11.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 270/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 957/2014

z 10. septembra 2014,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o vyňatie esterov kyseliny montánovej (E 912)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok 14,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky schválené na používanie v potravinách a podmienky ich používania.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 231/2012 (2) sa stanovujú špecifikácie prídavných látok v potravinách, ktoré sú uvedené v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(3)

Estery kyseliny montánovej (E 912) sú vosky povolené ako povlakové látky na povrchové ošetrenie citrusových plodov, melónov, papáje, manga, avokáda a ananásu v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(4)

V článku 32 ods. 1 nariadenie (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje, že všetky prídavné látky v potravinách, ktoré boli povolené v Únii ešte pred 20. januárom 2009, podliehajú novému hodnoteniu rizika, ktoré vykoná Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(5)

Na tento účel bol schválený program na prehodnotenie prídavných látok v potravinách stanovený v nariadení Komisie (EÚ) č. 257/2010 (3). Podľa nariadenia (EÚ) č. 257/2010 sa musia potravinárske prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá prehodnotiť do 31. decembra 2018. Niektoré prídavné látky vrátane esterov kyseliny montánovej (E 912) však majú vyššiu prioritu a mali by sa vyhodnotiť skôr.

(6)

Podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 257/2010 sú zainteresovaný/-í prevádzkovateľ/-lia podniku/-ov a všetky ostatné zainteresované strany povinné predkladať údaje súvisiace s prehodnocovaním prídavnej látky v potravinách v lehote stanovenej úradom v jeho výzve na predkladanie údajov.

(7)

Úrad uverejnil 15. februára 2012 verejnú výzvu týkajúcu sa vedeckých údajov o esteroch kyseliny montánovej (E 912) (4), v ktorej záujemcov a zainteresované strany vyzval, aby do 1. júna 2012 poskytli informácie alebo predložili požadované údaje.

(8)

Úrad vydal 7. júna 2013 vedecké stanovisko k prehodnoteniu esterov kyseliny montánovej (E 912) ako prídavných látok v potravinách (5). V stanovisku sa uvádza, že neboli k dispozícii žiadne údaje o toxikokinetike a reprodukčnej a vývojovej toxicite esterov kyseliny montánovej. Dostupné údaje o krátkodobej a subchronickej toxicite, genotoxicite, chronickej toxicite a karcinogenite esterov kyseliny montánovej neboli úplné. Neboli predložené žiadne údaje o ich používaní. Úrad dospel k záveru, že estery kyseliny montánovej nie je možné vzhľadom na tieto chýbajúce a neúplné údaje vyhodnotiť.

(9)

V článku 6 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 257/2010 sa stanovuje, že ak zainteresovaný/-í prevádzkovateľ/-lia podniku/-ov a všetky ostatné zainteresované strany orgánu nepredložili informácie nevyhnutné na dokončenie prehodnocovania danej prídavnej látky v rámci stanovených lehôt, príslušná prídavná látka v potravinách môže byť vyňatá zo zoznamu Únie schválených prídavných látok v potravinách v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1333/2008. Následne by sa z nariadenia (EÚ) č. 231/2012 mali vypustiť aj špecifikácie tejto prídavnej látky.

(10)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1333/2008 sa zoznam Únie s povolenými prídavnými látkami v potravinách zmení v súlade s postupom uvedeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (6).

(11)

V článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008 sa stanovuje, že k aktualizácii zoznamu Únie s prídavnými látkami v potravinách môže dôjsť buď na podnet Komisie, alebo po podaní žiadosti.

(12)

Preto by sa príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 mali zmeniť odstránením esterov kyseliny montánovej (E 912) zo zoznamu Únie s povolenými prídavnými látkami v potravinách, keďže ich zaradenie do zoznamu nie je vzhľadom na chýbajúce najnovšie vedecké dôkazy možné viac zdôvodniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Potraviny obsahujúce estery kyseliny montánovej (E 912), ktoré boli zákonne umiestnené na trh pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa môžu naďalej predávať až do vyčerpania zásob.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2010, s. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(6): 3236.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1).


PRÍLOHA I

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení takto:

1.

V časti B v oddiele 3 „Prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá“ sa vypúšťa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 912.

2.

V časti E v oddiele 4.1.1 „Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina v celistvosti“ sa vypúšťa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 912.


PRÍLOHA II

V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa vypúšťa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 912.