28.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/81


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 320/2014

z 27. marca 2014,

ktorým sa mení príloha VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (1), a najmä na jeho článok 57a ods. 7,

keďže:

(1)

Chorvátsko v súlade s článkom 57a ods. 9 nariadenia (ES) č. 73/2009 oznámilo Komisii do 31. januára 2014 plochu pôdy, ktorá bola odmínovaná a znova sa začala používať na poľnohospodárske činnosti v roku 2013. Oznámenie zahŕňalo aj príslušné rozpočtové prostriedky za rok predkladania žiadostí 2014 a nasledujúce roky. Na základe plánu postupného zvyšovania podľa článku 121 nariadenia (ES) č. 73/2009 by sa príloha VIII k uvedenému nariadeniu mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.


PRÍLOHA

Príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009 sa mení takto:

1.

V tabuľke 2 v stĺpci za rok 2014 sa položka týkajúca sa Chorvátska nahrádza takto:

(v tisícoch EUR)

 

2014

„Chorvátsko

114 180“

2.

V tabuľke 3 v stĺpci za rok 2014 sa položka týkajúca sa Chorvátska nahrádza takto:

(v tisícoch EUR)

 

2014

„Chorvátsko

114 180“