12.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 371/2014

z 10. apríla 2014,

ktorým sa vykonáva článok 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 359/2011 z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada prijala 12. apríla 2011 nariadenie (EÚ) č. 359/2011.

(2)

Rada na základe preskúmania rozhodnutia 2011/235/SZBP (2) dospela k záveru, že reštriktívne opatrenia by sa mali obnoviť do 13. apríla 2015.

(3)

Okrem toho by sa mali aktualizovať záznamy o určitých osobách uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 v súlade s rozhodnutím Rady 2014/205/SZBP (3).

(4)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. apríla 2014

Za Radu

Predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP z 12. apríla 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne (Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 51).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/205/SZBP z 10. apríla 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne (pozri stranu 25 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

Záznamy o osobách uvedených nižšie sa nahrádzajú záznamami týkajúcimi sa týchto osôb uvedenými v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

RAJABZADEH Azizollah

 

Vedúci teheránskej organizácie pre zmierňovanie následkov katastrof (TDMO). Bývalý veliteľ teheránskej polície (do januára 2010).

Ako veliteľ síl presadzovania práva v aglomerácii Teherán je najvyššie postavenou osobou obvinenou v prípade násilností v detenčnom centre Kahrizak.

 

2.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Miesto nar.: Najafabad (Irán) – dátum nar.: 1945

Člen Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov a zástupca najvyššieho vodcu v („centrálnej“) provincii Markazi. Do septembra 2009 iránsky generálny prokurátor (za prezidenta Chatámího minister pre spravodajstvo).

Ako iránsky generálny prokurátor nariaďoval a dohliadal na politické procesy po prvých povolebných protestoch, v ktorých boli obvineným upreté ich práva vrátane práva na advokáta. Nesie zodpovednosť aj za násilnosti v Kahrizaku.

 

3.

MORTAZAVI Said

Miesto nar.: Meybod, Yazd (Irán) – dátum nar.: 1967

Bývalý vedúci osobitnej iránskej skupiny pre boj proti pašovaniu, do augusta 2009 teheránsky generálny prokurátor.

Ako teheránsky generálny prokurátor vydal všeobecný príkaz, ktorý sa použil na zadržanie stoviek aktivistov, novinárov a študentov. V auguste 2010 bol zbavený funkcie na základe vyšetrovania iránskej justície zameraného na jeho úlohu v súvislosti so smrťou troch mužov zadržaných po voľbách na jeho príkaz.

 

4.

ZARGAR Ahmad

 

Vedúci Organizácie na ochranu morálky. Bývalý sudca, Teheránsky odvolací súd, úsek 36.

Potvrdil dlhodobé tresty odňatia slobody a tresty smrti uložené demonštrantom.

 

5.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

 

Guvernér provincie Ilam. Bývalý politický riaditeľ ministerstva vnútra.

Ako predseda článku 10 Výboru zákona o aktivitách politických strán a skupín zodpovedal za povoľovanie demonštrácií a iných verejných podujatí a registrovanie politických strán.

V roku 2010 pozastavil činnosť dvoch reformných politických strán napojených na Musávího – Islamského iránskeho frontu účasti a Mudžahedínskej organizácie islamskej revolúcie.

Od roku 2009 dôsledne a neustále zamietal všetky mimovládne zhromaždenia, čím sa popieralo ústavné právo na protest a dôsledkom čoho bolo uväznenie veľkého počtu pokojných demonštrantov v rozpore s právom na slobodu zhromažďovania.

V roku 2009 tiež nedal opozícii povolenie na zhromaždenie, v rámci ktorého chcela vyjadriť smútok za ľuďmi zabitými počas protestov spojených s prezidentskými voľbami.

10. 10. 2011

6.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (alias: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Miesto nar.: Mashad – dátum nar.: 3. 2. 1951

Ako náčelník štábu Iránskych ozbrojených síl je najvyšším vojenským veliteľom zodpovedným za riadenie všetkých vojenských divízií a politík vrátane islamských revolučných gárd (IRGC) a polície. Ozbrojené sily pod jeho formálnym velením stáli za násilným potlačením pokojných protestov, ako aj za masovým zadržiavaním.

Je tiež členom Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť (SNSC) a Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov.

10. 10. 2011

7.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Od roku 2011 je poslancom parlamentu za provinciu Yazd. Bývalý veliteľ študentských basídžskych síl.

Ako veliteľ študentských basídžskych síl sa aktívne podieľal na potláčaní protestov v školách a na univerzitách a nezákonnom zadržiavaní aktivistov a novinárov.

10. 10. 2011

8.

SALARKIA Mahmoud

Riaditeľ teheránskeho futbalového klubu Persepolis

Vedúci komisie mesta Teherán pre naftu a dopravu. Zástupca generálneho prokurátora Teheránu pre väzenské záležitosti počas zásahu proti demonštráciám v roku 2009.

Ako zástupca generálneho prokurátora Teheránu pre väzenské záležitosti bol priamo zodpovedný za vydanie mnohých zatýkacích rozkazov voči nevinným a pokojným demonštrantom a aktivistom. Z mnohých správ obhajcov ľudských práv je zrejmé, že skoro všetky tieto uväznené osoby boli na základe jeho pokynu rôzny čas bez obvinenia zadržiavané v izolácii bez možnosti kontaktovať advokáta alebo rodinných príslušníkov, a to často v podmienkach podobných nútenému zmiznutiu. Ich rodiny často nie sú o zatknutí informované.

10. 10. 2011

9.

SOURI Hojatollah

 

Poslanec parlamentu za provinciu Lorestan. Člen parlamentného výboru pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Bývalý riaditeľ väzenia Evin.

Ako riaditeľ väzenia Evin počas roka 2009 bol zodpovedný za vážne porušovanie ľudských práv, ku ktorému v tomto väzení počas jeho funkčného obdobia dochádzalo, ako napr. bitie a duševné a sexuálne zneužívanie. Podľa zhodných informácií z rozličných zdrojov je mučenie vo väzení Evin bežnou praxou. V bloku 209 sú zadržiavaní mnohí aktivisti za svoje pokojné protivládne aktivity.

10. 10. 2011

10.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

Bývalý riaditeľ iránskej tabakovej spoločnosti

Zástupca generálneho guvernéra („Farmandar“) provincie Teherán do septembra 2010, zodpovedný najmä za zásah policajných síl a súvisiace potláčanie demonštrácií.

Za úlohu, ktorú zohral v represiách po voľbách, dostal v decembri 2010 cenu.

10. 10. 2011

11.

TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)

Miesto nar.: Shahr Kord-Isfahan – dátum narodenia: 1959

Bývalý generálny guvernér provincie Teherán, vedúci teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť, člen IRGC.

V rámci výkonu funkcie guvernéra a vedúceho teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť niesol celkovú zodpovednosť za všetky represívne aktivity vrátane zákroku počas politických protestov v júni 2009. Je známe, že bol osobne zapojený do prenasledovania vodcov opozície Karrúbiho a Musávího.

10. 10. 2011

12.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Miesto nar.: Mashad (Irán) – dátum nar.: 1952

Bývalý minister spravodlivosti (2009 – 2013), bývalý generálny guvernér Isfahánu a riaditeľ organizácie štátnych väzení (do júna 2004).

Ako minister spravodlivosti zohral kľúčovú úlohu v zastrašovaní a prenasledovaní iránskej diaspóry tým, že informoval o zriadení špeciálneho súdu, ktorý bude príslušný pre konania s Iráncami v zahraničí. Spolu s teheránskym prokurátorom sa budú dva úseky v rámci prvostupňového a odvolacieho súdu a niekoľko úsekov magistrátnych súdov zaoberať vecami týkajúcimi sa Iráncov žijúcich v zahraničí.

10. 10. 2011

13.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

Miesto nar.: Rafsanjan, Kerman – dátum nar.: 1961

Bývalý minister kultúry a islamskej cesty (2009 – 2013).

Ako bývalý príslušník IRGC je spoluzodpovedný za represie voči novinárom.

10. 10. 2011

14.

MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Miesto nar.: Isfahán (Irán) – dátum nar.: 1956

Bývalý minister pre spravodajstvo (2009 – 2013).

Ministerstvo pre spravodajstvo pokračovalo pod jeho vedením v praktikách rozsiahleho svojvoľného zadržiavania a prenasledovania demonštrantov a disidentov. Ministerstvo pre spravodajstvo naďalej udržiava v činnosti blok 209 väznice Evin, kde sú mnohí aktivisti zadržiavaní za pokojné aktivity namierené proti vláde. Vyšetrovatelia z ministerstva pre spravodajstvo podrobovali väzňov z bloku 209 bitiu a duševnému a sexuálnemu zneužívaniu. Ako bývalý minister pre spravodajstvo nesie zodpovednosť za zneužívanie počas svojho funkčného obdobia.

10. 10. 2011

15.

TAGHIPOUR Reza

Miesto nar.: Isfahán (Irán) – dátum nar.: 1957

Člen teheránskej mestskej rady. Bývalý minister informácií a komunikácie (2009 – 2012).

Ako minister informácií bol jedným z najvyšších predstaviteľov zodpovedných za cenzúru a kontrolu internetu, ako aj za všetky druhy komunikácie (najmä mobilné telefóny). Počas výsluchov politických väzňov vyšetrovatelia používajú ich osobné údaje, e-mailové adresy a komunikáciu. Po ostatných prezidentských voľbách boli pri viacerých príležitostiach a počas pouličných demonštrácií prerušené mobilné telekomunikačné siete vrátane zasielania SMS, príjem signálu satelitných televízií bol rušený a pripojenie k internetu bolo na niektorých miestach prerušené alebo aspoň spomalené.

23. 3. 2012

16.

EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi)

Dátum narodenia: pribl. 1973 – miesto narodenia: Hamedan – miesto bydliska: Teherán – pracovisko: centrála Press TV, Teherán

Riaditeľ Press TV Newsroom. Bývalý vyšší producent Press TV.

Zodpovedný za produkciu a vysielanie vynútených priznaní zadržaných osôb vrátane novinárov, politických aktivistov a osôb patriacich ku kurdskej a arabskej menšine, ktoré predstavujú porušenie medzinárodne uznávaných práv na spravodlivé súdne konanie a riadny proces. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM uvalil na Press TV v Spojenom kráľovstve pokutu 100 000 GPB za to, že v roku 2011 vysielala priznanie iránsko-kanadského novinára a filmára Maziana Bahariho, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení. MVO hlásili ďalšie prípady vynútených priznaní, ktoré Press TV vysielala. Emadi sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12. 3. 2013