14.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/177


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 z 16. apríla 2014, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom vykonať do roku 2020 medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie

( Uradný vestník Európskej únie L 129 z 30. apríla 2014 )

Na strane 3 v článku 1 bode 1 (v novom článku 28a ods. 2 treťom pododseku):

namiesto:

„… do 1. augusta 2014.“

má byť:

„… do 1. septembraa 2014.“