22.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 914/2014

z 21. augusta 2014,

ktorým sa dvestosedemnástykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a), článok 7a ods. 1 a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 15. augusta 2014 Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) rozhodla o pridaní šiestich fyzických osôb do zoznamu sankčného výboru pre al Káidu, v ktorom sú uvedené osoby, skupiny a subjekty, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. 4. augusta 2013 sankčný výbor BR OSN navyše rozhodol o zmene dvoch záznamov v zozname.

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. augusta 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľ útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení takto:

1.

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

a)

„Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani [alias a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni; b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni; c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani; d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani; e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani; f) Abu al-Wafa'; g) Abu Anas; h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani; i) Abu Wafa al-Saudi; j) Abu al-Wafa; k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni; l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani; m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan; n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani; o) Abou Wafa al Saoudi]. Dátum narodenia: a) 4. decembra 1971; b) 1977. Miesto narodenia: Kharj, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: F50859. Národné identifikačné číslo: saudskoarabské národné identifikačné číslo: 1027508157. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 15. augusta 2014.“

b)

„Hajjaj Bin Fahd al Ajmi [alias a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi; b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi; c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi; d) Sheikh Hajaj al-Ajami; e) Hajaj al-Ajami; f) Ajaj Ajami]. Dátum narodenia: 10. augusta 1987. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Kuvajt. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 15. augusta 2014.“

c)

„Abou Mohamed al Adnani [alias a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi; b) Jaber Taha Falah; c) Abou Khattab; d) Abou Sadeq Alrawi; e) Tah al Binchi; f) Abu Mohammed al-Adnani; g) Taha Sobhi Falaha; h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi; i) Abu Baker al-Khatab; j) Abu Sadek al-Rawi; k) Taha al-Banshi; l) Abu Mohamed al-Adnani; m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami; n) Hajj Ibrahim]. Dátum narodenia: približne 1977. Miesto narodenia: Binnish, Sýrska arabská republika. Štátna príslušnosť: Irak. Ďalšie informácie: oficiálny hovorca organizácie Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL), ktorá bola do zoznamu zaradená ako al Káida v Iraku. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 15. augusta 2014.“

d)

„Said Arif [alias a) Said Mohamed Arif; b) Omar Gharib; c) Abderahmane; d) Abdallah al-Jazairi; e) Slimane Chabani; f) Souleiman]. Dátum narodenia: a) 25. júna 1964 b) 5. decembra 1965. Miesto narodenia: Oran, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 15. augusta 2014.“

e)

„Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh [alias a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh; b) Sanafi al Nasr]. Dátum narodenia: 13. júla 1985. Miesto narodenia: Saqra, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 15. augusta 2014.“

f)

„Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Dátum narodenia: 17. novembra 1960. Miesto narodenia: a) Kuvajt; b) Katar. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 15. augusta 2014.“

2.

Záznam „Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [alias a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid; d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 24. augusta 1962. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: 456682 (vydaný 6. novembra 1990, jeho platnosť sa skončila 13. septembra 1995). Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 24. apríla 2002.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [alias a) Khaled Al-Fauwaz; b) Khaled A. Al-Fauwaz; c) Khalid Al-Fawwaz; d) Khalik Al Fawwaz; e) Khaled Al-Fawwaz; f) Khaled Al Fawwaz; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresa: Spojené štáty americké. Dátum narodenia: 24. augusta 1962. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: 456682 (vydaný 6. novembra 1990, jeho platnosť sa skončila 13.septembra 1995). Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 24. apríla 2002.“

3.

Záznam „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa; b) Adam Ramsey Eaman; c) Kamel Mustapha Mustapha; d) Mustapha Kamel Mustapha; e) Abu Hamza; f) Mostafa Kamel Mostafa; g) Abu Hamza Al-Masri; h) Al-Masri, Abu Hamza; i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: a) 9 Aldboume Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Spojené kráľovstvo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15. apríla 1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 24. apríla 2002“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa; b) Adam Ramsey Eaman; c) Kamel Mustapha Mustapha; d) Mustapha Kamel Mustapha; e) Mostafa Kamel Mostafa; f) Abu Hamza Al-Masri; g) Abu Hamza; h) Abu Hamza Al-Misri]. Adresa: Spojené štáty americké. Dátum narodenia: 15. apríla 1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 24. apríla 2002.“