sa musí do 30 dní odo dňa od jeho prijatia európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou:

a)

vrátiť darcovi alebo akejkoľvek osobe konajúcej v mene darcu; alebo

b)

ak nie je možné takýto dar vrátiť, oznámiť ho úradu a Európskemu parlamentu. Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu stanoví výšku pohľadávky a povolí vymáhanie v súlade s ustanoveniami článkov 78 a 79 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Finančné prostriedky sa zaúčtujú ako všeobecné príjmy do rozpočtového oddielu Európskeho parlamentu všeobecného rozpočtu Európskej únie.

7.   Príspevky európskej politickej strane od jej členov sú povolené. Hodnota takýchto príspevkov nesmie presiahnuť 40 % ročného rozpočtu európskej politickej strany.

8.   Príspevky pre európsku politickú nadáciu od jej členov a od európskej politickej strany, ku ktorej je pridružená, sú povolené. Hodnota takých príspevkov nesmie presiahnuť 40 % ročného rozpočtu európskej politickej nadácie a nesmú pochádzať z finančných prostriedkov prijatých európskou politickou stranou podľa tohto nariadenia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Dôkazné bremeno nesie príslušná európska politická strana, ktorá vo svojich účtovných záznamoch jasne uvedie pôvod finančných prostriedkov použitých na financovanie svojej pridruženej európskej politickej nadácie.

9.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 7 a 8, môžu európske politické strany a európske politické nadácie prijímať od občanov, ktorí sú ich členmi, príspevky až do výšky 18 000 EUR ročne na jedného člena, pokiaľ príslušný člen poskytuje tieto príspevky vo vlastnom mene.

Horná hranica uvedená v prvom pododseku sa neuplatňuje v prípade, keď je príslušný člen zároveň aj zvoleným poslancom Európskeho parlamentu, vnútroštátneho parlamentu či regionálneho parlamentu, alebo regionálneho zhromaždenia.

10.   Všetky príspevky, ktoré podľa tohto nariadenia nie sú povolené, sa musia vrátiť v súlade s odsekom 6.

Článok 21

Financovanie kampaní v rámci volieb do Európskeho parlamentu

1.   S výhradou druhého pododseku sa môžu finančné prostriedky európskych politických strán zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja použiť na financovanie kampaní vedených v rámci volieb do Európskeho parlamentu, na ktorých sa európske politické strany alebo ich členovia zúčastňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. d).

V súlade s článkom 8 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (15) sa financovanie a prípadné obmedzenie výdavkov pre všetky politické strany, kandidátov a tretie strany spojených s voľbami do Európskeho parlamentu, ako aj ich účasť na týchto voľbách riadi v každom členskom štáte vnútroštátnymi predpismi.

2.   Výdavky spojené s kampaňami uvedenými v odseku 1 musia byť jasne označené ako také v ročných účtovných závierkach európskych politických strán.

Článok 22

Zákaz financovania

1.   Bez ohľadu na článok 21 ods. 1 finančné prostriedky európskych politických strán zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja sa nesmú použiť na priame ani nepriame financovanie iných politických strán, a najmä vnútroštátnych strán alebo kandidátov. Tieto vnútroštátne politické strany a kandidáti sa naďalej riadia vnútroštátnymi predpismi.

2.   Finančné prostriedky európskych politických nadácií zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja sa nesmú použiť na iné účely než na financovanie ich úloh vymenovaných v článku 2 bode 4 a na výdavky, ktoré priamo súvisia s cieľmi uvedenými v ich stanovách v súlade s článkom 5. Nesmú sa najmä použiť na priame ani nepriame financovanie volieb, politických strán alebo kandidátov, či iných nadácií.

3.   Finančné prostriedky európskych politických strán a európskych politických nadácií zo všeobecného rozpočtu Európskej únie sa nesmú použiť na financovanie referendových kampaní.

KAPITOLA V

KONTROLA A SANKCIE

Článok 23

Účtovná závierka, ohlasovacia povinnosť a povinnosť vykonať audit

1.   Najneskôr do šiestich mesiacov po skončení rozpočtového roku európske politické strany a európske politické nadácie predložia úradu a v kópii povoľujúcemu úradníkovi Európskeho parlamentu a príslušnému národnému kontaktnému miestu členského štátu svojho sídla:

a)

svoju ročnú účtovnú závierku a sprievodné poznámky zahŕňajúce príjmy a výdavky, aktíva a záväzky na začiatku a na konci rozpočtového roku v súlade s právom uplatniteľným v členskom štáte, v ktorom majú svoje sídlo, a svoju ročnú účtovnú závierku na základe medzinárodných účtovných štandardov vymedzených v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (16);

b)

správu o externom audite ročnej účtovnej závierky, ktorým sa overí tak spoľahlivosť tejto účtovnej závierky, ako aj zákonnosť a správnosť príjmov a výdavkov, pričom tento audit vykoná nezávislý subjekt alebo odborník, a

c)

zoznam darcov a prispievateľov a ich zodpovedajúcich darov alebo príspevkov nahlásených v súlade s článkom 20 ods. 2, 3 a 4.

2.   Ak sú výdavky európskych politických strán spojené s výdavkami vnútroštátnych politických strán alebo výdavky európskych politických nadácií spojené s výdavkami vnútroštátnych politických nadácií alebo iných organizácií, doklad o takýchto výdavkoch vynaložených európskymi politickými stranami alebo európskymi politickými nadáciami priamo alebo prostredníctvom týchto tretích strán musí byť zahrnutý do ročnej účtovnej závierky uvedenej v odseku 1.

3.   Nezávislé externé subjekty alebo odborníkov uvedených v odseku 1 písm. b) vyberá, poveruje a platí Európsky parlament. Majú riadne oprávnenie na audit účtovnej závierky podľa práva uplatniteľného v členskom štáte, v ktorom majú sídlo alebo sú usadené.

4.   Európske politické strany a európske politické nadácie poskytnú všetky informácie požadované nezávislými subjektmi alebo odborníkmi na účely auditu.

5.   Nezávislé subjekty alebo odborníci informujú úrad a povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu o akejkoľvek podozrivej nezákonnej činnosti, podvode alebo korupcii, ktoré môžu poškodiť finančné záujmy Únie. Úrad a povoľujúci úradník Európskeho parlamentu o tom informujú príslušné národné kontaktné miesta.

Článok 24

Všeobecné pravidlá týkajúce sa kontroly

1.   Kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami vykonáva úrad v spolupráci s povoľujúcim úradníkom Európskeho parlamentu a príslušnými členskými štátmi.

2.   Úrad kontroluje, či európske politické strany a európske politické nadácie dodržiavajú svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, najmä v súvislosti s článkom 3, článkom 4 ods. 1 písm. a), b) a d) až f), článkom 5 ods. 1 písm. a) až e) a písm. g), článkom 9 ods. 5 a 6 a článkami 20, 21 a 22.

Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách kontroluje, či európske politické strany a európske politické nadácie dodržiavajú povinnosti spojené s financovaním Úniou podľa tohto nariadenia. Pri vykonávaní týchto kontrol Európsky parlament prijme nevyhnutné opatrenia v oblasti predchádzania a boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

3.   Kontrola úradom a povoľujúcim úradníkom Európskeho parlamentu uvedená v odseku 2 sa nevzťahuje na to, či európske politické strany a európske politické nadácie dodržiavajú svoje povinnosti podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva uvedeného v článku 14.

4.   Európske politické strany a európske politické nadácie poskytnú všetky informácie požadované úradom, povoľujúcim úradníkom Európskeho parlamentu, Dvorom audítorov, Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) alebo členskými štátmi, ktoré sú nevyhnutné na účely vykonávania kontrol, za ktoré sú podľa tohto nariadenia zodpovedné.

Na požiadanie a na účely kontroly dodržiavania ustanovení článku 20 európske politické strany a európske politické nadácie poskytnú úradu informácie týkajúce sa príspevkov poskytnutých jednotlivými členmi a totožnosti týchto členov. V prípade potreby môže úrad okrem toho požiadať európske politické strany o poskytnutie podpísaných potvrdzujúcich vyhlásení od členov, ktorí majú volené mandáty, na účely kontroly dodržiavania podmienky stanovenej v článku 3 ods. 1 písm. b) prvom pododseku.

Článok 25

Vykonávanie a kontrola so zreteľom na financovanie z prostriedkov Únie

1.   Rozpočtové prostriedky na financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií sa stanovujú v rámci ročného rozpočtového postupu a vynakladajú sa v súlade s týmto nariadením a nariadením o rozpočtových pravidlách.

Podmienky týkajúce sa príspevkov a grantov stanoví povoľujúci úradník Európskeho parlamentu vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky a vo výzve na predkladanie návrhov.

2.   Kontrola finančných prostriedkov prijatých zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a ich využívania sa vykonáva v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Kontrola sa vykonáva aj na základe ročného osvedčovania externým a nezávislým auditom, ako sa stanovuje v článku 23 ods. 1.

3.   Dvor audítorov vykonáva svoje audítorské právomoci v súlade s článkom 287 ZFEÚ.

4.   Európske politické strany a európske politické nadácie, ktorým sa poskytnú finančné prostriedky v súlade s týmto nariadením, predložia Dvoru audítorov na jeho žiadosť všetky dokumenty alebo informácie s cieľom umožniť mu vykonávanie jeho úlohy.

5.   Rozhodnutie o príspevku alebo grante alebo dohoda o príspevku alebo grante musí výslovne stanovovať, že Európsky parlament a Dvor audítorov sú oprávnení vykonať v európskej politickej strane, ktorá dostala príspevok, alebo európskej politickej nadácii, ktorá dostala grant zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, audit na základe záznamov a na mieste.

6.   Dvor audítorov a povoľujúci úradník Európskeho parlamentu alebo akýkoľvek iný externý subjekt poverený povoľujúcim úradníkom Európskeho parlamentu môže vykonávať potrebné overenia a kontroly na mieste s cieľom overiť zákonnosť výdavkov a riadne vykonávanie ustanovení rozhodnutia o príspevku alebo grante alebo dohody o príspevku alebo grante a v prípade európskych politických nadácií riadne vykonávanie pracovného programu alebo akcie. Dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia predloží všetky dokumenty alebo informácie potrebné na vykonanie tejto úlohy.

7.   OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (17) a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (18) na účely zistenia, či v súvislosti s príspevkami alebo grantmi poskytnutými podľa tohto nariadenia nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. V prípade potreby môžu jeho zistenia viesť k rozhodnutiu povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu o vymáhaní.

Článok 26

Technická podpora

Všetka technická podpora poskytovaná Európskym parlamentom európskym politickým stranám je založená na zásade rovnakého zaobchádzania. Poskytuje sa za podmienok, ktoré nie sú menej výhodné ako podmienky pre externé organizácie a združenia, ktorým môžu byť poskytnuté podobné možnosti, a poskytuje sa na základe faktúry a platby.

Článok 27

Sankcie

1.   V súlade s článkom 16 úrad rozhodne o výmaze európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie z registra ako sankcie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

ak bolo rozsudkom, ktorý má účinok res judicata, potvrdené, že sa dotknutá strana alebo nadácia dopustila protiprávnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie podľa vymedzenia v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

ak sa v súlade s postupmi stanovenými v článku 10 ods. 2 až 5 zistí, že strana alebo nadácia viac nespĺňa jednu alebo viac podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. a), c) a e) alebo v článku 3 ods. 2; alebo

c)

ak žiadosť členského štátu o zrušenie registrácie na základe vážneho nedodržania povinností vyplývajúcich z vnútroštátneho práva spĺňa požiadavky stanovené v článku 16 ods. 3 písm. b).

2.   Úrad uloží finančné sankcie v týchto prípadoch:

a)

nevyčísliteľné porušenia:

i)

v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v článku 9 ods. 5 alebo 6;

ii)

v prípade, že európska politická strana alebo európska politická nadácia nedodržala záväzky, ktoré prijala, alebo informácie, ktoré poskytla, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b) a d) až f) a s článkom 5 ods. 1 písm. a), b), d) a e);

iii)

v prípade nesplnenia povinnosti predložiť zoznam darcov a ich zodpovedajúcich darov v súlade s článkom 20 ods. 2 alebo nesplnenia povinnosti oznámiť dary v súlade s článkom 20 ods. 3 a 4;

iv)

v prípade, že európska politická strana alebo európska politická nadácia nesplnila povinnosti stanovené v článku 23 ods. 1 alebo v článku 24 ods. 4;

v)

v prípade, že bolo rozsudkom, ktorý má účinok res judicata, potvrdené, že sa európska politická strana alebo európska politická nadácia dopustila protiprávnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie podľa vymedzenia v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

vi)

v prípade, že dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia v ktoromkoľvek období úmyselne neposkytla informácie alebo úmyselne poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, alebo v prípade, že subjekty oprávnené podľa tohto nariadenia na vykonávanie auditov alebo kontrol u príjemcov finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie odhalia nepresnosti v ročnej účtovnej závierke, ktoré sa v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami vymedzenými v článku 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002 považujú za vážne opomenutie alebo skreslenie položiek;

b)

vyčísliteľné porušenia:

i)

ak európska politická strana alebo európska politická nadácia prijala dary a príspevky, ktoré podľa článku 20 ods. 1 alebo 5 nie sú povolené, pokiaľ nie sú splnené podmienky stanovené v článku 20 ods. 6;

ii)

v prípade nedodržania požiadaviek stanovených v článkoch 21 a 22.

3.   Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu môže vylúčiť z budúceho financovania z prostriedkov Únie európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu až na päť rokov alebo až na desať rokov v prípade, že sa porušenia dopustila opakovane počas obdobia piatich rokov, ak strana alebo nadácia bola uznaná vinnou za niektoré z porušení uvedených v odseku 2 písm. a) bodoch v) a vi). Týmto odsekom nie sú dotknuté právomoci povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu stanovené v článku 204n nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.   Na účely odsekov 2 a 3 sa európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii uložia tieto finančné sankcie:

a)

v prípade nevyčísliteľných porušení pevne stanovené percento z ročného rozpočtu dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie:

5 %, alebo

7,5 % v prípade súbežných porušení, alebo

20 % v prípade, ak dané porušenie je opakovaným porušením, alebo

tretina vyššie uvedených percentuálnych hodnôt v prípade, že dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia sa dobrovoľne priznala k porušeniu predtým, než úrad oficiálne začal vyšetrovanie, a to aj v prípade súbežných porušení alebo opakovaného porušenia, a dotknutá strana alebo nadácia prijala náležité nápravné opatrenia,

50 % ročného rozpočtu dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v predchádzajúcom roku, ak bolo rozsudkom, ktorý má účinok res judicata, potvrdené, že sa dopustila protiprávnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie podľa vymedzenia v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

v prípade vyčísliteľných porušení pevne stanovené percento zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm v súlade s nasledujúcou stupnicou až do maximálnej výšky 10 % z ročného rozpočtu dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie:

100 % zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm, ak tieto sumy nepresahujú 50 000 EUR, alebo

150 % zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm, ak tieto sumy presahujú 50 000 EUR, ale nepresahujú 100 000 EUR, alebo

200 % zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm, ak tieto sumy presahujú 100 000 EUR, ale nepresahujú 150 000 EUR, alebo

250 % zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm, ak tieto sumy presahujú 150 000 EUR, ale nepresahujú 200 000 EUR, alebo

300 % zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm, ak tieto sumy presahujú 200 000 EUR, alebo

tretina vyššie uvedených percentuálnych hodnôt v prípade, že dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia sa dobrovoľne priznala k porušeniu predtým, než úrad a/alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu oficiálne začal vyšetrovanie, a dotknutá strana alebo nadácia prijala náležité nápravné opatrenia.

Na účely uplatnenia uvedených percentuálnych podielov sa každý dar alebo príspevok posudzuje samostatne.

5.   Ak sa európska politická strana alebo európska politická nadácia dopustila súbežných porušení tohto nariadenia, uloží sa jej len sankcia stanovená za najvážnejšie porušenie, pokiaľ nie je v odseku 4 písm. a) stanovené inak.

6.   Na sankcie stanovené v tomto nariadení sa vzťahuje premlčacia lehota v dĺžke piatich rokov odo dňa, keď došlo k príslušnému porušeniu, alebo v prípade pretrvávajúceho alebo opakovaného porušovania odo dňa, keď došlo k ukončeniu uvedeného porušovania.

Článok 28

Spolupráca úradu, povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu a členských štátov

1.   Úrad, povoľujúci úradník Európskeho parlamentu a členské štáty prostredníctvom národných kontaktných miest majú spoločne k dispozícii informácie a pravidelne sa navzájom informujú o veciach súvisiacich s poskytovaním financovania, kontrolami a sankciami.

2.   Takisto sa dohodnú na praktických opatreniach týkajúcich sa takejto výmeny informácií vrátane pravidiel zverejňovania dôverných informácií alebo dôkazov a spolupráce medzi členskými štátmi.

3.   Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu informuje úrad o všetkých zisteniach, ktoré môžu viesť k uloženiu sankcií podľa článku 27 ods. 2 až 4 s cieľom umožniť úradu prijať náležité opatrenia.

4.   Úrad informuje povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu o každom rozhodnutí, ktoré prijal v súvislosti so sankciami, aby povoľujúcemu úradníkovi Európskeho parlamentu umožnil vyvodiť príslušné dôsledky podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 29

Nápravné opatrenia a zásady dobrej správy

1.   Pred prijatím konečného rozhodnutia o sankciách uvedených v článku 27 úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu poskytne dotknutej európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii možnosť zaviesť v primeranej lehote, ktorá by za normálnych okolností nemala byť dlhšia než jeden mesiac, opatrenia potrebné na nápravu situácie. Úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu umožní najmä opraviť administratívne a matematické chyby, predložiť v prípade potreby dodatočné dokumenty alebo informácie alebo opraviť menšie chyby.

2.   Ak európska politická strana alebo európska politická nadácia neprijme nápravné opatrenia v lehote uvedenej v odseku 1, prijme sa rozhodnutie o uložení príslušných sankcií uvedených v článku 27.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú vo vzťahu k podmienkam stanoveným v článku 3 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 3 ods. 2 písm. c).

Článok 30

Vymáhanie pohľadávok

1.   Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu na základe rozhodnutia úradu o výmaze európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie z registra zruší alebo ukončí každé rozhodnutie alebo dohodu o financovaní z prostriedkov Únie s výnimkou prípadu stanoveného v článku 16 ods. 2 písm. c) a v článku 3 ods. 1 písm. b) a d). Takisto vymôže všetky finančné prostriedky Únie vrátane všetkých neminutých prostriedkov Únie z predchádzajúcich rokov.

2.   Európska politická strana alebo európska politická nadácia, ktorej sa uložila sankcia za porušenia vymenované v článku 27 ods. 1 a článku 27 ods. 2 písm. a) bodoch (v) a (vi), už ďalej z uvedeného dôvodu nespĺňa podmienky článku 18 ods. 2. V dôsledku toho povoľujúci úradník Európskeho parlamentu ukončí dohodu o príspevku alebo grante alebo zruší rozhodnutie o financovaní z prostriedkov Únie poskytovanom na základe tohto nariadenia a nariadi vrátenie neoprávnene vyplatených prostriedkov vrátane všetkých nevyužitých prostriedkov Únie z predchádzajúcich rokov.

V prípade takého ukončenia dohody sa platby povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu obmedzia do výšky oprávnených výdavkov, ktoré európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii skutočne vznikli do dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o ukončení dohody.

Tento odsek sa uplatňuje tiež v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 2 písm. c) a v článku 3 ods. 1 písm. b) a d).

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 31

Informovanie občanov

S výhradou článkov 21 a 22 a vlastných stanov a interných postupov európske politické strany môžu prijať v kontexte volieb do Európskeho parlamentu všetky vhodné opatrenia na to, aby informovali občanov Únie o spolunáležitosti medzi vnútroštátnymi politickými stranami a kandidátmi a dotknutými európskymi politickými stranami.

Článok 32

Transparentnosť

1.   Európsky parlament pod dohľadom svojho povoľujúceho úradníka alebo pod dohľadom úradu zverejní na webovej stránke vytvorenej na tento účel:

a)

názvy a stanovy všetkých registrovaných európskych politických strán a európskych politických nadácií spolu s dokumentmi predloženými ako súčasť ich žiadostí o registráciu v súlade s článkom 8, a to najneskôr štyri týždne po tom, ako úrad prijme svoje rozhodnutie. Po tomto dátume sa zverejnia všetky zmeny oznámené úradu podľa článku 9 ods. 5 a 6;

b)

zoznam žiadostí, ktoré neboli schválené, spolu s dokumentmi predloženými ako ich súčasť, spolu so žiadosťou o registráciu v súlade s článkom 8 a dôvody zamietnutia, a to najneskôr do štyroch týždňov po tom, ako úrad prijal svoje rozhodnutie;

c)

výročnú správu s tabuľkou, v ktorej sú uvedené sumy vyplatené jednotlivým európskym politickým stranám a európskym politickým nadáciám v každom rozpočtovom roku, v ktorom dostali príspevky alebo im boli vyplatené granty zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

d)

ročné účtovné závierky a správy o externom audite podľa článku 23 ods. 1 a v prípade európskych politických nadácií záverečné správy o vykonávaní pracovných programov alebo akcií;

e)

mená darcov a ich zodpovedajúce dary oznámené európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v súlade s článkom 20 ods. 2, 3 a 4 s výnimkou darov od fyzických osôb v hodnote nepresahujúcej 1 500 EUR ročne na jedného darcu, ktoré sa vykazujú ako „menšie dary“. Dary od fyzických osôb, ktoré svojou hodnotou za rok presahujú 1 500 EUR a nepresahujú 3 000 EUR alebo sa rovnajú 3 000 EUR, sa nezverejňujú, ak príslušný darca vopred neudelil písomný súhlas so zverejnením. Ak nie je vopred udelený takýto súhlas, také dary sa vykazujú ako „menšie dary“. Celková suma menších darov a počet darcov za kalendárny rok sa takisto zverejňujú;

f)

príspevky uvedené v článku 20 ods. 7 a 8 a oznámené európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v súlade s článkom 20 ods. 2 vrátane totožnosti členských strán alebo organizácií, ktoré zaplatili uvedené príspevky;

g)

podrobnosti a odôvodnenia všetkých konečných rozhodnutí prijatých úradom podľa článku 27 vrátane akýchkoľvek prípadných stanovísk prijatých výborom nezávislých významných osobností v súlade s článkami 10 a 11, pričom sa náležite zohľadní nariadenie (ES) č. 45/2001;

h)

podrobnosti a odôvodnenia každého konečného rozhodnutia prijatého povoľujúcim úradníkom Európskeho parlamentu podľa článku 27;

i)

opis technickej podpory poskytnutej európskym politickým stranám; a

j)

hodnotiacu správu Európskeho parlamentu o uplatňovaní tohto nariadenia a financovaných činnostiach uvedenú v článku 38.

2.   Európsky parlament zverejní zoznam právnických osôb, ktoré sú členmi európskej politickej strany, pripojený k stanovám strany v súlade s článkom 4 ods. 2 a aktualizovaný v súlade s článkom 9 ods. 6, ako aj celkový počet jednotlivých členov.

3.   Zverejnenie na webovej stránke uvedenej v odseku 1 sa netýka osobných údajov, pokiaľ sa tieto osobné údaje nezverejňujú podľa odseku 1 písm. a), e) alebo g).

4.   Európske politické strany a európske politické nadácie poskytnú potenciálnym členom a darcom prostredníctvom verejne dostupného vyhlásenia o ochrane osobných údajov informácie požadované v článku 10 smernice 95/46/ES a informujú ich o tom, že ich osobné údaje sa budú spracúvať na účely auditu a kontroly Európskym parlamentom, úradom, úradom OLAF, Dvorom audítorov, členskými štátmi alebo externými subjektmi alebo nimi poverenými odborníkmi a zverejnia sa na webovej stránke uvedenej v odseku 1 v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku. Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu zahrnie v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 45/2001 tie isté informácie do výziev na predkladanie žiadostí o príspevky alebo výziev na predkladanie návrhov uvedených v článku 18 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 33

Ochrana osobných údajov

1.   Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia musí úrad, Európsky parlament a výbor nezávislých významných osobností ustanovený na základe článku 11 dodržiavať ustanovenia nariadenia (ES) č. 45/2001. Na účely spracovania osobných údajov sa považujú za prevádzkovateľov údajov v súlade s článkom 2 písm. d) uvedeného nariadenia.

2.   Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia musia európske politické strany a európske politické nadácie, členské štáty pri vykonávaní kontroly aspektov súvisiacich s financovaním európskych politických strán a európskych politických nadácií v súlade s článkom 24 a nezávislé subjekty alebo odborníci oprávnení na kontrolu účtovníctva v súlade s článkom 23 ods. 1 dodržiavať smernicu 95/46/ES a vnútroštátne predpisy prijaté podľa nej. Na účely spracovania osobných údajov sa považujú za prevádzkovateľov údajov v súlade s článkom 2 písm. d) uvedenej smernice.

3.   Úrad, Európsky parlament a výbor nezávislých významných osobností ustanovený na základe článku 11 zabezpečia, aby sa osobné údaje, ktoré zhromaždia podľa tohto nariadenia, nepoužili na žiadny iný účel než na zaistenie zákonnosti, správnosti a transparentnosti financovania európskych politických strán a európskych politických nadácií a členstva v európskych politických stranách, a vymažú všetky osobné údaje zhromaždené na tento účel najneskôr 24 mesiacov po zverejnení príslušných informácií v súlade s článkom 32.

4.   Členské štáty a nezávislé subjekty alebo odborníci oprávnení na kontrolu účtovníctva použijú poskytnuté osobné údaje výlučne na vykonanie kontroly financovania európskych politických strán a európskych politických nadácií. Uvedené osobné údaje vymažú v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom po ich odovzdaní podľa článku 28.

5.   Osobné údaje sa môžu uchovávať aj po uplynutí lehôt stanovených v odseku 3 alebo uplatniteľných vo vnútroštátnom práve, ako je uvedené v odseku 4, ak je takéto uchovanie nevyhnutné na účely právnych alebo správnych konaní súvisiacich s financovaním európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie alebo s členstvom v európskej politickej strane. Všetky takéto osobné údaje sa vymažú najneskôr jeden týždeň odo dňa uzatvorenia daného konania konečným rozhodnutím, ukončenia auditov, alebo vyriešenia odvolaní, sporov alebo pohľadávok.

6.   Prevádzkovatelia údajov uvedení v odsekoch 1 a 2 zavedú vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, náhodnej strate, zmene alebo neoprávnenému zverejneniu či prístupu, najmä ak spracovanie takých údajov zahŕňa prenos údajov v sieti, a proti všetkým ostatným protiprávnym formám spracovania.

7.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za monitorovanie a zabezpečenie toho, aby úrad, Európsky parlament a výbor nezávislých významných osobností ustanovený na základe článku 11 rešpektovali a chránili základné práva a slobody fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia. Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek súdny opravný prostriedok, každá dotknutá osoba môže podať sťažnosť u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ak sa domnieva, že následkom spracovania jej osobných údajov úradom, Európskym parlamentom alebo výborom bolo porušené jej právo na ochranu jej osobných údajov.

8.   Európske politické strany a európske politické nadácie, členské štáty a nezávislé subjekty alebo odborníci oprávnení na kontrolu účtovníctva podľa tohto nariadenia zodpovedajú v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom za škody, ktoré spôsobia pri spracovaní osobných údajov podľa tohto nariadenia. Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňovali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za porušenia tohto nariadenia, smernice 95/46/ES a vnútroštátnych ustanovení prijatých na ich základe, a najmä za nezákonné použitie osobných údajov.

Článok 34

Právo byť vypočutý

Úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu pred prijatím rozhodnutia, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na práva európskej politickej strany, európskej politickej nadácie alebo žiadateľa uvedeného v článku 8, vypočuje zástupcov dotknutej európskej politickej strany, európskej politickej nadácie alebo dotknutého žiadateľa. Úrad alebo Európsky parlament poskytne náležité odôvodnenie svojho rozhodnutia.

Článok 35

Právo na odvolanie

Rozhodnutia prijaté na základe tohto nariadenia môžu byť predmetom súdneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie v súlade s príslušnými ustanoveniami ZFEÚ.

Článok 36

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 24. novembra 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 8 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 37

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 38

Hodnotenie

Európsky parlament po konzultácii s úradom uverejní do polovice roka 2018 správu o uplatňovaní tohto nariadenia a financovaných činnostiach V správe sa uvedú prípadné potrebné zmeny štatútu a systému financovania.

Do konca roka 2018 Komisia predloží správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby priloží legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.

Článok 39

Účinné uplatňovanie

Členské štáty prijmú také opatrenia, ktorými sa primerane zabezpečí účinné uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 40

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 2004/2003 sa zrušuje s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Naďalej sa však uplatňuje, pokiaľ ide o akty a záväzky súvisiace s financovaním politických strán a politických nadácií na európskej úrovni v rozpočtových rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017.

Článok 41

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenia nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia prijme delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 8 ods. 3 písm. a) najneskôr 1. júla 2015.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2017. Úrad uvedený v článku 6 sa však zriadi do 1. septembra 2016. Európske politické strany a európske politické nadácie zaregistrované po 1. januári 2017 môžu podľa tohto nariadenia žiadať len o financovanie činností so začiatkom v rozpočtovom roku 2018 alebo neskôr.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 22. októbra 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

B. DELLA VEDOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 133, 9.5.2013, s. 90.

(2)  Ú. v. EÚ C 62, 2.3.2013, s. 77.

(3)  Ú. v. EÚ C 67, 7.3.2013, s. 1.

(4)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 29. septembra 2014.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 46.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Ú. v. EÚ C 253, 3.9.2013, s. 12.

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(12)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(13)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968,, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968).

(14)  Nariadenie Rady č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(15)  Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 5.

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


PRÍLOHA

Štandardné vyhlásenie, ktoré musí vyplniť každý žiadateľ

Podpísaný/-á, ktorého/ktorú poverila [názov európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie], týmto vyhlasuje, že:

[názov európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie] sa zaväzuje, že splní podmienky registrácie stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) alebo v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, t. j. dodržiavať predovšetkým vo svojom programe a činnostiach hodnoty, na akých je založená Únia, ako sú uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, najmä úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.

Oprávnená podpisujúca osoba:

Titul (pani, pán …) meno a priezvisko:

 

Funkcia v organizácii žiadajúcej o registráciu ako európskej politickej strany/európskej politickej nadácie:

 

Miesto/dátum:

 

Podpis: