4.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 591/2014

z 3. júna 2014

o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 497 ods. 3,

keďže:

(1)

S cieľom predchádzať narúšaniu medzinárodných finančných trhov a penalizácii inštitúcií tým, že na ne budú kladené požiadavky na vyššie sumy vlastných zdrojov počas postupov udeľovania oprávnenia a uznávania existujúcej centrálnej protistrany ako kvalifikovanej centrálnej protistrany, sa článkom 497 ods. 1 a 2 nariadenia č. 575/2013 stanovilo prechodné obdobie, počas ktorého budú všetky centrálne protistrany, s ktorými inštitúcie usadené v Únii účtujú transakcie, považované za kvalifikované centrálne protistrany.

(2)

Nariadením (EÚ) č. 575/2013 sa takisto zmenilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (2), pokiaľ ide o určité vstupy pre výpočet požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií pre expozície voči centrálnym protistranám. Podobne sa v článku 89 ods. 5a nariadenia (EÚ) č. 648/2012 od určitých centrálnych protistrán požaduje, aby počas obmedzeného obdobia podávali informácie o celkovej sume počiatočnej marže, ktorú prijali od svojich zúčtovacích členov. Uvedené prechodné obdobie zodpovedá prechodnému obdobiu stanovenému v článku 497 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(3)

Prechodné obdobia stanovené v článku 497 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článku 89 ods. 5a prvom a druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012 uplynú 15. júna 2014.

(4)

Článkom 497 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa Komisia splnomocňuje prijať vykonávací akt s cieľom predĺžiť prechodné obdobie o šesť mesiacov za výnimočných okolností. Uvedené predĺženie by sa malo uplatňovať aj na lehoty stanovené v článku 89 ods. 5a nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

(5)

Keďže postupy udeľovania oprávnenia a uznávania existujúcich centrálnych protistrán stále prebiehajú, prechodné obdobia stanovené v článku 497 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článku 89 ods. 5a prvom a druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012 by mali byť predĺžené o šesť mesiacov, t. j. do 15. decembra 2014.

(6)

V prípade nepredĺženia prechodných období by inštitúcie usadené v Únii (alebo ich dcérske spoločnosti usadené mimo Únie) čelili značnému zvýšeniu požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám, ktoré ešte nezískali oprávnenie príp. ešte neboli uznané. Hoci takéto zvýšenie požiadaviek by bolo možno len dočasné, mohlo by potenciálne viesť k ich odstúpeniu ako priamych účastníkov v uvedených centrálnych protistranách a tým spôsobiť narušenie trhov, na ktorých uvedené centrálne protistrany pôsobia.

(7)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť pred 16. júnom 2014 s cieľom zabezpečiť, aby k predĺženiu existujúcich prechodných období došlo ešte pred ich uplynutím. Neskoršie nadobudnutie účinnosti by mohlo viesť k narušeniu pre centrálne protistrany, trhy, na ktorých pôsobia, a inštitúcie s expozíciami voči uvedeným centrálnym protistranám.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Európskeho bankového výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pätnásťmesačné obdobia stanovené v článku 497 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článku 89 ods. 5a prvom a druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa predlžujú o 6 mesiacov.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).