9.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/10


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 473/2014

zo 17. januára 2014,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o doplnenie jeho prílohy III o nové orientačné mapy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (1), a najmä na jeho článok 49 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1315/2013 sa stanovuje možnosť pridávať orientačné mapy transeurópskej dopravnej siete rozšírené o konkrétne susedné krajiny na základe dohôd o sieťach dopravnej infraštruktúry uzavretých na vysokej úrovni medzi Úniou a príslušnými susednými krajinami.

(2)

V rámci Partnerstva severnej dimenzie pre dopravu a logistiku (NDPTL) bola 21. novembra 2012 dosiahnutá dohoda na vysokej úrovni medzi Úniou, Ruskom a Bieloruskom. V rámci Východného partnerstva bola 9. októbra 2013 dosiahnutá dohoda na vysokej úrovni medzi Úniou a Bieloruskom, Ukrajinou, Moldavskom, Gruzínskom, Arménskom a Azerbajdžanom.

(3)

Pridanie orientačných máp transportných sietí napojených na siete vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1315/2013 by umožnilo lepšie zacieliť spoluprácu Únie s dotknutými tretími krajinami.

(4)

Dohody na vysokej úrovni uzavreté so susednými krajinami sa týkajú trás železničných a cestných sietí, ako aj prístavov, letísk a terminálov intermodálnej prepravy. Stav železníc a ciest, pokiaľ ide o dokončenie infraštruktúry, nebol súčasťou dohody. Preto boli železnice a cesty v kontexte dohôd na vysokej úrovni prezentované ako „dokončené“,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1315/2013 sa mení v súlade s prílohou k tomuto delegovanému nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1315/2013 sa mení takto:

1.

Mapa pod nadpisom Prehľadné znázornenie výberu máp pre susedné krajiny sa nahrádza takto:

Image

2.

Vložia sa tieto mapy 15.1 až 17.2:

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image