1.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/38


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 724/2014

z 26. júna 2014

o štandarde na výmenu údajov na účely zasielania údajov vyžadovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 549/2013 by členské štáty mali zasielať Komisii údaje a metaúdaje vyžadované podľa uvedeného nariadenia v súlade so stanoveným štandardom na výmenu údajov a ostatnými praktickými opatreniami, ktoré by mala stanoviť Komisia.

(2)

Používanie jednotného štandardu na výmenu a zasielanie údajov pre štatistiku, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 549/2013, by výrazne prispelo k integrácii pracovných procesov v tejto oblasti štatistiky.

(3)

Iniciatívu SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange, výmena štatistických údajov a metaúdajov) o štatistických a technických štandardoch na výmenu a zdieľanie údajov a metaúdajov zaviedla Banka pre medzinárodné zúčtovanie, Európska centrálna banka, Komisia (Eurostat), Medzinárodný menový fond, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Organizácia Spojených národov a Svetová banka. SDMX poskytuje na výmenu oficiálnej štatistiky štatistické a technické štandardy, okrem iného značkový jazyk SDMX Markup Language so syntaxou XML („formát SDMX-ML“). Preto by sa mala zaviesť nová definícia formátu a štruktúry údajov navrhnutá podľa tohto štandardu. Aby sa uľahčil prechod na nový formát, Komisia by mala počas prvých dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia poskytnúť členským štátom vzory, ktoré možno použiť ako vstupy pre nástroje konverzie na SDMX.

(4)

Komisia by mala sprístupniť podrobnú dokumentáciu týkajúcu sa definícií štruktúry údajov SDMX a poskytnúť usmernenia o ich používaní.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Štandard na zasielanie údajov

Členské štáty poskytujú údaje vyžadované podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013 s použitím definícií štruktúry údajov SDMX.

Článok 2

Technické špecifikácie formátu údajov

Členské štáty poskytujú údaje a metaúdaje vo formáte SDMX-ML.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1.