27.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/85


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 570/2014

z 26. mája 2014,

ktorým sa ukončuje čiastočné opätovné otvorenie antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa dovozu určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 4,

keďže:

A.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(1)

Rada vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1138/2011 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí (ďalej len „FOH“) s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii (ďalej len „konečné nariadenie“). Konečnému nariadeniu predchádzalo nariadenie Komisie (EÚ) č. 446/2011 (3), ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii (ďalej len „dočasné nariadenie“). Zistenia, ktoré viedli k uloženiu konečných antidumpingových ciel, sa uvádzajú ako „zistenia pôvodného prešetrovania“.

(2)

Dňa 21. januára 2012 podali spoločnosti PT Ecogreen Oleochemicals, indonézsky vývozný výrobca FOH, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd a Ecogreen Oleochemicals GmbH (ďalej len „skupina Ecogreen“) na Všeobecnom súde žalobu (vec T-28/12) na zrušenie konečného nariadenia, a to v rozsahu, v akom sa antidumpingové clo týkalo skupiny Ecogreen. Skupina Ecogreen napadla úpravu svojej vývoznej ceny, ktorá sa vykonala na základe článku 2 ods. 10 písm. i) základného nariadenia na účely porovnania tejto vývoznej ceny s normálnou hodnotou spoločnosti.

(3)

Vo veci T-249/06 [Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) a Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)/Rada Európskej únie] Všeobecný súd zrušil článok 1 nariadenia (ES) č. 954/2006, pokiaľ ide o Interpipe NTRP VAT, medzi iným aj z dôvodu zjavne chybného posúdenia pri vykonávaní úpravy založenej na článku 2 ods. 10 písm. i), a pokiaľ ide o Interpipe Niko Tube ZAT, z iných dôvodov. Súdny dvor 16. februára 2012 zamietol odvolanie, ktoré podala Rada a Komisia (spojené veci C-191/09 P a C-200/09 P).

(4)

Vzhľadom na to, že skutkové okolnosti boli v prípade skupiny Ecogreen z hľadiska úpravy vykonanej podľa článku 2 ods. 10 písm. i) základného nariadenia podobné ako skutkové okolnosti Interpipe NTRP VAT, usúdilo sa, že je vhodné opätovne vypočítať dumpingové rozpätie skupiny Ecogreen a nevykonať pritom úpravu podľa článku 2 ods. 10 písm. i).

(5)

Dňa 21. decembra 2012 bolo teda so spätnou účinnosťou od 12. novembra 2011 uverejnené vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1241/2012 z 11. decembra 2012 ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1138/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz, určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii (4) (ďalej len „pozmeňujúce nariadenie“).

(6)

Dumpingové rozpätie, ktoré v ňom bolo stanovené pre skupinu Ecogreen, bolo de minimis v súlade s článkom 9 ods. 3 základného nariadenia. Prešetrovanie týkajúce sa skupiny Ecogreen bolo preto ukončené bez toho, aby boli uložené akékoľvek opatrenia. Všeobecný súd následne 9. apríla 2013 rozhodol, že nie je potrebné rozhodovať o žalobe vo veci T-28/12.

(7)

Aj keď všetci ostatní vyvážajúci výrobcovia v Indii, Indonézii a Malajzii naďalej podliehajú antidumpingovým clám, zistenia pôvodného prešetrovania, najmä pokiaľ ide o škodlivé vplyvy dumpingového dovozu, by sa mali vzhľadom na revidované zistenia o dumpingu uvedené v pozmeňujúcom nariadení prehodnotiť.

B.   PREHODNOTENIE ZISTENÍ PÔVODNÉHO PREŠETROVANIA

1.   Rámec prehodnotenia

(8)

Dňa 28. februára 2013 bolo uverejnené oznámenie týkajúce sa čiastočného opätovného otvorenia antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa dovozu určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii (5) (ďalej len „príslušné krajiny“) (ďalej len „opätovné otvorenie“). V oznámení sa uvádza, že rozsah opätovného otvorenia sa obmedzil na preskúmanie dosahu, ktorý môžu mať nanovo stanovené dumpingové rozpätia na zistenia týkajúce sa najmä ujmy a príčinnej súvislosti stanovených v rámci pôvodného prešetrovania (ďalej len „opätovné prešetrovanie“).

(9)

Komisia oficiálne informovala vyvážajúcich výrobcov, dovozcov a používateľov, o ktorých sa vedelo, že sa ich konanie týka, a výrobné odvetvie Únie o čiastočnom opätovnom otvorení prešetrovania. Zainteresované strany dostali príležitosť na to, aby písomne vyjadrili svoje stanoviská a aby boli vypočuté v lehote stanovenej v oznámení.

(10)

Niekoľko strán tvrdilo, že nebolo jasné, na akom právnom základe Komisia opätovne otvorila pôvodné prešetrovanie a ktoré údaje Komisia zhromažďuje s cieľom zistiť fakty a vyvodiť závery v rámci súčasného opätovného prešetrovania.

(11)

Strany takisto tvrdili, že nebolo jasné, aký typ prešetrovania sa začal a aký by z neho mohol vyplynúť konečný výsledok, pokiaľ ide o úroveň konečných opatrení, na aké obdobie sa prešetrovanie vzťahovalo, a ktoré aspekty pôvodného prešetrovania boli prehodnocované.

(12)

Pripomína sa, že toto opätovné otvorenie je nevyhnutným dôsledkom prijatia pozmeňujúceho nariadenia, ktoré je výsledkom zistení Všeobecného súdu vo veci T-249/06 [Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) a Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) ] v.Rada Európskej únie.

(13)

Pripomína sa, že v pôvodnom prešetrovaní bolo takzvaným obdobím prešetrovania (ďalej len „OP“) obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010. Posúdenie ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2007 do konca obdobia prešetrovania a uvádzalo sa ako „posudzované obdobie“.

(14)

Súčasné opätovné prešetrovanie sa zameriava na rovnaké obdobie prešetrovania a rovnaké posudzované obdobie. Zistenia, pokiaľ ide o ujmu a príčinnú súvislosť, ku ktorým sa pre tieto obdobia dospelo počas pôvodného prešetrovania, sa prehodnocujú s ohľadom na nanovo stanovené dumpingové rozpätia pre indonézskych vývozcov v pozmeňujúcom nariadení.

(15)

Konkrétnejšie, a ako sa uvádza v oznámení o opätovnom otvorení prešetrovania, cieľom súčasného opätovného prešetrovania je stanoviť, či dumpingové rozpätie de minimis zistené pre jedného vyvážajúceho výrobcu v Indonézii a zmena úrovne dumpingových rozpätí ostatných indonézskych spoločností stanovená pozmeňujúcim nariadením môžu mať nejaký dosah na zistenia pôvodného prešetrovania, pokiaľ ide o ujmu a príčinnú súvislosť.

(16)

Výsledky opätovného prešetrovania sú uvedené ďalej. Takisto ako v prípade pôvodného prešetrovania, niektoré údaje a informácie sa kvôli zachovaniu dôvernosti pôvodne predložených údajov poskytujú vo forme indexov.

2.   Príslušný výrobok a podobný výrobok

(17)

Pripomína sa, že príslušným výrobkom je výrobok vymedzený v pôvodnom prešetrení, a to konkrétne nasýtené mastné alkoholy s dĺžkou uhlíkového reťazca C8, C10, C12, C14, C16 alebo C18 (okrem rozvetvených izomérov) vrátane jednoduchých nasýtených mastných alkoholov (známych aj ako „čisté frakcie“) a zmesi obsahujúce prevažne kombináciu dĺžok uhlíkového reťazca C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (všeobecne kategorizované ako C8-C10), zmesi obsahujúce prevažne kombináciu dĺžok uhlíkového reťazca C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (všeobecne kategorizované ako C12-C14) a zmesi obsahujúce prevažne kombináciu dĺžok uhlíkového reťazca C16-C18 s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii, v súčasnosti zaradené pod číselné znaky KN ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 a ex 3823 70 00 (ďalej len „mastné alkoholy“).

(18)

Zistenia pozmeňujúceho nariadenia nemajú vplyv na zistenia uvedené v pôvodnom prešetrovaní, ktoré sa týkajú posudzovaného výrobku a podobného výrobku.

3.   Dumping

(19)

V odôvodnení 7 pozmeňujúceho nariadenia sa uvádza, že dumpingové rozpätia pre všetky spoločnosti v Indonézii, iné ako pre druhého vyvážajúceho výrobcu s individuálnym rozpätím, ktoré sa zakladalo na dumpingovom rozpätí spolupracujúceho indonézskeho vyvážajúceho výrobcu s najvyšším dumpingovým rozpätím, sa preskúmali a upravili s ohľadom na znovu vypočítané dumpingové rozpätie pre skupinu Ecogreen.

(20)

Pozmeňujúce nariadenie neovplyvnilo dumpingové rozpätia stanovené v odôvodnení 23 konečného nariadenia pre indických vyvážajúcich výrobcov a dumpingové rozpätia stanovené v odôvodnení 55 pre malajských vyvážajúcich výrobcov.

(21)

V odôvodnení 6 pozmeňujúceho nariadenia sa stanovuje dumpingové rozpätie pre skupinu Ecogreen menšie ako 2 %, a je preto pod prahom de minimis stanoveným v článku 9 ods. 3 základného nariadenia. Dovoz do Únie, ktorý realizoval tento vyvážajúci výrobca, by sa preto v rámci opätovného prešetrovania mal považovať za nedumpingový dovoz.

(22)

Objem, cena a podiel na trhu nedumpingového dovozu uvedeného indonézskeho vývozcu sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali tak, ako je uvedené v tabuľke. Ako sa uvádza v odôvodnení 16, predložené údaje sú vo forme indexov.

Dovoz

2007

2008

2009

OP

Tony

 

 

 

 

Index: 2007 = 100

100

110

107

115

Medziročná zmena Δ %

 

9,6 %

– 2,3 %

7,5 %

Podiel na trhu

 

 

 

 

Index: 2007 = 100

100

107

110

113

Medziročná zmena Δ %

 

6,8 %

2,9 %

2,8 %

Priemerná cena za tonu

 

 

 

 

Index: 2007 = 100

100

110

91

91

Medziročná zmena Δ %

 

9,9 %

– 17,0 %

0,2 %

Zdroj: vyplnené dotazníky.

(23)

S odkazom na tabuľku uvedenú v odôvodnení 70 dočasného nariadenia, ktorá bola potvrdená v odôvodnení 64 konečného nariadenia, a na uvedenej tabuľke prešetrovanie ukázalo, že počas posudzovaného obdobia predstavoval nedumpingový dovoz obmedzený podiel celkového dovozu z príslušných krajín a rástol pomerne menej ako dumpingový dovoz. Nedumpingový dovoz totiž predstavoval približne 15 – 18 % celkového objemu dovozu z príslušných krajín v roku 2007 a počas OP len približne 10 – 13 %.

(24)

Z opätovného prešetrovania vyplýva, že priemerné ceny nedumpingového dovozu od skupiny Ecogreen sa v posudzovanom období znížili o 9 %, ale medzi rokom 2009 a OP zostali stabilné.

4.   Ujma

4.1.   Výroba v Únii a výrobné odvetvie Únie

(25)

Zistenia uvedené v odôvodneniach 57 až 61 konečného nariadenia týkajúce sa výroby v Únii a výrobného odvetvia Únie nie sú ovplyvnené prešetrovaním a týmto sa potvrdzujú.

4.2.   Spotreba v Únii

(26)

Zistenia uvedené v odôvodneniach 64 až 66 dočasného nariadenia, ktoré sa potvrdili v odôvodnení 62 konečného nariadenia, zostávajú nedotknuté. Potvrdzuje sa, že – ako je uvedené v tabuľke – spotreba mastných alkoholov v Únii bola pomerne stabilná a počas posudzovaného obdobia sa len mierne zvýšila o 2 %. Ako sa uvádza v odôvodnení 64 dočasného nariadenia, informácie týkajúce sa spotreby boli poskytnuté vo forme indexov, aby bola zachovaná dôvernosť údajov.

Spotreba

2007

2008

2009

OP

Index: 2007 = 100

100

102

97

102

Medziročná zmena Δ %

 

2,2 %

– 4,8 %

4,6 %

4.3.   Dovoz do Únie z príslušných krajín a cenové podhodnotenie

4.3.1.   Súhrnné vyhodnotenie dumpingového dovozu

(27)

Takisto ako v prípade pôvodného prešetrovania sa skúmalo, či bolo súhrnné vyhodnotenie dumpingového dovozu v prípade troch príslušných krajín stále opodstatnené v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 4 základného nariadenia vzhľadom na upravené dumpingové rozpätia pre indonézskych vyvážajúcich výrobcov uvedené v odôvodneniach 19 a 21.

(28)

Pripomína sa, že v článku 3 ods. 4 základného nariadenia sa uvádza, že kde je dovoz výrobku z viac ako jednej krajiny súčasne predmetom antidumpingových zisťovaní, účinky takéhoto dovozu sa súhrnne vyhodnotia, len ak sa určí, že: a) dumpingové rozpätie stanovené vo vzťahu k dovozu z každej krajiny je väčšie ako de minimis, tak ako je uvedené v článku 9 ods. 3 uvedeného nariadenia, a objem dovozu z každej krajiny nie je zanedbateľný a b) súhrnné vyhodnotenie účinkov dovozu je vhodné vzhľadom na podmienky hospodárskej súťaže medzi dovážanými výrobkami a podmienkami hospodárskej súťaže medzi dovážanými výrobkami a podobným výrobkom Únie.

(29)

Prehodnotili sa zistenia týkajúce sa objemu a cien dumpingového dovozu pre každú z príslušných krajín v posudzovanom období. Informácie, ktoré sa vzťahujú na objem dovozu, používané na určenie priemerných cien uvedených v tabuľke v odôvodnení 63 písm. b) konečného nariadenia zostávajú nezmenené, pokiaľ ide o Malajziu a Indiu. Údaje vzťahujúce sa na Indonéziu boli upravené s ohľadom na skutočnosť, že – ako sa uvádza v odôvodnení 21 – predaj výrobkov jedného vyvážajúceho výrobcu už na trhu Únie nepredstavoval dumping. Nanovo stanovený dumpingový dovoz sa vyvíjal tak, ako je to uvedené v tabuľke. S odvolaním sa na odôvodnenie 16 sa informácie, ktoré sa týkajú objemu dovozu, poskytujú pre každú z príslušných krajín vo forme indexov.

Objem dumpingového dovozu

2007

2008

2009

OP

Malajzia

 

 

 

 

Index: 2007 = 100

100

161

141

137

Medziročná zmena Δ %

 

61,4 %

– 12,5 %

– 2,9 %

India

 

 

 

 

Index: 2007 = 100

100

118

104

143

Medziročná zmena Δ %

 

18,2 %

– 11,8 %

37,5 %

Indonézia

 

 

 

 

Index: 2008 = 100

 

100

142

168

Medziročná zmena Δ %

 

 

42,1 %

17,9 %

(30)

Z prešetrovania vyplynulo, že objem dumpingového dovozu v každej z príslušných krajín nebol počas OP zanedbateľný a že prítomnosť dumpingového dovozu na trhu Únie zostala počas posudzovaného obdobia, a najmä počas OP, významná. Skutočnosť, že sa v pozmeňujúcom nariadení zistilo, že predaj výrobkov jedného indonézskeho vyvážajúceho výrobcu nepredstavuje dumping, nemení tento záver.

(31)

Zistenia týkajúce sa cien dumpingového dovozu v každej z príslušných krajín v posudzovanom období boli takisto prehodnotené a sú uvedené v tabuľke. Ceny uvedené v tabuľke v odôvodnení 63 písm. b) konečného nariadenia zostávajú nezmenené, pokiaľ ide o Malajziu a Indiu. Údaje vzťahujúce sa na Indonéziu boli prehodnotené s ohľadom na skutočnosť, že – ako sa uvádza v odôvodnení 21 – predaj výrobkov jedného vyvážajúceho výrobcu na trhu Únie nepredstavoval dumping. S odvolaním sa na odôvodnenie 16 sa informácie, ktoré sa týkajú objemu dovozu, poskytujú pre každú z príslušných krajín vo forme indexov.

Dovoz na základe údajov Eurostatu (upravený, aby sa vzťahoval na príslušný výrobok a dumpingový dovoz)

2007

2008

2009

OP

Priemerná cena v EUR/tona Malajzia

911

944

799

857

Index: 2007 = 100

100

104

88

94

Medziročná zmena Δ %

 

3,6 %

– 15,4 %

7,3 %

Priemerná cena v EUR/tona India

997

1 141

897

915

Index: 2007 = 100

100

114

90

92

Medziročná zmena Δ %

 

14,4 %

– 21,4 %

2,1 %

Priemerná cena v EUR/tona Indonézia

 

 

 

 

Index: 2008 = 100

 

100

70

72

Medziročná zmena Δ %

 

 

– 30,0 %

2,6 %

Zdroj: Eurostat a vyplnené dotazníky.

(32)

Z prešetrovania vyplynulo, že s výnimkou roku 2007, keď sa nevyskytol žiadny dovoz z Indonézie, zostali ceny indonézskych vyvážajúcich výrobcov takmer rovnaké ako v pôvodnom prešetrovaní. Preto je možné potvrdiť zistenie uvedené v odôvodnení 63 písm. b) konečného nariadenia, že ceny a cenová politika príslušných krajín boli zväčša podobné, najmä počas OP. To, že sa v pozmeňujúcom nariadení zistilo, že predaj výrobkov jedného indonézskeho vyvážajúceho výrobcu nepredstavuje dumping, nemení tento záver.

(33)

Okrem toho zostávajú platné zistenia uvedené v odôvodnení 127 dočasného nariadenia a potvrdené v odôvodnení 122 konečného nariadenia, a to najmä, že všetky úrovne odstránenia ujmy stanovené pre príslušné krajiny boli podstatne vyššie ako prahová hodnota de minimis 2 %. Analyzovali sa aj predajné kanály a cenové trendy pre každú z príslušných krajín a zistilo sa, že sú podobné, ako vidno v uvedenej tabuľke vyššie. Z prešetrovania vyplynulo, že dovozné ceny z príslušných krajín po dosiahnutí vrcholu v roku 2008 vykazovali klesajúci trend a na celosvetovej úrovni boli v porovnaní s priemerom cien výrobného odvetvia Únie obzvlášť nízke.

(34)

Uvedená tabuľka ukazuje, že podiel na trhu dumpingového dovozu z každej príslušnej krajiny sa počas posudzovaného obdobia celkovo zvýšil. S odvolaním sa na odôvodnenie 16 sa informácie poskytujú vo forme indexov.

Podiel dumpingového dovozu na trhu

2007

2008

2009

OP

Malajzia

 

 

 

 

Index: 2007 = 100

100

157

145

135

Medziročná zmena Δ %

 

57 %

– 8 %

– 7 %

India

 

 

 

 

Index: 2007 = 100

100

115

107

141

Medziročná zmena Δ %

 

15 %

– 7 %

31 %

Indonézia

 

 

 

 

Index: 2008 = 100

 

100

142

168

Medziročná zmena Δ %

 

 

50 %

13 %

(35)

Na základe uvedených skutočností a úvah z opätovného prešetrovania vyplýva, že zistenia vykonané v pôvodnom prešetrovaní týkajúce sa súhrnného vyhodnotenia zostávajú nezmenené. Usudzuje sa teda, že podmienky stanovené v článku 3 ods. 4 základného nariadenia týkajúce sa súhrnného vyhodnotenia dumpingového dovozu z príslušných krajín sú aj naďalej splnené. Účinky dumpingového dovozu s pôvodom v príslušných krajinách sa preto na účely prešetrovania ujmy a príčinnej súvislosti môžu posudzovať spoločne.

4.3.2.   Objem, cena a podiel dumpingového dovozu na trhu

(36)

S cieľom určiť súhrnnú úroveň dumpingového dovozu na trhu Únie v posudzovanom období sa zohľadňuje skutočnosť, že v pozmeňujúcom nariadení sa potvrdili pozitívne zistenia dumpingu u všetkých vyvážajúcich výrobcov v Indonézii s výnimkou skupiny Ecogreen. Ich vývoz predstavuje dumping, a naďalej teda podlieha antidumpingovým clám.

(37)

V prešetrovaní sa podobne zohľadňuje skutočnosť, že dumpingové rozpätia stanovené v pôvodnom prešetrovaní pre všetkých vyvážajúcich výrobcov v Indii a Malajzii zostali nezmenené, ich dovoz predstavuje dumping a aj naďalej podlieha antidumpingovým clám.

(38)

Objem dumpingového dovozu z príslušných krajín sa upravil odpočítaním objemu nedumpingového dovozu od jedného indonézskeho vyvážajúceho výrobcu, ako sa uvádza v odôvodnení 29.

(39)

Na základe uvedených skutočností sa údaje uvedené v odôvodnení 70 dočasného nariadenia a potvrdené v odôvodnení 64 konečného nariadenia a zistenia uvedené v odôvodneniach 71 až 73 dočasného nariadenia, ktoré sa týkajú vyhodnotenia dumpingového dovozu počas posudzovaného obdobia, ako sa potvrdzuje v odôvodnení 65 konečného nariadenia, upravujú, ako sa uvádza ďalej. S odvolaním sa na odôvodnenie 16 sa informácie, ktoré sa týkajú celkových dovozných objemov a podielu na trhu dumpingového dovozu, poskytujú vo forme indexov.

Dumpingový dovoz z príslušných krajín

2007

2008

2009

OP

Tony

 

 

 

 

Index: 2007 = 100

100

167

155

165

Medziročná zmena Δ %

 

67,0 %

– 7,3 %

6,5 %

Podiel na trhu

 

 

 

 

Index: 2007 = 100

100

163

159

162

Medziročná zmena Δ %

 

62,7 %

– 2,3 %

1,8 %

Priemerná cena dumpingového dovozu v EUR/tona

931

1 007

827

878

Index: 2007 = 100

100

108

89

94

Medziročná zmena Δ %

 

8,2 %

–17,9 %

6,1 %

Zdroj: Eurostat a vyplnené dotazníky.

(40)

Objem dumpingového dovozu z príslušných krajín zistený v súčasnom opätovnom prešetrovaní sa za posudzované obdobie výrazne zvýšil, konkrétne o 65 %. K najväčšiemu nárastu došlo medzi rokmi 2007 a 2008, kedy sa dovoz zvýšil o 67 %. Dovoz potom v roku 2009 mierne klesol, pričom v OP opäť vzrástol takmer na úroveň z roku 2008.

(41)

Upravené priemerné ceny dumpingového dovozu z príslušných krajín počas posudzovaného obdobia značne kolísali a celkovo sa znížili o 6 %. Je však potrebné poznamenať, že medzi rokom 2008 a OP miera zníženia predstavovala 14 %. Počas celého posudzovaného obdobia boli priemerné ceny dovozu z príslušných krajín vždy nižšie ako ceny stanovené zvyškom sveta a boli nižšie ako ceny výrobného odvetvia Únie, čo viedlo k zvýšeniu podielu dumpingového dovozu na trhu.

(42)

Podiel na trhu dumpingového dovozu z príslušných krajín sa za posudzované obdobie výrazne zvýšil, konkrétne o 62 %. K najväčšiemu nárastu došlo v období medzi rokmi 2007 a 2008. Počas hospodárskej krízy došlo k miernemu poklesu dovozu, čo v období medzi rokmi 2008 a 2009 mierne znížilo podiel príslušných krajín na trhu o 4 %, do konca posudzovaného obdobia však tieto krajiny získali svoj podiel na trhu späť.

(43)

Vylúčenie nedumpingového dovozu od skupiny Ecogreen preto žiadnym spôsobom nemení zistenia z pôvodného prešetrovania, pokiaľ ide o objem, cenu a podiel dumpingového dovozu na trhu, a tieto sa preto potvrdzujú.

4.3.3.   Cenové podhodnotenie

(44)

Pripomína sa, že rozpätia týkajúce sa cenového podhodnotenia v pôvodnom prešetrovaní boli objasnené v odôvodneniach 74 a 75 dočasného nariadenia a potvrdené v odôvodnení 67 konečného nariadenia. Pozmeňujúce nariadenie neovplyvnilo jednotlivé výpočty stanovené pre každého z príslušných vývozcov. Tieto závery sa preto potvrdzujú.

(45)

Zistená priemerná úroveň podhodnotenia v prípade dumpingového dovozu, ktorá sa súhrnne vyhodnotila spoločne pre tri krajiny po vylúčení nedumpingového dovozu, je 2 %. Toto zjavne nízke podhodnotenie je potrebné chápať vo svetle skutočnosti, že samotné výrobné odvetvie Únie bolo v dôsledku nízkych cien dovozu na trh EÚ nútené znížiť svoje ceny. Tieto ceny však nepokrývali náklady na výrobu, a to najmä počas OP. Priemerný predaj pod cenu v prípade dumpingového dovozu, ktorý sa vyhodnotil súhrnne bez skupiny Ecogreen, bol 22 %.

(46)

V reakcii na zverejnenie zistení Komisie dovozca FOH s pôvodom v Indonézii tvrdil, že priemerná cena nedumpingového dovozu bude nižšia, ako priemerná cena dovážaných výrobkov vyrobených indonézskym vyvážajúcim výrobcom, na ktorého sa aj naďalej vzťahujú opatrenia. Toto tvrdenie však nemá vplyv na určovanie cenového podhodnotenia v prípade dumpingového dovozu, ktorý sa vyhodnocuje súhrnne.

4.4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

(47)

Zistenia uvedené v odôvodneniach 76 až 91 dočasného nariadenia a potvrdené v odôvodneniach 71 až 84 konečného nariadenia, ktoré sa týkajú hospodárskej situácie výrobného odvetvia Únie, nie sú dotknuté pozmeňujúcim nariadením, a možno ich preto potvrdiť.

(48)

Pripomína sa, že z pôvodného prešetrovania vyplynulo, že väčšina ukazovateľov ujmy, ktoré sa týkajú výrobného odvetvia Únie, ako napríklad výroba (– 17 %), využitie kapacity (– 15 %), objem predaja (– 18 %), podiel na trhu (– 12 %) a zamestnanosť (– 13 %), sa počas posudzovaného obdobia zhoršila. Výrazne ovplyvnené boli predovšetkým ukazovatele ujmy súvisiace s finančnou výkonnosťou výrobného odvetvia Únie, ako napríklad peňažný tok a ziskovosť. To znamená, že najmä počas OP bola narušená schopnosť výrobného odvetvia Únie zvyšovať kapitál.

(49)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa potvrdzuje záver, že výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 5 základného nariadenia.

5.   Príčinná súvislosť

(50)

V nadväznosti na potvrdenie existencie značnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, sa prehodnotilo, či po upravených zisteniach o dumpingu stanovených v pozmeňujúcom nariadení stále existuje príčinná súvislosť medzi uvedenou ujmou a upraveným dumpingovým dovozom z príslušných krajín.

5.1.   Vplyv dumpingového dovozu

(51)

Ako sa uvádza v odôvodnení 26, spotreba v Únii bola pomerne stabilná a počas posudzovaného obdobia sa zvýšila len o 2 %.

(52)

Z tabuľky v odôvodnení 39, v ktorej sa vylúčil dovoz indonézskeho vývozcu, u ktorého sa v pozmeňujúcom nariadení zistilo, že predaj jeho výrobkov na trhu Únie nepredstavuje dumping, vyplýva, že počas posudzovaného obdobia upravený objem dumpingového dovozu z troch dotknutých krajín zostal významný a výrazne sa zvýšil o viac než 60 000 ton v absolútnom vyjadrení a o 60 % v relatívnom vyjadrení. Podiel dumpingového vývozu na trhu sa podobne výrazne zvýšil a počas tohto obdobia stúpol o viac ako 5 percentuálnych bodov.

(53)

Tieto trendy sú veľmi podobné ako tie, ktoré sú uvedené v pôvodnom prešetrovaní, najmä v odôvodneniach 86 až 94 konečného nariadenia. Nárast podielu na trhu, ktorý bol podľa pôvodného prešetrovania na úrovni 57 %, sa teraz v posudzovanom období na základe upravených údajov zvýšil na viac ako 60 %.

(54)

Opätovné prešetrovanie skutočne potvrdilo, že dumpingový dovoz z príslušných krajín vyvíjal tlak na výrobné odvetvie Únie od roku 2008, kedy sa tento dovoz zvýšil o 67 %. V uvedenom roku boli ceny dumpingového dovozu, ako sa uvádza v odôvodnení 39, oveľa nižšie ako ceny výrobného odvetvia Únie. To viedlo k značnej strate objemu predaja (– 15,4 %) a podielu na trhu výrobného odvetvia Únie, ktoré nebolo možné v zvyšnej časti posudzovaného obdobia získať späť. Zároveň sa podiel dumpingového dovozu z príslušných krajín na trhu zvýšil o viac ako 9 percentuálnych bodov.

(55)

V odôvodnení 72 konečného nariadenia sa uvádza, že v reakcii na tento tlak muselo výrobné odvetvie Únie výrazne znížiť svoje predajné ceny o 16,9 % v roku 2009 a ďalej ich znížiť o 5,3 % počas OP. Aj keď toto cenové správanie umožnilo odvetviu Únie obmedziť stratu podielu na trhu, viedlo počas posudzovaného obdobia k značnému nahromadeniu strát, ako je uvedené v odôvodnení 86 dočasného nariadenia a potvrdené v odôvodnení 78 konečného nariadenia. Táto situácia súvisela s prítomnosťou veľkých objemov dumpingového dovozu za nízke ceny na trhu Únie, najmä počas OP.

(56)

Hoci absolútny objem dumpingového dovozu z príslušných krajín sa v roku 2009 znížil o 7,3 % v súlade s hospodárskym poklesom a poklesom na trhu EÚ, zaznamenalo sa, že priemerná cena dumpingového dovozu klesla o 17,9 %, čo bolo viac ako zníženie cien výrobného odvetvia Únie o 16,9 %. Počas OP muselo výrobné odvetvie Únie znížiť svoje ceny a nahromadilo finančné straty.

(57)

Z uvedených úvah vyplýva, aké vážne dôsledky mala prítomnosť veľkých objemov dumpingového dovozu za nízke ceny na trhu Únie pri určovaní cien výrobného odvetvia Únie na jeho ťažiskovom trhu a aký mala negatívny dosah na jeho hospodársku situáciu, najmä počas OP.

(58)

Uvedený dovozca tvrdil, že pri analýze príčinných súvislostí je potrebné zvyšný indonézsky dumpingový dovoz vyňať z dovozu s pôvodom v Indii a Malajzii na základe faktorov, ako napríklad stabilný trhový podiel, vyššia cenová úroveň, nedostatok podhodnotenia, nižšie rozpätie cenového podhodnotenia indonézskeho dovozu a súbežný vývoj podielov výrobných odvetví Indonézie a Únie na trhu. Dovozca ďalej tvrdil, po vyňatí neexistuje žiadna príčinná súvislosť medzi ujmou a indonézskym dumpingovým dovozom.

(59)

Toto tvrdenie sa zamietlo, pretože faktory, na ktoré upozornil dovozca – niekedy selektívne – sa nepovažujú za relevantné podľa článku 3 ods. 4 základného nariadenia s cieľom stanoviť, či by sa malo uplatniť súhrnné vyhodnotenie, najmä pokiaľ ide o podmienky hospodárskej súťaže medzi dovážanými výrobkami a podobnými výrobkami z Únie. Pri pôvodnom prešetrovaní sa skutočne dospelo k záveru, že príslušný výrobok je komoditným medziproduktom, ktorý sa používa najmä ako vstupný materiál na výrobu síranov mastných alkoholov, etoxylátov a étersulfátov, a že dovážaný výrobok priamo konkuruje výrobku vyrobenému v Únii, bez ohľadu na krajinu pôvodu. Jednotnosť hospodárskej súťaže na trhu Únie preto oprávňuje súhrnné vyhodnotenie dovozu v zmysle článku 3 ods. 4 písm. b) základného nariadenia. Tvrdenia dovozcu sa tohto zistenia netýkajú a mohli by sa stať relevantnými len v prípade vyňatia z dovozu. Vzhľadom na to, že neexistuje žiadny dôvod na zmenu zistení pôvodného prešetrovania o súhrnnom vyhodnotení, potvrdzuje sa analýza účinkov dumpingového dovozu.

(60)

Okrem toho je potrebné poznamenať, že zostávajúci indonézsky dovoz sa uskutočnil za dumpingové ceny, výrazne zvýšil svoj podiel na trhu počas príslušného obdobia a predával sa za nižšie ceny, ako boli predajné ceny výrobného odvetvia Únie.

(61)

Nakoniec dovozca uviedol, že skupina Ecogreen predávala pod cenu viac než zostávajúci indonézsky vyvážajúci výrobca, a keďže v prípade dovozu skupiny Ecogreen sa usudzuje, že má zanedbateľný dosah, rovnaký záver by sa mal uplatniť aj na zostávajúci indonézsky dovoz.

(62)

Tento záver je založený na nesprávnom predpoklade. Rozhodnutie Súdneho dvora spôsobilo zmeny vo výpočte dumpingu pre skupinu Ecogreen, ktorý sa tak stal de minimis. Len z tohto dôvodu sa dosah dovozu skupiny Ecogreen musel považovať za zanedbateľný. Tvrdenie sa preto zamieta.

(63)

Na základe uvedených zistení sa dospelo k záveru, že dumpingový dovoz spôsobil výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu.

5.2.   Vplyv iných faktorov

(64)

Opäť sa preskúmal aj vplyv iných faktorov na situáciu výrobného odvetvia Únie v kontexte príčinných súvislostí.

5.2.1.   Nedumpingový dovoz z Indonézie

(65)

V odôvodnení 23 sa uvádza, že nedumpingový dovoz rástol pomerne menej ako dumpingový dovoz a predstavoval len obmedzený podiel celkového dovozu z príslušných krajín počas OP. Okrem toho z prešetrovania vyplynulo, že tento dovoz mal počas posudzovaného obdobia, a najmä počas OP, iba neveľký podiel na trhu.

(66)

Objem dumpingového dovozu sa od roku 2009 do OP zvýšil o 6,5 %, čo bolo viac, ako bolo oživenie trhu doložené nárastom spotreby Únie o 4,6 %, a teda zvýšil svoj podiel na trhu.

(67)

Preto sa usúdilo, že akýkoľvek dosah nedumpingového dovozu na trh Únie počas OP nemôže prevážiť výrazný negatívny dosah dumpingového dovozu podrobne opísaného v odôvodneniach 51 až 57.

(68)

Na základe uvedených zistení sa dospelo k záveru, že prítomnosť nedumpingového dovozu od skupiny Ecogreen na trhu Únie počas OP nie je taká, aby narušila príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom a ujmou, ktorú počas OP utrpelo výrobné odvetvie Únie.

5.2.2.   Iné faktory preskúmané v rámci pôvodného prešetrovania

(69)

Medzi iné faktory preskúmané v rámci pôvodného prešetrovania v kontexte možných príčin značnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie únie, patrili: dovoz do Únie zo zvyšku sveta, vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie, dosah hospodárskej krízy a predaja rozvetvených izomérov, na ktoré sa nevzťahuje vymedzenie výrobku.

(70)

Vzhľadom na to, že tieto faktory nie sú ovplyvnené upravenými dumpingovými rozpätiami stanovenými pre indonézskych výrobcov, potvrdzujú sa zistenia a závery, ku ktorým sa dospelo v odôvodneniach 95 až 100 konečného nariadenia vzhľadom na tieto faktory. Dosah týchto faktorov nie je taký, aby sa ním dala vyvrátiť príčinná súvislosť zistená medzi dumpingovým dovozom a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

5.3.   Záver týkajúci sa príčinnej súvislosti

(71)

Zo súčasného prešetrovania vyplýva, že ešte stále existuje jasná a priama súvislosť medzi zvýšením objemu a negatívnym cenovým vplyvom dumpingového dovozu a značnou ujmou, ktorú počas OP utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(72)

Z uvedenej analýzy vyplýva, že objem nedumpingového dovozu bol v porovnaní s množstvom dumpingových výrobkov dovážaných z príslušných krajín obmedzený. V podmienkach pomerne stabilnej spotreby sa dumpingový dovoz počas posudzovaného obdobia výrazne zvýšil, a to v absolútnom aj relatívnom vyjadrení, a jeho prítomnosť mala na trh Únie značný negatívny dosah. Zistilo sa totiž, že z dôvodu narušenia trhu muselo výrobné odvetvie Únie od roku 2008 výrazne znížiť svoje ceny o 22,2 % a nemohlo pokryť svoje náklady a dosiahnuť primeranú výšku zisku, a to najmä počas OP.

(73)

Prešetrovaním sa tiež potvrdilo, že vplyv iných faktorov ako dumpingový dovoz nemohol narušiť príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(74)

Z toho dôvodu z opätovného prešetrovania vyplýva, že existuje príčinná súvislosť medzi dumpingovým dovozom z Indie, Indonézie a Malajzie a značnou ujmou, ktorú počas OP utrpelo výrobné odvetvie Únie. Závery, ku ktorým sa dospelo v odôvodneniach 101 a 102 konečného nariadenia, sa týmto potvrdzujú.

6.   Záujem Únie

(75)

Nepreukázalo sa, že závery, ku ktorým sa dospelo v odôvodnení 118 konečného nariadenia s ohľadom na záujem Únie, by mohli byť pozmeňujúcim nariadením dotknuté, a preto sa týmto potvrdzujú.

C.   PREHODNOTENIE KONEČNÝCH OPATRENÍ

(76)

Ako už bolo uvedené, z opätovného prešetrovania príslušných skutočností a zistení v pôvodnom prešetrovaní s ohľadom na nové dumpingové rozpätia stanovené v pozmeňujúcom nariadení vyplynulo, že zostávajúci dumpingový dovoz z Indie, Indonézie a Malajzie na trh Únie spôsobuje výrobnému odvetviu Únie počas OP značnú ujmu.

(77)

Vzhľadom na závery, ku ktorým sa dospelo v pôvodnom prešetrovaní, pokiaľ ide o dumping, ujmu, príčinné súvislosti a záujem Únie, a vzhľadom na to, že súčasné opätovné prešetrovanie potvrdilo existenciu príčinnej súvislosti medzi značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, a zostávajúcim dumpingovým dovozom z príslušných krajín, by sa konečné opatrenia uložené pozmeňujúcim nariadením mali potvrdiť na rovnakej úrovni. V dôsledku toho sa dospelo k záveru, že opätovné prešetrenie by sa malo ukončiť bez zmeny konečných opatrení uložených konečným nariadením.

(78)

Platné antidumpingové opatrenia stanovené vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 1138/2011 a zmenené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1241/2012 sú aj naďalej opodstatnené a mali by preto zostať v platnosti. Pripomína sa, že uložené opatrenia predstavovali osobitné clo a pre každého vyvážajúceho výrobcu sa stanovili takto:

Krajina

Spoločnosť

Konečné osobitné antidumpingové clo (%)

(v EUR na tonu čistej hmotnosti)

India

VVF (India) Ltd.

46,98

Všetky ostatné spoločnosti

86,99

Indonézia

P.T.Ecogreen Oleochemicals

0,00

P.T. Musim Mas

45,63

Všetky ostatné spoločnosti

45,63

Malajzia

KL-Kepong Oleomas Sdn.Bhd.

35,19

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

61,01

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd.

51,07

Všetky ostatné spoločnosti

61,01

(79)

Orgány príslušných krajín, vývozcovia a ich združenia, všetky zainteresované strany v Únii, najmä výrobné odvetvie Únie, dovozcovia, združenia používateľov a obchodníkov boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa má ukončiť čiastočné opätovné otvorenie antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa dovozu mastných alkoholov z príslušných krajín, a dostali príležitosť vyjadriť sa a byť vypočutí. Ústne a písomné pripomienky predložené týmito stranami boli posúdené, ale neviedli k zmene záverov, ku ktorým sa dospelo v tomto nariadení.

(80)

Jeden vyvážajúci výrobca ponúkol cenový záväzok v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia.

(81)

Zistilo sa najmä, že daný vyvážajúci výrobca vyrába okrem príslušného výrobku aj množstvo iných výrobkov, ktoré predáva rovnakým zákazníkom. To by spôsobilo vážne riziko krížovej kompenzácie, výrazným spôsobom znížilo účinnú kontrolu tohto záväzku a spochybnilo účinnosť cenového záväzku v tomto prípade. Na základe toho dospela Komisia k záveru, že ponuku záväzku nie je možné prijať.

(82)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 15 ods. 1 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Čiastočné opätovné otvorenie antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa dovozu nasýtených mastných alkoholov s dĺžkou uhlíkového reťazca C8, C10, C12, C14, C16 alebo C18 (okrem rozvetvených izomérov) vrátane jednoduchých nasýtených mastných alkoholov (známych aj ako „čisté frakcie“) a zmesí obsahujúcich prevažne kombináciu dĺžok uhlíkového reťazca C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (všeobecne kategorizované ako C8-C10), zmesí obsahujúcich prevažne kombináciu dĺžok uhlíkového reťazca C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (všeobecne kategorizované ako C12-C14) a zmesí obsahujúcich prevažne kombináciu dĺžok uhlíkového reťazca C16-C18 v súčasnosti zaradených pod číselné znaky KN ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 a ex 3823 70 00 (kódy TARIC 2905168510, 2905190060, 3823700011 a 3823700091) s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii sa týmto ukončuje bez zmeny platných ciel.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2011, s. 47.

(4)  Ú. v. EÚ L 352, 21.12.2012, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 58, 28.2.2013, s. 24.