27.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/76


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 568/2014

z 18. februára 2014,

ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), a najmä na jeho článok 60 písm. e),

keďže:

(1)

Podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sa posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov vykonáva na základe systémov stanovených v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011.

(2)

Príloha V by sa mala upraviť s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku, zohľadniť špecifický prípad výrobkov, pre ktoré boli vypracované európske technické posúdenia, a dosiahnuť väčšiu zrozumiteľnosť, presnosť a konzistentnosť opisov a výrazov, ktoré sa v nej používajú, v súlade s praktickými skúsenosťami získanými v priebehu jej uplatňovania.

(3)

Táto úprava by uľahčila prácu výrobcom a notifikovaným osobám splnomocneným vykonávať úlohy tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov, znížila by administratívne zaťaženie a spresnila by výklad nariadenia (EÚ) č. 305/2011, čo by malo priaznivý vplyv na konkurencieschopnosť odvetvia stavebníctva ako celku.

(4)

Z nariadenia (EÚ) č. 305/2011 vyplýva, že výrobca je zodpovedný za určenie typu výrobku pre akýkoľvek výrobok, ktorý plánuje uviesť na trh. Z logiky, na ktorej je založené nariadenie (EÚ) č. 305/2011, nevyplýva existencia certifikácie výrobkov, notifikované osoby sú zodpovedné len za posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, ktorých stálosť sa má potom osvedčiť. Toto rozdelenie právomocí medzi výrobcom a notifikovanými osobami by malo byť v prílohe V lepšie zohľadnené, bez toho, aby to viedlo k zmene zodpovednosti týchto aktérov.

(5)

Keďže stály dohľad notifikovaných osôb nad systémom riadenia výroby v skutočnosti nie je možný a v praxi sa nevykonáva, malo by sa skôr odkazovať na priebežný charakter dohľadu.

(6)

Pre stavebné výrobky, na ktoré sa nevzťahujú alebo plne nevzťahujú harmonizované normy, môže orgán technického posudzovania vypracovať európske technické posúdenia (ETA). Podľa článku 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 takéto európske technické posúdenie už obsahuje posúdenie parametrov podstatných vlastností príslušného výrobku. Ďalšie následné kontroly správnosti tohto procesu posudzovania by nepriniesli žiadnu pridanú hodnotu, iba by výrobcom spôsobovali zbytočné náklady. Podniky už žiadajú o európske technické posúdenia a potrebujú právnu istotu, pokiaľ ide o úlohy tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov týchto stavebných výrobkov.

(7)

S cieľom lepšie zohľadniť súčasnú prax by sa mali upraviť názvy druhov notifikovaných osôb a opis ich úloh.

(8)

Je potrebná technická úprava v súvislosti s pojmom „zvuková pohltivosť“ uvedeným v oddiele 3 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011, aby sa dosiahol presnejší opis podstatných vlastností, ktoré sa majú posúdiť, a väčší súlad s terminológiou používanou v príslušných harmonizovaných technických špecifikáciách.

(9)

Aby sa zabezpečil plynulý prechod pre výrobcov, mali by mať právo aj naďalej používať certifikáty a iné dokumenty, ktoré boli vydané notifikovanými osobami v súlade s prílohou V k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha V k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Certifikáty a iné dokumenty vydané notifikovanými osobami v súlade s prílohou V k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa považujú za osvedčenia a dokumenty, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

POSUDZOVANIE A OVEROVANIE NEMENNOSTI PARAMETROV

1.   SYSTÉMY POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV

Výrobca vypracuje vyhlásenie o parametroch a určí typ výrobku na základe posúdenia a overenia nemennosti parametrov vykonaných v rámci týchto systémov:

1.1.   Systém 1+

a)

výrobca vykoná:

i)

riadenie výroby;

ii)

ďalšie skúšky vzoriek, ktoré vo výrobnom závode odobral výrobca v súlade s predpísaným plánom skúšok;

b)

notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov rozhodne o vydaní, obmedzení, pozastavení alebo zrušení certifikátu o nemennosti parametrov stavebného výrobku na základe výsledkov týchto posúdení a overení vykonaných touto osobou:

i)

posúdenia parametrov stavebného výrobku vykonané na základe skúšky (vrátane odberu vzoriek), výpočtu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;

ii)

počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;

iii)

priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby;

iv)

kontrolných skúšok vzoriek odobratých notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov vo výrobnom závode alebo v skladoch výrobcu.

1.2.   Systém 1

a)

výrobca vykoná:

i)

riadenie výroby;

ii)

ďalšie skúšky vzoriek, ktoré vo výrobnom závode odobral výrobca v súlade s predpísaným plánom skúšok;

b)

notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov rozhodne o vydaní, obmedzení, pozastavení alebo zrušení certifikátu o nemennosti parametrov stavebného výrobku na základe výsledkov týchto posúdení a overení vykonaných touto osobou:

i)

posúdenia parametrov stavebného výrobku na základe skúšky (vrátane odberu vzoriek), výpočtu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;

ii)

počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;

iii)

priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.

1.3.   Systém 2+

a)

výrobca vykoná:

i)

posúdenie parametrov stavebného výrobku na základe skúšky (vrátane odberu vzoriek), výpočtu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie daného výrobku;

ii)

riadenie výroby;

iii)

skúšky vzoriek, ktoré vo výrobni odobral výrobca v súlade s predpísaným plánom skúšok;

b)

notifikovaná osoba na certifikáciu riadenia výroby rozhodne o vydaní, obmedzení, pozastavení alebo zrušení certifikátu zhody systému riadenia výroby na základe výsledkov týchto posúdení a overení vykonaných touto osobou:

i)

počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;

ii)

priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.

1.4.   Systém 3

a)

výrobca vykoná riadenie výroby;

b)

notifikované laboratórium posúdi parametre na základe skúšky (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpočtu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku.

1.5.   Systém 4

a)

výrobca vykoná:

i)

posúdenie parametrov stavebného výrobku na základe skúšky, výpočtu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie daného výrobku;

ii)

riadenie výroby;

b)

žiadne úlohy si nevyžadujú zásah notifikovaných osôb.

1.6.   Stavebné výrobky, pre ktoré bolo vypracované európske technické posúdenie

Notifikované osoby vykonávajúce úlohy podľa systémov 1+, 1 a 3, ako aj výrobcovia vykonávajúci úlohy podľa systémov 2+ a 4 považujú európske technické posúdenie vypracované pre daný stavebný výrobok za posúdenie parametrov tohto výrobku. Notifikované osoby a výrobcovia preto nevykonávajú úlohy uvedené v bode 1.1 písm. b) bode i), bode 1.2 písm. b) bode i), bode 1.3 písm. a) bode i), bode 1.4 písm. b) a bode 1.5 písm. a) bode i).

2.   OSOBY, KTORÉ SA ZÚČASTŇUJÚ NA POSUDZOVANÍ A OVEROVANÍ NEMENNOSTI PARAMETROV

Podľa funkcie notifikovaných osôb, ktoré sa zúčastňujú na posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebného výrobku, sa rozlišuje:

1.

orgán certifikácie výrobkov: osoba notifikovaná v súlade s kapitolou VII, ktorá vykonáva certifikáciu nemennosti parametrov;

2.

orgán certifikácie riadenia výroby: osoba notifikovaná v súlade s kapitolou VII, ktorá vykonáva certifikáciu systému riadenia výroby;

3.

laboratórium: osoba notifikovaná v súlade s kapitolou VII, ktorá vykonáva meranie, skúšanie, testovanie, výpočet alebo iné posudzovanie parametrov stavebných výrobkov.

3.   HORIZONTÁLNE NOTIFIKÁCIE: PRÍPADY PODSTATNÝCH VLASTNOSTÍ, PRI KTORÝCH SA NEVYŽADUJE ODKAZ NA PRÍSLUŠNÚ HARMONIZOVANÚ TECHNICKÚ ŠPECIFIKÁCIU

1.

Reakcia na oheň

2.

Požiarna odolnosť

3.

Reakcia na vonkajší oheň

4.

Akustické vlastnosti

5.

Emisie nebezpečných látok“