20.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/21


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 527/2014

z 12. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú triedy nástrojov, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu inštitúcie pri pokračovaní činnosti a ktoré sú prispôsobené na používanie na účely pohyblivej odmeny

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a najmä na jej článok 94 ods. 2,

keďže:

(1)

Pohyblivá odmena prisúdená v nástrojoch by mala podporovať vhodné a účinné riadenie rizika a nemala by podnecovať na riskovanie, ktoré presahuje úroveň rizika tolerovaného inštitúciou. Z uvedeného dôvodu by triedy nástrojov, ktoré sa môžu použiť na účely pohyblivej odmeny, mali zosúladiť záujmy zamestnancov so záujmami akcionárov, veriteľov a ostatných zainteresovaných strán prostredníctvom poskytovania stimulov pre zamestnancov, aby konali v dlhodobom záujme inštitúcie a nadmerne neriskovali.

(2)

S cieľom zabezpečiť silné prepojenie s kreditnou kvalitou inštitúcie pri pokračovaní činnosti by nástroje používané na účely pohyblivej odmeny mali obsahovať vhodné spúšťacie udalosti pre odpis alebo konverziu, ktoré znížia hodnotu nástrojov v situáciách, keď sa kreditná kvalita inštitúcie pri pokračovaní činnosti zhorší. Spúšťacie udalosti používané na účely odmeňovania by nemali meniť úroveň podriadenosti nástrojov, a preto by nemali viesť k vylúčeniu nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 alebo Tier 2 ako nástrojov vlastných zdrojov.

(3)

Zatiaľ čo podmienky, ktoré sa uplatňujú na nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2, sú stanovené v článkoch 52 a 63 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (2), na iné nástroje uvedené v článku 94 ods. 1 písm. l) bode ii) smernice 2013/36/EÚ, ktoré sa môžu plne konvertovať na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 alebo odpísať, sa nevzťahujú konkrétne podmienky podľa uvedeného nariadenia, keďže nie sú klasifikované ako nástroje vlastných zdrojov na prudenciálne účely. Mali by sa preto stanoviť konkrétne požiadavky pre rôzne triedy nástrojov s prihliadnutím na odlišnú povahu nástrojov s cieľom zabezpečiť, že sú vhodné na použitie na účely pohyblivej odmeny. Použitie nástrojov na účely pohyblivej odmeny by samo osebe nemalo brániť, aby nástroje boli považované za vlastné zdroje inštitúcie, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 575/2013. Rovnako by sa takéto použitie samo osebe nemalo chápať ako poskytovanie stimulu na splatenie nástroja, keďže po období odkladu a ponechania môžu zamestnanci vo všeobecnosti získať likvidné prostriedky iným spôsobom než splatením.

(4)

Iné nástroje zahŕňajú nepeňažné dlhové nástroje alebo nástroje spojené s dlhom, ktoré sa nepovažujú za vlastné zdroje. Iné nástroje nie sú obmedzené na finančné nástroje podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale môžu takisto ďalej zahŕňať nepeňažné nástroje, ktoré by mohli byť zahrnuté do zmlúv medzi inštitúciou a zamestnancami. S cieľom zabezpečiť, aby tieto nástroje odrážali kreditnú kvalitu inštitúcie pri pokračovaní činnosti, by vhodné požiadavky mali zabezpečiť, že okolnosti, za akých sú takéto nástroje odpísané alebo konvertované, presahujú situácie ozdravenia alebo riešenia krízových situácií.

(5)

Keď sa na nástroje použité na účely pohyblivej odmeny uplatní kúpna opcia, keď sú splatené, spätne odkúpené alebo konvertované, takéto transakcie by vo všeobecnosti nemali zvyšovať hodnotu prisúdenej odmeny vyplácaním súm, ktoré sú vyššie než hodnota nástroja, alebo konvertovaním na nástroje, ktoré majú vyššiu hodnotu než pôvodne prisúdený nástroj. To má zabezpečiť, aby sa odmena nevyplatila prostredníctvom nástrojov alebo metód, ktoré umožňujú nedodržať článok 94 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ.

(6)

Pri prisudzovaní pohyblivej odmeny a v situácii, keď sa nástroje použité na účely pohyblivej odmeny splatia, keď sa na ne uplatní kúpna opcia, keď sú spätne odkúpené alebo konvertované, uvedené transakcie by mali vychádzať z hodnôt, ktoré boli stanovené v súlade s uplatniteľným účtovným štandardom. Vo všetkých týchto situáciách by sa preto malo vyžadovať ocenenie nástrojov s cieľom zabezpečiť, že požiadavky smernice 2013/36/EÚ týkajúce sa odmeňovania sa neobchádzajú, najmä pokiaľ ide o pomer medzi pohyblivou a pevnou zložkou odmeňovania a zosúladenie s riskovaním.

(7)

V článku 54 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa stanovujú mechanizmy zníženia hodnoty a konverzie pre nástroje dodatočného kapitálu Tier 1. V článku 94 ods. 1 písm. l) bode ii) smernice 2013/36/EÚ sa navyše vyžaduje, aby sa iné nástroje mohli plne konvertovať na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 alebo odpísať. Keďže ekonomický výsledok konverzie alebo odpisu iných nástrojov je rovnaký ako pri nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1, v mechanizmoch odpisu alebo konverzie pre iné nástroje by sa mali zohľadňovať mechanizmy, ktoré sa uplatňujú na nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, a to s úpravami, ktoré zohľadňujú skutočnosť, že iné nástroje sa z prudenciálneho pohľadu nepovažujú za nástroje vlastných zdrojov. Na nástroje Tier 2 sa nevzťahujú regulačné požiadavky týkajúce sa odpisu a konverzie podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Na zabezpečenie toho, aby sa hodnota všetkých takýchto nástrojov, keď sa použijú na účely pohyblivej odmeny, znížila, keď sa kreditná kvalita inštitúcie zhorší, mali by sa konkretizovať situácie, v ktorých je odpis alebo konverzia nástroja nevyhnutná. Mali by sa stanoviť mechanizmy odpisu, zvýšenia hodnoty a konverzie pre nástroje Tier 2 a iné nástroje s cieľom zabezpečiť dôsledné uplatňovanie.

(8)

Rozdelenie výnosov z nástrojov môže mať rôzne formy. Môže byť pohyblivé alebo pevné a môže sa vyplácať pravidelne alebo pri konečnej splatnosti nástroja. V súlade s usmerneniami o politikách a postupoch odmeňovania, ktoré vydal Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (3), by sa s cieľom podporovať vhodné a účinné riadenie rizika nemali žiadne rozdeľované výnosy vyplácať zamestnancom počas obdobia odkladu. Zamestnanci by mali dostať len výnosy rozdeľované s ohľadom na obdobia, ktoré nasledujú po priznaní nástroja. Na použitie na účely pohyblivej odmeny sú preto vhodné len nástroje, pri ktorých sa rozdeľované výnosy vyplácajú pravidelne vlastníkovi nástroja; dlhopisy s nulovým kupónom alebo nástroje, ktoré si ponechávajú výnosy, by nemali tvoriť významnú časť odmeny, ktorá musí obsahovať vo vyváženom pomere nástroje uvedené v článku 94 ods. 1 písm. l) smernice 2013/36/EÚ. Je to z toho dôvodu, že zamestnanci by počas obdobia odkladu ťažili z rastúcich hodnôt, čo možno chápať ako ekvivalent prijímania rozdeľovaných výnosov.

(9)

Veľmi vysoké rozdeľované výnosy môžu znížiť dlhodobú motiváciu pre obozretné riskovanie, keďže účinne zvyšujú pohyblivú časť odmeňovania. Rozdeľované výnosy by sa predovšetkým nemali vyplácať v intervaloch dlhších než jeden rok, keďže by to viedlo k účinnému hromadeniu rozdeľovaných výnosov počas období odkladu a ich vyplácaniu pri priznaní pohyblivej odmeny. Hromadením rozdeľovaných výnosov by sa obchádzal článok 94 ods. 1 písm. g) smernice 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o pomer medzi pevnou a pohyblivou zložkou odmeny, a zásada v písmene m) uvedeného článku, že nárok na vyplatenie odloženej odmeny neuplynie rýchlejšie ako pri pomernom vyplácaní. Rozdeľovanie výnosov po priznaní nástroja by preto nemalo prekračovať trhové sadzby. To by malo byť zabezpečené požadovaním, aby sa nástroje používané na účely pohyblivej odmeny alebo nástroje, s ktorými sú spojené, vydávali najmä pre iných investorov, alebo požadovaním, aby sa na takéto nástroje vzťahovala horná hranica na rozdeľovanie výnosov.

(10)

Požiadavky odkladu a ponechania, ktoré sa uplatňujú na prisúdenie pohyblivej odmeny podľa článku 94 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ, sa musia splniť v danom čase, a to aj v prípade, keď sa na nástroje použité na účely pohyblivej odmeny uplatní kúpna opcia, keď sú splatené, spätne odkúpené alebo konvertované. V takých situáciách by nástroje mali byť preto vymenené za nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, Tier 2 a iné nástroje, ktoré odrážajú kreditnú kvalitu inštitúcie pri pokračovaní činnosti, majú vlastnosti ekvivalentné vlastnostiam pôvodne prisúdených nástrojov a majú rovnakú hodnotu, so zohľadnením akýchkoľvek hodnôt, ktoré boli odpísané. Ak majú nástroje iné než nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 pevný dátum splatnosti, mali by sa stanoviť minimálne požiadavky pre zostatkovú splatnosť takýchto nástrojov, keď sa prisúdia, s cieľom zabezpečiť, že sú v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa obdobia odkladu a ponechania na účely pohyblivej odmeny.

(11)

Smernica 2013/36/EÚ neobmedzuje triedy nástrojov, ktoré sa môžu použiť na účely pohyblivej odmeny, na konkrétnu triedu finančných nástrojov. Malo by byť možné používať syntetické nástroje alebo zmluvy medzi zamestnancami a inštitúciami, ktoré sú spojené s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2, ktoré sa môžu plne konvertovať alebo odpísať. To umožňuje zavedenie konkrétnych podmienok v podmienkach takýchto nástrojov, ktoré sa uplatňujú len na nástroje prisúdené zamestnancom, bez potreby uložiť takéto podmienky iným investorom.

(12)

V kontexte skupiny sa emisie môžu riadiť centrálne v rámci materskej spoločnosti. Inštitúcie v rámci takejto skupiny preto nemôžu vždy emitovať nástroje, ktoré sú vhodné na použitie na účely pohyblivej odmeny. Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 umožňuje na základe určitých podmienok emitovanie nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2 prostredníctvom subjektu v rámci rozsahu konsolidácie, aby boli súčasťou vlastných zdrojov inštitúcie. Preto by malo byť takisto možné použiť takéto nástroje na účely pohyblivej odmeny za predpokladu, že existuje jasné prepojenie medzi kreditnou kvalitou inštitúcie používajúcej tieto nástroje na účely pohyblivej odmeny a kreditnou kvalitou emitenta nástroja. Takéto prepojenie možno zvyčajne predpokladať medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou. Iné nástroje než nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2, ktoré nie sú emitované priamo inštitúciou, by sa rovnako mohli za rovnocenných podmienok použité na účely pohyblivej odmeny. Nástroje, ktoré sú spojené s referenčnými nástrojmi emitovanými materskými spoločnosťami v tretích krajinách a ktoré sú ekvivalentné s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1 alebo Tier 2, by mali byť spôsobilé na použitie na účely pohyblivej odmeny, ak spúšťacia udalosť odkazuje na inštitúciu používajúcu takýto syntetický nástroj.

(13)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európskej komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).

(14)

EBA vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Triedy nástrojov, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu inštitúcie pri pokračovaní činnosti a ktoré sú prispôsobené na používanie na účely pohyblivej odmeny

1.   Triedy nástrojov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 94 ods. 1 písm. l) bodu ii) smernice 2013/36/EÚ, sú tieto:

a)

triedy nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1, ak uvedené triedy spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2 a článku 2 a sú v súlade s článkom 5 ods. 9 a článkom 5 ods. 13 písm. c);

b)

triedy nástrojov kapitálu Tier 2, ak uvedené triedy spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2 a článku 3 a sú v súlade s článkom 5;

c)

triedy nástrojov, ktoré možno plne konvertovať na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 alebo odpísať a ktoré nie sú ani nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1, ani nástrojmi Tier 2 („iné nástroje“) v prípadoch uvedených v článku 4, ak uvedené triedy spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2 a sú v súlade s článkom 5.

2.   Triedy nástrojov uvedené v odseku 1 spĺňajú tieto podmienky:

a)

nástroje nie sú zabezpečené ani sa na ne nevzťahuje záruka, ktorá zvyšuje nadriadenosť pohľadávok držiteľa;

b)

ak ustanovenia, ktoré upravujú nástroj, umožňujú jeho konverziu, uvedený nástroj sa používa na účely prisúdenia pohyblivej odmeny len vtedy, keď je pomer alebo rozsah konverzie stanovený na úrovni, ktorá zabezpečí, že hodnota nástroja, na ktorý sa pôvodne prisúdený nástroj konvertuje, nie je vyššia než hodnota pôvodne prisúdeného nástroja v čase jeho prisúdenia ako pohyblivej odmeny;

c)

ustanovenia upravujúce konvertibilné nástroje, ktoré sa používajú výlučne na účely pohyblivej odmeny, musia zabezpečiť, aby hodnota nástroja, na ktorý sa pôvodne prisúdený nástroj konvertuje, nebola vyššia než hodnota pôvodne prisúdeného nástroja v čase uvedenej konverzie;

d)

ustanovenia, ktorými sa upravuje nástroj, stanovujú, že všetky rozdeľované výnosy sa vyplácajú minimálne na ročnom základe a sú vyplácané držiteľovi nástroja;

e)

cena nástrojov sa stanovuje podľa ich hodnoty v čase prisúdenia nástroja v súlade s uplatniteľným účtovným štandardom. Oceňovanie zohľadňuje kreditnú kvalitu inštitúcie a podlieha nezávislému preskúmaniu;

f)

ustanovenia, ktoré upravujú nástroje emitované výlučne na účely pohyblivej odmeny, vyžadujú, aby sa oceňovanie vykonalo v súlade s uplatniteľným účtovným štandardom v prípade, keď sa nástroj splatí, keď sa naň uplatní kúpna opcia, keď sa spätne odkúpi alebo konvertuje.

Článok 2

Podmienky pre triedy nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1

Triedy nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 spĺňajú tieto podmienky:

a)

ustanovenia, ktoré upravujú nástroj, stanovujú spúšťaciu udalosť na účely článku 52 ods. 1 písm. n) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

spúšťacia udalosť uvedená v písmene a) nastane vtedy, keď sa podiel vlastného kapitálu Tier 1 inštitúcie emitujúcej nástroj podľa článku 92 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 dostane pod jednu z týchto hodnôt:

i)

7 %;

ii)

úroveň vyššiu ako 7 %, ak ju stanovila inštitúcia a spresnila sa v ustanoveniach, ktoré upravujú nástroj;

c)

je splnená jedna z týchto požiadaviek:

i)

nástroje sú emitované výlučne na účely prisúdenia ako pohyblivej odmeny a ustanovenia, ktoré upravujú nástroj, zabezpečujú, že všetky rozdeľované výnosy sa vyplácajú v sadzbe, ktorá zodpovedá trhovým sadzbám pre podobné nástroje emitované inštitúciou alebo inštitúciami porovnateľnej povahy, rozsahu, zložitosti a kreditnej kvality a ktorá v každom prípade nie je v čase prisúdenia odmeny vyššia než 8 percentuálnych bodov nad priemernou ročnou mierou zmeny pre Úniu uverejňovanou Komisiou (Eurostatom) v jej harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien uverejňovanom podľa článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (5). Ak sa nástroje prisúdia zamestnancom, ktorí vykonávajú prevažnú časť svojich profesionálnych činností mimo Únie, a nástroje sú denominované v mene vydanej treťou krajinou, inštitúcie môžu použiť podobný nezávisle vypočítaný index spotrebiteľských cien stanovený s ohľadom na uvedenú tretiu krajinu;

ii)

v čase prisúdenia nástrojov ako pohyblivej odmeny minimálne 60 % emitovaných nástrojov bolo emitovaných na iný účel než na účel prisúdenia pohyblivej odmeny a nedržia ich nasledujúce spoločnosti alebo akákoľvek spoločnosť, ktorá má úzke prepojenie s:

inštitúciou alebo jej dcérskymi spoločnosťami,

materskou spoločnosťou inštitúcie alebo jej dcérskymi spoločnosťami,

materskou finančnou holdingovou spoločnosťou alebo jej dcérskymi spoločnosťami,

holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou alebo jej dcérskymi spoločnosťami,

zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami.

Článok 3

Podmienky pre triedy nástrojov kapitálu Tier 2

Triedy nástrojov kapitálu Tier 2 spĺňajú tieto podmienky:

a)

v čase prisúdenia nástrojov ako pohyblivej odmeny sa obdobie zostávajúce do splatnosti nástrojov rovná súčtu období odkladu a období ponechania, ktoré sa vzťahujú na pohyblivú odmenu s ohľadom na prisúdenie uvedených nástrojov, alebo ho presahuje;

b)

ustanovenia, ktoré upravujú nástroj, stanovujú, že v prípade výskytu spúšťacej udalosti sa vykoná trvalý alebo dočasný odpis istiny nástrojov alebo sa nástroj konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1;

c)

spúšťacia udalosť uvedená v písmene b) nastane vtedy, keď sa podiel vlastného kapitálu Tier 1 inštitúcie emitujúcej nástroj podľa článku 92 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 dostane pod jednu z týchto hodnôt:

i)

7 %;

ii)

úroveň vyššiu ako 7 %, ak ju stanovila inštitúcia a spresnila sa v ustanoveniach, ktoré upravujú nástroj;

d)

je splnená jedna z požiadaviek článku 2 písm. c).

Článok 4

Podmienky pre triedy iných nástrojov

1.   Podľa podmienok stanovených v článku 1 ods. 1 písm. c) iné nástroje spĺňajú podmienky stanovené v článku 94 ods. 1 písm. l) bode ii) smernice 2013/36/EÚ v každom z týchto prípadov:

a)

iné nástroje spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2;

b)

iné nástroje sú spojené s nástrojom dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástrojom Tier 2 a spĺňajú podmienky uvedené v odseku 3;

c)

iné nástroje sú spojené s nástrojom, ktorý by bol nástrojom dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástrojom Tier 2, keby nebol emitovaný materskou spoločnosťou inštitúcie, ktorá nepatrí do rozsahu konsolidácie podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a iné nástroje spĺňajú podmienky v odseku 4.

2.   Podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) sú tieto:

a)

iné nástroje musia byť emitované priamo alebo prostredníctvom subjektu zahrnutého do konsolidácie skupiny podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 za predpokladu, že možno primerane očakávať, že zmena kreditnej kvality emitenta nástroja povedie k podobnej zmene kreditnej kvality inštitúcie používajúcej iné nástroje na účely pohyblivej odmeny;

b)

ustanovenia, ktoré upravujú iné nástroje, neposkytujú držiteľovi právo na urýchlenie plánovanej výplaty rozdeľovaných výnosov alebo istiny okrem prípadu platobnej neschopnosti alebo likvidácie inštitúcie;

c)

v čase prisúdenia iných nástrojov ako pohyblivej odmeny sa obdobie zostávajúce do splatnosti iných nástrojov rovná súčtu období odkladu a období ponechania, ktoré sa vzťahujú na pohyblivú odmenu s ohľadom na prisúdenie uvedených nástrojov alebo ho presahuje;

d)

ustanovenia, ktoré upravujú nástroj, stanovujú, že v prípade výskytu spúšťacej udalosti sa vykoná trvalý alebo dočasný odpis istiny nástrojov alebo sa nástroj konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1;

e)

spúšťacia udalosť uvedená v písmene d) nastane vtedy, keď sa podiel vlastného kapitálu Tier 1 inštitúcie emitujúcej nástroj podľa článku 92 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 dostane pod jednu z týchto hodnôt:

i)

7 %;

ii)

úroveň vyššiu ako 7 %, ak ju stanovila inštitúcia a spresnila sa v ustanoveniach, ktoré upravujú nástroj;

f)

je splnená jedna z požiadaviek článku 2 písm. c).

3.   Podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) sú tieto:

a)

iné nástroje spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2 písm. a) až e);

b)

iné nástroje sú spojené s nástrojom dodatočného kapitálu Tier 1 alebo Tier 2 emitovaným prostredníctvom subjektu zahrnutého do konsolidácie skupiny podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 („referenčný nástroj“);

c)

referenčný nástroj spĺňa v čase prisúdenia nástroja ako pohyblivej odmeny podmienky odseku 2 písm. c) a f);

d)

hodnota iného nástroja je spojená s referenčným nástrojom tak, že nie je nikdy vyššia než hodnota referenčného nástroja;

e)

hodnota akýchkoľvek rozdeľovaných výnosov vyplácaných po priznaní iného nástroja je spojená s referenčným nástrojom tak, že rozdeľované výnosy nie sú nikdy vyššie než hodnota akýchkoľvek rozdeľovaných výnosov vyplácaných v rámci referenčného nástroja;

f)

ustanovenia, ktoré upravujú iné nástroje, stanovujú, že ak sa na referenčný nástroj uplatní kúpna opcia, ak sa konvertuje, je spätne odkúpený alebo splatený v období odkladu alebo ponechania, iné nástroje musia byť spojené s ekvivalentným referenčným nástrojom, ktorý spĺňa podmienky tohto článku, tak, že celková hodnota iných nástrojov sa nezvýši.

4.   Podmienky uvedené v odseku 1 písm. c) sú tieto:

a)

príslušné orgány stanovili na účely článku 127 smernice 2013/36/EÚ, že na inštitúciu, ktorá emituje nástroj, s ktorým sú spojené iné nástroje, sa vzťahuje konsolidovaný dohľad zo strany orgánu dohľadu tretej krajiny, ktorý je rovnocenný s dohľadom, ktorý upravujú zásady stanovené v uvedenej smernici a požiadavky prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

iné nástroje spĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 písm. a) a písm. c) až f).

Článok 5

Postupy odpisu, zvýšenia hodnoty a konverzie

1.   Na účely článku 3 písm. b) a článku 4 ods. 2 písm. d) ustanovenia, ktoré upravujú nástroje Tier 2 a iné nástroje, musia byť v súlade s postupmi a načasovaním stanovenými v odsekoch 2 až 14 na výpočet podielu vlastného kapitálu Tier 1 a hodnôt určených na odpis, zvýšenie hodnoty alebo konverzie. Ustanovenia, ktoré upravujú nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, musia byť v súlade s postupmi stanovenými v odseku 9 a odseku 13 písm. c) s ohľadom na hodnoty určené na odpis, zvýšenie hodnoty alebo konverziu.

2.   Ak si ustanovenia, ktoré upravujú nástroje Tier 2 a iné nástroje, vyžadujú, aby sa nástroje pri výskyte spúšťacej udalosti konvertovali na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, v uvedených ustanoveniach sa uvedie jedna z týchto vecí:

a)

miera uvedenej konverzie a limit povoleného objemu konverzie;

b)

rozsah, v rámci ktorého sa nástroje budú konvertovať na nástroje vlastného kapitálu Tier 1.

3.   Ak ustanovenia, ktoré upravujú nástroje, stanovujú, že v prípade výskytu spúšťacej udalosti sa vykoná odpis istiny, odpis trvale alebo dočasne zníži všetky tieto položky:

a)

pohľadávku držiteľa nástroja pri platobnej neschopnosti alebo likvidácii inštitúcie;

b)

sumu, ktorá má byť vyplatená v prípade uplatnenia kúpnej opcie alebo splatenia nástroja;

c)

rozdelenie výnosov z nástroja.

4.   Prípadné rozdelenie výnosov splatné po odpise musí byť založené na zníženej hodnote istiny.

5.   Odpisom alebo konverziou nástrojov sa podľa uplatniteľného účtovného rámca vytvoria položky, ktoré sa považujú za položky vlastného kapitálu Tier 1.

6.   Ak inštitúcia stanovila, že podiel vlastného kapitálu Tier 1 klesol pod úroveň, ktorou sa aktivuje konverzia alebo odpis nástroja, riadiaci orgán alebo akýkoľvek iný príslušný subjekt inštitúcie je povinný bezodkladne určiť, že došlo k spúšťacej udalosti a existuje neodvolateľná povinnosť odpísať nástroj alebo ho konvertovať.

7.   Súhrnná hodnota nástrojov, v prípade ktorej sa vyžaduje, aby sa v prípade vzniku spúšťacej udalosti odpísala alebo konvertovala, nesmie byť nižšia než nižšia hodnota z týchto hodnôt:

a)

hodnota potrebná na plné obnovenie podielu vlastného kapitálu Tier 1 inštitúcie na percentuálnu hodnotu stanovenú pre spúšťaciu udalosť v ustanoveniach, ktoré upravujú nástroj;

b)

plná hodnota istiny nástroja.

8.   Ak nastane spúšťacia udalosť, inštitúcia musí:

a)

informovať zamestnancov, ktorým boli prisúdené nástroje ako pohyblivá odmena, a osoby, ktoré naďalej držia takéto nástroje;

b)

odpísať istinu nástrojov alebo konvertovať nástroje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 čo najskôr a najneskôr do jedného mesiaca v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto článku.

9.   Ak nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, nástroje Tier 2 a iné nástroje zahŕňajú spúšťaciu udalosť rovnakej výšky, istina sa odpíše alebo konvertuje na pomernom základe u všetkých držiteľov takýchto nástrojov, ktoré sú použité na účely pohyblivej odmeny.

10.   Hodnota nástrojov, ktorá sa odpíše alebo konvertuje, podlieha nezávislému preskúmaniu. Uvedené preskúmanie sa dokončí čo najskôr a nesmie inštitúcii brániť v tom, aby odpísala alebo konvertovala nástroj.

11.   Inštitúcia emitujúca nástroje, ktoré sa pri výskyte spúšťacej udalosti konvertujú na vlastný kapitál Tier 1, je povinná zabezpečiť, aby bol jej schválený akciový kapitál v prípade výskytu spúšťacej udalosti vždy dostatočný na konverziu všetkých takýchto konvertibilných nástrojov na akcie. Inštitúcia je povinná zabezpečiť, aby mala neustále potrebné predchádzajúce povolenie na emitovanie nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, na ktoré by sa pri výskyte spúšťacej udalosti konvertovali takéto nástroje.

12.   Inštitúcia, ktorá emituje nástroje, ktoré sa pri výskyte spúšťacej udalosti konvertujú na vlastný kapitál Tier 1, je povinná zabezpečiť, aby v jej zakladateľských dokumentoch alebo stanovách, alebo zmluvných dojednaniach neexistovali žiadne procesné prekážky uvedenej konverzie.

13.   Aby sa odpis nástroja považoval za dočasný, musia byť splnené všetky tieto podmienky:

a)

zvýšenia hodnoty sú založené na zisku po tom, ako emitent nástroja prijal formálne rozhodnutie, ktorým sa potvrdzuje konečný zisk;

b)

prípadné zvýšenie hodnoty nástroja alebo výplata kupónov zo zníženej hodnoty istiny sa vykonáva na základe úplného vlastného uváženia inštitúcie s výhradou obmedzení vyplývajúcich z písmen c), d) a e) a inštitúcia nie je povinná vykonať ani urýchliť zvýšenie hodnoty za určitých okolností;

c)

zvýšenie hodnoty sa vykonáva na pomernom základe pri nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1, nástrojoch Tier 2 a iných nástrojoch použitých na účely pohyblivej odmeny, ktoré boli predmetom odpisu;

d)

maximálna hodnota, ktorá sa pridelí súčtu zvýšenej hodnoty nástrojov Tier 2 a iných nástrojov spolu s výplatou kupónov zo zníženej hodnoty istiny, sa rovná zisku inštitúcie vynásobenému hodnotou získanou vydelením hodnoty stanovenej v bode i) hodnotou stanovenou v bode ii):

i)

súčet nominálnej hodnoty všetkých nástrojov Tier 2 a iných nástrojov inštitúcie pred odpisom, ktoré boli predmetom odpisu;

ii)

súčet vlastných zdrojov a nominálnej hodnoty iných nástrojov použitých na účely pohyblivej odmeny inštitúcie;

e)

so súčtom zvýšených hodnôt a výplat kupónov zo zníženej hodnoty istiny sa zaobchádza ako s platbou, ktorou dochádza k zníženiu vlastného kapitálu Tier 1, a tento súčet podlieha spolu s inými rozdeleniami výnosov z nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 obmedzeniam súvisiacim s maximálnou rozdeliteľnou sumou, ako je stanovené v článku 141 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ.

14.   Na účely odseku 13 písm. d) sa výpočet vykonáva v momente zvýšenia hodnoty.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Výbor európskych orgánov bankového dohľadu: Usmernenia o politikách a postupoch odmeňovania z 10. decembra 2010.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1).