10.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 107/56


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 362/2014

z 9. apríla 2014,

ktorým sa opravuje španielske znenie nariadenia (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 1258/2011 z 2. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu dusičnanov v potravinách (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

keďže:

(1)

V španielskom znení nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 (3) a v jeho zmene nariadením (EÚ) č. 1258/2011, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu dusičnanov v potravinách, sa vyskytla chyba. Oprava textu tabuľky v prílohe španielskeho znenia nariadenia (ES) č. 1881/2006 je preto nevyhnutná. Netýka sa iných jazykov.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

(Týka sa iba španielskeho znenia.)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. apríla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 3.12.2011, s. 15.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).