3.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 263/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 939/2014

z 2. septembra 2014,

ktorým sa stanovujú osvedčenia uvedené v článkoch 5 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (1), a najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

V záujme správneho uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 606/2013 by sa mali stanoviť dve osvedčenia.

(2)

Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením (EÚ) č. 606/2013 a v dôsledku toho sú viazané aj týmto nariadením.

(3)

Dánsko nie je viazané nariadením (EÚ) č. 606/2013 ani týmto nariadením.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach zriadeného nariadením (EÚ) č. 606/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Formulár, ktorý sa má používať ako žiadosť o osvedčenie uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 606/2013, je uvedený v prílohe I ako formulár I.

2.   Formulár, ktorý sa má používať ako žiadosť o osvedčenie uvedené v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 606/2013, je uvedený v prílohe II ako formulár II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 2. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 4.


PRÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

Image

Image

Image