13.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 480/2014

z 3. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a najmä články 22 ods. 7, 37 ods. 13, 38 ods. 4, 40 ods. 4, 41 ods. 3, 42 ods. 1, 42 ods. 6, 61 ods. 3, 68 ods. 1, 101, 125 ods. 8, 125 ods. 9, 127 ods. 7, 127 ods. 8 a 144 ods. 6 tohto nariadenia,

keďže:

(1)

V časti II nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa stanovujú spoločné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF), ktoré teraz fungujú na základe spoločného rámca (ďalej len „európske štrukturálne a investičné fondy“ alebo „EŠIF“). Okrem toho časť III tohto nariadenia obsahuje všeobecné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na EFRR, ESF a Kohézny fond, ale nevzťahujú sa na EPFRV a ENRF, a časť IV tohto nariadenia obsahuje všeobecné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na EFRR, ESF, Kohézny fond a ENRF, ale nie na EPFRV. Toto nariadenie preto stanovuje ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na všetky EŠIF, ako aj ustanovenia platné len pre EFRR a Kohézny fond alebo pre EFRR, ESF, Kohézny fond a ENRF.

(2)

Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa kritérií na určenie úrovne finančnej opravy, ktorú môže Komisia uplatniť podľa výkonnostného rámca pre každú prioritu zahrnutú v programoch podporovaných EŠIF.

(3)

Takéto finančné opravy sa môžu uplatňovať len po súčasnom splnení viacerých podmienok. Úroveň finančnej opravy by sa mala stanoviť na základe paušálnych sadzieb týkajúcich sa koeficientu a vypočítaných s ohľadom na úroveň fyzického ukončenia a finančného čerpania. Vonkajšie faktory, ktoré prispievajú k závažnému neplneniu cieľov stanovených vo výkonnostnom rámci do roku 2023, okrem faktorov vylučujúcich finančnú opravu, by sa mali posudzovať prípad od prípadu, a mohli by byť dôvodom pre nižšiu mieru opravy než tú, ktorá by sa inak uplatnila na základe koeficientu.

(4)

V ustanoveniach o kritériách na určenie úrovne finančných opráv, ktoré majú byť uplatnené podľa výkonnostného rámca, by sa mali osobitné prostriedky pridelené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí posudzovať oddelene.

(5)

Osobitné pravidlá by mali objasniť ustanovenia o nákupe pozemkov s podporou poskytnutou z finančných nástrojov.

(6)

Koherentný rámec pre kombinované využitie grantov na technickú podporu a finančného nástroja v jednej operácii vyžaduje, aby tento postup bol umožnený len na účel technickej prípravy budúcej investície v prospech konečného príjemcu.

(7)

S cieľom zaistiť, aby boli vykonávaním finančných nástrojov poverené orgány, ktoré majú vhodné schopnosti na ich vykonávanie v súlade s cieľmi a prioritami EŠIF a najefektívnejším spôsobom, by mali byť kritériá na výber takýchto orgánov ustanovené spolu s ich úlohou, povinnosťami a zodpovednosťami.

(8)

S cieľom zabezpečiť riadne finančné hospodárenie vo vzťahu k finančným nástrojom poskytujúcim záruky by príspevky programov mali vychádzať z obozretného hodnotenia rizika ex ante, s ohľadom na vhodný multiplikačný pomer.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo vykonávanie finančných nástrojov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, by sa mali stanoviť osobitné ustanovenia na ich riadenie a kontrolu vrátane auditu.

(10)

S cieľom zabezpečiť riadne finančné hospodárenie vo vzťahu k príspevkom z programu na finančné nástroje by sa malo každé zrušenie takýchto príspevkov primerane odraziť v príslušných žiadostiach o platbu.

(11)

S cieľom zabezpečiť jednotný výpočet oprávnených kapitalizovaných úrokových dotácií a dotácií záručných poplatkov by sa mali stanoviť osobitné pravidlá na ich výpočet.

(12)

Na podporu rýchleho a efektívneho presunu finančných prostriedkov do reálnej ekonomiky a na podporu riadneho finančného hospodárenia, pri zabezpečení primeranej odmeny pre orgány vykonávajúce finančné nástroje, by mali byť stanovené kritériá na určenie nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie na základe výkonnosti a príslušných hraničných hodnôt, a pravidlá týkajúce sa náhrady kapitalizovaných nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie pre nástroje vlastného imania a mikroúvery.

(13)

Pri výpočte verejného príspevku by sa v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia mali zohľadňovať príjmy vytvárané operáciami.

(14)

Je potrebné určiť metódu pre výpočet diskontovaných čistých príjmov operácie pričom sa zohľadní referenčné obdobie primerané pre odvetvie operácie, zvyčajná očakávaná ziskovosť príslušného typu investície, uplatnenie zásady „znečisťovateľ platí“ a, ak je to vhodné, kritériá kapitálu súvisiace s relatívnou prosperitou príslušného členského štátu alebo regiónu.

(15)

Mali by sa stanoviť referenčné obdobia vzťahujúce sa na jednotlivé odvetvia založené na historických údajoch zaznamenaných a uložených pre projekty vytvárajúce príjmy v programovom období 2007 – 2013.

(16)

Je potrebné stanoviť náklady a príjmy, ktoré sa majú brať do úvahy pri výpočte diskontovaných čistých príjmov, ako aj podmienky na stanovenie zostatkovej hodnoty a finančnej diskontnej sadzby.

(17)

Diskontná sadzba vo výške 4 % navrhnutá ako orientačná referenčná hodnota by mala vychádzať zo súčasnej dlhodobej miery návratnosti z medzinárodného investičného portfólia vypočítanej ako stredná návratnosť z majetku vo výške 3 %, upravená nahor o 1 %, čo predstavuje percentuálny podiel, o ktorý klesol priemerný výnos dlhodobých štátnych dlhopisov v štátoch Únie od stanovenia finančnej diskontnej sadzby pre programové obdobie 2007 – 2013.

(18)

Zásada „znečisťovateľ platí“ si vyžaduje, aby environmentálne náklady znečisťovania a prevencie znášal ten, kto spôsobí znečistenie životného prostredia, a aby systém poplatkov odrážal celkové náklady, vrátane kapitálových nákladov, environmentálnych služieb, environmentálnych nákladov znečistenia a realizovaných preventívnych opatrení a nákladov spojených s nedostatkom použitých zdrojov.

(19)

S cieľom zredukovať administratívne zaťaženie by malo byť prijímateľom umožnené použiť na výpočet nepriamych nákladov existujúce metódy a príslušné sadzby stanovené na základe iných politík Únie, ak pôjde o operácie a prijímateľov podobného typu.

(20)

Zo zámerom zabezpečenia, že operácie podporované z EŠIF, v súvislosti s ktorými sa môže uplatňovať paušálna sadzba pre nepriame náklady stanovená v rámci iných politík Únie, sú podobné operáciám financovaným v rámci týchto iných politík, je potrebné stanoviť kategórie intervencie a investičné priority alebo opatrenia, do ktorých budú patriť.

(21)

Je potrebné vypracovať metodiku, ktorá sa použije na vykonávanie posúdenia kvality veľkých projektov. Nevyhnutným predpokladom na predloženie veľkého projektu Komisii zo strany členského štátu prostredníctvom oznamovacieho postupu uvedeného v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 je posúdenie kvality nezávislými expertmi.

(22)

Ak sa členský štát rozhodne použiť oznamovací postup, mal by sa rozhodnúť, či veľký projekt majú posúdiť nezávislí experti s využitím technickej pomoci Komisie alebo, na základe dohody s Komisiou, iní nezávislí experti.

(23)

Schopnosť, spôsobilosť a nestrannosť nezávislých expertov vykonávajúcich posúdenie kvality veľkých projektov patria medzi hlavné faktory ovplyvňujúce dobrú kvalitu a spoľahlivosť výsledku posúdenia. Preto by mali byť v súvislosti s týmito nezávislými expertmi stanovené určité požiadavky s cieľom zabezpečiť, že ich práca v oblasti posúdenia kvality je spoľahlivá a dosahuje vysokú kvalitu. Tieto požiadavky by mali spĺňať všetci nezávislí experti bez ohľadu na to, či je už ich práca podporovaná technickou pomocou na podnet Komisie alebo členským štátom. Členský štát by mal overiť, či nezávislí experti tieto požiadavky spĺňajú predtým, ako požiada Komisiu o schválenie jeho výberu nezávislých expertov.

(24)

Keďže na predloženie Komisii pomocou oznamovacieho postupu možno vybrať iba veľké projekty, ktoré boli hodnotené nezávislými expertmi pozitívne, na tento účel je potrebné stanoviť jasné kritériá. Je tiež potrebné stanoviť aj kroky tohto postupu posudzovania a parametre na posúdenie kvality, ktoré sa majú pri posúdení použiť, aby sa zabezpečilo, že posúdenie kvality každého veľkého projektu je založené na rovnakom metodickom prístupe, a aby sa posúdenie kvality vykonávalo spôsobom, ktorý prispeje k zvýšeniu kvality veľkých projektov.

(25)

V nariadení (EÚ) č. 1303/2013 sa vyžaduje, aby riadiaci orgán zaviedol systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov o každej operácii v elektronickej podobe, vrátane údajov o jednotlivých účastníkoch, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit. Je preto potrebné stanoviť zoznam údajov, ktoré majú byť zaznamenané a uchovávané v tomto systéme.

(26)

Niektoré údaje sú relevantné pre určité typy operácií alebo len pre niektoré EŠIF, a preto je potrebné špecifikovať uplatniteľnosť požiadaviek na údaje. Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1304/2013 Európskeho parlamentu a Rady (2) stanovujú osobitné požiadavky na zaznamenávanie a uchovávanie údajov o jednotlivých účastníkoch operácií podporovaných z fondu ESF, ktoré je potrebné zohľadniť.

(27)

Zoznam údajov musí zohľadňovať požiadavky na vykazovanie stanovené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 a nariadeniach týkajúcich sa jednotlivých fondov s cieľom zabezpečiť, aby boli k dispozícii údaje potrebné na finančné riadenie a monitorovanie, vrátane údajov potrebných na prípravu žiadostí o platbu, účtov a správ o vykonávaní pokiaľ ide o každú operáciu v podobe, v ktorej ich možno ľahko kumulatívne sumarizovať a porovnať. Zoznam by mal zohľadňovať, že niektoré základné údaje o operáciách v elektronickej podobe sú potrebné na účinné finančné riadenie operácií a splnenie požiadavky na zverejnenie základných informácií o operáciách. Na efektívne plánovanie a vykonávanie overovania a auditov sú potrebné aj niektoré ďalšie údaje.

(28)

Zoznam údajov, ktoré majú byť zaznamenané a uchovávané, by nemal vopred vymedzovať technické vlastnosti ani štruktúru počítačových systémov zriadenými riadiacimi orgánmi alebo vopred určovať formát zaznamenávaných a uchovávaných údajov, pokiaľ to nie je osobitne uvedené v tomto nariadení. Nemal by ani vopred vymedzovať prostriedky, ktorými sa údaje vkladajú alebo generujú v rámci systému; v niektorých prípadoch môžu údaje uvedené v zozname vyžadovať vloženie viacerých hodnôt. Napriek tomu je potrebné stanoviť určité pravidlá týkajúce sa povahy týchto údajov, aby sa zabezpečilo, že riadiaci orgán môže plniť svoju povinnosť, pokiaľ ide o monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, vrátane prípadov, keď to vyžaduje spracovanie údajov o jednotlivých účastníkoch.

(29)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo možné vykonať kontrolu a audit výdavkov v rámci operačných programov, je potrebné stanoviť kritériá, ktoré by mal audítorský záznam (audit trail) spĺňať, aby mohol byť považovaný za primeraný.

(30)

V súvislosti s vykonaním auditu je podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 tiež potrebné stanoviť, že Komisia a členské štáty by mali zabrániť akémukoľvek neoprávnenému zverejneniu osobných údajov a prístupu k nim, a uviesť účely, na ktoré môže Komisia a členské štáty tieto údaje spracovávať.

(31)

Orgán auditu je zodpovedný za audity operácií. S cieľom zabezpečiť, aby boli rozsah a efektívnosť týchto auditov primerané a aby sa vo všetkých členských štátoch vykonával v súlade s rovnakými normami, je potrebné stanoviť podmienky, ktoré by mali audity spĺňať.

(32)

Je potrebné podrobne stanoviť základy pre výber vzorky operácií, ktoré sa majú auditovať, ktoré má orgán auditu dodržiavať pri stanovení alebo schvaľovaní metódy výberu vzorky, vrátane stanovenia jednotky vzorky, určitých technických kritérií, ktoré sa majú použiť pre vzorku, a v prípade potreby, faktorov, ktoré treba zohľadniť pri výbere ďalších vzoriek.

(33)

Orgán auditu by mal vypracovať audítorské stanovisko týkajúce sa účtov uvedených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013. S cieľom zabezpečiť, aby rozsah a obsah auditov účtov boli primerané a aby sa vo všetkých členských štátoch vykonával v súlade s rovnakými normami, je potrebné stanoviť podmienky, ktoré by mali audity spĺňať.

(34)

S cieľom zaistiť právnu istotu a rovnaké zaobchádzanie v prípade všetkých členských štátov pri uplatňovaní finančných opráv je potrebné v súlade so zásadami proporcionality stanoviť kritériá na určenie závažných nedostatkov v efektívnom fungovaní systémov riadenia a kontroly, definovať hlavné typy týchto nedostatkov a stanoviť kritériá na určenie úrovne finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť, a kritériá uplatnenia paušálnych sadzieb alebo extrapolovaných finančných opráv.

(35)

S cieľom umožniť včasné uplatnenie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú nasledujúce ustanovenia, ktoré dopĺňajú nariadenie (EÚ) č. 1303/2013:

a)

ustanovenia dopĺňajúce časť 2 uvedeného nariadenia, ktoré sa vzťahujú na fondy EFRR, ESF, Kohézny fond, EPFRV a ENRF (ďalej len „EŠIF“), pokiaľ ide o:

i)

kritériá na určenie úrovne finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť na základe výkonnostného rámca;

ii)

pravidlá v súvislosti s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o:

ďalšie osobitné pravidlá týkajúce sa nákupu pozemkov a kombinácie technickej podpory s finančnými nástrojmi,

ďalšie osobitné pravidlá týkajúce sa úlohy, záväzkov a zodpovednosti orgánov vykonávajúcich finančné nástroje, súvisiacich výberových kritérií a produktov, ktoré možno poskytovať prostredníctvom týchto finančných nástrojov,

pravidlá týkajúce sa riadenia a kontroly určitých finančných nástrojov, vrátane kontrol, ktoré majú vykonávať riadiace orgány a orgány auditu, opatrení týkajúcich sa vedenia podkladov, prvkov, ktoré je potrebné zaznamenávať v podkladoch, ako aj opatrení na riadenie, kontrolu a audit,

pravidlá týkajúce sa zrušenia realizovaných platieb na finančné nástroje a následných úprav s ohľadom na žiadosti o platbu,

osobitné pravidlá týkajúce sa vytvorenia systému kapitalizácie ročných splátok pre úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov,

osobitné pravidlá stanovujúce kritériá určenia nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie na základe výkonnosti a príslušných hraničných hodnôt, ako aj pravidlá týkajúce sa náhrady kapitalizovaných nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie v prípade nástrojov vlastného imania a mikroúverov,

iii)

metódu výpočtu diskontovaného čistého príjmu z operácií vytvárajúcich čisté príjmy po dokončení,

iv)

paušálnu sadzbu pre nepriame náklady a súvisiace metódy uplatniteľné v iných politikách Únie,

b)

ustanovenia dopĺňajúce časť 3 uvedeného nariadenia, ktoré sa vzťahujú na EFRR a Kohézny fond, pokiaľ ide o metodiku, ktorá sa má používať pri posúdení kvality veľkých projektov;

c)

ustanovenia doplňujúce časť 4 uvedeného nariadenia, ktoré sa vzťahujú na EFRR, ESF, Kohézny fond a ENRF, pokiaľ ide o:

i)

pravidlá uvádzajúce informácie v súvislosti s údajmi, ktoré sa majú zaznamenávať a uchovávať v elektronickej podobe v rámci monitorovacieho systému zriadeného riadiacim orgánom;

ii)

podrobné minimálne požiadavky na audítorský záznam (audit trail), pokiaľ ide o vedenie účtovných záznamov a uchovávanie podkladov na úrovni certifikačného orgánu, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov a prijímateľov;

iii)

rozsah a obsah auditov operácií a auditov účtov a metodika výberu vzorky operácií;

iv)

podrobné pravidlá týkajúce sa používania údajov zhromaždených počas auditov vykonaných úradníkmi Komisie alebo oprávnenými zástupcami Komisie;

v)

podrobné pravidlá týkajúce sa kritérií na určenie závažných nedostatkov v efektívnom fungovaní systémov riadenia a kontroly, vrátane hlavných typov takýchto nedostatkov, kritérií na stanovenie úrovne finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť, a kritérií na uplatnenie paušálnych sadzieb alebo extrapolovaných finančných opráv.

KAPITOLA II

USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE ČASŤ 2 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA EŠIF

ODDIEL I

Kritériá na určenie úrovne finančnej opravy, ktorá sa má uplatniť na základe výkonnostného rámca

(štvrtý pododsek článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Článok 2

Určenie úrovne finančnej opravy

(štvrtý pododsek článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Úroveň finančnej opravy, ktorú má Komisia uplatniť na základe článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, je vo výške paušálnej sadzby určenej na základe pomeru medzi priemerom mier konečnej úspešnosti pre všetky ukazovatele výstupov a kľúčové vykonávacie kroky v rámci výkonnostného rámca a mierou konečnej úspešnosti finančného ukazovateľa na základe tohto výkonnostného rámca („koeficient úspešnosti/čerpania“).

2.   Koeficient úspešnosti/čerpania sa vypočíta týmto spôsobom:

a)

konečná hodnota dosiahnutá pre každý ukazovateľ výstupov a kľúčový vykonávací krok vybrané pre výkonnostný rámec v rámci danej priority, sa vydelí príslušnými cieľovými hodnotami, čím sa vypočíta ich miera konečnej úspešnosti vyjadrená ako percento cieľa;

b)

určí sa priemer mier konečnej úspešnosti všetkých ukazovateľov výstupov a kľúčových vykonávacích krokov vybraných pre výkonnostný rámec v rámci danej priority. Na tento účel sa vypočítaná miera konečnej úspešnosti, ak je vyššia ako 100 %, bude počítať ako 100 %;

c)

konečná hodnota dosiahnutá pre finančný ukazovateľ vybraný pre výkonnostný rámec v rámci danej priority sa vydelí príslušnou cieľovou hodnotou, čím sa vypočíta jej miera konečnej úspešnosti vyjadrená ako percento z cieľa. Na tento účel sa vypočítaná miera konečnej úspešnosti, ak je vyššia ako 100 %, bude počítať ako 100 %;

d)

priemer mier konečnej úspešnosti všetkých výstupných ukazovateľov a kľúčových krokov realizácie vybraných pre výkonnostný rámec v rámci danej priority sa vydelí mierou konečnej úspešnosti pre finančný ukazovateľ vybraný pre výkonnostný rámec v rámci danej priority.

3.   Ak sa priorita týka viac než jedného fondu EŠIF alebo kategórie regiónu, koeficient úspešnosti/čerpania sa vypočíta samostatne pre každý fond EŠIF a/alebo kategóriu regiónu.

Článok 3

Úroveň finančnej opravy

(štvrtý pododsek článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Úroveň finančnej opravy sa stanoví takto:

a)

pre koeficient úspešnosti/čerpania nižší ako 65 %, ale nie nižší ako 60 %, sa použije paušálna sadzba vo výške 5 %;

b)

pre koeficient úspešnosti/čerpania nižší ako 60 %, ale nie nižší ako 50 %, sa použije paušálna sadzba vo výške 10 %;

c)

pre koeficient úspešnosti/čerpania nižší ako 50 % sa použije paušálna sadzba vo výške 25 %.

2.   Na príspevok z fondu EŠIF sa použije paušálna sadzba stanovená na základe výdavkov vykázaných členským štátom v rámci priority, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prvom pododseku článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, po uplatnení všetkých ďalších finančných opráv.

V prípade priorít týkajúcich sa viac než jedného fondu EŠIF alebo kategórie regiónu sa paušálna sadzba použije na každý fond EŠIF a/alebo kategóriu regiónu.

3.   Vonkajšie faktory, ktoré prispievajú k závažnému neplneniu cieľov, okrem faktorov uvedených v treťom pododseku článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, je potrebné posudzovať prípad od prípadu. Paušálnu opravu stanovenú v odseku 1 možno znížiť až o 50 % v závislosti na rozsahu, v akom možno závažné neplnenie prisúdiť týmto faktorom.

4.   Ak by bolo uplatnenie paušálnej sadzby stanovenej v súlade s odsekom 1 neprimerané, miera opravy sa zníži.

ODDIEL II

Finančné nástroje

Článok 4

Osobitné pravidlá týkajúce sa nákupu pozemkov

(Článok 37 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Finančné nástroje financované z fondu EFRR, Kohézneho fondu a fondu EPFRV môžu podporovať investície, ktoré zahŕňajú nákup nezastavaných pozemkov a zastavaných pozemkov vo výške maximálne 10 % z príspevku programu vyplatenému konečnému príjemcovi. V prípade záruk sa toto percento vzťahuje na sumu základného úveru alebo iných nástrojov zdieľania rizika.

2.   Ak finančné nástroje poskytujú podporu konečným príjemcom v súvislosti s investíciami do infraštruktúry s cieľom podporiť rozvoj miest alebo aktivity obnovy miest, strop uvedený v odseku 1 je vo výške 20 %.

3.   Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa môže riadiaci orgán odchýliť od stropov uvedených v odsekoch 1 a 2 pre operácie týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Článok 5

Kombinácia technickej podpory s finančnými nástrojmi

(Článok 37 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Granty na technickú podporu môžu byť kombinované s finančnými nástrojmi v rámci jednej operácie podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 len na účely technickej prípravy budúcej investície v prospech konečného príjemcu, ktorý má byť podporený touto operáciou.

Článok 6

Osobitné pravidlá týkajúce sa úlohy, záväzkov a zodpovednosti orgánov vykonávajúcich finančné nástroje

(tretí pododsek článku 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, vykonávajú svoje povinnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zákonmi s mierou profesionálnej starostlivosti, efektívnosti, transparentnosti a pozornosti, ktorá sa očakáva od odborného orgánu so skúsenosťami pri vykonávaní finančných nástrojov. Tieto orgány musia zabezpečiť, aby:

a)

boli koneční príjemcovia, ktorí dostávajú podporu z finančných nástrojov, vyberaní s náležitým prihliadnutím na povahu finančného nástroja a potenciálnu hospodársku životaschopnosť investičných projektov, ktoré majú byť financované. Výber má byť transparentný a odôvodnený objektívnymi dôvodmi a nemá viesť ku konfliktu záujmov;

b)

boli koneční príjemcovia informovaní, že finančné prostriedky sú poskytované v rámci programov spolufinancovaných z EŠIF, v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 115 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pre EFRR, ESF, Kohézny fond, článku 66 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (3) pre EPFRV a v budúcich právnych aktoch Únie stanovujúcich podmienky finančnej podpory pre námornú a rybársku politiku na programové obdobie 2014 – 2020 v prípade fondu ENRF (ďalej len „nariadenie ENRF“);

c)

finančné nástroje poskytovali podporu spôsobom, ktorý je primeraný a má najmenej narušujúci vplyv na hospodársku súťaž;

d)

bolo preferenčné odmeňovanie súkromných investorov alebo verejných investorov pôsobiacich v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ako je uvedené v článku 37 ods. 2 písm. c) a článku 44 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, úmerné rizikám, ktoré títo investori podstupujú a obmedzené na minimálnu nevyhnutnú mieru na získanie takýchto investorov, ktorá sa zabezpečí prostredníctvom podmienok a procesných záruk.

2.   Keďže priama finančná zodpovednosť riadiaceho orgánu vo vzťahu k orgánom, ktoré vykonávajú finančné nástroje, alebo konečným príjemcom, ako aj jeho zodpovednosť pokiaľ ide o iné záväzky alebo povinnosti finančných nástrojov nesmie prekročiť sumu vyčlenenú riadiacim orgánom na finančný nástroj na základe príslušných zmlúv o financovaní, orgány vykonávajúce finančné nástroje zabezpečia, aby sa voči riadiacemu orgánu neuplatňovali žiadne nároky prekračujúce sumu, ktorú vyčlenil na finančný nástroj.

3.   Orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, nesú zodpovednosť za náhradu príspevkov programov, ktoré sú ovplyvnené nezrovnalosťami, spolu s úrokmi a akýmikoľvek ďalšími výnosmi vytvorenými týmito príspevkami.

Napriek tomu však orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, nenesú zodpovednosť za náhradu súm uvedených v prvom pododseku za podmienky, že v prípade danej nezrovnalosti preukážu splnenie týchto kumulatívnych podmienok:

a)

nezrovnalosť sa vyskytla na úrovni konečných príjemcov alebo v prípade fondu fondov na úrovni finančných sprostredkovateľov alebo konečných príjemcov;

b)

orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, konali v súlade s ods. 1 toho článku v súvislosti s príspevkami programu, ktoré sú ovplyvnené nezrovnalosťou;

c)

sumy ovplyvnené nezrovnalosťou nemožno vymôcť aj napriek tomu, že orgány, ktoré vykonávajú finančné nástroje, využili všetky príslušné zmluvné a zákonné opatrenia s náležitou starostlivosťou.

Článok 7

Kritériá výberu orgánov, ktoré vykonávajú finančné nástroje

(tretí pododsek článku 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Pred výberom orgánu, ktorý bude finančný nástroj vykonávať, v súlade s článkom 38 ods. 4 písm. a) a článkom 38 písm. b) bod ii) a písm. b) bod iii) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, riadiaci orgán sa uistí, že tento orgán spĺňa tieto minimálne požiadavky:

a)

je oprávnený vykonávať príslušné úlohy vykonávania na základe právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

b)

má primeranú hospodársku a finančnú životaschopnosť;

c)

má primeranú schopnosť na vykonávanie finančného nástroja, vrátane organizačnej štruktúry a riadiaceho rámca, poskytujúcu potrebné uistenie riadiacemu orgánu;

d)

má účinný a efektívny systém vnútornej kontroly;

e)

používa účtovný systém, ktorý poskytuje presné, úplné a spoľahlivé informácie včasným spôsobom;

f)

súhlasí s tým, že sa podrobí auditu orgánov členského štátu, Komisie a Európskeho dvora audítorov.

2.   Pri výbere orgánu uvedeného v odseku 1 riadiaci orgán primerane zohľadní charakter finančného nástroja, ktorý sa má vykonávať, skúsenosti tohto orgánu s vykonávaním podobných finančných nástrojov, odborné znalosti a skúsenosti navrhovaných členov tímu a prevádzkové a finančné schopnosti tohto orgánu. Výber musí byť transparentný a odôvodnený na základe objektívnych dôvodov a nesmie viesť ku konfliktu záujmov. Musia byť použité minimálne tieto kritériá výberu:

a)

komplexnosť a spoľahlivosť metodiky identifikácie a hodnotenia finančných sprostredkovateľov, prípadne konečných príjemcov;

b)

úroveň nákladov na riadenia a poplatkov za riadenie v prípade vykonávania finančného nástroja a navrhovanej metodiky ich výpočtu;

c)

podmienky uplatňované vo vzťahu k podpore poskytnutej konečným príjemcom, vrátane oceňovania;

d)

schopnosť získať ďalšie prostriedky na investovanie pre konečných príjemcov okrem príspevkov programu;

e)

schopnosť preukázať ďalšiu aktivitu v porovnaní so súčasnou aktivitou;

f)

v prípadoch, keď orgán, ktorý vykonáva finančný nástroj, pridelí vlastné finančné zdroje do finančného nástroja alebo sa podieľa na riziku, navrhované opatrenia na zosúladenie záujmov a na zmiernenie možných konfliktov záujmov.

3.   Ak orgán, ktorý vykonáva fond fondov, vrátane banky EIB, ďalej zveruje úlohy vykonávania finančným sprostredkovateľom, zabezpečí, aby boli splnené požiadavky a kritériá uvedené v odsekoch 1 a 2 aj v prípade finančného sprostredkovateľa.

Článok 8

Osobitné pravidlá týkajúce sa záruk poskytovaných prostredníctvom finančných nástrojov

(tretí pododsek článku 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Ak sa v rámci finančných nástrojov poskytujú záruky, majú byť splnené tieto požiadavky:

a)

medzi sumou programového príspevku vyhradeného na úhradu očakávaných a neočakávaných strát z nových úverov alebo iných nástrojov rozdelenia rizika, ktoré majú byť kryté zárukami, a hodnotou zodpovedajúcou poskytnutým novým úverom a iným nástrojom rozdelenia rizika je potrebné dosiahnuť primeraný multiplikačný pomer;

b)

multiplikačný pomer sa stanoví prostredníctvom obozretného posúdenia rizika ex ante pre konkrétny záručný produkt, ktorý má byť poskytnutý, pričom sa zohľadnia osobitné podmienky na trhu, investičná stratégia finančného nástroja a zásady hospodárnosti a efektívnosti. Posúdenie rizika ex-ante sa môže prehodnotiť, ak je takéto prehodnotenie odôvodnené následnými trhovými podmienkami;

c)

príspevok programu vyčlenený na splatenie záruk musí odzrkadľovať takéto hodnotenie rizika ex ante;

d)

v prípade, že finančný sprostredkovateľ, alebo subjekt, ktorý má prospech zo záruk, nevyplatil konečným príjemcom plánovanú výšku nových úverov alebo iných nástrojov rozdelenia rizika, oprávnené náklady budú úmerne znížené.

Článok 9

Riadenie a kontrola finančných nástrojov zriadených na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni

(Článok 40 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   V prípade operácií zahŕňajúcich podporu z programov na finančné nástroje zriadené na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni uvedené v článku 38 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 riadiaci orgán zabezpečí, aby:

a)

operácie boli v súlade s platnými právnymi predpismi, príslušným programom a príslušnou dohodou o financovaní, a to v priebehu procesu hodnotenia a výberu operácií a tiež pri zriadení a vykonávaní finančného nástroja;

b)

dohody o financovaní obsahovali ustanovenia o požiadavkách na audit a audítorský záznam (audit trail) v súlade s bodom 1 písm. e) prílohy IV nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

c)

sa overovanie riadenia vykonávalo počas celého programového obdobia a počas zriadenia a vykonávania finančných nástrojov v súlade s článkom 125 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pre fondy EFRR, ESF, Kohézny fond a ENRF a v súlade s článkom 58 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 pre fond EPFRV;

d)

podklady o výdavkoch vykázaných ako oprávnené boli:

i)

vedené pre operáciu riadiacim orgánom, finančným sprostredkovateľom alebo orgánom, ktorý vykonáva fond fondov v prípadoch, keď sa finančný nástroj vykonáva prostredníctvom fondu fondov, s cieľom poskytnúť dôkazy o použití finančných prostriedkov na plánované účely, dodržiavaní platných právnych predpisov a kritérií a podmienok financovania poskytnutého na základe príslušných programov;

ii)

k dispozícii na umožnenie overenia zákonnosti a správnosti výdavkov vykázaných Komisii;

e)

podklady umožňujúce overenie dodržiavania právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov a podmienok financovania obsahovali minimálne:

i)

dokumenty o zriadení finančného nástroja;

ii)

dokumenty identifikujúce sumy príspevkov z každého programu a v rámci každej prioritnej osi na finančný nástroj, výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci programov a úroky a iné výnosy generované podporou z EŠIF a opätovným použitím zdrojov, ktoré je možné pripísať EŠIF, v súlade s článkami 43 a 44 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

iii)

dokumenty o fungovaní finančného nástroja, vrátane dokumentov súvisiacich s monitorovaním, vykazovaním a overovaniami;

iv)

dokumenty preukazujúce súlad s článkami 43, 44 a 45 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

v)

dokumenty týkajúce sa výstupov z príspevkov programu a likvidácie finančného nástroja;

vi)

dokumenty týkajúce sa nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie;

vii)

formuláre žiadostí alebo ekvivalentné dokumenty predložené konečnými príjemcami spolu s podkladmi vrátane podnikateľských plánov a v prípade potreby aj predchádzajúcich ročných účtovných závierok;

viii)

kontrolné zoznamy a správy orgánov, ktoré vykonávajú finančný nástroj, ak je to relevantné;

ix)

vyhlásenia týkajúce sa pomoci de minimis, ak je to relevantné;

x)

dohody uzavreté v súvislosti s pomocou poskytnutou finančným nástrojom, vrátane kapitálu, úverov, záruk alebo iných foriem investícií poskytnutých konečným príjemcom;

xi)

dôkazy o tom, že pomoc poskytnutá prostredníctvom finančného nástroja bola použitá na stanovený účel;

xii)

záznamy o finančných tokoch medzi riadiacim orgánom a finančným nástrojom a v rámci finančného nástroja na všetkých úrovniach až po konečných príjemcov, a v prípade záruky dôkaz, že boli vyplatené základné pôžičky;

xiii)

samostatné záznamy alebo účtovné kódy vyplateného programového príspevku alebo záruky vyčlenenej formou finančného nástroja v prospech konečného príjemcu.

2.   V prípade operácií zahŕňajúcich podporu z programov na finančné nástroje v rámci fondov EFRR, ESF, Kohézneho fondu a fondu ENRF, orgány auditu zabezpečujú, aby boli finančné nástroje auditované v priebehu celého programového obdobia až do uzavretia v rámci systémových auditov a auditov operácií v súlade s článkom 127 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

V prípade operácií zahŕňajúcich podporu z programov na finančné nástroje v rámci fondu EPFRV, orgány auditu zabezpečujú, aby boli finančné nástroje auditované v priebehu celého programového obdobia až do uzavretia v rámci systémových auditov a auditov operácií v súlade s článkom 59 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (4).

3.   Ak finančné nástroje vykonáva EIB v súlade s článkom 38 ods. 4 písm. b) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013:

a)

riadiaci orgán poverí firmu, ktorá pôsobí v rámci spoločného rámca zavedeného Komisiou na vykonávanie overovania operácie na mieste v zmysle článku 125 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

orgán auditu poverí firmu, ktorá pôsobí v rámci spoločného rámca zavedeného Komisiou na vykonávanie auditov operácie.

Orgán auditu vo svojom audítorskom stanovisku vychádza z informácií poskytnutých poverenou firmou.

4.   Ak nie je k dispozícii spoločný rámec zavedený Komisiou podľa odseku 3, riadiaci orgán predloží svoj návrh metodiky na vykonávanie overovania na mieste a orgán auditu predloží svoj návrh metodiky pre audity Komisii na schválenie.

Článok 10

Pravidlá týkajúce sa zrušenia platieb na finančné nástroje a následných úprav s ohľadom na žiadosti o platbu

(Článok 41 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Členské štáty a riadiace orgány môžu zrušiť príspevky z programov na finančné nástroje uvedené v článku 38 ods. 1 bod a) a finančné nástroje uvedené v článku 38 ods. 1 písm. b) vykonané v súlade s článkom 38 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, len ak príspevky ešte neboli zahrnuté v žiadosti o platbu podľa článku 41 uvedeného nariadenia. Pokiaľ však ide o finančné nástroje podporované z fondov EFRR, ESF, Kohézneho fondu a fondu ENRF, príspevky možno zrušiť aj v prípade, ak sa ďalšia žiadosť o platbu upraví tak, že príslušné výdavky budú zrušené alebo nahradené.

Článok 11

Systém kapitalizácie ročných splátok pre úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov

(tretí pododsek článku 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Kapitalizované úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov uvedené v článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa vypočítajú na konci oprávneného obdobia ako súčet diskontovaných platobných záväzkov na účely a za obdobia stanovené v tomto článku a v súlade príslušnými dohodami o financovaní.

2.   Akékoľvek zdroje, ktoré zostali na viazanom účte po období uvedenom v článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, alebo v dôsledku neočakávanej likvidácie finančného nástroja pred koncom tohto obdobia, sa použijú podľa článku 45 uvedeného nariadenia.

Článok 12

Kritériá na určenie nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie na základe výkonnosti

(Článok 42 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Riadiaci orgán vypočíta náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré možno podľa článku 42 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vykázať ako oprávnené výdavky na základe nasledovných výkonnostných kritérií uvádzaných v článku 42 ods. 5 uvedeného nariadenia:

a)

uhradenie príspevkov poskytnutých z programu EŠIF;

b)

zdroje vrátené z investícií alebo uvoľnenia zdrojov vyčlenených na zmluvy o záruke;

c)

kvalita sprievodných opatrení investície pred rozhodnutím o investícii a po ňom na maximalizovanie jej vplyvu a

d)

príspevok finančného nástroja na dosiahnutie cieľov a výstupov programu.

2.   Riadiaci orgán informuje monitorovací výbor zriadený v súlade s článkom 47 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 o ustanoveniach týkajúcich sa výpočtu vzniknutých nákladov na riadenie alebo poplatkov za riadenie finančného nástroja na základe výkonnosti. Monitorovaciemu výboru sa každoročne predkladajú správy o nákladoch na riadenia a poplatkoch za riadenie skutočne vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Článok 13

Hraničné hodnoty nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie

(Článok 42 ods. 5 a 6. nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   V prípade orgánu, ktorý vykonáva fond fondov, náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré možno podľa článku 42 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 deklarovať ako oprávnené výdavky, neprekročia sumu:

a)

3 % v prvých 12 mesiacoch po podpise dohody o financovaní, 1 % v nasledujúcich 12 mesiacoch a potom 0,5 % ročne z programových príspevkov platených do fondu fondov, vypočítaných pro rata temporis od dátumu skutočnej platby do fondu fondov až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia sumy riadiacemu orgánu alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší, a

b)

0,5 % ročne z programových príspevkov platených z fondu fondov finančným sprostredkovateľom, vypočítaných pro rata temporis od dátumu skutočnej platby z fondu fondov až do vrátenia sumy do fondu fondov, konca obdobia oprávnenosti alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší.

2.   V prípade orgánov, ktoré vykonávajú finančné nástroje na poskytovanie kapitálu, úverov, záruk a mikroúverov, aj v kombinácii s grantmi, úrokovými dotáciami alebo dotáciami záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré možno podľa článku 42 ods.1 písm. d) uvedeného nariadenia deklarovať ako oprávnené výdavky, neprekročia sumu:

a)

základnej odmeny, ktorá sa vypočíta takto:

i)

pre finančný nástroj na poskytovanie kapitálu: 2,5 % ročne v prvých 24 mesiacoch po podpise dohody o financovaní, potom 1 % ročne z programových príspevkov vyčlenených podľa príslušnej dohody o financovaní na finančný nástroj, vypočítaných pro rata temporis od dátumu podpisu príslušnej dohody o financovaní až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia príspevkov riadiacemu orgánu alebo do fondu fondov, alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší;

ii)

pre finančný nástroj vo všetkých ostatných prípadoch: 0,5 % ročne z programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od dátumu skutočného vyplatenia do finančného nástroja až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia sumy riadiacej orgánu alebo do fondu fondov, alebo dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší, a

b)

výkonnostnej odmeny, ktorá sa vypočíta takto:

i)

pre finančný nástroj na poskytovanie kapitálu: 2,5 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným príjemcom vo forme kapitálu a z reinvestovaných zdrojov, ktoré možno pripísať programovým príspevkom, ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od dátumu vyplatenia konečnému príjemcovi až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade odpisov alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;

ii)

pre finančný nástroj na poskytovanie úverov: 1 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným príjemcom vo forme úverov a z reinvestovaných zdrojov, ktoré možno pripísať príspevkom z programu, ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od dátumu vyplatenia konečnému príjemcovi až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;

iii)

pre finančný nástroj na poskytovanie záruk: 1,5 % ročne z programových príspevkov vyčlenených na nesplatené zmluvy o záruke v zmysle článku 42 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a zo znovu použitých zdrojov, ktoré možno pripísať programovým príspevkom, vypočítaných pro rata temporis od dátumu vzniku záväzku až do splatnosti zmluvy o záruke, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;

iv)

pre finančný nástroj na poskytovanie mikroúverov: 1,5 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným príjemcom vo forme mikroúveru a z reinvestovaných zdrojov, ktoré možno pripísať príspevkom z programu, ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od dátumu vyplatenia konečnému príjemcovi až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo skončenia obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší;

v)

pre finančný nástroj na poskytovanie grantov, úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: 0,5 % z výšky grantu vyplateného v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia v prospech konečných príjemcov.

Ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú na orgán vykonávajúci finančný nástroj, ktorý poskytuje záruky bez ohľadu na to, že sám vykonáva fond fondov, na základe ustanovení odseku 4.

3.   Súhrnná suma nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie v období oprávnenosti, stanovená v článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, nesmie prekročiť tieto limity:

a)

pre fond fondov: 7 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do fondu fondov;

b)

pre finančný nástroj na poskytovanie kapitálu: 20 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;

c)

pre finančný nástroj na poskytovanie úverov: 8 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;

d)

pre finančný nástroj na poskytovanie záruk: 10 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;

e)

pre finančný nástroj na poskytovanie mikroúverov: 10 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja;

f)

pre finančný nástroj na poskytovanie grantov, úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: 6 % z celkovej sumy programových príspevkov vyplatených do finančného nástroja.

4.   Ak ten istý orgán vykonáva fond fondov a finančný nástroj, sumy oprávnených nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie podľa odseku 1 a 2 ani limity uvedené v odseku 3 sa nekumulujú pre tie isté programové príspevky alebo tie isté reinvestované zdroje, ktoré možno pripísať programovým príspevkom.

5.   Ak väčšiu časť kapitálu investovaného do finančných sprostredkovateľov poskytujúcich kapitál financujú súkromní investori alebo verejní investori pôsobiaci v súlade so zásadou trhového hospodárstva a programový príspevok sa poskytuje pari passu so súkromnými investormi, náklady na riadenie a poplatky za riadenie musia zodpovedať trhovým podmienkam a nesmú prevýšiť tie, ktoré platia súkromní investori.

6.   Hraničné hodnoty stanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sa môžu presiahnuť, ak ich účtuje orgán vykonávajúci finančný nástroj, prípadne orgán vykonávajúci fond fondov, ktorý bol vybraný vo výberovom konaní v súlade s príslušnými pravidlami a výberové konanie preukázalo potrebu vyšších nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie.

Článok 14

Náhrada kapitalizovaných nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie v prípade nástrojov vlastného imania a mikroúverov

(Článok 42 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Kapitalizované náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré sa majú nahradiť ako oprávnené výdavky podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, sa vypočítajú na konci obdobia oprávnenosti ako súhrn diskontovaných nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie, ktoré sa majú vyplatiť po období oprávnenosti za obdobie stanovené v článku 42 ods. 2 uvedeného nariadenia a podľa príslušných dohôd o financovaní.

2.   Kapitalizované náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré sa majú vyplatiť po období oprávnenosti v prípade finančného nástroja na poskytovanie mikroúverov, nepresiahnu 1 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným príjemcom vo forme úverov a ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od skončenia obdobia oprávnenosti až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo obdobia uvedeného v článku 42 ods. 2 uvedeného nariadenia, podľa toho, ktorý je skorší.

3.   Kapitalizované náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ktoré sa majú vyplatiť po období oprávnenosti v prípade finančného nástroja na poskytovanie kapitálu, nesmú presiahnuť 1,5 % ročne z programových príspevkov vyplatených v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 konečným príjemcom vo forme kapitálu a ktoré ale ešte treba vrátiť do finančného nástroja, vypočítaných pro rata temporis od skončenia obdobia oprávnenosti až do vrátenia sumy investície, skončenia procesu vymáhania v prípade nesplácania alebo obdobia uvedeného v článku 42 ods. 2 uvedeného nariadenia, podľa toho, ktorý je skorší.

4.   Akékoľvek zdroje, ktoré zostali na viazanom účte po období uvedenom v článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo v dôsledku neočakávanej likvidácie finančného nástroja pred koncom tohto obdobia, sa použijú podľa článku 45 uvedeného nariadenia.

ODDIEL III

Metóda výpočtu diskontovaného čistého príjmu z operácií vytvárajúcich čistý príjem

Článok 15

Metóda výpočtu diskontovaného čistého príjmu

(siedmy pododsek článku 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Na účely uplatnenia metódy uvedenej v prvom pododseku článku 61 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa diskontované čisté príjmy operácie vypočítajú odrátaním diskontovaných nákladov od diskontovaných príjmov a ak je to relevantné, pripočítaním zostatkovej hodnoty investície.

2.   Diskontovaný čistý príjem operácie sa vypočíta za určité referenčné obdobie uvedené v prílohe I na základe príslušného odvetvia danej operácie podľa prílohy I. Referenčné obdobie zahŕňa aj obdobie realizácie danej operácie.

3.   Príjmy a náklady sa určia s použitím prírastkovej metódy založenej na porovnaní príjmov a nákladov v scenári novej investície s príjmami a nákladmi v scenári bez novej investície.

Ak operácia pozostáva z nového aktíva, použijú sa príjmy a náklady novej investície.

4.   Ak nie je daň z pridanej hodnoty podľa článku 69 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 oprávnenou položkou nákladov, výpočet diskontovaných čistých príjmov vychádza z čiastok bez dane z pridanej hodnoty.

Článok 16

Vymedzenie príjmov

(siedmy pododsek článku 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Na účely výpočtu znížených čistých výnosov sa výnosy stanovia takto:

a)

ak je to relevantné, používateľské poplatky sa stanovia v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a ak je to primerané, zohľadnia sa zretele cenovej dostupnosti;

b)

v príjmoch nie sú zahrnuté transfery zo štátnych alebo z regionálnych rozpočtov alebo systémov štátneho verejného poistenia;

c)

ak sa v rámci operácie pridajú nové aktíva, ktoré dopĺňajú už existujúcu službu alebo infraštruktúru, zohľadnia sa príspevky od nových užívateľov aj dodatočné príspevky od existujúcich užívateľov novej alebo rozšírenej služby alebo infraštruktúry.

Článok 17

Vymedzenie nákladov

(siedmy pododsek článku 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Na účely výpočtu diskontovaných čistých príjmov sa zohľadnia tieto náklady, ktoré vznikli v referenčnom období, uvedené v článku 15 ods. 2:

a)

reprodukčné náklady zariadení s krátkou životnosťou zabezpečujúcich technické fungovanie operácie;

b)

fixné prevádzkové náklady, vrátane nákladov na údržbu, ako sú náklady na zamestnancov, náklady na údržbu, opravy, všeobecné riadenie a správu a poistenie;

c)

variabilné prevádzkové náklady, vrátane nákladov na údržbu, ako sú spotreba surovín, náklady na energie a iný spotrebný tovar a iná údržba a opravy potrebné na predĺženie životnosti operácie.

Článok 18

Zostatková hodnota investície

(siedmy pododsek článku 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Ak majú aktíva operácie projektovanú životnosť dlhšiu ako referenčné obdobie uvedené v článku 15 ods. 2, ich zostatková hodnota sa určí vypočítaním čistej súčasnej hodnoty peňažných tokov v zostávajúcich rokoch životnosti operácie. Za riadne odôvodnených okolností možno použiť aj iné metódy výpočtu zostatkovej hodnoty.

2.   Zostatková hodnota investície sa zahrnie do výpočtu diskontovaných čistých príjmov operácie iba vtedy, ak príjmy prevyšujú náklady uvedené v článku 17.

Článok 19

Diskontovanie peňažných tokov

(siedmy pododsek článku 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Pri výpočte nákladov a príjmov sa zohľadňujú iba peňažné toky, ktoré sa majú vyplatiť alebo prijať počas operácie. Peňažné toky sa určia pre každý rok, v ktorom sa budú vyplácať alebo prijímať počas operácie v rámci referenčného obdobia uvedeného v článku 15 ods. 2

2.   Z výpočtu sa vylúčia nepeňažné účtovné položky ako odpisy, rezervy na budúce reprodukčné náklady a rezervy na nepredvídané straty.

3.   Peňažné toky sa diskontujú spätne do súčasnosti s použitím finančnej diskontnej sadzby vo výške 4 % v reálnych cenách ako orientačnej referenčnej hodnoty pre operácie v rámci verejných investícií spolufinancované EŠIF.

4.   Členské štáty môžu použiť inú diskontnú finančnú sadzbu ako 4 %, ak túto referenčnú hodnotu odôvodnia a zabezpečia, aby sa jednotne používala pri podobných operáciách v tom istom odvetví.

5.   Hodnoty iné ako 4 % možno odôvodniť týmito skutočnosťami:

a)

špecifické makroekonomické podmienky členského štátu a medzinárodné makroekonomické trendy a okolnosti alebo

b)

povaha investora alebo štruktúra realizácie, ako je napríklad verejno-súkromné partnerstvo, alebo

c)

povaha príslušného odvetvia.

6.   Ak chcú členské štáty určiť prispôsobené finančné diskontné sadzby, vypracujú odhad priemernej dlhodobej návratnosti z alternatívneho bezrizikového koša investícii, či už domáceho, alebo medzinárodného, ktorý pokladajú za najrelevantnejší. Informácie o odlišných finančných diskontných sadzbách sa sprístupnia príjemcom.

ODDIEL IV

Definícia paušálnych sadzieb pre nepriame náklady a súvisiace metódy uplatniteľné v iných politikách Únie

Článok 20

Paušálne financovanie nepriamych nákladov podľa nariadenia (EÚ) 1290/2013

(druhý pododsek článku 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Nepriame náklady možno vypočítať s použitím paušálnej sadzby stanovenej v súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 pre nasledujúce typy operácií alebo projektov, ktoré tvoria súčasť operácií:

a)

operácie podporované z fondu EFRR s kódmi oblasti intervencie 056, 057 alebo 060 – 065 podľa tabuľky 1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 215/2014 (5) a vykonávané podľa jednej z investičných priorít stanovených v článku 5 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. a) a c) a ods. 4 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 (6);

b)

operácie podporované z fondu ESF s kódom oblasti intervencie 04 podľa tabuľky 6 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 215/2014 a prispievajúce k posilneniu výskumu, technologického rozvoja a inovácie v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1304/2013;

c)

operácie podporované z fondu EPFRV v súlade s článkami 17, 26 alebo 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré prispievajú k priorite Únie podľa článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia. Ak je operácia programovaná v súlade s článkom 17 a 26 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, zohľadňujú sa iba operácie vykonávané operatívnou skupinou Európskeho partnerstva v oblasti inovácií financované podľa článku 35 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia;

d)

operácie podporované z fondu ENRF a programované v súlade s článkami 28, 37 alebo 45 ods. 5 budúceho právneho aktu Únie stanovujúceho podmienky finančnej podpory pre námornú a rybársku politiku na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 21

Paušálne financovanie nepriamych nákladov na základe nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012

(druhý pododsek článku 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Nepriame náklady možno vypočítať s použitím paušálnej sadzby stanovenej v súlade s článkom 124 ods. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7) pre nasledujúce typy operácií alebo projektov, ktoré tvoria súčasť operácií:

a)

operácie podporované z fondu EFRR s kódmi oblasti intervencie 085, 086 alebo 087 podľa tabuľky 1 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 215/2014 a vykonávané podľa jednej z investičných priorít stanovených v článku 5 ods. 5 písm. a) a ods. 6 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1301/2013;

b)

operácie podporované z fondu ESF s kódom oblasti intervencie 01 podľa tabuľky 6 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 215/2014 a prispievajúce k podpore prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči vplyvom počasia, efektívne využívajúce zdroje a environmentálne udržateľné v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1304/2013;

c)

operácie podporované z fondu EPFRV podľa článkov 17 a 25 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré prispievajú k priorite Únie stanovenej v článku 5 ods. 4 alebo ods. 5 uvedeného nariadenia;

d)

operácie podporované z fondu ENRF a programované v súlade s článkami 36, 38, 39 ods. 1, 46 ods. 1 písm. e) and i), 54, 79c ods. 1 písm. b) budúceho právneho aktu Únie stanovujúceho podmienky finančnej podpory pre námornú a rybársku politiku na programové obdobie 2014 – 2020.

KAPITOLA III

USTANOVENIA DOPĹŇAJÚCE ČASŤ TRI NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA EFRR A KOHÉZNY FOND, POKIAĽ IDE O METODIKU, KTORÁ SA MÁ POUŽÍVAŤ NA POSÚDENIE KVALITY VEĽKÝCH PROJEKTOV

Článok 22

Požiadavky na nezávislých expertov, ktorí vykonávajú posúdenie kvality

(Článok 101 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Posúdenie kvality veľkých projektov uvedené v článku 101 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa vykoná nezávislými expertmi, ktorí majú:

a)

významné technické skúsenosti so všetkými fázami projektového cyklu;

b)

bohaté medzinárodné skúsenosti v príslušných investičných odvetviach;

c)

výrazné odborné znalosti v oblasti analýzy a hodnotenia sociálno-ekonomických výhod;

d)

výrazné znalosti a skúsenosti v oblasti príslušných právnych predpisov, politík a postupov Únie;

e)

nezávislosť od všetkých orgánov priamo alebo nepriamo zapojených do schvaľovania, vykonávania alebo realizácie veľkého projektu;

f)

žiaden konflikt záujmov na žiadnej úrovni v súvislosti s veľkým projektom;

g)

žiaden komerčný záujem v súvislosti s veľkým projektom;

h)

potrebnú jazykovú spôsobilosť.

2.   Ak členský štát navrhne poveriť nezávislých expertov, iných ako tých, ktorých podporuje technická pomoc na podnet Komisie v súlade s článkom 58 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, v súlade s článkom 101 ods. 3 uvedeného nariadenia predloží Komisii žiadosť na schválenie. Toto schválenie bude vychádzať z dokladov preukazujúcich, že experti spĺňajú požiadavky stanovené v ods. 1 tohto článku.

Komisia informuje členský štát do troch mesiacov od predloženia žiadosti, či súhlasí s navrhnutými nezávislými expertmi.

Článok 23

Posúdenie kvality veľkých projektov

(Článok 101 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Nezávislí experti vypracujú svoje posúdenie na základe informácií uvedených v článku 101 ods. 1 písm. a) až i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Nezávislí experti si môžu vyžiadať dodatočné prvky týkajúce sa týchto informácií, ktoré považujú za potrebné na posúdenie kvality.

Členský štát a nezávislí experti sa môžu dohodnúť, že súčasťou tejto práce budú návštevy na mieste.

Nezávislí experti môžu so súhlasom členských štátov s Komisiou na účely ich posúdenia konzultovať o otázkach príslušnej štátnej pomoci.

2.   Nezávislí experti môžu na účely posúdenia kvality podniknúť tieto kroky:

a)

nezávislí experti overia, že operácia je veľký projekt v zmysle ustanovení článku 100 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, že veľký projekt nie je dokončenou operáciou v zmysle článku 2 ods. 14 a článku 65 ods. 6 uvedeného nariadenia a že veľký projekt je zahrnutý v rámci príslušného operačného programu;

b)

nezávislí experti overia úplnosť, jasnosť, dôslednosť a presnosť informácií na základe prvého pododseku článku 101 písm. a) až i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 poskytnutých vo formáte uvedenom v piatom odseku článku 101 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

c)

nezávislí experti zhodnotia kvalitu veľkého projektu na základe kritérií stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu;

d)

nezávislí experti vypracujú správu o nezávislom posúdení kvality (ďalej len „správa NPS“) vo formáte uvedenom v treťom pododseku článku 102 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Nezávislí experti v správe NPS jednoznačným spôsobom formulujú a odôvodnia svoje závery o prvkoch uvedených v tomto odseku.

3.   Veľký projekt bude po posúdení kvality v zmysle článku 102 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 hodnotený pozitívne, ak nezávislí experti dospejú k záveru, že všetky kritériá uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu boli splnené.

KAPITOLA IV

USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE ČASŤ 4 NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA EFRR, ESF, KOHÉZNY FOND A ENRF

ODDIEL I

Údaje, ktoré sa zaznamenajú a uchovávajú v elektronickej podobe

Článok 24

Údaje, ktoré sa zaznamenajú a uchovávajú v elektronickej podobe

(Článok 125 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Informácie o údajoch, ktoré sa zaznamenajú a uchovávajú v elektronickej podobe pre každú operáciu v rámci systému monitorovania zriadeného v súlade s článkom 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, sú stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.   Údaje sa musia zaznamenať a uchovávať pre každú operáciu, vrátane údajov o jednotlivých účastníkoch, ak je to relevantné, aby sa dali kumulatívne zosumarizovať v prípade potreby na účely monitorovania, vyhodnocovania, finančného riadenia, overovania a auditu. To umožní aj kumulatívne sumarizovanie týchto údajov za celé programové obdobie. V prípade ESF sa údaje zaznamenajú a uchovávajú takým spôsobom, aby riadiace orgány mohli vykonávať úlohy súvisiace s monitorovaním a hodnotením v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 56 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článkoch 5 a 19 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 a prílohách I a II k uvedenému nariadeniu.

3.   Ak je operácia podporovaná viac ako jedným operačným programom, prioritou alebo fondom, alebo v rámci viac ako jednej kategórie regiónu, informácie uvedené v poliach 23 – 113 prílohy III sa zaznamenajú takým spôsobom, aby bolo možné získať údaje rozčlenené na operačné programy, priority, fondy alebo kategórie regiónu. Takisto musí byť možné získať údaje o ukazovateľoch uvedených v poliach 31 – 40 prílohy III, rozčlenené podľa investičnej priority a podľa pohlavia, ak je to relevantné.

ODDIEL II

Audítorský záznam (audit trail) a použitie údajov zhromaždených počas auditov

Článok 25

Podrobné minimálne požiadavky na audítorský záznam (audit trail)

(Článok 125 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Podrobné minimálne požiadavky na audítorský záznam (audit trail), pokiaľ ide o vedenie účtovných záznamov a uchovávanie podkladov, sú tieto:

a)

audítorský záznam (audit trail) umožní overenie uplatnenia kritérií výberu stanovených monitorovacím výborom pre operačný program;

b)

vo vzťahu ku grantom a návratnej pomoci podľa článku 67 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 audítorský záznam (audit trail) umožní porovnanie súhrnných súm potvrdených Komisii s podrobnými účtovnými záznamami a podkladmi k operáciám spolufinancovaným z operačného programu, ktoré uchováva certifikačný orgán, riadiaci orgán, sprostredkovateľské orgány a prijímatelia;

c)

vo vzťahu ku grantom a návratnej pomoci podľa článku 67 ods. 1 písm. b) a c) a článku 109 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 audítorský záznam (audit trail) umožní porovnanie súhrnných súm potvrdených Komisii s podrobnými údajmi o výstupoch alebo výsledkoch a s podkladmi k operáciám spolufinancovaným z operačného programu, ktoré uchováva certifikačný orgán, riadiaci orgán, sprostredkovateľské orgány a prijímatelia, a ak je to relevantné, aj s dokumentmi o metodike stanovenia štandardných stupníc jednotkových nákladov a paušálnych súm;

d)

vo vzťahu k nákladom určeným podľa článku 67 ods. 1 písm. d) a článku 68 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 audítorský záznam (audit trail) preukáže a zdôvodní, ak je to relevantné, spôsob výpočtu a základ, podľa ktorého boli stanovené paušálne sadzby, a oprávnené priame náklady alebo náklady vykázané v rámci iných vybraných kategórií, na ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba;

e)

vo vzťahu k nákladom určeným v súlade s článkom 68 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, článkom 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 a článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 audítorský záznam (audit trail) umožní odôvodnenie oprávnených priamych nákladov, na ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba;

f)

audítorský záznam (audit trail) umožní overenie vyplatenia verejného príspevku prijímateľovi;

g)

v súvislosti s každou operáciou, ak je to relevantné, audítorský záznam (audit trail) zahŕňa technické špecifikácie a plán financovania, dokumenty týkajúce sa schválenia grantu, dokumenty týkajúce sa postupov verejného obstarávania, správy prijímateľa a správy o vykonaných overeniach a auditoch;

h)

audítorský záznam (audit trail) zahŕňa informácie o overovaní riadenia a auditoch vykonaných v súvislosti s operáciou;

i)

bez toho, aby bol dotknutý článok 19 ods. 3 a prílohy I a II k nariadeniu (EÚ) č. 1304/2013 audítorský záznam (audit trail) umožní porovnanie údajov týkajúcich sa ukazovateľov výstupov pre operáciu s cieľmi a vykázanými údajmi a výsledkom programu;

j)

pokiaľ ide o finančné nástroje, audítorský záznam (audit trail) zahŕňa podklady uvedené v článku 9 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia.

Pokiaľ ide o náklady uvedené v písm. c) a d), audítorský záznam (audit trail) umožní overenie, či je metóda výpočtu použitá riadiacim orgánom v súlade s článkom 67 ods. 5 a článkom 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článkom 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013.

2.   Riadiaci orgán zabezpečí, aby boli k dispozícii záznamy o identite a adrese orgánov, ktoré uchovávajú všetky podklady potrebné na zabezpečenie primeraného audítorského záznamu (audit trail), ktorý bude spĺňať všetky minimálne požiadavky uvedené v odseku 1.

Článok 26

Používanie údajov zhromaždených počas auditov vykonaných úradníkmi Komisie alebo oprávnenými zástupcami Komisie

(Článok 127 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Komisia prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabránila akémukoľvek neoprávnenému poskytnutiu údajov, ktoré Komisia zhromaždila počas auditov, alebo prístupu k nim.

2.   Komisia použije údaje zhromaždené počas svojich auditov výhradne na účely plnenia svojich povinností podľa článku 75 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Európsky dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom majú prístup k zhromaždeným údajom.

3.   Zhromaždené údaje sa nesmú zasielať iným osobám ako osobám v členských štátoch alebo v rámci inštitúcií Únie, ktorých úlohy vyžadujú, aby k nim mali prístup v súlade s platnými pravidlami bez výslovného súhlasu členského štátu poskytujúceho údaje.

ODDIEL III

Rozsah a obsah auditov operácií a účtov a metodika výberu vzorky operácií

Článok 27

Audity operácií

(Článok 127 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Audity operácií sa vykonávajú za každý účtovný rok na vzorke operácií vybraných pomocou metódy, ktorú stanoví alebo schváli orgán auditu v súlade s článkom 28 tohto nariadenia.

2.   Audity operácií sa vykonávajú na základe podkladov, ktoré predstavujú audítorský záznam (audit trail), a overia zákonnosť a správnosť výdavkov vykázaných Komisii, vrátane týchto aspektov:

a.

že operácia bola vybraná v súlade s kritériami výberu pre operačný program, pričom táto operácia v čase auditu nebola fyzicky dokončená ani úplne vykonaná pred podaním žiadosti o financovanie v rámci operačného programu prijímateľom, bola vykonávaná v súlade s rozhodnutím o schválení a v čase auditu spĺňa všetky príslušné podmienky týkajúce sa jej funkčnosti, použitia a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť;

b.

že výdavky vykázané Komisii zodpovedajú účtovným záznamom a že požadované podklady preukazujú primeraný audítorský záznam (audit trail) v súlade s článkom 25 tohto nariadenia;

c.

že v prípade výdavkov deklarovaných Komisii určených v súlade s článkom 67 ods. 1 písm. b) a c) a článkom 109 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článkom 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013, predložené výstupy a výsledky, ktoré dokumentujú, že platby boli prijaté prijímateľom, údaje o účastníkoch alebo iné záznamy týkajúce sa výstupov a výsledkov sú v súlade s informáciami predloženými Komisii a požadované podklady preukazujú primeraný audítorský záznam (audit trail) v súlade s článkom 25 tohto nariadenia.

Audit tiež overí, či bol verejný príspevok prijímateľovi vyplatený v súlade s článkom 132 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

3.   Audity operácií zahŕňajú, ak je to relevantné, overenie fyzického vykonávania operácie na mieste.

4.   Prostredníctvom auditov operácií sa overuje presnosť a úplnosť zodpovedajúcich výdavkov zaznamenaných certifikačným orgánom v jeho účtovnom systéme a súlad audítorského záznamu (audit trail) na všetkých úrovniach.

5.   V prípade, že sa zistí, že zistené problémy majú systémový charakter a môžu preto ohroziť iné operácie v rámci operačného programu, orgán auditu zabezpečí, aby sa uskutočnilo ďalšie preskúmanie, vrátane prípadných dodatočných auditov, aby sa stanovil rozsah takýchto problémov, a odporučí potrebné nápravné opatrenia.

6.   Do výdavkov, ktoré sa podrobujú auditu na účely podávania správ Komisii týkajúcich sa ročného pokrytia, sa zahŕňajú iba výdavky spadajúce do rozsahu auditu vykonávaného podľa odseku 1. Na tieto účely sa použije model pre kontrolnú správu stanovený na základe článku 127 ods. 6 nariadenia (EÚ) č.1303/2013.

Článok 28

Metodika výberu vzorky operácií

(Článok 127 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Orgán auditu stanoví metódu výberu vzorky („metóda výberu vzorky“) v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto článku a s prihliadnutím na medzinárodne uznávané audítorské štandardy, ako napríklad INTOSAI, IFAC alebo IIA.

2.   Okrem vysvetlení poskytnutých v rámci stratégie auditu vedie orgán auditu záznamy dokumentácie a odborného posúdenia použitého na určenie metód výberu vzorky zahŕňajúce štádiá plánovania, výberu, testovania a vyhodnotenia na účely preukázania, že vybraná metóda je vhodná.

3.   Vzorka je reprezentatívna, pokiaľ ide o populáciu, z ktorej sa vyberá, a tak umožňuje orgánu auditu, aby dospel k odôvodnenému audítorskému stanovisku v súlade s článkom 127 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Táto populácia zahŕňa výdavky operačného programu alebo skupiny operačných programov, ktoré sú predmetom spoločného systému riadenia a kontroly, ktorý je súčasťou žiadostí o platbu predložených Komisii v súlade s článkom 131 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pre daný účtovný rok. Vzorka môže byť vybraná počas účtovného roka alebo po ňom.

4.   Na účely uplatňovania článku 127 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa metóda výberu vzorky považuje za štatistickú, ak zabezpečuje:

i)

náhodný výber položiek vzorky;

ii)

použitie teórie pravdepodobnosti na vyhodnotenie výsledkov vzorky vrátane merania a kontroly rizika spojeného s výberom vzorky a meranie plánovanej a dosiahnutej presnosti.

5.   Použitá metóda výberu vzorky zabezpečí náhodný výber každej jednotky vzorky v populácii pomocou náhodných čísel generovaných pre každú jednotku populácie na účely výberu jednotiek predstavujúcich vzorku alebo pomocou systematického výberu použitím náhodného počiatočného bodu a následným použitím systematického pravidla na výber ďalších položiek.

6.   Jednotku vzorky musí určiť orgán auditu na základe odborného posúdenia. Jednotka vzorky môže byť operácia, projekt v rámci operácie alebo žiadosť o platbu predložená prijímateľom. Informácie o určenom type jednotky vzorky a o odbornom posúdení použitom na tento účel sú zahrnuté v správe o kontrole.

7.   V prípade, že sú celkové výdavky súvisiace s jednotkou vzorky za účtovný rok záporné, jednotka je vylúčená z populácie uvedenej v ods. 3 a audit v súvislosti s ňou sa vykonáva oddelene. Orgán auditu môže tiež vybrať vzorku z tejto samostatnej populácie.

8.   V prípade, že platia podmienky pre proporcionálnu kontrolu uvedené v článku 148 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, môže orgán auditu vylúčiť z populácie, z ktorej sa má vybrať vzorka, položky uvedené v tomto článku. V prípade, že už bola príslušná operácia vybraná vo vzorke, orgán auditu ju nahradí pomocou vhodného náhodného výberu.

9.   Predmetom auditu sú všetky výdavky deklarované Komisii vo vzorke.

Ak vybrané jednotky vzorky zahŕňajú veľké množstvo základných žiadostí o platby alebo faktúr, môže orgán auditu vykonať ich audit prostredníctvom podvzoriek, pričom vyberie základné žiadosti o platby alebo faktúry pomocou tých istých parametrov, ktoré boli použité na výber jednotiek vzorky pre hlavnú vzorku.

V takomto prípade sa vypočítajú vhodné veľkosti vzoriek pre každú jednotku vzorky, ktorej audit sa má vykonať, ale v žiadnom prípade nie sú menšie ako 30 základných žiadostí o platby alebo faktúr pre každú jednotku vzorky.

10.   Orgán auditu môže vykonať stratifikáciu populácie jej rozdelením na podskupiny, z ktorých každá je skupinou jednotiek vzorky, ktoré majú podobné charakteristiky, najmä pokiaľ ide o riziká alebo očakávanú mieru chybovosti alebo keď populácia zahŕňa operácie pozostávajúce z finančných príspevkov z operačného programu na finančné nástroje alebo iných položiek vysokej hodnoty.

11.   Orgán auditu vyhodnotí spoľahlivosť systému ako vysokú, priemernú alebo nízku, s prihliadnutím na výsledky systémových auditov, aby určil technické parametre výberu vzoriek tak, aby celková úroveň uistenia získaného zo systémových auditov a auditov operácií bola vysoká. V prípade systému hodnoteného ako systém s vysokou spoľahlivosťou nesmie byť úroveň spoľahlivosti použitá na výber vzoriek nižšia ako 60 %. V prípade systému hodnoteného ako systém s nízkou spoľahlivosťou nesmie byť úroveň spoľahlivosti použitá na výber vzoriek nižšia ako 90 %. Maximálna úroveň materiality je 2 % výdavkov uvedených v odseku 3.

12.   Ak sa zistia nezrovnalosti alebo riziko nezrovnalostí, orgán auditu na základe odborného posúdenia rozhodne, či je potrebné vykonať audit doplnkovej vzorky ďalších operácií alebo časti operácií, ktoré neboli predmetom auditu v náhodnej vzorke, aby sa zohľadnili identifikované špecifické rizikové faktory.

13.   Orgán auditu vykoná analýzu výsledkov auditov doplnkovej vzorky samostatne a na základe týchto výsledkov vyvodí závery, ktoré oznámi Komisii vo výročnej kontrolnej správe. Nezrovnalosti zistené v doplnkovej vzorke sa nezahrnú do výpočtu projektovanej náhodnej chyby náhodnej vzorky.

14.   Na základe výsledkov auditov operácií na účely audítorského stanoviska a správy o kontrole uvedených v článku 127 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je orgán auditu povinný vypočítať celkovú mieru chybovosti, ktorá zodpovedá súčtu projektovaných náhodných chýb, a ak je to relevantné, aj systémových chýb a neopravených abnormálnych chýb vydelených populáciou.

Článok 29

Audity účtov

(Článok 127 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Audity účtov uvedených v článku 137 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vykonáva orgán auditu s ohľadom na každý účtovný rok.

2.   Audit účtov poskytne primerané uistenie o úplnosti, presnosti a pravdivosti súm deklarovaných v účtoch.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 zohľadní orgán auditu predovšetkým výsledky systémových auditov vykonaných na certifikačnom orgáne a auditov operácií.

4.   Systémový audit zahŕňa overenie spoľahlivosti účtovného systému certifikačného orgánu a presnosti súm vybraných a vrátených zaznamenaných v systémoch účtovníctva certifikačného orgánu na základe vzorky.

5.   Na účely audítorského stanoviska s cieľom dospieť k záveru, že účty poskytujú pravdivý a správny obraz, orgán auditu overí, že všetky položky požadované podľa článku 137 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sú správne zahrnuté v účtoch a zodpovedajú podkladovým účtovným záznamom, ktoré vedú všetky príslušné úrady alebo orgány a prijímatelia. Orgán auditu overí na základe účtov, ktoré mu poskytne certifikačný orgán, najmä to, že:

a)

celková výška oprávnených výdavkov vykázaných v súlade s článkom 137 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedá výdavkom a príslušným príspevkom z verejných zdrojov, ktoré sú zahrnuté v žiadostiach o platbu predložených Komisii za príslušný účtovný rok, a že v prípade rozdielov sú v účtoch uvedené primerané vysvetlenia na porovnanie výšky výdavkov;

b)

sumy vybrané a vrátené v priebehu účtovného roka, sumy, ktoré majú byť vrátené na konci účtovného roka, sumy vrátené podľa článku 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a nevymožiteľné sumy uvedené v účtoch zodpovedajú sumám uvedeným v účtovných systémoch certifikačného orgánu a sú založené na rozhodnutiach príslušného riadiaceho orgánu alebo certifikačného orgánu;

c)

výdavky boli vylúčené z účtov v súlade s článkom 137 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ak je to relevantné, a že všetky potrebné opravy sú uvedené v účtoch za daný účtovný rok;

d)

sumy príspevkov programu vyplatené do finančných nástrojov a preddavky štátnej pomoci vyplatené prijímateľom sú podložené dostupnými informáciami z riadiaceho orgánu a z certifikačného orgánu.

Overenia uvedené v písmenách b), c) a d) možno vykonávať na základe vzorky.

ODDIEL IV

Finančné opravy vykonané Komisiou v súvislosti s nedostatkami systému

Článok 30

Kritériá na stanovenie závažných nedostatkov v efektívnom fungovaní systémov riadenia a kontroly

(Článok 144 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Komisia vo svojom posúdení účinného fungovania systémov riadenia a kontroly vychádza z výsledkov všetkých dostupných systémových auditov vrátane testov kontrol a auditov operácií.

Posúdenie sa týka prostredia vnútornej kontroly programu, činností riadenia a kontroly riadiacich a certifikačných orgánov, monitorovania riadiacim a certifikačným orgánom a kontrolných činností orgánu auditu a vychádza z overenia súladu s hlavnými požiadavkami uvedenými v tabuľke 1 prílohy IV.

Splnenie týchto hlavných požiadaviek sa posudzuje na základe kategórií uvedených v tabuľke 2 prílohy IV.

2.   Hlavné typy vážnych nedostatkov v efektívnom fungovaní systémov riadenia a kontroly predstavujú prípady, keď ktorákoľvek z hlavných požiadaviek uvedených v bodoch 2, 4, 5, 13, 15, 16 a 18 v tabuľke 1 prílohy IV alebo dve alebo viaceré z ďalších hlavných požiadaviek v tabuľke 1 prílohy IV patrí na základe hodnotenia do kategórie 3 alebo 4 uvedených v tabuľke 2 prílohy IV.

Článok 31

Kritériá na uplatnenia paušálnych sadzieb alebo extrapolovaných finančných opráv a kritériá na určenie úrovne finančnej opravy

(Článok 144 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

1.   Ak Komisia identifikuje jeden alebo viac závažných nedostatkov vo fungovaní systémov riadenia a kontroly, uplatnia sa na celý operačný program alebo jeho časť finančné opravy.

Bez ohľadu na prvý pododsek sa uplatnia extrapolované finančné opravy na celý operačný program alebo jeho časť v prípade, že Komisia identifikuje systémové nezrovnalosti v reprezentatívnej vzorke operácií, čo umožní presnejšiu kvantifikáciu rizika pre rozpočet Únie. V takomto prípade sa výsledky preskúmania reprezentatívnej vzorky extrapolujú na zvyšnú časť populácie, z ktorej bola vzorka vybraná na účely stanovenia finančnej opravy.

2.   Pri stanovení úrovne paušálnej opravy sa zohľadnia tieto prvky:

a)

relatívny význam závažného nedostatku alebo závažných nedostatkov v kontexte systému riadenia a kontroly ako celku;

b)

frekvencia a rozsah závažného nedostatku alebo závažných nedostatkov;

c)

stupeň rizika straty pre rozpočet Únie.

3.   S ohľadom na tieto prvky sa úroveň finančnej opravy stanoví takto:

a)

ak sú závažný nedostatok alebo závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly natoľko zásadné, časté alebo rozšírené, že predstavujú úplné zlyhanie systému ohrozujúce zákonnosť a správnosť všetkých dotknutých výdavkov, uplatní sa paušálna sadzba 100 %;

b)

ak sú závažný nedostatok alebo závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly natoľko časté a rozšírené, že predstavujú výrazne závažné zlyhanie systému ohrozujúce zákonnosť a správnosť veľmi veľkej časti dotknutých výdavkov, uplatní sa paušálna sadzba 25 %;

c)

ak je závažný nedostatok alebo závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly zapríčinený neúplným fungovaním systému alebo jeho slabým, prípadne tak nepravidelným fungovaním, že ohrozuje zákonnosť a správnosť veľkej časti dotknutých výdavkov, uplatní sa paušálna sadzba 10 %;

d)

ak sú závažný nedostatok alebo závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly zapríčinené pravidelným nefungovaním systému, čím ohrozujú zákonnosť a správnosť výraznej časti dotknutých výdavkov, uplatní sa paušálna sadzba 5 %.

4.   Ak by bolo uplatnenie paušálnych sadzieb stanovených v súlade s odsekom 3 neprimerané, miera opravy sa zníži.

5.   Ak sa v dôsledku neprijatia vhodných nápravných opatrení zodpovednými orgánmi v nadväznosti na uplatnenie finančnej opravy v príslušnom účtovnom roku identifikuje rovnaký závažný nedostatok alebo závažné nedostatky v nasledujúcom účtovnom roku, miera opravy sa môže vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok alebo závažné nedostatky zvýšiť na úroveň, ktorá nie je vyššia ako najbližšia vyššia kategória.

Článok 32

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 24 sa uplatňuje od 1. decembra 2014, pokiaľ ide o informácie o údajoch zaznamenaných a uložených v súlade s prílohou III s výnimkou polí údajov 23 až 40, 71 až 78 a 91 až 105. Pokiaľ ide o tieto polia v prílohe III, článok 24 sa uplatňuje od 1. júla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s 487).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 z 7. marca 2014, ktorým sa, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa ustanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva, ustanovujú podmienky vzťahujúce sa na systémy elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou a na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prijíma nomenklatúra kategórií intervencií na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na základe cieľa Európskej územnej spolupráce (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 65).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA I

Referenčné obdobia uvádzané v článku 15 ods. 2

Odvetvie

Referenčné obdobie (v rokoch)

Železnice

30

Zásobovanie vodou/sanitácia

30

Cesty

25 - 30

Nakladanie s odpadom

25 - 30

Prístavy a letiská

25

Mestská hromadná doprava

25 - 30

Energia

15 - 25

Výskum a inovácie

15 - 25

Širokopásmové pripojenie

15 - 20

Obchodná infraštruktúra

10 - 15

Ďalšie odvetvia

10 - 15


PRÍLOHA II

Kritériá na posúdenie kvality veľkých projektov uvádzaných v článku 23

1.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (1)

Dôkaz o dostatočných technických, právnych, finančných a administratívnych schopnostiach na riadenie projektu vo fázach implementácie a prevádzky.

2.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Dôkazy o spôsobilosti na financovanie projektu na základe príslušných požiadaviek súvisiacich s miestom alebo oblasťou projektu.

3.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

3.1.   Správnosť výpočtu celkových nákladov a celkových oprávnených nákladov, pričom sa zohľadnia požiadavky uvedené v článku 61 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, dostatočná podrobnosť a primeranosť odôvodnenia uplatnené pri výpočte nákladov v zmysle celkových nákladov na dosiahnutie očakávaných cieľov a v zmysle jednotkových nákladov, ak je to relevantné.

3.2.   Dôkaz o oprávnenosti na získanie podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) alebo Kohézneho fondu, podľa situácie, a financovanie predpokladané len pre tie prvky, ktoré sú v súlade s pravidlami oprávnenosti stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1303/2013, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 (2) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 (3) a pravidlami oprávnenosti stanovenými členským štátom.

3.3.   Dôkaz, že verejná podpora projektu nepredstavuje štátnu pomoc, alebo, v prípade štátnej pomoci, dôkaz, že bola náležite zohľadnená pri výpočte celkového verejného príspevku na projekt.

4.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

4.1.   Spoľahlivosť analýzy dopytu (alebo podnikateľského plánu v prípade investície do výroby) na základe realistických odhadov a v súlade s hlavnými demografickými trendmi a vývojom v príslušnom odvetví, ktoré odôvodňujú potrebu projektu a celkovú kapacitu infraštruktúry vyplývajúcej z projektu.

4.2.   Primeranosť kvality analýzy možností na podporu záveru členského štátu, že boli analyzované hlavné alternatívy a že bola vybraná najlepšia možnosť realizácie vrátane odôvodnenia vybranej možnosti.

4.3.   Primeranosť navrhovanej technológie pre projekt a schopnosť konečného prijímateľa zaistiť jeho udržateľnosť alebo v prípade nedostatočnej schopnosti konečného prijímateľa, dostatočné predpokladané opatrenia na dosiahnutie potrebnej úrovne tejto schopnosti.

4.4.   Spoľahlivosť záveru, že projekt je realizovateľný a možno ho realizovať v období naplánovanom pre projekt alebo najneskôr do konca obdobia oprávnenosti podľa článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

5.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

5.1.   Analýza nákladov a prínosov bola vykonaná správne podľa požadovanej metodiky uvádzanej v článku 101 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a metóda výpočtu čistých príjmov bola použitá správne tak, ako je to uvedené v článku 61 uvedeného nariadenia a článkoch 15 až 19 tohto nariadenia.

5.2.   Spoľahlivosť záveru, že projekt je ekonomicky a finančne životaschopný a má pozitívny sociálno-ekonomický vplyv, ktorý zdôvodňuje úroveň podpory v rozsahu plánovanom v rámci fondu EFRR alebo Kohézneho fondu.

6.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

6.1.   Preukázaný príspevok k cieľom environmentálnych politík a politík týkajúcich sa zmeny klímy, najmä cieľov súvisiacich so stratégiou Európa 2020, a dôkazy o zohľadnení rizík týkajúcich sa zmeny klímy, potreby zmierňovania zmien klímy a prispôsobenia sa týmto zmenám, odolnosti voči katastrofám a primeraných opatrení, ktoré boli realizované alebo naplánované na zabezpečenie odolnosti projektu voči premenlivosti v súvislosti so zmenou klímy.

6.2.   Dôkazy, že sa správne uplatnila zásada ”znečisťovateľ platí” a zásada preventívnych opatrení.

6.3.   Súlad projektu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (4) v prípade projektov uvedených v prílohe I k tejto smernici a projektov uvedených v prílohe II k tejto smernici, pri ktorých príslušné orgány dospeli na základe posúdenia uvádzaného v článku 4 k záveru, že je potrebné vykonať postup posúdenia vplyvov na životné prostredie ako v prípade projektov uvedených v prílohe I k smernici 2011/92/EÚ:

a)

netechnické zhrnutie správy týkajúcej sa posúdenia vplyvov na životné prostredie je v súlade s článkom 5 a prílohou IV k smernici 2011/92/EÚ a bolo predmetom verejných konzultácií;

b)

konzultácie s úradmi životného prostredia, verejnosťou a ak je to relevantné, aj s inými členskými štátmi boli vykonané v súlade s článkami 6 a 7 smernice 2011/92/EÚ a

c)

rozhodnutie príslušného úradu bolo vydané v súlade s článkami 8 a 9 smernice 2011/92/EÚ alebo

d)

v prípadoch, keď bol ukončený postup posúdenia vplyvov na životné prostredie právne záväzným rozhodnutím, kde sa čaká na vydanie povolenia v súlade s článkami 8 a 9 smernice 2011/92/EÚ, existencia písomného záväzku členských štátov, že vykonajú včasné kroky na zabezpečenie toho, aby bolo povolenie vydané čo možno najskôr, no najneskôr pred začatím prác.

6.4.   Súlad projektu so smernicou 2011/92/EÚ v prípade projektov uvedených v prílohe II k tejto smernici, v súvislosti s ktorými príslušné úrady dospeli počas posúdenia uvádzaného v článku 4 k záveru, že nie je potrebné žiadne ďalšie posúdenie vplyvov na životné prostredie:

a)

bol vydaný a zverejnený záver z posúdenia príslušnými úradmi a

b)

v prípade, že záver z posúdenia neuvádza kritériá uvedené v prílohe III k smernici 2011/92/EÚ, boli poskytnuté príslušné informácie podľa článku 4 a prílohy III k tejto smernici.

6.5.   Ak je to relevantné, preukázaná neuplatniteľnosť smernice 2011/92/EÚ.

6.6.   Ak projekt vyplýva z iného plánu alebo programu (s výhradou požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES (5)) ako z operačného programu, preukázaný súlad projektu s týmto plánom alebo programom.

6.7.   V prípade nesplnenia všeobecnej ex-ante kondicionality týkajúcej sa právnych predpisov v oblasti životného prostredia a, podľa prípadu, relevantnej tematickej ex-ante kondicionality týkajúcej sa odvetví odpadového a vodného hospodárstva a odvetvia dopravy (požiadavky SEA) podľa článku 19 a prílohy XI k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013, je potrebné preukázať prepojenie na schválený akčný plán.

6.8.   Súlad projektu so smernicou Rady 92/43/EHS (6):

a)

v prípade projektu, pri ktorom možno očakávať výrazné vplyvy na lokalitu(-y) Natura 2000 (v súlade s článkom 6 ods. 3), bolo vykonané a ukončené náležité posúdenie pred vydaním povolenia pre projekt;

b)

v prípade projektu s výraznými negatívnymi účinkami na lokalitu(-y) Natura 2000 boli splnené požiadavky článku 6 ods. 4 smernice 92/43/EHS vrátane oznámenia Komisii alebo stanoviska Komisie.

6.9.   Primeranosť informácií o ďalších opatreniach environmentálnej integrácie, ako je environmentálny audit, environmentálny manažment, osobitné monitorovanie životného prostredia, preukázanie ich primeranosti vo vzťahu k identifikovaným potrebám.

6.10.   Primeranosť odhadu nákladov opatrení prijatých na riešenie negatívnych vplyvov na životné prostredie.

6.11.   Ak je to relevantné, súlad projektu s príslušnými odvetvovými smernicami v oblasti životného prostredia, najmä:

a)

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (7) v prípade projektov, ktoré majú vplyv na vodné útvary (ak je to relevantné, pre projekty, na ktoré sa vzťahujú výnimky podľa článku 4 ods. 7 tejto smernice – overenie posúdenia);

b)

smernicou Rady 91/271/EHS (8) v prípade projektov v oblasti komunálnych odpadových vôd;

c)

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (9) a príslušnými platnými smernicami, ako sú smernica Rady 1999/31/ES (10) v prípade projektov týkajúcich sa pevného odpadu a

d)

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75EÚ (11) v prípade projektov, ktoré vyžadujú udelenie povolenia na základe tejto smernice.

7.   Kritériá hodnotenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

7.1.   Konzistentnosť a primeranosť cieľov projektu vo vzťahu ku konkrétnym cieľom definovaným v príslušných prioritných osiach príslušných operačných programov.

7.2.   Primeranosť očakávaného prínosu projektu k výsledku a k ukazovateľom výstupov prioritnej osi.

7.3.   Primeranosť očakávaného prínosu projektu k sociálno-ekonomickému rozvoju.

7.4.   Dôkaz, že prijímateľ v prevádzkovej fáze prijal primerané opatrenia na zabezpečenie optimálneho využitia infraštruktúry.

8.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

8.1.   Odôvodnené celkové plánované finančné zdroje a odôvodnená plánovaná podpora z fondov správne uvedená vo finančnom pláne.

8.2.   Primeranosť plánu financovania projektu preukazujúca jeho finančnú životaschopnosť pre každoročné finančné potreby realizácie projektu.

8.3.   Primeranosť a overiteľnosť fyzických a finančných ukazovateľov procesu monitorovania pokroku a zohľadnenie identifikovaných rizík.

9.   Kritériá posúdenia kvality, pokiaľ ide o požiadavky na informácie podľa článku 101 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

9.1.   Spoľahlivosť a realizovateľnosť navrhovaného časového rozvrhu na realizáciu veľkého projektu, pričom sa zohľadnia identifikované riziká.

9.2.   V prípade, že realizácia projektu je dlhšia ako programové obdobie, primeranosť identifikovaných fáz a optimálne nastavenie z hľadiska účinnosti a efektívnosti.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 281).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).

(6)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(8)  Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(10)  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).


PRÍLOHA III

Zoznam údajov, ktoré je potrebné zaznamenať a uložiť v elektronickej podobe v rámci systému monitorovania (uvádzaný v článku 24)

Údaje sa vyžadujú pre operácie podporované z fondov ESF, EFRR, Kohézneho fondu a ENRF, pokiaľ nie je uvedené v druhom stĺpci inak.

Polia údajov

Uvedenie fondov, v súvislosti s ktorými sa údaje nevyžadujú

Údaje o prijímateľovi (1)  (2)

1.

Názov alebo jedinečné identifikačné číslo každého prijímateľa

 

2.

Informácie o tom, či je prijímateľ verejnoprávny subjekt alebo súkromnoprávny subjekt

 

3.

Informácie o tom, či je DPH výdavkov, ktoré vznikli prijímateľovi, nenávratnou na základe vnútroštátnych právnych predpisov o DPH

 

4.

Kontaktné údaje o prijímateľovi

 

Údaje o operácii

5.

Názov alebo jedinečné identifikačné číslo operácie

 

6.

Krátky opis operácie

 

7.

Dátum podania žiadosti o operáciu

 

8.

Začiatočný dátum, ktorý je uvedený v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

 

9.

Konečný dátum, ktorý je uvedený v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

 

10.

Skutočný dátum, kedy bola operácia fyzicky dokončená alebo riadne vykonaná

 

11.

Orgán vydávajúci dokument stanovujúci podmienky podpory

 

12.

Dátum dokumentu stanovujúceho podmienky podpory

 

13.

Informácie o tom, či je operácia veľkým projektom a spoločné identifikačné číslo (CCI)

Neuplatňuje sa na fond ESF a ENRF

14.

Informácie o tom, či je operácia spoločným akčným plánom a spoločné identifikačné číslo (CCI)

Nevzťahuje sa na fond ENRF

15.

Informácie o tom, či operácia zahŕňa financovanie v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond a ENRF

16.

Informácie o tom, či verejná podpora pre operáciu bude predstavovať štátnu pomoc

 

17.

Informácie o tom, či sa operácia vykonáva formou verejno-súkromného partnerstva

Nevzťahuje sa na fond ENRF

18.

Mena operácie

 

19.

Spoločné identifikačné číslo (CCI) programu(-ov), z ktorého je operácia podporovaná

 

20.

Priorita alebo priority programu(-ov), z ktorého je operácia podporovaná

 

21.

Fond(-y), z ktorého(-ých) je operácia podporovaná

 

22.

Kategória príslušného regiónu

Nevzťahuje sa na Kohézny fond a ENRF

Údaje o kategóriách intervencie

23.

Kód(-y) oblasti intervencie

Nevzťahuje sa na fond ENRF

24.

Kód(-y) formy financovania

Nevzťahuje sa na fond ENRF

25.

Kód(-y) typu územia

Nevzťahuje sa na fond ENRF

26.

Kód(-y) pre systémy územnej realizácie

Nevzťahuje sa na fond ENRF

27.

Kód(-y) tematického cieľa

Nevzťahuje sa na fond ESF a ENRF

28.

Kód(-y) pre druhotnú tému ESF

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond a ENRF

29.

Kód(-y) hospodárskej činnosti

Nevzťahuje sa na fond ENRF

30.

Kód(-y) miesta

Nevzťahuje sa na fond ENRF

Údaje o ukazovateľoch

31.

Názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného a špecifického programového ukazovateľa výstupov týkajúceho sa operácie, prípadne ak sa vyžadujú na základe osobitných pravidiel fondu, názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného ukazovateľa výstupov rozdelené podľa pohlavia účastníkov

 

32.

Merné jednotky pre každý ukazovateľ výstupov

 

33.

Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví

 

34.

Úroveň úspešnosti každého ukazovateľa výstupov za každý kalendárny rok rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví

 

35.

Názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného a špecifického programového ukazovateľa výsledku (3) týkajúceho sa operácie, prípadne ak sa vyžadujú na základe osobitných pravidiel fondu, názov a jedinečné identifikačné číslo každého spoločného ukazovateľa výsledkov rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví

 

36.

Merná jednotka pre každý ukazovateľ výsledku

 

37.

Východisková hodnota pre každý uvedený ukazovateľ výsledku

Nevzťahuje sa na fond ESF

38.

Cieľová hodnota uvedeného ukazovateľa výsledku rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví

Nevzťahuje sa na fond EFRR a Kohézny fond

39.

Merná jednotka pre každý cieľ výsledku a východisková hodnota

 

40.

Úroveň úspešnosti každého uvedeného ukazovateľa výsledku za každý kalendárny rok rozdeleného v prípade potreby podľa pohlaví

Nevzťahuje sa na fond EFRR a Kohézny fond

Finančné údaje o každej operácii (v mene použitej v operácii)

41.

Suma celkových oprávnených nákladov operácie schválená v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

 

42.

Suma celkových oprávnených nákladov predstavujúca verejné výdavky podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

 

43.

Suma verejnej podpory, ktorá je uvedená v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

 

Údaje o žiadostiach o platbu prijímateľa (v mene použitej v operácii)

44.

Dátum prijatia každej žiadosti o platbu od prijímateľa

 

45.

Dátum každej platby prijímateľovi na základe žiadosti o platbu

 

46.

Suma oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu tvoriaca základ každej platby prijímateľovi

 

47.

Suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúca oprávneným výdavkom tvoriaca základ každej platby

 

48.

Suma každej platby prijímateľovi na základe žiadosti o platbu

 

49.

Čisté príjmy generované operáciou počas jej vykonávania, ktoré neboli zohľadnené v dokumente stanovujúcom podmienky podpory a ktoré boli odpočítané od oprávnených nákladov

 

50.

Začiatočný dátum overení operácie na mieste vykonaných v súlade s článkom 125 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

 

51.

Dátum auditov operácie na mieste vykonaných v súlade s článkom 127 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článkom 28 tohto nariadenia

 

52.

Subjekt vykonávajúci audit alebo overenie

 

Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe skutočných nákladov (v mene použitej v operácii)

53.

Oprávnené výdavky deklarované Komisii stanovené na základe skutočne vynaložených a zaplatených nákladov v príslušnom prípade spolu s nepeňažnými príspevkami a odpočtami

 

54.

Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce oprávneným nákladom deklarovaným Komisii, stanovené na základe skutočne uhradených a vyplatených nákladov v príslušnom prípade spolu s nepeňažnými príspevkami a odpismi

 

55.

Typ zmluvy, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smernice 2004/17/ES (4), smernice 2004/18/ES (5) (o dielo/poskytovanie služieb/poskytovanie tovaru) alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ (6)

 

56.

Suma zmluvy, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smernice 2004/17/ES, smernice 2004/18/ES alebo smernice 2014/23/EÚ

 

57.

Oprávnené výdavky, ktoré vznikli a sú zaplatené na základe zmluvy, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smerníc 2004/17/ES, 2004/18/ES alebo 2014/23/EÚ

 

58.

Použitý postup obstarávania, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smernice 2004/17/ES, smernice 2004/18/ES alebo smernice 2014/23/EÚ

 

59.

Názov alebo jedinečné identifikačné číslo dodávateľa, ak sa zákazka udeľuje na základe ustanovení smernice 2004/17/ES, smernice 2004/18/ES alebo smernice 2014/23/EÚ

 

Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov (suma v mene použitej v operácii)

60.

Suma oprávnených výdavkov deklarovaných Komisii stanovená na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov

 

61.

Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce oprávneným výdavkom deklarovaným Komisii stanovené na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov

 

62.

Definícia jednotky, ktorá má byť použitá na účely štandardnej stupnice jednotkových nákladov

 

63.

Počet poskytnutých jednotiek uvedených v žiadosti o platbu pre každú položku jednotky

 

64.

Jednotkové náklady za jednu jednotku pre každú jednotkovú položku

 

Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe paušálnych platieb (sumy v mene použitej v operácii)

65.

Suma oprávnených výdavkov deklarovaným Komisii stanovená na základe paušálnych súm

 

66.

Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce oprávneným výdavkom deklarovaným Komisii stanovené na základe paušálnych súm

 

67.

Pre každú paušálnu sumu, plnenia (výstupy alebo výsledky) dohodnuté v dokumente stanovujúcom podmienky podpory ako základ pre vyplácanie paušálnych platieb

 

68.

Pre každú paušálnu sumu, suma dohodnutá v dokumente stanovujúcom podmienky podpory

 

Údaje o výdavkoch v žiadosti o platbu od prijímateľa na základe paušálnych sadzieb (v mene použitej v operácii)

69.

Suma oprávnených výdavkov deklarovaných Komisii stanovená na základe paušálnej sadzby

 

70.

Verejné výdavky v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce oprávneným výdavkom deklarovaným Komisii stanovené na základe paušálnej sadzby

 

Údaje o vrátených prostriedkoch od prijímateľa

71.

Dátum každého rozhodnutia o vrátení prostriedkov

 

72.

Suma verejnej podpory, ktorej sa týka každé rozhodnutie o vrátení prostriedkov

 

73.

Celkové oprávnené výdavky, ktorých sa týka každé rozhodnutie o vrátení prostriedkov

 

74.

Dátum prijatia každej sumy vrátenej prijímateľom po rozhodnutí o vrátení prostriedkov

 

75.

Suma verejnej podpory vrátenej prijímateľom po rozhodnutí o vrátení prostriedkov (bez úrokov alebo pokút)

 

76.

Celkové oprávnené náklady zodpovedajúce verejnej podpore vrátenej prijímateľom

 

77.

Suma verejnej podpory, ktorá je nevymožiteľná po rozhodnutí o vrátení prostriedkov

 

78.

Celkové oprávnené výdavky zodpovedajúce nevymožiteľnej verejnej podpore

 

Údaje o žiadostiach o platbu určených Komisii (v EUR)

79.

Dátum predloženia každej žiadosti o platbu vrátane oprávnených výdavkov vyplývajúcich z operácie

 

80.

Celková suma oprávnených výdavkov, ktoré vznikli prijímateľovi a boli zaplatené pri vykonávaní operácie, zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

81.

Celková suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 operácie zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

82.

Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma príspevkov z programu vyplatených do finančných nástrojov a zahrnutá do každej žiadosti o platbu

 

83.

Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma verejných výdavkov v súlade s článkom 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúca celkovej sume príspevkov z programu vyplatených do finančného nástroja a zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

84.

Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma príspevkov z programu skutočne zaplatených ako oprávnené výdavky v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a), b) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

85.

Ak je operácia finančným nástrojom, celková suma verejných výdavkov zodpovedajúca celkovej sume programových príspevkov skutočne zaplatených ako oprávnené výdavky v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a), b) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

86.

V prípade štátnej pomoci, na ktorú sa vzťahuje článok 131 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, suma zaplatená prijímateľovi v rámci operácie ako záloha zahrnutá v každej žiadosti o platbu

 

87.

V prípade štátnej pomoci, na ktorú sa vzťahuje článok 131 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, suma zálohy zahrnutej v každej žiadosti o platbu, ktorá bola zaradená do výdavkov zaplatených prijímateľom do troch rokov od vyplatenia zálohy

 

88.

V prípade štátnej pomoci, na ktorú sa vzťahuje článok 131 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, suma vyplatená prijímateľovi v rámci operácie ako záloha zaradená v žiadosti o platbu, ktorá nebola zaradená do výdavkov zaplatených prijímateľom a v prípade ktorej neuplynulo obdobie troch rokov

 

89.

Suma oprávnených výdavkov zahrnutá v každej žiadosti o platbu na základe článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond, fond ENRF

90.

Suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zahrnutá v každej žiadosti o platbu na základe článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond, fond ENRF

Údaje o účtoch predložených Komisii podľa článku 138 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (v EUR)

91.

Dátum predloženia každého súboru účtov vrátane výdavkov vyplývajúcich z operácie

 

92.

Dátum predloženia účtov, do ktorých boli zaradené konečné výdavky operácie po jej dokončení (ak sú celkové oprávnené náklady minimálne 1 000 000 EUR (článok 140 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013))

 

93.

Celková suma oprávnených výdavkov operácie uvedená v účtovných systémoch certifikačného orgánu, ktorá je zahrnutá v účtoch

 

94.

Celková suma verejných výdavkov podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktoré vznikli pri vykonávaní operácie, zodpovedajúca celkovej sume oprávnených výdavkov uvedenej v účtovných systémoch certifikačného orgánu, ktorá je zahrnutá v účtoch

 

95.

Celková suma platieb uhradených prijímateľovi podľa článku 132 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúca celkovej sume oprávnených výdavkov uvedenej v účtovných systémoch certifikačného orgánu, ktorá je zahrnutá v účtoch

 

96.

Celkové oprávnené výdavky operácie čerpané počas účtovného roku zahrnuté v účtoch

 

97.

Celkové verejné výdavky podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce celkovej sume oprávnených výdavkov čerpaných počas účtovného roka zahrnutej v účtoch

 

98.

Celkové oprávnené výdavky operácie vrátené počas účtovného roka zahrnuté v účtoch

 

99.

Celkové verejné výdavky zodpovedajúce celkovým oprávneným výdavkom operácie vrátené počas účtovného roka zahrnuté v účtoch

 

100.

Celkové oprávnené výdavky operácie, ktoré majú byť vrátené na konci účtovného roka, zahrnuté v účtoch

 

101.

Celkové verejné výdavky operácie zodpovedajúce celkovým oprávneným výdavkom, ktoré majú byť vrátené ku koncu účtovného roka, zahrnuté v účtoch

 

102.

Pre operáciu zahrnutú v každom súbore účtov, celková oprávnená suma výdavkov vrátených v súlade s článkom 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 počas účtovného roka

 

103.

Pre operáciu zahrnutú v každom súbore účtov, verejné výdavky podľa článku 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zodpovedajúce celkovej oprávnenej sume výdavkov vrátených v súlade s článkom 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 počas účtovného roka

 

104.

Celková oprávnená suma výdavkov operácie, ktoré sú nevymožiteľné na konci účtovného roka, zahrnutá v účtoch

 

105.

Celkové verejné výdavky operácie zodpovedajúce celkovej oprávnenej sume nevymožiteľných výdavkov ku koncu účtovného roka, ktoré sú zahrnuté v účtoch

 

Údaje o osobitných typoch výdavkov, ktoré podliehajú stropom

106.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov v rámci fondu EFRR, ktorý je spolufinancovaný z fondu ESF podľa článku 98 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond a ENRF

107.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov v rámci fondu ESF, ktorý je spolufinancovaný z fondu EFRR podľa článku 98 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Nevzťahuje sa na fond ESF, Kohézny fond a ENRF

108.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov mimo oblasti programu, no v rámci Únie, podľa článku 70 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013

 

109.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov mimo Únie podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013

Nevzťahuje sa na fond EFRR, Kohézny fond a ENRF

110.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov mimo časti programovej oblasti na území Únie podľa článku 20 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013

Nevzťahuje sa na fond ESF, Kohézny fond a ENRF

111.

Suma vzniknutých a zaplatených výdavkov na nákup pozemkov podľa článku 69 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

 

112.

Suma nepeňažných príspevkov na operáciu podľa článku 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

 

113.

Suma výdavkov vzniknutých a zaplatených v tretích krajinách, na ktoré sa vzťahuje nástroj predvstupovej pomoci alebo nástroj európskeho susedstva pre operácie Európskej územnej spolupráce

Nevzťahuje sa na fond ESF, Kohézny fond a ENRF


(1)  V prípade partnerstva v rámci Európskej územnej spolupráce prijímatelia zahŕňajú hlavného a ďalších prijímateľov.

(2)  Ak je to relevantné, prijímateľ zahŕňa iné subjekty, ktorým vzniknú náklady v rámci operácie, ktoré sa považujú za výdavky vzniknuté prijímateľovi.

(3)  V prípade ESF spoločné ukazovatele výsledkov zahŕňajú ukazovatele uvádzané v prílohe I a II k nariadeniu (EÚ) č. 1304/2013.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).


PRÍLOHA IV

Kľúčové požiadavky na systémy riadenia a kontroly a ich klasifikácia, pokiaľ ide o ich účinné fungovanie uvádzané v článku 30

Tabuľka č. 1

Kľúčové požiadavky

Kľúčové požiadavky na systém riadenia a kontroly

Príslušné orgány alebo úrady

Rozsah pôsobnosti

1

Primerané rozdelenie funkcií a primerané systémy podávania správ a monitorovania v prípadoch, kde zodpovedný orgán poveruje vykonávaním týchto úloh iný subjekt.

Riadiaci orgán

Prostredie vnútornej kontroly

2

Primeraný výber operácií.

Riadiaci orgán

Činnosti riadenia a kontroly

3

Primerané informácie poskytnuté prijímateľom týkajúce sa príslušných podmienok pre vybrané operácie.

Riadiaci orgán

4

Primerané overovania vykonávané riadiacim orgánom.

Riadiaci orgán

5

Zavedený efektívny systém na zabezpečenie toho, aby boli všetky dokumenty týkajúce sa výdavkov a auditov vedené s cieľom zaistiť primeraný audítorský záznam (audit trail).

Riadiaci orgán

Činnosti riadenia a kontroly/Monitoring

6

Spoľahlivý systém na zhromažďovanie, zaznamenávanie a ukladanie údajov na účely monitorovania, vyhodnocovania, finančného riadenia, overovania a auditu vrátane prepojení so systémami elektronickej výmeny údajov s prijímateľmi.

Riadiaci orgán

7

Efektívne uplatňovanie primeraných opatrení na boj proti podvodom.

Riadiaci orgán

Činnosti riadenia a kontroly

8

Primerané postupy na vypracovanie vyhlásenia hospodáriaceho subjektu a ročného súhrnu záverečných správ z auditu a vykonaných kontrol.

Riadiaci orgán

9

Primerané rozdelenie funkcií a primerané systémy podávania správ a monitorovania v prípadoch, kde zodpovedný orgán poveruje vykonávaním týchto úloh iný subjekt.

Certifikačný orgán

Prostredie internej kontroly

10

Primerané postupy na vypracovanie a predloženie žiadostí o platby.

Certifikačný orgán

Činnosti riadenia a kontroly/Monitoring

11

Sú vedené primerané elektronické záznamy deklarovaných výdavkov a zodpovedajúcich verejných príspevkov.

Certifikačný orgán

Činnosti riadenia a kontroly

12

Primerané a úplné účtovné záznamy vymáhateľných, vrátených a vybraných súm.

Certifikačný orgán

13

Primerané postupy na vypracovanie a potvrdenie úplnosti, presnosti a pravdivosti ročných účtovných uzávierok.

Certifikačný orgán

14

Primerané rozdelenie funkcií a primerané systémy na zabezpečenie toho, aby každý iný subjekt, ktorý vykonáva audity v súlade so stratégiou auditu programu mal nevyhnutnú funkčnú nezávislosť a zohľadnil medzinárodne uznávané audítorské štandardy.

Orgán auditu

Prostredie internej kontroly

15

Primerané systémové audity.

Orgán auditu

Činnosti kontroly

16

Primerané audity operácií.

Orgán auditu

17

Primerané audity účtov.

Orgán auditu

18

Primerané postupy na poskytnutie spoľahlivého stanoviska audítora a na prípravu výročnej kontrolnej správy.

Orgán auditu


Tabuľka č. 2

Klasifikácia kľúčových požiadaviek na systémy riadenia a kontroly, pokiaľ ide o ich fungovanie

Kategória 1

Funguje dobre. Sú potrebné iba menšie zlepšenia alebo žiadne.

Kategória 2

Funguje. Sú však potrebné určité zlepšenia.

Kategória 3

Funguje čiastočne. Sú potrebné značné zlepšenia.

Kategória 4

V podstate nefunguje.