18.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 212/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 779/2014

zo 17. júla 2014,

ktorým sa na rybársky hospodársky rok 2014/15 určujú možnosti rybolovu sardely európskej v Biskajskom zálive

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 43 ods. 3 zmluvy sa upravuje, že Rada má na návrh Komisie prijímať opatrenia týkajúce sa určovania a prideľovania rybolovných možností.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (1) sa vyžaduje, aby sa ochranné opatrenia prijímali s ohľadom na dostupné vedecké, technické a hospodárske odporúčania vrátane prípadných správ, ktoré vypracoval Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF).

(3)

Medzi povinnosti Rady patrí prijímanie opatrení týkajúcich sa určovania a prideľovania rybolovných možností, v prípade potreby aj vrátane určitých podmienok, ktoré sú s nimi funkčne prepojené. Rybolovné možnosti by sa členským štátom mali prideliť tak, aby sa v prípade každej populácie rýb alebo druhu rybolovu zabezpečila relatívna stabilita rybolovných činností každého členského štátu a riadne zohľadnili ciele spoločnej rybárskej politiky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013.

(4)

Celkový povolený výlov (TAC) by sa mal stanoviť na základe dostupných vedeckých odporúčaní, pričom by sa mali zohľadňovať biologické a sociálno-ekonomické aspekty a malo by sa zaistiť spravodlivé zaobchádzanie s jednotlivými sektormi rybolovu.

(5)

Podľa predbežného odporúčania Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) sa biomasa neresiacej sa populácie sardely európskej v Biskajskom zálive v čase trenia v roku 2014 odhaduje na 66 158 ton. V roku 2009 Komisia predložila návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populáciu sardely európskej v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov. Na základe uvedeného návrhu je vhodné na rybársky hospodársky rok 2014/2015 stanoviť TAC na 20 100 ton, čo zodpovedá približnému zvýšeniu vo výške 18 % oproti predchádzajúcemu TAC.

(6)

V súlade s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 (2) je nevyhnutné stanoviť, do akej miery podlieha populácia sardely európskej v Biskajskom zálive opatreniam stanoveným v uvedenom nariadení.

(7)

Od 1. januára 2015 sa na lov sardely európskej v Biskajskom zálive bude vzťahovať povinnosť vylodiť úlovky, stanovená v článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Preto sa za podmienok špecifikovaných v uvedenom nariadení majú úlovky sardely európskej v rámci tohto rybolovu vyložiť a ponechávať na palube a majú sa zaznamenávať, vyloďovať a započítavať do kvót.

(8)

Vzhľadom na začiatok rybárskeho hospodárskeho roka 2014/15 a na účely podávania ročných hlásení o úlovkoch by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr po jeho uverejnení a malo by sa uplatňovať od 1. júla 2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Možnosti rybolovu sardely európskej v Biskajskom zálive

Celkový povolený výlov (TAC) a jeho prideľovanie jednotlivým členským štátom na rybársky hospodársky rok od 1. júla 2014 do 30. júna 2015, pokiaľ ide o populáciu sardely európskej v podoblasti VIII podľa ICES v zmysle vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 (3), sú takéto (v tonách živej hmotnosti):

Druh:

sardela európska

Engraulis encrasicolus

Zóna ICES:

VIII

(ANE/08.)

Španielsko

18 090

Analytický TAC

Francúzsko

2 010

20 100

TAC

20 100

Článok 2

Osobitné ustanovenia o prideľovaní rybolovných možností

Prideľovanie rybolovných možností jednotlivým členským štátom podľa článku 1 sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

zníženia a prerozdelenia vykonané podľa článku 37 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (4);

c)

prerozdelenia vykonané podľa článku 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 (5);

d)

dodatočné vyloďovania povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96;

e)

množstvá zadržané v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 847/96;

f)

zníženia vykonané podľa článkov 105, 106 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

g)

prevody a výmeny kvót podľa článku 20 nariadenia Rady (EÚ) č. 43/2014 (6).

Článok 3

Riadenie presahujúce rok

Na populáciu uvedenú v článku 1 sa na účely nariadenia (ES) č. 847/96 vzťahuje analytický TAC. Uplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 uvedeného nariadenia.

Článok 4

Vyloďovanie úlovkov a vedľajších úlovkov do 1. januára 2015

Od 1. júla 2014 do 31. decembra 2014 sa ryby populácie uvedenej v článku 1 ponechávajú na palube alebo sa vyloďujú, len ak:

a)

tieto úlovky vylovili plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu disponujúceho kvótou a táto kvóta nie je vyčerpaná alebo

b)

tieto úlovky predstavujú časť kvóty Únie, ktorá nebola medzi členské štáty rozdelená ako kvóta a táto kvóta Únie nie je vyčerpaná.

Článok 5

Zasielanie údajov

Pri predkladaní údajov Komisii o vylodených množstvách sardely európskej podľa článkov 33 a 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009 členské štáty použijú kód populácie „ANE/08“.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2014 do 30. júna 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júla 2014

Za Radu

predseda

S. GOZI


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúcich rok (Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).