20.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/48


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 640/2014

z 11. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 63 ods. 4, článok 64 ods. 6, článok 72 ods. 5, článok 76, článok 77 ods. 7, článok 93 ods. 4, článok 101 ods. 1 a článok 120,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1306/213 sa okrem iného zrušuje a nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 (2). Nariadením (EÚ) č. 1306/2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované a vykonávacie akty. S cieľom zaručiť bezproblémové fungovanie systému v novom právnom rámci sa musia prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. Týmito aktmi by sa mali nahradiť predovšetkým pravidlá stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1122/2009 (3).

(2)

Predovšetkým by sa mali stanoviť pravidlá na doplnenie určitých nepodstatných prvkov nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s fungovaním integrovaného administratívneho a kontrolného systému (ďalej len „integrovaný systém“), časovými lehotami na predkladanie žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, podmienkami čiastočného alebo úplného zamietnutia pomoci a čiastočného alebo úplného odňatia neoprávnenej pomoci alebo podpory a určenia administratívnych sankcií na riešenie prípadov neplnenia povinností súvisiacich s podmienkami prijímania pomoci v rámci režimov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (4), podmienkami prijímania podpory v rámci opatrení na rozvoj vidieka stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (5) a pravidlami udržiavania trvalých pasienkov a výpočtu administratívnych sankcií, pokiaľ ide o povinnosti krížového plnenia.

(3)

Popri vymedzení pojmov stanovenom v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 a nariadení (EÚ) č. 1307/2013 je potrebné dodatočné vymedzenie pojmov, aby sa zabezpečilo harmonizované vykonávanie integrovaného systému. Okrem toho je potrebné vymedziť niektoré pojmy, ktoré sa vzťahujú na pravidlá o krížovom plnení.

(4)

Uplatňovanie administratívnych sankcií a odmietnutia alebo odňatia pomoci alebo podpory stanovených v tomto nariadení by nemalo brániť členským štátom v uplatňovaní ich vnútroštátnych trestnoprávnych sankcií, ak sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

(5)

Určité prípady vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, ktoré majú členské štáty uznať, sa vymedzujú v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Mali by sa stanoviť doplňujúce pravidlá umožňujúce členským štátom rozpoznať prípady vyššej moci a mimoriadnych okolností v súvislosti s priamymi platbami, podporou rozvoja vidieka a krížovým plnením. Mala by sa stanoviť lehota, v rámci ktorej má príjemca oznámiť takéto prípady.

(6)

Sú potrebné aj doplňujúce pravidlá, pokiaľ ide o systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, ktorý majú členské štáty prevádzkovať v súlade s článkom 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. V súlade s uvedeným ustanovením sa musia využívať techniky počítačového geografického informačného systému (ďalej len „GIS“). Je potrebné objasniť, ktoré základné požiadavky by mal systém spĺňať a aké ciele v oblasti kvality by mal mať, ako aj aké konkrétne informácie by mali byť dostupné v rámci GIS s cieľom zabezpečiť účinné administratívne krížové kontroly. Preto sa by sa mal systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) pravidelne aktualizovať s cieľom vylúčiť prvky a oblasti, na ktoré zjavne nemožno poskytnúť podporu. Aby sa však zabránilo nestabilite systému, členským štátom by sa mal poskytnúť istý priestor vzhľadom na malé zmeny v maximálnej ploche, na ktorú možno poskytnúť podporu, z dôvodu neistoty pri interpretácii fotografických snímok spôsobenej okrem iného obrysom a stavom referenčných pozemkov.

(7)

S cieľom umožniť členským štátom, aby iniciatívne identifikovali možné nedostatky v systéme a v prípade potreby vykonali nápravné opatrenia, by sa kvalita systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov mala každoročne posúdiť.

(8)

V záujme zabezpečenia riadneho vykonávania režimu základnej platby a súvisiacich platieb, ako sa stanovuje v hlave III nariadenia (EÚ) č. 307/2013, by mali členské štáty zaviesť systém identifikácie a registrácie platobných nárokov, podľa ktorého majú byť platobné nároky vysledovateľné a ktorý okrem iného umožňuje krížovú kontrolu plôch nahlásených na účely režimu základnej platby s platobných nárokmi, ktoré sú k dispozícii každému poľnohospodárovi, a medzi rôznymi platobnými nárokmi ako takými.

(9)

S cieľom umožniť účinnú kontrolu a zabrániť predkladaniu viacerých žiadostí o pomoc rôznym platobným agentúram v jednom členskom štáte, by mali členské štáty zaviesť jednotný systém identifikácie poľnohospodárov, ktorí predkladajú žiadosti o pomoc, na ktoré sa vzťahuje integrovaný systém.

(10)

Zo skúseností vyplýva, že určité krajinné prvky polí, najmä živé ploty, priekopy a kamenné múriky, by sa mali na účely priamych platieb na plochu považovať za súčasť plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu. Je potrebné vymedziť akceptovateľnú šírku krajinných prvkov na poli. Vzhľadom na osobitné environmentálne potreby je vhodné poskytnúť členským štátom istý priestor, pokiaľ ide o limity, ktoré treba zohľadniť v prípadoch, kde sa stanovila regionálna úroda na účel bývalých platieb na plochu za plodiny. Členským štátom by sa však malo povoliť uplatňovať odlišnú metódu v prípade trvalého trávneho porastu s roztrúsenými krajinnými prvkami a stromami, na ktorý sa takáto možnosť nevzťahuje.

(11)

Všetky krajinné prvky podliehajúce požiadavkám a normám uvedeným v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013, ktoré sú súčasťou celkovej plochy poľnohospodárskeho pozemku, by sa mali vzhľadom na ich význam pre udržateľné poľnohospodárstvo považovať za prvky, na ktoré možno poskytnúť podporu.

(12)

Pokiaľ ide o poľnohospodárske pozemky, ktoré zaberá orná pôda alebo trvalý trávny porast a na ktorých rastú stromy, mali by sa stanoviť podmienky výskytu stromov na týchto plochách a ich vplyvu na možnosť poskytnutia podpory na tieto plochy. V záujme právnej istoty by sa mala stanoviť maximálna hustota stromov, ktorú vymedzia členské štáty na základe tradičných postupov pestovania plodín, prírodných podmienok a environmentálnych dôvodov.

(13)

Z dôvodu zjednodušenia a uľahčenia pozorovateľnosti a kontrolovateľnosti priamych platieb by členské štáty mali mať možnosť uplatňovať pomerný systém na stanovenie plochy trvalého trávneho porastu, na ktorú možno poskytnúť podporu, s roztrúsenými prvkami, na ktoré nemožno poskytnúť podporu, akými sú napríklad krajinné prvky a stromy, okrem krajinných prvkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky a normy uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013. Plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu, sa určí pre každý referenčný pozemok podľa vopred stanovených prahov uplatňovaných na úrovni typu homogénnej krajinnej pokrývky. Roztrúsené prvky, ktoré pokrývajú určitý percentuálny podiel referenčného pozemku, možno považovať za súčasť plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu. Preto by sa malo stanoviť, že na plochu s roztrúsenými prvkami patriacu do prvej kategórie s najnižším percentuálnym podielom plochy, na ktorú nemožno poskytnúť podporu, sa nemusia uplatňovať žiadne zrážky.

(14)

Mali by sa zaviesť pravidlá na riešenie situácií, keď posledný termín na predkladanie rôznych žiadostí, nárokov, dokladov alebo zmien pripadá na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu.

(15)

Aby sa správnym orgánom členských štátov umožnilo naplánovať a následne efektívne vykonávať kontroly správnosti žiadostí o pomoc, žiadostí o platbu alebo iných dokumentov, je nevyhnutné dodržiavať lehoty na predkladanie žiadostí o pomoc, žiadostí o platbu a iných vyhlásení, lehoty na zmenu žiadostí o poskytnutie pomoci na plochu alebo žiadostí o platbu a na predkladanie akýchkoľvek podkladov alebo zmlúv. Mali by sa preto prijať pravidlá týkajúce sa lehôt, v rámci ktorých je oneskorené predkladanie žiadostí ešte akceptovateľné. S cieľom povzbudiť príjemcov k dodržiavaniu lehôt by sa malo v prípade oneskoreného predloženia žiadosti uplatňovať zníženie s odrádzajúcim účinkom s výnimkou prípadov, keď sú dôvodom oneskorenia prípady vyššej moci alebo mimoriadne okolnosti.

(16)

S ohľadom na včasné určenie platobných nárokov je pre členské štáty nevyhnutné, aby príjemcovia podávali žiadosti o pridelenie platobných nárokov prípadne o zvýšenie hodnoty platobných nárokov načas. Oneskorené predkladanie takýchto žiadostí by sa preto malo povoliť len v rámci rovnakej dodatočnej lehoty, aká sa určila na oneskorené predkladanie žiadostí o poskytnutie akejkoľvek inej pomoci. Okrem toho by sa malo uplatňovať aj odrádzajúce zníženie, pokiaľ dôvodom oneskorenia nie sú prípady vyššej moci alebo mimoriadne okolnosti.

(17)

Na príjemcov, ktorí príslušným vnútroštátnym orgánom kedykoľvek oznámia nesprávne žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu, by sa nemali vzťahovať žiadne administratívne sankcie bez ohľadu na dôvod neplnenia povinností, pričom výnimkou je prípad, keď bol príjemca informovaný o zámere príslušného orgánu vykonať kontrolu na mieste alebo keď orgán už informoval príjemcu o akomkoľvek prípade neplnenia povinností v prípade žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu.

(18)

Mali by sa stanoviť doplňujúce pravidlá týkajúce sa základu pre výpočet režimov pomoci na plochu a opatrení podpory na plochu, ako aj základu pre výpočet dobrovoľnej viazanej podpory na základe žiadostí o pomoc na chov hospodárskych zvierat v rámci režimov pomoci týkajúcich sa zvierat alebo podpory rozvoja vidieka na základe žiadostí o platbu v rámci podporných opatrení týkajúcich sa zvierat.

(19)

Administratívne sankcie by sa mali stanoviť s ohľadom na zásady odrádzajúcej povahy a proporcionality a osobitné problémy spojené s prípadmi vyššej moci, ako aj mimoriadnych okolností. Administratívne sankcie by mali byť odstupňované podľa závažnosti neplnenia povinností, pričom najprísnejšou sankciou by malo byť úplné vylúčenie z jedného alebo viacerých režimov pomoci na plochu alebo podporných opatrení na plochu na špecifikované obdobie. Mali by sa nimi zohľadniť osobitosti rôznych režimov pomoci alebo podporných opatrení s ohľadom na kritériá oprávnenosti, záväzky a iné povinnosti alebo možnosť, že príjemca nemusí nahlásiť celú svoju plochu, aby tak umelo vytvoril podmienku na oslobodenie od ekologizačných povinností. Administratívne sankcie podľa tohto nariadenia by sa mali považovať za dostatočne odrádzajúce od úmyselného neplnenia povinností.

(20)

S cieľom umožniť členským štátom vykonávať kontroly účinným spôsobom, predovšetkým vzhľadom na kontroly dodržiavania povinností krížového plnenia, je potrebné uložiť príjemcom povinnosť nahlasovať v súlade s článkom 72 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 všetky plochy, ktoré majú k dispozícii, bez ohľadu na to, či na tieto plochy žiadajú o poskytnutie pomoci alebo nie.

(21)

Na určenie plôch, na ktoré možno poskytnúť podporu, a výpočet uplatniteľných znížení je potrebné vymedziť plochy vyčlenené pre rovnakú skupinu plodín. Určitá plocha by sa mala zohľadniť niekoľkokrát, ak je nahlásená na účely pomoci alebo podpory v rámci viac ako jedného režimu pomoci alebo podporného opatrenia. Na účely ekologizácie je však potrebné jasne rozlišovať skupiny plodín.

(22)

Platba pomoci v rámci režimu základných platieb si vyžaduje rovnaký počet platobných nárokov a hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu. Na účely tohto režimu je preto vhodné stanoviť, že výpočet platby v prípade rozporu medzi nahláseným počtom platobných nárokov a nahlásenou plochou by sa mal zakladať na nižšej z týchto hodnôt. Aby sa predišlo situácii, keď by výpočet bol založený na neexistujúcich nárokoch, malo by sa stanoviť, že počet platobných nárokov použitých na výpočet by nemal presiahnuť počet platobných nárokov, ktoré má príjemca k dispozícii.

(23)

V prípade žiadostí o pomoc na plochu a/alebo žiadostí o platbu na plochu sa neplnenie povinností zvyčajne týka častí plôch. Nadhodnotenia pri nahlasovaní, pokiaľ ide o jeden pozemok, sa preto môžu započítať voči podhodnoteniam pri nahlasovaní iných pozemkov pri istej skupine plodín. V rámci určitej tolerancie by sa malo stanoviť, že administratívne sankcie by sa začali uplatňovať až po prekročení tejto tolerancie.

(24)

Navyše sú pri žiadostiach o pomoc a/alebo žiadostiach o platbu na plochu rozdiely medzi celkovou plochou nahlásenou v žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu a celkovou plochou určenou ako plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu, často zanedbateľné. S cieľom zabrániť veľkému počtu menších úprav v žiadostiach by sa malo stanoviť, že žiadosť o pomoc a/alebo žiadosti o platbu sa nemusia upravovať podľa určenej plochy, pokiaľ miera rozdielov nepresiahne určitú úroveň.

(25)

Vzhľadom na osobitosti režimu podpory na bavlnu by sa mali stanoviť osobitné ustanovenia vzhľadom na administratívne sankcie v súvislosti s predmetným režimom.

(26)

Administratívne sankcie v prípade úmyselného nesplnenia požiadaviek oprávnenosti alebo ich nesplnenia z nedbanlivosti by sa mali stanoviť pri zohľadnení zásad odrádzajúcej povahy a proporcionality v prípadoch, keď príjemca, ktorý žiada o zaradenie do režimu pre malých poľnohospodárov, neplní svoje povinnosti.

(27)

Pri režimoch pomoci týkajúcich sa zvierat a podporných opatreniach týkajúcich sa zvierat by sa mali stanoviť administratívne sankcie, pričom treba zohľadniť zásady odrádzajúcej povahy a proporcionality a osobitné problémy súvisiace s prípadmi prirodzených okolností. Administratívne sankcie by mali byť odstupňované podľa závažnosti neplnenia povinností, pričom najprísnejšou sankciou by malo byť úplné vylúčenie z jedného alebo viacerých režimov pomoci alebo podporných opatrení na špecifikované obdobie. Pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti, mali by sa nimi zohľadniť osobitosti rôznych režimov pomoci alebo podporných opatrení. Administratívne sankcie podľa tohto nariadenia by sa mali stanoviť na dostatočne odrádzajúcej úrovni s cieľom odrádzať od úmyselného nadhodnotenia pri nahlasovaní.

(28)

Pokiaľ ide o žiadosti o pomoc v rámci režimov pomoci týkajúcich sa zvierat alebo žiadosti o platbu v rámci podporných opatrení týkajúcich sa zvierat, dôsledkom neplnenia povinností je to, že dotknuté zvieratá nie sú oprávnené na pomoc alebo podporu. Zníženia by sa mali stanoviť už od prvého zvieraťa, pri ktorom sa zistí neplnenie povinností, ale bez ohľadu na úroveň zníženia platieb, mali by existovať menej prísne administratívne sankcie v prípadoch, kde sa neplnenie povinností zistí pri troch alebo menej zvieratách. Vo všetkých ostatných prípadoch by prísnosť administratívnej sankcie mala závisieť od percentuálneho podielu zvierat, pri ktorých sa zistilo neplnenie povinností.

(29)

Ako všeobecné pravidlo by členské štáty mali prijať akékoľvek ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania integrovaného systému. Členským štátom by sa malo umožniť ukladať v prípade potreby dodatočné vnútroštátne sankcie.

(30)

Možnosť robiť opravy bez toho, aby ich dôsledkom boli administratívne sankcie stanovené pre žiadosť o pomoc a žiadosť o platbu, by sa mala vzťahovať aj na nesprávne údaje obsiahnuté v počítačovej databáze týkajúce sa nahláseného hovädzieho dobytka, pri ktorom prípady neplnenia povinností predstavujú porušenie kritéria oprávnenosti, pričom výnimkou je prípad, ak príjemca bol informovaný o zámere príslušného orgánu vykonať kontrolu na mieste alebo keď orgán už informoval príjemcu o akomkoľvek prípade neplnenia povinností v prípade žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu.

(31)

Zamietnutia a odňatia podpory a administratívne sankcie by sa mali v prípade podporných opatrení na rozvoj vidieka stanoviť s ohľadom na zásady odrádzajúcej povahy a proporcionality. Zamietnutia a odňatia podpory by mali byť odstupňované na základe závažnosti, rozsahu, trvania a opätovného výskytu zistených prípadov neplnenia povinností. Zamietnutia a odňatia podpory a administratívne sankcie by mali vzhľadom na kritériá oprávnenosti, záväzky a ostatné povinnosti zohľadňovať osobitosti rôznych podporných opatrení. V prípade vážneho prípadu neplnenia povinností alebo v prípade, že príjemca poskytol nepravdivé dôkazy na účely získania podpory, by sa podpora mala zamietnuť a mala by sa uložiť administratívna sankcia. Najprísnejšou administratívnou sankciou by malo byť vylúčenie z jedného alebo viacerých podporných opatrení alebo druhov operácií na špecifikované obdobie.

(32)

V prípade podporných opatrení na rozvoj vidieka by administratívnymi sankciami nemala byť dotknutá možnosť dočasného pozastavenia podpory, ktorej sa týka neplnenie povinností. Mali by sa stanoviť pravidlá pre vymedzenie prípadov, keď je možné domnievať sa, že príjemca napraví neplnenie povinností v primeranom čase.

(33)

V článku 93 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa v súvislosti s rokmi 2015 a 2016 stanovuje, že pravidlá krížového plnenia musia zahŕňať aj udržiavanie trvalých pasienkov. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že členské štáty by mali pokračovať v plnení svojich povinností v rokoch 2015 a 2016 podľa pomeru stanoveného v roku 2014.

(34)

V záujme jasnosti a s cieľom zaviesť harmonizovaný základ pre posudzovanie prípadov neplnenia povinností a výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií v dôsledku krížového plnenia je potrebné vysvetliť význam termínov opätovné nesplnenie povinnosti, rozsah, závažnosť a trvanie neplnenia povinností. Okrem toho je potrebné vysvetliť, kedy sa neplnenie povinnosti považuje za zistené.

(35)

Pokiaľ ide o neplnenie povinností týkajúcich sa krížového plnenia, administratívne sankcie by sa mali stanoviť pri zohľadnení princípu proporcionality. Mali by sa uplatňovať len vtedy, ak poľnohospodár konal z nedbanlivosti alebo úmyselne, a mali by byť odstupňované podľa závažnosti neplnenia povinností.

(36)

Pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s krížovým plnením, malo by sa okrem odstupňovania administratívnych sankcií podľa zásady proporcionality stanoviť, že od určitého momentu by sa opakované nedodržanie tej istej povinnosti súvisiacej s krížovým plnením malo po predchádzajúcom varovaní poľnohospodára považovať za úmyselné neplnenie povinností.

(37)

Ak navyše členský štát využije za osobitných podmienok možnosť neuplatniť žiadne administratívne sankcie pri neplnení povinností podľa článku 97 ods. 3 a článku 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, mali by sa stanoviť požiadavky na nápravu neplnenia príslušnej povinnosti.

(38)

Pokiaľ ide konkrétne o systém včasného varovania uvedený v článku 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, v prípade, že si príjemca nesplní povinnosť prijať nápravné opatrenie, zníženie by sa malo uplatňovať retroaktívne s ohľadom na rok, na ktorý sa uplatnil systém včasného varovania. Vo výpočte administratívnych sankcií by sa malo takisto zohľadniť prípadné opätovné nesplnenie príslušnej povinnosti v roku následnej kontroly. S cieľom zabezpečiť právnu istotu pre príjemcov by sa mal stanoviť termín na spätné uplatňovanie administratívnych sankcií.

(39)

Vzhľadom na príjemcov viacročných operácií začatých v rámci programov rozvoja vidieka schválených podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/200 (6), ktorým sa uložili povinnosti krížového plnenia, by sa malo stanoviť uplatňovanie nových kontrolných systémov a administratívnych sankcií s cieľom znížiť administratívne bremeno vnútroštátnych orgánov zodpovedných za kontrolu dodržiavania uložených povinností a zabezpečiť zjednodušenie postupov.

(40)

Vzhľadom na prípady neplnenia povinností týkajúcich sa krížového plnenia, pri ktorých nebola uložená administratívna sankcia, keďže na tieto prípady sa vzťahovalo pravidlo de minimis podľa nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 (7) alebo nariadenia (ES) č. 1698/2005, ale pri ktorých členské štáty museli zabezpečiť, aby príjemcovia napravili dané neplnenie povinností, by sa mali stanoviť prechodné pravidlá na zabezpečenie súladu medzi povinnosťou realizovať následnú kontrolu existujúcou pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a novými pravidlami, ktoré v tomto ohľade obsahuje dané nariadenie.

(41)

Z dôvodu prehľadnosti a právnej istoty je potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 1122/2009. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2011 (8) by sa takisto malo zrušiť.

(42)

So zreteľom na článok 119 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by sa toto nariadenie malo uplatňovať na žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu vzťahujúce sa na hospodárske roky alebo prémiové obdobia začínajúce od 1. januára 2015,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa zavádzajú ustanovenia, ktorými sa dopĺňajú niektoré nepodstatné prvky nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o:

a)

podmienky čiastočného alebo úplného zamietnutia alebo odňatia pomoci alebo podpory;

b)

určenie administratívnej sankcie, ktorá sa má ukladať, a stanovenie jej konkrétnej sadzby;

c)

určenie prípadov, v ktorých sa administratívna sankcia neuplatňuje;

d)

pravidlá platné na obdobia, dátumy a časové lehoty, pri ktorých konečný termín podania žiadosti alebo zmeny pripadá na sviatok, sobotu alebo nedeľu;

e)

osobitné vymedzenia pojmov na zabezpečenie harmonizovaného vykonávania integrovaného systému;

f)

základné prvky a technické predpisy pre systém na určovanie poľnohospodárskych pozemkov a určovanie príjemcov;

g)

základné prvky, technické predpisy a požiadavky na kvalitu systému na určovanie a evidenciu platobných nárokov;

h)

základ pre výpočet pomoci vrátane pravidiel pre riešenie niektorých prípadov, v ktorých sa na plochách, na ktoré možno poskytnúť podporu, nachádzajú krajinné prvky alebo stromy;

i)

dodatočné pravidlá pre sprostredkovateľov, ako sú útvary, orgány a organizácie zapojené do procesu udeľovania pomoci alebo podpory;

j)

udržiavanie trvalých pasienkov vo vzťahu ku krížovému plneniu;

k)

harmonizovaný základ pre výpočet administratívnych sankcií súvisiacich s krížovým plnením;

l)

podmienky pre uplatňovanie a výpočet administratívnych sankcií súvisiacich s krížovým plnením;

m)

doplnok k pravidlám stanoveným v nariadení (EÚ) č. 1306/2013 s cieľom zabezpečiť plynulý prechod zo zrušených pravidiel na nové pravidlá.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely integrovaného systému uvedeného v článku 67 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa uplatňuje vymedzenie pojmov v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a v článku 67 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„príjemca“ je poľnohospodár podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a uvedený v článku 9 uvedeného nariadenia, príjemca podliehajúci krížovému plneniu v zmysle článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a/alebo príjemca, ktorý dostáva podporu na rozvoj vidieka uvedenú v článku 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (9);

2.

„neplnenie povinnosti“ je:

a)

pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti, záväzky alebo iné povinnosti týkajúce sa podmienok udelenia pomoci alebo podpory uvedené v článku 67 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, akékoľvek nedodržiavanie týchto kritérií oprávnenosti, záväzkov alebo iných povinností; alebo

b)

pokiaľ ide o krížové plnenie, neplnenie povinných požiadaviek na hospodárenie, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Únie, neplnenie noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy, ktoré vymedzili členské štáty v súlade s článkom 94 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, alebo neplnenie udržiavania trvalých pasienkov uvedených v článku 93 ods. 3 uvedeného nariadenia;

3.

„žiadosť o podporu“ je žiadosť o podporu alebo o zaradenie do opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

4.

„žiadosť o platbu“ je žiadosť príjemcu o platbu od vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

5.

„iné vyhlásenie“ je akékoľvek vyhlásenie alebo dokument iné/-ý než žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu, ktoré príjemca alebo tretia strana musia predložiť alebo uschovať, aby spĺňali osobitné požiadavky určitých opatrení na rozvoj vidieka;

6.

„opatrenia na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému“ sú podporné opatrenia poskytnuté v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. a) a b) a článkami 28 až 31, článkami 33, 34 a 40 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a prípadne článkom 35 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 s výnimkou opatrení uvedených v článku 28 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, a opatrenia podľa článku 21 ods. 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o náklady na zriadenie;

7.

„systém identifikácie a registrácie zvierat“ je systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (10) a/alebo systém identifikácie a registrácie oviec a kôz zriadený nariadením Rady (ES) č. 21/2004 (11);

8.

„ušný štítok“ je ušný štítok určený na identifikáciu jednotlivých jedincov hovädzieho dobytka uvedený v článku 3 písm. a) a článku 4 nariadenia (ES) č. 1760/2000 a/alebo ušný štítok určený na identifikáciu oviec a kôz jednotlivo uvedený v bode A.3. prílohy k nariadeniu (ES) č. 21/2004;

9.

„počítačová databáza zvierat“ je počítačová databáza uvedená v článku 3 písm. b) a článku 5 nariadenia (ES) č. 1760/2000 a/alebo ústredný register alebo počítačová databáza uvedená v článku 3 ods. 1 písm. d), článku 7 a článku 8 nariadenia (ES) č. 21/2004;

10.

„pas zvieraťa“ je pas zvieraťa uvedený v článku 3 písm. c) a článku 6 nariadenia (ES) č. 1760/2000;

11.

„register“ v súvislosti so zvieratami je register vedený držiteľmi zvierat uvedený v článku 3 písm. d) a článku 7 nariadenia (ES) č. 1760/2000 a/alebo register uvedený v článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 5 nariadenia (ES) č. 21/2004;

12.

„identifikačný kód“ je identifikačný kód uvedený v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1760/2000 a/alebo kódy uvedené v bode A.2. prílohy k nariadeniu (ES) č. 21/2004;

13.

„režim pomoci na zvieratá“ je dobrovoľné opatrenie viazanej podpory stanovené v kapitole 1 hlavy IV nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, keď ročná platba poskytovaná v rámci vymedzených kvantitatívnych obmedzení je založená na stanovenom počte zvierat;

14.

„podporné opatrenia na zvieratá“ sú opatrenia na rozvoj vidieka alebo druhy operácií, pri ktorých je podpora založená na nahlásenom počte zvierat alebo nahlásenom počte dobytčích jednotiek;

15.

„žiadosť o pomoc na dobytok“ je žiadosť o platbu pomoci, pri ktorej ročná platba poskytovaná v rámci vymedzených kvantitatívnych limitov je založená na stanovenom počte zvierat v rámci dobrovoľnej viazanej podpory stanovenej v kapitole 1 hlavy IV nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

16.

„nahlásené zvieratá“ sú zvieratá, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o pomoc na dobytok v rámci režimu pomoci na zvieratá alebo žiadosť o platbu na podporné opatrenie na zvieratá;

17.

„zviera, na ktoré možno poskytnúť pomoc“ je zviera, ktoré by a priori mohlo spĺňať kritériá oprávnenosti na prijímanie pomoci v rámci režimu pomoci na zvieratá alebo podpory v rámci podporného opatrenia na zvieratá v príslušnom roku nároku;

18.

„určené zviera“ je:

a)

pokiaľ ide o režim pomoci na zvieratá, zviera, v prípade ktorého sa splnili všetky podmienky stanovené v pravidlách poskytovania pomoci; alebo

b)

pokiaľ ide o podporné opatrenie na zvieratá, zviera určené prostredníctvom administratívnej kontroly alebo kontroly na mieste;

19.

„držiteľ zvieraťa“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá, či už trvalo alebo dočasne, aj počas ich prepravy alebo obchodovania s nimi;

20.

„režimy pomoci na plochu“ sú priame platby na plochu v zmysle článku 67 ods. 4 písm. b) nariadenia 1306/2013 s výnimkou osobitných opatrení pre poľnohospodárstvo v najodľahlejších regiónoch Únie uvedených v kapitole IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 (12) a osobitných opatrení pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori uvedených v kapitole IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 (13);

21.

„opatrenia podpory na plochu“ sú opatrenia na rozvoj vidieka alebo druhy operácií, pri ktorých je podpora založená na veľkosti nahlásenej plochy;

22.

„používanie“ v súvislosti s plochou je používanie plochy vzhľadom na druh plodiny uvedenej v článku 44 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, druh trvalého trávneho porastu vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. h) uvedeného nariadenia, trvalé pasienky vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia alebo plochy trávnych porastov okrem trvalých trávnych porastov alebo trvalých pasienkov, alebo zelený porast alebo absenciu plodiny;

23.

„určená plocha“ je:

a)

pokiaľ ide o režimy pomoci na plochu, plocha, v prípade ktorej sú splnené všetky kritériá oprávnenosti alebo iné povinnosti týkajúce sa podmienok udelenia pomoci, bez ohľadu na počet platobných nárokov, ktorými disponuje príjemca; alebo

b)

pokiaľ ide o opatrenia podpory na plochu, plocha parciel alebo pozemkov určených prostredníctvom administratívnej kontroly alebo kontroly na mieste;

24.

„geografický informačný systém“ (ďalej len „GIS“) sú počítačové technológie geografického informačného systému uvedeného v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

25.

„referenčný pozemok“ je geograficky vymedzená plocha, ktorá si uchováva jedinečnú identifikáciu zaznamenanú v identifikačnom systéme poľnohospodárskych pozemkov uvedenom v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

26.

„geografický materiál“ sú mapy alebo iné dokumenty používané na prenos obsahu GIS medzi žiadateľmi o poskytnutie pomoci alebo podpory a členskými štátmi.

2.   Na účely hlavy IV tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov v hlave VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Navyše „normy“ sú všetky normy vymedzené členskými štátmi v súlade s článkom 94 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ako aj povinnosti v súvislosti s trvalými pasienkami podľa článku 93 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Článok 3

Uplatňovanie trestnoprávnych sankcií

Uplatňovaním administratívnych sankcií a odmietnutia alebo odňatia pomoci alebo podpory stanovených v tomto nariadení nie je dotknuté uplatňovanie trestnoprávnych sankcií, ak sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 4

Vyššia moc a mimoriadne okolnosti

1.   Pokiaľ ide o priame platby, ak príjemca nie je schopný plniť kritériá oprávnenosti alebo iné povinnosti v dôsledku vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, zachováva si právo na poskytnutie pomoci na plochu alebo zvieratá, na ktoré bolo možné poskytnúť pomoc v čase, keď sa vyskytol prípad vyššej moci alebo mimoriadne okolnosti.

Pokiaľ ide o podporné nariadenia na rozvoj vidieka podľa článkov 28, 29, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ak príjemca nie je schopný plniť záväzok v dôsledku vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, príslušná platba sa odníme pomerným spôsobom za roky, počas ktorých sa vyskytli prípady vyššej moci alebo mimoriadne okolnosti. Odňatie sa týka iba tých častí záväzku, pri ktorých nedošlo k vynaloženiu dodatočných nákladov alebo ušlého príjmu pred výskytom vyššej moci alebo mimoriadnych okolností. K odňatiu v súvislosti s kritériami oprávnenosti a ostatnými povinnosťami nedochádza a neuplatňuje sa žiadna administratívna sankcia.

Pokiaľ ide o ostatné podporné opatrenia na rozvoj vidieka, členské štáty nesmú vyžadovať čiastočné ani úplné vrátenie podpory v prípade vyššej moci alebo mimoriadnych okolností. V prípade viacročných záväzkov alebo platieb sa vrátenie podpory vyplatenej v predchádzajúcich rokoch nevyžaduje a platnosť záväzku alebo platby pokračuje v nasledujúcich rokoch v súlade s ich pôvodnou dobou trvania.

Ak sa neplnenie povinností vyplývajúce z takéhoto prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností týka krížového plnenia, zodpovedajúca administratívna sankcia uvedená v článku 91 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa neuplatňuje.

2.   Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa spolu s relevantným dôkazom k spokojnosti príslušného orgánu písomne oznámia tomuto orgánu do pätnástich pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť.

HLAVA II

INTEGROVANÝ ADMINISTRATÍVNY A KONTROLNÝ SYSTÉM

KAPITOLA I

POŽIADAVKY SYSTÉMU

Článok 5

Identifikácia poľnohospodárskych pozemkov

1.   Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov uvedený v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 funguje na úrovni referenčných pozemkov. Referenčný pozemok obsahuje jednotku pôdy predstavujúcu poľnohospodársku oblasť podľa článku 4 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Ak je to vhodné, referenčný pozemok zahŕňa aj oblasti uvedené v článku 32 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a poľnohospodársku pôdu podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Členské štáty vymedzia referenčný pozemok takým spôsobom, aby bola zabezpečená jeho merateľnosť, aby sa dala jednoznačne a presne zistiť poloha každého každoročne vykázaného pozemku a aby bolo vymedzenie referenčného pozemku v zásade dlhodobé.

2.   Členské štáty takisto zabezpečia, aby boli nahlásené poľnohospodárske pozemky spoľahlivo identifikované. Vyžadujú najmä, aby žiadosti o poskytnutie pomoci a žiadosti o platbu boli doložené konkrétnymi informáciami alebo sprevádzané dokumentmi špecifikovanými príslušným orgánom, ktoré umožnia zistiť polohu každého poľnohospodárskeho pozemku a zmerať ho. V prípade každého referenčného pozemku členské štáty:

a)

určia maximálnu plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, na účely režimov pomoci uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013;

b)

určia maximálnu plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, na účely opatrení, ktoré sa týkajú plochy a ktoré sú uvedené v článkoch 28 až 31 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

c)

určia polohu a veľkosť tých oblastí ekologického záujmu uvedených v článku 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, o ktorých členský štát rozhodol, že sa majú považovať za oblasť ekologického záujmu. Na tento účel musia členské štáty uplatňovať konverzné a/alebo váhové faktory uvedené v prílohe X k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, ak je to vhodné;

d)

určia, či sa uplatňujú ustanovenia týkajúce sa horských oblastí, oblastí, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam a iných oblastí s osobitnými obmedzeniami podľa článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, oblastí sústavy Natura 2000, oblastí, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (14), poľnohospodárskej pôdy, na ktorú bolo vydané povolenie na pestovanie bavlny podľa článku 57 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, plôch prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodu iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, oblastí určených členskými štátmi na účely regionálneho a/alebo kolektívneho vykonávania ustanovení o oblastiach ekologického záujmu v súlade s článkom 46 ods. 5 a ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, oblastí, ktoré boli oznámené Komisii v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, plôch pokrytých trvalými trávnymi porastmi, ktoré sú ekologicky citlivé v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS (15) alebo smernica Európskemu parlamentu a Rady 2009/147/ES (16), a ďalších citlivých oblastí uvedených v článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a/alebo oblastí, ktoré určili členské štáty v súlade s článkom 48 daného nariadenia.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby bola maximálna plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu, na referenčný pozemok podľa odseku 2 písm. a) správne kvantifikovaná v rozpätí maximálne 2 %, pričom sa zohľadní obrys a stav referenčného pozemku.

4.   Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v článku 21 ods. 1 písm. a), článkoch 30 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, členské štáty môžu stanoviť vhodné alternatívne systémy na jednoznačnú identifikáciu pôdy, ktorá je predmetom podpory, ak je uvedená pôda pokrytá lesmi.

5.   GIS funguje na základe vnútroštátneho súradnicového referenčného systému vymedzeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (17), ktorý umožňuje štandardizované meranie a jedinečnú identifikáciu poľnohospodárskych pozemkov príslušného členského štátu. Pokiaľ sa používajú rozličné súradnicové systémy, musia sa vzájomne vylučovať a každý z nich musí zabezpečiť jednotnosť medzi jednotlivými informáciami, ktoré sa vzťahujú na tú istú polohu.

Článok 6

Posúdenie kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov

1.   Členské štáty každoročne posúdia kvalitu systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov na účely režimu základných platieb, ako aj režimu jednotnej platby na plochu podľa hlavy III kapitoly 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Plnenie požiadaviek sa posudzuje na dvoch úrovniach.

Prvá úroveň zahŕňa tieto prvky na posúdenie kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov:

a)

správnu kvantifikáciu maximálnej plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu;

b)

podiel a rozloženie referenčných pozemkov, pri ktorých sa v maximálnej ploche, na ktorú možno poskytnúť podporu, zohľadňujú plochy, na ktoré nemožno poskytnúť podporu, alebo nezohľadňuje poľnohospodárska plocha;

c)

výskyt referenčných pozemkov s rozhodujúcimi nedostatkami.

Druhá úroveň zahŕňa tieto kvalitatívne prvky na určenie možných nedostatkov systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov:

a)

kategorizácia referenčných pozemkov, pri ktorých sa v maximálnej ploche, na ktorú možno poskytnúť podporu, zohľadňujú plochy, na ktoré nemožno poskytnúť podporu, nezohľadňuje sa poľnohospodárska plocha alebo ktoré majú rozhodujúci nedostatok;

b)

pomer nahlásenej plochy vo vzťahu k maximálnej ploche, na ktorú možno poskytnúť podporu, vo vnútri referenčných pozemkov;

c)

celkový percentuálny podiel referenčných pozemkov, ktoré sa v priebehu rokov zmenili.

Ak výsledky posúdenia kvality odhalili nedostatky v systéme, členský štát prijme vhodné nápravné opatrenia.

2.   Členské štáty vykonajú posúdenie uvedené v odseku 1 na základe vzorky referenčných pozemkov, ktoré vyberie a poskytne Komisia. Použijú údaje, vďaka ktorým je možné posúdiť súčasnú situáciu v teréne.

3.   Správa o posúdení, prípadné opravné opatrenia a harmonogram ich vykonania, sa Komisii zašlú najneskôr do 31. januára po skončení príslušného kalendárneho roku.

Článok 7

Identifikácia a registrácia platobných nárokov

1.   Systémom identifikácie a registrácie platobných nárokov stanoveným v článku 71 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 je elektronický register na úrovni členských štátov, ktorý musí zabezpečiť, najmä s ohľadom na krížové kontroly podľa odseku 1 uvedeného článku, efektívnu vysledovateľnosť platobných nárokov, pokiaľ ide o tieto prvky:

a)

držiteľa;

b)

ročné hodnoty;

c)

dátum stanovenia;

d)

dátum poslednej aktivácie;

e)

pôvod, najmä s ohľadom na jeho pridelenie, pôvodné, národné alebo regionálne rezervy, ako aj nákup, prenájom a dedičstvo;

f)

ak sa uplatňuje článok 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) 1307/2013, nároky zachované podľa uvedeného ustanovenia;

g)

prípadné regionálne obmedzenia.

2.   Členské štáty s viac ako jednou platobnou agentúrou sa môžu rozhodnúť prevádzkovať elektronický register na úrovni platobnej agentúry. V takomto prípade dotknutý členský štát zabezpečí vzájomnú kompatibilitu rôznych registrov.

Článok 8

Identifikácia príjemcov

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, jednotným systémom na zaznamenávanie totožnosti každého príjemcu stanoveným v článku 73 uvedeného nariadenia sa musí zaručiť jedinečná identifikácia, pokiaľ ide o všetky žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu alebo iné vyhlásenia, ktoré predložil ten istý príjemca.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSKE POZEMKY S KRAJINNÝMI PRVKAMI A STROMAMI

Článok 9

Určenie oblastí, v ktorých sa na poľnohospodárskom pozemku nachádzajú krajinné prvky a stromy

1.   Ak sú určité krajinné prvky, najmä živé ploty, priekopy a múry, v určitých regiónoch tradične súčasťou osvedčených postupov poľnohospodárskeho pestovania alebo využívania zdrojov na poľnohospodárskej ploche v určitých regiónoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť, že príslušná plocha sa má považovať za súčasť plochy poľnohospodárskeho pozemku, na ktorú možno poskytnúť podporu, v zmysle článku 67 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ nepresiahne celkovú šírku, ktorú určia dotknuté členské štáty. Uvedená šírka zodpovedá tradičnej šírke v predmetnom regióne a nesmie presiahnuť dva metre.

Ak však členské štáty oznámili Komisii pred 9. decembrom 2009 šírku viac než dva metre v súlade s článkom 30 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 (18), táto šírka sa ešte môže uplatňovať.

Prvý a druhý pododsek sa nevzťahuje na trvalý trávny porast s roztrúsenými krajinnými prvkami a stromami, ak sa dotknutý členský štát rozhodol uplatňovať pomerný systém v súlade s článkom 10.

2.   Všetky krajinné prvky podliehajúce požiadavkám a normám uvedeným v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013, ktoré sú súčasťou celkovej plochy poľnohospodárskeho pozemku, sa považujú za súčasť plochy uvedeného poľnohospodárskeho pozemku, na ktorú možno poskytnúť podporu.

3.   Poľnohospodársky pozemok, na ktorom sa nachádzajú roztrúsené stromy, sa považuje za plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

poľnohospodárske činnosti možno vykonávať podobne ako na pozemkoch bez stromov na tej istej ploche; a

b)

počet stromov na hektár nie je vyšší ako maximálna hustota.

Maximálnu hustotu uvedenú v písm. b) prvého pododseku stanovia a nahlásia členské štáty na základe tradičných postupov pestovania plodín, prírodných podmienok a environmentálnych dôvodov. Nesmie presiahnuť 100 stromov na hektár. Tento limit však neplatí vo vzťahu k opatreniam uvedeným v článku 28 a 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Tento odsek sa nevzťahuje na roztrúsené ovocné stromy, z ktorých sa opakovane zberá úroda, na roztrúsené stromy, ktoré možno spásať v trvalom trávnom poraste, a na trvalý trávny porast s roztrúsenými krajinnými prvkami a stromami, v prípade ktorých sa dotknutý členský štát rozhodol uplatňovať pomerný systém v súlade s článkom 10.

Článok 10

Pomerný systém pre trvalý trávny porast s krajinnými prvkami a stromami

1.   Pokiaľ ide o trvalý trávny porast s roztrúsenými prvkami, na ktoré nemožno poskytnúť podporu, ako sú krajinné prvky a stromy, členský štát sa môže pri určovaní plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu v rámci referenčného pozemku, rozhodnúť pre uplatňovanie pomerného systému.

Pomerný systém uvedený v prvom pododseku tvoria rôzne kategórie typov homogénnej krajinnej pokrývky, na ktoré sa uplatňuje stanovený koeficient zníženia založený na percentuálnom podiele plochy, na ktorú nemožno poskytnúť podporu. Kategória s najnižším percentuálnym podielom plochy, na ktorú nemožno poskytnúť podporu, nesmie prekročiť 10 % plochy, na ktorú nemožno poskytnúť podporu, a na túto kategóriu sa neuplatňuje žiaden koeficient zníženia.

2.   Všetky krajinné prvky podliehajúce požiadavkám a normám uvedeným v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013, ktoré sú súčasťou celkovej plochy poľnohospodárskeho pozemku, sa považujú za súčasť plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu.

3.   Tento článok sa nevzťahuje na trvalý trávny porast s ovocnými stromami, z ktorých sa zberá opakovaná úroda.

KAPITOLA III

ŽIADOSTI O POMOC A ŽIADOSTI O PLATBU

Článok 11

Jednotná žiadosť

Jednotná žiadosť sa musí prinajmenej vzťahovať na žiadosť o priame platby podľa článku 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu a iné režimy pomoci na plochu.

Článok 12

Výnimka pri termíne predloženia

Odchylne od článku 5 ods. 1 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (19), pokiaľ je termín na predloženie žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu, žiadosti o platbu, iných vyhlásení alebo akýchkoľvek iných podkladov alebo zmlúv alebo termín na oznámenie zmeny jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu štátnym sviatkom, sobotou alebo nedeľou, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň.

Prvý odsek sa vzťahuje aj na posledný možný dátum oneskoreného predloženia podľa článku 13 ods. 1 tretieho pododseku a na posledný možný dátum oneskoreného predloženia uvedený v článku 14 druhom pododseku, pokiaľ ide o predkladanie žiadostí príjemcov o pridelenie alebo zvýšenie platobných nárokov.

Článok 13

Oneskorené predloženie žiadosti

1.   S výnimkou prípadov vyššej moci a mimoriadnych okolností podľa článku 4, predloženie žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu podľa tohto nariadenia po konečnom termíne predloženia, ktorý určí Komisia na základe článku 78 písm. b) nariadenia (EÚ) 1306/2013, má za následok zníženie sumy, na ktorú by mal príjemca nárok, ak by boli tieto žiadosti podané včas, o 1 % za každý pracovný deň.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek konkrétne opatrenia prijímané členskými štátmi, pokiaľ ide o potrebu predložiť akékoľvek podklady včas s cieľom umožniť naplánovanie a vykonanie efektívnych kontrol, sa prvý pododsek uplatňuje aj s ohľadom na žiadosti o podporu, dokumenty, zmluvy alebo iné vyhlásenia, ktoré sa majú predložiť príslušnému orgánu, pokiaľ sú takéto žiadosti o podporu, dokumenty, zmluvy alebo vyhlásenia nevyhnutné na posúdenie oprávnenosti na získanie príslušnej pomoci alebo podpory. V takomto prípade sa uplatní zníženie splatnej sumy príslušnej pomoci alebo podpory.

Ak takéto omeškanie presiahne 25 kalendárnych dní, žiadosti sa považujú za neprípustné a príjemcovi sa neposkytne žiadna pomoc ani podpora.

2.   S výnimkou prípadov vyššej moci a mimoriadnych okolností uvedených v článku 4, ak príjemca režimov stanovených v článkoch 46 a 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (20), ktorý musí takisto plniť povinnosti súvisiace s krížovým plnením v súlade s článkom 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, nepredloží formulár jednotnej žiadosti do konečného dátumu uvedeného v prvom pododseku odseku 1 tohto článku, uplatňuje sa 1 % zníženie za každý pracovný deň. Maximálne zníženie sa obmedzuje na 25 %. Percento zníženia sa uplatňuje na celú sumu platieb súvisiacich s opatreniami podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vydelenú tromi, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu a konverziu.

3.   S výnimkou prípadov vyššej moci a mimoriadnych okolností podľa článku 4, predloženie zmeny jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu po konečnom termíne na predloženie zmeny alebo žiadosti, ktorý určí Komisia na základe článku 78 písm. b) nariadenia 1306/2013, má za následok zníženie súm týkajúcich sa skutočného používania príslušných poľnohospodárskych pozemkov o 1 % za každý pracovný deň.

Zmeny jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu sú prípustné len do najneskoršieho možného dátumu na oneskorené predloženie jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu, ako sa uvádza v treťom pododseku odseku 1. Ak je však uvedený dátum skorší alebo rovnaký ako konečný termín na predloženie zmeny jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu, ako sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku, zmeny jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu sa po tomto dátume považujú za neprípustné.

Článok 14

Oneskorené predloženie žiadosti o pridelenie platobných nárokov

S výnimkou prípadov vyššej moci alebo mimoriadnych okolností uvedených v článku 4 tohto nariadenia, predloženie žiadosti o pridelenie platobných nárokov prípadne zvýšenie ich hodnoty po konečnom termíne, ktorý na tento účel určí Komisia na základe článku 78 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, má v danom roku za následok zníženie súm, ktoré sa majú vyplatiť vzhľadom na platobné nároky, prípadne vzhľadom na zvýšenie hodnoty platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť príjemcovi, o 3 % za každý pracovný deň.

Ak takéto omeškanie presiahne 25 kalendárnych dní, žiadosť sa považuje za neprípustnú a príjemcovi sa nepridelia žiadne platobné nároky, alebo sa prípadne nezvýši ich hodnota.

KAPITOLA IV

VÝPOČET POMOCI A ADMINISTRATÍVNYCH SANKCIÍ TÝKAJÚCICH SA REŽIMOV PRIAMYCH PLATIEB A OPATRENÍ NA ROZVOJ VIDIEKA V ROZSAHU PÔSOBNOSTI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

ODDIEL 1

Všeobecné pravidlá

Článok 15

Výnimky z uplatňovania administratívnych sankcií

1.   Administratívne sankcie stanovené v tejto kapitole sa neuplatňujú na tie časti žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu, v prípade ktorých príjemca písomne informoval príslušný orgán o tom, že žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu je nesprávna alebo sa stala po podaní nesprávnou, za predpokladu, že príjemca nebol informovaný o zámere príslušného orgánu vykonať kontrolu na mieste a orgán ešte neinformoval príjemcu o nesplnení povinnosti pri danej žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu.

2.   Informácie, ktoré príjemca poskytol podľa prvého pododseku, majú za následok, že žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu sa upraví podľa skutočnej situácie.

Článok 16

Nenahlásenie všetkých plôch

1.   Ak v danom roku príjemca nenahlási všetky poľnohospodárske pozemky súvisiace s plochami uvedenými v článku 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a rozdiel medzi celkovou plochou nahlásenou v jednotnej žiadosti a/alebo žiadosti o platbu na jednej strane a nahlásenou plochou plus celkovou plochou nenahlásených pozemkov na druhej strane predstavuje viac než 3 % nahlásenej plochy, celková suma priamych platieb na plochu a/alebo podpory v rámci podporných opatrení na plochu splatná predmetnému príjemcovi v danom roku sa zníži maximálne o 3 % v závislosti od závažnosti opomenutia.

Sankcia vypočítaná v súlade s prvým pododsekom sa zníži o sumu administratívnej sankcie uloženej v súlade s článkom 28 ods. 2

2.   Odsek 1 sa takisto uplatňuje na platby v súvislosti s režimami stanovenými v článkoch 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 [sCMO], pokiaľ sa na príjemcu vzťahujú povinnosti súvisiace s krížovým plnením v súlade s článkom 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Percento zníženia sa uplatňuje na celú sumu platieb súvisiacich s opatreniami podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vydelenú tromi, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu a konverziu.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na platby podľa režimu pre malých poľnohospodárov stanoveného v hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

ODDIEL 2

Režimy pomoci na plochu, s výnimkou platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, alebo podporné opatrenia na plochu

Článok 17

Všeobecné zásady

1.   Na účely tohto oddielu sa podľa potreby rozlišujú tieto skupiny plodín:

a)

plochy nahlásené na účely aktivácie platobných nárokov v rámci režimu základných platieb alebo na účely poskytnutia jednotnej platby na plochu;

b)

skupina pri každej z plôch nahlásených na účely akéhokoľvek iného režimu pomoci alebo podporného opatrenia na plochu, v prípade ktorých sa uplatňuje odlišná miera pomoci alebo podpory;

c)

plochy nahlásené pod položkou „iné spôsoby využitia“.

2.   Pokiaľ tá istá plocha tvorí základ žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu v rámci viac ako jedného režimu pomoci alebo podporného opatrenia na plochu, táto plocha sa zohľadní samostatne pri každom z takýchto režimov pomoci alebo podporných opatrení.

Článok 18

Základ výpočtu pri platbách na plochu

1.   Vzhľadom na žiadosti o pomoc v rámci režimu základných platieb, režimu pre malých poľnohospodárov, prerozdeľovacej platby, platby na oblasti s prírodnými prekážkami a prípadne v rámci režimu pre mladých poľnohospodárov v tom členskom štáte, ktorý uplatňuje režim základných platieb, platia tieto ustanovenia:

a)

ak počet nahlásených platobných nárokov presahuje počet platobných nárokov, ktoré má príjemca k dispozícii, počet nahlásených platobných nárokov sa zníži na počet platobných nárokov, ktoré má príjemca k dispozícii;

b)

ak je rozdiel medzi počtom nahlásených platobných nárokov a nahlásenou plochou, nahlásená plocha sa upraví podľa nižšej z číselných hodnôt.

Tento odsek sa neuplatňuje v prvom roku prideľovania platobných nárokov.

2.   V prípade platieb mladým poľnohospodárom a v prípade, že si členský štát zvolí platobnú metódu stanovenú v článku 50 ods. 6, 7 a 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013; ak plocha nahlásená v rámci režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu presahuje limit, ktorý stanovil členský štát v súlade s článkom 50 ods. 9 uvedeného nariadenia, nahlásená plocha sa zredukuje na daný limit.

3.   V prípade prerozdeľovacej platby, ak plocha nahlásená v rámci režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu presahuje limity, ktoré stanovil členský štát v súlade s článkom 41 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, nahlásená plocha sa zredukuje na daný limit.

4.   V prípade platby na oblasti s prírodnými prekážkami a v prípade, že si členský štát zvolí platobnú metódu stanovenú v článku 48 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ak plocha nahlásená v rámci režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu presiahne maximálny počet hektárov, ktorý stanovil členský štát, nahlásená plocha sa zredukuje na daný počet.

5.   V prípade žiadostí o pomoc a/alebo žiadostí o platbu v rámci režimov pomoci na plochu alebo podporných opatrení na plochu, ak sa zistí, že plocha určenej skupiny plodín je väčšia než plocha nahlásená v žiadosti o pomoc, na výpočet pomoci sa použije nahlásená plocha.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté administratívne sankcie v súlade s článkom 19, v prípade žiadostí o pomoc a/alebo žiadosti o platbu v rámci režimu pomoci na plochu alebo podporného opatrenia na plochu, ak nahlásená plocha presahuje plochu určenú pre skupinu plodín, ako sa uvádza v článku 17 ods. 1, pomoc sa vypočíta na základe plochy určenej pre predmetnú skupinu plodín.

Bez toho však, aby bol dotknutý článok 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ak rozdiel medzi celkovou určenou plochou a celkovou plochou nahlásenou na účely platby v rámci režimov priamej pomoci stanovených v hlavách III, IV a V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo celkovou plochou nahlásenou na účely platby v rámci podporného opatrenia na plochu je menej ako 0,1 hektára alebo sa rovná 0,1 hektára, určená plocha sa stanoví na úrovni nahlásenej plochy. Pri tomto výpočte sa zohľadňuje len nadhodnotenie pri nahlasovaní plôch na úrovni skupiny plodín podľa článku 17 ods. 1

Druhý pododsek sa neuplatňuje, ak uvedený rozdiel predstavuje viac ako 20 % celkovej plochy nahlásenej na účely platieb.

7.   Na účely výpočtu pomoci v rámci režimu základných platieb sa zohľadňuje priemer hodnôt rôznych platobných nárokov vo vzťahu k príslušnej nahlásenej ploche.

Článok 19

Administratívne sankcie v prípade nadhodnotenia pri nahlasovaní

1.   Ak vzhľadom na skupiny plodín uvedené v článku 17 ods. 1 plocha nahlásená na účely akéhokoľvek režimu pomoci na plochu alebo podporného opatrenia na plochu presahuje plochu určenú v súlade s článkom 18, pomoc sa vypočíta na základe určenej plochy zredukovanej o dvojnásobok zisteného rozdielu, ak daný rozdiel presahuje buď 3 % alebo dva hektáre, ale nepresahuje 20 % určenej plochy.

Ak je rozdiel väčší ako 20 % určenej plochy, žiadna pomoc alebo podpora na plochu sa na predmetnú skupinu plodín neposkytuje.

2.   Ak je rozdiel väčší ako 50 %, žiadna pomoc alebo podpora na plochu sa na predmetnú skupinu plodín neposkytuje. Navyše sa príjemcovi uloží dodatočná sankcia rovnajúca sa sume pomoci alebo podpory zodpovedajúcej rozdielu medzi nahlásenou plochou a plochou určenou v súlade s článkom 18.

3.   Ak sumu vypočítanú v súlade s odsekmi 1 a 2 nie je možné v plnej miere započítať v priebehu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia v súlade s pravidlami, ktoré stanoví Komisia na základe článku 57 ods. 2 nariadenia (EU) č. 1306/2013, nevyrovnaný zostatok sa zruší.

Článok 20

Administratívne sankcie v súvislosti s osobitnou platbou na bavlnu

Bez toho, aby boli dotknuté administratívne sankcie uplatniteľné v súlade s článkom 19 tohto nariadenia, pokiaľ sa zistí, že príjemca neplní povinnosti vyplývajúce z článku 61 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 (21), príjemca stratí právo na zvýšenie pomoci stanovené v článku 60 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Navyše sa podpora na bavlnu na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu podľa článku 57 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 zníži o sumu zvýšenia, ktoré by sa ináč príjemcovi poskytlo v súlade s článkom 60 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Článok 21

Administratívne sankcie okrem prípadov nadhodnotenia pri nahlasovaní plôch v súvislosti s platbami pre mladých poľnohospodárov podľa hlavy III kapitoly V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

1.   Bez toho, aby boli dotknuté administratívne sankcie uplatniteľné v súlade s článkom 19, pokiaľ sa zistí, že príjemca neplní povinnosti uvedené v článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a v článku 49 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014, pomoc mladým poľnohospodárom sa nevyplatí alebo sa odníme v plnej miere. Navyše, ak sa zistí, že príjemca predložil falošné dôkazy na účely preukázania plnenia povinností, uplatňuje sa sankcia zodpovedajúca 20 % sumy, ktorú príjemca dostal alebo ktorá by sa mu za iných okolností poskytla ako platba pre mladého poľnohospodára v súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Ak sumy neoprávnených platieb a administratívnych sankcií uvedené v odseku 1 nie je možné v plnej miere započítať v priebehu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia v súlade s pravidlami, ktoré stanoví Komisia na základe článku 57 ods. 2 nariadenia (EU) č. 1306/2013, nevyrovnaný zostatok sa zruší.

ODDIEL 3

Platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie

Článok 22

Všeobecné zásady

1.   Na účely tohto oddielu sa podľa potreby rozlišujú tieto skupiny plodín:

a)

každá skupina plôch nahlásených ako vyčlenených pre určitú plodinu, ako sa uvádza v článku 44 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b)

plochy nahlásené ako trvalý trávny porast, ktoré sú citlivé z hľadiska životného prostredia, ako sa uvádza článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

c)

iné plochy než plochy uvedené v písm. b) nahlásené ako trvalý trávny porast; a

d)

plochy nahlásené ako oblasti ekologického záujmu, ako sa uvádza v článku 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Keď sa tá istá plocha nahlasuje na viac ako jednu skupinu plodín, predmetná plocha sa zohľadňuje osobitne pre každú zo skupín plodín.

Článok 23

Základ výpočtu platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, pokiaľ ide o hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásené v rámci režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu

1.   Keď členský štát uplatňuje režim základných platieb, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a)

ak počet nahlásených platobných nárokov presahuje počet platobných nárokov, ktoré má príjemca k dispozícii, počet nahlásených platobných nárokov sa zníži na počet platobných nárokov, ktoré má príjemca k dispozícii;

b)

ak je rozdiel medzi počtom nahlásených platobných nárokov a nahlásenou plochou, nahlásená plocha sa upraví podľa nižšej z číselných hodnôt.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté administratívne sankcie uplatniteľné v súlade s článkom 28, ak plocha nahlásená v jednotnej žiadosti o základnú platbu alebo o jednotnú platbu na plochu presahuje určenú plochu, na výpočet ekologizačnej platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (ďalej len „ekologizačná platba“) sa použije určená plocha.

Ak sa však zistí, že plocha určená na účely režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu je väčšia než plocha nahlásená v žiadosti o pomoc, na výpočet ekologizačnej platby sa použije nahlásená plocha.

Článok 24

Zníženie ekologizačnej platby v prípade nespĺňania diverzifikácie plodín

1.   Keď sa v článku 44 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vyžaduje, že hlavná plodina nesmie pokrývať viac ako 75 % celkovej ornej pôdy, ale plocha, ktorá sa určila pre hlavnú skupinu plodín, pokrýva viac než 75 %, plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, sa zníži o 50 % celkovej určenej plochy ornej pôdy vynásobenej pomerom rozdielu.

Pomer rozdielu uvedený v prvom pododseku je podiel plochy hlavnej skupiny plodín, ktorý presahuje 75 % celkovej určenej ornej pôdy, z celkovej plochy požadovanej na ostatné skupiny plodín.

2.   Keď sa v článku 44 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vyžaduje, že dve hlavné plodiny nesmú pokrývať viac ako 95 % celkovej určenej ornej pôdy, ale plocha, ktorá sa určila pre dve hlavné skupiny plodín, pokrýva viac než 95 %, plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, sa zníži o 50 % celkovej určenej plochy ornej pôdy vynásobenej pomerom rozdielu.

Pomer rozdielu uvedený v prvom pododseku je podiel plochy dvoch hlavných skupín plodín, ktorý presahuje 95 % celkovej určenej ornej pôdy, z celkovej plochy požadovanej na ostatné skupiny plodín.

3.   Keď sa v článku 44 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vyžaduje, že hlavná plodina nesmie pokrývať viac ako 75 % celkovej určenej ornej pôdy a dve hlavné plodiny nesmú pokrývať viac ako 95 % celkovej určenej ornej pôdy, ale plocha, ktorá sa určila pre hlavnú skupinu plodín, pokrýva viac než 75 % a plocha, ktorá sa určila pre dve hlavné skupiny plodín pokrýva viac než 95 %, plocha použitá na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23 tohto nariadenia sa zníži o 50 % celkovej určenej plochy ornej pôdy vynásobenej pomerom rozdielu.

Pomer rozdielu uvedený v prvom pododseku je súčet pomerov rozdielu vypočítaných podľa odsekov 1 a 2. Hodnota tohto pomeru však nesmie presiahnuť hodnotu 1.

4.   Ak sa zistilo, že príjemca počas troch rokov nespĺňal povinnosť diverzifikácie plodín opísanú v tomto článku, plocha, o ktorú sa má zredukovať plocha na výpočet ekologizačnej platby v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 na nasledujúce roky, je celková plocha určenej ornej pôdy vynásobená uplatniteľným pomerom rozdielu.

Článok 25

Zníženie ekologizačnej platby v prípade nespĺňania požiadaviek na trvalé trávne porasty

1.   Ak sa zistí neplnenie povinností vyplývajúcich z článku 45 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, sa zníži o plochu, pri ktorej sa zistilo neplnenie požiadaviek článku 45 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Ak sa zistí neplnenie povinností uvedených v článku 44 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014, plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, sa zníži o plochu, pri ktorej sa zistilo neplnenie povinností uvedených v článku 44 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.

3.   Neplnenie povinností sa považuje za „zistené“, ak sa zistí pri akejkoľvek kontrole vykonanej v súlade s článkom 74 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 alebo po tom, ako o ňom akýmkoľvek iným spôsobom bol upovedomený príslušný kontrolný orgán alebo platobná agentúra.

Článok 26

Zníženie ekologizačnej platby v prípade neplnenia požiadaviek na oblasti ekologického záujmu

1.   Oblasť ekologického záujmu požadovaná v súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 (ďalej len „požadovaná oblasť ekologického záujmu“) sa vypočíta na základe celkovej určenej plochy ornej pôdy vrátane určených plôch uvedených v článku 46 ods. 2 prvom pododseku písm. c), d), g) a h) uvedeného nariadenia, ak si to vyžaduje článok 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Ak požadovaná oblasť ekologického záujmu presahuje určenú oblasť ekologického záujmu pri zohľadnení váženia oblastí ekologického záujmu stanoveného v článku 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, sa zníži o 50 % celkovej určenej plochy ornej pôdy vrátane určených plôch uvedených v článku 46 ods. 2 prvom pododseku písm. c), d), g) a h) uvedeného nariadenia, ak si to vyžaduje článok 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, vynásobenej pomerom rozdielu.

Pomer rozdielu uvedený v prvom pododseku je podiel, ktorý predstavuje rozdiel medzi požadovanou oblasťou ekologického záujmu a určenou oblasťou ekologického záujmu v požadovanej oblasti ekologického záujmu.

3.   Ak sa zistilo, že príjemca počas troch rokov nespĺňal požiadavky týkajúce sa požadovanej oblasti ekologického záujmu opísané v tomto článku, plocha, o ktorú sa má znížiť plocha na výpočet ekologizačnej platby v súlade s odsekom 2 na nasledujúce roky, je celková určená plocha ornej pôdy vrátane určených plôch uvedených v článku 46 ods. 2 prvom pododseku písm. c), d), g) a h) uvedeného nariadenia, ak si to vyžaduje článok 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, vynásobená pomerom rozdielu.

Článok 27

Maximálne zníženie ekologizačnej platby

1.   Súčet znížení vypočítaných v súlade s článkami 24 a 26 vyjadrený v hektároch nesmie presiahnuť celkový počet hektárov určenej ornej pôdy, ktorá zahŕňa, ak sa to vyžaduje podľa článku 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, určené plochy uvedené v článku 46 ods. 2 prvom pododseku písm. c), d), g) a h) uvedeného nariadenia.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie administratívnych sankcií uplatniteľných v súlade s článkom 28, celkové zníženie vypočítané v súlade s článkami 24 až 26 nesmie presiahnuť ekologizačnú platbu vypočítanú v súlade s článkom 23.

Článok 28

Administratívne sankcie pri ekologizačných platbách

1.   Ak je plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23, odlišná od plochy, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby po uplatnení článkov 24 až 27, ekologizačná platba sa vypočíta na základe tejto druhej plochy zníženej o dvojnásobok zisteného rozdielu, ak je predmetný rozdiel väčší než 3 % alebo dva hektáre, ale nepresahuje 20 % plochy, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby po uplatnení článkov 24 až 27.

Ak je rozdiel väčší než 20 %, neposkytuje sa žiadna pomoc.

Ak je rozdiel väčší než 50 %, neposkytuje sa žiadna pomoc. Navyše sa príjemcovi uloží dodatočná sankcia rovnajúca sa sume pomoci zodpovedajúcej rozdielu medzi plochou, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23, a plochou, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby po uplatnení článkov 24 až 27.

2.   A poľnohospodár nenahlási celú svoju plochu ornú pôdu výsledkom čoho je, že by bol oslobodený od povinností stanovených v článkoch 44, 45 alebo 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a/alebo nenahlási všetky svoje trvalé trávne porasty, ktoré sú citlivé z hľadiska životného prostredia, v súlade s článkom 45 ods. 1 uvedeného nariadenia (EÚ) a nenahlásená plocha je väčšia než 0,1 ha, plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby po uplatnení článkov 24 až 27, sa zníži o ďalších 10 %.

3.   V súlade s článkom 77 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa administratívne sankcie vypočítané v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku neuplatňujú v rokoch nároku 2015 a 2016. Administratívne sankcie vypočítané v súlade s odsekmi 1 a 2 sa vydelia piatimi a obmedzia na 20 % sumy ekologizačnej platby, na ktorú by dotknutý poľnohospodár bol oprávnený v súlade s článkom 23 v roku nároku 2017, a vydelia štyrmi a obmedzia na 25 % tej istej sumy na rok nároku 2018 a nasledujúce roky nároku.

4.   Ak sumu administratívnych sankcií vypočítanú v súlade s článkami 1, 2, a 3 nie je možné v plnej miere započítať v priebehu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia v súlade s pravidlami, ktoré stanoví Komisia na základe článku 57 ods. 2 nariadenia (EU) č. 1306/2013, nevyrovnaný zostatok sa zruší.

Článok 29

Uplatniteľné pravidlá pri rovnocenných postupoch

Tento oddiel sa uplatňuje mutatis mutandis na rovnocenné postupy uvedené v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

ODDIEL 4

Dobrovoľná viazaná podpora na základe žiadostí o pomoc na chov hospodárskych zvierat v rámci režimov pomoci týkajúcich sa zvierat alebo podpora rozvoja vidieka na základe žiadostí o platbu v rámci podporných opatrení týkajúcich sa zvierat

Článok 30

Základ výpočtu

1.   V žiadnom prípade sa pomoc alebo podpora neposkytujú na väčší počet zvierat, než je počet uvedený v žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu.

2.   Zvieratá prítomné v podniku sa považujú za určené, len ak sú identifikované v žiadosti o pomoc alebo v žiadosti o platbu. Identifikované zvieratá možno nahradiť bez straty práva na vyplatenie pomoci alebo podpory za predpokladu, že príslušný orgán ešte príjemcu neinformoval o skutočnosti, že pri žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu sa nesplnili povinnosti alebo ešte príjemcovi neoznámil svoj úmysel vykonať kontrolu na mieste. Ak členský štát nevyužíva možnosť mať systém bez žiadostí v súlade s pravidlami, ktoré stanoví Komisia na základe článku 78 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, akýmikoľvek prostriedkami zabezpečí, aby bolo bez pochýb jasné, na ktoré zvieratá sa vzťahujú žiadosti príjemcov.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 31, ak počet zvierat nahlásený v žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu presahuje počet určený ako výsledok administratívnych kontrol alebo kontrol na mieste, pomoc alebo podpora sa vypočíta na základe určeného počtu zvierat.

4.   Ak sa zistí neplnenie povinností vzhľadom na systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a)

kus hovädzieho dobytka prítomný v poľnohospodárskom podniku, ktorý stratil jeden z dvoch ušných štítkov, sa považuje za určený za predpokladu, že je jasne a individuálne identifikovaný ostatnými prvkami systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka uvedenými v článku 3 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (ES) č. 1760/2000;

b)

ak jeden jediný kus hovädzieho dobytka prítomný v poľnohospodárskom podniku stratil dva ušné štítky, považuje sa za určené zviera za predpokladu, že dané zviera je stále identifikovateľné na základe registra, pasu zvieraťa, databázy alebo iných prostriedkov stanovených v nariadení (ES) č. 1760/2000 a za predpokladu, že držiteľ môže dokázať, že už pred ohlásením kontroly na mieste prijal opatrenia na nápravu situácie;

c)

ak sa zistené neplnenie povinností týka nesprávnych zápisov v registri alebo pasoch zvierat, dotknuté zviera sa považuje za neurčené, iba ak sa takéto chyby zistia pri najmenej dvoch kontrolách počas 24 mesiacov. Vo všetkých ostatných prípadoch sa dotknuté zvieratá považujú za neurčené po prvom zistení nespĺňania predpisov.

Údaje v systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a oznámenia doň zasielané možno kedykoľvek prispôsobiť v prípade zjavných chýb, ktoré zistí príslušný orgán.

5.   Ovca alebo koza prítomná v podniku, ktorá stratila jeden ušný štítok, sa považuje za určené zviera za predpokladu, že toto zviera je stále identifikovateľné podľa prvého prostriedku identifikácie v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 21/2004 a za predpokladu, že všetky ostatné požiadavky systému na identifikáciu a registráciu oviec a kôz sú splnené.

Článok 31

Administratívne sankcie pri nahlásených zvieratách v rámci režimov pomoci alebo podporných opatrení týkajúcich sa zvierat

1.   Pokiaľ sa v prípade žiadosti o pomoc v rámci režimu pomoci týkajúceho sa zvierat alebo žiadosti o platbu v rámci podporného opatrenia týkajúceho sa zvierat zistí rozdiel medzi nahláseným počtom zvierat a počtom určeným v súlade s článkom 30 ods. 3, celková suma pomoci alebo podpory, na ktorú má príjemca podľa daného režimu pomoci alebo podporného opatrenia nárok v predmetnom roku nároku sa zníži o percentuálny podiel, ktorý sa stanoví v súlade s odsekom 3 tohto článku, pokiaľ sa neplnenie povinností zistí pri maximálne troch zvieratách.

2.   Pokiaľ sa neplnenie povinností zistí pri viac ako troch zvieratách, celková suma pomoci alebo podpory, na ktorú má príjemca nárok podľa režimu pomoci alebo podporného opatrenia uvedených v odseku 1 v predmetnom roku nároku, sa zníži o:

a)

percentuálny podiel, ktorý sa stanoví v súlade s odsekom 3, ak nie je väčší ako 10 %;

b)

dvojnásobok percentuálneho podielu, ktorý sa stanoví v súlade s odsekom 3, ak je väčší ako 10 % ale nepresahuje 20 %.

Ak je percentuálny podiel stanovený v súlade s odsekom 3 väčší ako 20 %, pomoc alebo podpora, na ktorú by príjemca mal nárok podľa článku 30 ods. 3, sa v predmetnom roku nároku v rámci režimu pomoci alebo podporného opatrenia neposkytne.

Ak je percentuálny podiel stanovený v súlade s odsekom 3 väčší ako 50 %, pomoc alebo podpora, na ktorú by príjemca mal nárok podľa článku 30 ods. 3, sa v predmetnom roku nároku v rámci režimu pomoci alebo podporného opatrenia neposkytne. Navyše sa príjemcovi uloží dodatočná sankcia rovnajúca sa sume zodpovedajúcej rozdielu medzi nahláseným počtom zvierat a počtom zvierat určeným v súlade s článkom 30 ods. 3 Ak uvedenú sumu nie je možné v plnej miere v priebehu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia v súlade s pravidlami, ktoré stanoví Komisia na základe článku 57 ods. 2 nariadenia (EU) č. 1306/2013, nevyrovnaný zostatok sa zruší.

3.   S cieľom stanoviť percentuálne podiely uvedené v odsekoch 1 a 2 sa počet zvierat nahlásených v rámci režimu pomoci týkajúceho sa zvierat alebo v rámci podporného opatrenia týkajúceho sa zvierat, pri ktorých sa zistilo neplnenie povinností, vydelí počtom zvierat určených na účely daného režimu pomoci týkajúceho sa zvierat alebo podporného opatrenia týkajúceho sa zvierat vzhľadom na žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu v predmetnom roku nároku.

Ak členské štáty využívajú možnosť mať systém bez žiadostí v súlade s pravidlami, ktoré stanoví Komisia na základe článku 78 písm. b) nariadenia (EU) č. 1306/2013, zvieratá, na ktoré možno potenciálne poskytnúť pomoc a pri ktorých sa zistí, že nie sú správne identifikované alebo registrované v systéme identifikácie a registrácie dobytka, sa považujú za zvieratá, v prípade ktorých sa zistilo neplnenie povinností.

Článok 32

Výnimky z uplatňovania administratívnych sankcií v prípade prirodzených okolností

Administratívne sankcie stanovené v článku 31 sa neuplatňujú v prípadoch, keď príjemca nie je schopný splniť kritériá oprávnenosti, záväzky alebo iné povinnosti v dôsledku prirodzených okolností, ktoré majú dosah na stádo alebo čriedu za predpokladu, že písomne o tejto skutočnosti informoval príslušný orgán do desiatich pracovných dní od okamihu, keď zistil zníženie počtu zvierat.

Bez toho, aby boli dotknuté skutočné okolnosti, ktoré sa majú zohľadňovať v jednotlivých prípadoch, príslušné orgány môžu uznať prirodzené okolnosti, ktoré majú dosah na stádo alebo čriedu a ktorými je

a)

uhynutie zvieraťa v dôsledku choroby; alebo

b)

uhynutie zvieraťa v dôsledku nehody, za ktorú nemožno zodpovednosť prisúdiť príjemcovi.

Článok 33

Dodatočné sankcie a opatrenia

1.   Členské štáty môžu stanoviť dodatočné vnútroštátne sankcie, ktoré sa majú ukladať sprostredkovateľom zapojeným do procesu získavania pomoci alebo podpory s cieľom zabezpečiť spĺňanie požiadaviek na kontrolu vrátane dodržiavania povinností týkajúcich sa oznamovania.

2.   Pokiaľ ide o dôkazy, ktoré majú poskytnúť útvary, orgány alebo organizácie iné než príslušné orgány podľa pravidiel, ktoré stanoví Komisia na základe článku 78 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ak sa zistí, že sa poskytol nesprávny dôkaz v dôsledku nedbanlivosti alebo úmyselne, príslušný členský štát uplatní primerané sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Pokiaľ sa takéto neplnenie povinností zistí po druhýkrát, príslušnému útvaru, orgánu alebo príslušnej organizácii sa na obdobie najmenej jedného roka odníme právo poskytovať dôkazy platné na účely podpory.

Článok 34

Zmeny a úpravy zápisov v počítačovej databáze hovädzieho dobytka

Vzhľadom na nahlásený hovädzí dobytok sa článok 15 vzťahuje na chyby a opomenutia v zápisoch v počítačovej databáze hovädzieho dobytka zaznamenaných od okamihu podania žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu.

HLAVA III

OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODPORNÝCH OPATRENÍ NA ROZVOJ VIDIEKA

Článok 35

Neplnenie kritérií oprávnenosti iných ako veľkosť plochy alebo počet zvierat, záväzkov alebo iných povinností

1.   Požadovaná podpora sa zamietne alebo v plnej miere odníme, ak nie sú splnené kritériá oprávnenosti.

2.   Požadovaná podpora sa zamietne alebo v plnej miere alebo čiastočne odníme, ak nie sú splnené tieto záväzky alebo iné povinnosti:

a)

záväzky stanovené v programe rozvoja vidieka; alebo

b)

v prípade potreby iné povinnosti týkajúce sa operácie, ktoré stanovila Únia alebo sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo programe rozvoja vidieka, najmä normy a požiadavky v oblasti verejného obstarávania, štátnej pomoci a iné povinné normy a požiadavky.

3.   Členský štát pri prijímaní rozhodnutia o miere zamietnutia alebo odňatia podpory v dôsledku neplnenia záväzkov alebo iných povinností uvedených v odseku 2 zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie a opätovný výskyt neplnenia podmienok podpory uvedených v odseku 2.

Závažnosť neplnenia povinností závisí najmä od dôležitosti následkov neplnenia povinností, pričom sa zohľadnia ciele nesplnených záväzkov alebo povinností.

Rozsah neplnenia povinností závisí najmä od jeho vplyvu na operáciu ako celok.

Trvanie závisí najmä od dĺžky trvania vplyvu alebo možnosti ukončenia tohto vplyvu primeranými prostriedkami.

Opätovný výskyt závisí od toho, či sa v prípade rovnakého príjemcu a rovnakého opatrenia alebo druhu operácie počas posledných štyroch rokov alebo počas celého programového obdobia 2014 – 2020 alebo v prípade podobného opatrenia počas programového obdobia 2007 – 2013 zistili podobné prípady neplnenia povinností.

4.   V prípade viacročných záväzkov alebo platieb sa odňatie na základe kritérií uvedených v odseku 3 uplatňuje aj na sumy už vyplatené v predchádzajúcich rokoch na tú istú operáciu.

5.   V prípade, že sa pri celkovom posúdení na základe kritérií uvedených v odseku 3 zistí závažné neplnenie povinností, podpora sa zamietne alebo v plnej miere odníme. Ďalej sa príjemca vylúči z toho istého opatrenia alebo druhu operácie za kalendárny rok zistenia a za nasledujúci kalendárny rok.

6.   Ak sa zistilo, že príjemca poskytol falošné dôkazy na účely získania podpory, alebo že z dôvodu nedbanlivosti neposkytol potrebné informácie, podpora sa zamietne alebo v plnej miere odníme. Ďalej sa príjemca vylúči z toho istého opatrenia alebo druhu operácie za kalendárny rok zistenia a za nasledujúci kalendárny rok.

7.   Ak odňaté sumy a administratívne sankcie uvedené v odsekoch 1, 2, 4, 5 a 6 nie je možné v plnej miere započítať v priebehu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia v súlade s pravidlami, ktoré stanoví Komisia na základe článku 57 ods. 2 nariadenia (EU) č. 1306/2013, nevyrovnaný zostatok sa zruší.

Článok 36

Pozastavenie podpory

Platobná agentúra môže pozastaviť podporu súvisiacu s určitým výdavkom v prípade, že sa zistí neplnenie povinností, ktoré vedie k uloženiu administratívnej sankcie. Platobná agentúra pozastavenie zruší hneď, ako príjemca k spokojnosti príslušného orgánu preukáže nápravu situácie. Maximálne obdobie pozastavenia neprekročí tri mesiace. Členské štáty môžu stanoviť aj kratšie maximálne obdobia v závislosti od druhu operácie a účinkov predmetného neplnenia povinností.

Platobná agentúra môže pozastaviť podporu len v prípade, že neplnenie povinností neohrozuje celkové dosiahnutie účelu dotknutej operácie a v prípade, že príjemca je podľa všetkého schopný v maximálnom vymedzenom období situáciu napraviť.

HLAVA IV

KONTROLNÝ SYSTÉM A ADMINISTRATÍVNE SANKCIE V SÚVISLOSTI S KRÍŽOVÝM PLNENÍM

KAPITOLA I

UDRŽIAVANIE TRVALÝCH PASIENKOV

Článok 37

Povinnosti týkajúce sa trvalých pasienkov

1.   Ak sa zistí, že pomer uvedený v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa v roku 2014 znížil na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, môže dotknutý členský štát stanoviť pre príjemcov žiadajúcich o pomoc na základe ktoréhokoľvek z režimov priamych platieb v roku 2015 povinnosť nemeniť využitie pôdy, ktorá je trvalým pasienkom, bez predchádzajúceho oprávnenia.

Ak sa zistilo zníženie pomeru o viac ako 5 % v roku 2014, príslušný členský štát stanoví takúto povinnosť.

Ak sa povolenie uvedené v prvom a druhom pododseku podmieňuje zriadením trvalého pasienka na určitej ploche pôdy, táto pôda sa odchylne od vymedzenia pojmu stanoveného v článku 2 ods. 2 bode 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 považuje za trvalý pasienok od prvého dňa zmeny využívania pôdy. Uvedená plocha sa použije na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív počas piatich za sebou nasledujúcich rokov od dátumu zmeny využívania pôdy.

2.   Povinnosť stanovená pre príjemcov v odseku 1 sa neuplatňuje, ak príjemcovia vyčlenili pôdu na využívanie ako trvalé pasienky v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2078/92 (22), (ES) č. 1257/1999 (23) a (ES) č. 1698/2005.

3.   Ak sa zistí, že povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 nie je možné zabezpečiť v roku 2014, príslušný členský štát okrem opatrení, ktoré sa majú prijať v súlade s odsekom 1 tohto článku, stanoví na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni povinnosť pre príjemcov, ktorí žiadajú v roku 2015 o poskytnutie pomoci v rámci akéhokoľvek režimu priamych platieb, zmeniť využitie pôdy na trvalé pasienky.

Prvý pododsek sa vzťahuje len na príjemcov, ktorí majú k dispozícii pôdu, ktorej využitie sa zmenilo z pôdy využívanej ako trvalé pasienky na pôdu na iné využitie.

Prvý pododsek sa uplatňuje s ohľadom na plochu pôdy s takto zmeneným využitím odo dňa začiatku 24-mesačného obdobia predchádzajúceho konečný termín predloženia jednotných žiadostí v príslušnom členskom štáte v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

V takom prípade poľnohospodári obnovia na určitom percente plochy trvalé pasienky alebo zodpovedajúcu veľkosť plochy určia ako trvalé pasienky. Uvedené percento sa vypočíta na základe veľkosti plochy, ktorej využitie poľnohospodár zmenil, a plochy potrebnej na znovunastolenie rovnováhy.

Pokiaľ však došlo k prevodu takejto plochy po jej zmene na pôdu s iným využitím, prvý pododsek sa uplatňuje, len ak sa prevod uskutočnil po 6. máji 2004.

Plochy s obnoveným využitím alebo plochy stanovené ako trvalé pasienky sa od prvého dňa obnovy alebo stanovenia ako trvalý pasienok považujú za „trvalý pasienok“, odchylne od článku 2 ods. 2 bodu 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009. Uvedené plochy sa použijú na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív počas piatich za sebou nasledujúcich rokov od dátumu zmeny využívania pôdy.

4.   Odseky 1 a 3 sa uplatňujú iba v roku 2015.

5.   Členské štáty vykonávajú kontroly v rokoch 2015 a 2016 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie odsekov 1 a 3.

KAPITOLA II

VÝPOČET A UPLATŇOVANIE ADMINISTRATÍVNYCH SANKCIÍ

Článok 38

Všeobecné pravidlá týkajúce sa neplnenia povinností

1.   „Opätovné nesplnenie povinností“ je nedodržanie tej istej požiadavky alebo normy zistené viac ako raz v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov za predpokladu, že príjemca bol informovaný o predchádzajúcom neplnení povinností a mal prípadne možnosť prijať nevyhnutné opatrenia na ukončenie uvedeného predchádzajúceho nesplnenia povinnosti. Na účely stanovenia opätovného nesplnenia povinnosti sa zohľadňujú prípady neplnenia povinností stanovené v súlade s nariadením (ES) č. 1122/2009, a najmä povinnosti GAEC 3 tak, ako sú uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013, sa považujú za ekvivalent SMR 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 73/2009 v znení platnom k 21. decembru 2013.

2.   „Rozsah“ neplnenia povinností sa určuje najmä s prihliadnutím na to, či má neplnenie povinností ďalekosiahly dosah alebo sa jeho vplyv obmedzuje na samotný podnik.

3.   „Závažnosť“ neplnenia povinností závisí predovšetkým od významu dôsledkov tohto neplnenia povinností s prihliadnutím na ciele príslušnej požiadavky alebo normy.

4.   Či je neplnenie povinností „trvalým“ javom závisí najmä od dĺžky obdobia, počas ktorého sa prejavuje jeho vplyv, alebo od možnosti ukončiť tento vplyv primeranými prostriedkami.

5.   Na účely tejto kapitoly sa prípady neplnenia povinností považujú za „zistené“, ak boli stanovené na základe akéhokoľvek druhu kontrol vykonaných v súlade s týmto nariadením alebo po tom, ako boli na ne príslušný kontrolný orgán, prípadne platobná agentúra, akýmkoľvek iným spôsobom upozornení.

Článok 39

Výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií v prípade nedbanlivosti

1.   Ak je zistené neplnenie povinností výsledkom nedbanlivosti príjemcu, uplatňuje sa zníženie. Toto zníženie spravidla predstavuje 3 % celkovej sumy vyplývajúcej z platieb a ročných prémií uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Platobná agentúra však môže na základe posúdenia závažnosti neplnenia povinností, ktoré poskytol príslušný kontrolný orgán v hodnotiacej časti kontrolnej správy s ohľadom na kritériá uvedené v článku 38 ods. 1 až 4, rozhodnúť buď znížiť tento percentuálny podiel na 1 %, alebo ho zvýšiť na 5 % celkovej sumy uvedenej v prvom pododseku, alebo neuložiť vôbec žiadne zníženia v prípadoch, keď ustanovenia týkajúce sa predmetnej požiadavky alebo normy poskytujú priestor na zastavenie ďalšieho stíhania zisteného nesplnenia povinností alebo v prípadoch, pri ktorých sa poskytuje podpora podľa článku 17 ods. 5 a 6 nariadenia 1305/2013.

2.   Ak sa členský štát rozhodne neuplatniť administratívnu sankciu podľa článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a príjemca nenapraví daný stav do termínu, ktorý stanovil príslušný orgán, administratívna sankcia sa uplatní.

Termín, ktorý stanoví príslušný orgán, je najneskôr koniec roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zisteniu.

3.   V prípade, že členský štát využije možnosť stanovenú v článku 99 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a príjemca nenapraví daný stav do termínu, ktorý stanovil príslušný orgán, uplatňuje sa zníženie minimálne o 1 %, ako sa stanovuje v odseku 1, so spätnou platnosťou v súvislosti s rokom prvotného zistenia, keď sa uplatnil systém včasného varovania, ak sa zistí, že neplnenie povinností nebolo napravené v maximálne trojročnom období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov vypočítanom od predmetného roka vrátane.

Termín, ktorý stanoví príslušný orgán, je najneskôr koniec roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zisteniu.

Neplnenie povinností, ktoré príjemca napravil do stanoveného termínu, sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti na účely zistenia opätovného nesplnenia povinnosti v súlade s odsekom 4.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté prípady úmyselného neplnenia povinností, sa zníženie, ktoré sa má uplatniť v prípade, keď sa prvýkrát zopakuje nesplnenie rovnakej povinnosti v súlade s odsekom 1, vynásobí faktorom tri.

V prípade každého ďalšieho opätovného nesplnenia povinnosti sa na výsledok zníženia stanoveného s ohľadom na predchádzajúce opätovné nesplnenie povinnosti uplatňuje multiplikačný faktor tri. Maximálne zníženie však nesmie presahovať 15 % celkovej sumy uvedenej v odseku 1.

Po dosiahnutí maximálneho percentuálneho podielu vo výške 15 % platobná agentúra upozorní dotknutého príjemcu, že ak sa opätovne zistí neplnenie rovnakej povinnosti, bude sa takéto konanie príjemcu považovať za úmyselné konanie v zmysle článku 40.

Článok 40

Výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií v prípade úmyselného neplnenia povinností

Ak bolo zistené neplnenie povinností zo strany príjemcu úmyselné, zníženie, ktoré sa má uplatniť na celkovú sumu uvedenú v článku 39 ods. 1, predstavuje spravidla 20 % celkovej sumy.

Platobná agentúra však môže na základe posúdenia závažnosti neplnenia povinností, ktoré poskytol príslušný kontrolný orgán v hodnotiacej časti kontrolnej správy s ohľadom na kritériá uvedené v článku 38 ods. 1 až 4, rozhodnúť o znížení uvedeného percentuálneho podielu na nie menej ako 15 % alebo o zvýšení uvedeného percentuálneho podielu do 100 % uvedenej celkovej sumy.

Článok 41

Kumulácia administratívnych sankcií

Pokiaľ prípad neplnenia povinností v zmysle článku 2 ods. 1 druhého pododseku bodu 2 písm. b) predstavuje aj neplnenie povinností podľa článku 2 ods. 1 druhého pododseku bodu 2 písm. a), administratívne sankcie sa uplatňujú v súlade s pravidlami, ktoré stanoví Komisia na základe článku 77 ods. 8 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

HLAVA V

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 42

Prechodné pravidlá týkajúce sa krížového plnenia

1.   Pokiaľ ide o povinnosti krížového plnenia príjemcov v súvislosti s opatreniami vykonávanými podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005, uplatňujú sa pravidlá týkajúce sa kontrolného systému a administratívnych sankcií stanovené v tomto nariadení a vo vykonávacích aktoch, ktoré Komisia prijme na základe nariadenia 1306/2013.

2.   V prípade neplnenia povinností týkajúcich sa krížového plnenia, pri ktorých neboli uložené administratívne sankcie, keďže sa na ne vzťahovalo pravidlo de minimis uvedené v článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo v článku 51 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005, uplatňuje sa článok 97 ods. 3 druhý pododsek nariadenia 1306/2013, pokiaľ ide o povinnosť kontrolného orgánu prijať potrebné opatrenia na overenie toho, či príjemca napravil zistené neplnenie povinnosti.

Článok 43

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 1122/2009 a (EÚ) č. 65/2011 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2015.

Uvedené nariadenia sa však budú aj naďalej uplatňovať na:

a)

žiadosti o pomoc v súvislosti s priamymi platbami, ktoré boli predložené vzhľadom na prémiové obdobia začínajúce pred 1. januárom 2015;

b)

žiadosti o platbu podané na rok 2014; a

c)

kontrolný systém a administratívne sankcie, pokiaľ ide o povinnosti poľnohospodárov súvisiace s krížovým plnením podľa článkov 85t a 103z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (24).

Článok 44

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu týkajúce sa rokov nároku alebo prémiových období začínajúcich od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 65).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2011, s. 8).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(15)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(18)  Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18).

(19)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(21)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(22)  Council Regulation (EEC) No 2078/92 of 30 June 1992 on agricultural production methods compatible with the requirements of the protection of the environment and the maintenance of the countryside [Nariadenie Rady (EHS) č. 2078/92 z 30. júna 1992 o metódach poľnohospodárskej výroby zlučiteľných s požiadavkami ochrany životného prostredia a zachovania vidieka] (Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85).

(23)  Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).

(24)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149).