20.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 524/2014

z 12. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce informácie, ktoré si navzájom poskytujú príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a najmä na jej článok 50 ods. 6,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť efektívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu by výmena informácií mala byť obojsmerná, a to v rámci jednotlivých právomocí týchto orgánov v oblasti dohľadu. Preto je nevyhnutné spresniť, ktoré informácie týkajúce sa inštitúcií, a ak je to vhodné, týkajúce sa fungovania ich pobočiek by mali poskytovať príslušné orgány domovského členského štátu príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, ako aj to, ktoré informácie týkajúce sa pobočiek musia poskytnúť príslušné orgány hostiteľského členského štátu príslušným orgánom domovského členského štátu.

(2)

Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu by sa mala vnímať v širšom kontexte dohľadu nad cezhraničnými bankovými skupinami a informácie by sa mohli, ak je to vhodné, poskytovať na konsolidovanej úrovni. Platí najmä, že ak má inštitúcia konečnú materskú spoločnosť v členskom štáte, v ktorom má svoje ústredie, a dotknutý príslušný orgán je zároveň orgánom konsolidovaného dohľadu, mala by byť k dispozícii možnosť poskytovať informácie na konsolidovanej úrovni, a nie na úrovni inštitúcie pôsobiacej cez pobočku. V tomto prípade by však príslušný orgán mal upovedomiť príslušné orgány hostiteľských členských štátov, že informácie sa poskytujú na konsolidovanej úrovni.

(3)

Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu nie je obmedzená na druhy informácií spresnené v článku 50 smernice 2013/36/EÚ, a preto ani na druhy informácií spresnené v tomto nariadení. Najmä v článkoch 35, 36, 39, 43 a 52 smernice 2013/36/EÚ sa uvádza osobitné ustanovenie na výmenu informácií týkajúcich sa kontrol pobočiek na mieste, oznámení o uplatnení práva usadiť sa a slobody poskytovať služby, ako aj opatrení (vrátane preventívnych) prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti s pobočkami a ich materskými spoločnosťami. Týmto nariadením by sa preto nemali spresňovať požiadavky na výmenu informácií v uvedených oblastiach.

(4)

Je nevyhnutné stanoviť požiadavky na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu, aby sa zharmonizovali regulačné postupy a postupy v oblasti dohľadu v celej Únii. Tieto informácie by sa mali vzťahovať na všetky oblasti uvedené v článku 50 smernice 2013/36/EÚ, konkrétne na riadenie a vlastníctvo vrátane obchodných línií, ako sú napr. obchodné línie uvedené v článku 317 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (2), likviditu a zistenia týkajúce sa zistení v oblasti dohľadu nad likviditou, platobnú schopnosť, ochranu vkladov, veľké majetkové angažovanosti, systémové riziko, administratívne a účtovné postupy a mechanizmy vnútornej kontroly. S cieľom uľahčiť monitorovanie inštitúcií by sa mali príslušné orgány hostiteľského a domovského členského štátu priebežne informovať o situáciách nedodržania súladu s vnútroštátnym právom alebo právom Únie, ako aj o opatreniach a sankciách v oblasti dohľadu, ktoré boli uložené inštitúciám. Dodatočné informácie týkajúce sa finančnej páky a prípravy na krízové situácie by sa ďalej mali zahrnúť do rozsahu informácií, ktoré si majú vymieňať príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu, aby príslušné orgány hostiteľského členského štátu dokázali inštitúcie efektívnym spôsobom monitorovať.

(5)

Keď dôjde k tomu, že nedostatok likvidity ovplyvní alebo podľa očakávaní môže ovplyvniť inštitúciu, príslušné orgány hostiteľských členských štátov musia jasným spôsobom chápať situáciu, aby dokázali prijať preventívne opatrenia na základe podmienok stanovených v článku 43 smernice 2013/36/EÚ. Toto nariadenie by preto malo stanovovať jasné pravidlá o tom, aké druhy informácií sa musia vymieňať medzi orgánmi, keď dôjde k nedostatku likvidity. Zároveň je nevyhnutné spresniť informácie, ktoré sa majú vymieňať, aby orgány mohli byť dostatočne vopred pripravené na krízové situácie, ako napr. tie uvedené v článku 114 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ.

(6)

Vzhľadom na rozdielnu veľkosť, zložitosť a význam pobočiek pôsobiacich v hostiteľských členských štátoch je dôležité uplatňovať pri výmene informácií zásadu proporcionality. S týmto cieľom by medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu malo dochádzať k výmene rozsiahlejšieho súboru informácií, keď príslušné orgány v hostiteľských členských štátoch zodpovedajú za pobočky identifikované ako dôležité v súlade s článkom 51 smernice 2013/36/EÚ.

(7)

Aby sa zabezpečilo, že dochádza k výmene relevantných informácií v primeraných lehotách a súčasne sa predchádza situáciám, keď sú príslušné orgány domovského členského štátu povinné zaslať akékoľvek informácie o inštitúcii, bez ohľadu na jej povahu a dôležitosť, všetkým príslušným orgánom hostiteľských členských štátov, v osobitných prípadoch by sa výhradne príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad konkrétnou pobočkou mali zasielať iba informácie, ktoré sú relevantné pre konkrétnu pobočku. Na podobné účely by si v niekoľkých osobitných oblastiach mali príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu vymieňať iba informácie, ktoré odhaľujú situácie nedodržania súladu s predpismi, čo znamená, že k výmene informácií by nemalo dochádzať v prípade, keď inštitúcia dodržiava vnútroštátne právo a právo Únie.

(8)

Toto nariadenie by zároveň malo upravovať výmenu informácií v súvislosti s vykonávaním činností v hostiteľskom členskom štáte prostredníctvom poskytovania cezhraničných služieb. Vzhľadom na povahu cezhraničných služieb príslušné orgány hostiteľských členských štátov čelia nedostatku informácií v súvislosti s operáciami uskutočňovanými v ich jurisdikciách, a preto je nevyhnutné podrobne stanoviť, k výmene akých informácií musí dochádzať na účely ochrany finančnej stability a monitorovania podmienok povolení, najmä monitorovania toho, či inštitúcia poskytuje služby v súlade s predloženými oznámeniami. Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo – EBA) predložil Komisii.

(9)

EBA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3) o stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa spresňujú informácie, ktoré si vzájomne poskytujú príslušné orgány hostiteľského a domovského členského štátu v súlade s článkom 50 smernice 2013/36/EÚ.

2.   Stanovujú sa v ňom pravidlá týkajúce sa informácií, k výmene ktorých má dochádzať, v súvislosti s inštitúciou, ktorá prostredníctvom pobočky alebo pri vykonávaní slobody poskytovať služby pôsobí v jednom alebo vo viacerých iných členských štátoch, než je členský štát, v ktorom má inštitúcia ústredie.

Článok 2

Informácie na konsolidovanom základe

Keď je konečná materská spoločnosť inštitúcie zriadená v tom istom členskom štáte ako štát, v ktorom má inštitúcia svoje ústredie, a príslušný orgán domovského členského štátu inštitúcie je zároveň orgánom konsolidovaného dohľadu, uvedený príslušný orgán, ak je to vhodné v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a smernici 2013/36/EÚ, poskytuje informácie týkajúce sa inštitúcie na konsolidovanej úrovni a informuje príslušné orgány hostiteľských členských štátov, že tieto informácie sa poskytujú na takejto úrovni.

KAPITOLA II

VÝMENA INFORMÁCIÍ O INŠTITÚCIÁCH PÔSOBIACICH PROSTREDNÍCTVOM POBOČKY

Článok 3

Informácie týkajúce sa riadenia a vlastníctva

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu informácie o organizačnej štruktúre inštitúcie vrátane jej obchodných línií a jej vzťahov so subjektmi v rámci skupiny.

2.   Popri informáciách uvedených v odseku 1 príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu vykonávajúcim dohľad nad dôležitou pobočkou podľa článku 51 smernice 2013/36/EÚ tieto informácie týkajúce sa inštitúcie:

a)

štruktúru riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu vrátane pridelenia zodpovednosti za dohľad nad pobočkou;

b)

zoznam akcionárov a členov s kvalifikovanými účasťami na základe informácií poskytnutých úverovou inštitúciou v súlade s článkom 26 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ.

Článok 4

Informácie o likvidite a zisteniach v oblasti dohľadu

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu tieto informácie:

a)

akékoľvek závažné nedostatky v riadení rizika likvidity inštitúcie, ktoré sú príslušným orgánom známe a ktoré môžu mať vplyv na pobočky, akékoľvek súvisiace opatrenia dohľadu, ktoré boli prijaté v súvislosti s uvedenými nedostatkami, a mieru, do akej inštitúcia dodržiava uvedené opatrenia dohľadu;

b)

celkové posúdenie profilu rizika likvidity inštitúcie a jej riadenia rizika, uskutočnené príslušnými orgánmi domovského členského štátu, najmä v súvislosti s pobočkou;

c)

pomery inštitúcie udávajúce jej pozíciu v oblasti likvidity a stabilného financovania na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie v domácej mene domovského členského štátu inštitúcie a vo všetkých ostatných menách, ktoré sú pre inštitúciu významné;

d)

komponenty vankúša likvidity inštitúcie;

e)

stupeň zaťaženosti aktív inštitúcie;

f)

pomer úverov inštitúcie k jej vkladom;

g)

akékoľvek domáce pomery likvidity, ktoré platia pre inštitúciu v rámci opatrení makroprudenciálnej politiky príslušných orgánov alebo určeného orgánu, či už ako záväzné požiadavky, usmernenia, odporúčania, varovania, alebo iné, vrátane definícií uvedených pomerov;

h)

akékoľvek osobitné požiadavky na likviditu uplatňované v súlade s článkom 105 smernice 2013/36/EÚ;

i)

akékoľvek prekážky brániace prevodu hotovosti a kolaterálu z pobočiek inštitúcie alebo do pobočiek inštitúcie.

2.   Keď príslušné orgány úplne alebo sčasti oslobodili inštitúciu od uplatňovania šiestej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súlade s článkom 8 uvedeného nariadenia, príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú informácie uvedené v odseku 1 na subkonsolidovanej úrovni alebo v súlade s článkom 2 tohto nariadenia na konsolidovanej úrovni.

3.   Popri informáciách uvedených v odseku 1 príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu vykonávajúcim dohľad nad dôležitou pobočkou tieto informácie:

a)

politiku v oblasti likvidity a financovania inštitúcie vrátane opisov mechanizmov financovania jej pobočiek, akýchkoľvek vnútroskupinových mechanizmov podpory a postupov na centralizované využívanie hotovosti;

b)

krízové plány inštitúcie v oblasti likvidity a financovania vrátane informácií o predpokladaných stresových scenároch.

Článok 5

Informácie o platobnej schopnosti

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu o tom, či inštitúcia dodržiava tieto požiadavky:

a)

požiadavky na vlastné zdroje stanovené v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, berúc do úvahy akékoľvek opatrenia prijaté alebo uznané v súlade s článkom 458 uvedeného nariadenia, a keď je to relevantné, berúc do úvahy prechodné ustanovenia stanovené v desiatej časti uvedeného nariadenia;

b)

akékoľvek dodatočné požiadavky na vlastné zdroje uložené v súlade s článkom 104 smernice 2013/36/EÚ;

c)

požiadavky na kapitálový vankúš stanovené v hlave VII kapitole 4 smernice 2013/36/EÚ.

2.   Popri informáciách uvedených v odseku 1 príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu vykonávajúcim dohľad nad dôležitou pobočkou inštitúcie, ktorá podlieha požiadavkám na vlastné zdroje, tieto informácie:

a)

podiel vlastného kapitálu Tier 1 inštitúcie v zmysle článku 92 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

podiel kapitálu Tier 1 inštitúcie v zmysle článku 92 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

celkový podiel kapitálu inštitúcie v zmysle článku 92 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

d)

celkovú hodnotu rizikovej expozície inštitúcie v zmysle článku 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

e)

požiadavky na vlastné zdroje uplatniteľné v domovskom členskom štáte v súlade s článkom 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, berúc do úvahy akékoľvek opatrenia prijaté alebo uznané v súlade s článkom 458 uvedeného nariadenia, a keď je to relevantné, berúc do úvahy prechodné ustanovenia stanovené v desiatej časti uvedeného nariadenia;

f)

úroveň vankúša na zachovanie kapitálu, ktorý inštitúcia musí zachovávať v súlade s článkom 129 smernice 2013/36/EÚ;

g)

úroveň akéhokoľvek proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu, ktorý inštitúcia musí zachovávať v súlade s článkom 130 smernice 2013/36/EÚ;

h)

úroveň akéhokoľvek vankúša na krytie systémového rizika, ktorý inštitúcia musí zachovávať v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ;

i)

úroveň akéhokoľvek vankúša pre G-SII alebo vankúša pre O-SII, ktorý inštitúcia musí zachovávať v súlade s článkom 131 ods. 4 a 5 smernice 2013/36/EÚ;

j)

úroveň akýchkoľvek dodatočných požiadaviek na vlastné zdroje uložených v súlade s článkom 104 ods. 1 písm. a) smernice 2013/36/EÚ a akýchkoľvek iných požiadaviek uložených v súvislosti s platobnou schopnosťou inštitúcie v súlade s uvedeným článkom.

3.   Keď bolo upustené od uplatňovania príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súlade s článkami 7, 10 alebo 15 uvedeného nariadenia alebo bolo upustené od požiadaviek stanovených v článkoch 10 a 12 a v článku 13 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ v súlade s článkom 21 uvedenej smernice, alebo inštitúcia dostala povolenie uplatňovať režim zaobchádzania uvedený v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú informácie stanovené v odseku 2 na subkonsolidovanej úrovni alebo v súlade s článkom 2 tohto nariadenia na konsolidovanej úrovni.

Článok 6

Informácie o systémoch ochrany vkladov

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu o názve systému ochrany vkladov, do ktorého patrí inštitúcia v súlade s článkom 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES (4).

2.   Príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu tieto informácie v súlade so systémom ochrany vkladov uvedeným v odseku 1:

a)

maximálne krytie systému ochrany vkladov na jedného oprávneného vkladateľa;

b)

rozsah krytia a druhy krytých vkladov;

c)

akékoľvek vyňatie z krytia vrátane produktov a druhov vkladateľov;

d)

mechanizmy financovania systému ochrany vkladov, a najmä to, či je systém financovaný ex ante alebo ex post, a objem systému;

e)

kontaktné údaje správcu systému.

3.   Informácie stanovené v odseku 2 sa príslušným orgánom hostiteľského členského štátu poskytujú vo vzťahu ku každému dotknutému systému ochrany vkladov iba raz. Keď došlo k zmene poskytnutých informácií, príslušné orgány domovského členského štátu poskytnú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu aktualizované informácie.

Článok 7

Informácie o obmedzení veľkých majetkových angažovaností

Príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu informácie o akejkoľvek situácii, v súvislosti s ktorou príslušné orgány domovského členského štátu určili, že inštitúcia nedodržala uplatniteľné limity a požiadavky na veľké majetkové angažovanosti stanovené v štvrtej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013. V týchto poskytovaných informáciách musí byť vysvetlená situácia a prijaté alebo plánované opatrenia dohľadu.

Článok 8

Informácie o systémovom riziku, ktoré predstavuje inštitúcia

Príslušné orgány domovského členského štátu informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu, keď bola určitá inštitúcia označená za globálne systémovo významnú inštitúciu (G-SII) alebo za inak systémovo významnú inštitúciu (O-SII) v súlade s článkom 131 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ. Keď inštitúcia bola určená za G-SII, poskytované informácie zahŕňajú subkategóriu, do ktorej sa prideľuje.

Článok 9

Informácie o administratívnych a účtovných postupoch

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu informácie o akejkoľvek situácii, keď príslušné orgány domovského členského štátu určili, že inštitúcia nedodržala uplatniteľné účtovné štandardy a postupy, ktorým inštitúcia podlieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (5). V týchto poskytovaných informáciách musí byť vysvetlená situácia a prijaté alebo plánované opatrenia dohľadu.

2.   Keď sú informácie uvedené v odseku 1 relevantné iba pre určitú pobočku, príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú informácie len príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, v ktorom je uvedená pobočka usadená.

Článok 10

Informácie o mechanizmoch vnútornej kontroly

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu informácie o akejkoľvek situácii, v súvislosti s ktorou príslušné orgány domovského členského štátu určili, že inštitúcia nedodržala požiadavky týkajúce sa mechanizmov vnútornej kontroly vrátane mechanizmov riadenia rizika, kontroly rizika a interného auditu podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ. V týchto poskytovaných informáciách musí byť vysvetlená situácia a prijaté alebo plánované opatrenia dohľadu.

2.   Keď sú informácie uvedené v odseku 1 relevantné iba pre určitú pobočku, príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú informácie len príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, v ktorom je uvedená pobočka usadená.

Článok 11

Informácie o finančnej páke

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu informácie o akejkoľvek situácii, v súvislosti s ktorou príslušné orgány domovského členského štátu určili, že inštitúcia nedodržala požiadavky týkajúce sa pomerov finančnej páky podľa siedmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a ak je to relevantné, po zohľadnení prechodných ustanovení článku 499 uvedeného nariadenia. V týchto poskytovaných informáciách musí byť vysvetlená situácia a prijaté alebo plánované opatrenia dohľadu.

2.   Príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu všetky informácie, ktoré inštitúcia zverejnila v súlade s článkom 451 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s jej pomerom finančnej páky a jej riadením rizika nadmernej finančnej páky.

Článok 12

Informácie o všeobecnom nedodržiavaní predpisov

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu informácie o akýchkoľvek situáciách, v súvislosti s ktorými príslušné orgány domovského členského štátu určili, že inštitúcia nedodržala vnútroštátne právo alebo právo Únie alebo požiadavky v súvislosti s prudenciálnym dohľadom alebo dohľadom nad správaním na trhu inštitúcií vrátane požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a smernici 2013/36/EÚ, iných než požiadavky uvedené v článkoch 3 až 11 tohto nariadenia. V týchto poskytovaných informáciách musí byť vysvetlená situácia a prijaté alebo plánované opatrenia dohľadu.

2.   Keď sú informácie uvedené v odseku 1 relevantné iba pre určitú pobočku, príslušné orgány domovského členského štátu poskytujú informácie len príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, v ktorom je uvedená pobočka usadená.

Článok 13

Oznamovanie opatrení a sankcií v oblasti dohľadu

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu o všetkých nasledujúcich pokutách alebo opatreniach, ktoré boli inštitúcii uložené alebo na ňu uplatnené a ktoré majú vplyv na prevádzku pobočky:

a)

uložené administratívne pokuty alebo iné administratívne opatrenia uplatnené podľa článkov 64 až 67 smernice 2013/36/EÚ;

b)

opatrenia dohľadu uložené podľa článkov 104 alebo 105 smernice 2013/36/EÚ;

c)

uložené trestnoprávne pokuty týkajúce sa porušení nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje smernica 2013/36/EÚ.

2.   Keď sú informácie uvedené v odseku 1 relevantné iba pre určitú pobočku, od príslušných orgánov domovského členského štátu sa vyžaduje, aby poskytli informácie len príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, v ktorom je uvedená pobočka usadená.

Článok 14

Informácie o príprave krízových situácií

Príslušné orgány domovského členského štátu a príslušné orgány hostiteľského členského štátu si vymieňajú informácie o prípravách na krízové situácie. Vzájomne sa informujú najmä o týchto veciach:

a)

kontaktných údajoch osôb v príslušných orgánoch pre prípad krízovej situácie, ktoré sú zodpovedné za zvládanie krízových situácií;

b)

komunikačných postupoch, ktoré platia v krízových situáciách.

Článok 15

Informácie od orgánov hostiteľského členského štátu

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na výmenu informácií po prešetreniach pobočiek podľa článku 52 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ, príslušné orgány hostiteľského členského štátu poskytujú príslušným orgánom domovského členského štátu tieto informácie:

a)

opis akejkoľvek situácie, v súvislosti s ktorou príslušné orgány určili, že inštitúcia nedodržala vnútroštátne právo alebo právo Únie, alebo požiadavky v súvislosti s prudenciálnym dohľadom alebo dohľadom nad správaním na trhu inštitúcií vrátane požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje smernica 2013/36/EÚ, spolu s vysvetlením opatrení dohľadu, ktoré boli prijaté alebo ktorých prijatie sa plánuje s cieľom riešiť toto nedodržanie predpisov;

b)

opis akéhokoľvek prípadu nedodržania podmienok, na základe ktorých sa v záujme všeobecného dobra musia vykonávať činnosti pobočky v hostiteľskom členskom štáte;

c)

akékoľvek určenie systémového rizika, ktoré predstavuje pobočka alebo jej činnosti v hostiteľskom členskom štáte, vrátane akéhokoľvek posúdenia potenciálneho vplyvu pozastavenia alebo úplného zastavenia prevádzky pobočky v týchto oblastiach:

i)

systémová likvidita;

ii)

platobné systémy;

iii)

systémy zúčtovania a vyrovnania;

d)

trhový podiel pobočky, keď presahuje 2 % celkového trhu v hostiteľskom členskom štáte v ktorejkoľvek z týchto kategórií:

i)

vklady;

ii)

úvery;

e)

akékoľvek prekážky brániace prevodu hotovosti a kolaterálu z pobočky alebo do pobočky.

KAPITOLA III

VÝMENA INFORMÁCIÍ V SÚVISLOSTI S POSKYTOVATEĽMI CEZHRANIČNÝCH SLUŽIEB

Článok 16

Informácie o poskytovateľoch cezhraničných služieb

Po tom, ako príslušné orgány domovského členského štátu dostanú od príslušných orgánov hostiteľského členského štátu žiadosť o informácie v súvislosti s inštitúciou vykonávajúcou svoje činnosti prostredníctvom poskytovania služieb v uvedenom hostiteľskom členskom štáte, príslušné orgány domovského členského štátu poskytnú tieto informácie:

a)

akúkoľvek situáciu, v súvislosti s ktorou príslušné orgány domovského členského štátu určili, že inštitúcia nedodržala vnútroštátne právo alebo právo Únie, alebo požiadavky v súvislosti s prudenciálnym dohľadom alebo dohľadom nad správaním na trhu inštitúcií vrátane požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje smernica 2013/36/EÚ, spolu s vysvetlením opatrení dohľadu, ktoré boli prijaté alebo ktorých prijatie sa plánuje s cieľom riešiť toto nedodržanie predpisov;

b)

objem vkladov prijatých od rezidentov hostiteľského členského štátu;

c)

objem úverov poskytnutých rezidentom hostiteľského členského štátu;

d)

v súvislosti s činnosťami uvedenými v prílohe I k smernici 2013/36/EÚ údaj o tom, že inštitúcia oznámila svoj zámer uskutočňovať tieto činnosti v hostiteľskom členskom štáte prostredníctvom poskytovania služieb;

i)

formu, akou inštitúcia vykonáva činnosti;

ii)

činnosti, ktoré sú najvýznamnejšie z hľadiska činností inštitúcie v hostiteľskom členskom štáte;

iii)

potvrdenie, či inštitúcia vykonáva činnosti identifikované ako kľúčové obchodné činnosti v oznámení, ktoré poskytla inštitúcia podľa článku 39 smernice 2013/36/EÚ.

KAPITOLA IV

VÝMENA INFORMÁCIÍ V SÚVISLOSTI S INŠTITÚCIAMI PÔSOBIACIMI PROSTREDNÍCTVOM POBOČKY V PRÍPADE NEDOSTATKU LIKVIDITY, KTORÝ MÁ VPLYV NA INŠTITÚCIU ALEBO SAMOTNÚ POBOČKU

Článok 17

Rozsah výmeny informácií pri nedostatku likvidity

1.   Ak príslušné orgány domovského členského štátu usúdia, že došlo k nedostatku likvidity alebo že možno primerane očakávať, že k nemu dôjde vzhľadom na inštitúciu, okamžite to oznámia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu a poskytnú im informácie stanovené v odseku 3.

2.   Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu usúdia, že došlo k nedostatku likvidity alebo že možno primerane očakávať, že k nemu dôjde vzhľadom na pobočku usadenú v danom členskom štáte, okamžite to oznámia príslušným orgánom domovského členského štátu a poskytnú im informácie stanovené v odseku 3.

3.   Príslušné orgány poskytujú tieto informácie:

a)

opis situácie, ku ktorej došlo, vrátane príčiny stresovej situácie, očakávaného vplyvu nedostatku likvidity na inštitúciu a vývoja v súvislosti s vnútroskupinovými transakciami;

b)

vysvetlenie opatrení, ktoré boli prijaté alebo ktorých prijatie sa očakáva, či už príslušnými orgánmi, alebo inštitúciou, vrátane akýchkoľvek požiadaviek uložených inštitúcii príslušnými orgánmi s cieľom zmierniť nedostatok likvidity;

c)

výsledky posúdenia systémových dôsledkov nedostatku likvidity;

d)

posledné dostupné kvantitatívne informácie o likvidite spresnené v článku 4 ods. 1 písm. c) až h).

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).