24.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 796/2014

z 23. júla 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 501/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (1), a najmä na jeho článok 15,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 501/2008 (2) sa stanovujú pravidlá vypracovania, výberu, realizácie, financovania a kontroly programov uvedených v článku 6 nariadenia (ES) č. 3/2008.

(2)

Vzhľadom na reformu politiky Únie týkajúcej sa propagácie poľnohospodárskych výrobkov, ktorá má platiť od 1. decembra 2015, je vhodné zrevidovať harmonogram predkladania programov podľa článkov 8 a 11 nariadenia (ES) č. 501/2008. Revidovaný harmonogram takisto umožní príslušným odborovým a medziodborovým organizáciám oboznámiť sa s novou frekvenciou predkladania, ktorá by sa v dôsledku reformy politiky uplatňovala od roku 2016.

(3)

Nariadenie (ES) č. 501/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 501/2008 sa mení takto:

a)

V článku 8 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Odborové a medziodborové organizácie v Únii, ktoré zastupujú príslušné odvetvia (ďalej len ‚navrhujúce organizácie‘) predložia svoje programy členskému štátu najneskôr do 28. februára“.

b)

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Výber programov Komisiou

1.   Členské štáty zašlú Komisii zoznam uvedený v článku 9 ods. 1, ktorý zahŕňa prípadne aj zoznam nimi vybraných vykonávacích subjektov, pokiaľ už boli vybrané na základe článku 8 ods. 3, ako aj kópiu každého programu. Tieto doklady sa zašlú elektronicky aj poštou a Komisii musia byť doručené najneskôr 30. apríla.

V prípade programov, o ktoré sa zaujíma viacero členských štátov, toto oznámenie vykonajú príslušné členské štáty na základe spoločnej dohody.

2.   Komisia najneskôr 15. júla informuje príslušné členské štáty v prípade, že zistí úplný alebo čiastočný nesúlad predloženého programu:

a)

s pravidlami Únie alebo

b)

s usmerneniami (v prípade vnútorného trhu) alebo

c)

s kritériami uvedenými v článku 9 ods. 2 (v prípade tretích krajín).

3.   V súlade s článkom 7 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 3/2008 členské štáty odovzdajú upravené programy Komisii v lehote 55 kalendárnych dní po získaní informácií podľa odseku 2 tohto článku.

Po kontrole upravených programov Komisia rozhodne najneskôr do 30. novembra, ktoré programy bude spolufinancovať v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 3/2008.

4.   Navrhujúca organizácia alebo organizácie sú zodpovedné za riadne plnenie a riadenie vybraných programov.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať na návrhy programov uvedených v nariadení (ES) č. 3/2008, ktoré sa predkladajú od roku 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 147, 6.6.2008, s. 3).