22.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 374/2014

z 16 apríl 2014

o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Ukrajina je prioritnou partnerskou krajinou v rámci európskej susedskej politiky a Východného partnerstva. Únia sa usiluje o čoraz užší vzťah s Ukrajinou, ktorý by prekračoval rámec bežnej dvojstrannej spolupráce a zahŕňal postupný pokrok smerom k politickému pridruženiu a hospodárskej integrácii. V tejto súvislosti prebiehali v rokoch 2007-2011 rokovania o Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len “dohoda o pridružení”) , vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) a obe strany ju parafovali 30. Marca 2012. Podľa ustanovení DCFTA má Únia a Ukrajina vytvoriť zónu voľného obchodu v rámci prechodného obdobia maximálne desiatich rokov, ktoré začína plynúť nadobudnutím platnosti dohody o pridružení, v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994.

(2)

Vzhľadom na bezprecedentné bezpečnostné, politické a hospodárske výzvy, ktorým Ukrajina čelí, a v snahe podporiť jej hospodárstvo je vhodné, aby sa nečakalo na nadobudnutie platnosti ustanovení dohody o pridružení upravujúcich DCFTA, ale aby sa pristúpilo k skoršiemu vykonávaniu uvedených ustanovení prostredníctvom autonómnych obchodných preferencií a aby Únia začala jednostranne znižovať alebo odstraňovať clá na tovar s pôvodom na Ukrajine v súlade s listinou koncesií uvedenou v prílohe I-A k dohode o pridružení.

(3)

S cieľom predchádzať rizikám podvodov by mal byť nárok na získanie výhod plynúcich z autonómnych obchodných opatrení podmienený dodržiavaním príslušných pravidiel pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov zo strany Ukrajiny, ako aj jej zapojením sa do účinnej administratívnej spolupráce s Úniou. Okrem toho by sa Ukrajina mala zdržať zavedenia nových ciel alebo poplatkov s rovnocenným účinkom na dovoz pochádzajúci z Únie alebo nových množstvových obmedzení alebo opatrení s rovnocenným účinkom, alebo zvýšenia existujúcich ciel alebo poplatkov alebo zavedenia akýchkoľvek iných obmedzení.

(4)

Je nevyhnutné ustanoviť opätovné zavedenie bežných ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na akékoľvek výrobky, ktoré spôsobujú alebo v prípade ktorých hrozí, že spôsobia vážne ťažkosti výrobcom podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov v Únii, a to na základe prešetrenia zo strany Komisie.

(5)

V prípade nedodržania niektorej z podmienok stanovených v tomto nariadení by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci s cieľom dočasne úplne alebo čiastočne pozastaviť preferenčné opatrenia. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (1).

(6)

Toto nariadenie sa uplatňuje do dňa nadobudnutia platnosti hlavy IV (obchod a obchodné záležitosti) dohody o pridružení, alebo v prípade potreby sa uplatňuje predbežne, a najneskôr do 1. novembra 2014.

(7)

Vzhľadom na neodkladnosť tejto záležitosti je potrebné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Preferenčné opatrenia

Clá na tovar s pôvodom na Ukrajine sa znížia alebo odstránia v súlade s prílohou I.

Článok 2

Podmienky oprávnenosti na preferenčné opatrenia

Nárok na získanie výhod plynúcich z preferenčných opatrení je podmienený:

a)

dodržiavaním pravidiel pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov podľa ustanovení hlavy IV kapitoly 2 oddielu 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (2);

b)

dodržiavaním metód administratívnej spolupráce stanovených v článkoch 121 a 122 nariadenia (EHS) č. 2454/93;

c)

zapojením sa Ukrajiny do účinnej administratívnej spolupráce s Úniou s cieľom predchádzať rizikám podvodov;

d)

tým, že sa Ukrajina zdrží zavedenia nových ciel alebo poplatkov s rovnocenným účinkom alebo nových množstvových obmedzení alebo opatrení s rovnocenným účinkom na dovoz s pôvodom v Únii, alebo zvýšenia existujúcich ciel alebo poplatkov alebo zavedenia akýchkoľvek iných obmedzení od 23 apríl 2014.

Článok 3

Prístup k colným kvótam1.

1.   Výrobky uvedené v prílohách II a III je povolené dovážať do Únie v rámci limitov colných kvót Únie stanovených v uvedených prílohách.

2.   Colné kvóty uvedené v odseku 1 tohto článku spravuje Komisia v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93, s výnimkou colných kvót na osobitné poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

3.   Colné kvóty na osobitné poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu spravuje Komisia podľa pravidiel stanovených v súlade s článkom 184 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (3).

Článok 4

Dočasné pozastavenie

Ak Komisia zistí, že existujú dostatočné dôkazy o nedodržaní podmienok stanovených v článku 2, môže prijať vykonávacie akty s cieľom dočasne úplne alebo čiastočne pozastaviť preferenčné opatrenia stanovené v tomto nariadení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2.

Článok 5

Ochranná doložka

Ak dovoz určitého výrobku s pôvodom na Ukrajine, ktorý je zahrnutý v prílohe I k tomuto nariadeniu, spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne ťažkosti výrobcom podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov v Únii, Komisia môže na takýto dovoz opätovne zaviesť bežné clá podľa Spoločného colného sadzobníka, a to v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v článkoch 11 a 11a nariadenia Rady (ES) č. 55/2008 (4), ktoré sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 6

Postup výboru

1.   Na účely vykonávania článku 3 ods. 2 a článku 4 tohto nariadenia Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený podľa článku 248a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (5). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do dňa nadobudnutia platnosti hlavy IV dohody o pridružení, alebo v prípade potreby sa uplatňuje predbežne, a najneskôr do 1. novembra 2014. V prípade, že sa toto nariadenie prestane uplatňovať pred uvedeným dátumom, Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. apríl 2014

Za Európsky parlament

predseda

Martin SCHULZ

Za Radu

predseda

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(2)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 55/2008 z 21. januára 2008 , ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 980/2005 a rozhodnutie Komisie 2005/924/ES (Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2008, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).


PRÍLOHA I

Colný sadzobník EÚ

KN 2008

Opis tovaru

Základná sadzba

Kategória postupného znižovania cla

I

TRIEDA I – ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

 

 

01

KAPITOLA 1 – ŽIVÉ ZVIERATÁ

 

 

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice

 

 

0101 10

– Plemenné čistokrvné zvieratá

 

 

0101 10 10

– – Kone

bez cla

0

0101 10 90

– – Ostatné

7,7

0

0101 90

– Ostatné

 

 

 

– – Kone

 

 

0101 90 11

– – – Jatočné

bez cla

0

0101 90 19

– – – Ostatné

11,5

0

0101 90 30

– – Somáre

7,7

0

0101 90 90

– – Muly a mulice

10,9

0

0102

Živé hovädzie zvieratá

 

 

0102 10

– Plemenné čistokrvné zvieratá

 

 

0102 10 10

– – Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili)

bez cla

0

0102 10 30

– – Kravy

bez cla

0

0102 10 90

– – Ostatné

bez cla

0

0102 90

– Ostatné

 

 

 

– – Domáce druhy

 

 

0102 90 05

– – – S hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – S hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – Jatočné

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – Ostatné

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – S hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – Jatočné

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – Ostatné

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – S hmotnosťou presahujúcou 300 kg

 

 

 

– – – – Jalovice (hovädzie samice, ktoré sa nikdy neotelili)

 

 

0102 90 51

– – – – – Jatočné

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – Ostatné

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Kravy

 

 

0102 90 61

– – – – – Jatočné

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – Ostatné

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Ostatné

 

 

0102 90 71

– – – – – Jatočné

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – Ostatné

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – Ostatné

bez cla

0

0103

Živé svine

 

 

0103 10 00

– Plemenné čistokrvné zvieratá

bez cla

0

 

– Ostatné

 

 

0103 91

– – Vážiace menej ako 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – Domáce druhy

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – Ostatné

bez cla

0

0103 92

– – Vážiace 50 kg alebo viac

 

 

 

– – – Domáce druhy

 

 

0103 92 11

– – – – Prasnice, ktoré vrhli prasiatka aspoň raz, s hmotnosťou nie menšou ako 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – Ostatné

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – Ostatné

bez cla

0

0104

Živé ovce a kozy

 

 

0104 10

– Ovce

 

 

0104 10 10

– – Plemenné čistokrvné zvieratá

bez cla

0

 

– – Ostatné

 

 

0104 10 30

– – – Jahňatá (do jedného roka veku)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – Ostatné

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– Kozy

 

 

0104 20 10

– – Plemenné čistokrvné zvieratá

3,2

0

0104 20 90

– – Ostatné

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky

 

 

 

– Vážiaca nie viac ako 185 g

 

 

0105 11

– – Hydina druhu Gallus domesticus

 

 

 

– – – Samičie kurence chovné a reprodukčné

 

 

0105 11 11

– – – – Na znášanie vajec

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Ostatné

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Ostatné

 

 

0105 11 91

– – – – Na znášanie vajec

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Ostatné

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – Moriaky a morky

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Ostatná

 

 

0105 19 20

– – – Husi

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – Kačice a perličky

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– Ostatná

 

 

0105 94 00

– – Hydina druhu Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – Ostatná

 

 

0105 99 10

– – – Kačice

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – Husi

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – Moriaky a morky

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – Perličky

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Ostatné živé zvieratá

 

 

 

– Cicavce

 

 

0106 11 00

– – Primáty

bez cla

0

0106 12 00

– – Veľryby, delfíny a delfínovce (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia)

bez cla

0

0106 19

– – Ostatné

 

 

0106 19 10

– – – Domáce králiky

3,8

0

0106 19 90

– – – Ostatné

bez cla

0

0106 20 00

– Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

bez cla

0

 

– Vtáky

 

 

0106 31 00

– – Dravé vtáky

bez cla

0

0106 32 00

– – Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

bez cla

0

0106 39

– – Ostatné

 

 

0106 39 10

– – – Holuby

6,4

0

0106 39 90

– – – Ostatné

bez cla

0

0106 90 00

– Ostatné

bez cla

0

02

KAPITOLA 2 – MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY

 

 

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

 

 

0201 10 00

– Trupy a polovičky trupov

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0201 20

– Ostatné kusy nevykostené

 

 

0201 20 20

– – „Kompenzované“ štvrtiny

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0201 20 30

– – Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0201 20 50

– – Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0201 20 90

– – Ostatné

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0201 30 00

– Vykostené

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

 

 

0202 10 00

– Trupy a polovičky trupov

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0202 20

– Ostatné kusy nevykostené

 

 

0202 20 10

– – „Kompenzované“ štvrtiny

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0202 20 30

– – Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0202 20 50

– – Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0202 20 90

– – Ostatné

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0202 30

– Vykostené

 

 

0202 30 10

– – Predné štvrtiny celé alebo rozdelené maximálne na päť kusov, každá štvrtina v samostatnom bloku; „kompenzované“ štvrtiny v dvoch blokoch, z ktorých jeden obsahuje prednú štvrtinu celú alebo delenú maximálne na päť kusov a druhý obsahuje zadnú štvrtinu, okrem sviečkovice, v jednom kuse

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0202 30 50

– – Predná časť, lopatka, pliecko a kusy hrude

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0202 30 90

– – Ostatné

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hovädzích zvierat (12 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

– Čerstvé alebo chladené

 

 

0203 11

– – Trupy a polovičky trupov

 

 

0203 11 10

– – – Z domácich svíň

53,6 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) + dodatočná colná kvóta pre mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 11 90

– – – Ostatné

bez cla

0

0203 12

– – Stehná, pliecka a ich časti nevykostené

 

 

 

– – – Z domácich svíň

 

 

0203 12 11

– – – – Stehná a kusy z nich

77,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 12 19

– – – – Pliecka a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) + dodatočná colná kvóta pre mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 12 90

– – – Ostatné

bez cla

0

0203 19

– – Ostatné

 

 

 

– – – Z domácich svíň

 

 

0203 19 11

– – – – Predné časti a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) + dodatočná colná kvóta pre mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 19 13

– – – – Chrbty a kusy z nich, nevykostené

86,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 19 15

– – – – Bôčiky prerastené a kusy z nich

46,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) + dodatočná colná kvóta pre mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

 

– – – – Ostatné

 

 

0203 19 55

– – – – – Vykostené

86,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 19 59

– – – – – Ostatné

86,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) + dodatočná colná kvóta pre mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 19 90

– – – Ostatné

bez cla

0

 

– Mrazené

 

 

0203 21

– – Trupy a polovičky trupov

 

 

0203 21 10

– – – Z domácich svíň

53,6 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) + dodatočná colná kvóta pre mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 21 90

– – – Ostatné

bez cla

0

0203 22

– – Stehná, pliecka a ich časti, nevykostené

 

 

 

– – – Z domácich svíň

 

 

0203 22 11

– – – – Stehná a kusy z nich

77,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 22 19

– – – – Pliecka a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) + dodatočná colná kvóta pre mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 22 90

– – – Ostatné

bez cla

0

0203 29

– – Ostatné

 

 

 

– – – Z domácich svíň

 

 

0203 29 11

– – – – Predné časti a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) + dodatočná colná kvóta pre mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 29 13

– – – – Chrbty a kusy z nich, nevykostené

86,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 29 15

– – – – Bôčiky prerastené a kusy z nich

46,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) + dodatočná colná kvóta pre mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

 

– – – – Ostatné

 

 

0203 29 55

– – – – – Vykostené

86,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 29 59

– – – – – Ostatné

86,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) + dodatočná colná kvóta pre mäso zo svíň (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0203 29 90

– – – Ostatné

bez cla

0

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0204 10 00

– Trupy a polovičky trupov jahniat, čerstvé alebo chladené

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– Ostatné mäso z oviec, čerstvé alebo chladené

 

 

0204 21 00

– – Trupy a polovičky trupov

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – Ostatné kusy nevykostené

 

 

0204 22 10

– – – Krátke predné štvrtiny

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – Chrbty a/alebo karé

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – Nohy

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z oviec (1 500 – 2 250 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0204 22 90

– – – Ostatné

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z oviec (1 500 – 2 250 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0204 23 00

– – Vykostené

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z oviec (1 500 – 2 250 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0204 30 00

– Trupy a polovičky trupov jahniat, mrazené

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– Ostatné mäso z oviec, mrazené

 

 

0204 41 00

– – Trupy a polovičky trupov

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – Ostatné kusy nevykostené

 

 

0204 42 10

– – – Krátke predné štvrtiny

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – Chrbty a/alebo karé

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z oviec (1 500 – 2 250 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0204 42 50

– – – Nohy

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z oviec (1 500 – 2 250 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0204 42 90

– – – Ostatné

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z oviec (1 500 – 2 250 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0204 43

– – Vykostené

 

 

0204 43 10

– – – Jahňacie

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z oviec (1 500 – 2 250 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0204 43 90

– – – Ostatné

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z oviec (1 500 – 2 250 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0204 50

– Mäso z kôz

 

 

 

– – Čerstvé alebo chladené

 

 

0204 50 11

– – – Trupy a polovičky trupov

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – Krátke predné štvrtiny

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – Chrbty a/alebo karé

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – Nohy

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Ostatné

 

 

0204 50 31

– – – – Kusy nevykostené

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – Vykostené kusy

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – Mrazené

 

 

0204 50 51

– – – Trupy a polovičky trupov

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – Krátke predné štvrtiny

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – Chrbty a/alebo karé

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – Nohy

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Ostatné

 

 

0204 50 71

– – – – Kusy nevykostené

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – Vykostené kusy

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0205 00 20

– Čerstvé alebo chladené

5,1

0

0205 00 80

– Mrazené

5,1

0

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0206 10

– Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

 

 

0206 10 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov

bez cla

0

 

– – Ostatné

 

 

0206 10 95

– – – Hrubá bránica a tenká bránica

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – Ostatné

bez cla

0

 

– Z hovädzích zvierat, mrazené

 

 

0206 21 00

– – Jazyky

bez cla

0

0206 22 00

– – Pečene

bez cla

0

0206 29

– – Ostatné

 

 

0206 29 10

– – – Na výrobu farmaceutických výrobkov

bez cla

0

 

– – – Ostatné

 

 

0206 29 91

– – – – Hrubá bránica a tenká bránica

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – Ostatné

bez cla

0

0206 30 00

– Zo svíň, čerstvé alebo chladené

bez cla

0

 

– Zo svíň, mrazené

 

 

0206 41 00

– – Pečene

bez cla

0

0206 49 00

– – Ostatné

bez cla

0

0206 80

– Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

0206 80 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov

bez cla

0

 

– – Ostatné

 

 

0206 80 91

– – – Z koní, somárov, múl a mulíc

6,4

0

0206 80 99

– – – Z oviec a kôz

bez cla

0

0206 90

– Ostatné, mrazené

 

 

0206 90 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov

bez cla

0

 

– – Ostatné

 

 

0206 90 91

– – – Z koní, somárov, múl a mulíc

6,4

0

0206 90 99

– – – Z oviec a kôz

bez cla

0

0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

– Z hydiny druhu Gallus domesticus

 

 

0207 11

– – V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 11 10

– – – Ošklbané a zbavené čriev, s hlavou a nôžkami, nazývané „kurčatá 83 %“

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom nazývané „kurčatá 70 %“

29,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 11 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka nazývané „kurčatá 65 %“ alebo inak predkladané

32,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 12

– – V celku, mrazené

 

 

0207 12 10

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kurčatá 70 %“

29,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1) + dodatočná colná kvóta pre mäso z hydiny (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0207 12 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kurčatá 65 %“ alebo inak predkladané

32,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1) + dodatočná colná kvóta pre mäso z hydiny (20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0207 13

– – Kusy a droby, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – – Kusy

 

 

0207 13 10

– – – – Vykostené

102,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – Nevykostené

 

 

0207 13 20

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

35,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 13 30

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 13 40

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – Prsia a kusy z nich

60,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 13 60

– – – – – Stehná a kusy z nich

46,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 13 70

– – – – – Ostatné

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Droby

 

 

0207 13 91

– – – – Pečene

6,4

0

0207 13 99

– – – – Ostatné

18,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 14

– – Kusy a droby, mrazené

 

 

 

– – – Kusy

 

 

0207 14 10

– – – – Vykostené

102,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – Nevykostené

 

 

0207 14 20

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

35,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) v

0207 14 30

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 14 40

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – Prsia a kusy z nich

60,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 14 60

– – – – – Stehná a kusy z nich

46,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 14 70

– – – – – Ostatné

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Droby

 

 

0207 14 91

– – – – Pečene

6,4

0

0207 14 99

– – – – Ostatné

18,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– Z moriakov a moriek

 

 

0207 24

– – V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 24 10

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „morky 80 %“

34 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 24 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „morky 73 %“ alebo inak predkladané

37,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 25

– – V celku, mrazené

 

 

0207 25 10

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom nazývané „morky 80 %“

34 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 25 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „morky 73 %“, alebo inak predkladané

37,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 26

– – Kusy a droby, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – – Kusy

 

 

0207 26 10

– – – – Vykostené

85,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – Nevykostené

 

 

0207 26 20

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

41 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 26 30

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 26 40

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – Prsia a kusy z nich

67,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – – Stehná a kusy z nich

 

 

0207 26 60

– – – – – – Dolné stehná a kusy z nich

25,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 26 70

– – – – – – Ostatné

46 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 26 80

– – – – – Ostatné

83 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – Droby

 

 

0207 26 91

– – – – Pečene

6,4

0

0207 26 99

– – – – Ostatné

18,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 27

– – Kusy a droby, mrazené

 

 

 

– – – Kusy

 

 

0207 27 10

– – – – Vykostené

85,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – Nevykostené

 

 

0207 27 20

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

41 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 27 30

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 27 40

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – Prsia a kusy z nich

67,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – – Stehná a kusy z nich

 

 

0207 27 60

– – – – – – Dolné stehná a kusy z nich

25,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 27 70

– – – – – – Ostatné

46 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 27 80

– – – – – Ostatné

83 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – Droby

 

 

0207 27 91

– – – – Pečene

6,4

0

0207 27 99

– – – – Ostatné

18,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– Z kačíc, husí alebo z perličiek

 

 

0207 32

– – V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – – Z kačíc

 

 

0207 32 11

– – – – Ošklbané, odkrvené, zbavené čriev, ale nie celkom vypitvané, s hlavou a nôžkami, nazývané „kačice 85 %“

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kačice 70 %“

46,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 32 19

– – – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

51,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – Z husí

 

 

0207 32 51

– – – – Ošklbané, odkrvené, ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, nazývané „husi 82 %“

45,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 32 59

– – – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, nazývané „husi 75 %“, alebo inak predkladané

48,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 32 90

– – – Z perličiek

49,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 33

– – V celku, mrazené

 

 

 

– – – Z kačíc

 

 

0207 33 11

– – – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kačice 70 %“

46,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 33 19

– – – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

51,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – Z husí

 

 

0207 33 51

– – – – Ošklbané, odkrvené ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, nazývané „husi 82 %“

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, nazývané „husi 75 %“, alebo inak predkladané

48,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 33 90

– – – Z perličiek

49,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 34

– – Pečene z kŕmnych husí alebo kačíc, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 34 10

– – – Z husí

bez cla

0

0207 34 90

– – – Z kačíc

bez cla

0

0207 35

– – Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

 

– – – Kusy

 

 

 

– – – – Vykostené

 

 

0207 35 11

– – – – – Z husí

110,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 35 15

– – – – – Z kačíc alebo perličiek

128,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – Nevykostené

 

 

 

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

 

 

0207 35 21

– – – – – – Z kačíc

56,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 35 23

– – – – – – Z husí

52,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 35 25

– – – – – – Z perličiek

54,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 35 31

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 35 41

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – – Prsia a kusy z nich

 

 

0207 35 51

– – – – – – Z husí

86,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 35 53

– – – – – – Z kačíc alebo perličiek

115,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – – Stehná a kusy z nich

 

 

0207 35 61

– – – – – – Z husí

69,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 35 63

– – – – – – Z kačíc alebo perličiek

46,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 35 71

– – – – – Husacie alebo kačacie paletá

66 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 35 79

– – – – – Ostatné

123,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – Droby

 

 

0207 35 91

– – – – Pečene, iné ako z kŕmnych husí alebo z kačíc

6,4

0

0207 35 99

– – – – Ostatné

18,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 36

– – Ostatné, mrazené

 

 

 

– – – Kusy

 

 

 

– – – – Vykostené

 

 

0207 36 11

– – – – – Z husí

110,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 36 15

– – – – – Z kačíc alebo perličiek

128,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – Nevykostené

 

 

 

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

 

 

0207 36 21

– – – – – – Z kačíc

56,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 36 23

– – – – – – Z husí

52,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 36 25

– – – – – – Z perličiek

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 36 41

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – – Prsia a kusy z nich

 

 

0207 36 51

– – – – – – Z husí

86,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 36 53

– – – – – – Z kačíc alebo perličiek

115,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – – Stehná a kusy z nich

 

 

0207 36 61

– – – – – – Z husí

69,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 36 63

– – – – – – Z kačíc alebo perličiek

46,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0207 36 71

– – – – – Husacie alebo kačacie paletá

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – Ostatné

123,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – Droby

 

 

 

– – – – Pečene

 

 

0207 36 81

– – – – – Z kŕmnych husí

bez cla

0

0207 36 85

– – – – – Z kŕmnych kačíc

bez cla

0

0207 36 89

– – – – – Ostatné

6,4

0

0207 36 90

– – – – Ostatné

18,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0208

Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0208 10

– Z králikov alebo zajacov

 

 

0208 10 10

– – Z domácich králikov

6,4

0

0208 10 90

– – Ostatné

bez cla

0

0208 30 00

– Z primátov

9

0

0208 40

– Z veľrýb, delfínov a delfínovcov (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)

 

 

0208 40 10

– – Mäso z veľrýb

6,4

0

0208 40 90

– – Ostatné

9

0

0208 50 00

– Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)

9

0

0208 90

– Ostatné

 

 

0208 90 10

– – Z domácich holubov

6,4

0

0208 90 30

– – Zo zveriny, iné ako z králikov alebo zajacov

bez cla

0

0208 90 55

– – Mäso z tuleňov

6,4

0

0208 90 60

– – Zo sobov

9

0

0208 90 70

– – Žabacie stehienka

6,4

0

0208 90 95

– – Ostatné

9

0

0209 00

Prasací tuk neprerastaný chudým mäsom a hydinový tuk, nie vyškvarený alebo inak extrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

 

 

 

– Podkožný prasací tuk

 

 

0209 00 11

– – Čerstvý, chladený, mrazený, solený alebo v slanom náleve

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – Sušený alebo údený

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– Prasací tuk, iný ako podpoložky 0209 00 11 alebo 0209 00 19

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– Hydinový tuk

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Mäso a jedlé mäsové droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z mäsových drobov

 

 

 

– Mäso zo svíň

 

 

0210 11

– – Stehná, pliecka a ich časti, nevykostené

 

 

 

– – – Z domácich svíň

 

 

 

– – – – Solené alebo v slanom náleve

 

 

0210 11 11

– – – – – Stehná a kusy z nich

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – Pliecka a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Sušené alebo údené

 

 

0210 11 31

– – – – – Stehná a kusy z nich

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – Pliecka a kusy z nich

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – Ostatné

15,4

0

0210 12

– – Bôčiky (prerastené) a kusy z nich

 

 

 

– – – Z domácich svíň

 

 

0210 12 11

– – – – Solené alebo v slanom náleve

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – Sušené alebo údené

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – Ostatné

15,4

0

0210 19

– – Ostatné

 

 

 

– – – Z domácich svíň

 

 

 

– – – – Solené alebo v slanom náleve

 

 

0210 19 10

– – – – – Slaninové boky alebo predné tri štvrtiny

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – Zadné tri štvrtiny alebo stredy

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – Predné časti a kusy z nich

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – Chrbty a kusy z nich

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – Ostatné

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Sušené alebo údené

 

 

0210 19 60

– – – – – Predné časti a kusy z nich

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – Chrbty a kusy z nich

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Ostatné

 

 

0210 19 81

– – – – – – Vykostené

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – Ostatné

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – Ostatné

15,4

0

0210 20

– Mäso z hovädzích zvierat

 

 

0210 20 10

– – Nevykostené

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – Vykostené

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– Ostatné, vrátane jedlých múčok a práškov z mäsa alebo mäsových drobov

 

 

0210 91 00

– – Z primátov

15,4

0

0210 92 00

– – Z veľrýb, delfínov a delfínovcov (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)

15,4

0

0210 93 00

– – Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek).

15,4

0

0210 99

– – Ostatné

 

 

 

– – – Mäso

 

 

0210 99 10

– – – – Z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené

6,4

0

 

– – – – Z oviec a kôz

 

 

0210 99 21

– – – – – Nevykostené

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – Vykostené

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – Zo sobov

15,4

0

0210 99 39

– – – – Ostatné

130 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mäso z hydiny (16 000 – 20 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – Droby

 

 

 

– – – – Z domácich svíň

 

 

0210 99 41

– – – – – Pečene

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – Ostatné

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Z hovädzích zvierat

 

 

0210 99 51

– – – – – Hrubá bránica a tenká bránica

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – Ostatné

12,8

0

0210 99 60

– – – – Z oviec a kôz

15,4

0

 

– – – – Ostatné

 

 

 

– – – – – Hydinová pečeň

 

 

0210 99 71

– – – – – – Pečene z vykŕmených husí alebo kačíc, solené alebo v slanom náleve

bez cla

0

0210 99 79

– – – – – – Ostatné

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Ostatné

15,4

0

0210 99 90

– – – Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

KAPITOLA 3 – RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE

 

 

0301

Živé ryby

 

 

0301 10

– Ozdobné ryby

 

 

0301 10 10

– – Sladkovodné ryby

bez cla

0

0301 10 90

– – Morské ryby

7,5

0

 

– Ostatné živé ryby

 

 

0301 91

– – Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Druhov Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – Ostatné

12

0

0301 92 00

– – Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0

0301 93 00

– – Kapry

8

0

0301 94 00

– – Tuniaky obyčajné (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – Tuniaky modroplutvé južné (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – Ostatné

 

 

 

– – – Sladkovodné ryby

 

 

0301 99 11

– – – – Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Ostatné

8

0

0301 99 80

– – – Morské ryby

16

0

0302

Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

 

 

 

– Lososovité ryby, okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 11

– – Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Druhov Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – Druhu Oncorhynchus mykiss s hlavou a žiabrami, zbavené čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1 kg

12

0

0302 11 80

– – – Ostatné

12

0

0302 12 00

– – Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Ostatné

8

0

 

– Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 21

– – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – Morské jazyky (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – Ostatné

 

 

0302 29 10

– – – Kambala (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – Ostatné

15

0

 

– Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 31

– – Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

bez cla

0

0302 31 90

– – – Ostatné

22

0

0302 32

– – Tuniaky žltoplutvé (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

bez cla

0

0302 32 90

– – – Ostatné

22

0

0302 33

– – Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom

 

 

0302 33 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

bez cla

0

0302 33 90

– – – Ostatné

22

0

0302 34

– – Tuniaky zavalité (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

bez cla

0

0302 34 90

– – – Ostatné

22

0

0302 35

– – Tuniaky obyčajné (Thunnus thynus)

 

 

0302 35 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

bez cla

0

0302 35 90

– – – Ostatné

22

0

0302 36

– – Tuniaky modroplutvé južné (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

bez cla

0

0302 36 90

– – – Ostatné

22

0

0302 39

– – Ostatné

 

 

0302 39 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

bez cla

0

0302 39 90

– – – Ostatné

22

0

0302 40 00

– Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), okrem pečení, ikier a mliečia

15

0

0302 50

– Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0302 50 10

– – Druhu Gadus morhua

12

0

0302 50 90

– – Ostatné

12

0

 

– Ostatné ryby, okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 61

– – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Sardinky druhu Sardina pilchardus

23

0

0302 61 30

– – – Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – Malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – Treska škvrnitá (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – Malé žraloky a ostatné žraloky

 

 

0302 65 20

– – – Žralok ostnatý (Squalus acanthias)

6

0

0302 65 50

– – – Žralok druhu Scyliorhinus spp.

6

0

0302 65 90

– – – Ostatné

8

0

0302 66 00

– – Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0

0302 67 00

– – Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – Zubáče (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – Ostatné

 

 

 

– – – Sladkovodné ryby

 

 

0302 69 11

– – – – Kapry

8

0

0302 69 19

– – – – Ostatné

8

0

 

– – – Morské ryby

 

 

 

– – – – Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) uvedené v položke 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

bez cla

0

0302 69 25

– – – – – Ostatné

22

0

 

– – – – Ostriežiky (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – Druhu Sebastes marinus

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Ostatné

7,5

0

0302 69 35

– – – – Ryby druhu Boreogadus saida

12

0

0302 69 41

– – – – Treska merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – Miene (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – Treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska európska (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – Sardely (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – Zubatec obyčajný a ružicha (Dentex dentex a Pagellus spp.)

15

0

 

– – – – Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Merlúzy rodu Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – Merlúza južná (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – Ostatné

15

0

0302 69 69

– – – – – Merlúzy rodu Urophycis

15

0

0302 69 75

– – – – Raje (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – Čerty morské (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – Tresky poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – Tresky druhu Micromesistius australis

7,5

0

0302 69 91

– – – – Ryby druhov Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Ryby druhu Genypterus blacodes

7,5

0

0302 69 94

– – – – Ryby druhu Dicentrarchus labrax

15

0

0302 69 95

– – – – Pražma zlatá (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – Ostatné

15

0

0302 70 00

– Pečene, ikry a mliečie

10

0

0303

Ryby, mrazené, okrem rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa položky 0304

 

 

 

– Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0303 11 00

– – Losos nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – Ostatné

2

0

 

– Ostatné lososovité ryby, okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0303 21

– – Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – Druhov Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – Druhu Oncorhynchus mykiss s hlavou a žiabrami, zbavené čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1 kg

12

0

0303 21 80

– – – Ostatné

12

0

0303 22 00

– – Losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Ostatné

9

0

 

– Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0303 31

– – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – Morské jazyky (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – Ostatné

 

 

0303 39 10

– – – Platesa malá (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Ryby druhu Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

– – – Ostatné

15

0

 

– Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0303 41

– – Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

 

 

0303 41 11

– – – – Celé

bez cla

0

0303 41 13

– – – – Vypitvané a bez žiabier

bez cla

0

0303 41 19

– – – – Ostatné (napríklad bez hláv)

bez cla

0

0303 41 90

– – – Ostatné

22

0

0303 42

– – Tuniaky žltoplutvé (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

 

 

 

– – – – Celé

 

 

0303 42 12

– – – – – S hmotnosťou každého väčšou ako 10 kg

bez cla

0

0303 42 18

– – – – – Ostatné

bez cla

0

 

– – – – Vypitvané a bez žiabier

 

 

0303 42 32

– – – – – S hmotnosťou každého väčšou ako 10 kg

bez cla

0

0303 42 38

– – – – – Ostatné

bez cla

0

 

– – – – Ostatné (napríklad bez hláv)

 

 

0303 42 52

– – – – – S hmotnosťou každého väčšou ako 10 kg

bez cla

0

0303 42 58

– – – – – Ostatné

bez cla

0

0303 42 90

– – – Ostatné

22

0

0303 43

– – Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom

 

 

 

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

 

 

0303 43 11

– – – – Celé

bez cla

0

0303 43 13

– – – – Vypitvané a bez žiabier

bez cla

0

0303 43 19

– – – – Ostatné (napríklad bez hláv)

bez cla

0

0303 43 90

– – – Ostatné

22

0

0303 44

– – Tuniaky zavalité (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

 

 

0303 44 11

– – – – Celé

bez cla

0

0303 44 13

– – – – Vypitvané a bez žiabier

bez cla

0

0303 44 19

– – – – Ostatné (napríklad bez hláv)

bez cla

0

0303 44 90

– – – Ostatné

22

0

0303 45

– – Tuniaky obyčajné (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

 

 

0303 45 11

– – – – Celé

bez cla

0

0303 45 13

– – – – Vypitvané a bez žiabier

bez cla

0

0303 45 19

– – – – Ostatné (napríklad bez hláv)

bez cla

0

0303 45 90

– – – Ostatné

22

0

0303 46

– – Tuniaky modroplutvé južné (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

 

 

0303 46 11

– – – – Celé

bez cla

0

0303 46 13

– – – – Vypitvané a bez žiabier

bez cla

0

0303 46 19

– – – – Ostatné (napríklad bez hláv)

bez cla

0

0303 46 90

– – – Ostatné

22

0

0303 49

– – Ostatné

 

 

 

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

 

 

0303 49 31

– – – – Celé

bez cla

0

0303 49 33

– – – – Vypitvané a bez žiabier

bez cla

0

0303 49 39

– – – – Ostatné (napríklad bez hláv)

bez cla

0

0303 49 80

– – – Ostatné

22

0

 

– Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) a tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 51 00

– – Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Druhu Gadus morhua

12

0

0303 52 30

– – – Druhu Gadus ogac

12

0

0303 52 90

– – – Druhu Gadus macrocephalus

12

0

 

– Mečiar obyčajný (Xiphias gladius) a zubáče (Dissostichus spp.), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 61 00

– – Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – Zubáče (Dissostichus spp.).

15

0

 

– Ostatné ryby, okrem pečení , ikier a mliečia

 

 

0303 71

– – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Sardinky druhu Sardina pilchardus

23

0

0303 71 30

– – – Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – Malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Druhov Scomber scombrus alebo Scomber japonicus

20

0

0303 74 90

– – – Druhu Scomber australasicus

15

0

0303 75

– – Malé žraloky a ostatné žraloky

 

 

0303 75 20

– – – Žralok ostnatý (Squalus acanthias)

6

0

0303 75 50

– – – Žraloky druhu Scyliorhinus spp.

6

0

0303 75 90

– – – Ostatné

8

0

0303 76 00

– – Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0

0303 77 00

– – Ostrieže morské (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – Merlúzy rodu Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – – Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – Merlúza argentínska (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – Merlúza južná (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – Ostatné

15

0

0303 78 90

– – – Merlúzy rodu Urophycis

15

0

0303 79

– – Ostatné

 

 

 

– – – Sladkovodné ryby

 

 

0303 79 11

– – – – Kapry

8

0

0303 79 19

– – – – Ostatné

8

0

 

– – – Morské ryby

 

 

 

– – – – Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] uvedené v podpoložke 0303 43

 

 

 

– – – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604

 

 

0303 79 21

– – – – – – Celé

bez cla

0

0303 79 23

– – – – – – Vypitvané a bez žiabier

bez cla

0

0303 79 29

– – – – – – Ostatné (napríklad bez hláv)

bez cla

0

0303 79 31

– – – – – Ostatné

22

0

 

– – – – Ostriežiky (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – Druhu Sebastes marinus

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Ostatné

7,5

0

0303 79 41

– – – – Ryby druhu Boreogadus saida

12

0

0303 79 45

– – – – Treska merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – Miene (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – Treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska európska (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – Ryby druhu Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

– – – – Sardely (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – Zubatec obyčajný a ružicha (Dentex dentex a Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

– – – – Raje (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – Čerty morské (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – Tresky poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – Tresky druhu Micromesistius australis

7,5

0

0303 79 91

– – – – Ryby druhov (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – Ryby druhu Macruronus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 93

– – – – Ryby druhu Genypterus blacodes

7,5

0

0303 79 94

– – – – Ryby druhov Pelotreis flavilatus alebo Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – Ostatné

15

0

0303 80

– Pečene, ikry a mliečie

 

 

0303 80 10

– – Tuhé a jemné ikry a mliečie na výrobu deoxyribonukleovej kyseliny alebo protamínusulfátu

bez cla

0

0303 80 90

– – Ostatné

10

0

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

– Čerstvé alebo chladené

 

 

0304 11

– – Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – Filé

18

0

0304 11 90

– – – Ostatné rybie mäso (tiež mleté)

15

0

0304 12

– – Zo zubáčov (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – Filé

18

0

0304 12 90

– – – Ostatné rybie mäso (tiež mleté)

15

0

0304 19

– – Ostatné

 

 

 

– – – Filé

 

 

 

– – – – Zo sladkovodných rýb

 

 

0304 19 13

– – – – – Z lososov obyčajných (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – Zo pstruhov druhov Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – – Zo pstruhov druhu Oncorhynchus mykiss s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 400 g

12

0

0304 19 17

– – – – – – Ostatné

12

0

0304 19 19

– – – – – Z ostatných sladkovodných rýb

9

3

 

– – – – Ostatné

 

 

0304 19 31

– – – – – Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

18

0

0304 19 33

– – – – – Z tresky tmavej (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – Z ostriežikov (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – Ostatné

18

3

 

– – – Ostatné rybie mäso (tiež mleté)

 

 

0304 19 91

– – – – Zo sladkovodných rýb

8

0

 

– – – – Ostatné

 

 

0304 19 97

– – – – – Priečne rezy zo sleďov

15

0

0304 19 99

– – – – – Ostatné

15

0

 

– Mrazené filé

 

 

0304 21 00

– – Z mečiara obyčajného (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – Zo zubáčov (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – Ostatné

 

 

 

– – – Zo sladkovodných rýb

 

 

0304 29 13

– – – – Z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – Zo pstruhov druhov Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – – Zo pstruhov druhu Oncorhynchus mykiss s hmotnosťou každého väčšou ako 400 g

12

0

0304 29 17

– – – – – Ostatné

12

0

0304 29 19

– – – – Z ostatných sladkovodných rýb

9

3

 

– – – Ostatné

 

 

 

– – – – Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – – Z tresiek druhu Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Ostatné

7,5

0

0304 29 31

– – – – Z tresky tmavej (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – Z tresky škvrnitej (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – Z ostriežikov (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – Z druhu Sebastes marinus

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Ostatné

7,5

0

0304 29 41

– – – – Z tresky merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – Z mieňov (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – Z tuniakov (rodu Thunnus) a z rýb rodu Euthynnus

18

0

 

– – – – Z makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a z rýb druhu Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – – Z makrely druhu Scomber australasicus

15

0

0304 29 53

– – – – – Ostatné

15

0

 

– – – – Z merlúz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Z merlúz rodu Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – – Z merlúzy plytčinovej (Merluccius capensis) a merlúzy hlbinnej (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – Z merlúzy argentínskej (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Ostatné

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Z merlúz rodu Urophycis

7,5

0

 

– – – – Z malých žralokov a ostatných žralokov

 

 

0304 29 61

– – – – – Z malých žralokov (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – Z ostatných žralokov

7,5

0

0304 29 71

– – – – Z platesy obyčajnej (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – Z platesy malej (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – Zo sleďov (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – Z kambál Lepidorhombus spp.

15

0

0304 29 83

– – – – Z čertov morských (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – Z tresky aljašskej (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – Z rýb druhu Macruronus novaezelandiae

7,5

0

0304 29 99

– – – – Ostatné

15

3

 

– Ostatné

 

 

0304 91 00

– – Z mečiara obyčajného (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – Zo zubáčov (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – Ostatné

 

 

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

0

 

– – Ostatné

 

 

0304 99 21

– – – – Zo sladkovodných rýb

8

0

 

– – – – Ostatné

 

 

0304 99 23

– – – – – Zo sleďov (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – Z ostriežikov (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – – Z tresiek druhu Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – Z tresiek druhu Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Ostatné

7,5

0

0304 99 41

– – – – – Z tresky tmavej (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – Z tresky jednoškvrnnej (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – Z merlúz (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – Z kambál (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – Z rají (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – Z čertov morských (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – Z tresiek poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – Z tresky aljašskej (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Ostatné

7,5

0

0305

Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0305 10 00

– Prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

13

0

0305 20 00

– Pečene, ikry a mliečie z rýb, sušené, údené, solené alebo v slanom náleve

11

0

0305 30

– Rybie filé sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené

 

 

 

– – Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – – Z tresiek druhu Gadus macrocephalus

16

0

0305 30 19

– – – Ostatné

20

0

0305 30 30

– – Z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho) solené alebo v slanom náleve

15

0

0305 30 50

– – Z halibuta menšieho alebo grónskeho (Reinhardtius hippoglossoides), solené alebo v slanom náleve

15

0

0305 30 90

– – Ostatné

16

0

 

– Údené ryby, vrátane filé

 

 

0305 41 00

– – Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – Ostatné

 

 

0305 49 10

– – – Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – Úhory (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – Ostatné

14

0

 

– Sušené ryby, tiež solené, ale nie údené

 

 

0305 51

– – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – Sušené, nesolené

13

0

0305 51 90

– – – Sušené, solené

13

0

0305 59

– – Ostatné

 

 

 

– – – Ryby druhu Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – – Sušené, nesolené

13

0

0305 59 19

– – – – Sušené, solené

13

0

0305 59 30

– – – Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – Sardely (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Ostatné

12

0

 

– Ryby, solené, nie však sušené alebo údené a ryby v slanom náleve

 

 

0305 61 00

– – Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – Sardely (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – Ostatné

 

 

0305 69 10

– – – Ryby druhu Boreogadus saida

13

0

0305 69 30

– – – Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Ostatné

12

0

0306

Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

 

– Mrazené

 

 

0306 11

– – Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – Langustie chvostíky (Crawfish tails)

12,5

0

0306 11 90

– – – Ostatné

12,5

0

0306 12

– – Homáre (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – Celé

6

0

0306 12 90

– – – Ostatné

16

0

0306 13

– – Krevety a garnáty

 

 

0306 13 10

– – – Krevety čeľade Pandalidae

12

0

0306 13 30

– – – Krevety šedé rodu Crangon

18

0

0306 13 40

– – – Krevety ružové hlbinné (Parapenaeus longirostris)

12

0

0306 13 50

– – – Krevety rodu Penaeus

12

0

0306 13 80

– – – Ostatné

12

0

0306 14

– – Kraby

 

 

0306 14 10

– – – Kraby druhov Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidus

7,5

0

0306 14 30

– – – Kraby druhu Cancer pagurus

7,5

0

0306 14 90

– – – Ostatné

7,5

0

0306 19

– – Ostatné, vrátene práškov, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0306 19 10

– – – Sladkovodné raky

7,5

0

0306 19 30

– – – Nórske homáre (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Ostatné

12

0

 

– Nemrazené

 

 

0306 21 00

– – Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – Homáre (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – Živé

8

0

 

– – – Ostatné

 

 

0306 22 91

– – – – Celé

8

0

0306 22 99

– – – – Ostatné

10

0

0306 23

– – Krevety a garnáty

 

 

0306 23 10

– – – Krevety čeľade Pandalidae

12

0

 

– – – Krevety šedé rodu Crangon

 

 

0306 23 31

– – – – Čerstvé, chladené alebo varené vo vode alebo v pare

18

0

0306 23 39

– – – – Ostatné

18

0

0306 23 90

– – – Ostatné

12

0

0306 24

– – Kraby

 

 

0306 24 30

– – – Kraby druhu Cancer pagurus

7,5

0

0306 24 80

– – – Ostatné

7,5

0

0306 29

– – Ostatné, vrátene práškov, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0306 29 10

– – – Sladkovodné raky

7,5

0

0306 29 30

– – – Nórske homáre (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Ostatné

12

0

0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0307 10

– Ustrice

 

 

0307 10 10

– – Ustrice ploché (rodu Ostrea), živé a s hmotnosťou každej (vrátane lastúry) nie väčšou ako 40 g

bez cla

0

0307 10 90

– – Ostatné

9

0

 

– Hrebenatky, vrátane hrebenatky kuchynskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten

 

 

0307 21 00

– – Živé, čerstvé alebo chladené

8

0

0307 29

– – Ostatné

 

 

0307 29 10

– – – Hrebenatky svätojakubské (Pecten maximus), mrazené

8

0

0307 29 90

– – – Ostatné

8

0

 

– Škľabky (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – Živé, čerstvé alebo chladené

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – Ostatné

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – Živé, čerstvé alebo chladené

 

 

0307 41 10

– – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – Ostatné

8

0

0307 49

– – Ostatné

 

 

 

– – – Mrazené

 

 

 

– – – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – Rodu Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – Sépia menšia (Sepiola rondeleti)

6

0

0307 49 11

– – – – – – Ostatné

8

0

0307 49 18

– – – – – Ostatné

8

0

 

– – – – Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Ostatné

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Ostatné

8

0

 

– – – Ostatné

 

 

0307 49 71

– – – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – Ostatné

8

0

 

– Chobotnice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – Živé, čerstvé alebo chladené

8

0

0307 59

– – Ostatné

 

 

0307 59 10

– – – Mrazené

8

0

0307 59 90

– – – Ostatné

8

0

0307 60 00

– Slimáky, iné ako morské

bez cla

0

 

– Ostatné, vrátane práškov, múčok a peliet z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0307 91 00

– – Živé, čerstvé alebo chladené

11

0

0307 99

– – Ostatné

 

 

 

– – – Mrazené

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – Morské škľabky – (zádenky) a ostatné druhy čeľade Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – Medúzy (Rhopilema spp.)

bez cla

0

0307 99 18

– – – – Ostatné

11

0

0307 99 90

– – – Ostatné

11

0

04

KAPITOLA 4 – MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

 

 

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0401 10

– S obsahom tuku nepresahujúcim 1 % hmotnosti

 

 

0401 10 10

– – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

13,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0401 10 90

– – Ostatné

12,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0401 20

– S obsahom tuku presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 6 % hmotnosti

 

 

 

– – Nepresahujúcim 3 %

 

 

0401 20 11

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

18,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0401 20 19

– – – Ostatné

17,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – Presahujúcim 3 % hmotnosti

 

 

0401 20 91

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

22,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0401 20 99

– – – Ostatné

21,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0401 30

– S obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti

 

 

 

– – Nepresahujúcim 21 %

 

 

0401 30 11

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

57,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0401 30 19

– – – Ostatné

56,6 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – Presahujúcim 21 %, ale nepresahujúcim 45 %

 

 

0401 30 31

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

110 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0401 30 39

– – – Ostatné

109,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – Presahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0401 30 91

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

183,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0401 30 99

– – – Ostatné

182,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0402 10

– V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti

 

 

 

– – Neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0402 10 11

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 10 19

– – – Ostatné

118,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – Ostatné

 

 

0402 10 91

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 10 99

– – – Ostatné

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti

 

 

0402 21

– – Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

– – – S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 21 11

– – – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – Ostatné

 

 

0402 21 17

– – – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 11 % hmotnosti

130,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 21 19

– – – – – S obsahom tuku presahujúcim 11 %, ale nepresahujúcim 27 % hmotnosti

130,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 21 91

– – – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 21 99

– – – – Ostatné

161,9 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 29

– – Ostatné

 

 

 

– – – S obsahom tuku nepresahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 29 11

– – – – Špeciálne mlieka „pre dojčatá“ v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom nepresahujúcim 500 g, s obsahom tuku presahujúcim 10 % hmotnosti

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – Ostatné

 

 

0402 29 15

– – – – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 29 19

– – – – – Ostatné

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 29 91

– – – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 29 99

– – – – Ostatné

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– Ostatné

 

 

0402 91

– – Neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0402 91 10

– – – S obsahom tuku nepresahujúcim 8 % hmotnosti

34,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 91 30

– – – S obsahom tuku presahujúcim 8 %, ale nepresahujúcim 10 % hmotnosti

43,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – S obsahom tuku presahujúcim 10 %, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 91 51

– – – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 91 59

– – – – Ostatné

109,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – S obsahom tuku presahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 91 91

– – – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 91 99

– – – – Ostatné

182,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 99

– – Ostatné

 

 

0402 99 10

– – – S obsahom tuku nepresahujúcim 9,5 % hmotnosti

57,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – S obsahom tuku presahujúcim 9,5 %, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 99 31

– – – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 99 39

– – – – Ostatné

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – S obsahom tuku presahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 99 91

– – – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0402 99 99

– – – – Ostatné

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

0403 10

– Jogurt

 

 

 

– – Neochutený ani neobsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

– – – Neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 10 11

– – – – Nepresahujúcim 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 10 13

– – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 10 19

– – – – Presahujúcim 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 10 31

– – – – Nepresahujúcim 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 10 33

– – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 10 39

– – – – Presahujúcim 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

– – – V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 10 51

– – – – Nepresahujúcim 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

0403 10 53

– – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

8,3 + 130.4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

0403 10 59

– – – – Presahujúcim 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

 

– – – Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 10 91

– – – – Nepresahujúcim 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

0403 10 93

– – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

0403 10 99

– – – – Presahujúcim 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

0403 90

– Ostatné

 

 

 

– – Neochutené, ani neobsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

– – – V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách

 

 

 

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 11

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 90 13

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 90 19

– – – – – Presahujúcim 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 31

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 90 33

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 90 39

– – – – – Presahujúcim 27 %

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – Ostatné

 

 

 

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 51

– – – – – Nepresahujúcim 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 90 53

– – – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 90 59

– – – – – Presahujúcim 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – – – Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 61

– – – – – Nepresahujúcim 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 90 63

– – – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0403 90 69

– – – – – Presahujúcim 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_mlieko a smotana, kondenzované mlieko a jogurty (8 000 – 10 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

– – – V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 90 71

– – – – Nepresahujúcim 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

0403 90 73

– – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

0403 90 79

– – – – Presahujúcim 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

 

– – – Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 90 91

– – – – Nepresahujúcim 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

0403 90 93

– – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

0403 90 99

– – – – Presahujúcim 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

colná kvóta_výrobky z fermentovaného mlieka (2 000 t)

0404

Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

 

 

0404 10

– Srvátka a upravená srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

– – V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách

 

 

 

– – – Neobsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

– – – – Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 02

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – Presahujúcim 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 12

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – Presahujúcim 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Ostatné, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

– – – – Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 26

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – Presahujúcim 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 34

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – Presahujúcim 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – Ostatná

 

 

 

– – – Neobsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

– – – – Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 48

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – Presahujúcim 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 56

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – Presahujúcim 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Ostatné, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

– – – – Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 72

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – Presahujúcim 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 78

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – Presahujúcim 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Ostatné

 

 

 

– – Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 90 21

– – – Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0404 90 23

– – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0404 90 29

– – – Presahujúcim 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

 

– – Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 90 81

– – – Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0404 90 83

– – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0404 90 89

– – – Presahujúcim 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

colná kvóta_sušené mlieko (1 500 – 5 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky

 

 

0405 10

– Maslo

 

 

 

– – S obsahom tuku nepresahujúcim 85 % hmotnosti

 

 

 

– – – Prírodné maslo

 

 

0405 10 11

– – – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

colná kvóta_maslo (1 500 – 3 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0405 10 19

– – – – Ostatné

189,6 EUR/100 kg/net

colná kvóta_maslo (1 500 – 3 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0405 10 30

– – – Rekonštituované maslo

189,6 EUR/100 kg/net

colná kvóta_maslo (1 500 – 3 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0405 10 50

– – – Srvátkové maslo

189,6 EUR/100 kg/net

colná kvóta_maslo (1 500 – 3 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0405 10 90

– – Ostatné

231,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_maslo (1 500 – 3 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0405 20

– Mliečne nátierky

 

 

0405 20 10

– – S hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 60 %

9 + EA

TRQ_spracované maslo (250 t)

0405 20 30

– – S hmotnostným obsahom tuku 60 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

9 + EA

TRQ_spracované maslo (250 t)

0405 20 90

– – S hmotnostným obsahom tuku viac ako 75 %, ale menej ako 80 %

189,6 EUR/100 kg/net

colná kvóta_maslo (1 500 – 3 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0405 90

– Ostatné

 

 

0405 90 10

– – S hmotnostným obsahom tuku 99,3 % alebo viac a s hmotnostným obsahom vody nepresahujúcim 0,5 %

231,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_maslo (1 500 – 3 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0405 90 90

– – Ostatné

231,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_maslo (1 500 – 3 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0406

Syry a tvaroh

 

 

0406 10

– Čerstvé (nevyzreté alebo nekonzervované) syry, vrátane srvátkového syra a tvarohu

 

 

0406 10 20

– – S hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 40 %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – Ostatné

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– Strúhané alebo práškové syry, všetkých druhov

 

 

0406 20 10

– – Syry Glarus s bylinkami (známe ako Schabziger) vyrábané z odstredeného mlieka a miešané s jemne mletými bylinkami

7,7

0

0406 20 90

– – Ostatné

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– Tavené syry, iné ako strúhané alebo práškové

 

 

0406 30 10

– – Pri ich výrobe neboli použité iné syry ako Ementál, Gruyére a Appenzell a prípadne ako prísada syr Glarus s bylinkami (známy ako Schabziger); upravené na predaj v malom, s hmotnostným obsahom tuku v sušine nepresahujúcim 56 %

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – Ostatné

 

 

 

– – – S hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 36 % a s hmotnostným obsahom tuku v sušine

 

 

0406 30 31

– – – – Nepresahujúcim 48 %

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – Presahujúcim 48 %

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – S hmotnostným obsahom tuku presahujúcim 36 %

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– Syry s modrou plesňou a ostatné syry obsahujúce pleseň vytvorenú pôsobením Penicilium roqueforti

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – Ostatné

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– Ostatné syry

 

 

0406 90 01

– – Na tavenie

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – Ostatné

 

 

0406 90 13

– – – Ementál

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Gruyére, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Syry Glarus s bylinkami (známy ako Schabziger) vyrábané z odstredeného mlieka a miešané s jemne mletými bylinkami

7,7

0

0406 90 21

– – – Cheddar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Edam

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilsit

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Ostatné

 

 

0406 90 50

– – – – Syry z ovčieho alebo byvolieho mlieka, v nádobách obsahujúcich slaný nálev alebo v mechoch z ovčej alebo kozej kože

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Ostatné

 

 

 

– – – – – S hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 40 % a s hmotnostným obsahom vody v beztukovej hmote

 

 

 

– – – – – – Nepresahujúcim 47 %

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – Ostatné

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – Presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – Ostatné syry, s obsahom vody v beztukovej hmote

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – Presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 52 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – Presahujúcim 52 %, ale nepresahujúcim 62 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – Presahujúcim 62 %, ale nepresahujúcim 72 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – Presahujúcim 72 %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – Ostatné

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

 

 

 

– Hydinové

 

 

 

– – Na násadu

 

 

0407 00 11

– – – Moriek alebo husí

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – Ostatné

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – Ostatné

30,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_vajcia (1 500 – 3 000 t vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine) (1) + dodatočná colná kvóta pre vajcia (3 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0407 00 90

– Ostatné

7,7

0

0408

Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

– Vaječné žĺtky

 

 

0408 11

– – Sušené

 

 

0408 11 20

– – – Nevhodné na ľudskú konzumáciu

bez cla

0

0408 11 80

– – – Ostatné

142,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_vajcia (1 500 – 3 000 t vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine) (1)

0408 19

– – Ostatné

 

 

0408 19 20

– – – Nevhodné na ľudskú konzumáciu

bez cla

0

 

– – – Ostatné

 

 

0408 19 81

– – – – Tekuté

62 EUR/100 kg/net

colná kvóta_vajcia (1 500 – 3 000 t vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine) (1)

0408 19 89

– – – – Ostatné, vrátane zmrazených

66,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_vajcia (1 500 – 3 000 t vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine) (1)

 

– Ostatné

 

 

0408 91

– – Sušené

 

 

0408 91 20

– – – Nevhodné na ľudskú konzumáciu

bez cla

0

0408 91 80

– – – Ostatné

137,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_vajcia (1 500 – 3 000 t vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine) (1)

0408 99

– – Ostatné

 

 

0408 99 20

– – – Nevhodné na ľudskú konzumáciu

bez cla

0

0408 99 80

– – – Ostatné

35,3 EUR/100 kg/net

colná kvóta_vajcia (1 500 – 3 000 t vyjadrené v ekvivalente vajec v škrupine) (1)

0409 00 00

Prírodný med

17,3

colná kvóta_med (5 000 – 6 000 t vyjadrené v čistej hmotnosti) (1)

0410 00 00

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

7,7

0

05

KAPITOLA 5 – PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

 

 

0501 00 00

Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov

bez cla

0

0502

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov; odpad z takýchto štetín alebo chlpov

 

 

0502 10 00

– Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy a odpad z nich

bez cla

0

0502 90 00

– Ostatné

bez cla

0

0504 00 00

Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

bez cla

0

0505

Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo s páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho častí

 

 

0505 10

– Perie z druhov používaných na vypchávanie; páperie

 

 

0505 10 10

– – Surové

bez cla

0

0505 10 90

– – Ostatné

bez cla

0

0505 90 00

– Ostatné

bez cla

0

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

 

 

0506 10 00

– Oseín a kosti upravené kyselinou

bez cla

0

0506 90 00

– Ostatné

bez cla

0

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov

 

 

0507 10 00

– Slonovina slonovinový prach a odpad

bez cla

0

0507 90 00

– Ostatné

bez cla

0

0508 00 00

Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak spracované; panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožovcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru, prach a odpad z nich

bez cla

0

0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a iné produkty živočíšneho pôvodu používané na výrobu farmaceutických produktov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

bez cla

0

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu

 

 

0511 10 00

– Býčie spermie

bez cla

0

 

– Ostatné

 

 

0511 91

– – Výrobky z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov; mŕtve zvieratá kapitoly 3

 

 

0511 91 10

– – – Rybí odpad

bez cla

0

0511 91 90

– – – Ostatné

bez cla

0

0511 99

– – Ostatné

 

 

0511 99 10

– – – Šľachy; odrezky a podobný odpad zo surových koží alebo kožiek

bez cla

0

 

– – – Prírodné špongie živočíšneho pôvodu

 

 

0511 99 31

– – – – Surové

bez cla

0

0511 99 39

– – – – Ostatné

5,1

0

0511 99 85

– – – Ostatné

bez cla

0

II

TRIEDA II – RASTLINNÉ PRODUKTY

 

 

06

KAPITOLA 6 – ŽIVÉ STROMY A OSTATNÉ RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZANÉ KVETY A OKRASNÉ LÍSTIE

 

 

0601

Hľuzy, cibule, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji, vo vegetácii alebo v kvete; sadenice, rastliny a korene čakanky, iné ako korene položky 1212

 

 

0601 10

– Hľuzy, cibule, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji

 

 

0601 10 10

– – Hyacinty

5,1

0

0601 10 20

– – Narcisy

5,1

0

0601 10 30

– – Tulipány

5,1

0

0601 10 40

– – Gladioly

5,1

0

0601 10 90

– – Ostatné

5,1

0

0601 20

– Hľuzy, cibule, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetácii alebo v kvete; rastliny a korene čakanky

 

 

0601 20 10

– – Rastliny a korene čakanky

bez cla

0

0601 20 30

– – Orchidey, hyacinty, narcisy a tulipány

9,6

0

0601 20 90

– – Ostatné

6,4

0

0602

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie

 

 

0602 10

– Nekoreňovité odrezky a vrúble

 

 

0602 10 10

– – Z viniča hroznorodého

bez cla

0

0602 10 90

– – Ostatné

4

0

0602 20

– Stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie alebo orechy

 

 

0602 20 10

– – Viničové kríky, vrúbľované alebo koreňovité

bez cla

0

0602 20 90

– – Ostatné

8,3

0

0602 30 00

– Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované

8,3

0

0602 40 00

– Ružové kríky, tiež vrúbľované

8,3

0

0602 90

– Ostatné

 

 

0602 90 10

– – Podhubie

8,3

0

0602 90 20

– – Rastliny ananásu

bez cla

0

0602 90 30

– – Rastliny zeleniny a jahôd

8,3

0

 

– – Ostatné

 

 

 

– – – Ostatné vonkajšie rastliny

 

 

 

– – – – Stromy, kríky a kríčky

 

 

0602 90 41

– – – – – Lesné stromy

8,3

0

 

– – – – – Ostatné

 

 

0602 90 45

– – – – – – Koreňovité odrezky a mladé rastliny

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Ostatné

8,3

0

0602 90 50

– – – – Ostatné vonkajšie rastliny

8,3

0

 

– – – Izbové rastliny

 

 

0602 90 70

– – – – Koreňovité odrezky a mladé rastliny, okrem kaktusov

6,5

0

 

– – – – Ostatné

 

 

0602 90 91

– – – – – Kvitnúce rastliny s pukmi alebo kvetmi, okrem kaktusov

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Ostatné

6,5

0

0603

Rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené

 

 

 

– Čerstvé

 

 

0603 11 00

– – Ruže

8,5

0

0603 12 00

– – Klinčeky

8,5

0

0603 13 00

– – Orchidey

8,5

0

0603 14 00

– – Chryzantémy

8,5

0

0603 19

– – Ostatné

 

 

0603 19 10

– – – Gladioly

8,5

0

0603 19 90

– – – Ostatné

8,5

0

0603 90 00

– Ostatné

10

0

0604

Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo bez pukov, trávy, machy a lišajníky, tovar druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené

 

 

0604 10

– Machy a lišajníky

 

 

0604 10 10

– – Sobí lišajník

bez cla

0

0604 10 90

– – Ostatné

5

0

 

– Ostatné

 

 

0604 91

– – Čerstvé

 

 

0604 91 20

– – – Vianočné stromčeky

2,5

0

0604 91 40

– – – Vetvy ihličnanov

2,5

0

0604 91 90

– – – Ostatné

2

0

0604 99

– – Ostatné

 

 

0604 99 10

– – – Neupravené inak ako sušením

bez cla

0

0604 99 90

– – – Ostatné

10,9

0

07

KAPITOLA 7 – ZELENINA, JEDLÉ RASTLINY, KORENE A HĽUZY

 

 

0701

Zemiaky čerstvé alebo chladené

 

 

0701 10 00

– Sadbové

4,5

0

0701 90

– Ostatné

 

 

0701 90 10

– – Na výrobu škrobu

5,8

0

 

– – Ostatné

 

 

0701 90 50

– – – Nové, od 1. januára do 30. júna

9,6

0

0701 90 90

– – – Ostatné

11,5

0

0702 00 00

Rajčiaky, čerstvé alebo chladené

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0703

Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

 

 

0703 10

– Cibuľa a šalotka

 

 

 

– – Cibuľa

 

 

0703 10 11

– – – Sadzačka

9,6

0

0703 10 19

– – – Ostatné

9,6

0

0703 10 90

– – Šalotka

9,6

0

0703 20 00

– Cesnak

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

colná kvóta_cesnak (500 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0703 90 00

– Pór a ostatná cibuľová zelenina

10,4

0

0704

Kapusta, karfiol, kaleráb, kel kučeravý a podobná jedlá zelenina druhu Brassica, čerstvé alebo chladené

 

 

0704 10 00

– Karfiol a brokolica

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Ružičkový kel

12

0

0704 90

– Ostatné

 

 

0704 90 10

– – Kapusta biela a kapusta červená

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – Ostatné

12

0

0705

Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené

 

 

 

– Hlávkový šalát

 

 

0705 11 00

– – Hlávkový šalát obyčajný

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Ostatný

10,4

0

 

– Čakanka

 

 

0705 21 00

– – Čakanka šalátová (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – Ostatná

10,4

0

0706

Mrkvy, repy, cvikla, kozia brada, zeler buľvový, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené

 

 

0706 10 00

– Mrkvy a repy

13,6

0

0706 90

– Ostatné

 

 

0706 90 10

– – Zeler buľvový

13,6

0

0706 90 30

– – Chren (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Ostatné

13,6

0

0707 00

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené

 

 

0707 00 05

– Uhorky šalátové

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0707 00 90

– Uhorky nakladačky

12,8

0

0708

Strukoviny, tiež lúpané, čerstvé alebo chladené

 

 

0708 10 00

– Hrach (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– Ostatné strukoviny

11,2

0

0709

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená

 

 

0709 20 00

– Špargľa

10,2

0

0709 30 00

– Baklažán

12,8

0

0709 40 00

– Zeler iný ako buľvový

12,8

0

 

– Huby a hľuzovky

 

 

0709 51 00

– – Huby rodu Agaricus

12,8

0

0709 59

– – Ostatné

 

 

0709 59 10

– – – Kuriatka

3,2

0

0709 59 30

– – – Hríby

5,6

0

0709 59 50

– – – Hľuzovky

6,4

0

0709 59 90

– – – Ostatné

6,4

0

0709 60

– Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

 

 

0709 60 10

– – Sladká paprika

7,2

0

 

– – Ostatné

 

 

0709 60 91

– – – Rodu Capsicum na výrobu kapsicínu alebo kapsikumových oleorezínových farieb

bez cla

0

0709 60 95

– – – Na priemyselnú výrobu éterických olejov alebo rezinoidov

bez cla

0

0709 60 99

– – – Ostatné

6,4

0

0709 70 00

– Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát

10,4

0

0709 90

– Ostatné

 

 

0709 90 10

– – Šaláty, iné ako hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – Kardy a kardony (artičok kardový jedlý a stopky kardy)

10,4

0

 

– – Olivy

 

 

0709 90 31

– – – Na účely iné ako na výrobu oleja

4,5

0

0709 90 39

– – – Ostatné

13,1 EUR/100 kg/net

0

0709 90 40

– – Kapary

5,6

0

0709 90 50

– – Fenikel

8

0

0709 90 60

– – Kukurica cukrová

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

– – Cukety

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0709 90 80

– – Artičoky

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0709 90 90

– – Ostatné

12,8

0

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená

 

 

0710 10 00

– Zemiaky

14,4

0

 

– Strukoviny, tiež vylúpené

 

 

0710 21 00

– – Hrach (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0

0710 29 00

– – Ostatné

14,4

0

0710 30 00

– Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát

14,4

0

0710 40 00

– Kukurica cukrová

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_kukurica cukrová (1 500 t)

0710 80

– Ostatná zelenina

 

 

0710 80 10

– – Olivy

15,2

0

 

– – Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

 

 

0710 80 51

– – – Sladká paprika

14,4

0

0710 80 59

– – – Ostatné

6,4

0

 

– – Huby

 

 

0710 80 61

– – – Rodu Agaricus

14,4

0

0710 80 69

– – – Ostatné

14,4

0

0710 80 70

– – Rajčiaky

14,4

0

0710 80 80

– – Artičoky

14,4

0

0710 80 85

– – Špargľa

14,4

0

0710 80 95

– – Ostatné

14,4

0

0710 90 00

– Zeleninové zmesi

14,4

0

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu

 

 

0711 20

– Olivy

 

 

0711 20 10

– – Na iné účely ako na výrobu oleja

6,4

0

0711 20 90

– – Ostatné

13,1 EUR/100 kg/net

0

0711 40 00

– Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

12

0

 

– Huby a hľuzovky

 

 

0711 51 00

– – Huby rodu Agaricus

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

colná kvóta_huby (500 t vyjadrené v čistej hmotnosti) + dodatočná colná kvóta pre huby (500 t vyjadrené v čistej hmotnosti)

0711 59 00

– – Ostatné

9,6

0

0711 90

– Ostatná zelenina; zeleninové zmesi

 

 

 

– – Zelenina

 

 

0711 90 10

– – – Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, okrem sladkej papriky

6,4

0

0711 90 30

– – – Kukurica cukrová

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

colná kvóta_kukurica cukrová (1 500 t)

0711 90 50

– – – Cibuľa

7,2

0

0711 90 70

– – – Kapary

4,8

0

0711 90 80

– – – Ostatné

9,6

0

0711 90 90

– – Zeleninové zmesi

12

0

0712

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená

 

 

0712 20 00

– Cibuľa

12,8

0

 

– Huby Auricularia spp., Tremella spp. a hľuzovky

 

 

0712 31 00

– – Huby rodu Agaricus

12,8

0

0712 32 00

– – Huby rodu Auricularia

12,8

0

0712 33 00

– – Huby rodu Tremella

12,8

0

0712 39 00

– – Ostatné

12,8

0

0712 90

– Ostatná zelenina; zeleninové zmesi

 

 

0712 90 05

– – Zemiaky, tiež rozrezané na kúsky alebo plátky, ale ďalej neupravené

10,2

0

 

– – Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – – Hybridy na siatie

bez cla

0

0712 90 19

– – – Ostatné

9,4 EUR/100 kg/net

0

0712 90 30

– – Rajčiaky

12,8

0

0712 90 50

– – Mrkva

12,8

0

0712 90 90

– – Ostatné

12,8

0

0713

Suché strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené

 

 

0713 10

– Hrach (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– – Na siatie

bez cla

0

0713 10 90

– – Ostatný

bez cla

0

0713 20 00

– Cícer

bez cla

0

 

– Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

– – Fazuľa druhov Vigna mungo (L.) Hepper alebo Vigna radiata (L.) Wilczek

bez cla

0

0713 32 00

– – Malá červená (Adzuki) fazuľa (Phaseolus alebo Vigna angularis)

bez cla

0

0713 33

– – Fazuľa obyčajná, vrátane malej bielej fazule (Phaseolus vulgaris)

 

 

0713 33 10

– – – Na siatie

bez cla

0

0713 33 90

– – – Ostatná

bez cla

0

0713 39 00

– – Ostatná

bez cla

0

0713 40 00

– Šošovica

bez cla

0

0713 50 00

– Bôb (Vicia faba var. major) a konský bôb (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

3,2

0

0713 90 00

– Ostatné

3,2

0

0714

Maniok, marantové korene, salepové korene, topinambur, sladké zemiaky a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež rozrezané na plátky alebo vo forme peliet; dreň ságovníka

 

 

0714 10

– Maniok (cassava)

 

 

0714 10 91

– – Z druhov používaných na ľudskú konzumáciu, v bezprostrednom obale s netto obsahom neprevyšujúcim 28 kg, buď čerstvé a celé alebo ošúpané a mrazené, tiež rozrezané na plátky

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 10 98

– – Ostatné

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 20

– Sladké zemiaky

 

 

0714 20 10

– – Čerstvé, celé, určené na ľudskú konzumáciu

3,0

0

0714 20 90

– – Ostatné

6,4 EUR/100 kg/net

0

0714 90

– Ostatné

 

 

 

– – Marantové korene, salepové a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu

 

 

0714 90 11

– – – Z druhov používaných na ľudskú konzumáciu, v bezprostrednom obale s netto obsahom neprevyšujúcim 28 kg, buď čerstvé a celé alebo ošúpané a mrazené, tiež rozrezané na plátky

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 19

– – – Ostatné

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 90

– – Ostatné

3,8

0

08

KAPITOLA 8 – JEDLÉ OVOCIE A ORECHY; ŠUPY CITRUSOVÝCH PLODOV ALEBO MELÓNOV

 

 

0801

Kokosové orechy, para orechy a kešu orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

 

 

 

– Kokosové orechy

 

 

0801 11 00

– – Sušené

bez cla

0

0801 19 00

– – Ostatné

bez cla

0

 

– Para orechy

 

 

0801 21 00

– – Nevylúpané

bez cla

0

0801 22 00

– – Vylúpané

bez cla

0

 

– Kešu orechy

 

 

0801 31 00

– – Nevylúpané

bez cla

0

0801 32 00

– – Vylúpané

bez cla

0

0802

Ostatné orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

 

 

 

– Mandle

 

 

0802 11

– – Nevylúpané

 

 

0802 11 10

– – – Horké

bez cla

0

0802 11 90

– – – Ostatné

5,6

0

0802 12

– – Vylúpané

 

 

0802 12 10

– – – Horké

bez cla

0

0802 12 90

– – – Ostatné

3,5

0

 

– Lieskové oriešky (Corylus spp.)

 

 

0802 21 00

– – Nevylúpané

3,2

0

0802 22 00

– – Vylúpané

3,2

0

 

– Vlašské orechy

 

 

0802 31 00

– – Nevylúpané

4

0

0802 32 00

– – Vylúpané

5,1

0

0802 40 00

– Jedlé gaštany (Castanea spp.)

5,6

0

0802 50 00

– Pistácie

1,6

0

0802 60 00

– Makadamové orechy

2

0

0802 90

– Ostatné

 

 

0802 90 20

– – Arekové (alebo betelové) orechy, orechy kola a pekanové orechy

bez cla

0

0802 90 50

– – Píniové oriešky

2

0

0802 90 85

– – Ostatné

2

0

0803 00

Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené

 

 

 

– Čerstvé

 

 

0803 00 11

– – Plantajny

16

0

0803 00 19

– – Ostatné

176 EUR/1 000 kg/net

0

0803 00 90

– Sušené

16

0

0804

Datle, figy, ananásy, avokáda, guajavy, mangá a mangostany, čerstvé alebo sušené

 

 

0804 10 00

– Datle

7,7

0

0804 20

– Figy

 

 

0804 20 10

– – Čerstvé

5,6

0

0804 20 90

– – Sušené

8

0

0804 30 00

– Ananásy

5,8

0

0804 40 00

– Avokáda

4

0

0804 50 00

– Guajavy, mangá a mangostany

bez cla

0

0805

Citrusové ovocie, čerstvé alebo sušené

 

 

0805 10

– Pomaranče

 

 

0805 10 20

– – Sladké pomaranče, čerstvé

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0805 10 80

– – Ostatné

16

0

0805 20

– Mandarínky (vrátane tangerín a satsumov); klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy

 

 

0805 20 10

– – Klementínky

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0805 20 30

– – Monrealy a satsumy

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0805 20 50

– – Mandarínky a wilkingy

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0805 20 70

– – Tangeriny

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0805 20 90

– – Ostatné

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0805 40 00

– Grapefruity vrátane pomiel

1,5

0

0805 50

– Citróny (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

 

 

0805 50 10

– – Citróny (Citrus limon, Citrus limonum)

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0805 50 90

– – Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0

0805 90 00

– Ostatné

12,8

0

0806

Hrozno, čerstvé alebo sušené

 

 

0806 10

– Čerstvé

 

 

0806 10 10

– – Stolové hrozno

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0806 10 90

– – Ostatné

14,4

0

0806 20

– Sušené

 

 

0806 20 10

– – Korintky

2,4

0

0806 20 30

– – Sultánky

2,4

0

0806 20 90

– – Ostatné

2,4

0

0807

Melóny (vrátane vodových melónov) a papáje, čerstvé

 

 

 

– Melóny (vrátane vodových melónov)

 

 

0807 11 00

– – Vodové melóny

8,8

0

0807 19 00

– – Ostatné

8,8

0

0807 20 00

– Papáje

bez cla

0

0808

Jablká, hrušky a duly, čerstvé

 

 

0808 10

– Jablká

 

 

0808 10 10

– – Muštové jablká, voľne ložené, od 16. septembra do 15. decembra

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net

0

0808 10 80

– – Ostatné

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0808 20

– Hrušky a duly

 

 

 

– – Hrušky

 

 

0808 20 10

– – – Muštové hrušky, voľne ložené, od 1. augusta do 31. decembra

7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net

0

0808 20 50

– – – Ostatné

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0808 20 90

– – Duly

7,2

0

0809

Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektáriniek), slivky a trnky, čerstvé

 

 

0809 10 00

– Marhule

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0809 20

– Čerešne a višne

 

 

0809 20 05

– – Višne (Prunus cerasus)

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0809 20 95

– – Ostatné

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0809 30

– Broskyne, vrátane nektáriniek

 

 

0809 30 10

– – Nektárinky

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0809 30 90

– – Ostatné

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0809 40

– Slivky a trnky

 

 

0809 40 05

– – Slivky

pozri prílohu 2

bez cla ad valorem (vstupná cena)

0809 40 90

– – Trnky

12

0

0810

Ostatné ovocie, čerstvé

 

 

0810 10 00

– Jahody

11,2

0

0810 20

– Maliny, moruše, černice a plody druhu Rulus loganbacus

 

 

0810 20 10

– – Maliny

8,8

0

0810 20 90

– – Ostatné

9,6

0

0810 40

– Brusnice, čučoriedky a ostatné plody rodu Vaccinum

 

 

0810 40 10

– – Brusnice (plody druhu Vaccinium vitis-idaea)

bez cla

0

0810 40 30

– – Plody druhu Vaccinium myrtillus

3,2

0

0810 40 50

– – Plody druhu Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum

3,2

0

0810 40 90

– – Ostatné

9,6

0

0810 50 00

– Kiwi

8,8

0

0810 60 00

– Duriany

8,8

0

0810 90

– Ostatné

 

 

0810 90 20

– – Tamarindy, jabĺčka kešu, liči, jackfruit, sapoty, plody mučenky, karamboly a pitahaye

bez cla

0

 

– – Čierne, biele a červené ríbezle a egreše

 

 

0810 90 50

– – – Čierne ríbezle

8,8

0

0810 90 60

– – – Červené ríbezle

8,8

0

0810 90 70

– – – Ostatné

9,6

0

0810 90 95

– – Ostatné

8,8

0

0811

Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0811 10

– Jahody

 

 

 

– – Obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0811 10 11

– – – S obsahom cukru väčším ako 13 % hmotnosti

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

0

0811 10 19

– – – Ostatné

20,8

0

0811 10 90

– – Ostatné

14,4

0

0811 20

– Maliny, černice, moruše, plody druhu Rulus loganbaccus, čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše

 

 

 

– – Obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0811 20 11

– – – S obsahom cukru väčším ako 13 % hmotnosti

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

0

0811 20 19

– – – Ostatné

20,8

0

 

– – Ostatné

 

 

0811 20 31

– – – Maliny

14,4

0

0811 20 39

– – – Čierne ríbezle

14,4

0

0811 20 51

– – – Červené ríbezle

12

0

0811 20 59

– – – Černice a moruše

12

0

0811 20 90

– – – Ostatné

14,4

0

0811 90

– Ostatné

 

 

 

– – Obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

– – – S obsahom cukru väčším ako 13 % hmotnosti

 

 

0811 90 11

– – – – Tropické ovocie a tropické orechy

13 + 5,3 EUR/100 kg/net

0

0811 90 19

– – – – Ostatné

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Ostatné

 

 

0811 90 31

– – – – Tropické ovocie a tropické orechy

13

0

0811 90 39

– – – – Ostatné

20,8

0

 

– – Ostatné

 

 

0811 90 50

– – – Plody druhu Vaccinium myrtillus

12

0

0811 90 70

– – – Plody druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifolium

3,2

0

 

– – – Čerešne a višne

 

 

0811 90 75

– – – – Višne (Prunus cerasus)

14,4

0

0811 90 80

– – – – Ostatné

14,4

0

0811 90 85

– – – Tropické ovocie a tropické orechy

9

0

0811 90 95

– – – Ostatné

14,4

0

0812

Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírenej vode alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu

 

 

0812 10 00

– Čerešne a višne

8,8

0

0812 90

– Ostatné

 

 

0812 90 10

– – Marhule

12,8

0

0812 90 20

– – Pomaranče

12,8

0

0812 90 30

– – Papáje

2,3

0

0812 90 40

– – Plody druhu Vaccinium myrtillus

6,4

0

0812 90 70

– – Guajavy, mango, mangostany, tamarindy, jablčka kešu, liči, jackfruit, sapoty, plody mučenky, caramboly, pitahaye a tropické orechy

5,5

0

0812 90 98

– – Ostatné

8,8

0

0813

Ovocie, sušené, iné ako položiek 0801 až 0806; zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly

 

 

0813 10 00

– Marhule

5,6

0

0813 20 00

– Slivky

9,6

0

0813 30 00

– Jablká

3,2

0

0813 40

– Ostatné ovocie

 

 

0813 40 10

– – Broskyne, vrátane nektáriniek

5,6

0

0813 40 30

– – Hrušky

6,4

0

0813 40 50

– – Papáje

2

0

0813 40 65

– – Tamarindy, jabĺčka kešu, liči, jackfruit, sapoty, plody mučenky, caramboly a pitahaye

bez cla

0

0813 40 95

– – Ostatné

2,4

0

0813 50

– Zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly

 

 

 

– – Zmesi sušeného ovocia, iné ako položiek 0801 až 0806

 

 

 

– – – Neobsahujúce slivky

 

 

0813 50 12

– – – – Z papájí, tamarínd, jabĺčok kešu, liči, jackfruit, sapot, plodov mučenky, karamboly a pitahaye

4

0

0813 50 15

– – – – Ostatné

6,4

0

0813 50 19

– – – Obsahujúce slivky

9,6

0

 

– – Zmesi výlučne zo sušených orechov položky 0801 a 0802

 

 

0813 50 31

– – – Z tropických orechov

4

0

0813 50 39

– – – Ostatné

6,4

0

 

– – Ostatné zmesi

 

 

0813 50 91

– – – Neobsahujúce slivky a figy

8

0

0813 50 99

– – – Ostatné

9,6

0

0814 00 00

Šupy citrusových plodov alebo melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v slanom náleve, v sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch

1,6

0

09

KAPITOLA 9 – KÁVA, ČAJ, MATÉ A KORENINY

 

 

0901

Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

 

 

 

– Nepražená káva

 

 

0901 11 00

– – S kofeínom

bez cla

0

0901 12 00

– – Dekofeínovaná

8,3

0

 

– Pražená káva

 

 

0901 21 00

– – S kofeínom

7,5

0

0901 22 00

– – Dekofeínovaná

9

0

0901 90

– Ostatné

 

 

0901 90 10

– – Kávové plevy a šupky

bez cla

0

0901 90 90

– – Kávové náhradky obsahujúce kávu

11,5

0

0902

Čaj, tiež aromatizovaný

 

 

0902 10 00

– Zelený čaj (nefermentovaný) v bezprostrednom obale s obsahom nepresahujúcim 3 kg hmotnosti

3,2

0

0902 20 00

– Ostatný zelený čaj (nefermentovaný)

bez cla

0

0902 30 00

– Čierny čaj (fermentovaný) a čiastočne fermentovaný čaj, v bezprostrednom obale s obsahom nepresahujúcim 3 kg hmotnosti

bez cla

0

0902 40 00

– Ostatný čierny čaj (fermentovaný) a ostatný čiastočne fermentovaný čaj

bez cla

0

0903 00 00

Maté

bez cla

0

0904

Korenie rodu Piper; sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

 

 

 

– Korenie

 

 

0904 11 00

– – Nedrvené ani nemleté

bez cla

0

0904 12 00

– – Drvené alebo mleté

4

0

0904 20

– Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta sušené, alebo drvené alebo mleté

 

 

 

– – Nedrvené ani nemleté

 

 

0904 20 10

– – – Sladké papriky

9,6

0

0904 20 30

– – – Ostatné

bez cla

0

0904 20 90

– – Drvené alebo mleté

5

0

0905 00 00

Vanilka

6

0

0906

Škorica a kvety škoricovníka

 

 

 

– Nedrvené ani nemleté

 

 

0906 11 00

– – Škorica (Cinnamomum zeylanicum Blume)

bez cla

0

0906 19 00

– – Ostatné

bez cla

0

0906 20 00

– Drvené alebo mleté

bez cla

0

0907 00 00

Klinčeky (celé plody, klinčeky a stopky)

8

0

0908

Muškátové oriešky, muškátový kvet a kardamómy

 

 

0908 10 00

– Muškátové oriešky

bez cla

0

0908 20 00

– Muškátový kvet

bez cla

0

0908 30 00

– Kardamómy

bez cla

0

0909

Semená anízu, badiánu, fenikla, koriandra, rasce alebo korenistej rasce; bobuľky borievky

 

 

0909 10 00

– Semená anízu alebo badiánu

bez cla

0

0909 20 00

– Semená koriandra

bez cla

0

0909 30 00

– Semená rasce

bez cla

0

0909 40 00

– Semená korenistej rasce

bez cla

0

0909 50 00

– Semená fenikla; bobuľky borievky

bez cla

0

0910

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, karí a ostatné korenie

 

 

0910 10 00

– Zázvor

bez cla

0

0910 20

– Šafrán

 

 

0910 20 10

– – Nedrvený ani nemletý

bez cla

0

0910 20 90

– – Drvený alebo mletý

8,5

0

0910 30 00

– Kurkuma

bez cla

0

 

– Ostatné korenie

 

 

0910 91

– – Zmesi, uvedené v poznámke 1 b) tejto kapitoly

 

 

0910 91 10

– – – Nedrvené ani nemleté

bez cla

0

0910 91 90

– – – Drvené alebo mleté

12,5

0

0910 99

– – Ostatné

 

 

0910 99 10

– – – Semená senovky gréckej

bez cla

0

 

– – – Tymián

 

 

 

– – – – Nedrvený ani nemletý

 

 

0910 99 31

– – – – – Materina dúška (Thymus serpyllum)

bez cla

0

0910 99 33

– – – – – Ostatné

7

0

0910 99 39

– – – – Drvený alebo mletý

8,5

0

0910 99 50

– – – Bobkový list

7

0

0910 99 60

– – – Karí

bez cla

0

 

– – – Ostatné

 

 

0910 99 91

– – – – Nedrvené ani nemleté

bez cla

0

0910 99 99

– – – – Drvené alebo mleté

12,5

0

10

KAPITOLA 10 – OBILNINY

 

 

1001

Pšenica a súraž

 

 

1001 10 00

– Tvrdá pšenica

148 EUR/t

0

1001 90

– Ostatné

 

 

1001 90 10

– – Špalda na siatie

12,8

0

 

– – Ostatná špalda, mäkká pšenica a súraž

 

 

1001 90 91

– – – Mäkká pšenica a súraž na siatie

95 EUR/t

0

1001 90 99

– – – Ostatné

95 EUR/t

colná kvóta_pšenica (950 000 – 1 000 000 t) (1)

1002 00 00

Raž

93 EUR/t

0

1003 00

Jačmeň

 

 

1003 00 10

– Na siatie

93 EUR/t

0

1003 00 90

– Ostatný

93 EUR/t

colná kvóta_jačmeň (250 000 – 350 000 t) (1)

1004 00 00

Ovos

89 EUR/t

colná kvóta_ovos (4 000 t)

1005

Kukurica

 

 

1005 10

– Na siatie

 

 

 

– – Hybridná

 

 

1005 10 11

– – – Dvojité hybridy a „top–cross“ hybridy

bez cla

0

1005 10 13

– – – Trikrát krížené hybridy

bez cla

0

1005 10 15

– – – Jednoduché hybridy

bez cla

0

1005 10 19

– – – Ostatná

bez cla

0

1005 10 90

– – Ostatná

94 EUR/t

0

1005 90 00

– Ostatná

94 EUR/t

colná kvóta_kukurica (400 000 – 650 000 t) (1)

1006

Ryža

 

 

1006 10

– Ryža v plevách (nelúpaná)

 

 

1006 10 10

– – Na siatie

7,7

0

 

– – Ostatná

 

 

 

– – – „Parboiled“

 

 

1006 10 21

– – – – Guľatozrnná

211 EUR/t

0

1006 10 23

– – – – Strednozrnná

211 EUR/t

0

 

– – – – Dlhozrnná

 

 

1006 10 25

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2, ale menším ako 3

211 EUR/t

0

1006 10 27

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke rovným 3 alebo väčším

211 EUR/t

0

 

– – – Ostatná

 

 

1006 10 92

– – – – Guľatozrnná

211 EUR/t

0

1006 10 94

– – – – Strednozrnná

211 EUR/t

0

 

– – – – Dlhozrnná

 

 

1006 10 96

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2, ale menším ako 3

211 EUR/t

0

1006 10 98

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke rovným 3 alebo väčším

211 EUR/t

0

1006 20

– Lúpaná (hnedá) ryža

 

 

 

– – „Parboiled“

 

 

1006 20 11

– – – Guľatozrnná

264 EUR/t

0

1006 20 13

– – – Strednozrnná

264 EUR/t

0

 

– – – Dlhozrnná

 

 

1006 20 15

– – – – S pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2, ale menším ako 3

264 EUR/t

0

1006 20 17

– – – – S pomerom dĺžky k šírke rovným 3 alebo väčším

264 EUR/t

0

 

– – Ostatná

 

 

1006 20 92

– – – Guľatozrnná

264 EUR/t

0

1006 20 94

– – – Strednozrnná

264 EUR/t

0

 

– – – Dlhozrnná

 

 

1006 20 96

– – – – S pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2, ale menším ako 3

264 EUR/t

0

1006 20 98

– – – – S pomerom dĺžky k šírke rovným 3 alebo väčším

264 EUR/t

0

1006 30

– Polobielená alebo bielená ryža, tiež obrusovaná alebo leštená

 

 

 

– – Polobielená ryža

 

 

 

– – – „Parboiled“

 

 

1006 30 21

– – – – Guľatozrnná

416 EUR/t

0

1006 30 23

– – – – Strednozrnná

416 EUR/t

0

 

– – – – Dlhozrnná

 

 

1006 30 25

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2, ale menším ako 3

416 EUR/t

0

1006 30 27

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke rovným 3 alebo väčším

416 EUR/t

0

 

– – – Ostatná

 

 

1006 30 42

– – – – Guľatozrnná

416 EUR/t

0

1006 30 44

– – – – Strednozrnná

416 EUR/t

0

 

– – – – Dlhozrnná

 

 

1006 30 46

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2, ale menším ako 3

416 EUR/t

0

1006 30 48

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke rovným 3 alebo väčším

416 EUR/t

0

 

– – Bielená ryža

 

 

 

– – – Predparená

 

 

1006 30 61

– – – – Guľatozrnná

416 EUR/t

0

1006 30 63

– – – – Strednozrnná

416 EUR/t

0

 

– – – – Dlhozrnná

 

 

1006 30 65

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2, ale menším ako 3

416 EUR/t

0

1006 30 67

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke rovným 3 alebo väčším

416 EUR/t

0

 

– – – Ostatná

 

 

1006 30 92

– – – – Guľatozrnná

416 EUR/t

0

1006 30 94

– – – – Strednozrnná

416 EUR/t

0

 

– – – – Dlhozrnná

 

 

1006 30 96

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2, ale menším ako 3

416 EUR/t

0

1006 30 98

– – – – – S pomerom dĺžky k šírke rovným 3 alebo väčším

416 EUR/t

0

1006 40 00

– Zlomková ryža

128 EUR/t

0

1007 00

Zrná ciroku

 

 

1007 00 10

– Hybridy na siatie

6,4

0

1007 00 90

– Ostatné

94 EUR/t

0

1008

Pohánka, proso a lesknica kanárska; ostatné obilniny

 

 

1008 10 00

– Pohánka

37 EUR/t

0

1008 20 00

– Proso

56 EUR/t

0

1008 30 00

– Lesknica kanárska

bez cla

0

1008 90

– Ostatné obilniny

 

 

1008 90 10

– – Triticale

93 EUR/t

0

1008 90 90

– – Ostatné

37 EUR/t

0

11

KAPITOLA 11 – MLYNÁRSKE VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULÍN; PŠENIČNÝ LEPOK

 

 

1101 00

Múka hladká z pšenice alebo múka zo súraže

 

 

 

– Múka hladká z pšenice

 

 

1101 00 11

– – Z tvrdej pšenice

172 EUR/t

0

1101 00 15

– – Z mäkkej pšenice a zo špaldy

172 EUR/t

colná kvóta_pšenica (950 000 – 1 000 000 t) (1)

1101 00 90

– Múka hladká zo súraže

172 EUR/t

colná kvóta_pšenica (950 000 – 1 000 000 t) (1)

1102

Múky hladké z obilnín, iné ako múky z pšenice alebo súraže

 

 

1102 10 00

– Múka hladká z raže

168 EUR/t

0

1102 20

– Múka hladká z kukurice

 

 

1102 20 10

– – S obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti

173 EUR/t

colná kvóta_kukurica (400 000 – 650 000 t) (1)

1102 20 90

– – Ostatné

98 EUR/t

colná kvóta_kukurica (400 000 – 650 000 t) (1)

1102 90

– Ostatné

 

 

1102 90 10

– – Múka hladká z jačmeňa

171 EUR/t

colná kvóta_jačmeň (250 000 – 350 000 t) (1)

1102 90 30

– – Múka hladká z ovsa

164 EUR/t

0

1102 90