29.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 821/2014

z 28. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a najmä na jeho článok 38 ods. 10, článok 46 ods. 3, článok 115 ods. 4 a článok 125 ods. 8 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 (2) obsahuje ustanovenia potrebné na prípravu programov. Aby sa zabezpečilo vykonávanie programov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“), je potrebné stanoviť ďalšie ustanovenia na uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. S cieľom zabezpečiť komplexný prehľad týchto ustanovení a uľahčiť prístup k nim by tieto ustanovenia mali byť zahrnuté v jednom vykonávacom akte.

(2)

V záujme zvýšenia flexibility pri mobilizácii podpory pre finančné nástroje z rôznych zdrojov spravovaných riadiacim orgánom jedným zo spôsobov uvedených v článku 38 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je potrebné objasniť, ako sa prevádzajú programové príspevky a ako sa spravujú. Predovšetkým je potrebné objasniť okolnosti, za akých môže finančný nástroj získať príspevky z viac ako jedného programu alebo z viac ako jednej prioritnej osi alebo opatrenia rovnakého programu, a podmienky, za akých možno vnútroštátne verejné alebo súkromné príspevky na finančné nástroje, ktoré sa poskytli na úrovni konečných prijímateľov, považovať za zdroje vnútroštátneho spolufinancovania.

(3)

Je nevyhnutné stanoviť vzor správy o finančných nástrojoch Komisii s cieľom zabezpečiť, aby riadiace orgány predkladali informácie požadované v článku 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konzistentným a porovnateľným spôsobom. Vzor správy o finančných nástrojoch je tiež potrebný na to, aby Komisia mohla poskytovať zhrnutia údajov o pokroku dosiahnutom vo financovaní a vykonávaní finančných nástrojov.

(4)

Aby sa zabezpečila harmonizovaná vizuálna identita informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií v oblasti politiky súdržnosti Únie, mali by sa stanoviť pokyny na vytvorenie znaku Únie a vymedzenie štandardných farieb, ako aj technické vlastnosti jeho zobrazovania a odkaz na fond alebo fondy, z ktorých sa operácia podporuje.

(5)

Aby sa zabezpečila harmonizovaná vizuálna identita informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa infraštruktúry a stavebných činností v oblasti politiky súdržnosti Únie, je potrebné stanoviť technické vlastnosti pútačov a stálych tabúľ pre infraštruktúru a stavebné činnosti, kde celková verejná podpora na každú operáciu presahuje 500 000 EUR.

(6)

Na účely článku 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je potrebné stanoviť technické špecifikácie systému na zaznamenávanie a uchovávanie údajov v elektronickej podobe o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit.

(7)

Na účely účinného vykonávania článku 122 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je potrebné zabezpečiť, aby technické špecifikácie systému na zaznamenávanie a uchovávanie údajov zaručovali úplnú interoperabilitu so systémom uvedeným v článku 122 ods. 3 uvedeného nariadenia, a to na štrukturálnej, technickej a sémantickej úrovni.

(8)

Podrobné technické špecifikácie systému na zaznamenávanie a uchovávanie údajov by mali byť dostatočne zdokumentované, aby zabezpečili postačujúci audit trail pri kontrole súladu s právnymi požiadavkami.

(9)

Systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov by mal obsahovať aj vhodné vyhľadávacie nástroje a funkcie na podávanie správ, tak aby bolo možné ľahko vyhľadávať a zoskupovať informácie, ktoré sú v ňom uložené na účely monitorovania, hodnotenia, finančného hospodárenia, overovania a auditu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Koordinačného výboru pre Európske štrukturálne a investičné fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PODROBNÉ OPATRENIA PRE PREVOD A SPRÁVU PROGRAMOVÝCH PRÍSPEVKOV A PODÁVANIE SPRÁV O FINANČNÝCH NÁSTROJOCH

Článok 1

Prevod a správa programových príspevkov

[článok 38 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

1.   Ak finančný nástroj získa príspevky z viac ako jedného programu alebo z viac ako jednej prioritnej osi alebo opatrenia rovnakého programu, musí subjekt, ktorý vykonáva tento finančný nástroj, viesť samostatný účet alebo používať vhodné kódové označenie účtov pre príspevok z každého programu, z každej prioritnej osi alebo opatrenia na účely podávania správ a auditu.

2.   Ak finančné nástroje získajú vnútroštátne verejné a súkromné príspevky na úrovni konečných prijímateľov v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy, orgány vykonávajúce finančné nástroje spravujú vnútroštátne verejné alebo súkromné príspevky, ktoré predstavujú vnútroštátne spolufinancovanie na úrovni konečných prijímateľov v súlade s odsekmi 3 až 6.

3.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, uchovávajú doklady o:

a)

právnych dohodách uzatvorených so súkromnými alebo verejnými subjektmi v súvislosti s vnútroštátnymi verejnými alebo súkromnými príspevkami predstavujúcimi vnútroštátne spolufinancovanie, ktoré majú tieto subjekty poskytnúť na úrovni konečných prijímateľov;

b)

účinnom prevode zdrojov predstavujúcich vnútroštátne spolufinancovanie, ktoré poskytujú súkromné alebo verejné subjekty konečným prijímateľom;

c)

vnútroštátnych verejných alebo súkromných príspevkoch, ktoré predstavujú vnútroštátne spolufinancovanie, poukázaných zo strany súkromných alebo verejných subjektov, oznámených orgánu, ktorý finančný nástroj vykonáva.

4.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, nesú celkovú zodpovednosť za investície na úrovni konečných prijímateľov vrátane následného monitorovania príspevkov z programov podľa dohôd o financovaní.

5.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, zabezpečujú, aby výdavky pokryté z vnútroštátnych verejných alebo súkromných príspevkov, ktoré predstavujú vnútroštátne spolufinancovanie, boli oprávnené pred ich vykázaním riadiacemu orgánu.

6.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, zachovávajú audit trail v prípade verejných alebo súkromných príspevkov, ktoré predstavujú vnútroštátne spolufinancovanie až po úroveň konečného prijímateľa.

Článok 2

Vzor správy o finančných nástrojoch

[článok 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Na účely osobitnej správy uvedenej v článku 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 riadiace orgány používajú vzor uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA II

TECHNICKÉ VLASTNOSTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH OPATRENÍ TÝKAJÚCICH SA OPERÁCIÍ A POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU ÚNIE A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

[článok 115 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Článok 3

Pokyny na vytvorenie znaku a vymedzenie štandardných farieb

Znak Únie sa vyhotovuje v súlade s grafickými normami stanovenými v prílohe II.

Článok 4

Technické vlastnosti zobrazenia znaku Únie a odkaz na fond alebo fondy, z ktorých sa operácia podporuje

1.   Znak Únie uvedený v oddiele 2.2 bode 1 písm. a) prílohy XII k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013 sa na webových stránkach zobrazuje vo farbe. Na všetkých ostatných médiách sa farba použije vždy, keď je to možné, a čiernobiela verzia sa môže používať iba v odôvodnených prípadoch.

2.   Znak Únie je vždy zreteľne viditeľný a umiestnený na nápadnom mieste. Jeho umiestnenie a veľkosť musia byť primerané vzhľadom na veľkosť použitého materiálu alebo dokumentu. V prípade malých reklamných objektov sa povinnosť uviesť odkaz na fond neuplatňuje.

3.   V prípade znaku Únie sú odkaz na Úniu a príslušný fond Únie zobrazené na webovej stránke tak, že:

a)

znak Únie a odkaz na Úniu sú pri návšteve webovej stránky viditeľné v rámci plochy zobrazenej digitálnym zariadením bez toho, aby sa používateľ musel posúvať na stránke smerom nižšie;

b)

odkaz na príslušný fond je viditeľný na tej istej webovej stránke.

4.   Názov „Európska únia“ sa vždy vypisuje celý. Názov finančného nástroja obsahuje odkaz na skutočnosť, že je podporovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V prípade znaku Únie možno použiť akýkoľvek z týchto typov písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nesmie sa použiť kurzíva, podčiarkovanie ani efekty písma. Text je vo vzťahu k znaku Únie umiestnený tak, aby sa nijakým spôsobom neprekrývali. Použitá veľkosť písma je úmerná veľkosti emblému. Ako farba písma sa používa reflexná modrá, čierna alebo biela, a to v závislosti od pozadia.

5.   Ak sú okrem znaku Únie zobrazené iné logá, znak Únie má prinajmenšom rovnakú veľkosť, pokiaľ ide o výšku alebo šírku, ako najväčšie z ostatných log.

Článok 5

Technické vlastnosti stálych tabúľ a dočasných alebo stálych pútačov

1.   Názov operácie, hlavný cieľ operácie, znak Únie spolu s odkazom na Úniu a na fond alebo fondy, ktoré sa majú zobraziť na dočasnom pútači uvedenom v oddiele 2.2 bode 4 prílohy XII k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013 zaberajú prinajmenšom 25 % plochy tohto pútača.

2.   Názov operácie a hlavný cieľ činnosti podporovanej operáciou, znak Únie spolu s odkazom na Úniu a na fond alebo fondy, ktoré sa majú zobraziť na stálej tabuli alebo trvalom pútači uvedenom v oddiele 2.2 bode 5 prílohy XII k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013, zaberajú prinajmenšom 25 % plochy tejto tabule alebo tohto pútača.

KAPITOLA III

SYSTÉM NA ZAZNAMENÁVANIE A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

[článok 125 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Článok 6

Všeobecné ustanovenia

Systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov o operáciách uvedený v článku 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 spĺňa technické špecifikácie stanovené v článkoch 7 až 11.

Článok 7

Ochrana a zachovávanie údajov a dokumentov a ich integrita

1.   Prístup k systému sa zakladá na vopred vymedzených právach pre rôzne typy používateľov a v prípade, že už nie je potrebný, môže sa zrušiť.

2.   Systém registruje každý záznam, zmenu a vymazanie dokumentov a údajov.

3.   Systém neumožňuje zmenu obsahu dokumentov, ktoré sú opatrené elektronickým podpisom. Vytvorí sa časová pečiatka, ktorou sa potvrdzuje uloženie dokumentu a ktorej súčasťou je elektronický podpis a nie je možné ju zmeniť. Vymazanie týchto dokumentov sa zaznamenáva v súlade s odsekom 2.

4.   Údaje sa pravidelne zálohujú. Záložné miesto s presnou kópiou celého obsahu registra elektronických súborov je v prípade núdze k dispozícii.

5.   Elektronické zariadenie na uchovávanie údajov je chránené pred akýmkoľvek nebezpečenstvom straty alebo zmeny jeho integrity. Takáto ochrana zahŕňa fyzickú ochranu pred nevhodnou teplotou a stupňom vlhkosti vzduchu, systémy detekcie ohňa a krádeže, primeranú ochranu systémov pred útokmi vírusov, hackerov a pred akýmkoľvek iným neoprávneným prístupom.

6.   Systém zabezpečuje prenos údajov, formát a počítačové prostredie v intervaloch, ktoré sú dostatočné na to, aby zaručili čitateľnosť a prístupnosť dokumentov a údajov do konca príslušného obdobia uvedeného v článku 140 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 8

Interoperabilita

1.   Systém je interoperabilný so systémami na elektronickú výmenu údajov s prijímateľmi v súlade s článkom 122 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

V prípade potreby systém umožňuje overenie pravdivosti, a ak je to vhodné, úplnosti údajov predkladaných prijímateľmi predtým, než sa uložia zabezpečeným spôsobom.

2.   Systém je interoperabilný s ďalšími príslušnými počítačovými systémami, t. j. s vnútroštátnym rámcom interoperability a s európskym rámcom interoperability (EIF), ktoré boli zriadené podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 922/2009/ES (3).

3.   Systém je interoperabilný na technickej a sémantickej úrovni. Špecifikácie podporujú štandardné formáty na výmenu údajov a zabezpečujú, aby tieto formáty boli rozpoznateľné medzi heterogénnymi systémami a mohli sa medzi nimi vymieňať.

Článok 9

Funkcie vyhľadávania a podávania správ

Tento systém zahŕňa:

a)

vhodné vyhľadávacie nástroje, ktoré umožňujú ľahké vyhľadávanie dokumentov, údajov a ich metaúdajov;

b)

funkciu podávania správ, ktorá umožňuje vypracúvanie správ na základe vopred určených kritérií, najmä v prípade údajov stanovených v nariadení (EÚ) č. 480/2014 (4);

c)

možnosť uchovávania, exportovania alebo tlače správ uvedených v písmene b) alebo odkaz na externú aplikáciu, ktorá takúto možnosť ponúka.

Článok 10

Dokumentácia systému

Riadiaci orgán poskytuje podrobnú a aktualizovanú prevádzkovú a technickú dokumentáciu týkajúcu sa fungovania a vlastností systému, ku ktorej majú na požiadanie prístup príslušné subjekty zodpovedné za riadenie programu, Komisia a Európsky dvor audítorov.

Dokumentácia uvedená v prvom odseku poskytuje dôkazy o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v príslušnom členskom štáte.

Článok 11

Bezpečnosť výmeny informácií

Používaný systém je chránený primeranými bezpečnostnými opatreniami, ktoré umožňujú triedenie dokumentov a ochranu informačných systémov a osobných údajov. Tieto opatrenia sú v súlade s medzinárodnými normami a požiadavkami vnútroštátnych právnych predpisov.

Bezpečnostné opatrenia uvedené v prvom odseku chránia siete a zariadenia na prenos údajov vždy, keď systém pracuje v prepojení s inými modulmi a systémami.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 65).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 922/2009/ES zo 16. septembra 2009 o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA) (Ú. v. EÚ L 260, 3.10.2009, s. 20).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 5).


PRÍLOHA I

Vzor správy o finančných nástrojoch

Číslo

Informácie požadované pre každý finančný nástroj

I.   Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

1.

Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF

1.1.

Odkaz (číslo a názov) na každú prioritnú os alebo opatrenie na podporu finančného nástroja v rámci programu EŠIF

2.

Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia

3.

Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov

4.

Iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj

4.1.

Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj

II.   Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

5.

Názov finančného nástroja

6.

Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto)

7.

Vykonávacie opatrenia

7.1.

Finančný nástroj zriadený na úrovni Únie, ktorý priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporovaný z príspevkov z programu EŠIF

7.1.1.

Názov finančného nástroja na úrovni Únie

7.2.

Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

8.

Druh finančného nástroja

8.1.

Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky

8.2.

Finančný nástroj organizovaný prostredníctvom fondu fondov alebo bez fondu fondov

8.2.1.

Názov fondu fondov zriadeného na účely vykonávania finančných nástrojov

9.

Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

9.1.

Opis iného finančného produktu

9.2.

Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

10.

Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie

III.   Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), článku 38 ods. 4) písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a finančných sprostredkovateľov uvedených v článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

11.

Orgán vykonávajúci finančný nástroj

11.1.

Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka, Európsky investičný fond, medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát, finančná inštitúcia zriadená v členskom štáte, ktorej účelom je plniť verejný záujem pod kontrolou orgánu verejnej moci, verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt, riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úkony (len v prípade úverov alebo záruk)

11.1.1.

Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj

11.2.1.

Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj

12.

Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup

12.1.

Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj

13.

Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj

IV.   Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

14.

Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR)

14.1.

z toho príspevky z EŠIF (v EUR)

15.

Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR)

15.1.

z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR)

15.1.1.

z toho príspevky z EFRR (v EUR)

15.1.2.

z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)

15.1.3.

z toho príspevky z ESF (v EUR)

15.1.4.

z toho príspevky z EPFRV (v EUR)

15.1.5.

z toho príspevky z ENRF (v EUR)

15.2.

z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR)

15.2.1.

z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR)

15.2.2.

z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR)

16.

Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (1) (v EUR)

17.

Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR)

17.1.

z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR)

17.2.

z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR)

18.

Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)

19.

Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)

20.

Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)

21.

Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR)

V.   Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

22.

Názov každého finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja

23.

Dátum podpísania dohody o financovaní v súvislosti s finančným nástrojom

24.

Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom úverov, záruk, kapitálu, kvázikapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR)

24.1.

z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)

25.

Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom úverov, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruk vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR)

25.1.

z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR)

25.1.1.

z toho príspevky z EFRR (v EUR)

25.1.2.

z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR)

25.1.3.

z toho príspevky z ESF (v EUR)

25.1.4.

z toho príspevky z EPFRV (v EUR)

25.1.5.

z toho príspevky z ENRF (v EUR)

25.2.

z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR)

25.3.

z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR)

26.

Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR)

27.

Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázikapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu

28.

Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázikapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu

29.

Počet konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu

29.1.

z toho veľké podniky

29.2.

z toho MSP

29.2.1.

z toho mikropodniky

29.3.

z toho jednotlivci

29.4.

z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora

29.4.1.

opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora

VI.   Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

30.

Dátum ukončenia posúdenia ex ante

31.

Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj

31.1.

počet už začatých výberových postupov

31.2.

počet už podpísaných dohôd o financovaní

32.

Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka

32.1.

Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia

33.

Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov

34.

Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úveru (v EUR)

VII.   Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

35.

Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR)

36.

Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR)

36.1.

z toho splácanie istiny (v EUR)

36.2.

z toho výnosy a iné príjmy (v EUR)

37.

Sumy zo zdrojov opätovne použité, ktoré sa spätne vyplatili a ktoré možno pripísať EŠIF

37.1.

z toho sumy vyplatené na preferenčné odmeňovanie súkromných investorov alebo verejných investorov pôsobiacich v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR)

37.2.

z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR)

VIII.   Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

38.

Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)

38.1.

Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR)

38.2.

Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR)

38.2.1.

z toho verejné príspevky (v EUR)

38.2.2.

z toho súkromné príspevky (v EUR)

38.3.

Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR)

38.3.1.

z toho verejné príspevky (v EUR)

38.3.2.

z toho súkromné príspevky (v EUR)

39.

Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní

39.1.

Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázikapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu

39.2.

Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázikapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov

40.

Hodnota investícií a účastí v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (v EUR)

IX.   Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

41.

Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva

41.1.

Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov

41.2.

Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja


(1)  To zahŕňa osobitne pridelené rozpočtové prostriedky z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zodpovedajúcu podporu z ESF.


PRÍLOHA II

Grafické normy na vytvorenie znaku a vymedzenie štandardných farieb

OPIS SYMBOLOV

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť a jednotu.

HERALDICKÝ OPIS

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.

GEOMETRICKÝ OPIS

Image

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezdičiek má päť cípov, ktoré sú rozmiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého priemer sa rovná jednej osemnástine výšky vlajky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Hviezdy sú usporiadané ako čísla na ciferníku hodín. Ich počet je nemenný.

PREDPÍSANÉ FARBY

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEX MODRÁ na ploche obdĺžnika,

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

ŠTVORFAREBNÝ POSTUP

Ak sa používa postup štyroch farieb, znovu vytvorte tieto dve štandardné farby s použitím štyroch farieb z postupu štyroch farieb.

Farbu PANTONE ŽLTÚ získame použitím 100 % „Process Yellow“.

Farbu PANTONE REFLEX MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE zodpovedá na webovej palete farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) a PANTONE YELLOW zodpovedá na webovej palete farbe RGB: 255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00).

MONOCHROMATICKÝ REPRODUKČNÝ PROCES

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Image

Ak použijete modrú farbu (reflexná modrá), použite ju na 100 % s hviezdami zobrazenými v bielom negatíve.

Image

REPRODUKCIA NA FAREBNOM POZADÍ

Ak nemáte inú možnosť ako farebné pozadie, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výšky obdĺžnika.

Image