29.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 822/2014

z 28. júla 2014

o výnimke z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o pravidlá pôvodu v rámci systému všeobecných colných preferencií pre bicykle vyrábané v Kambodži, pokiaľ ide o využívanie v rámci kumulácie častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Malajzii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 (3), ktorým sa od 1. januára 2014 uplatňuje systém všeobecných colných preferencií, udelila Únia Kambodži všeobecné colné preferencie.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2454/93 (4) sa vymedzuje pojem výrobky s pôvodom na účely jeho využitia v systéme všeobecných colných preferencií. V uvedenom nariadení sa stanovuje možnosť udeliť za určitých presne vymedzených okolností výnimky z tohto vymedzenia pojmu v prospech zvýhodnených krajín VSP. Ustanovenia o regionálnej kumulácii podľa nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa zmenili vykonávacím nariadením (EÚ) č. 530/2013, v ktorom sa objasňuje, že regionálna kumulácia sa môže uplatňovať len medzi krajinami patriacimi do rovnakej regionálnej skupiny, ktoré sú v čase vývozu do Únie zvýhodnenými krajinami VSP. Tieto zmeny sa podľa nariadenia (EÚ) č. 530/2013 uplatňujú od 1. januára 2014.

(3)

Kambodža podala 15. mája 2013 žiadosť o prechodné obdobie, na základe ktorej by na účely určenia pôvodu bicyklov položky HS 8712, ktoré Kambodža vyváža do Únie, malo mať kambodžské odvetvie výroby bicyklov aj naďalej nárok považovať časti a súčasti s pôvodom v Malajzii a Singapure za materiály s pôvodom v Kambodži vzhľadom na regionálnu kumuláciu podľa systému VSP od 1. januára 2014, ktorý predstavuje dátum, od kedy sa uplatňujú zmenené ustanovenia o regionálnej kumulácii.

(4)

Kambodža má rastúce odvetvie výroby bicyklov, ktoré však ostáva slabé a je vo veľkej miere závislé na dodávkach častí a súčastí s pôvodom v susedných krajinách, ktoré patrili k zvýhodneným krajinám VSP a patrili do rovnakej regionálnej skupiny. Ide predovšetkým o Singapur a Malajziu.

(5)

Komisia požiadala Kambodžu listom z 9. augusta 2013 o predloženie ďalších informácií. Kambodža predložila odpoveď na túto výzvu 26. septembra 2013 a jej žiadosť sa tak považuje za úplnú.

(6)

Singapur od 1. januára 2014 už nie je oprávnený na účasť na VSP, ani nie je zvýhodnenou krajinou VSP, takže možnosť kumulácie s ďalšími krajinami skupiny regionálnej kumulácie I už ďalej neexistuje. Malajzia už od 1. januára 2014 nie je zvýhodnenou krajinou VSP, zostáva však na zozname krajín oprávnených na účasť na VSP.

(7)

V dôsledku toho sa časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Singapure a Malajzii nemôžu považovať za výrobky s pôvodom v Kambodži v rámci regionálnej kumulácie, čo Kambodži bráni splniť pravidlo pôvodu uplatniteľné na najmenej rozvinuté krajiny pre tento výrobok (položka HS 8712). Aj napriek tomu, že toto pravidlo umožňuje použitie až 70 % nepôvodných materiálov, podiel nepôvodných materiálov v určitých bicykloch zostavených v Kambodži by tento limit prekročil.

(8)

Kambodža predstavila vo svojej žiadosti Komisii plány na podporu výrobcov častí a súčastí bicyklov, pokiaľ ide o investície v tejto krajine počas nasledujúcich troch rokov. Cieľom je dosiahnuť, aby sa toto odvetvie stalo nezávislejším od dodávok a vybudovať miestny priemysel dodávajúci pôvodné materiály na výrobu bicyklov. Aby tento priemysel zostal v krátkodobom horizonte životaschopný, musia sa kambodžskí výrobcovia na účely vývozu do Únie v rámci schémy VSP podľa Kambodže aj naďalej spoliehať na využívanie častí a súčastí bicyklov v súlade s pravidlami pre regionálnu kumuláciu.

(9)

Kambodža preto požaduje trojročnú výnimku, aby mala dostatok času na prípravu dosiahnutia súladu s pravidlami na získanie pôvodu.

(10)

Vzhľadom na vysvetlenia, ktoré poskytla Kambodža, sa usudzuje, že nie je nevyhnutné Kambodži udeliť neobmedzenú výnimku, aby mohla skutočne konsolidovať odvetvie výroby častí a súčastí bicyklov. Formou kvóty by sa malo stanoviť obmedzenie množstva bicyklov s pôvodom v Kambodži a dovážaných z Kambodže, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka, ktoré by počas troch rokov, kedy sa bude táto výnimka uplatňovať, klesalo. Množstvá sa stanovili na základe modelov bicyklov, pre ktoré krajina potrebuje výnimku na splnenie vyššie uvedenej prahovej hodnoty 70 % a mali by sa spravovať v súlade s nariadením (EHS) č. 2454/93.

(11)

S cieľom umožniť efektívnejšie sledovanie vykonávania danej výnimky je potrebné, aby sa orgánom Kambodže stanovila povinnosť pravidelne oznamovať Komisii podrobné informácie o vydaných osvedčeniach o pôvode na tlačive A, ktoré sa vydáva v rámci výnimky.

(12)

Výnimka by sa mala týkať výrobkov položky 8714 HS s pôvodom v Malajzii.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Odchylne od článku 86 ods. 2 písm. a) bodu i) nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa Kambodža v rámci kumulácie pôvodu oprávňuje používať na výrobu bicyklov položky HS 8712 časti a súčasti bicyklov položky HS 8714 s pôvodom v Malajzii v súlade s pravidlami pôvodu v časti I, hlave IV, kapitole 2, oddiele 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

2.   Dôkazy o pôvode sa pre tieto časti a súčasti zostavujú rovnakým spôsobom, ako sa to stanovuje v časti I, hlave IV, kapitole 2, oddiele 1A nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 2

Výnimka stanovená v článku 1 sa uplatňuje na bicykle položky HS 8712 vyvážané z Kambodže a deklarované na prepustenie do voľného obehu v Únii v období od 29. júla 2014 do 31. decembra 2016 do výšky množstiev stanovených v prílohe.

Článok 3

Množstvá stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu sa spravujú v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

V kolónke 4 osvedčenia o pôvode na tlačive A, ktoré vydali príslušné orgány Kambodže podľa tohto nariadenia, sa uvádza jeden z týchto záznamov:

„Výnimka – vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 822/2014“

Príslušné orgány Kambodže zašlú Komisii do konca mesiaca nasledujúceho po každom kalendárnom štvrťroku štvrťročné vyhlásenie o množstvách, na ktoré sa vydali osvedčenia o pôvode na tlačive A podľa tohto nariadenia, a poradové čísla týchto osvedčení.

Článok 5

Príslušné orgány Kambodže sa zaviažu, že podniknú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s článkom 1 a s článkom 4 tohto nariadenia a zavedú a zachovajú akékoľvek administratívne štruktúry a systémy na zabezpečenie správneho uplatňovania tejto výnimky a administratívnej spolupráce, a to tak malajskými orgánmi, ako aj členskými štátmi, ako sa uvádza v časti I, hlave IV, kapitole 2, oddiele 1A nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1.

(4)  V znení vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 530/2013 (Ú. v. EÚ L 159, 11.6.2013, s. 1).


PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Rok

Množstvá (v jednotkách)

09.8094

8712

Cestné bicykle a ostatné bicykle (vrátane dodávkových trojkoliek), bez motora

2014 (1)

2015

2016

400 000

300 000

150 000


(1)  Od 29. júla 2014.