7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/95


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 615/2014

zo 6. júna 2014

o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pracovné programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 2, článok 58 ods. 4, článok 62 ods. 2, článok 63 ods. 5, článok 64 ods. 7 a článok 66 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a najmä na jeho článok 31,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podporných programov v sektore olivového oleja a stolových olív. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie a jednotné uplatňovanie nového právneho rámca, ktorý bol vytvorený uvedeným nariadením, bola Komisii udelená právomoc prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia opatrenia nevyhnutné na jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o tieto pracovné programy. Týmito opatreniami sa nahradia pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 867/2008, ktoré bolo zrušené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 611/2014 (3).

(2)

S cieľom umožniť producentským členským štátom riadiť režim podpory v sektore olivového oleja a stolových olív je potrebné zaviesť postupy týkajúce sa pracovných programov a ich zmien, vyplácania finančných prostriedkov Únie vrátane preddavkov, súm zábezpek, ktoré sa majú zložiť, kontrol, inšpekčných správ, ako aj opráv a sankcií v prípade nezrovnalostí a nedbanlivosti pri uplatňovaní pracovných programov.

(3)

S cieľom umožniť správne použitie finančných prostriedkov, ktoré má členský štát k dispozícii, je potrebné stanoviť každoročný postup úpravy pracovných programov schválených na budúci rok, aby sa mohli zohľadniť prípadné náležite odôvodnené zmeny v porovnaní s pôvodnými podmienkami. Okrem toho by členské štáty mali mať možnosť stanoviť podmienky na uskutočnenie zmien obsahu a rozpočtu pracovných programov, pričom sa však nesmú prekročiť ročné sumy určené producentským členským štátom podľa článku 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. V záujme flexibilného uplatňovania pracovných programov je vhodné stanoviť lehotu na predkladanie žiadostí o ich zmeny.

(4)

Aby organizácie prijímajúce pomoc v sektore olív mohli začať včas vykonávať pracovné programy, malo by sa zaistiť, aby po zložení zábezpeky podľa podmienok stanovených v nariadení (EÚ) č. 1306/2013 mohli získať preddavok v maximálnej výške 90 % príspevku Únie, ktorý na daný rok predpokladá schválený pracovný program. Mali by sa stanoviť pravidlá vyplácania tohto preddavku.

(5)

Malo by sa stanoviť, aby uznané organizácie výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie (ďalej len „prijímajúce organizácie“) žiadosti o financovanie predkladali platobnej agentúre členského štátu na základe presného harmonogramu. Malo by sa tiež stanoviť, aby tieto žiadosti zodpovedali vzoru, ktorý poskytne príslušný orgán, a sprevádzali ich doklady o realizácii pracovných programov a uskutočnených výdavkoch. Malo by sa stanoviť, aby platobná agentúra členského štátu po dokončení celého pracovného programu, overení sprievodných dokumentov a kontrolách vyplatila príslušné finančné prostriedky a uvoľnila zábezpeku.

(6)

V záujme správnej realizácie pracovných programov by členské štáty mali vypracovať plán kontrol na mieste, ktoré by sa vykonávali na vzorke prijímajúcich organizácií na základe analýzy rizika, a preverovať, či sú splnené podmienky financovania Úniou. Malo by sa stanoviť, aby sa o každej kontrole na mieste vypracovala podrobná inšpekčná správa. Členské štáty by v prípade nezrovnalostí mali tiež stanoviť vhodný režim opráv a sankcií na vymáhanie neoprávnene vyplatených súm vrátane prípadných úrokov.

(7)

Na účely monitorovania realizácie pracovných programov a ich hodnotenia počas celého obdobia ich realizácie je potrebné, aby prijímajúce organizácie vypracúvali správy o svojej činnosti a zasielali ich vnútroštátnym orgánom príslušných členských štátov. Malo by sa stanoviť, aby sa tieto správy zasielali aj Komisii.

(8)

S cieľom zvýšiť celkový účinok pracovných programov vykonávaných v oblasti monitorovania a riadenia trhu v sektore olivového oleja a stolových olív by sa malo stanoviť, aby prijímajúce organizácie a členské štáty uverejnili na svojich internetových stránkach výsledky prijatých opatrení.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o realizáciu pracovných programov v sektore olivového oleja a stolových olív, ich zmeny, vyplácanie pomoci vrátane preddavkov, postupy, ktoré sa majú dodržiavať, ako aj sumu zábezpeky, ktorá sa má zložiť pri podávaní žiadosti o schválenie pracovného programu a v prípade, že sa vypláca preddavok.

Článok 2

Zmena pracovných programov

1.   Prijímajúca organizácia môže prostredníctvom postupu, ktorý určí členský štát, požiadať o zmeny obsahu a rozpočtu svojho už schváleného pracovného programu. Tieto zmeny však nesmú viesť k prekročeniu sumy stanovenej v článku 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pre daný členský štát.

2.   Každú žiadosť o zmenu pracovného programu vrátane zlúčenia samostatných pracovných programov musia sprevádzať doklady, ktoré spresňujú dôvod, povahu a dôsledky navrhovaných zmien. Prijímajúca organizácia žiadosť predkladá príslušnému orgánu členského štátu najneskôr do 31. decembra roku predchádzajúceho príslušnému roku realizácie pracovného programu.

3.   Ak sa prijímajúce organizácie zlúčili do jednej organizácie a predtým realizovali samostatné pracovné programy, pokračujú v súbežnej a oddelenej realizácii svojich pracovných programov do 1. januára roku, ktorý nasleduje po zlúčení.

Odchylne od prvého pododseku členské štáty môžu povoliť zlúčeným prijímajúcim organizáciám, ktoré o to požiadajú a svoju žiadosť riadne odôvodnia, realizovať pracovné programy súbežne bez toho, aby ich zlúčili.

4.   Zmeny pracovného programu sa začínajú uplatňovať dva mesiace potom, čo príslušný orgán prijme žiadosť o zmenu, okrem prípadov, keď sa príslušný orgán domnieva, že predložené zmeny nespĺňajú požadované podmienky. V takom prípade o tejto skutočnosti informuje prijímajúcu organizáciu, ktorá v prípade potreby predloží upravenú verziu pracovného programu.

5.   V prípade, že prijímajúca organizácia získala menej finančných prostriedkov Únie, než s akými počíta schválený pracovný program, môže prispôsobiť program výške získaných finančných prostriedkov. Príjemca musí o schválenie tejto zmeny pracovného programu požiadať príslušný orgán.

6.   Odchylne od odsekov 2 a 4 môže príslušný orgán počas realizácie pracovného programu schváliť jeho zmeny za predpokladu, že:

a)

prijímajúca organizácia zmenu oznámi príslušnému orgánu dva mesiace pred plánovaným začiatkom vykonávania daného opatrenia;

b)

oznámenie sprevádzajú doklady, v ktorých sa spresňujú dôvody, povaha a dôsledky navrhovanej úpravy a ktoré dokazujú, že uvedenou úpravou sa nezmení pôvodný cieľ pracovného programu;

c)

nedôjde k destabilizácii rozpočtu prideleného na príslušné opatrenie;

d)

rozdelenie finančných prostriedkov na iné opatrenia v rámci oblasti príslušného opatrenia nepresahuje 40 000 EUR.

7.   Ak príslušný orgán do jedného mesiaca od oznámenia zmeny opatrenia nevznesie námietky, v ktorých by poukazoval na nedodržiavanie podmienok uvedených v odseku 6, zmena sa považuje za prijatú.

Článok 3

Preddavky

1.   Prijímajúca organizácia, ktorá o to požiada podľa článku 7 ods. 3 písm. h) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 611/2014, dostane za podmienok uvedených v odseku 2 tohto článku preddavok vo výške najviac 90 % príspevku Únie, ktorý na daný rok predpokladá schválený pracovný program.

2.   Pred koncom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa začína ročná realizácia schváleného pracovného programu, členský štát vyplatí príslušnej prijímajúcej organizácii prvú tranžu vo výške polovice sumy preddavku uvedenej v odseku 1. Druhá tranža vo výške zvyšnej polovice tejto sumy sa vyplatí po overení uvedenom v odseku 3.

3.   Členský štát pred vyplatením druhej tranže overí, či prvá tranža preddavku bola skutočne využitá a či boli vykonané súvisiace opatrenia, a to prostredníctvom výročnej správy uvedenej v článku 9 alebo inšpekčnej správy uvedenej v článku 7.

Článok 4

Zábezpeka, ktorá sa má zložiť

1.   Preddavky uvedené v článku 3 sú podmienené tým, že príslušná prijímajúca organizácia zloží zábezpeku v súlade s článkom 66 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 vo výške 110 % požadovanej zálohy.

2.   Pred dňom, ktorý určí členský štát, ale najneskôr do 31. marca, dotknuté prijímajúce organizácie môžu príslušnému členskému štátu podať žiadosť o uvoľnenie zábezpeky uvedenej v odseku 1, a to do výšky celkových skutočne realizovaných výdavkov overených členským štátom, ktoré zodpovedajú sume prvej tranže preddavku. Členský štát určí, ktoré doklady majú sprevádzať túto žiadosť a po ich overení uvoľní zábezpeku zodpovedajúcu príslušným výdavkom, a to najneskôr v priebehu druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná.

Článok 5

Vyplácanie finančných prostriedkov Únie

1.   Prijímajúca organizácia na účely vyplatenia finančných prostriedkov Únie na základe článku 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 predloží platobnej agentúre žiadosť o financovanie, a to do dňa, ktorý určí členský štát, ale najneskôr do 30. júna roku nasledujúceho po skončení každého roku realizácie pracovného programu.

Platobná agentúra členského štátu môže prijímajúcim organizáciám vyplatiť zostatok finančných prostriedkov Únie zodpovedajúci každému roku realizácie pracovného programu po tom, ako na základe výročnej správy uvedenej v článku 9 alebo inšpekčnej správy uvedenej v článku 7 overí, že sa obe tranže preddavku uvedené v článku 3 ods. 3 skutočne použili.

Žiadosti o financovanie Úniou podané po 30. júni budú zamietnuté a sumy prípadne získané vo forme preddavku z finančných prostriedkov na pracovný program sa refundujú v súlade s postupom stanoveným v článku 8.

2.   Žiadosť o financovanie Úniou sa vypracuje podľa vzoru, ktorý poskytne príslušný orgán členského štátu. Aby žiadosť bolo možné prijať, musia ju sprevádzať tieto dokumenty:

a)

správa, ktorá obsahuje tieto prvky:

i)

presný opis zrealizovaných etáp pracovného programu rozdelený podľa oblastí a opatrení uvedených v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 611/2014;

ii)

v prípade potreby odôvodnenie a finančné následky rozdielov medzi etapami pracovného programu, ktoré schválil členský štát, a skutočne zrealizovanými etapami pracovného programu;

iii)

vyhodnotenie uskutočneného pracovného programu na základe kritérií uvedených v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 611/2014;

b)

faktúry a bankové doklady dokazujúce platby výdavkov uskutočnené počas obdobia realizácie pracovného programu;

c)

v prípade potreby doklady potvrdzujúce skutočné vyplatenie finančných príspevkov prijímajúcich organizácií a príslušného členského štátu.

3.   Žiadosti o financovanie, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v odsekoch 1 a 2, sa považujú za neprijateľné a budú zamietnuté. Prijímajúca organizácia môže podať novú žiadosť o financovanie s chýbajúcimi dokladmi a prvkami v rámci lehoty, ktorú určí členský štát.

4.   Žiadosti týkajúce sa výdavkov na zrealizované opatrenia vyplatených viac než dva mesiace po skončení obdobia realizácie pracovného programu budú zamietnuté.

5.   Členský štát vyplatí zodpovedajúce finančné prostriedky Únie a prípadne uvoľní zábezpeku uvedenú v článku 4 najneskôr tri mesiace po podaní žiadosti o financovanie a sprievodných dokladov uvedených v odseku 2 a po preskúmaní sprievodných dokladov a vykonaní kontrol uvedených v článku 6. Zábezpeka uvedená v článku 7 ods. 3 písm. g) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 611/2014 sa uvoľní po dokončení celého pracovného programu, preskúmaní sprievodných dokladov a vykonaní kontrol uvedených v článku 6.

Článok 6

Kontroly na mieste

1.   Členské štáty preveria, či boli dodržané podmienky udelenia finančných prostriedkov Únie, a to najmä pokiaľ ide o tieto aspekty:

a)

dodržanie podmienok na uznanie príjemcov uvedených v článkoch 152, 154, 156, 157 a 158 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

realizácia schválených pracovných programov, najmä opatrení týkajúcich sa investícií a služieb;

c)

skutočne vynaložené výdavky vzhľadom na požadované financovanie a finančný príspevok dotknutých prevádzkovateľov v sektore olív.

2.   Príslušné orgány členského štátu zavedú plán kontrol pracovných programov na vzorke prijímajúcich organizácií vybranej na základe analýzy rizika, ktorá predstavuje aspoň 30 % prijímajúcich organizácií čerpajúcich finančné prostriedky Únie podľa článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Výber sa uskutočňuje tak, aby:

a)

sa vo všetkých organizáciách výrobcov a združeniach organizácií výrobcov počas realizácie schváleného pracovného programu po vyplatení preddavku a pred konečným vyplatením finančných prostriedkov Únie uskutočnila aspoň jedna kontrola na mieste;

b)

sa vo všetkých medziodvetvových organizáciách uskutočňovali kontroly v každom roku realizácie každého schváleného pracovného programu. Ak si v priebehu roka uplatnili preddavok, kontrola sa uskutoční po dátume vyplatenia tohto preddavku.

Ak kontroly odhalia priestupky, príslušný orgán uskutoční počas prebiehajúceho roka dodatočné kontroly a v nasledujúcom roku zvýši počet kontrolovaných prijímajúcich organizácií.

3.   Príslušný orgán určí, ktoré prijímajúce organizácie sa budú kontrolovať na základe analýzy rizika založenej na týchto kritériách:

a)

výška financovania schváleného pracovného programu;

b)

povaha opatrení financovaných v rámci pracovného programu;

c)

stupeň pokroku v realizácii pracovných programov;

d)

zistenia zaznamenané počas predošlých kontrol na mieste alebo overenia uskutočnené v priebehu postupu uznávania uvedeného v článku 154 ods. 4 a článku 158 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

e)

ostatné rizikové kritériá určené členskými štátmi.

4.   Kontroly na mieste sa neohlasujú. S cieľom uľahčiť ich praktickú organizáciu však môže byť kontrolovanej prijímajúcej organizácii kontrola ohlásená najskôr 48 hodín vopred.

5.   Trvanie každej kontroly na mieste zodpovedá stupňu pokroku v realizácii schváleného pracovného programu a výdavkom na súvisiace investície a služby.

Článok 7

Inšpekčné správy

O každej kontrole na mieste v zmysle článku 6 sa vypracuje podrobná inšpekčná správa, ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

a)

dátum a trvanie kontroly;

b)

zoznam prítomných osôb;

c)

zoznam kontrolovaných faktúr;

d)

označenia vybraných faktúr v registri nákupov alebo predajov a registri DPH, v ktorých boli vybrané faktúry zaznamenané;

e)

bankové doklady dokazujúce platby vybraných súm;

f)

zoznam už vykonaných opatrení, ktoré sa osobitne analyzovali na mieste;

g)

výsledok kontroly.

Článok 8

Neoprávnené platby a sankcie

1.   Ak sa prijímajúcej organizácii v súlade s článkami 154 a 158 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 odoberie uznanie, lebo si úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti nedodržala povinnosti, stratí nárok na čerpanie finančných prostriedkov Únie na celý pracovný program.

2.   Ak sa určité opatrenie nezrealizovalo v súlade s pracovným programom, prijímajúca organizácia stratí nárok na čerpanie finančných prostriedkov na dané opatrenie.

3.   V prípade, že opatrenie, ktoré sa neskôr ukáže byť ako neoprávnené, sa zrealizovalo v súlade so schváleným pracovným programom, členský štát sa môže rozhodnúť vyplatiť zvyšok schváleného financovania alebo nevymáhať už vyplatenú sumu, ak je takéto rozhodnutie možné v porovnateľných prípadoch financovaných zo štátneho rozpočtu a ak prijímajúca organizácia nekonala nedbanlivo alebo úmyselne.

4.   V prípade hrubej nedbanlivosti alebo nepravdivých vyhlásení prijímajúca organizácia stratí nárok na:

a)

verejné finančné prostriedky na celý pracovný program a

b)

finančné prostriedky Únie podľa článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 počas trojročného obdobia po období, v ktorom sa priestupok konštatoval.

5.   Ak sa odoberie nárok na financovanie podľa odsekov 1, 2 a 4, príslušný orgán bude vymáhať sumu štátnej pomoci, ktorá už prijímajúcej organizácii bola vyplatená.

6.   Sumy príspevku Únie vymožené podľa odseku 5 prípadne môžu byť navýšené o úroky vypočítané na základe:

a)

obdobia, ktoré uplynulo medzi platbou a refundáciou zo strany príjemcu;

b)

úrokovej sadzby, ktorú používa Európska centrálna banka pri svojich hlavných refinančných operáciách, uverejnenej v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a platnej v deň uhradenia neoprávnenej platby, zvýšenej o tri percentuálne body.

7.   Sumy príspevku Únie vymožené na základe tohto článku sa vyplatia platobnej agentúre a odpočítajú z výdavkov financovaných Európskym poľnohospodárskym záručným fondom.

Článok 9

Správy prijímajúcich organizácií

1.   Prijímajúce organizácie do 1. mája každého roku predložia príslušným vnútroštátnym orgánom výročnú správu o realizácii pracovných programov počas predchádzajúceho roka. Táto správa obsahuje tieto prvky:

a)

zrealizované alebo prebiehajúce etapy realizácie pracovného programu;

b)

hlavné zmeny pracovného programu;

c)

vyhodnotenie už dosiahnutých výsledkov prostredníctvom ukazovateľov uvedených v článku 7 ods. 3 písm. f) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 611/2014.

V poslednom roku realizácie pracovného programu sa namiesto správy uvedenej v prvom pododseku predkladá záverečná správa.

2.   Záverečná správa vyhodnocuje pracovný program a obsahuje minimálne tieto prvky:

a)

výklad, ktorým sa na základe ukazovateľov uvedených v článku 7 ods. 3 písm. f) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 611/2014 a všetkých ostatných relevantných kritérií vysvetľuje, do akej miery sa dosiahli sledované ciele programu;

b)

výklad, ktorým sa vysvetľujú zmeny pracovného programu;

c)

v prípade potreby zoznam aspektov, ktoré sa musia zohľadniť pri vypracúvaní budúceho pracovného programu.

3.   Údaje zozbierané a štúdie vypracované pri vykonávaní opatrení podľa článku 3 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 611/2014 sa po dokončení príslušného opatrenia uverejnia na internetovej stránke prijímajúcej organizácie.

Článok 10

Oznámenia od členských štátov

1.   Príslušné orgány pred začatím nového trojročného pracovného programu a najneskôr 31. januára roka nasledujúceho po skončení predošlého programu oznámia Komisii vnútroštátne opatrenia zavedené v záujme vykonávania tohto nariadenia, a to najmä v súvislosti:

a)

s podmienkami na uznanie prijímajúcich organizácií uvedenými v článkoch 152, 156 a 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

s dodatočnými podmienkami týkajúcimi sa oprávnených opatrení stanovených podľa článku 3 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 611/2014;

c)

s usmerneniami a prioritami sektora olivového oleja uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 611/2014 a s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi uvedenými v článku 7 ods. 1 písm. f) uvedeného delegovaného nariadenia;

d)

s lehotou uvedenou v článku 2 ods. 3;

e)

s pravidlami režimu vyplácania preddavkov uvedeného v článku 3 a prípadne aj s pravidlami režimu vyplácania vnútroštátnych finančných príspevkov;

f)

s vykonávaním kontrol uvedených v článku 6 a s uplatňovaním sankcií a náprav uvedených v článku 8.

2.   Členské štáty najneskôr 1. mája každého roku realizácie schválených pracovných programov predložia Komisii údaje v súvislosti:

a)

s pracovnými programami a ich charakteristikami, rozdelené podľa typov prijímajúcich organizácií prevádzkovateľov, oblastí opatrení a regionálnych oblastí;

b)

s výškou financovania prideleného na každý pracovný program;

c)

s časovým rozvrhom plánovaným pri financovaní Úniou podľa rozpočtových rokov počas celého trvania pracovných programov.

3.   Príslušné orgány najneskôr 20. októbra každého roku realizácie schválených pracovných programov predložia Komisii správu o vykonávaní tohto nariadenia, ktorá musí obsahovať minimálne tieto prvky:

a)

počet financovaných pracovných programov, počet príjemcov, plochu olivových hájov, počet lisovní oleja, počet zariadení na spracovanie a objem oleja a stolových olív;

b)

charakteristiky opatrení uskutočňovaných v jednotlivých oblastiach;

c)

rozdiely medzi plánovanými a zrealizovanými opatreniami a následky týchto rozdielov na úrovni výdavkov;

d)

posúdenie a hodnotenie pracovných programov, okrem iného aj s ohľadom na hodnotenie uvedené v článku 5 ods. 2 písm. a) bode iii);

e)

štatistiky kontrol uskutočnených a inšpekčných správ vypracovaných v súlade s článkami 6 a 7, a sankcie alebo nápravy uplatnené v súlade s článkom 8;

f)

výdavky rozdelené podľa pracovných programov a podľa oblastí a opatrení, ako aj finančné príspevky Únie, štátu a prijímajúcich organizácií.

4.   Oznámenia uvedené v tomto článku sa vypracúvajú v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (4).

5.   Po dokončení opatrení príslušné orgány dotknutých členských štátov uverejnia na svojich internetových stránkach všetky údaje zozbierané a štúdie vypracované pri ich realizácii podľa článku 3 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 611/2014.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 611/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o podporné programy v sektore olivového oleja a stolových olív (pozri stranu 55 tohto úradného vestníka).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).