30.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 226/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 826/2014

z 30. júla 2014,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie na Ukrajine sa Rada domnieva, že do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, by sa mali doplniť ďalšie osoby a subjekty.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby a subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 2014

Za Radu

predseda

S. GOZI


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


PRÍLOHA

ZOZNAM OSÔB A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 1

Osoby

 

Meno/názov

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Narodený 31.5.1960 v Zagorsku (Sergiev Posad)

Ako prvý zástupca riaditeľa prezidentskej kancelárie je zodpovedný za vydávanie pokynov ruským médiám, aby zaujímali pozitívny postoj k separatistom na Ukrajine a k anexii Krymu, čím prispieva k destabilizácii situácie na východe Ukrajiny a podporuje anexiu Krymu.

30.7.2014

2.

Oksana TCHIGRINA

Океана Чигрина

 

Hovorkyňa tzv. vlády tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“, ktorá vydala vyhlásenia zdôvodňujúce okrem iného zostrelenie ukrajinského vojenského lietadla, vzatie rukojemníkov a bojové aktivity nezákonných ozbrojených skupín, ktoré majú za následok narušenie územnej celistvosti, zvrchovanosti a jednoty Ukrajiny.

30.7.2014

3.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

K 22. júlu predseda Najvyššej rady tzv. „Doneckej ľudovej republiky“, ktorý pomáhal vytvárať politiky a organizovať protiprávne referendum vedúce k vyhláseniu tzv. „Doneckej ľudovej republiky“, ktorým sa narušila územná celistvosť, zvrchovanosť a jednota Ukrajiny.

30.7.2014

4.

Sergey ABISOV

Image

Narodený 27.11.1967

Prijatím svojho vymenovania za tzv. „ministra vnútra Krymskej republiky“ ruským prezidentom (dekrét č. 301) z 5. mája 2014 a svojou činnosťou v tejto funkcii narúša územnú celistvosť, zvrchovanosť a jednotu Ukrajiny.

30.7.2014

5.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Narodený 15.12.1951 v Leningrade (Sankt-Peterburg)

Arkady Rotenberg je dávnym známym prezidenta Putina a jeho bývalým tréningovým partnerom v džude.

Svoj majetok zveľadil počas funkčného obdobia prezidenta Putina. Ruskí činitelia mu pomohli získať významné zákazky od ruských štátnych alebo štátom vlastnených podnikov. Jeho spoločnosti konkrétne získali niekoľko veľmi lukratívnych zákaziek pri prípravách Olympijských hier v Soči.

Je významným akcionárom spoločnosti Giprotransmost, ktorá od ruskej štátom vlastnenej spoločnosti získala verejnú zákazku na uskutočnenie realizačnej štúdie na vybudovanie mosta z Ruska do protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky; tým sa posilnila jej integrácia do Ruskej federácie, čím sa ďalej narušila územná celistvosť Ukrajiny.

30.7.2014

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Narodený 3.7.1974 v Puščine

Pán Malofeev má úzke vzťahy s ukrajinskými separatistami na východe Ukrajiny a na Kryme. Je bývalým zamestnávateľom pána Borodaja, tzv. predsedu vlády tzv. Doneckej ľudovej republiky, a stretol sa s pánom Aksionovom, tzv. predsedom vlády tzv. Krymskej republiky v čase anexie Krymu. Ukrajinská vláda začala trestné vyšetrovanie jeho údajnej materiálnej a finančnej podpory separatistov.

Okrem toho vydal niekoľko verejných vyhlásení, ktorými podporil anexiu Krymu a včlenenie Ukrajiny do Ruska, konkrétne v júni 2014 vyhlásil, že „Nemožno včleniť celú Ukrajinu do Ruska. Východ (Ukrajiny) možno.“

Pán Malofeev teda svojím konaním podporuje destabilizáciu na východe Ukrajiny.

30.7.2014

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Narodený 25.7.1951 v Leningrade (Sankt-Peterburg)

Pán Kovalčuk je dávnym známym prezidenta Putina. Je spoluzakladateľom tzv. družstva „Ozero Dača“, ktoré zjednocuje vplyvnú skupinu osôb okolo prezidenta Putina.

Má prospech zo svojich kontaktov s ruskými činiteľmi. Je predsedom a najväčším akcionárom Banky Rusko ( v roku 2013 vlastnil približne 38 % akcií), ktorá sa považuje za osobnú banku vysokých úradníkov Ruskej federácie. Od protiprávnej anexie Krymu Banka Rusko otvorila pobočky na Kryme a v Sevastopole, čím sa posilnila ich integrácia do Ruskej federácie.

Banka Rusko tiež má významný podiel v skupine National Media Group, ktorá zas kontroluje televízne stanice, ktoré aktívne podporujú politiku ruskej vlády na destabilizáciu Ukrajiny.

30.7.2014

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Narodený 24.1.1950

Pán Šamalov je dávnym známym prezidenta Putina. Je spoluzakladateľom tzv. družstva „Ozero Dača“, ktoré zjednocuje vplyvnú skupinu osôb okolo prezidenta Putina.

Má prospech zo svojich kontaktov s ruskými činiteľmi. Je druhým najväčším akcionárom Banky Rusko ( v roku 2013 vlastnil približne 10 % akcií), ktorá sa považuje za osobnú banku vysokých úradníkov Ruskej federácie. Od protiprávnej anexie Krymu Banka Rusko otvorila pobočky na Kryme a v Sevastopole, čím sa posilnila ich integrácia do Ruskej federácie.

Banka Rusko tiež má významný podiel v skupine National Media Group, ktorá zas kontroluje televízne stanice, ktoré aktívne podporujú politiku ruskej vlády na destabilizáciu Ukrajiny.

30.7.2014


Subjekty

 

Meno/názov

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

1.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC)

Image

41 ul.Verejskaja, Moskva 121471, Rusko;

webová stránka: almaz-antey.ru;

emailová adresa: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey je ruská štátom vlastnená spoločnosť. Vyrába protilietadlové zbrane vrátane rakiet zem – vzduch, ktoré dodáva ruskej armáde. Ruské orgány poskytujú ťažké zbrane separatistom na východe Ukrajiny, čím prispievajú k destabilizácii Ukrajiny. Separatisti tieto zbrane používajú aj na zostrelenie lietadiel. Ako štátom vlastnená spoločnosť Almaz-Antey teda prispieva k destabilizácii Ukrajiny.

30.7.2014

2.

DOBROLET (alias DOBROLYOT)

Добролет/Добролёт

Kód leteckej spoločnosti QD

Medzinárodná cesta, Dom 31, budova 1, 141411 Moskva

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

webová stránka: www.dobrolet.com

Dobrolet je dcérska spoločnosť ruskej štátom vlastnenej leteckej spoločnosti. Od protiprávnej anexie Krymu Dobrolet doteraz ako jediný prevádzkuje lety medzi Moskvou a Simferopolom. Tým uľahčuje integráciu protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky do Ruskej federácie a narúša územnú celistvosť, zvrchovanosť a jednotu Ukrajiny.

30.7.2014

3.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK (Ruská národná komerčná banka)

Image

Licencia Ruskej centrálnej banky č. 1354

Ruská federácia, 127 030 Moskva, ul. Krasnoproletarskaja 9/5.

Po protiprávnej anexii Krymu prešla Ruská národná komerčná banka (RNKB) do úplného vlastníctva tzv. Krymskej republiky. Stala sa hlavným aktérom na trhu, hoci pred anexiou na Kryme nepôsobila. Kúpou a preberaním pobočiek bánk, ktoré sa z Krymu sťahujú, RNKB materiálne a finančne podporila konanie ruskej vlády na integráciu Krymu do Ruskej federácie, čím sa narušila územná celistvosť Ukrajiny.

30.7.2014