14.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/1


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 468/2014

zo 16. apríla 2014

o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD)

(ECB/2014/17)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 6 a článok 132,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 34,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3, článok 6 a článok 33 ods. 2,

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (2)

so zreteľom na verejnú konzultáciu a analýzu vykonanú v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad a po konzultácii s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 1024/2013 (ďalej len „nariadenie o JMD“) ustanovuje jednotný mechanizmus dohľadu (JMD) pozostávajúci z Európskej centrálnej banky (ECB) a príslušných vnútroštátnych orgánov zúčastnených členských štátov.

(2)

V zmysle článku 6 nariadenia o JMD má ECB výlučnú právomoc vykonávať mikroprudenciálne úlohy, ktoré sú jej zverené článkom 4 uvedeného nariadenia vo vzťahu k úverovým inštitúciám usadeným v zúčastnených členských štátoch. ECB je zodpovedná za účinné a konzistentné fungovanie JMD a za vykonávanie dohľadu nad fungovaním systému, a to na základe právomocí a postupov ustanovených v článku 6 nariadenia o JMD.

(3)

Ak je to vhodné a bez toho, aby boli dotknuté právomoci a zodpovednosť ECB za úlohy, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD, príslušné vnútroštátne orgány sú za podmienok ustanovených v nariadení o JMD a v tomto nariadení zodpovedné za poskytovanie pomoci ECB pri vypracúvaní a vykonávaní všetkých aktov týkajúcich sa úloh uvedených v článku 4 nariadenia o JMD v súvislosti so všetkými úverovými inštitúciami vrátane pomoci pri overovacích činnostiach. Na tento účel pri plnení úloh uvedených v článku 4 nariadenia o JMD by mali príslušné vnútroštátne orgány dodržiavať pokyny, ktoré vydáva ECB.

(4)

ECB, príslušné vnútroštátne orgány a určené vnútroštátne orgány sú povinné vykonávať makroprudenciálne úlohy uvedené v článku 5 nariadenia o JMD a dodržiavať koordinačné postupy ustanovené v uvedenom nariadení, v tomto nariadení a v príslušnom práve Únie bez toho, aby bola dotknutá úloha Eurosystému a Európskeho výboru pre systémové riziká.

(5)

V rámci JMD sú príslušné úlohy v oblasti dohľadu rozdelené medzi ECB a príslušné vnútroštátne orgány na základe významnosti subjektov, ktoré patria do rozsahu JMD. Toto nariadenie ustanovuje najmä špecifickú metodiku na posúdenie takejto významnosti, ako sa to požaduje v článku 6 ods. 7 nariadenia o JMD. ECB má právomoc vykonávať priamy dohľad nad úverovými inštitúciami, finančnými holdingovými spoločnosťami a zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami usadenými v zúčastnených členských štátoch a v zúčastnených členských štátoch nad pobočkami úverových inštitúcií usadených v nezúčastnených členských štátoch, ktoré sú významné. Príslušné vnútroštátne orgány sú zodpovedné za priamy dohľad nad subjektmi, ktoré sú menej významné, bez toho, aby bola dotknutá právomoc ECB v špecifických prípadoch rozhodnúť, že vykoná priamy dohľad nad takýmito subjektmi, ak je to potrebné pre jednotné uplatňovanie úrovne dohľadu.

(6)

S prihliadnutím na súčasný vývoj legislatívy Únie v oblasti sankcií a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcu sa zásady rozlišovania medzi vyšetrovaním a prijímaním rozhodnutí zriadi ECB nezávislý vyšetrovací útvar s cieľom autonómne prešetriť porušenia pravidiel a rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu.

(7)

V článku 6 ods. 7 nariadenia o JMD sa uvádza, že ECB musí po konzultácii s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a na základe návrhu rady pre dohľad prijať a zverejniť rámec pre organizáciu praktických spôsobov spolupráce medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci JMD.

(8)

V článku 33 ods. 2 nariadenia o JMD sa uvádza, že ECB musí prostredníctvom nariadení a rozhodnutí uverejniť podrobné prevádzkové dojednania na vykonávanie úloh zverených jej uvedeným nariadením. Toto nariadenie obsahuje ustanovenia vykonávajúce článok 33 ods. 2, ktoré sa týkajú spolupráce medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci JMD.

(9)

V dôsledku toho toto nariadenie ďalej rozvíja a bližšie určuje postupy spolupráce ustanovené v nariadení o JMD medzi ECB príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci JMD, a prípadne medzi ECB a určenými vnútroštátnymi orgánmi, a tým zabezpečuje účinné a konzistentné fungovanie JMD.

(10)

ECB pripisuje veľký význam komplexnému posúdeniu úverových inštitúcií vrátane posúdenia súvahy, ktoré musí vykonať pred prevzatím svojich úloh. Uvedené sa vzťahuje aj na ktorýkoľvek členský štát, ktorý sa pripojí k eurozóne a v dôsledku toho k JMD po dátume začatia dohľadu v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia o JMD.

(11)

Pre plynulé fungovanie JMD je nevyhnutná úplná spolupráca medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a vzájomná výmena všetkých informácií, ktoré môžu mať dopad na ich príslušné úlohy, najmä všetkých informácií, ktoré používajú príslušné orgány a ktoré sa týkajú postupov s možným dosahom na bezpečnosť a zdravie dohliadaného subjektu alebo ktoré ovplyvňujú postupy dohľadu vo vzťahu k takýmto subjektom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a účel

1.   Toto nariadenie ustanovuje pravidlá týkajúce sa:

a)

rámca uvedeného v článku 6 ods. 7 nariadenia o JMD, teda rámca pre organizáciu praktických spôsobov na vykonanie článku 6 nariadenia o JMD týkajúcich sa spolupráce v rámci JMD vrátane:

i)

špecifickej metodiky na posúdenie a preskúmanie toho, či je dohliadaný subjekt klasifikovaný ako významný alebo menej významný podľa kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD a dojednaní vyplývajúcich z tohto posúdenia;

ii)

vymedzenia postupov vrátane lehôt aj vo vzťahu k možnosti príslušných vnútroštátnych orgánov vypracovať návrhy rozhodnutí na posúdenie zo strany ECB týkajúcich sa vzťahu medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré súvisia s dohľadom nad významnými dohliadanými subjektmi;

iii)

vymedzenia postupov vrátane lehôt týkajúcich sa vzťahu medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré súvisia s dohľadom nad menej významnými dohliadanými subjektmi. Na základe takýchto postupov sa od príslušných vnútroštátnych orgánov najmä požaduje, aby v závislosti od prípadov vymedzených v tomto nariadení:

oznamovali ECB každý podstatný postup vo veci dohľadu,

na žiadosť ECB dôkladnejšie posúdili konkrétne aspekty postupu,

zasielali ECB podstatné návrhy rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu, ku ktorým ECB môže vyjadriť svoje stanovisko;

b)

spolupráce a výmeny informácií medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci JMD v súvislosti s postupmi týkajúcimi sa významných dohliadaných subjektov a menej významných dohliadaných subjektov, vrátane spoločných postupov vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení úverovým inštitúciám na začatie činnosti, odoberanie takýchto povolení a posúdenie nadobudnutia a prevodu kvalifikovaných účastí;

c)

postupov súvisiacich so spoluprácou medzi ECB, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sa týkajú makroprudenciálnych úloh a nástrojov v zmysle článku 5 nariadenia o JMD;

d)

postupov súvisiacich s fungovaním úzkej spolupráce v zmysle článku 7 nariadenia o JMD a uplatňujúcich sa medzi ECB, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi;

e)

postupov súvisiacich so spoluprácou medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s ohľadom na články 10 až 13 nariadenia o JMD vrátane niektorých aspektov týkajúcich sa vykazovania na účely dohľadu;

f)

postupov súvisiacich s prijatím rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu určeným dohliadaným subjektom a iným osobám;

g)

jazykových dojednaní medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a medzi ECB a dohliadanými subjektmi a inými osobami v rámci JMD;

h)

postupov vzťahujúcich sa na sankčné právomoci ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov v rámci JMD v súvislosti s úlohami zverenými ECB nariadením o JMD;

i)

prechodných ustanovení.

2.   Toto nariadenie nemá vplyv na dohliadacie právomoci, ktoré neboli nariadením o JMD zverené ECB a ktoré tak zostávajú v právomoci vnútroštátnych orgánov.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje najmä v spojení s rozhodnutím ECB/2004/2 (3) a s rokovacím poriadkom Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (4), najmä s ohľadom na rozhodovanie v rámci JMD vrátane postupu uplatňujúceho sa medzi Radou pre dohľad a Radou guvernérov, ktorý sa týka neuplatnenia námietky Radou guvernérov uvedeného v článku 26 ods. 8 nariadenia o JMD a iných príslušných právnych aktoch ECB, vrátane rozhodnutia ECB/2014/16 (5).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa vymedzenia pojmov uvedené v nariadení o JMD uplatňujú spolu s nasledujúcimi vymedzeniami pojmov, pokiaľ nie je ustanovené inak:

1.

„povolením“ sa rozumie povolenie, ako je vymedzené v bode 42 článku 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (6);

2.

„pobočkou“ sa rozumie pobočka, ako je vymedzená v bode 17 článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

3.

„spoločnými postupmi“ sa rozumejú postupy ustanovené v časti V v súvislosti s povolením na začatie činnosti úverovej inštitúcie, odňatím povolenia vykonávať takúto činnosť a rozhodnutiami týkajúcimi sa kvalifikovaných účastí;

4.

„členským štátom eurozóny“ sa rozumie členský štát, ktorého menou je euro;

5.

„skupinou“ sa rozumie skupina podnikov, z ktorých aspoň jeden je úverovou inštitúciou a ktorá pozostáva z materského podniku a jeho dcérskych podnikov, alebo navzájom prepojené podniky v zmysle článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (7), vrátane akejkoľvek jej podskupiny;

6.

„spoločným dohliadacím tímom“ sa rozumie tím osôb poverených výkonom dohľadu významného dohliadaného subjektu alebo významnej dohliadanej skupiny;

7.

„menej významným dohliadaným subjektom“ sa rozumie tak a) menej významný dohliadaný subjekt v členskom state eurozóny, ako aj b) menej významný dohliadaný subjekt v členskom state mimo eurozóny, ktorý je zúčastneným členským štátom;

8.

„menej významným dohliadaným subjektom v členskom štáte eurozóny“ sa rozumie dohliadaný subjekt usadený v členskom štáte eurozóny, ktorý nemá postavenie významného dohliadaného subjektu v zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD;

9.

„príslušným vnútroštátnym orgánom“ (PVO) sa rozumie príslušný vnútroštátny orgán, ako je vymedzený v článku 2 bod 2 nariadenia o JMD. Toto vymedzenie pojmu nemá vplyv na dojednania podľa vnútroštátneho práva, ktoré ukladajú niektoré úlohy v oblasti dohľadu národnej centrálnej banke (NCB), ktorá nie je určená ako PVO. V takom prípade NCB vykonáva tieto úlohy v rámci ustanovenom vnútroštátnym právom a týmto nariadením. Odkaz na PVO uvedený v tomto nariadení sa primerane vzťahuje aj na NCB, pokiaľ ide o úlohy, ktoré jej ukladá vnútroštátne právo;

10.

„PVO v úzkej spolupráci“ sa rozumie PVO určený zúčastneným členským štátom v úzkej spolupráci v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EU (8);

11.

„určeným vnútroštátnym orgánom“ (UVO) sa rozumie určený vnútroštátny organ, ako je vymedzený v článku 2 bod 7 nariadenia o JMD;

12.

„UVO v úzkej spolupráci“ sa rozumie UVO mimo eurozóny určený zúčastneným členským štátom v úzkej spolupráci na účely úloh súvisiacich s článkom 5 nariadenia o JMD;

13.

„členským štátom mimo eurozóny“ sa rozumie členský štát, ktorého menou nie je euro;

14.

„materským podnikom“ sa rozumie materský podnik, ako je vymedzený v bode 15 článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

15.

„zúčastneným členským štátom v úzkej spolupráci“ sa rozumie členský štát mimo eurozóny, ktorý nadviazal úzku spoluprácu s ECB v súlade s článkom 7 nariadenia o JMD;

16.

„významným dohliadaným subjektom“ sa rozumie tak a) významný dohliadaný subjekt v členskom štáte eurozóny, ako aj b) významný dohliadaný subjekt v zúčastnenom členskom štáte mimo eurozóny;

17.

„významným dohliadaným subjektom v členskom štáte eurozóny“ sa rozumie dohliadaný subjekt usadený v členskom štáte eurozóny, ktorý má postavenie významného dohliadaného subjektu podľa rozhodnutia ECB založeného na článku 6 ods. 4 alebo článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD;

18.

„významným dohliadaným subjektom v zúčastnenom členskom štáte mimo eurozóny“ sa rozumie dohliadaný subjekt usadený v zúčastnenom členskom štáte mimo eurozóny, ktorý má postavenie významného dohliadaného subjektu podľa rozhodnutia ECB založeného na článku 6 ods. 4 alebo článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD;

19.

„dcérskym podnikom“ sa rozumie dcérsky podnik, ako je vymedzený v bode 16 článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

20.

„dohliadaným subjektom“ sa rozumie ktorýkoľvek z nasledujúcich subjektov: a) úverová inštitúcia usadená v zúčastnenom členskom state, b) finančná holdingová spoločnosť usadená v zúčastnenom členskom štáte, c) zmiešaná finančná holdingová spoločnosť usadená v zúčastnenom členskom štáte za predpokladu, že spĺňa podmienky ustanovené v bode 21 písm. b), d), pobočka zriadená v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou, ktorá je usadená v nezúčastnenom členskom štáte.

Centrálna protistrana (CP), ako je vymedzená v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (9), ktorá napĺňa znaky úverovej inštitúcie v zmysle smernice 2013/36/EÚ, sa považuje za dohliadaný subjekt v súlade s nariadením o JMD, týmto nariadením a príslušným právom Únie bez toho, aby bol dotknutý výkon dohľadu nad centrálnymi protistranami príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ako je ustanovené podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012,

21.

„dohliadanou skupinou“ sa rozumie ktorýkoľvek z nasledujúcich subjektov:

a)

skupina, ktorej materským podnikom je úverová inštitúcia alebo finančná holdingová spoločnosť, ktorá má svoje ústredie v zúčastnenom členskom štáte;

b)

skupina, ktorej materským podnikom je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá má svoje ústredie v zúčastnenom členskom štáte za predpokladu, že koordinátor finančného konglomerátu je v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (10) orgánom príslušným na výkon dohľadu nad úverovými inštitúciami a ako koordinátor je tiež v postavení osoby poverenej výkonom dohľadu nad úverovými inštitúciami;

c)

dohliadané subjekty, pričom každý z nich má svoje ústredie v tom istom zúčastnenom členskom štáte za predpokladu, že sú trvalo pridružené k ústrednej inštitúcii, ktorá nad nimi vykonáva dohľad za podmienok ustanovených v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktorá je usadená v tom istom zúčastnenom členskom štáte;

22.

„významnou dohliadanou skupinou“ sa rozumie dohliadaná skupina, ktorá má postavenie významnej dohliadanej skupiny podľa rozhodnutia ECB založeného na článku 6 ods. 4 alebo článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD;

23.

„menej významnou dohliadanou skupinou“ sa rozumie dohliadaná skupina, ktorá nemá postavenie významnej dohliadanej skupiny v zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD;

24.

„postupom ECB vo veci dohľadu“ sa rozumie každá činnosť ECB, ktorá smeruje k vypracovaniu podkladov pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu vrátane spoločných postupov a ukladania administratívnych peňažných sankcií. Všetky postupy ECB vo veci dohľadu podliehajú časti III. Časť III sa vzťahuje aj na ukladanie administratívnych peňažných sankcií, pokiaľ nie je v časti X ustanovené inak;

25.

„postupom PVO vo veci dohľadu“ sa rozumie každá činnosť PVO, ktorá smeruje k vypracovaniu podkladov pre rozhodnutie PVO týkajúce sa dohľadu určené jednému alebo viacerým dohliadaným subjektom alebo dohliadaným skupinám alebo jednej alebo viacerým iným osobám vrátane ukladania administratívnych sankcií;

26.

„rozhodnutím ECB týkajúcim sa dohľadu“ sa rozumie právny akt prijatý ECB pri výkone úloh a právomocí, ktoré jej boli zverené nariadením o JMD, a ktoré má podobu rozhodnutia ECB, je určené jednému alebo viacerým dohliadaným subjektom alebo dohliadaným skupinám alebo jednej alebo viacerým iným osobám a nie je všeobecne záväzným právnym aktom;

27.

„treťou krajinou“ sa rozumie krajina, ktorá nie je členským štátom ani členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru;

28.

„pracovným dňom“ sa rozumie deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou alebo voľným dňom ECB, v súlade s kalendárom, ktorým sa riadi ECB (11).

ČASŤ II

ORGANIZÁCIA JMD

HLAVA 1

ŠTRUKTÚRY PRE DOHĽAD NAD VÝZNAMNÝMI A MENEJ VÝZNAMNÝMI DOHLIADANÝMI SUBJEKTMI

KAPITOLA 1

Dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi

Článok 3

Spoločné dohliadacie tímy

1.   Zriaďuje sa spoločný dohliadací tím pre dohľad nad každým významným dohliadaným subjektom alebo významnou dohliadanou skupinou v zúčastnených členských štátoch. Každý spoločný dohliadací tím pozostáva zo zamestnancov ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov vymenovaných v súlade s článkom 4 a pracujúcich pod vedením určeného zamestnanca ECB (ďalej len „koordinátor SDT“) a jedného alebo viacerých zástupcov koordinátora z PVO, ako je podrobnejšie ustanovené v článku 6.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia tohto nariadenia, úlohy spoločného dohliadacieho tímu zahŕňajú okrem iného aj:

a)

vykonávanie postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu uvedeného v článku 97 smernice 2013/36/EÚ vo vzťahu k významnému dohliadanému subjektu alebo významným dohliadaným skupinám, nad ktorými vykonáva dohľad;

b)

účasť na príprave programu previerok v oblasti dohľadu pri zohľadnení postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu, pričom tento program sa predkladá Rade pre dohľad vrátane plánu kontrol na mieste, ako je ustanovené v článku 99 smernice 2013/36/EÚ, vo vzťahu k takémuto významnému dohliadanému subjektu alebo významnej dohliadanej skupine;

c)

vykonávanie programu previerok v oblasti dohľadu schváleného ECB a každého rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu vo vzťahu k významnému dohliadanému subjektu alebo významným dohliadaným skupinám, nad ktorými vykonáva dohľad;

d)

zabezpečovanie koordinácie vo vzťahu k tímu vykonávajúcemu kontrolu na mieste uvedenému v časti XI v súvislosti s vykonávaním plánu kontrol na mieste;

e)

poskytovanie súčinnosti príslušným vnútroštátnym orgánom, ak je to potrebné.

Článok 4

Vytvorenie a zloženie spoločných dohliadacích tímov

1.   ECB je zodpovedná za vytvorenie a zloženie spoločných dohliadacích tímov. Vymenovanie zamestnancov z príslušných vnútroštátnych orgánov za členov spoločných dohliadacích tímov vykonajú príslušné vnútroštátne orgány v súlade s odsekom 2.

2.   V súlade so zásadami ustanovenými v článku 6 ods. 8 nariadenia o JMD a bez toho, aby bol dotknutý jeho článok 31, vymenujú príslušné vnútroštátne orgány jednu alebo viac osôb zo svojich zamestnancov za člena alebo členov spoločného dohliadacieho tímu. Zamestnanec PVO môže byť vymenovaný za člena viacerých spoločných dohliadacích tímov.

3.   Bez ohľadu na odsek 2 môže ECB požadovať, aby príslušné vnútroštátne orgány zmenili vymenovania, ktoré vykonali, ak je to vhodné na účel zloženia spoločného dohliadacieho tímu.

4.   Ak v zúčastnenom členskom štáte vykonáva úlohy v oblasti dohľadu viac ako jeden PVO alebo ak v zúčastnenom členskom state vnútroštátne právo ukladá NCB špecifické úlohy v oblasti dohľadu a NCB nie je PVO, príslušné orgány koordinujú svoju účasť v spoločných dohliadacích tímoch.

5.   V súvislosti so spoločnými dohliadacími tímami ECB príslušné vnútroštátne orgány navzájom konzultujú a dohodnú sa na využití zdrojov PVO.

Článok 5

Zapojenie zamestnancov národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov

1.   Národné centrálne banky zúčastnených členských štátov, ktoré sú zapojené do prudenciálneho dohľadu nad významným dohliadaným subjektom alebo významnou dohliadanou skupinou podľa ich vnútroštátneho práva, ale ktoré nie sú príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, môžu tiež vymenovať jedného alebo viacerých svojich zamestnancov do spoločného dohliadacieho tímu.

2.   ECB sa takéto vymenovania oznámia a primerane sa uplatní článok 4

3.   Ak sú zamestnanci národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov vymenovaní do spoločného dohliadacieho tímu, odkazy na príslušné vnútroštátne orgány v súvislosti so spoločnými dohliadacími tímami sa považujú za odkazy zahŕňajúce aj tieto národné centrálne banky.

Článok 6

Koordinátor SDT a zástupcovia koordinátora

1.   Koordinátor SDT s pomocou jeho zástupcov z príslušných vnútroštátnych orgánov, ako je vymedzené v odseku 2, zabezpečuje koordináciu práce v rámci spoločného dohliadacieho tímu. Na tento účel dodržiavajú členovia spoločného dohliadacieho tímu pokyny koordinátora SDT, ktoré sa týkajú ich úloh v spoločnom dohliadacom tíme. Uvedené nemá vplyv na ich úlohy a povinnosti vo vzťahu k ich príslušnému PVO.

2.   Každý PVO, ktorý vymenuje viac ako jedného zamestnanca do spoločného dohliadacieho tímu, určí jedného z nich ako zástupcu koordinátora (ďalej len „zástupca koordinátora z PVO“). Zástupca koordinátora z PVO pomáha koordinátorovi SDT pri organizácii a koordinácii úloh v spoločnom dohliadacom tíme, najmä vo vzťahu k zamestnancom, ktorí boli vymenovaní tým istým PVO ako príslušný zástupca koordinátora z PVO. Zástupca koordinátora z PVO môže dávať pokyny členom spoločného dohliadacieho tímu vymenovaným tým istým PVO za predpokladu, že tieto pokyny nie sú v rozpore s pokynmi danými koordinátorom SDT.

KAPITOLA 2

Dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi

Článok 7

Zapojenie zamestnancov z iných príslušných vnútroštátnych orgánov do dohliadacieho tímu PVO

Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 ods. 1 nariadenia o JMD, ak ECB v súvislosti s dohľadom nad menej významnými dohliadanými subjektmi určí, že je vhodné zapojiť zamestnancov z jedného alebo viacerých iných príslušných vnútroštátnych orgánov do dohliadacieho tímu PVO, ECB môže požadovať, aby PVO zapojil zamestnancov takýchto iných príslušných vnútroštátnych orgánov.

HLAVA 2

DOHĽAD NA KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE A ÚČASŤ ECB A PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV V KOLÉGIÁCH ORGÁNOV DOHĽADU

Článok 8

Dohľad na konsolidovanom základe

1.   ECB vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, ako sa uvádza v článku 11 smernice 2013/36/EÚ, vo vzťahu k úverovým inštitúciám, finančným holdingovým spoločnostiam alebo zmiešaným finančným holdingovým spoločnostiam, ktoré sú významné na konsolidovanom základe, ak je materský podnik materskou inštitúciou v zúčastnenom členskom štáte alebo materskou inštitúciou v EÚ usadenou v zúčastnenom členskom štáte..

2.   Príslušný PVO plní úlohy orgánu dohľadu na konsolidovanom základe vo vzťahu k úverovým inštitúciám, finančným holdingovým spoločnostiam alebo zmiešaným finančným holdingovým spoločnostiam, ktoré sú menej významné na konsolidovanom základe.

Článok 9

ECB ako predsedajúci kolégia orgánov dohľadu

1.   Ak je ECB orgánom dohľadu na konsolidovanom základe, predsedá kolégiu zriadenému podľa článku 116 smernice 2013/36/EÚ. Príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov, v ktorých sú usadené materské spoločnosti, dcérske spoločnosti a dôležité pobočky v zmysle článku 51 smernice 2013/36/EÚ, majú právo zúčastňovať sa tohto kolégia ako pozorovatelia.

2.   Ak nie je zriadené žiadne kolégium podľa článku 116 smernice 2013/36/EÚ a významný dohliadaný subjekt má pobočky v nezúčastnených členských štátoch, ktoré sa považujú za významné v súlade s článkom 51 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ, ECB zriadi kolégium orgánov dohľadu s príslušnými orgánmi hostiteľských členských štátov.

Článok 10

ECB a príslušné vnútroštátne orgány ako členovia kolégia orgánov dohľadu

Ak orgán dohľadu na konsolidovanom základe nie je v zúčastnenom členskom štáte, ECB a príslušné vnútroštátne orgány sa zúčastňujú kolégia orgánov dohľadu v súlade s príslušným právom Únie:

a)

ak sú všetky dohliadané subjekty v zúčastnených členských štátoch významnými dohliadanými subjektmi, ECB sa zúčastňuje kolégia orgánov dohľadu ako člen, zatiaľ čo príslušné vnútroštátne orgány sú oprávnené zúčastňovať sa toho istého kolégia ako pozorovatelia;

b)

ak sú všetky dohliadané subjekty v zúčastnených členských štátoch menej významnými dohliadanými subjektmi, príslušné vnútroštátne orgány sa zúčastňujú kolégia orgánov dohľadu ako členovia;

c)

ak sú dohliadané subjekty v zúčastnených členských štátoch tak menej významnými dohliadanými subjektmi, ako aj významnými dohliadanými subjektmi, ECB a príslušné vnútroštátne orgány sa zúčastňujú kolégia orgánov dohľadu ako členovia. Príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov, v ktorých sú významné dohliadané subjekty usadené, sú oprávnené zúčastňovať sa kolégia orgánov dohľadu ako pozorovatelia.

HLAVA 3

POSTUPY PRE PRÁVO USADIŤ SA A SLOBODU POSKYTOVAŤ SLUŽBY

KAPITOLA 1

Postupy pre právo usadiť sa a slobodu poskytovať služby v rámci JMD

Článok 11

Právo úverových inštitúcií v rámci JMD usadiť sa

1.   Každý významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa zriadiť si pobočku na území iného zúčastneného členského štátu, oznámi tento svoj zámer PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom má významný dohliadaný subjekt svoje ústredie. Informácie poskytne v súlade s požiadavkami ustanovenými v článku 35 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ. PVO o prijatí tohto oznámenia okamžite informuje ECB.

2.   Každý menej významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa zriadiť si pobočku na území iného zúčastneného členského štátu, oznámi tento svoj zámer svojmu PVO v súlade s požiadavkami ustanovenými v článku 35 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ.

3.   Ak ECB do dvoch mesiacov od prijatia tohto oznámenia neprijme negatívne rozhodnutie, pobočka uvedená v odseku 1 sa môže usadiť a začať svoju činnosť. ECB oznámi túto informáciu PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom bude pobočka usadená.

4.   Ak PVO domovského členského štátu do dvoch mesiacov od prijatia tohto oznámenia neprijme negatívne rozhodnutie, pobočka uvedená v odseku 2 sa môže usadiť a začať svoju činnosť. PVO oznámi túto informáciu ECB a PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom je pobočka usadená.

5.   V prípade zmeny ktorejkoľvek z informácií podľa odsekov 1 a 2, dohliadaný subjekt najneskôr mesiac pred vykonaním zmeny písomne oznámi túto zmenu PVO, ktorý prijal pôvodnú informáciu. Tento PVO informuje PVO členského štátu, v ktorom je pobočka usadená.

Článok 12

Uplatňovanie slobody poskytovať služby úverovými inštitúciami v rámci JMD

1.   Každý významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa uplatňovať slobodu poskytovať služby vykonávaním svojich činností na území iného zúčastneného členského štátu po prvýkrát, oznámi svoj zámer PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom má významný dohliadaný subjekt sídlo. Informácie sa poskytujú v súlade s požiadavkami ustanovenými v článku 39 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ. PVO okamžite informuje ECB o prijatí tohto oznámenia. PVO toto oznámenie oznámi aj PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom sa služby budú poskytovať.

2.   Každý menej významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa uplatňovať slobodu poskytovať služby vykonávaním svojich činností na území iného zúčastneného členského štátu po prvýkrát, to oznámi svojmu PVO v súlade s požiadavkami ustanovenými v článku 39 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ. Oznámenie sa oznámi ECB a PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom sa služby budú poskytovať.

KAPITOLA 2

Postupy pre právo úverových inštitúcií usadených v nezúčastnenom členskom štáte usadiť sa a ich slobodu poskytovať služby v rámci JMD

Článok 13

Oznámenie o uplatnení práva úverových inštitúcií usadených v nezúčastnenom členskom štáte usadiť sa v rámci JMD

1.   Ak príslušný orgán nezúčastneného členského štátu oznamuje informáciu uvedenú v článku 35 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ v súlade s postupom ustanoveným v jej článku 35 ods. 3 PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom sa má pobočka usadiť, tento PVO prijatie tohto oznámenia okamžite oznámi ECB.

2.   ECB do dvoch mesiacov od prijatia tohto oznámenia od príslušného orgánu nezúčastneného členského štátu v prípade pobočky, ktorá je významná podľa kritérií ustanovených v článku 6 nariadenia o JMD a v časti IV tohto nariadenia, alebo príslušný PVO v prípade pobočky, ktorá je menej významná na základe kritérií ustanovených v článku 6 nariadenia o JMD a v časti IV tohto nariadenia, sa pripraví na výkon dohľadu nad pobočkou v súlade s článkami 40 až 46 smernice 2013/36/EÚ a ak je to potrebné, uvedie podmienky, za ktorých môže pobočka vo všeobecnom záujme vykonávať svoju činnosť v hostiteľskom členskom štáte.

3.   Príslušné vnútroštátne orgány informujú ECB o podmienkach, za ktorých môže pobočka v ich členskom štáte vykonávať podľa vnútroštátneho práva a vo všeobecnom záujme svoju činnosť.

4.   Zmena akejkoľvek informácie poskytnutej úverovou inštitúciou, ktorá zamýšľa zriadiť si pobočku podľa článku 35 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ písmen b), c) alebo d), sa oznamuje PVO uvedenej v odseku 1.

Článok 14

Príslušný orgán hostiteľského členského štátu pre pobočky

1.   V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia o JMD vykonáva ECB právomoci príslušného orgánu hostiteľského členského štátu, ak je pobočka významná v zmysle článku 6 ods. 4

2.   Ak je pobočka menej významná v zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD, právomoci príslušného orgánu hostiteľského členského štátu vykonáva PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom je pobočka usadená.

Článok 15

Oznámenie o uplatňovaní slobody poskytovať služby úverovými inštitúciami usadenými v nezúčastnených členských štátoch v rámci JMD

Ak príslušný orgán nezúčastneného členského štátu poskytuje oznámenie v zmysle článku 39 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ, adresátom oznámenia je PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom sa sloboda poskytovať služby má uplatňovať. PVO o prijatí tohto oznámenia okamžite informuje ECB.

Článok 16

Príslušný orgán hostiteľského členského štátu pre slobodu poskytovať služby

1.   V súlade s článkom 4 ods. 2 a v rámci rozsahu pôsobnosti článku 4 ods. 1 nariadenia o JMD vykonáva ECB úlohy príslušného orgánu hostiteľského členského štátu v súvislosti s úverovými inštitúciami usadenými v nezúčastnených členských štátoch, ktoré uplatňujú slobodu poskytovať služby v zúčastnených členských štátoch.

2.   Ak sloboda poskytovať služby vo všeobecnom záujme podlieha na základe vnútroštátneho práva zúčastnených členských štátov určitým podmienkam, príslušné vnútroštátne orgány informujú ECB o týchto podmienkach.

KAPITOLA 3

Postupy pre právo usadiť sa a slobodu poskytovať služby vo vzťahu k nezúčastneným členským štátom

Článok 17

Právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby vo vzťahu k nezúčastneným členským štátom

1.   Významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa zriadiť si pobočku alebo uplatňovať slobodu poskytovať služby na území nezúčastneného členského štátu, oznámi tento svoj zámer PVO v súlade s platným právom Únie. PVO okamžite informuje ECB o prijatí tohto oznámenia. ECB vykonáva právomoci príslušného orgánu domovského členského štátu.

2.   Menej významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa zriadiť si pobočku alebo uplatňovať slobodu poskytovať služby na území nezúčastneného členského štátu, oznámi tento svoj zámer príslušnému PVO v súlade s platným právom Únie. Príslušný PVO vykonáva právomoci príslušného orgánu domovského členského štátu.

HLAVA 4

DOPLNKOVÝ DOHĽAD NAD FINANČNÝMI KONGLOMERÁTMI

Článok 18

Koordinátor

1.   ECB prevezme úlohu koordinátora finančného konglomerátu v súlade s kritériami ustanovenými v príslušnom práve Únie vo vzťahu k významnému dohliadanému subjektu.

2.   PVO prevezme úlohu koordinátora finančného konglomerátu v súlade s kritériami ustanovenými v príslušnom práve Únie vo vzťahu k menej významnému dohliadanému subjektu.

ČASŤ III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA FUNGOVANIE JMD

HLAVA 1

ZÁSADY A POVINNOSTI

Článok 19

Prehľad

Táto časť ustanovuje a) všeobecné pravidlá pre fungovanie JMD vo vzťahu k ECB a príslušným vnútroštátnym orgánom a b) ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na ECB pri vykonávaní postupu ECB vo veci dohľadu.

Všeobecné zásady a ustanovenia uplatňujúce sa medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci úzkej spolupráce sú ustanovené v časti IX.

Článok 20

Povinnosť spolupracovať v dobrej viere

ECB a príslušné vnútroštátne orgány sú povinné spolupracovať v dobrej viere a navzájom si vymieňať informácie.

Článok 21

Všeobecná povinnosť vymieňať si informácie

1.   Bez toho, aby bola dotknutá právomoc ECB prijímať priamo a nepretržite informácie vykazované dohliadanými subjektmi alebo mať priamy prístup k týmto informáciám, príslušné vnútroštátne orgány ECB najmä poskytujú včas a primeraným spôsobom všetky informácie potrebné pre ECB na vykonávanie úloh, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD. Takéto informácie zahŕňajú informácie vyplývajúce z overovania príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a činností na mieste.

2.   Za okolností, že ECB získa informácie priamo od právnických alebo fyzických osôb uvedených v článku 10 ods. 1 nariadenia o JMD, poskytne dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom takéto informácie včas a primeraným spôsobom. Takéto informácie zahŕňajú najmä informácie potrebné pre príslušné vnútroštátne orgány na vykonávanie ich úlohy poskytovať pomoc ECB.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ECB poskytuje príslušným vnútroštátnym orgánom pravidelný prístup k aktualizovanými informáciám, ktoré sú pre príslušné vnútroštátne orgány nevyhnutné na uskutočňovanie ich úloh v oblasti prudenciálneho dohľadu.

Článok 22

Právo ECB dávať pokyny príslušným vnútroštátnym orgánom alebo určeným vnútroštátnym orgánom, aby využili svoje právomoci a konali v prípadoch, keď je výkon dohľadu úlohou ECB bez toho, aby mala príslušnú právomoc

1.   V rozsahu potrebnom na vykonávanie úloh, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD, môže ECB formou pokynov požadovať od príslušných vnútroštátnych orgánov alebo určených vnútroštátnych orgánov alebo od oboch týchto orgánov, aby využili svoje právomoci na základe podmienok ustanovených vo vnútroštátnom práve a v súlade s nimi, ako je ustanovené v článku 9 nariadenia o JMD, ak nariadenie o JMD nezveruje takéto právomoci ECB.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány a/alebo s ohľadom na článok 5 nariadenia o JMD určené vnútroštátne orgány bezodkladne informujú ECB o využití týchto právomocí.

Článok 23

Jazykový režim medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

ECB a príslušné vnútroštátne orgány si upravia ich vzájomnú komunikáciu v rámci JMD vrátane jazyka alebo jazykov, ktoré sa budú používať.

Článok 24

Jazykový režim medzi ECB a fyzickými alebo právnickými osobami vrátane dohliadaných subjektov

1.   Každý dokument, ktorý zasiela do ECB dohliadaný subjekt alebo iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá jednotlivo podlieha postupom ECB, môže byť vypracovaný v ktoromkoľvek z úradných jazykov Únie, ktorý si dohliadaný subjekt alebo osoba zvolí.

2.   ECB, dohliadané subjekty a iné právnické alebo fyzické osoby, ktoré jednotlivo podliehajú postupom ECB vo veci dohľadu sa môžu dohodnúť na používaní jedného oficiálneho jazyka Únie v ich písomnej komunikácii vrátane rozhodnutí ECB týkajúcich sa oblasti dohľadu.

Odvolanie takejto dohody o používaní jedného jazyka má dopad výlučne na tie aspekty postupu ECB vo veci dohľadu, ktoré ešte neboli vykonané.

Ak účastníci v priebehu ústneho vypočutia žiadajú, aby boli vypočutí v inom úradnom jazyku Únie, ako je jazyk postupu ECB vo veci dohľadu, oznámi sa takáto požiadavka ECB v dostatočnom časovom predstihu, aby sa mohli urobiť potrebné opatrenia.

HLAVA 2

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA RIADNEHO POSTUPU PRI PRIJÍMANÍ ROZHODNUTÍ ECB TÝKAJÚCICH SA DOHĽADU

KAPITOLA 1

Postupy ECB vo veci dohľadu

Článok 25

Všeobecné zásady

1.   Každý postup dohľadu ECB, ktorý sa začne v súlade s článkom 4 a kapitolou III oddielom 2 nariadenia o JMD, sa uskutoční v súlade s článkom 22 nariadenia o JMD a ustanoveniami tejto hlavy.

2.   Ustanovenia tejto hlavy sa nevzťahujú na postupy uskutočnené Administratívnym revíznym výborom.

Článok 26

Účastníci

1.   Účastníkmi postupu ECB vo veci dohľadu sú:

a)

osoby, ktoré podali žiadosť,

b)

osoby, ktorým ECB zamýšľa určiť rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu alebo ktorým takéto rozhodnutie bolo určené.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány sa nepovažujú za účastníkov.

Článok 27

Zastúpenie účastníka

1.   Účastník môže byť zastúpený svojim právnym alebo štatutárnym zástupcom alebo akýmkoľvek iným zástupcom povereným na základe písomného splnomocnenia vykonávať určitý alebo všetky úkony súvisiace s postupom ECB vo veci dohľadu.

2.   Akékoľvek odvolanie splnomocnenia sa stane účinným až prijatím písomného odvolania ECB. ECB potvrdí prijatie takéhoto odvolania.

3.   Ak účastník určil zástupcu v postupe ECB vo veci dohľadu, ECB komunikuje v priebehu tohto postupu vo veci dohľadu výlučne s určeným zástupcom, pokiaľ si osobitné okolnosti nevyžadujú priamu komunikáciu ECB s účastníkom. V prípade, ak ECB komunikuje s účastníkom priamo, informuje o tom jeho zástupcu.

Článok 28

Všeobecné povinnosti ECB a účastníkov postupu ECB vo veci dohľadu

1.   Postup ECB vo veci dohľadu možno začať ex offo alebo na žiadosť účastníka. S výhradou odseku 3 ECB vymedzí skutočnosti, ktoré sú relevantné pre prijatie jej konečného rozhodnutia v každom postupe ECB vo veci dohľadu ex offo.

2.   ECB pri posudzovaní zohľadní všetky relevantné okolnosti.

3.   Pri zohľadnení práva Únie je účastník povinný zúčastniť sa postupu ECB vo veci dohľadu a poskytnúť súčinnosť pri objasňovaní skutočností. V postupe ECB vo veci dohľadu, ktoré sa začalo na žiadosť účastníka, sa ECB pri vymedzení skutočností môže obmedziť na vyžiadanie si relevantných faktických informácií zo strany účastníka.

Článok 29

Dôkazy v postupe ECB vo veci dohľadu

1.   S cieľom zistiť skutočnosti prípadu prihliadne ECB na také dôkazy, ktoré po náležitom zvážení považuje za primerané.

2.   Pri zohľadnení práva Únie účastníci pomáhajú ECB zistiť skutočnosti prípadu. Najmä s prihliadnutím na obmedzenia týkajúce sa sankčných postupov podľa práva Únie uvádzajú účastníci skutočnosti im známe pravdivo.

3.   ECB môže stanoviť lehotu, v priebehu ktorej môžu byť dôkazy účastníkmi poskytnuté.

Článok 30

Svedkovia a znalci v postupoch ECB vo veci dohľadu

1.   ECB môže vypočuť svedkov a znalcov, ak to považuje za potrebné.

2.   Ak ECB ustanoví znalca, vymedzí jeho úlohy v dohode a stanoví lehotu, v priebehu ktorej je znalec povinný predložiť svoj posudok.

3.   Ak ECB vypočúva svedkov alebo znalcov, týmto na základe žiadosti patria cestovné náhrady. Svedkovia sú oprávnení dostať náhradu za stratu na zárobku a znalci dohodnutú odmenu za svoje služby potom, ako predložili svoje posudky. Náhrada sa poskytne v súlade s platnými ustanoveniami o náhradách pre svedkov a odmene pre znalcov uplatňovanými zo strany Súdneho dvora Európskej únie.

4.   ECB môže požadovať, aby sa osoby uvedené v článku 11 ods. 1 písm. c) nariadenia o JMD, zúčastnili postupu ako svedkovia v priestoroch ECB alebo na ktoromkoľvek inom mieste zúčastneného členského štátu určenom ECB. Ak je osoba uvedená v článku 11 ods. 1 písm. c) nariadenia o JMD právnickou osobou, povinnosť zúčastniť sa postupu podľa predchádzajúcej vety má fyzická osoba, ktorá takúto právnickú osobu zastupuje.

Článok 31

Právo byť vypočutý

1.   Pred prijatím rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu určeného účastníkovi, ktoré má nepriaznivý dopad na práva takéhoto účastníka, musí byť účastníkovi poskytnutá možnosť písomne namietať ECB skutočnosti, výhrady a právne dôvody, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu. Ak to ECB považuje za vhodné, môže účastníkom poskytnúť možnosť vyjadriť námietky k skutočnostiam, výhradám a právnym dôvodom relevantným pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu na rokovaní. V oznámení, na základe ktorého ECB poskytne účastníkovi možnosť vyjadriť jeho námietky, uvedie podstatný obsah zamýšľaného rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu a podstatné skutočnosti, výhrady a právne dôvody, na ktorých ECB mieni založiť svoje rozhodnutie. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na kapitolu III oddiel 1 nariadenia o JMD.

2.   Ak ECB poskytne účastníkovi možnosť vyjadriť námietky k skutočnostiam, výhradám a právnym dôvodom relevantným pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu na rokovaní, neprítomnosť účastníka nie je bez náležitého ospravedlnenia dôvodom na preloženie rokovania na neskôr. Ak je účastník náležite ospravedlnený, môže ECB preložiť rokovanie na neskôr alebo poskytnúť účastníkovi možnosť vyjadriť námietky k skutočnostiam, výhradám a právnym dôvodom relevantným pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu písomne. ECB vypracuje z rokovania zápisnicu, ktorú účastníci podpíšu, a poskytne účastníkom kópiu tejto zápisnice.

3.   Účastníkovi je v princípe poskytnutá možnosť vyjadriť svoje námietky písomne v lehote dvoch týždňov od prijatia dokumentu, v ktorom sú uvedené skutočnosti, výhrady a právne dôvody, na ktorých ECB mieni založiť rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu.

ECB môže na žiadosť účastníka primerane lehotu predĺžiť.

ECB môže skrátiť lehotu na tri pracovné dni, ak sa vyskytnú osobitné okolnosti. Lehota sa skráti na tri pracovné dni tiež v situáciách upravených v článkoch 14 a 15 nariadenia o JMD.

4.   Bez ohľadu na odsek 3 a s výhradou odseku 5 môže ECB prijať rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu určené účastníkovi, ktoré má nepriaznivý dopad na práva takéhoto účastníka bez toho, aby poskytla účastníkovi možnosť vyjadriť námietky k skutočnostiam, výhradám a právnym dôvodom relevantným pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu pred jeho prijatím, ak je prijatie naliehavého rozhodnutia potrebné v záujme predísť závažnému poškodeniu finančného systému.

5.   Ak sa v súlade s odsekom 4 prijme naliehavé rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu, účastníkovi sa poskytne možnosť vyjadriť námietky k skutočnostiam, výhradám a právnym dôvodom relevantným pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu písomne bezodkladne po jeho prijatí. Účastníkovi sa v princípe poskytne možnosť vyjadriť svoje námietky písomne v lehote dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu. ECB môže na žiadosť účastníka lehotu predĺžiť; lehota však nemôže presiahnuť šesť mesiacov. ECB preskúma rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu s prihliadnutím na námietky účastníka a môže svoje rozhodnutie potvrdiť, zmeniť a doplniť alebo zrušiť a nahradiť ho novým rozhodnutím ECB týkajúcim sa dohľadu.

6.   Odseky 4 a 5 sa nevzťahujú na postupy ECB vo veci dohľadu, ktoré súvisia so sankciami podľa článku 18 nariadenia o JMD a časti X tohto nariadenia.

Článok 32

Prístup k spisom pri postupe ECB vo veci dohľadu

1.   Právo na obhajobu dotknutých účastníkov sa v postupe ECB vo veci dohľadu plne rešpektuje. Na tento účel a po začatí postupu ECB vo veci dohľadu majú účastníci právo na prístup k spisu ECB, pričom oprávnené záujmy právnických a fyzických osôb iných ako je príslušný účastník, ktoré sa týkajú ochrany ich obchodného tajomstva, musia zostať zachované. Právo na prístup k spisu sa netýka aj dôverných informácií. Príslušné vnútroštátne orgány bezodkladne postúpia ECB každú nimi prijatú žiadosť týkajúcu sa prístupu k spisov spojenú s postupom ECB vo veci dohľadu.

2.   Spisy pozostávajú zo všetkých dokumentov, ktoré ECB prijala, vypracovala alebo zhromaždila počas postupu ECB vo veci dohľadu bez ohľadu na uchovávacie médium.

3.   V tomto článku nie je uvedené nič, čo by ECB a príslušným vnútroštátnym orgánom bránilo v sprístupnení alebo použití informácií potrebných na preukázanie porušenia.

4.   ECB môže určiť, že prístup k spisu sa umožní jedným alebo viacerými nasledujúcimi spôsobmi s prihliadnutím na technické možnosti účastníkov:

a)

prostredníctvom CD-ROM(-ov) alebo akéhokoľvek iného elektronického zariadenia na uchovávanie údajov vrátane takých zariadení, ktoré sa môžu stať dostupnými v budúcnosti;

b)

prostredníctvom kópií dostupného spisu v papierovej forme zaslaných poštou;

c)

pozvaním na preštudovanie dostupného spisu v priestoroch ECB.

5.   Na účely tohto článku môžu dôverné informácie zahŕňať interné dokumenty ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov a korešpondenciu medzi ECB a PVO alebo medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

KAPITOLA 2

Rozhodnutia ECB týkajúce sa dohľadu

Článok 33

Odôvodnenie rozhodnutí ECB týkajúcich sa dohľadu

1.   S výhradou odseku 2 je súčasťou rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu odôvodnenie tohto rozhodnutia.

2.   Odôvodnenie obsahuje podstatné skutočnosti a právne dôvody, na ktorých ECB založila svoje rozhodnutie týkajúce sa dohľadu.

3.   S výhradou článku 31 ods. 4 zakladá ECB svoje rozhodnutia týkajúce sa dohľadu len na skutočnostiach a výhradách, ku ktorým sa mohol účastník vyjadriť.

Článok 34

Odkladný účinok

Bez toho, aby bol dotknutý článok 278 ZFEÚ a článok 24 ods. 8 nariadenia o JMD, ECB môže rozhodnúť, že uplatňovanie rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu sa odloží a) uvedením tejto skutočnosti v rozhodnutí ECB týkajúcom sa dohľadu alebo b) v iných prípadoch, ako je žiadosť o preskúmanie Administratívnym revíznym výborom na žiadosť adresáta rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu.

Článok 35

Oznamovanie rozhodnutí ECB týkajúcich sa dohľadu

1.   ECB môže rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu oznámiť účastníkovi a) ústne; b) doručením kópie rozhodnutia týkajúceho sa dohľadu alebo jeho osobným odovzdaním; c) poštou ako zásielku s doručenkou zaslanú doporučene; d) expresnou doručovateľskou službou; e) faxom alebo f) elektronicky v súlade s odsekom 10.

2.   Ak je zástupca poverený na základe písomného poverenia, ECB môže oznámiť rozhodnutie týkajúce sa dohľadu tomuto zástupcovi. V takýchto prípadoch nie je ECB povinná oznámiť rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu dohliadanému subjektu zastúpenému takýmto zástupcom.

3.   V prípade ústneho oznámenia rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu sa oznámenie rozhodnutia považuje za doručené adresátovi, ak zamestnanec ECB informoval a) príslušnú fyzickú osobu v prípade fyzickej osoby alebo b) zástupcu právnickej osoby poverenú prijatím rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu v prípade právnickej osoby. V takom prípade sa bezodkladne po takomto ústnom oznámení poskytne adresátovi písomná kópia rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu.

4.   V prípade oznámenia rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu poštou do vlastných rúk sa oznámenie rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu považuje za doručené adresátovi desiaty deň potom, ako bol list odovzdaný poštovému doručovateľovi, pokiaľ nie je z doručenky zrejmé, že list bol doručený v iný deň.

5.   V prípade oznámenia rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu expresnou doručovateľskou službou sa oznámenie rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu považuje za doručené adresátovi desiaty deň potom, ako bol list odovzdaný doručovateľskej službe, pokiaľ nie je z doručenky doručovateľskej služby zrejmé, že list bol doručený v iný deň.

6.   Na účely odsekov 4 a 5 musí byť rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu zaslané na adresu vhodnú na doručenie (platnú adresu). Platnou adresou je:

a)

v prípade postupu ECB vo veci dohľadu, ktoré sa začalo na žiadosť alebo podnet adresáta rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu, adresa uvedená adresátom na jeho žiadosti alebo podaní;

b)

v prípade dohliadaného subjektu posledná adresa jeho ústredia poskytnutá ECB dohliadaným subjektom;

c)

v prípade fyzickej osoby posledná adresa poskytnutá ECB a ak nie je ECB poskytnutá žiadna adresa a fyzická osoba je zamestnancom, manažérom alebo vlastníkom podielu v dohliadanom subjekte, adresa dohliadaného subjektu v súlade s písmenom b).

7.   Každá osoba, ktorá je účastníkom postupu ECB vo veci dohľadu, poskytne ECB na jej žiadosť platnú adresu.

8.   Ak je osoba usadená alebo má bydlisko v štáte, ktorý nie je členským štátom, ECB môže od účastníka požadovať, aby v primeranom čase určil osobu oprávnenú na preberanie zásielok, ktorá je rezidentom v členskom štáte alebo ktorá má prevádzkové priestory v členskom štáte. Ak na základe tejto žiadosti nie je určená žiadna osoba oprávnená na preberanie zásielok a až do času, keď takáto osoba určená bude, akákoľvek komunikácia prebieha v súlade s odsekmi 3 až 5 a 9 s použitím adresy účastníka, ktorá je ECB dostupná.

9.   Ak osoba, ktorá je adresátom rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu, poskytla ECB číslo faxu, ECB môže oznámiť rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu zaslaním kópie rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu telefaxom. Rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu sa považuje za oznámené adresátovi, ak ECB obdržala potvrdzujúcu správu o úspešnom doručení telefaxu.

10.   ECB môže určiť kritériá, na základe ktorých možno doručovať rozhodnutia ECB týkajúce sa dohľadu elektronickými alebo inými porovnateľnými prostriedkami komunikácie.

HLAVA 3

NAHLASOVANIE PORUŠOVANIA PREDPISOV

Článok 36

Nahlasovanie porušovania predpisov

Každá osoba môže v dobrej viere podať oznámenie priamo ECB, ak sa oprávnene domnieva, že toto oznámenie poukáže na porušovanie právnych predpisov uvedených v článku 4 ods. 3 nariadenia o JMD úverovými inštitúciami, finančnými holdingovými spoločnosťami, zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami alebo príslušnými orgánmi (vrátane samotnej ECB).

Článok 37

Primeraná ochrana pri nahlasovaní porušovania predpisov

1.   Ak osoba podá v dobrej viere oznámenie o údajnom porušovaní právnych predpisov uvedených v článku 4 ods. 3 nariadenia o JMD dohliadanými subjektmi alebo príslušnými orgánmi, s týmto oznámením sa zaobchádza ako s chráneným oznámením.

2.   Všetky osobné údaje týkajúce sa osoby, ktorá podala chránené oznámenie, ako aj osoby, ktorá je údajne zodpovedná za porušovanie predpisov, sú chránené v súlade s platným rámcom Únie o ochrane osobných údajov.

3.   ECB nesmie odhaliť totožnosť osoby, ktorá podala chránené oznámenie bez toho, aby vopred získala výslovný súhlas tejto osoby, pokiaľ sa takéto sprístupnenie nepožaduje súdnym príkazom v súvislosti s ďalšími vyšetrovaniami alebo následnými súdnymi konaniami.

Článok 38

Ďalší postup pri prešetrení oznámení

1.   ECB posúdi všetky oznámenia týkajúce sa významných dohliadaných subjektov. Posúdi oznámenia týkajúce sa menej významných dohliadaných subjektov v súvislosti s porušovaním nariadení a rozhodnutí ECB. V prípade, Keď príslušné vnútroštátne orgány príjmu tieto oznámenia týkajúcich sa menej významných dohliadaných subjektov, postúpia ich ECB bez uvedenia totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie, pokiaľ takáto osoba k tomu nedala svoj výslovný súhlas.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, ECB postúpi oznámenia týkajúce sa menej významného dohliadaného subjektu príslušnému PVO bez uvedenia totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie, pokiaľ takáto osoba k tomu nedala svoj výslovný súhlas.

3.   ECB si vymieňa informácie s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi: a) s cieľom posúdiť, či oznámenia boli zaslané tak ECB, ako aj dotknutému PVO a s cieľom koordinovať úsilie, a b) s cieľom poznať výsledok ďalšieho postupu pri prešetrení oznámenia postúpeného príslušným vnútroštátnym orgánom.

4.   ECB pri určení, ako posúdiť prijaté oznámenia a aké opatrenia sa majú prijať, využíva primerane voľnú úvahu.

5.   V prípade údajného porušovania predpisov dohliadanými subjektmi poskytne príslušný dohliadaný subjekt ECB akúkoľvek informáciu a dokumenty požadované s cieľom posúdiť prijaté oznámenie.

6.   V prípade údajného porušovania predpisov príslušnými orgánmi (inými ako ECB) požiada ECB dotknutý príslušný orgán o poskytnutie jeho vyjadrenia k oznámeným skutočnostiam.

7.   ECB vo svojej výročnej správe, ako je uvedené v článku 20 ods. 2 nariadenia o JMD, poskytne informácie o prijatých oznámeniach v stručnej a súhrnnej forme, aby nebolo možné identifikovať jednotlivé dohliadané subjekty alebo osoby.

ČASŤ IV

URČENIE POSTAVENIA DOHLIADANÉHO SUBJEKTU AKO VÝZNAMNÉHO ALEBO MENEJ VÝZNAMNÉHO

HLAVA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KLASIFIKÁCIE AKO VÝZNAMNÉHO ALEBO MENEJ VÝZNAMNÉHO

Článok 39

Klasifikácia dohliadaného subjektu na individuálnom základe ako významného

1.   Dohliadaný subjekt sa považuje za významný dohliadaný subjekt, ak tak určí ECB v rozhodnutí ECB, ktoré je určené príslušnému dohliadanému subjektu podľa článkov 43 až 49, pričom vysvetlí základné dôvody prijatia takéhoto rozhodnutia.

2.   Dohliadaný subjekt prestane byť klasifikovaný ako významný dohliadaný subjekt, ak tak určí ECB v rozhodnutí ECB, ktoré je určené dohliadanému subjektu, pričom vysvetlí základné dôvody prijatia takéhoto rozhodnutia, že subjekt je menej významný alebo už nie je dohliadaným subjektom.

3.   Dohliadaný subjekt môže byť klasifikovaný ako významný dohliadaný subjekt na základe čohokoľvek nasledujúceho:

a)

jeho veľkosti, ako je stanovené v súlade s článkami 50 až 55 a nasl. (ďalej len „kritérium veľkosti“);

b)

jeho dôležitosti pre hospodárstvo Únie alebo ktoréhokoľvek zúčastneného členského štátu, ako je stanovené v súlade s článkami 56 až 58 (ďalej len „kritérium hospodárskej dôležitosti“);

c)

jeho významu s ohľadom na cezhraničné činnosti, ako je stanovené v súlade s článkami 59 a 60 (ďalej len „kritérium cezhraničných činností“);

d)

žiadosti o priamu verejnú finančnú pomoc z Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) alebo prijatia takejto pomoci, ako je stanovené v súlade s článkami 61 až 64 (ďalej len „kritérium priamej verejnej finančnej pomoci“);

e)

skutočnosti, že dohliadaný subjekt je jednou z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte, ako je stanovené v súlade s článkami 65 a 66.

4.   Významné dohliadané subjekty sú priamo dohliadané ECB, pokiaľ osobitné okolnosti neodôvodňujú vykonanie dohľadu zo strany dotknutého PVO v súlade s hlavou 9 tejto časti.

5.   ECB priamo vykonáva dohľad aj nad menej významnými dohliadanými subjektmi alebo menej významnými dohliadanými skupinami na základe rozhodnutia ECB prijatého podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD s cieľom, aby ECB vykonávala priamo všetky príslušné právomoci uvedené v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD. Na účely JMD sa takéto menej významné dohliadané subjekty alebo menej významné dohliadané skupiny klasifikujú ako významné.

6.   Pred prijatím rozhodnutí ECB uvedených v tomto článku sa ECB poradí s dotknutými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Každé rozhodnutie ECB uvedené v tomto článku sa oznámi tiež dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom.

Článok 40

Klasifikácia dohliadaným subjektov, ktoré sú súčasťou skupiny, ako významné

1.   Ak je súčasťou dohliadanej skupiny jeden dohliadaný subjekt alebo viacero dohliadaných subjektov, kritéria na určenie významnosti sa stanovia na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov v súlade s ustanoveniami upravenými v časti IV hlavách 3 až 7.

2.   Každý z dohliadaných subjektov tvoriaci súčasť dohliadanej skupiny sa považuje za významný dohliadaný subjekt, ak nastane ktorákoľvek z nasledujúcich okolností:

a)

ak dohliadaná skupina spĺňa na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov kritérium veľkosti, kritérium hospodárskej dôležitosti alebo kritérium cezhraničných činností;

b)

ak jeden z dohliadaných subjektov tvoriacich súčasť dohliadanej skupiny spĺňa kritérium priamej verejnej finančnej pomoci;

c)

ak jeden z dohliadaných subjektov tvoriacich súčasť dohliadanej skupiny je jednou z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte.

3.   Ak sa dohliadaná skupina určí ako významná alebo ak sa určí, že už nie je významná, ECB prijme rozhodnutie ECB o jej klasifikácii ako významného dohliadaného subjektu alebo o tom, že už prestáva byť klasifikovaná ako významný dohliadaný subjekt, a stanoví dátum začiatku a dátum konca priameho dohľadu zo strany ECB nad každým dohliadaným subjektom tvoriacim súčasť dotknutej dohliadanej skupiny v súlade s kritériami a postupmi ustanovenými v článku 39.

Článok 41

Osobitné ustanovenia týkajúce sa pobočiek úverových inštitúcií usadených v nezúčastnených členských štátoch

1.   Všetky pobočky zriadené v tom istom zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte sa na účely tohto nariadenia považujú za jeden dohliadaný subjekt.

2.   S pobočkami zriadenými v rôznych zúčastnených členských štátoch úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte sa na účely tohto nariadenia zaobchádza individuálne ako so samostatnými dohliadanými subjektmi.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, pobočky úverovej inštitúcie usadenej v nezúčastnenom členskom štáte sa pri určení, či spĺňajú niektoré z kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD, posudzujú individuálne ako samostatné dohliadané subjekty a oddelene od dcérskych spoločností tej istej úverovej inštitúcie.

Článok 42

Osobitné ustanovenia týkajúce sa dcérskych spoločností úverových inštitúcií usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách

1.   Dcérske spoločnosti zriadené v jednom alebo vo viacerých zúčastnených členských štátoch úverovou inštitúciou, ktorá má svoje ústredie v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine, sa pri určení, či spĺňajú niektoré z kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD, posudzujú oddelene od pobočiek tejto úverovej inštitúcie.

2.   Pri určení, či je splnené niektoré z kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD, sa posudzujú samostatne tie dcérske spoločnosti, ktoré:

a)

sú usadené v zúčastnenom členskom štáte;

b)

patria do skupiny, ktorej materská spoločnosť má svoje ústredie v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine a

c)

nepatria do dohliadanej skupiny v rámci zúčastnených členských štátov.

HLAVA 2

POSTUP PRI KLASIFIKÁCII DOHLIADANÝCH SUBJEKTOV AKO VÝZNAMNÝCH DOHLIADANÝCH SUBJEKTOV

KAPITOLA 1

Klasifikácia dohliadaného subjektu ako významného

Článok 43

Preskúmanie postavenia dohliadaného subjektu

1.   Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, ECB najmenej raz ročne preskúmava, či významný dohliadaný subjekt alebo významná dohliadaná skupina aj naďalej spĺňajú kritériá ustanovené v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD.

2.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, každý PVO najmenej raz ročne preskúmava, či menej významný dohliadaný subjekt alebo menej významná dohliadaná skupina spĺňajú kritériá ustanovené v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD. V prípade menej významnej dohliadanej skupiny vykonáva toto preskúmanie dotknutý PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom je usadený materský podnik, určený na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov.

3.   ECB môže kedykoľvek po získaní relevantnej informácie, najmä v prípadoch uvedených v článku 52, preskúmať a) či dohliadaný subjekt spĺňa kritériá ustanovené v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD a b) či významný dohliadaný subjekt už nespĺňa niektoré z kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD.

4.   Ak PVO usúdi, že menej významný dohliadaný subjekt alebo menej významná dohliadaná skupina spĺňa niektoré z kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD, dotknutý PVO o tom bezodkladne informuje ECB.

5.   Na žiadosť ECB alebo PVO, ECB a dotknutý PVO spolupracujú pri určení, či niektoré z kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD nie je splnené v súvislosti s dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou.

6.   Ak ECB a) sa rozhodne prevziať priamy dohľad nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou alebo b) rozhodne, že priamy dohľad nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou sa končí, ECB a dotknutý PVO spolupracujú s cieľom zabezpečiť hladký prechod právomocí v oblasti dohľadu. Najmä sa musí vypracovať správa obsahujúca priebeh doterajšieho dohľadu a rizikový profil dohliadaného subjektu, a to dotknutým PVO, ak priamy dohľad nad dohliadaným subjektom preberá ECB a ECB, ak sa dotknutý PVO stáva príslušným pre dohľad nad dotknutým subjektom.

7.   ECB určí, či dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina sú významné s použitím kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD v poradí stanovenom v tomto článku, a to: a) veľkosť; b) dôležitosť pre hospodárstvo Únie alebo ktoréhokoľvek zúčastneného členského štátu; c) významnosť cezhraničných činností; d) žiadosť o verejnú finančnú pomoc priamo od ESM alebo prijatie takejto pomoci e) skutočnosť, že dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina sú jedným z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte.

Článok 44

Postup, ktorý sa uplatňuje pri určení významnosti dohliadaného subjektu

1.   Pri prijímaní rozhodnutí o klasifikácii dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny ako významných podľa tejto hlavy, a ak nie je stanovené inak, ECB uplatňuje procesné pravidlá uvedené v hlave 2 časť III tohto nariadenia.

2.   ECB v časovom rámci stanovenom v článku 45 písomne oznámi rozhodnutie ECB o klasifikácii dohliadaného subjektu ako významného alebo dohliadanej skupiny ako významnej každému dotknutému dohliadanému subjektu a toto rozhodnutie oznámi tiež dotknutému PVO. Pri dohliadaných subjektoch, ktoré sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny oznámi ECB rozhodnutie ECB dohliadanému subjektu na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov a zabezpečí, aby boli všetky dohliadané subjekty vo významnej dohliadanej skupine riadne informované.

3.   Zoznam uvedený v článku 49 ods. 2 slúži ako oznámenie pre dohliadané subjekty, ktoré nie sú upovedomené zo strany ECB podľa odseku 1, o ich klasifikácii ako menej významné.

4.   ECB poskytne pred prijatím rozhodnutia ECB podľa odseku 1 každému relevantnému dohliadanému subjektu možnosť písomne predložiť pripomienky.

5.   ECB navyše poskytne v súlade s článkom 39 ods. 6 dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom možnosť písomne predložiť výhrady a námietky, ktoré ECB náležite zváži.

6.   Dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina sa klasifikujú ako významný dohliadaný subjekt alebo ako významná dohliadaná skupina odo dňa oznámenia rozhodnutia ECB, ktorým sa určí, že sú významným dohliadaným subjektom alebo významnou dohliadanou skupinou.

KAPITOLA 2

Začiatok a koniec priameho dohľadu ECB

Článok 45

Začiatok priameho dohľadu ECB

1.   ECB v rozhodnutí ECB uvedie dátum, od ktorého preberá priamy dohľad nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou, ktorý bol klasifikovaný ako významný dohliadaný subjekt alebo významná dohliadaná skupina. Takýmto rozhodnutím ECB môže byť to isté rozhodnutie, ktoré je uvedené v článku 44 ods. 2 S výhradou odseku 2 ECB oznámi toto rozhodnutie ECB každému dotknutému dohliadanému subjektu aspoň mesiac pred dátumom, od ktorého prevezme priamy dohľad.

2.   Ak ECB preberá priamy dohľad nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou na základe žiadosti o priamu verejnú finančnú pomoc z ESM alebo na základe prijatia takejto pomoci, ECB oznámi rozhodnutie ECB uvedené v odseku 1 každému dotknutému dohliadanému subjektu v primeranom čase, a to aspoň týždeň pred dátumom, od ktorého prevezme priamy dohľad.

3.   ECB poskytne kópie rozhodnutí ECB uvedených v odseku 1 dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom.

4.   ECB prevezme priamy dohľad nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou najneskôr 12 mesiacov odo dňa, kedy ECB oznámi tomuto dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine rozhodnutie ECB podľa článku 44 ods. 2

5.   Na účely tohto článku oznámi ECB v prípade dohliadanej skupiny rozhodnutie ECB dohliadanému subjektu na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov a zabezpečí, aby boli všetky dohliadané subjekty v tejto skupine v príslušnej lehote riadne informované.

Článok 46

Koniec priameho dohľadu ECB

1.   Keď ECB určí, že priamy dohľad ECB nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou sa končí, ECB vydá rozhodnutie ECB každému dotknutému dohliadanému subjektu, v ktorom uvedie dátum a dôvody skončenia priameho dohľadu. ECB prijme takéto rozhodnutie najmenej mesiac pred dátumom, od ktorého sa priamy dohľad ECB skončí. ECB tiež poskytne kópiu tohto rozhodnutia ECB dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom. Článok 45 ods. 5 sa použije primerane.

2.   Pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1 poskytne ECB každému dotknutému dohliadanému subjektu možnosť predložiť písomne svoje pripomienky.

3.   Každé rozhodnutie ECB, ktoré uvádza dátum skončenia priameho dohľadu ECB nad dohliadaným subjektom, možno vydať spoločne s rozhodnutím klasifikujúcim takýto dohliadaný subjekt ako menej významný.

Článok 47

Dôvody pre ukončenie priameho dohľadu ECB

1.   V prípade významného dohliadaného subjektu, ktorý je takto klasifikovaný na základe svojej a) veľkosti; b) dôležitosti pre hospodárstvo Únie alebo ktoréhokoľvek zúčastneného členského štátu alebo c) významnosti cezhraničných činností, alebo preto, že je súčasťou dohliadanej skupiny, ktorá spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií, ECB prijme rozhodnutie ECB o ukončení jeho klasifikácie ako významného dohliadaného subjektu a priameho dohľadu nad ním, ak počas troch po sebe nasledujúcich rokov nie je žiadne z uvedených kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD splnené buď na individuálnom základe alebo zo strany dohliadanej skupiny, do ktorej dohliadaný subjekt patrí.

2.   V prípade dohliadaného subjektu, ktorý je klasifikovaný ako významný na základe toho, že o priamu verejnú finančnú pomoc z ESM a) požiadal sám; b) požiadala dohliadaná skupina, do ktorej dohliadaný subjekt patrí alebo c) požiadal ktorýkoľvek dohliadaný subjekt, ktorý patrí do uvedenej skupiny a ktorý nie je významný z iných dôvodov, ECB prijme rozhodnutie ECB o ukončení jeho klasifikácie ako významného dohliadaného subjektu a priameho dohľadu nad ním, ak bola priama verejná finančná pomoc zamietnutá, vrátená v plnej výške alebo ukončená. Takéto rozhodnutie môže byť v prípade vrátenia alebo ukončenia priamej verejnej finančnej pomoci prijaté najskôr po troch rokoch od úplného vrátenia alebo ukončenia priamej verejnej finančnej pomoci.

3.   V prípade dohliadaného subjektu, ktorý je klasifikovaný ako významný na základe toho, že je jednou z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte, ako je stanovené v článkoch 65 a 66, alebo že patrí do dohliadanej skupiny takejto úverovej inštitúcie, a ktorý nie je významný z iných dôvodov, ECB prijme rozhodnutie ECB o ukončení jeho klasifikácie ako významného dohliadaného subjektu a priameho dohľadu nad ním, ak počas troch po sebe nasledujúcich rokov dotknutý dohliadaný subjekt už nie je jednou z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte.

4.   V prípade dohliadaného subjektu, nad ktorým vykonáva ECB priamy dohľad na základe rozhodnutia ECB podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD a ktorý nie je významný z iných dôvodov, ECB prijme rozhodnutie ECB o ukončení priameho dohľadu ECB, ak priamy dohľad nie je po náležitom zvážení viac potrebný na zabezpečenie jednotného uplatňovania vysokej úrovne dohľadu.

Článok 48

Prebiehajúce postupy

1.   Ak sa má uskutočniť zmena príslušnosti medzi ECB a PVO, orgán, ktorý stráca príslušnosť (ďalej len „orgán strácajúci príslušnosť“) informuje orgán, ktorý má príslušnosť nadobudnúť (ďalej len „orgán nadobúdajúci príslušnosť“) o všetkých formálne začatých postupoch vo veci dohľadu, ktoré si vyžadujú rozhodnutie. Orgán strácajúci príslušnosť poskytne túto informáciu okamžite, ako sa dozvie o neodvratnosti zmeny príslušnosti. Orgán strácajúci príslušnosť aktualizuje túto informáciu priebežne a v princípe mesačne, keď je potrebné vykázať novú informáciu o postupoch vo veci dohľadu. Orgán nadobúdajúci príslušnosť môže v náležite odôvodnených prípadoch povoliť vykazovanie v dlhších intervaloch. Na účel článkov 48 a 49 sa postupom vo veci dohľadu rozumie postup ECB vo veci dohľadu alebo postup PVO vo veci dohľadu.

Pred zmenou príslušnosti poskytne orgán strácajúci príslušnosť súčinnosť orgánu nadobúdajúcemu príslušnosť bezodkladne po formálnom začatí každého postupu vo veci dohľadu, ktoré si vyžaduje rozhodnutie.

2.   Ak dochádza k zmene príslušnosti, orgán strácajúci príslušnosť vyvinie všetko úsilie na ukončenie všetkých prebiehajúcich postupov vo veci dohľadu, ktoré si vyžadujú rozhodnutie pred dátumom, ku ktorému má dôjsť k zmene v príslušnosti pri výkone dohľadu.

3.   Ak formálne začatý postup vo veci dohľadu, ktorý si vyžaduje rozhodnutie, nemožno ukončiť pred dátumom, ku ktorému má dôjsť k zmene príslušnosti pri výkone dohľadu, orgán strácajúci príslušnosť zostane naďalej príslušným na dokončenie takéhoto prebiehajúceho postupu vo veci dohľadu. Na tento účel si orgán strácajúci príslušnosť tiež ponechá všetky príslušné právomoci až do skončenia prebiehajúceho postupu vo veci dohľadu. Orgán strácajúci príslušnosť dokončí dotknutý prebiehajúci postup vo veci dohľadu v súlade s právom uplatniteľným podľa jeho zachovaných právomocí. Orgán strácajúci príslušnosť informuje orgán nadobúdajúci príslušnosť pred prijatím každého rozhodnutia v postupe vo veci dohľadu, ktorý prebiehal pred zmenou príslušnosti. Orgánu nadobúdajúcemu právomoc poskytne kópiu rozhodnutia a všetky príslušné dokumenty vzťahujúce sa na toto rozhodnutie.

4.   Odhliadnuc od odseku 3 môže ECB do mesiaca po prijatí informácie potrebnej na dokončenie jej posúdenia príslušného formálne začatého postupu vo veci dohľadu a po porade s dotknutým PVO rozhodnúť, že prevezme dotknutý postup vo veci dohľadu. Ak sa podľa vnútroštátneho práva vyžaduje rozhodnutie ECB pred skončením lehoty na posúdenie uvedenej v predchádzajúcej vete, PVO poskytne ECB potrebné informácie a uvedie najmä časový rámec, v rámci ktorého je ECB povinná rozhodnúť, či mieni prevziať postup. Ak ECB prevezme postup vo veci dohľadu, oznámi svoje rozhodnutie prevziať dotknutý postup vo veci dohľadu dotknutému PVO a účastníkom. ECB vo svojom rozhodnutí ECB uvedie dôsledky prevzatia takéhoto postupu vo veci dohľadu.

5.   ECB a dotknutý PVO spolupracujú v súvislosti s ukončením každého prebiehajúceho postupu a môžu si na tento účel vymieňať všetky relevantné informácie.

6.   Tento článok sa neuplatňuje na spoločný postup.

KAPITOLA 3

Zoznam dohliadaných subjektov

Článok 49

Uverejnenie

1.   ECB zverejní zoznam obsahujúci názov každého dohliadaného subjektu a každej dohliadanej skupiny, nad ktorými vykonáva priamy dohľad ECB, v ktorom, ak to prichádza do úvahy, uvedie do ktorej dohliadanej skupiny dohliadaný subjekt patrí, a uvedie špecifický právny základ pre takýto priamy dohľad. Zoznam v prípade klasifikácie ako významného subjektu na základe kritéria veľkosti zahŕňa celkovú hodnotu aktív dohliadaného subjektu alebo celkovú hodnotu aktív dohliadanej skupiny. ECB zverejní tiež názov dohliadaných subjektov, ktoré aj napriek tomu, že spĺňajú niektoré z kritérií uvedených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD a z tohto dôvodu by boli klasifikované ako významné, sa považujú za menej významné zo strany ECB z dôvodov osobitných okolností v súlade s časťou IV hlavou 9 a tak nad nimi ECB nevykonáva priamy dohľad.

2.   ECB zverejní zoznam obsahujúci zoznam každého dohliadaného subjektu, nad ktorým vykonáva dohľad PVO a názov dotknutého PVO.

3.   Zoznam uvedený v odsekoch 1 a 2 sa zverejní elektronicky a je dostupný na webovom sídle ECB.

4.   Zoznam uvedený v odsekoch 1 a 2 sa pravidelne aktualizuje.

HLAVA 3

URČENIE VÝZNAMNOSTI NA ZÁKLADE VEĽKOSTI

Článok 50

Určenie významnosti na základe veľkosti

1.   Skutočnosť, či sú dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina významnými na základe veľkosti sa určí s ohľadom na celkovú hodnotu ich aktív.

2.   Dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina sa určia ako významné, ak celková hodnota ich aktív prekračuje 30 miliárd EUR (ďalej len „veľkostný prah“).

Článok 51

Základ pre určenie, či je dohliadaný subjekt významným na základe kritéria veľkosti

1.   Ak je dohliadaný subjekt súčasťou dohliadanej skupiny, celková hodnota jeho aktív sa určí na základe koncoročného prudenciálneho konsolidovaného výkazu pre dohliadané skupiny v súlade s platným právom.

2.   Ak celkové aktíva nemožno určiť na základe údajov uvedených v odseku 1, celková hodnota aktív sa určí na základe najnovšej auditovanej konsolidovanej ročnej závierky vypracovanej v súlade s Medzinárodnými normami pre finančné výkazníctvo (IFRS), ktoré sa uplatňujú v rámci Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (12) a ak táto ročná závierka nie je k dispozícii, na základe konsolidovanej ročnej závierky vypracovanej v súlade s platnými vnútroštátnymi účtovnými predpismi.

3.   Ak dohliadaný subjekt nie je súčasťou dohliadanej skupiny, celková hodnota aktív sa určí na základe koncoročného prudenciálneho individuálneho výkazu v súlade s platným právom.

4.   Ak celkové aktíva nemožno určiť s použitím údajov uvedených v odseku 3, celková hodnota aktív sa určí na základe najnovšej auditovanej ročnej závierky vypracovanej v súlade s IFRS, ktoré sa uplatňujú v rámci Únie v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002, a ak táto ročná závierka nie je k dispozícii na základe ročnej závierky vypracovanej v súlade s platnými vnútroštátnymi účtovnými predpismi.

5.   Ak je dohliadaný subjekt pobočkou úverovej inštitúcie, ktorá je usadená v nezúčastnenom členskom štáte, celková hodnota jeho aktív sa stanoví na základe štatistických údajov vykazovaných na základe nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) (13).

Článok 52

Základ pre určenie významnosti na základe kritéria veľkosti za špecifických alebo výnimočných okolností

1.   Ak sa v súvislosti s menej významným dohliadaným subjektom vyskytne výnimočná podstatná zmena okolností, ktoré sú relevantné pre určenie významnosti na základe kritéria veľkosti, dotknutý PVO preskúma, či je veľkostný prah aj naďalej dodržaný.

Ak takáto zmena nastane v súvislosti s významným dohliadaným subjektom, ECB preskúma, či je veľkostný prah aj naďalej dodržaný.

Výnimočné podstatné zmeny okolností, ktoré sú relevantné pre určenie významnosti na základe kritéria veľkosti, zahŕňajú čokoľvek z nasledovného: a) zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých úverových inštitúcií; b) predaj alebo prevod kľúčovej obchodnej divízie; c) prevod podielov v úverovej inštitúcii, v dôsledku ktorého úverová inštitúcia už nepatrí do dohliadanej skupiny, do ktorej patrila pred predajom; d) konečné rozhodnutie vykonať nariadenú likvidáciu dohliadaného subjektu (alebo skupiny); e) iné podobné situácie.

2.   Menej významný dohliadaný subjekt a v prípade menej významnej dohliadanej skupiny menej významný dohliadaný subjekt na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov informuje dotknutý PVO o akejkoľvek zmene uvedenej v odseku 1.

Významný dohliadaný subjekt a v prípade významnej dohliadanej skupiny významný dohliadaný subjekt na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov informuje ECB o akejkoľvek zmene uvedenej v odseku 1.

3.   Odhliadnuc od pravidla troch rokov ustanoveného v článku 47 ods. 1 až 3 a v prípade výnimočných okolností vrátane tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, ECB po porade s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi rozhodne, či sú dotknuté dohliadané subjekty významné alebo menej významné a o dátume, od ktorého bude dohľad vykonávať ECB alebo príslušné vnútroštátne orgány.

Článok 53

Skupina konsolidovaných podnikov

1.   Na účely určenia významnosti na základe kritéria veľkosti pozostáva dohliadaná skupina konsolidovaných podnikov z podnikov, ktoré musia byť konsolidované na prudenciálne účely v súlade s právom Únie.

2.   Na účely určenia významnosti na základe kritéria veľkosti zahŕňa dohliadaná skupina konsolidovaných podnikov dcérske podniky a pobočky v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách.

Článok 54

Metóda konsolidácie

Metódou konsolidácie sa rozumie metóda konsolidácie, ktorá sa uplatňuje v súlade s právom Únie na prudenciálne účely.

Článok 55

Metóda výpočtu celkových aktív

Na účely určenia významnosti úverovej inštitúcie na základe kritéria veľkosti sa „celková hodnota aktív“ odvodzuje z položky „celkové aktíva“ v súvahe vypracovanej v súlade s právom Únie na prudenciálne účely.

HLAVA 4

URČENIE VÝZNAMNOSTI NA ZÁKLADE DÔLEŽITOSTI PRE HOSPODÁRSTVO ÚNIE ALEBO KTORÉHOKOĽVEK ZÚČASTNENÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

Článok 56

Prah vnútroštátnej hospodárskej dôležitosti

Dohliadaný subjekt usadený v zúčastnenom členskom štáte alebo dohliadaná skupina, ktorej materský podnik je usadený v zúčastnenom členskom štáte, sa klasifikujú ako významné na základe dôležitosti pre hospodárstvo príslušného zúčastneného členského štátu, ak:

Formula
(prah vnútroštátnej hospodárskej dôležitosti)

a

A ≥ EUR 5 miliárd

kde

A

:

je celková hodnota aktív určená v súlade s článkami 51 až 55 za daný kalendárny rok, a

B

:

je hrubý domáci produkt v trhových cenách, ako je vymedzený v bode 8.89 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 (14) (ESA 2010) a zverejnený Eurostatom v danom kalendárnom roku.

Článok 57

Kritériá pre určenie významnosti na základe dôležitosti pre hospodárstvo Únie alebo ktoréhokoľvek zúčastneného členského štátu

1.   ECB zohľadňuje nasledujúce kritéria, najmä pri posúdení, či dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina sú dôležité pre hospodárstvo Únie alebo zúčastneného členského štátu z iných dôvodov, ako sú tie, ktoré sú ustanovené v článku 56:

a)

význam dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny pre špecifické hospodárske odvetvia v Únii alebo v zúčastnenom členskom štáte;

b)

prepojenosť dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny na hospodárstvo Únie alebo zúčastneného členského štátu;

c)

zameniteľnosť dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny tak z pohľadu účastníka trhu, ako aj poskytovateľa klientskych služieb;

d)

komplexnosť dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny z hľadiska podnikania, štruktúry a fungovania.

2.   Článok 52 ods. 3 sa uplatňuje primerane.

Článok 58

Určenie významnosti na základe dôležitosti pre hospodárstvo ktoréhokoľvek zúčastneného členského štátu na žiadosť PVO

1.   PVO môže oznámiť ECB, že považuje dohliadaný subjekt za významný z hľadiska domáceho hospodárstva.

2.   ECB posúdi oznámenie PVO na základe kritérií ustanovených v článku 57 ods. 1

3.   Článok 57 sa uplatňuje primerane.

HLAVA 5

URČENIE VÝZNAMNOSTI NA ZÁKLADE VÝZNAMNOSTI CEZHRANIČNÝCH ČINNOSTÍ

Článok 59

Kritériá pre určenie významnosti na základe významnosti cezhraničných činností dohliadanej skupiny

1.   Dohliadanú skupinu môže ECB považovať za významnú na základe jej cezhraničných činností len vtedy, ak materský podnik dohliadanej skupiny zriadil dcérske podniky, ktoré sú úverovými inštitúciami vo viac ako jednom inom zúčastnenom členskom štáte.

2.   Dohliadanú skupinu môže ECB považovať za významnú na základe jej cezhraničných činností len vtedy, ak je celková hodnota jej aktív vyššia ako 5 miliárd EUR a:

a)

pomer jej cezhraničných aktív k jej celkovým aktívam je vyšší ako 20 %, alebo

b)

pomer jej cezhraničných pasív k jej celkovým pasívam je vyšší ako 20 %.

3.   Článok 52 ods. 3 sa uplatňuje primerane.

Článok 60

Cezhraničné aktíva a pasíva

1.   „Cezhraničnými aktívami“ sa v súvislosti s dohliadanou skupinou rozumie časť celkových aktív, vo vzťahu ku ktorým je protistranou úverová inštitúcia alebo iná právnická alebo fyzická osoba umiestnená v zúčastnenom členskom štáte inom ako je členský štát, v ktorom má materská spoločnosť dotknutej dohliadanej skupiny svoje ústredie.

2.   „Cezhraničnými pasívami“ sa v súvislosti s dohliadanou skupinou rozumie časť celkových pasív, vo vzťahu ku ktorým je protistranou úverová inštitúcia alebo iná právnická alebo fyzická osoba umiestnená v zúčastnenom členskom štáte inom ako je členský štát, v ktorom má materská spoločnosť dotknutej dohliadanej skupiny svoje ústredie.

HLAVA 6

URČENIE VÝZNAMNOSTI NA ZÁKLADE ŽIADOSTI O VEREJNÚ FINANČNÚ POMOC Z ESM ALEBO NA ZÁKLADE PRIJATIA TAKEJTO POMOCI

Článok 61

Žiadosť o priamu verejnú finančnú pomoc z ESM alebo prijatie takejto pomoci

1.   Za žiadosť o priamu verejnú finančnú pomoc sa považuje, keď je členom ESM podaná žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci zo strany ESM tomuto subjektu v súlade s rozhodnutím prijatým Radou guvernérov ESM podľa článku 19 zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu, v súvislosti s priamou rekapitalizáciou úverovej inštitúcie a s nástrojmi prijatými podľa uvedeného rozhodnutia.

2.   Za prijatie priamej verejnej finančnej pomoci úverovou inštitúciou sa považuje, keď úverová inštitúcia prijme finančnú pomoc podľa rozhodnutia a nástrojov uvedených v odseku 1.

Článok 62

Povinnosť príslušných vnútroštátnych orgánov informovať ECB o možnej žiadosti o verejnú finančnú pomoc alebo o možnom prijatí takejto pomoci menej významným dohliadaným subjektom

1.   Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť informovať ECB o zhoršení finančnej situácie menej významného dohliadaného subjektu, ktorá je ustanovená v článku 96, PVO informuje ECB o možnej potrebe poskytnutia verejnej finančnej pomoci pre menej významný dohliadaný subjekt na vnútroštátnej úrovni nepriamo z ESM a/alebo zo strany ESM ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.

2.   PVO predloží svoje hodnotenie finančnej situácie menej významného dohliadaného subjektu na posúdenie ECB predtým, ako ho predloží ESM, okrem naliehavých náležite odôvodnených prípadov.

Článok 63

Začiatok a koniec priameho dohľadu

1.   Dohliadaný subjekt, vo vzťahu ku ktorému sa požaduje poskytnutie priamej verejnej finančnej pomoci z ESM alebo ktorý prijal priamu verejnú finančnú pomoc z ESM, sa klasifikuje ako významný dohliadaný subjekt odo dňa, kedy sa v jeho mene požiadalo o priamu verejnú finančnú pomoc.

2.   Dátum, ku ktorému ECB prevezme priamy dohľad, sa uvedie v rozhodnutí ECB v súlade s hlavou 2.

3.   Článok 52 ods. 3 sa uplatňuje primerane.

Článok 64

Rozsah pôsobnosti

Ak sa požaduje priama verejná finančná pomoc vo vzťahu k dohliadanému subjektu, ktorý je súčasťou dohliadanej skupiny, všetky dohliadané subjekty, ktoré tvoria súčasť tejto dohliadanej skupiny, sa klasifikujú ako významné.

HLAVA 7

URČENIE VÝZNAMNOSTI NA ZÁKLADE TOHO, ŽE DOHLIADANÝ SUBJEKT JE JEDNOU Z TROCH NAJVÝZNAMNEJŠÍCH ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ V ZÚČASTNENOM ČLENSKOM ŠTÁTE

Článok 65

Kritériá na určenie troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte

1.   Úverová inštitúcia alebo dohliadaný subjekt sa klasifikuje ako významný, ak je jednou z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií alebo dohliadaných skupín v zúčastnenom členskom štáte.

2.   Na účely identifikácie troch najvýznamnejších úverových inštitúcií alebo dohliadaných skupín v zúčastnenom členskom štáte, ECB a príslušný PVO prihliada na veľkosť dohliadaného subjektu a prípadne aj dohliadanej skupiny, ako je určené v súlade s článkami 50 až 55.

Článok 66

Revízny proces

1.   ECB každoročne k 1. októbru ustanoví vo vzťahu ku každému zúčastnenému členskému štátu, či tri úverové inštitúcie alebo dohliadané skupiny, ktoré majú materskú spoločnosť usadenú v takomto zúčastnenom členskom štáte, majú byť klasifikované ako významné dohliadané subjekty.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány informujú ECB na základe jej žiadosti do 1. októbra príslušného kalendárneho roka o troch najvýznamnejších úverových inštitúciách alebo dohliadaných skupinách usadených v ich príslušných zúčastnených členských štátoch. Tri najvýznamnejšie úverové inštitúcie alebo dohliadané skupiny určia príslušné vnútroštátne orgány na základe kritérií ustanovených v článkoch 50 až 55.

3.   Príslušný PVO poskytne ECB vo vzťahu ku každej z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií alebo dohliadaných skupín v zúčastnených členských štátoch správu obsahujúcu priebeh doterajšieho dohľadu a rizikový profil dohliadaného subjektu, pokiaľ úverová inštitúcia alebo dohliadaná skupina už nie je klasifikovaná ako významná.

Po prijatí informácie uvedenej v odseku 2 vykoná ECB svoje vlastné posúdenie. ECB môže na tento účel požiadať príslušný PVO, aby jej poskytol akúkoľvek relevantnú informáciu.

4.   Ak k 1. októbru daného roka nie sú jedna alebo viacero z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií alebo dohliadaných skupín v zúčastnenom členskom štáte klasifikované ako významné dohliadané subjekty, ECB prijme rozhodnutie v súlade s hlavou 2 vo vzťahu ku ktorejkoľvek z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií alebo dohliadaných skupín, ktoré nie sú klasifikované ako významné.

5.   Článok 52 ods. 3 sa uplatňuje primerane.

HLAVA 8

ROZHODNUTIE ECB O PRIAMOM DOHĽADE NAD MENEJ VÝZNAMNÝMI DOHLIADANÝMI SUBJEKTMI PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 5 PÍSM. B) NARIADENIA O JMD

Článok 67

Kritériá pre rozhodnutie ECB podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD

1.   ECB môže podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD kedykoľvek rozhodnúť formou rozhodnutia ECB o výkone priameho dohľadu nad menej významným dohliadaným subjektom alebo menej významnou dohliadanou skupinou, ak je to potrebné pre jednotné uplatňovanie vysokej úrovne dohľadu.

2.   Pred prijatím rozhodnutia ECB uvedeného v odseku 1 prihliadne ECB okrem iného na ktorúkoľvek z nasledujúcich skutočností:

a)

či menej významný dohliadaný subjekt alebo menej významná dohliadaná skupina je blízko k splneniu jedného z kritérií uvedených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD;

b)

vzájomná prepojenosť menej významného dohliadaného subjektu alebo menej významnej dohliadanej skupiny s inými úverovými inštitúciami;

c)

či dotknutý menej významný dohliadaný subjekt je dcérskou spoločnosťou dohliadaného subjektu, ktorý má svoje ústredie v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine a zriadil jeden alebo viacero dcérskych spoločností, ktoré sú tiež úverovými inštitúciami, alebo jednu alebo viacero pobočiek v zúčastnených členských štátoch, z ktorých jedna alebo viacero z nich sú významné;

d)

že PVO nedodržal pokyny ECB;

e)

že PVO nedodržal akty uvedené v článku 4 ods. 3 prvom pododseku nariadenia o JMD;

f)

že menej významný dohliadaný subjekt požiadal o finančnú pomoc z EFSF alebo ESM, alebo takúto pomoc nepriamo prijal.

Článok 68

Postup pri príprave rozhodnutia ECB podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD na žiadosť PVO

1.   ECB na žiadosť PVO posúdi, či nie je potrebné vykonávať priamy dohľad v súlade s nariadením o JMD vo vzťahu k menej významnému dohliadanému subjektu alebo menej významnej dohliadanej skupine s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie vysokej úrovne dohľadu.

2.   V žiadosti PVO a) uvedie menej významné dohliadané subjekty alebo menej významné dohliadané skupiny, vo vzťahu ku ktorým PVO zastáva názor, že by ECB mala prevziať priamy dohľad a b) uvedie, prečo je dohľad nad menej významným dohliadaným subjektom alebo menej významnou dohliadanou skupinou zo strany ECB potrebný na zabezpečenie jednotného uplatňovania vysokej úrovne dohľadu.

3.   K žiadosti PVO sa pripojí správa obsahujúca priebeh doterajšieho dohľadu a rizikový profil príslušného menej významného dohliadaného subjektu alebo menej významnej dohliadanej skupiny.

4.   Ak ECB nesúhlasí so žiadosťou PVO, poradí sa s dotknutým PVO pred prijatím konečného posúdenia, či dohľad ECB nad menej významným dohliadaným subjektom alebo menej významnou dohliadanou skupinou je potrebný na zabezpečenie jednotného uplatňovania vysokej úrovne dohľadu.

5.   Ak ECB rozhodne, že priamy dohľad ECB nad menej významným dohliadaným subjektom alebo menej významnou dohliadanou skupinou je potrebný na zabezpečenie jednotného uplatňovania vysokej úrovne dohľadu, prijme rozhodnutie ECB v súlade s hlavou 2.

Článok 69

Postup pri príprave rozhodnutí ECB podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD z podnetu ECB

1.   ECB môže požiadať PVO, aby jej poskytol správu obsahujúca priebeh doterajšieho dohľadu a rizikový profil príslušného menej významného dohliadaného subjektu alebo menej významnej dohliadanej skupiny. ECB určí termín, dokedy jej má byť takáto správa predložená.

2.   ECB sa poradí s PVO predtým, ako prijme svoje konečné posúdenie, či dohľad ECB nad menej významným dohliadaným subjektom alebo menej významnou dohliadanou skupinou je potrebný na zabezpečenie jednotného uplatňovania vysokej úrovne dohľadu.

3.   Ak ECB dôjde k záveru, že priamy dohľad ECB nad menej významným dohliadaným subjektom alebo menej významnou dohliadanou skupinou je potrebný na zabezpečenie jednotného uplatňovania vysokej úrovne dohľadu, prijme rozhodnutie ECB v súlade s hlavou 2.

HLAVA 9

OSOBITNÉ OKOLNOSTI, KTORÉ MÔŽU ODÔVODŇOVAŤ KLASIFIKÁCIU DOHLIADANÉHO SUBJEKTU AKO MENEJ VÝZNAMNÉHO, HOCI SÚ SPLNENÉ KRITÉRIÁ PRE JEHO KLASIFIKÁCIU AKO VÝZNAMNÉHO

Článok 70

Osobitné okolnosti vedúce ku klasifikácii významného dohliadaného subjektu ako menej významného

1.   Osobitné okolnosti, ako je uvedené v článku 6 ods. 4 druhom a piatom pododseku nariadenia o JMD (ďalej len „osobitné okolnosti“) nastanú, ak sa vyskytnú osobitné a faktické okolnosti, v dôsledku ktorých sa klasifikácia dohliadaného subjektu ako významného stane nevyhovujúcou s prihliadnutím na ciele a zásady nariadenia o JMD a najmä na potrebu zabezpečiť jednotné uplatňovanie vysokej úrovne dohľadu.

2.   Pojem „osobitné okolnosti“ sa vykladá zužujúco.

Článok 71

Posúdenie existencie osobitných okolností

1.   To, či existujú osobitné okolnosti, ktoré by odôvodňovali, že za iných okolností významný dohliadaný subjekt sa považuje za menej významný dohliadaný subjekt, sa určí v každom jednotlivom prípade a osobitne vo vzťahu k dotknutému dohliadanému subjektu alebo dotknutej dohliadanej skupine, ale nie vo vzťahu ku kategóriám dohliadaných subjektov.

2.   Článok 40 sa uplatňuje primerane.

3.   Články 44 až 46 a články 48 a 49 sa uplatňujú primerane. ECB uvedie vo svojom rozhodnutí ECB dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že existujú osobitné okolnosti.

Článok 72

Preskúmanie

1.   ECB s pomocou dotknutých príslušných vnútroštátnych orgánov preskúmava aspoň raz ročne, či aj naďalej existujú osobitné okolnosti vo vzťahu k dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine, ktoré sú klasifikované ako menej významné z dôvodu osobitných okolností.

2.   Dotknutý dohliadaný subjekt poskytne všetky informácie a dokumenty požadované ECB s cieľom vykonať preskúmanie, ako je uvedené v odseku 1.

3.   Ak sa ECB domnieva, že osobitné okolnosti už neexistujú, prijme rozhodnutie ECB určené dotknutému dohliadanému subjektu, ktorým určí, že subjekt je klasifikovaný ako významný a že už neexistujú osobitné okolnosti.

4.   Časť IV hlava 2 sa uplatňuje primerane.

ČASŤ V

SPOLOČNÉ POSTUPY

HLAVA 1

SPOLUPRÁCA V SÚVISLOSTI SO ŽIADOSŤOU O POVOLENIE NA ZAČATIE ČINNOSTI ÚVEROVEJ INŠTITÚCIE

Článok 73

Oznámenie žiadosti o povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie ECB

1.   PVO, ktorému je podaná žiadosť o povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie, ktorá má byť usadená v zúčastnenom členskom štáte, oznámi ECB prijatie takejto žiadosti do 15 pracovných dní.

2.   PVO informuje ECB tiež o lehote, v rámci ktorej musí byť rozhodnutie o žiadosti prijaté a oznámené žiadateľovi v súlade s príslušným vnútroštátnym právom.

3.   Ak žiadosť nie je úplná, PVO z vlastného podnetu alebo na žiadosť ECB požiada žiadateľa o poskytnutie požadovanej dodatočnej informácie. PVO zašle každú takúto dodatočnú informáciu, ktorú prijme, ECB do 15 pracovných dní od jej prijatia.

Článok 74

Posúdenie žiadostí zo strany PVO

PVO, ktorému je žiadosť predložená, posúdi, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky pre povolenie, ktoré sú ustanovené v príslušnom vnútroštátnom práve členského štátu PVO.

Článok 75

Rozhodnutie PVO o zamietnutí žiadosti

Príslušné vnútroštátne orgány zamietnu žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky na povolenie ustanovené v príslušnom vnútroštátnom práve a zašlú kópiu o svojom rozhodnutí ECB.

Článok 76

Návrhy rozhodnutí PVO o povolení na začatie činnosti úverovej inštitúcie

1.   Ak sa PVO domnieva, že žiadosť spĺňa všetky podmienky na vydanie povolenia, ktoré sú ustanovené v príslušnom vnútroštátnom práve, vypracuje návrh rozhodnutia, v ktorom navrhne, aby ECB vydala žiadateľovi povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie (ďalej len „návrh rozhodnutia o povolení“).

2.   PVO zabezpečí, že návrh rozhodnutia o povolení sa oznámi ECB a žiadateľovi najmenej 20 pracovných dní pred skončením maximálnej doby posudzovania stanovenej príslušným vnútroštátnym právom.

3.   PVO môže navrhnúť, aby boli k návrhu rozhodnutia o povolené pripojené odporúčania, podmienky a/alebo obmedzenia v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie. V takých prípadoch bude PVO zodpovedné za posúdenie súladu s týmito podmienkami a/alebo obmedzeniami.

Článok 77

Posúdenie žiadostí zo strany ECB a vypočutie žiadateľov

1.   ECB posúdi žiadosť na základe podmienok pre vydanie povolenia ustanovené v príslušnom práve Únie. Ak podľa jej názoru nie sú tieto podmienky splnené, ECB poskytne žiadateľovi možnosť vyjadriť písomné námietky k skutočnostiam a výhradám relevantným pre posúdenie, a to v súlade s článkom 31.

2.   Ak sa uskutočnenie rokovania považuje za potrebné a vo všetkých ostatných náležite odôvodnených prípadoch môže ECB predĺžiť maximálnu lehotu na rozhodnutie o žiadosti v súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia o JMD. Predĺženie sa oznámi žiadateľovi v súlade s článkom 35 tohto nariadenia.

Článok 78

Rozhodnutia ECB o žiadostiach

1.   ECB prijme rozhodnutie o návrhu rozhodnutia o povolení, ktoré prijme od PVO, do 10 pracovných dní, pokiaľ nebolo prijaté rozhodnutie o predĺžená maximálnej lehoty v súlade s článkom 77 ods. 2 Môže podporiť návrh rozhodnutia o povolení a tým súhlasiť s povolením alebo namietať návrh rozhodnutia o povolení.

2.   ECB založí svoje rozhodnutie na vlastnom posúdení žiadosti, návrhu rozhodnutia o povolení a akýchkoľvek námietkach uplatnených žiadateľom podľa článku 77.

3.   Ak ECB neprijme rozhodnutie v lehote uvedenej v odseku 1, považuje sa návrh rozhodnutia o povolení vypracovaný PVO za prijatý.

4.   ECB prijme rozhodnutie, ktorým udelí povolenie, ak žiadateľ spĺňa všetky podmienky pre povolenie v súlade s príslušným právom Únie a vnútroštátnym právom členského štátu, v ktorom je žiadateľ usadený.

5.   Rozhodnutie o vydaní povolenia obsahuje činnosti žiadateľa ako úverovej inštitúcie v zmysle príslušného vnútroštátneho práva bez dopadu na akékoľvek dodatočné požiadavky na povolenie podľa príslušného vnútroštátneho práva vo vzťahu k činnostiam iným podnikanie v oblasti prijímania vkladov alebo iných návratných zdrojov od verejnosti a poskytovanie úverov na svoj vlastný účet.

Článok 79

Postup pri zániku platnosti povolenia

Platnosť povolenia zaniká v prípadoch uvedených v článku 18 písm. a) smernice 2013/36/EÚ, ak tak ustanovuje príslušné vnútroštátne právo. Príslušné vnútroštátne orgány informujú ECB o jednotlivých prípadoch zániku povolenia. ECB následne, a po upovedomení dotknutého PVO a dotknutého dohliadaného subjektu, uverejní zánik povolenia v súlade s príslušným vnútroštátnym právom.

HLAVA 2

SPOLUPRÁCA V SÚVISLOSTI S ODŇATÍM POVOLENIA

Článok 80

Návrh PVO na odňatie povolenia

1.   Ak sa dotknutý PVO domnieva, že povolenie úverovej inštitúcie by sa malo odňať vcelku alebo čiastočne v súlade s príslušným právom Únie alebo vnútroštátnym právom vrátane odňatia na žiadosť úverovej inštitúcie, predloží ECB návrh rozhodnutia, v ktorom navrhne odňatie povolenia (ďalej len „návrh rozhodnutia o odňatí“), spolu s akoukoľvek relevantnou podpornou dokumentáciou.

2.   PVO koordinuje svoju činnosť s vnútroštátnym orgánom príslušným pre riešenie krízových situácií úverových inštitúcií (ďalej len „vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií“) v súvislosti s ktorýmkoľvek návrhom rozhodnutia o odňatí, ktoré je relevantné pre vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií.

Článok 81

Posúdenie návrhu rozhodnutia o odňatí zo strany ECB

1.   ECB bezodkladne posúdi návrh rozhodnutia o odňatí. Prihliadne najmä na dôvody naliehavosti uvedené PVO.

2.   Právo byť vypočutý, ako je ustanovené v článku 31, sa uplatňuje.

Článok 82

Posúdenie z podnetu ECB a konzultácia s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

1.   Ak sa ECB stanú známe okolnosti, ktoré si môžu vyžadovať odňatie povolenia, posúdi z vlastného podnetu, či by povolenie malo byť odňaté v súlade s príslušným právom Únie.

2.   ECB sa môže kedykoľvek poradiť s dotknutým PVO. Ak ECB mieni odňať povolenie, poradí sa s PVO členského štátu, v ktorom je úverová inštitúcia usadená, aspoň 25 pracovných dní pred dátumom, ku ktorému zamýšľa vydať svoje rozhodnutie. V náležite odôvodnených naliehavých prípadoch sa môže lehota na konzultáciu skrátiť na päť pracovných dní.

3.   Ak ECB mieni odňať povolenie, informuje dotknutý PVO o akýchkoľvek námietkach uplatnených úverovou inštitúciou. Uplatňuje sa právo úverovej inštitúcie byť vypočutou, ako je ustanovené v článku 31.

4.   ECB koordinuje svoju činnosť s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií v súvislosti s návrhom na odňatie povolenia v súlade s článkom 14 ods. 5 nariadenia o JMD. ECB informuje PVO ihneď po nadviazaní kontaktu s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií.

Článok 83

Rozhodnutie ECB o odňatí povolenia

1.   ECB bezodkladne vydá rozhodnutie o odňatí povolenia. Môže pritom prijať alebo zamietnuť príslušný návrh rozhodnutia o odňatí.

2.   Pri prijímaní rozhodnutia prihliadne ECB na všetky nasledujúce skutočnosti: a) vlastné posúdenie okolností odôvodňujúcich odňatie, b) návrh rozhodnutia PVO o odňatí, ak je to možné, c) konzultáciu s dotknutým PVO a ak PVO nie je vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií aj konzultáciu s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií (ďalej spoločne s PVO len „vnútroštátne orgány“), d) akékoľvek námietky uplatnené úverovou inštitúciou podľa článkov 81 ods. 2 a 82 ods. 3

3.   ECB tiež vydá rozhodnutie v prípadoch uvedených v článku 84, ak príslušný vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií nemá výhrady voči odňatiu povolenia, alebo ak ECB stanoví, že vnútroštátne orgány nevykonali primerané opatrenia nevyhnutné na zachovanie finančnej stability.

Článok 84

Postup v prípade opatrení na riešenie krízových situácií, ktoré môžu byť potenciálne prijaté vnútroštátnymi orgánmi

1.   Ak vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií oznámi svoje námietky k zámeru ECB odňať povolenie, ECB sa s vnútroštátnym orgánom na riešenie krízových situácií dohodnú na lehote, počas ktorej ECB upustí od konania o odňatí povolenia. ECB informuje PVO ihneď po nadviazaní kontaktu s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií s cieľom dosiahnuť túto dohodu.

2.   Po uplynutí dohodnutej lehoty ECB posúdi, či mieni pokračovať v konaní o odňatí povolenia alebo predĺžiť dohodnutú lehotu v súlade s článkom 14 ods. 6 nariadenia o JMD s prihliadnutím na akýkoľvek dovtedy dosiahnutý pokrok. ECB sa poradí tak s dotknutým PVO, ako aj s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií, ak je tento orgán odlišný od PVO. PVO informuje ECB o opatreniach prijatých týmito orgánmi a vlastnom posúdení dôsledkov odňatia povolenia.

3.   Ak vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií nemá výhrady voči odňatiu povolenia alebo ak ECB stanoví, že vnútroštátne orgány nevykonali primerané opatrenia nevyhnutné na zachovanie finančnej stability, uplatňuje sa článok 83

HLAVA 3

SPOLUPRÁCA V SÚVISLOSTI S NADOBÚDANÍM KVALIFIKOVANÝCH ÚČASTÍ

Článok 85

Oznámenie príslušným vnútroštátnym orgánom o nadobudnutí kvalifikovanej účasti

1.   PVO, ktorý prijme oznámenie o zámere nadobudnúť kvalifikovanú účasť v úverovej inštitúcií usadenej v tomto zúčastnenom členskom štáte, oznámi ECB takéto oznámenie najneskôr do piatich pracovných dní od potvrdenia o doručení oznámenia podľa článku 22 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ.

2.   Ak musí PVO prerušiť lehotu na posúdenie z dôvodu žiadosti o dodatočné informácie, oznámi túto skutočnosť ECB. PVO pošle ECB takéto dodatočné informácie do piatich pracovných dní od ich prijatia.

3.   PVO informuje ECB tiež o dátume, do ktorého sa musí rozhodnutie o nesúhlase alebo súhlase s nadobudnutím kvalifikovanej účasti oznámiť žiadateľovi podľa príslušného vnútroštátneho práva.

Článok 86

Posúdenie potenciálnych nadobudnutí

1.   PVO, ktorému je zámer nadobudnúť kvalifikovanú účasť v úverovej inštitúcii oznámené, posúdi, či potenciálne nadobudnutie spĺňa všetky podmienky ustanovené v príslušnom práve Únie a vnútroštátnom práve. PVO po tomto posúdení vypracuje návrh rozhodnutia pre ECB, ktorým vysloví nesúhlas alebo súhlas s nadobudnutím.

2.   PVO predloží návrh rozhodnutia o nesúhlase alebo súhlase s nadobudnutím, ECB aspoň 15 pracovných dní pred uplynutím lehoty na posúdenie, ako je vymedzená v príslušnom práve Únie.

Článok 87

Rozhodnutie ECB o nadobudnutí

ECB rozhodne, či vysloví nesúhlas alebo súhlas s nadobudnutím na základe vlastného posúdenia navrhovaného nadobudnutia a návrhu rozhodnutia PVO. Uplatňuje sa právo byť vypočutý, ako je ustanovené v článku 31.

HLAVA 4

OZNÁMENIE ROZHODNUTÍ O SPOLOČNÝCH POSTUPOCH

Článok 88

Postupy pri oznamovaní rozhodnutí

1.   ECB bezodkladne oznámi účastníkom nasledujúce rozhodnutia v súlade s článkom 35:

a)

rozhodnutie ECB o odňatí povolenia úverovej inštitúcii;

b)

rozhodnutie ECB o nadobudnutí kvalifikovanej účasti v úverovej inštitúcii.

2.   ECB bezodkladne oznámi dotknutému PVO ktorékoľvek z nasledujúcich rozhodnutí:

a)

rozhodnutie ECB o žiadosti o povolenie pre úverovú inštitúciu;

b)

rozhodnutie ECB o odňatí povolenia úverovej inštitúcii;

c)

rozhodnutie ECB o nadobudnutí kvalifikovanej účasti v úverovej inštitúcii.

3.   PVO oznámi žiadateľovi o povolenie nasledujúce rozhodnutia:

a)

návrh rozhodnutia o povolení;

b)

rozhodnutie PVO o zamietnutí žiadosti o povolenie, ak žiadateľ nespĺňa podmienky na vydanie povolenia ustanovené v príslušnom vnútroštátnom práve;

c)

rozhodnutie ECB namietať návrh rozhodnutia o povolení uvedený v písmene a);

d)

rozhodnutie ECB o povolení.

4.   PVO oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre riešenie krízových situácií rozhodnutie ECB o odňatí povolenia úverovej inštitúcii.

5.   ECB oznámi Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA) každé rozhodnutie ECB o udelení alebo odňatí povolenia úverovej inštitúcii, ako aj zánik povolenia. ECB v oznámení uvedie aj dôvody rozhodnutí o odňatí povolenia alebo zániku povolenia.

ČASŤ VI

POSTUPY PRE DOHĽAD NAD VÝZNAMNÝMI DOHLIADANÝMI SUBJEKTMI

HLAVA 1

DOHĽAD NAD VÝZNAMNÝMI DOHLIADANÝMI SUBJEKTMI A POMOC ZO STRANY PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV

Článok 89

Dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi

ECB vykonáva priamy dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi v súlade s postupmi ustanovenými v časti II, najmä v súvislosti s úlohami a zložením spoločných dohliadacích tímov.

Článok 90

Úloha príslušných vnútroštátnych orgánov pri pomoci ECB

1.   PVO pomáha ECB pri výkone jej úloh za podmienok ustanovených v nariadení o JMD a v tomto nariadení, pričom vykonáva najmä tieto činnosti:

a)

predkladá návrhy rozhodnutí ECB v súvislosti s významnými dohliadanými subjektmi usadenými v jeho zúčastnenom členskom štáte v súlade s článkom 91;

b)

pomáha ECB pri vypracovaní a vykonávaní všetkých aktov, ktoré sa týkajú vykonávania úloh zverených ECB nariadením o JMD, vrátane pomoci pri overovaní činností a aktuálnom posúdení situácie významného dohliadaného subjektu;

c)

pomáha ECB pri presadzovaní jej rozhodnutí s použitím právomocí, ak je to potrebné, ktoré sú uvedené v článku 9 ods. 1 treťom pododseku a článku 11 ods. 2 nariadenia o JMD.

2.   PVO pri poskytovaní pomoci ECB dodržiava pokyny ECB, ktoré sa týkajú významných dohliadaných subjektov.

Článok 91

Návrhy rozhodnutí vypracované príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na posúdenie ECB

1.   ECB môže v súlade s článkom 6 ods. 3 a článkom 6 ods. 7 písm. b) nariadenia o JMD požadovať, aby PVO vypracoval návrh rozhodnutia týkajúci sa vykonávania úloh uvedených v článku 4 nariadenia o JMD na posúdenie z jej strany.

V žiadosti sa uvedie lehota pre zaslanie návrhu rozhodnutia ECB.

2.   PVO môže tiež z vlastného podnetu predložiť návrh rozhodnutia v súvislosti s významným dohliadaným subjektom ECB na posúdenie prostredníctvom spoločného dohliadacieho tímu.

Článok 92

Výmena informácií

ECB a príslušné vnútroštátne orgány si bezodkladne vymieňajú informácie týkajúce sa významných dohliadaných subjektov, ak je vážne podozrenie, že na tieto významné dohliadané subjekty sa nemožno naďalej spoľahnúť pri plnení ich záväzkov vo vzťahu k ich veriteľom a najmä, že nie sú naďalej schopné poskytovať záruku na aktíva, ktoré im zverili vkladatelia, alebo ak je vážne podozrenie, že nastali okolnosti, ktoré by mohli viesť k stanoveniu, že dotknutá úverová inštitúcia nie je schopná splácať vklady, ako je uvedené v článku 1 ods. 3 písm. i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z (15). Výmena informácií medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi prebieha predtým, než je vydané rozhodnutie týkajúce sa takéhoto stanovenia.

HLAVA 2

SÚLAD S PRIMERANÝMI A NÁLEŽITÝMI POŽIADAVKAMI NA OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA RIADENIE ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

Článok 93

Posúdenie vhodnosti členov riadiacich orgánov významných dohliadaných subjektov

1.   S cieľom zabezpečiť, že inštitúcie majú zavedené spoľahlivé mechanizmy riadenia a správy a bez toho, aby bolo dotknuté príslušné právo Únie, príslušné vnútroštátne právo a časť V, významný dohliadaný subjekt oznámi dotknutému PVO každú zmenu týkajúcu sa členov jeho riadiacich orgánov súvisiacu s ich riadiacimi funkciami a funkciami dohľadu (ďalej len „manažéri“) v zmysle článku 3 ods. 1 a 7 a článku 3 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ vrátane opätovného vykonávania funkcie týmito manažérmi. Dotknutý PVO oznámi ECB každú takúto zmenu bezodkladne, pričom ju informuje o lehote, v rámci ktorej sa musí rozhodnutie prijať a oznámiť v súlade s príslušným vnútroštátnym právom.

2.   S cieľom posúdiť vhodnosť manažérov významných dohliadaných subjektov má ECB tie dohliadacie právomoci, ktoré majú vnútroštátne orgány na základe príslušného práva Únie a vnútroštátneho práva.

Článok 94

Priebežné preskúmavanie vhodnosti manažérov

1.   Významný dohliadaný subjekt informuje dotknutý PVO o každej novej skutočnosti, ktorá môže ovplyvniť pôvodné posúdenie vhodnosti alebo o akejkoľvek inej otázke, ktorá by mohla mať dopad na vhodnosť manažéra bezodkladne potom, ako sa tieto skutočnosti alebo otázky stanú známe dohliadanému subjektu alebo príslušnému manažérovi. Dotknutý PVO oznámi takéto nové skutočnosti alebo otázky bezodkladne ECB.

2.   ECB môže dať podnet na nové posúdenie založené na nových skutočnostiach alebo otázkach uvedených v odseku 1 alebo vtedy, ak sa ECB dozvie akékoľvek nové skutočnosti, ktoré môžu mať dopad na pôvodné posúdenie príslušného manažéra alebo akúkoľvek inú otázku, ktorá by mohla mať dopad na vhodnosť manažéra. ECB následne rozhodne o vhodných opatreniach v súlade s príslušným právom Únie a vnútroštátnym právom a bezodkladne informuje dotknutý PVO o takýchto opatreniach.

HLAVA 3

INÉ POSTUPY, KTORÉ MAJÚ UPLATŇOVAŤ VÝZNAMNÉ DOHLIADANÉ SUBJEKTY

Článok 95

Požiadavky, oznámenia alebo žiadosti významných dohliadaných subjektov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné postupy ustanovené najmä v časti V, a popri ich bežnej komunikácii s PVO zasielajú významné dohliadané subjekty ECB všetky svoje požiadavky, oznámenia alebo žiadosti, ktoré sa týkajú vykonávania úloh zverených ECB.

2.   ECB sprístupní všetky tieto žiadosti, oznámenia alebo podania dotknutému PVO a požiada PVO, aby vypracoval návrh rozhodnutia v súlade s článkom 91.

3.   V prípade zásadných zmien v porovnaní s povolením vydaným na základe pôvodnej žiadosti, oznámenia alebo podania zašle významný dohliadaný subjekt ECB novú žiadosť, oznámenie alebo podanie v súlade s postupom uvedeným v odseku 1.

ČASŤ VII

POSTUPY PRE DOHĽAD NAD MENEJ VÝZNAMNÝMI DOHLIADANÝMI SUBJEKTMI

HLAVA 1

OZNÁMENIE PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV ECB O PODSTATNÝCH POSTUPOCH PVO VO VECI DOHĽADU A PODSTATNÝCH NÁVRHOCH ROZHODNUTÍ TÝKAJÚCICH SA DOHĽADU

Článok 96

Zhoršenie finančnej situácie menej významného dohliadaného subjektu

Príslušné vnútroštátne orgány informujú ECB, ak sa situácia ktoréhokoľvek menej významného subjektu náhle a významne zhorší, predovšetkým ak by takéto zhoršenie mohlo viesť k žiadosti o priamu alebo nepriamu finančnú pomoc z ESM bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 62.

Článok 97

Oznámenie príslušných vnútroštátnych orgánov ECB o podstatných postupoch PVO vo veci dohľadu

1.   S cieľom umožniť ECB vykonávanie dohľadu nad fungovaním systému, ako je ustanovené v článku 6 ods. 5 písm. c) nariadenia o JMD, príslušné vnútroštátne orgány poskytnú ECB informácie týkajúce sa podstatných postupov PVO vo veci dohľadu, ktoré súvisia s menej významnými dohliadanými subjektmi. ECB vymedzí všeobecné kritériá, najmä s prihliadnutím na rizikovú situáciu a potenciálny dopad na domáci finančný systém dotknutého menej významného dohliadaného subjektu, o ktorom sa informácia oznamuje. Príslušné vnútroštátne orgány poskytnú informáciu pred začatím postupu alebo v náležite odôvodnených naliehavých prípadoch súčasne so začatím postupu.

2.   Podstatné postupy PVO vo veci dohľadu uvedené v odseku 1 pozostávajú z:

a)

odvolania členov riadiacich orgánov menej významných dohliadaných subjektov a vymenovania osobitných manažérov, ktorí majú prevziať riadenie menej významných dohliadaných subjektov;

b)

postupov, ktoré majú významný dopad na menej významné dohliadané subjekty.

3.   Okrem požiadaviek ECB na informácie stanovených v súlade s týmto článkom, ECB môže od príslušných vnútroštátnych orgánov kedykoľvek požadovať informácie o úlohách, ktoré plnia vo vzťahu k menej významným dohliadaným subjektom.

4.   Dodatočne k požiadavkám na informácie ustanoveným ECB v súlade s týmto článkom oznamujú príslušné vnútroštátne orgány ECB z vlastného podnetu všetky ďalšie postupy PVO vo veci dohľadu:

a)

ktoré považujú za podstatné alebo

b)

ktoré môžu negatívne ovplyvniť povesť JMD.

5.   Ak ECB požaduje od PVO, aby podrobnejšie posúdil špecifické aspekty podstatného postupu PVO vo veci dohľadu, v žiadosti sa spresní, ktorých aspektov sa týka. ECB a PVO zabezpečia, aby mala druhá strana dostatok času na zabezpečenie účinného fungovania postupu a JMD ako celku.

Článok 98

Oznámenie príslušných vnútroštátnych orgánov ECB o podstatných návrhoch rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu

1.   S cieľom umožniť ECB vykonávanie dohľadu nad fungovaním systému, ako je ustanovené v článku 6 ods. 5 písm. c) nariadenia o JMD, príslušné vnútroštátne orgány zašlú ECB návrhy rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odsekoch 2 a 3, ak sa tieto návrhy rozhodnutí týkajú menej významných dohliadaných subjektov, v prípade ktorých sa ECB domnieva, že vzhľadom na všeobecné kritériá vymedzené ECB, ktoré sa týkajú ich rizikovej situácie a potenciálneho vplyvu na domáci finančný systém, by jej informácie o týchto subjektov mali byť oznámené.

2.   S výhradou odseku 1 sa návrhy rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu zasielajú ECB predtým, než sú určené menej významným dohliadaným subjektom, ak takéto rozhodnutia:

a)

sa vzťahujú na odvolanie členov riadiacich orgánov menej významných dohliadaných subjektov a vymenovanie osobitných manažérov, alebo

b)

majú významný dopad na menej významný dohliadaný subjekt.

3.   Dodatočne k požiadavkám na informácie ustanoveným v odsekoch 1 a 2 zasielajú ECB príslušné vnútroštátne orgány všetky ďalšie návrhy rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu:

a)

v prípade ktorých požadujú vyjadrenie názoru ECB alebo

b)

ktoré môžu negatívne ovplyvniť povesť JMD.

4.   Príslušné vnútroštátne orgány zašlú ECB návrhy rozhodnutí, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 a ktoré sa preto považujú za podstatné návrhy rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu, aspoň 10 dní v predstihu pred plánovaným dátumom prijatia rozhodnutia. ECB vyjadrí svoj názor k návrhu rozhodnutia v primeranom čase pred plánovaným prijatím rozhodnutia. V naliehavých prípadoch vymedzuje relevantný PVO primerané časové obdobie na zaslanie návrhu rozhodnutia, ktorý spĺňa kritériá uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, do ECB.

HLAVA 2

VYKAZOVANIE EX-POST PRÍSLUŠNÝMI VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI ECB TÝKAJÚCE SA MENEJ VÝZNAMNÝCH DOHLIADANÝCH SUBJEKTOV

Článok 99

Všeobecná povinnosť príslušných vnútroštátnych orgánov vykazovať ECB

1.   S cieľom umožniť ECB vykonávanie dohľadu nad fungovaním JMD podľa článku 6 ods. 5 písm. c) nariadenia o JMD a bez toho, aby bola dotknutá kapitola 1, môže ECB požadovať od príslušných vnútroštátnych orgánov, aby pravidelne vykazovali ECB opatrenia, ktoré prijali, a plnenie úloh, ktoré majú vykonávať v súlade s článkom 6 ods. 6 nariadenia o JMD. ECB každoročne informuje príslušné vnútroštátne orgány o kategóriách menej významných dohliadaných subjektov a povahe požadovaných informácií.

2.   Požiadavky ustanovené v súlade s odsekom 1 sa uplatňujú bez toho, aby mali dopad na právo ECB využiť svoje právomoci uvedené v článkoch 10 až 13 nariadenia o JMD v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi.

Článok 100

Interval a rozsah správy predkladanej ECB príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB výročnú správu o menej významných dohliadaných subjektoch, menej významných dohliadaných skupinách alebo kategóriách menej významných dohliadaných subjektov v súlade s požiadavkami ECB.

ČASŤ VIII

SPOLUPRÁCA MEDZI ECB, PRÍSLUŠNÝMI VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI A URČENÝMI VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI V SÚVISLOSTI S MAKROPRUDENCIÁLNYMI ÚLOHAMI A NÁSTROJMI

HLAVA 1

VYMEDZENIE MAKROPRUDENCIÁLNYCH NÁSTROJOV

Článok 101

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto časti sa makroprudenciálnymi nástrojmi rozumie ktorýkoľvek z nasledujúcich nástrojov:

a)

kapitálové vankúše v zmysle článkov 130 až 142 smernice 2013/36/EÚ;

b)

opatrenia pre úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni, alebo pre niektorú zložku týchto inštitúcií podľa článku 458 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

akékoľvek iné opatrenia zamerané na odstránenie systémových alebo makroprudenciálnych rizík, ktoré majú byť prijaté určenými vnútroštátnymi orgánmi alebo príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v prípadoch osobitne ustanovených v príslušnom práve Únie podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ v súlade s postupmi, ktoré sú v nich stanovené.

2.   Makroprudenciálne postupy uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia o JMD nezakladajú postupy ECB alebo PVO vo veci dohľadu v zmysle tohto nariadenia bez toho, aby bol dotknutý článok 22 nariadenia o JMD v súvislosti s rozhodnutiami určenými individuálnym dohliadaným subjektom.

Článok 102

Uplatňovanie makroprudenciálnych nástrojov zo strany ECB

ECB uplatňuje makroprudenciálne nástroje uvedené v článku 101 v súlade s týmto nariadením a článkami 5 ods. 2 a 9 ods. 2 nariadenia o JMD a ak sú makroprudenciálne nástroje ustanovené v smernici, tak s prihliadnutím na vykonanie tejto smernice vo vnútroštátnom práve. Ak určený vnútroštátny orgán nestanovil mieru vankúša, ECB to nebráni, aby stanovila požiadavky na vankúš v súlade s týmto nariadením a článkom 5 ods. 2 nariadenia o JMD.

HLAVA 2

PROCESNÉ USTANOVENIA PRE POUŽITIE MAKROPRUDENCIÁLNYCH NÁSTROJOV

Článok 103

Zoznam príslušných vnútroštátnych orgánov a určených vnútroštátnych orgánov zodpovedných za makroprudenciálne nástroje

ECB zozbiera od príslušných vnútroštátnych orgánov a určených vnútroštátnych orgánov zúčastnených členských štátov informácie týkajúce sa totožnosti orgánov určených pre príslušné makroprudenciálne nástroje uvedené v článku 101 a makroprudenciálne nástroje, ktoré tieto orgány môžu použiť.

Článok 104

Výmena informácií a spolupráca v súvislosti s použitím makroprudenciálnych nástrojov zo strany PVO alebo UVO

1.   Ak príslušný PVO alebo UVO v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia o JMD zamýšľajú uplatňovať takéto nástroje, oznámia svoj zámer ECB desať pracovných dní pred prijatím takéhoto rozhodnutia. Bez ohľadu na uvedené, ak PVO alebo UVO zamýšľajú použiť makroprudenciálny nástroj, informujú ECB čo najskôr, ako je to možné, o zistení makroprudenciálneho alebo systémového rizika pre finančný systém a prípadne aj o podrobnostiach zamýšľaného nástroja. Takéto informácie zahŕňajú v čo najväčšej možnej miere špecifické vlastnosti zamýšľaného opatrenia vrátane zamýšľaného dátumu uplatňovania.

2.   Oznámenie zámeru poskytne ECB PVO alebo UVO.

3.   Ak ECB vyjadrí námietky k zamýšľanému opatreniu PVO alebo UVO, uvedie dôvody, pre ktoré tak robí, do piatich pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o zámere. Takéto námietky majú písomnú formu a uvádzajú dôvody ich uplatnenia. PVO alebo UVO náležite zváži dôvody ECB predtým, než zodpovedajúcim spôsobom prikročí k prijatiu rozhodnutia.

Článok 105

Výmena informácií a spolupráca v súvislosti s použitím makroprudenciálnych nástrojov zo strany ECB

1.   Ak ECB z vlastného podnetu alebo na návrh PVO alebo UVO zamýšľa v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia o JMD uplatňovať vyššie požiadavky na kapitálové vankúše alebo uplatňovať prísnejšie opatrenia zamerané na odstránenie systémových alebo makroprudenciálnych rizík, úzko spolupracuje s určenými vnútroštátnymi orgánmi v dotknutých členských štátoch a najmä oznámi svoj zámer PVO alebo UVO desať pracovných dní pred prijatím takého rozhodnutia. Bez ohľadu na uvedené, ak ECB zamýšľa uplatňovať vyššie požiadavky na kapitálové vankúše alebo uplatňovať prísnejšie opatrenia zamerané na odstránenie systémových alebo makroprudenciálnych rizík na úrovni úverovej inštitúcie, ktoré sa spravujú postupmi ustanovenými v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a smernici 2013/36/EÚ v prípadoch osobitne ustanovených v práve Únie, informujú príslušný PVO alebo UVO čo najskôr, ako je to možné, o zistení makroprudenciálneho alebo systémového rizika pre finančný systém a prípadne aj o podrobnostiach zamýšľaného nástroja. Takéto informácie zahŕňajú v čo najväčšej možnej miere špecifické vlastnosti zamýšľaného opatrenia vrátane zamýšľaného dátumu uplatňovania.

2.   Ak ktorýkoľvek z dotknutých príslušných vnútroštátnych orgánov alebo určených vnútroštátnych orgánov vyjadrí námietky k zamýšľanému opatreniu ECB, uvedie ECB dôvody do piatich pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o zámere. Takéto námietky majú písomnú formu a uvádzajú dôvody ich uplatnenia. ECB náležite zváži tieto dôvody predtým, než zodpovedajúcim spôsobom prikročí k prijatiu rozhodnutia.

ČASŤ IX

POSTUPY PRE ÚZKU SPOLUPRÁCU

HLAVA 1

VŠEOBECNÉ ZÁSADY A SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 106

Postup pre nadviazanie úzkej spolupráce

ECB posúdi žiadosti členských štátov mimo eurozóny o nadviazanie úzkej spolupráce v súlade s postupom ustanoveným v rozhodnutí ECB/2014/5 (16).

Článok 107

Zásady, ktoré sa majú uplatňovať pri nadviazaní úzkej spolupráce

1.   Odo dňa uplatňovania rozhodnutia ECB podľa článku 7 ods. 2 nariadenia o JMD o nadviazaní úzkej spolupráce medzi ECB a PVO členského štátu mimo eurozóny až do ukončenia alebo pozastavenia takejto úzkej spolupráce vykonáva ECB úlohy uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 a článku 5 nariadenia o JMD v súvislosti s dohliadanými subjektmi a skupinami usadenými v príslušnom zúčastnenom členskom štáte v úzkej spolupráci v súlade s článkom 6 nariadenia o JMD.

2.   Ak sa nadviazala úzka spolupráca podľa článku 7 ods. 2 nariadenia o JMD, ECB a PVO v úzkej spolupráci, majú vo vzťahu k významným dohliadaným subjektom a skupinami, ako aj menej významným dohliadaným subjektom a skupinám usadeným v zúčastnenom členskom štáte v úzkej spolupráci, postavenie porovnateľné ako k významným dohliadaným subjektom a skupinám, ako aj menej významným dohliadaným subjektom usadeným v členských štátoch eurozóny, s prihliadnutím na to, že ECB nemá priamo aplikovateľné právomoci nad významnými dohliadanými subjektmi a skupinami ani menej významnými dohliadanými subjektmi a skupinami usadenými v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci.

3.   ECB môže v súlade s článkom 6 nariadenia o JMD vydať PVO v úzkej spolupráci pokyny v súvislosti s významnými dohliadanými subjektmi a skupinami a výlučne všeobecné pokyny v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi a skupinami.

4.   Úzka spolupráca sa skončí k dátumu, ku ktorému sa výnimka podľa článku 139 ZFEÚ zúčastneného členského štátu v úzkej spolupráci zruší v súlade s článkom 140 ods. 2 ZFEÚ a ustanovenia tejto časti sa následne prestanú uplatňovať.

Článok 108

Právne nástroje súvisiace s dohľadom v spojení s úzkou spoluprácou

1.   V súvislosti s úlohami uvedenými v článku 4 ods. 1 a 2 a článku 5 nariadenia o JMD môže ECB vydávať pokyny, požiadavky alebo usmernenia.

2.   Ak sa ECB domnieva, že opatrenie súvisiace s úlohami uvedenými v článku 4 ods. 1 a 2 nariadenia o JMD by sa malo prijať PVO v úzkej spolupráci vo vzťahu k dohliadanému subjektu alebo skupine, obráti sa na tento PVO:

a)

v súvislosti s významným dohliadaným subjektom alebo významnou dohliadanou skupinou všeobecným alebo špecifickým pokynom, so žiadosťou alebo usmernením požadujúcim vydanie rozhodnutia týkajúceho sa dohľadu vo vzťahu k tomuto významnému dohliadanému subjektu alebo významnej dohliadanej skupine v zúčastnenom členskom štáte v úzkej spolupráci, alebo

b)

v súvislosti s menej významným dohliadaným subjektom alebo menej významnou dohliadanou skupinou všeobecným pokynom alebo usmernením.

3.   Ak sa ECB domnieva, že opatrenie týkajúce sa úloh uvedených v článku 5 nariadenia o JMD by malo byť prijaté PVO alebo UVO v úzkej spolupráci, môže sa obrátiť na tento PVO alebo UVO všeobecným alebo špecifickým pokynom, so žiadosťou alebo usmernením požadujúcim uplatňovanie vyšších požiadaviek na kapitálové vankúše, alebo na uplatňovanie prísnejších opatrení zameraných na odstránenie systémových alebo makroprudenciálnych rizík.

4.   ECB v pokyne, žiadosti alebo usmernení spresní príslušnú lehotu na prijatie opatrenia zo strany PVO v úzkej spolupráci, ktorá nie je kratšia ako 48 hodín, pokiaľ skoršie prijatie nie je potrebné na to, aby sa zabránilo nenapraviteľnej škode. Pri stanovení lehoty prihliadne ECB na správne a procesné právo, ktoré musí dotknutý PVO v úzkej spolupráci dodržiavať.

5.   PVO v úzkej spolupráci prijme všetky potrebné opatrenia, aby dodržal pokyny, požiadavky alebo usmernenia ECB a bezodkladne informuje ECB o opatreniach, ktoré prijal.

HLAVA 2

ÚZKA SPOLUPRÁCA V SÚVISLOSTI S ČASŤAMI III, IV, V, VIII, X A XI

Článok 109

Jazykový režim v režime úzkej spolupráce

1. Ustanovenia článku 23 sa uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v úzkej spolupráci.

Článok 110

Posúdenie významnosti úverových inštitúcií v režime úzkej spolupráce

1.   Ustanovenia časti IV o určení postavenia dohliadaných subjektov alebo dohliadaných skupín ako významných alebo menej významných sa uplatňuje mutatis mutandis v súvislosti s dohliadanými subjektmi a dohliadanými skupinami v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.   PVO v úzkej spolupráci zabezpečí, že postup ustanovený v časti IV možno uplatniť v súvislosti s dohliadanými subjektmi a dohliadanými skupinami usadenými v jeho členskom štáte.

3.   Za okolností, keď sa v časti IV ustanovuje, aby ECB zaslala dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine rozhodnutie, ECB namiesto zaslania rozhodnutia dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine vydá pokyny PVO v úzkej spolupráci a tento PVO zašle rozhodnutie dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine v súlade s takýmito pokynmi.

Článok 111

Spoločné postupy v režime úzkej spolupráce

1.   Ustanovenia časti V o spoločných postupoch sa uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti s dohliadanými subjektmi a dohliadanými skupinami v zúčastnenom členskom štáte v úzkej spolupráci s výhradou ustanovení tohto článku.

2.   PVO v úzkej spolupráci zabezpečí, že postupy ustanovené v časti V možno uplatniť v súvislosti s dohliadanými subjektmi usadenými v jeho členskom štáte. PVO v úzkej spolupráci najmä zabezpečí, že sa ECB poskytnú všetky informácie a dokumenty potrebné na vykonávanie úloh, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD.

3.   Za okolností, keď sa v časti V ustanovuje, aby ECB zaslala dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine rozhodnutie, ECB namiesto zaslania rozhodnutia dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine vydá pokyny PVO v úzkej spolupráci a tento PVO zašle rozhodnutie dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine v súlade s takýmito pokynmi.

4.   Za okolností, keď sa v časti V ustanovuje, aby dotknutý PVO vypracoval návrh rozhodnutia, PVO v úzkej spolupráci predloží návrh rozhodnutia ECB a vyžiada si pokyny.

Článok 112

Makroprudenciálne nástroje v režime úzkej spolupráce

Ustanovenia časti VIII o spolupráci medzi ECB, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi s ohľadom na makroprudenciálne úlohy a nástroje sa uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti s dohliadanými subjektmi a dohliadanými skupinami v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci.

Článok 113

Administratívne sankcie v režime úzkej spolupráce

1.   Ustanovenia časti X o administratívnych sankciách sa uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti s dohliadanými subjektmi a dohliadanými skupinami v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci.

2.   Za okolností, keď sa v článku 18 nariadenia o JMD v spojení s časťou X tohto nariadenia ustanovuje, aby ECB zaslala dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine rozhodnutie, ECB namiesto zaslania rozhodnutia dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine vydá pokyny PVO v úzkej spolupráci a tento PVO zašle rozhodnutie dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine v súlade s takýmito pokynmi.

3.   V prípadoch, keď sa v článku 18 nariadenia o JMD v spojení s časťou X tohto nariadenia ustanovuje, aby dotknutý PVO zaslal dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine rozhodnutie, PVO v úzkej spolupráci začne konanie s cieľom prijať opatrenia na zabezpečenie toho, že sa primerané administratívne sankcie uložia výlučne na základe pokynov ECB. PVO v úzkej spolupráci informuje ECB hneď, ako sa rozhodnutie prijme.

Článok 114

Vyšetrovacie právomoci podľa článkov 10 až 13 nariadenia o JMD v režime úzkej spolupráce

1.   Ustanovenia časti XI, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu s ohľadom na články 10 až 13 nariadenia o JMD sa uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti s dohliadanými subjektmi a dohliadanými skupinami v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci.

2.   PVO v úzkej spolupráci použije vyšetrovacie právomoci podľa článkov 10 až 13 nariadenia o JMD v súlade s pokynmi ECB.

3.   PVO v úzkej spolupráci poskytne ECB svoje zistenia vyplývajúce z využitia vyšetrovacích právomocí podľa článkov 10 až 13 nariadenia o JMD.

4.   PVO v úzkej spolupráci zabezpečí, že sa určení zamestnanci ECB môžu zúčastniť ako pozorovatelia na akomkoľvek vyšetrovaní podľa článkov 10 až 13 nariadenia o JMD.

HLAVA 3

ÚZKA SPOLUPRÁCA V SÚVISLOSTI S VÝZNAMNÝMI DOHLIADANÝMI SUBJEKTMI

Článok 115

Dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci

1.   Časti II a VI sa vzťahujú mutatis mutandis na významné dohliadané subjekty a významné dohliadané skupiny usadené v zúčastnenom členskom štáte v úzkej spolupráci v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.   PVO v úzkej spolupráci zabezpečí, že sa ECB poskytnú všetky informácie od významných dohliadaných subjektov a významných dohliadaných skupín a všetky správy v súvislosti s významnými dohliadanými subjektmi a významnými dohliadanými skupinami, ktoré sa poskytnú samotnému PVO v úzkej spolupráci a ktoré sú potrebné na vykonávanie úlohy zverených ECB nariadením o JMD.

3.   Vytvorí sa spoločný dohliadací tím na dohľad nad každým významným dohliadaným subjektom usadeným v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci alebo každou významnou dohliadanou skupinou usadenou v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci. Členovia spoločného dohliadacieho tímu sú vymenovaní v súlade s článkom 4 PVO v úzkej spolupráci vymenuje zástupcu koordinátora, aby konal priamo v súvislosti s významným dohliadaným subjektom alebo významnou dohliadanou skupinou v súlade s pokynmi koordinátora SDT.

4.   PVO v úzkej spolupráci zabezpečí, že určení zamestnanci ECB sú vyzvaní, aby sa zúčastnili každej kontroly na mieste vykonanej v súvislosti s významným dohliadaným subjektom alebo významnou dohliadanou skupinou. ECB môže určiť počet zamestnancov ECB, ktorí sa zúčastnia ako pozorovatelia.

5.   V súvislosti s konsolidovaným dohľadom a kolégiami orgánov dohľadu, za okolností, keď materská spoločnosť je usadená v členskom štáte eurozóny alebo v zúčastnenom členskom štáte mimo eurozóny, ECB ako príslušný orgán je orgánom dohľadu na konsolidovanom základe a predsedá kolégiu orgánov dohľadu. ECB vyzve dotknutý PVO v úzkej spolupráci, aby vymenoval zamestnanca PVO za pozorovateľa. ECB môže konať tak, že dá pokyny dotknutému PVO v úzkej spolupráci.

Článok 116

Rozhodnutia vo vzťahu k významným dohliadaným subjektom a významným dohliadaným skupinám

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov v súvislosti s úlohami, ktoré neboli zverené ECB podľa nariadenia o JMD, PVO v úzkej spolupráci prijme rozhodnutia vo vzťahu k významným dohliadaným subjektom a významným dohliadaným skupinám v jeho členskom štáte výlučne na základe pokynov ECB. PVO v úzkej spolupráci si tiež môže pokyny ECB vyžiadať.

2.   PVO v úzkej spolupráci ihneď sprístupní ECB každé rozhodnutie vo vzťahu k významnému dohliadanému subjektu alebo významnej dohliadanej skupine.

3.   PVO v úzkej spolupráci informuje ECB tak o: a) rozhodnutiach, ktoré prijme na základe jeho právomocí v súvislosti s úlohami, ktoré nie sú zverené ECB podľa nariadenia o JMD, ako aj b) rozhodnutiach, ktoré prijme na základe pokynov, alebo ako je ustanovené v tejto časti.

HLAVA 4

ÚZKA SPOLUPRÁCA V SÚVISLOSTI S MENEJ VÝZNAMNÝMI DOHLIADANÝMI SUBJEKTMI A MENEJ VÝZNAMNÝMI DOHLIADANÝMI SKUPINAMI

Článok 117

Dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi a menej významnými dohliadanými skupinami

1.   Časť VII sa uplatňuje mutatis mutandis na menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny usadené v zúčastnenom členskom štáte v úzkej spolupráci v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

2.   Na účely zabezpečenia súladu výsledkov dohľadu v rámci JMD môže ECB vydávať všeobecné pokyny, usmernenia a požiadavky PVO v úzkej spolupráci, na základe ktorých ho požiada, aby prijal rozhodnutie týkajúce sa dohľadu v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi alebo menej významnými dohliadanými skupinami usadenými v zúčastnenom členskom štáte v úzkej spolupráci. Takéto všeobecné pokyny, usmernenia alebo požiadavky sa môžu týkať skupín alebo kategórií úverových inštitúcií.

3.   ECB tiež môže PVO v úzkej spolupráci zaslať žiadosť o podrobnejšie posúdenie aspektov podstatného postupu PVO vo veci dohľadu, ako je ustanovené v článku 6 ods. 7 písm. c) bode ii) nariadenia o JMD.

HLAVA 5

POSTUP V PRÍPADE NESÚHLASU ZÚČASTNENÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU V ÚZKEJ SPOLUPRÁCI

Článok 118

Postup v prípade nesúhlasu s návrhom rozhodnutia Rady pre dohľad podľa článku 7 ods. 8 nariadenia o JMD

1.   ECB informuje PVO v úzkej spolupráci o konečnom návrhu rozhodnutí Rady pre dohľad, ktoré sa týkajú dohliadaných subjektov alebo dohliadaných skupín nachádzajúcich sa v zúčastnenom členskom štáte v úzkej spolupráci s prihliadnutím na požiadavky dôvernosti podľa práva Únie.

2.   Ak PVO v úzkej spolupráci nesúhlasí s konečným návrhom rozhodnutia Rady pre dohľad, písomne oznámi dôvody svojho nesúhlasu Rade guvernérov do piatich pracovných dní od prijatia konečného návrhu rozhodnutia.

3.   Rada guvernérov rozhodne o záležitosti do piatich pracovných dní od prijatia takéhoto oznámenia, pričom v plnej miere zohľadní uvedené dôvody nesúhlasu a poskytne PVO v úzkej spolupráci písomné odôvodnenie svojho rozhodnutia.

4.   Zúčastnený členský štát v úzkej spolupráci môže ECB požiadať o ukončenie úzkej spolupráce s okamžitou účinnosťou, pričom nebude viazaný nasledujúcim rozhodnutím Rady guvernérov.

Článok 119

Postup v prípade nesúhlasu s námietkou Rady guvernérov k návrhu rozhodnutia Rady pre dohľad podľa článku 7 ods. 7 nariadenia o JMD

1.   ECB informuje PVO v úzkej spolupráci o každej námietke Rady guvernérov ku konečnému návrhu rozhodnutia Rady pre dohľad.

2.   Ak PVO v úzkej spolupráci nesúhlasí s námietkou Rady guvernérov ku konečnému návrhu rozhodnutia Rady pre dohľad, oznámi ECB dôvody svojho nesúhlasu do piatich pracovných dní od prijatia námietky Rady guvernérov.

3.   Rada guvernérov vydá svoje písomné stanovisko k odôvodnenému nesúhlasu vyjadrenému PVO v úzkej spolupráci do 30 dní od prijatia odôvodneného nesúhlasu a svoju námietku buď potvrdí alebo stiahne, pričom uvedie dôvody takéhoto konania. ECB o tom informuje PVO v úzkej spolupráci.

4.   Ak Rada guvernérov potvrdí svoju námietku, PVO v úzkej spolupráci môže do piatich dní odo dňa, kedy bol informovaný o tom, že Rada guvernérov potvrdila svoju námietku, oznámiť ECB, že nebude viazaný žiadnym rozhodnutím prijatým po zmene alebo doplnení pôvodného konečného návrhu rozhodnutia, ktorý Rada guvernérov namietala.

ECB potom zváži možnosť pozastaviť alebo ukončiť úzku spoluprácu s PVO v úzkej spolupráci s náležitým zohľadnením účinnosti vykonávania dohľadu a prijme v tomto zmysle rozhodnutie. ECB zohľadní najmä aspekty uvedené v článku 7 ods. 7 nariadenia o JMD.

ČASŤ X

ADMINISTRATÍVNE SANKCIE

HLAVA 1

VYMEDZENIA POJMOV A VZŤAH K NARIADENIU RADY (ES) Č. 2532/98 (17)

Článok 120

Vymedzenie administratívnych sankcií

Na účely tejto časti sa „administratívnymi sankciami“ rozumejú:

a)

administratívne peňažné sankcie ustanovené a ukladané na základe článku 18 ods. 1 nariadenia o JMD,

b)

pokuty a periodické sankčné platby ustanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 2532/98 a ukladané na základe článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD.

Článok 121

Vzťah k nariadeniu (ES) č. 2535/98

1.   Na účely postupov ustanovených v článku 18 ods. 1 nariadenia o JMD sa uplatňujú procesné pravidlá uvedené v tomto nariadení v súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia o JMD.

2.   Na účely postupov ustanovených v článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD dopĺňajú procesné pravidlá uvedené v tomto nariadení procesné pravidlá, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 2532/98 a uplatňujú sa v súlade s článkami 25 a 26 nariadenia o JMD.

Článok 122

Právomoci ECB ukladať administratívne sankcie na základe článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD

ECB uloží administratívne sankcie, ako je vymedzené v článku 120 písm. b), ak sa neplnia záväzky vyplývajúce z nariadení alebo rozhodnutí ECB o:

a)

významných dohliadaných subjektoch, alebo

b)

menej významných dohliadaných subjektoch, ak príslušné nariadenia alebo rozhodnutia ECB ukladajú povinnosti menej významným subjektom vo vzťahu k ECB.

HLAVA 2

PROCESNÉ PRAVIDLÁ PRE UKLADANIE ADMINISTRATÍVNYCH SANKCIÍ DOHLIADANÝM SUBJEKTOM V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EUROZÓNY INÝCH AKO PERIODICKÝCH SANKČNÝCH PLATIEB

Článok 123

Vytvorenie nezávislého vyšetrovacieho útvaru

1.   ECB vytvorí vnútorný nezávislý vyšetrovací útvar (ďalej len „vyšetrovací útvar“), ktorý sa skladá z vyšetrovateľov určených ECB.

2.   Vyšetrovateľ nesmie byť zapojený a ani v priebehu dvoch rokov pred začiatkom výkonu funkcie vyšetrovateľa nemohol byť zapojený v priamom alebo nepriamom dohľade nad príslušným dohliadaným subjektom, ako ani v povolení takéhoto subjektu.

3.   Vyšetrovatelia vykonávajú svoje vyšetrovacie funkcie nezávisle od Rady pre dohľad a Rady guvernérov a nesmú sa zúčastňovať rozhodovacích procesov Rady pre dohľad a Rady guvernérov.

Článok 124

Postúpenie údajných porušení vyšetrovaciemu útvaru

Ak sa ECB pri výkone svojich úloh podľa nariadenia o JMD domnieva, že existuje dôvodné podozrenie, že jedného alebo viacerých porušení:

a)

podľa príslušného priamo aplikovateľného práva Únie, ako je uvedené v článku 18 ods. 1 nariadenia o JMD, sa dopúšťa alebo sa dopustil významný dohliadaný subjekt, ktorý má svoje ústredie v členskom štáte eurozóny, alebo

b)

nariadenia alebo rozhodnutia ECB, ako je uvedené v článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD, sa dopúšťa alebo sa dopustil dohliadaný subjekt, ktorý má svoje ústredie v členskom štáte eurozóny;

ECB postúpi záležitosť vyšetrovaciemu útvaru.

Článok 125

Právomoci vyšetrovacieho útvaru

1.   Na účely vyšetrovania údajných porušení uvedených v článku 124 môže vyšetrovací útvar vykonávať právomoci zverené ECB na základe nariadenia o JMD.

2.   Ak sa zasiela žiadosť dotknutému dohliadanému subjektu na základe právomocí zverených ECB podľa nariadenia o JMD v súvislosti s vyšetrovaním, vyšetrovací útvar spresní predmet a účel vyšetrovania.

3.   Pri vykonávaní svojich úloh má vyšetrovací útvar prístup k všetkým dokumentom a informáciám zhromaždeným ECB, a ak je to potrebné, aj k príslušným vnútroštátnym orgánom v rámci vykonávania ich činností v oblasti dohľadu.

Článok 126

Procesné práva

1.   Po ukončení vyšetrovania a pred vypracovaním návrhu na konečný návrh rozhodnutia a jeho predložením na Radu pre dohľad oznámi vyšetrovací útvar písomne dotknutému dohliadanému subjektu zistenia vyplývajúce z vykonaného vyšetrovania a všetky s ním súvisiace vznesené výhrady.

2.   V oznámení uvedenom v odseku 1 informuje vyšetrovací útvar dotknutý dohliadaný subjekt o jeho práve uplatniť písomné pripomienky k skutkovým zisteniam a výhradám vzneseným proti tomuto subjektu, ktoré sú v ňom uvedené, vrátane jednotlivých ustanovení, ktoré boli údajne porušené, a stanoví primeranú lehotu na prijatie takýchto pripomienok. ECB nie je povinná zohľadniť písomné pripomienky, ktoré jej boli doručené po uplynutí lehoty stanovenej vyšetrovacím útvarom.

3.   Po zaslaní oznámenia v súlade s odsekom 1 môže vyšetrovací útvar tiež vyzvať dotknutý dohliadaný subjekt, aby sa zúčastnil ústneho vypočutia. Účastníci vyšetrovania môžu byť na vypočutí zastúpené a/alebo sprevádzané právnikmi alebo inými kvalifikovanými osobami. Ústne vypočutia nie sú verejné.

4.   Právo na prístup k spisu vyšetrovacieho útvaru zo strany vyšetrovaného dohliadaného subjektu sa zaručuje v súlade s článkom 32.

Článok 127

Preskúmanie spisu Radou pre dohľad

1.   Ak sa vyšetrovací útvar domnieva, že by mala byť dohliadanému subjektu uložená administratívna sankcia, vyšetrovací útvar predloží návrh na konečný návrh rozhodnutia Rade pre dohľad, v ktorom stanoví, že dotknutý dohliadaný subjekt sa dopustil porušenia a uvedie administratívnu sankciu, ktorá má byť uložená. Vyšetrovací útvar tiež predloží svoj spis o vyšetrovaní Rade pre dohľad.

2.   Vyšetrovací útvar založí svoj návrh na konečný návrh rozhodnutia výlučne na skutočnostiach a výhradách, ku ktorým sa mal dohliadaný subjekt možnosť vyjadriť.

3.   Ak sa Rada pre dohľad domnieva, že spis predložený vyšetrovacím útvarom nie je úplný, môže ho vyšetrovaciemu útvaru vrátiť spolu s odôvodnenou žiadosťou o doplňujúce informácie. Článok 125 sa uplatňuje primerane.

4.   Ak Rada pre dohľad na základe úplného spisu súhlasí s návrhom vyšetrovacieho útvaru na konečný návrh rozhodnutia v súvislosti s jedným alebo viacerými porušeniami a skutkovým stavom na takéto rozhodnutie, prijme konečný návrh rozhodnutia navrhnutý vyšetrovacím útvarom týkajúci sa porušenia alebo porušení, v prípade ktorých súhlasí, že k nim došlo. V rozsahu, v akom Rada pre dohľad nesúhlasí s návrhom, prijme rozhodnutie podľa príslušných odsekov tohto článku.

5.   Ak sa Rada pre dohľad na základe úplného spisu domnieva, že skutočnosti uvedené v návrhu na konečný návrh rozhodnutia uvedenom v odseku 1 nepredstavujú dostatočný dôkaz, že došlo k porušeniu, ako je uvedené v článku 124, môže prijať konečný návrh rozhodnutia, ktorým prípad uzatvorí.

6.   Ak Rada pre dohľad na základe úplného spisu súhlasí so stanovením v návrhu vyšetrovacieho útvaru na konečný návrh rozhodnutia, že dotknutý dohliadaný subjekt sa dopustil porušenia, ale nesúhlasí s navrhovaným odporúčaním týkajúcim sa administratívnych sankcií, prijme konečný návrh rozhodnutia, v ktorom uvedie takú administratívnu sankciu, ktorú považuje za primeranú.

7.   Ak Rada pre dohľad na základe úplného spisu nesúhlasí s návrhom vyšetrovacieho útvaru, ale dospela k záveru, že dohliadaný subjekt sa dopustil iného porušenia, alebo, že by návrh rozhodnutia vyšetrovacieho útvaru mal byť založený na inom skutkovom stave, písomne informuje o svojich zisteniach dotknutý dohliadaný subjekt, ako aj o výhradách vznesených proti dotknutému dohliadanému subjektu. Vo vzťahu k Rade pre dohľad sa článok 126 ods. 2 a 4 uplatňuje primerane.

8.   Rada pre dohľad vypracuje konečný návrh rozhodnutia, v ktorom stanoví, či sa dotknutý dohliadaný subjekt dopustil porušenia a uvedie administratívne sankcie, ktoré sa majú uložiť, ak sa majú uložiť.

9.   Konečný návrh rozhodnutia prijatý Radou pre dohľad, ktorý sa má predložiť Rade guvernérov, je založený výlučne na skutočnostiach a výhradách, ku ktorým sa mal dohliadaný subjekt možnosť vyjadriť.

Článok 128

Vymedzenie celkového ročného obratu na účely určenia hornej hranice administratívnych peňažných sankcií

Celkovým ročným obratom, ako je uvedený v článku 18 ods. 1 nariadenia o JMD, sa rozumie ročný obrat, ako je vymedzený v článku 67 smernice 2013/36/EÚ, dohliadaného subjektu podľa poslednej dostupnej ročnej účtovnej závierky takéhoto dohliadaného subjektu. Ak dohliadaný subjekt, ktorý sa dopustil porušenia, patrí k dohliadanej skupine, príslušným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat vyplývajúci z poslednej dostupnej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky dohliadanej skupiny.

HLAVA 3

PERIODICKÉ SANKČNÉ PLATBY

Článok 129

Procesné pravidlá vzťahujúce sa na periodické sankčné platby

1.   V prípade pokračujúceho porušovania nariadenia alebo rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu, môže ECB uložiť periodické sankčné platby s cieľom vynútiť si od dotknutej osoby dodržiavanie nariadenia alebo rozhodnutia týkajúceho sa dohľadu. ECB uplatňuje procesné pravidlá uvedené v článku 22 nariadenia o JMD a časti III hlavy 2 tohto nariadenia.

2.   Periodická sankčná platba je účinná a primeraná. Periodická sankčná platba sa vypočíta za každý deň porušenia až dovtedy, kým dotknutá osoba nezačne dodržiavať dotknuté nariadenie alebo rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu.

3.   Horná hranica periodickej sankčnej platby je uvedená v nariadení (ES) č. 2532/98. Príslušné obdobie začína plynúť od dátumu stanoveného v rozhodnutí o uložení periodickej sankčnej platby. Najskorším dátumom stanoveným v rozhodnutí je dátum, kedy je dotknutá osoba písomne upovedomená o dôvodoch ECB pre uloženie periodickej sankčnej platby.

4.   Periodickú sankčnú platbu možno uložiť za obdobie, ktoré netrvá dlhšie ako šesť mesiacov od dátumu stanoveného v rozhodnutí uvedeného v odseku 3.

HLAVA 4

LEHOTY

Článok 130

Premlčacie doby na uloženie administratívnych sankcií

1.   ECB právomoc uložiť administratívne sankcie dohliadaným subjektom podlieha päťročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy bolo spáchané porušenie. V prípade pokračujúcich alebo opakovaných porušení začína premlčacia doba plynúť odo dňa, kedy porušenie skončilo.

2.   Každým opatrením, ktoré ECB prijme na účel vyšetrovania alebo konania v súvislosti s porušením článku 124, sa premlčacia doba na uloženie administratívnej peňažnej sankcie prerušuje. Premlčacia doba sa prerušuje s účinnosťou od dátumu oznámenia opatrenia dotknutému dohliadanému subjektu.

3.   Každé prerušenie spôsobí opätovné plynutie premlčacej doby od začiatku. Premlčacia doba však uplynie najneskôr v deň, kedy by uplynula doba rovnajúca sa dvojnásobku dĺžky premlčacej doby bez toho, aby ECB uložila administratívnu sankciu. Táto doba sa predlžuje o akékoľvek obdobie, počas ktorého je premlčacia doba prerušená podľa odseku 5.

4.   Premlčacia doba na uloženie administratívnych sankcií sa preruší na akúkoľvek dobu, počas ktorej je rozhodnutie Rady guvernérov ECB predmetom preskúmania Administratívnym revíznym výborom alebo predmetom odvolania pred Súdnym dvorom.

5.   Premlčacia doba sa preruší tiež počas doby, kedy prebieha trestné konanie proti dohliadanému subjektu v súvislosti s tými istými skutočnosťami.

Článok 131

Premlčacie doby na vymáhanie administratívnych sankcií

1.   Právomoc ECB vynútiť si plnenie rozhodnutia prijatého podľa článku 18 ods. 1 a 7 nariadenia o JMD podlieha päťročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa prijatia dotknutého rozhodnutia.

2.   Každým opatrením ECB zameraným na vymáhanie platby alebo platobných podmienok na základe príslušnej administratívnej sankcie sa premlčacia doba na vymáhanie administratívnych sankcií prerušuje.

3.   Každé prerušenie spôsobí opätovné plynutie premlčacej doby od začiatku.

4.   Premlčacia doba na vymáhanie administratívnych sankcií sa prerušuje počas tejto doby:

a)

povoleného času na zaplatenie;

b)

prerušenia vymáhania platby podľa rozhodnutia Rady guvernérov ECB alebo Súdneho dvora.

HLAVA 5

UVEREJŇOVANIE ROZHODNUTÍ A VÝMENA INFORMÁCIÍ

Článok 132

Uverejňovanie rozhodnutí týkajúcich sa administratívnych sankcií

1.   ECB bezodkladne a po tom, ako rozhodnutie oznámi dotknutému dohliadanému subjektu, uverejní na svojom webovom sídle každé rozhodnutie, ktorým sa ukladajú administratívne sankcie, ako sú vymedzené v článku 120, dohliadanému subjektu v zúčastnenom členskom štáte vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti dotknutého dohliadaného subjektu, pokiaľ uverejnenie takýmto spôsobom:

a)

neohrozí stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce trestné konanie, alebo

b)

nespôsobí dotknutému dohliadanému subjektu neúmernú škodu, ak ju možno určiť.

Za týchto okolností sa rozhodnutia o administratívnych sankciách uverejňujú na anonymizovanom základe. Alternatívne, ak sa takéto okolnosti pravdepodobne nebudú po uplynutí primeraného času vyskytovať, uverejnenie na základe tohto odseku sa odloží počas takéhoto obdobia.

2.   Ak odvolanie pred Súdnym dvorom v súvislosti s rozhodnutím na základe odseku 1 prebieha, ECB tiež bezodkladne uverejní na svojom úradnom webovom sídle informácie o stave dotknutého odvolania a jeho výsledku.

3.   ECB zabezpečí, že informácie uverejnené na základe odsekov 1 a 2 zostanú na jej úradnom webovom sídle aspoň päť rokov.

Článok 133

Informovanie Európskeho orgánu pre bankovníctvo

ECB s prihliadnutím na požiadavky týkajúce sa služobného tajomstva uvedené v článku 27 nariadenia o JMD informuje EBA o všetkých administratívnych sankciách, ako sú vymedzené v článku 120, ktoré boli uložené dohliadanému subjektu v členskom štáte eurozóny, vrátane každého odvolania v súvislosti s takýmito sankciami a jeho výsledku.

HLAVA 6

SPOLUPRÁCA MEDZI ECB A PRÍSLUŠNÝMI VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EUROZÓNY NA ZÁKLADE ČLÁNKU 18 ODS. 5 NARIADENIA O JMD

Článok 134

Významné dohliadané subjekty

1.   PVO vo vzťahu k významným dohliadaným subjektom začne konanie len na žiadosť ECB, ak je to potrebné na účely vykonávania úloh zverených ECB na základe nariadenia o JMD s cieľom prijať opatrenia na zabezpečenie primeraných sankcií uložených v prípadoch, ktoré nie sú upravené článkom 18 ods. 1 nariadenia o JMD. Takéto prípady zahŕňajú uplatňovanie:

a)

nepeňažných sankcií v prípade porušenia priamo aplikovateľného práva Únie právnickými alebo fyzickými osobami, ako aj akékoľvek peňažné sankcie v prípade porušenia priamo aplikovateľného práva Únie fyzickými osobami;

b)

akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných sankcií v prípade porušenia vnútroštátneho práva transponujúceho príslušné smernice Únie právnickými alebo fyzickými osobami;

c)

akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných sankcií, ktoré sa majú uložiť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré zverujú osobitné právomoci príslušným vnútroštátnym orgánom členských štátov eurozóny, pričom tieto sankcie sa súčasne nepožadujú v zmysle príslušného práva Únie.

Ustanoveniami tohto odseku nie je dotknutá možnosť PVO začať konanie z jeho vlastného podnetu v súvislosti s uplatňovaním vnútroštátneho práva pri plnení úloh, ktoré neboli zverené ECB.

2.   PVO môže požiadať ECB, aby ho požiadala o začatie konania v prípadoch uvedených v odseku 1.

3.   PVO zúčastneného členského štátu oznámi ECB ukončenie sankčného postupu, ktorý sa začal na žiadosť ECB podľa odseku 1. ECB je najmä informovaná o uložených sankciách, ak boli uložené.

Článok 135

Podávanie správ v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi

Dotknutý PVO oznamuje pravidelne ECB všetky administratívne sankcie uložené menej významným dohliadaným subjektom v súvislosti s výkonom svojich úloh v oblasti dohľadu.

HLAVA 7

TRESTNÉ ČINY

Článok 136

Zaznamenanie skutočností potenciálne vedúcich k trestnému činu

Ak ECB pri vykonávaní svojich úloh na základe nariadenia o JMD má dôvodné podozrenie, že mohol byť spáchaný trestný čin, požiada dotknutý PVO, aby záležitosť postúpil orgánom príslušným na vyšetrovanie a možné trestné stíhanie v súlade s vnútroštátnym právom.

HLAVA 8

SANKČNÉ ÚROKY

Článok 137

Sankčné úroky

Úroky z administratívnych sankcií uložených ECB na základe článku 18 ods. 1 a 7 nariadenia ECB sú vlastníctvom ECB.

ČASŤ XI

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM, PODÁVANIE SPRÁV, VYŠETROVANIA A KONTROLY NA MIESTE

HLAVA 1

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 138

Spolupráca medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s ohľadom na právomoci uvedené v článkoch 10 až 13 nariadenia o JMD

Ustanovenia upravené v tejto časti sa vzťahujú na významné dohliadané subjekty. Vzťahujú sa tiež na menej významné dohliadané subjekty, ak tak rozhodne ECB podľa článku 6 ods. 5 písm. d) nariadenia o JMD, aby využila právomoci uvedené v článkoch 10 až 13 nariadenia o JMD vo vzťahu k menej významnému dohliadanému subjektu. Uvedené však nemá dopad na právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov vykonávať priamy dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi podľa článku 6 ods. 6 nariadenia o JMD.

HLAVA 2

SPOLUPRÁCA V SÚVISLOSTI SO ŽIADOSŤAMI O INFORMÁCIE

Článok 139

Ad hoc žiadosti o informácie podľa článku 10 nariadenia o JMD

1.   V súlade s článkom 10 nariadenia o JMD a s výhradou príslušného práva Únie, ako aj v súlade s ním, môže ECB požadovať od právnických alebo fyzických osôb uvedených v článku 10 ods. 1 uvedeného nariadenia poskytnutie všetkých informácií potrebných na vykonávanie úloh, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD. ECB spresní požadované informácie a primeranú lehotu, dokedy ich treba poskytnúť ECB.

2.   Pred vyžiadaním informácií, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkom 10 ods 1 nariadenia o JMD, ECB najskôr zoberie do úvahy informácie, ktoré sú už dostupné príslušným vnútroštátnym orgánom.

3.   ECB sprístupní dotknutému PVO kópiu každej informácie prijatej od právnickej alebo fyzickej osoby, ktorej bola žiadosť o informáciu zaslaná.

HLAVA 3

PODÁVANIE SPRÁV

Článok 140

Úlohy súvisiace s podávaním správ o dohľade príslušným orgánom

1.   ECB je zodpovedná za zabezpečenie súladu s príslušným právom Únie, ktoré ukladá požiadavky úverovým inštitúciám v oblasti podávania správ príslušným orgánom.

2.   Na tento účel vykonáva ECB úlohy a právomoci vo vzťahu k významným dohliadaným subjektom, ako je ustanovené v príslušnom práve Únie o podávaní správ o dohľade. Príslušné vnútroštátne orgány vykonávajú úlohy a právomoci vo vzťahu k menej významným dohliadaným subjektom, ako je ustanovené v príslušnom práve Únie o podávaní správ príslušným orgánom.

3.   Bez ohľadu na odsek 2 a pokiaľ nie je ustanovené inak, každý dohliadaný subjekt oznamuje svojmu dotknutému PVO informácie, ktoré sa majú poskytovať pravidelne v súlade s príslušným právom Únie. Pokiaľ nie je osobitne ustanovené inak, všetky informácie poskytnuté dohliadanými subjektmi sa predložia príslušným vnútroštátnym orgánom. Tieto orgány vykonajú prvotnú kontrolu údajov a sprístupnia informácie ECB.

4.   ECB organizuje postupy týkajúce sa zberu údajov a preskúmania kvality údajov poskytnutých dohliadanými subjektmi s výhradou príslušného práva Únie a vykonávacími technickými predpismi EBA, ako aj v súlade s príslušným právom Únie a vykonávacími technickými predpismi EBA.

Článok 141

Žiadosti o informácie v opakujúcich sa intervaloch podľa článku 10 nariadenia o JMD

1.   V súlade s článkom 10 nariadenia o JMD, najmä právomocou ECB požadovať poskytnutie informácií v opakujúcich sa intervaloch a v určených formátoch na účely dohľadu a súvisiace štatistické účely a s výhradou príslušného práva Únie, ako aj v súlade s ním, ECB môže od dohliadaných subjektov požadovať poskytovanie dodatočných informácií o dohľade, kedykoľvek sú pre ECB takéto informácie potrebné na vykonávanie úloh, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD. S výhradou podmienok ustanovených v príslušnom práve Únie môže ECB najmä spresniť kategórie informácií, ktoré by sa mali poskytovať, ako aj postupy, formáty, intervaly a lehoty pre poskytovanie príslušných informácií.

2.   Ak ECB požaduje poskytnutie informácií v opakujúcich sa intervaloch od právnických alebo fyzických osôb, ako je uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia o JMD, uplatňuje sa primerane článok 140 ods. 3 a 4 tohto nariadenia.

HLAVA 4

SPOLUPRÁCA V SÚVISLOSTI SO VŠEOBECNÝMI VYŠETROVANIAMI

Článok 142

Začatie všeobecného vyšetrovania podľa článku 11 nariadenia o JMD

ECB vykonáva vyšetrovanie každej právnickej alebo fyzickej osoby uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia o JMD na základe rozhodnutia ECB. Takéto rozhodnutie uvádza všetky nasledujúce skutočnosti:

a)

právny základ rozhodnutia a jeho účel,

b)

úmysel vykonávať právomoci ustanovené v článku 11 ods. 1 nariadenia o JMD,

c)

skutočnosť, že akékoľvek bránenie výkonu vyšetrovania vyšetrovanou osobou zakladá porušenie rozhodnutia ECB v zmysle článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo. ako je to ustanovené v článku 11 ods. 2 nariadenia o JMD.

HLAVA 5

KONTROLY NA MIESTE

Článok 143

Rozhodnutie ECB o vykonaní kontroly na mieste podľa článku 12 nariadenia o JMD

1.   Podľa článku 12 nariadenia o JMD s cieľom uskutočniť úlohy zverené jej nariadením o JMD, vymenuje ECB tímy pre kontrolu na mieste, ako je ustanovené v článku 144, aby vykonávali všetky potrebné kontroly na mieste v prevádzkach právnických osôb, ako je uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia o JMD.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 142 a podľa článku 12 ods. 3 nariadenia o JMD, sa kontroly na mieste vykonávajú na základe rozhodnutia o ECB, ktoré uvádza aspoň tieto skutočnosti:

a)

predmet a účel kontroly na mieste a

b)

skutočnosť, že bránenie výkonu kontroly na mieste kontrolovanou právnickou osobou sa považuje za porušenie rozhodnutia ECB v zmysle článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo. ako je to ustanovené v článku 11 ods. 2 nariadenia o JMD.

3.   Ak kontrola na mieste nasleduje po vyšetrovaní vykonanom na základe rozhodnutia ECB, ako je uvedené v článku 142, a za predpokladu, že kontrola na mieste má ten istý účel a rozsah ako vyšetrovanie, úradníci a iné osoby poverené ECB a PVO majú právo vstúpiť do obchodných priestorov a na pozemky právnických osôb, ktoré podliehajú vyšetrovaniu na základe toho istého rozhodnutia v súlade s článkom 12 ods. 1 a 4 nariadenia o JMD a bez toho, aby bol dotknutý článok 13 uvedeného nariadenia.

Článok 144

Vytvorenie a zloženie tímov pre kontrolu na mieste

1.   ECB je zodpovedná za vytvorenie a zloženie tímov pre kontrolu na mieste a zapojenie príslušných vnútroštátnych orgánov v súlade s článkom 12 nariadenia o JMD.

2.   ECB vymenuje vedúceho tímu pre kontrolu na mieste spomedzi zamestnancov ECB a PVO.

3.   ECB a príslušné vnútroštátne orgány navzájom konzultujú a dohodnú sa na využití zdrojov PVO v súvislosti s tímami pre kontrolu na mieste.

Článok 145

Postup a oznámenie kontroly na mieste

1.   ECB oznámi právnickým osobám, ktoré podliehajú kontrole na mieste, rozhodnutie ECB uvedené v článku 143 ods. 2, totožnosť členov tímu pre kontrolu na mieste, najmenej päť pracovných dní pred začiatkom kontroly na mieste. ECB oznámi PVO členského štátu, v ktorom sa má vykonať kontrola na mieste, takúto kontrolu najneskôr týždeň pred upovedomením právnickej osoby, ktorá podlieha kontrole na mieste.

2.   Ak je to potrebné na riadne a účinné vykonávanie kontroly, ECB môže vykonať kontrolu na mieste bez predchádzajúceho oznámenia dohliadanému subjektu. PVO sa upovedomí čo najskôr, ako je to možné, pred začiatkom takejto kontroly na mieste.

Článok 146

Vykonávanie kontrol na mieste

1.   Tí, ktorí vykonávajú kontrolu na mieste, sa riadia pokynmi vedúceho tímu pre kontrolu na mieste.

2.   Ak je subjekt, ktorý podlieha kontrole na mieste, významným dohliadaným subjektom, vedúci tímu pre kontrolu na mieste je zodpovedný za koordináciu tímu pre kontrolu na mieste a spoločného dohliadacieho tímu, ktorý je zodpovedný za dohľad nad významným dohliadaným subjektom.

ČASŤ XII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 147

Začiatok priameho dohľadu ECB, keď ECB prevezme svoje úlohy po prvýkrát

1.   ECB zašle každému dohliadanému subjektu najneskôr dva mesiace pred 4. novembrom 2014 rozhodnutie, v súvislosti s ktorým prevezme úlohy, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD, potvrdzujúce, že je významným dohliadaným subjektom. V prípade subjektov, ktoré sú členmi významnej dohliadanej skupiny ECB oznámi rozhodnutie ECB dohliadanému subjektu na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov a zabezpečí, aby boli všetky dohliadané subjekty vo významnej dohliadanej skupine v príslušnej lehote riadne informované. Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť od 4. novembra 2014.

2.   Bez ohľadu na odsek 1, ak ECB začne vykonávať jej zverené úlohy pred 4. novembrom 2014, zašle dotknutému subjektu a dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom rozhodnutie. Pokiaľ v ňom nie je inak ustanovené, takéto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom oznámenia. Dotknuté príslušné vnútroštátne orgány sú čo najskôr vopred informované o zámere vydať takéto rozhodnutie.

3.   Pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1 poskytne ECB príslušnému dohliadanému subjektu možnosť písomne uplatniť svoje pripomienky.

Článok 148

Vymedzenie formátu správy o priebehu doterajšieho dohľadu a rizikovom profile, ktorú majú ECB poskytnúť príslušné vnútroštátne orgány

1.   Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB najneskôr do 4. augusta 2014 totožnosť úverových inštitúcií, ktorým udelili povolenie, ako aj správu o týchto úverových inštitúciách vo formáte, ktorý ECB spresní.

2.   Bez ohľadu na odsek 1, ak ECB začne vykonávať úlohy, ktoré sú jej zverené, pred 4. novembrom 2014, môže požiadať príslušné vnútroštátne orgány, aby ECB oznámili totožnosť príslušných úverových inštitúcií, ako aj správu vo formáte, ktorý ECB spresní v primeranej dobe uvedenej vo svojej žiadosti.

Článok 149

Kontinuita prebiehajúcich postupov

1.   Pokiaľ ECB nerozhodne inak, ak PVO začal postupy dohľadu, pre ktoré sa ECB stáva príslušnou na základe nariadenia o JMD a táto skutočnosť nastane pred 4. novembrom 2014, potom sa uplatňujú postupy ustanovené v článku 48.

2.   Odchylne od článku 48 sa tento článok uplatňuje na spoločné postupy.

Článok 150

Rozhodnutia príslušných vnútroštátnych orgánov týkajúce sa dohľadu

Bez ohľadu na vykonávanie právomocí ECB, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD, rozhodnutia týkajúce sa dohľadu prijaté príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pred 4. novembrom 2014 zostávajú zachované.

Článok 151

Členské štáty, ktorých menou sa stáva euro

1.   S výhradou odseku 2, za okolností, keď sa výnimka podľa článku 139 ZFEÚ zrušuje členskému štátu v súlade s článkom 140 ods. 2 ZFEÚ, uplatňujú sa primerane články 148 až 150 v súvislosti s postupmi dohľadu alebo rozhodnutiami, týkajúcimi sa dohľadu začatými alebo prijatými PVO takéhoto členského štátu.

2.   Odkaz na 4. november 2014 v článkoch 148 a 149 sa považuje za odkaz na dátum, kedy prijme príslušný členský štát euro.

Článok 152

Kontinuita existujúcich dojednaní

Všetky existujúce dojednania o spolupráci s inými orgánmi, ktoré PVO uzavrel pred 4. novembrom 2014 a ktoré sa aspoň čiastočne týkajú úloh prenesených na ECB nariadením o JMD, sa naďalej uplatňujú. ECB sa môže rozhodnúť byť súčasťou takýchto existujúcich dojednaní o spolupráci, v súlade s postupom, ktorý sa vzťahuje na dotknuté dojednania, alebo môže vytvoriť nové dojednania o spolupráci s tretími stranami týkajúce sa úloh prenesených na ňu nariadením o JMD. PVO naďalej uplatňuje existujúce dojednania o spolupráci v rozsahu, v akom neboli nahradené dojednaniami ECB o spolupráci. Ak je to potrebné na vykonávanie existujúcich dojednaní o spolupráci, PVO je zodpovedný za poskytnutie pomoci ECB, najmä formou vykonávania jej práv a plnenia jej povinností na základe dojednaní v koordinácii s ECB.

Článok 153

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. apríla 2014

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 30.11.2013, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33).

(4)  Prijatý 31. marca 2014 a dostupný na internetovej stránke ECB www.ecb.europa.eu. Zatiaľ neuverejnený v Úradnom vestníku.

(5)  Rozhodnutie ECB/2014/16 z 14. apríla 2014 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti. Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene a doplnení smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).

(11)  Uverejnený na internetovej stránke ECB.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2008/32) (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 14).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5).

(16)  Rozhodnutie ECB/2014/5 z 31. januára 2014 o postupe pre nadviazanie úzkej spolupráce s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zúčastnených členských štátov, ktorých menou nie je euro (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

(17)  Nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4).