31.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 828/2014

z 30. júla 2014

o požiadavkách na poskytovanie informácií spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 3 písm. d),

keďže:

(1)

Ľudia s celiakiou trpia trvalou neznášanlivosťou gluténu. Pšenica (t. j. všetky odrody Triticum, ako je pšenica tvrdá, pšenica špaldová a pšenica khorasan), raž a jačmeň boli identifikované ako obilie, ktoré podľa vedeckých správ obsahuje glutén. Glutén obsiahnutý v tomto obilí môže mať nežiaduce účinky na zdravie ľudí trpiacich neznášanlivosťou gluténu, a preto by sa mu títo ľudia mali vyhýbať.

(2)

Informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách by mali ľuďom trpiacim neznášanlivosťou gluténu pomôcť identifikovať a vybrať si pestrú stravu, či už sa stravujú doma, alebo mimo domu.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 41/2009 (2) sa stanovujú harmonizované pravidlá v súvislosti s informáciami, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom o neprítomnosti gluténu v potravinách („bezgluténový“) alebo o jeho zníženom obsahu („veľmi nízky obsah gluténu“). Pravidlá uvedeného nariadenia vychádzajú z vedeckých údajov a sú pre spotrebiteľov zárukou, že ich informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách poskytované na odlišnom základe nebudú uvádzať do omylu ani miasť.

(4)

V kontexte revízie právnych predpisov o potravinách určených na osobitné výživové účely sa nariadenie (ES) č. 41/2009 od 20. júla 2016 zrušuje nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (3). Malo by sa zabezpečiť, že poskytovanie informácií o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách po tomto dátume bude naďalej založené na relevantných vedeckých údajoch a nebudú sa poskytovať na odlišnom základe, takže by mohli spotrebiteľov uvádzať do omylu alebo miasť, v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011. Preto je potrebné, aby sa v Únii zachovali jednotné podmienky, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto požiadaviek na informácie poskytované prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách, a tieto podmienky by mali vychádzať z nariadenia (ES) č. 41/2009.

(5)

Určité potraviny boli špeciálne vyrobené, pripravené a/alebo spracované tak, aby v nich bol znížený obsah gluténu v jednej alebo vo viacerých zložkách obsahujúcich glutén alebo aby v nich boli zložky obsahujúce glutén nahradené inými zložkami, ktoré sú prirodzene bezgluténové. Iné potraviny sú vyrobené výlučne zo zložiek, ktoré sú prirodzene bezgluténové.

(6)

Odstránenie gluténu z obilia, ktoré ho obsahuje, je veľmi náročné z technického aj finančného hľadiska, a preto je výroba potravín, ktoré glutén vôbec neobsahujú, zložitá. V dôsledku toho mnoho potravín na trhu špeciálne spracovaných tak, aby v nich bol znížený obsah gluténu v jednej alebo vo viacerých zložkách obsahujúcich glutén, môže obsahovať nízke zostatkové množstvá gluténu.

(7)

Väčšina ľudí trpiacich neznášanlivosťou gluténu môže do svojej stravy zaradiť ovos bez nežiaducich účinkov na svoje zdravie. Táto otázka je predmetom prebiehajúceho štúdia a výskumu vedeckej obce. Hlavným problémom je však kontaminácia ovsa pšenicou, ražou alebo jačmeňom, ku ktorej môže dôjsť počas žatvy, prepravy, skladovania a spracovania. Preto by mali prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri poskytovaní príslušných informácií o výrobkoch obsahujúcich ovos prihliadať na riziko kontaminácie gluténom.

(8)

Ľudia trpiaci neznášanlivosťou gluténu tolerujú malé množstvá gluténu v obmedzenom rozsahu, pričom tieto tolerované množstvá sú pre rôznych ľudí rôzne. V záujme toho, aby jednotlivci našli na trhu škálu potravín zodpovedajúcu ich potrebám a úrovni ich citlivosti, mala by existovať ponuka výrobkov s rôzne nízkym obsahom gluténu v rámci takéhoto obmedzeného rozsahu. Je však dôležité rozličné výrobky riadne označiť, aby sa zabezpečilo ich správne použitie ľuďmi trpiacimi neznášanlivosťou gluténu, čo by mali členské štáty podporiť posilnením informačných kampaní.

(9)

Malo by sa umožniť, aby potraviny, ktoré sú špeciálne vyrobené, pripravené a/alebo spracované tak, aby v nich bol znížený obsah gluténu v jednej alebo vo viacerých zložkách obsahujúcich glutén alebo aby v nich boli nahradené zložky obsahujúce glutén inými zložkami, ktoré sú prirodzene bez gluténu, boli označené vyjadreniami uvádzajúcimi buď neprítomnosť gluténu („bezgluténový“), alebo zníženie jeho obsahu („veľmi nízky obsah gluténu“) v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení. Malo by sa takisto umožniť, aby bola na týchto potravinách uvedená informácia, že sú vyrobené špeciálne pre ľudí trpiacich neznášanlivosťou gluténu.

(10)

Malo by sa takisto umožniť, aby potraviny obsahujúce zložky prirodzene bez gluténu boli označené vyjadreniami uvádzajúcimi, že výrobok neobsahuje glutén, v súlade s ustanoveniami vymedzenými v tomto nariadení a za predpokladu, že sú splnené všeobecné podmienky týkajúce sa čestných informačných postupov stanovených v nariadení (EÚ) č. 1169/2011. Informácie o potravinách by predovšetkým nemali uvádzať do omylu poukazovaním na to, že potravina má nejaké osobité vlastnosti, hoci v skutočnosti majú takéto vlastnosti všetky podobné potraviny.

(11)

V smernici Komisie 2006/141/ES (4) sa zakazuje použitie zložiek obsahujúcich glutén pri výrobe potravín na počiatočnú výživu dojčiat a potravín na následnú výživu dojčiat. Preto by použitie vyjadrení „veľmi nízky obsah gluténu“ alebo „bezgluténový“ malo byť pri poskytovaní informácií o týchto výrobkoch zakázané, keďže podľa tohto nariadenia sa tieto vyjadrenia používajú na uvedenie obsahu gluténu nepresahujúceho 100 mg/kg pre „veľmi nízky obsah gluténu“ a 20 mg/kg pre „bezgluténový“.

(12)

Na účely tohto nariadenia by sa mal náležite zohľadniť aj Norma Codex Alimentarius pre potraviny na osobitné výživové účely pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu (5).

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a predmet úpravy

Toto nariadenie sa uplatňuje na poskytovanie informácií spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„glutén“ je bielkovinová frakcia z pšenice, raže, jačmeňa, ovsa alebo ich krížených variantov a ich derivátov, na ktorú majú niektoré osoby neznášanlivosť a ktorá nie je rozpustná vo vode a v 0,5 M roztoku chloridu sodného;

b)

„pšenica“ je akákoľvek odroda Triticum.

Článok 3

Informácie pre spotrebiteľov

1.   Ak sa spotrebiteľom poskytujú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách prostredníctvom vyjadrení, takéto informácie sa poskytujú iba prostredníctvom vyjadrení stanovených v prílohe a v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe.

2.   K informáciám o potravinách uvedeným v odseku 1 možno pripojiť vyjadrenia „vhodné pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu“ alebo „vhodné pre celiatikov“.

3.   K informáciám o potravinách uvedeným v odseku 1 možno pripojiť vyjadrenia „so špeciálnym zložením pre ľudí trpiacich neznášanlivosťou gluténu“ alebo „so špeciálnym zložením pre celiatikov“, ak je potravina špeciálne vyrobená, pripravená a/alebo spracovaná tak, aby:

a)

v nej bol znížený obsah gluténu v jednej alebo vo viacerých zložkách obsahujúcich glutén, alebo

b)

v nej boli zložky obsahujúce glutén nahradené inými zložkami, ktoré sú prirodzene bezgluténové.

Článok 4

Potraviny na počiatočnú výživu dojčiat a potraviny na následnú výživu dojčiat

Poskytovanie potravinových informácií o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat a v potravinách na následnú výživu dojčiat, ako sú vymedzené v smernici 2006/141/ES, sa zakazuje.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 20. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 z 20. januára 2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu (Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2009, s. 3).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti, ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).

(4)  Smernica Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES (Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1).

(5)  CODEX STAN 118-1979.


PRÍLOHA

Vyjadrenia o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách, ktoré možno uvádzať, a podmienky ich uvádzania

A.   Všeobecné požiadavky

BEZGLUTÉNOVÝ

Vyjadrenie „bezgluténový“ sa môže uvádzať len vtedy, keď potravina v podobe, v akej sa predáva konečnému spotrebiteľovi, neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu.

VEĽMI NÍZKY OBSAH GLUTÉNU

Vyjadrenie „veľmi nízky obsah gluténu“ sa môže uvádzať len vtedy, keď potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek vyrobených z pšenice, raže, jačmeňa, ovsa alebo ich krížených variantov, špeciálne spracovaných s cieľom znížiť obsah gluténu, alebo ktorá je z nich zložená, neobsahuje viac ako 100 mg/kg gluténu v potravine v podobe, v akej sa predáva konečnému spotrebiteľovi.

B.   Doplňujúce požiadavky pre potraviny obsahujúce ovos

Ovos obsiahnutý v potravinách prezentovaných ako potraviny bezgluténové alebo potraviny s veľmi nízkym obsahom gluténu musí byť špeciálne vyrobený, pripravený a/alebo spracovaný tak, aby sa zamedzilo kontaminácii pšenicou, ražou, jačmeňom alebo ich kríženými variantmi, pričom obsah gluténu v takomto ovse nesmie presiahnuť 20 mg/kg.