28.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/17


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 316/2014

z 21. marca 2014

o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie dohôd o transfere technológií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (1), a najmä jeho článok 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia,

po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie,

keďže:

(1)

Nariadenie č. 19/65/EHS splnomocňuje Komisiu uplatňovať článok 101 ods. 3 zmluvy prostredníctvom nariadenia na určité kategórie dohôd o transfere technológií a príslušných zosúladených postupov, ktorých zmluvnými stranami sú iba dva podniky, a ktoré patria do pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy.

(2)

Komisia podľa nariadenia č. 19/65/EHS konkrétne prijala nariadenie Komisie (ES) č. 772/2004 (2). V nariadení (ES) č. 772/2004 sú vymedzené kategórie dohôd o transfere technológií, ktoré podľa Komisie zvyčajne spĺňajú podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy. Vzhľadom na celkové pozitívne skúsenosti s uplatňovaním uvedeného nariadenia, ktorého účinnosť sa skončí 30. apríla 2014, a pri zohľadnení ďalších skúseností získaných od jeho prijatia, je vhodné prijať nové nariadenie o skupinovej výnimke.

(3)

Toto nariadenie by malo spĺňať dve požiadavky, ktorými sú zabezpečenie účinnej hospodárskej súťaže a poskytnutie adekvátnej právnej istoty podnikom. Pri sledovaní týchto cieľov by sa mala zohľadniť potreba v najväčšej možnej miere zjednodušiť administratívny dohľad a legislatívny rámec.

(4)

Dohody o transfere technológií sa týkajú udeľovania licencií na technologické práva. Takéto dohody obvykle zlepšia ekonomickú efektívnosť a majú priaznivé účinky na hospodársku súťaž, pretože môžu znížiť duplicitu výskumu a vývoja, posilniť motiváciu pre uskutočňovanie základného výskumu a vývoja, podnecovať postupné inovácie, uľahčovať šírenie technológií a podporiť hospodársku súťaž na trhu s produktmi.

(5)

Pravdepodobnosť, že takéto zvýšenie účinnosti a priaznivé účinky na hospodársku súťaž vyvážia nepriaznivé účinky na hospodársku súťaž spôsobené obmedzeniami obsiahnutými v dohodách o transfere technológií, závisí od stupňa trhovej sily príslušných podnikov a z tohto dôvodu aj od miery, v akej takéto podniky čelia hospodárskej súťaži zo strany podnikov vlastniacich náhradné technológie alebo podnikov vyrábajúcich náhradné produkty.

(6)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať len na dohody o transfere technológií medzi poskytovateľom licencie a nadobúdateľom licencie. Na takéto dohody by sa malo vzťahovať dokonca aj vtedy, ak dohoda obsahuje podmienky týkajúce sa viac ako iba jednej úrovne obchodovania, napríklad tým, že sa od nadobúdateľa licencie bude vyžadovať, aby vytvoril konkrétny distribučný systém, a že sa mu stanoví, aké záväzky musí alebo môže uložiť ďalším predajcom produktov vyrábaných na základe licencie. Takéto podmienky a záväzky by však mali byť v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže uplatniteľnými na dodávateľské a distribučné dohody stanovenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 330/2010 (3). Na dodávateľské a distribučné dohody uzatvorené medzi nadobúdateľom licencie a kupujúcimi jeho zmluvných produktov by sa podľa tohto nariadenia nemala vzťahovať výnimka.

(7)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať iba na dohody, v ktorých poskytovateľ licencie dovolí nadobúdateľovi licencie a/alebo jednému alebo viacerým subdodávateľom využívať licencované technologické práva, pokiaľ možno po realizácii ďalšieho výskumu a vývoja zo strany nadobúdateľa licencie a/alebo jeho subdodávateľov, na výrobu tovaru alebo poskytovanie služieb. Nemalo by sa uplatňovať na udeľovanie licencií v súvislosti s dohodami o výskume a vývoji, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 (4) alebo na udeľovanie licencií v súvislosti s dohodami o špecializácii, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Komisie č. 1218/2010 (5). Nemalo by sa uplatňovať ani na dohody, ktorých účelom je obyčajná reprodukcia a šírenie produktov, ktoré sú chránené na základe autorských práv na softvér, keďže takéto dohody sa netýkajú udeľovania licencií na technológie na výrobu, ale sú vo všeobecnosti viac podobné distribučným dohodám. Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať ani na dohody na vytvorenie technologických združení, to znamená na dohody o združovaní technológií s cieľom udeliť licencie na ne tretím stranám, ani na dohody, ktorými sa licencia na združenú technológiu udelí týmto tretím stranám.

(8)

Na uplatňovanie článku 101 ods. 3 zmluvy nariadením nie je nevyhnutné vymedziť tie dohody o transfere technológií, ktoré môžu patriť do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. V rámci individuálneho posudzovania dohôd podľa článku 101 ods. 1 sa musí brať do úvahy niekoľko faktorov, a to najmä štruktúra a dynamika relevantných trhov s technológiami a relevantných trhov s produktmi.

(9)

Výhody vyplývajúce zo skupinovej výnimky stanovenej týmto nariadením by sa mali obmedziť na tie dohody, o ktorých je možné s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 101 ods. 3 zmluvy. S cieľom získať výhody a dosiahnuť ciele transferu technológií by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať len na ustanovenia o transfere technológií ako také, ale aj na iné ustanovenia obsiahnuté v dohodách o transfere technológií, pokiaľ tieto ustanovenia priamo súvisia s výrobou alebo predajom zmluvných produktov.

(10)

Pokiaľ ide o dohody o transfere technológií medzi konkurentmi, možno predpokladať, že keď spoločný podiel na relevantných trhoch pripadajúci na zmluvné strany nepresiahne 20 % a dohody neobsahujú určité obmedzenia s výrazne nepriaznivým účinkom na hospodársku súťaž, budú spravidla viesť k zlepšeniu výroby alebo distribúcie a umožnia spotrebiteľom získať spravodlivý podiel na výhodách z toho vyplývajúcich.

(11)

Pokiaľ ide o dohody o transfere technológií medzi stranami, ktoré si nekonkurujú, možno predpokladať, že keď individuálny podiel na relevantných trhoch pripadajúci na každú zmluvnú stranu nepresiahne 30 % a dohody neobsahujú určité obmedzenia s výrazne nepriaznivým účinkom na hospodársku súťaž, budú spravidla viesť k zlepšeniu výroby alebo distribúcie a umožnia spotrebiteľom získať spravodlivý podiel na výhodách z toho vyplývajúcich.

(12)

Ak sa uplatňovaný hraničný trhový podiel na jednom alebo viacerých trhoch s produktmi alebo trhoch s technológiami prekročí, skupinová výnimka by sa nemala uplatňovať na dohodu pre príslušné relevantné trhy.

(13)

Nedá sa predpokladať, že po prekročení tohto hraničného trhového podielu budú dohody o transfere technológií patriť do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. Napríklad výhradné licenčné zmluvy medzi nekonkurenčnými podnikmi často nepatria do pôsobnosti článku 101 ods. 1 Nedá sa predpokladať ani to, že po prekročení tohto hraničného trhového podielu dohody o transfere technológií, ktoré patria do pôsobnosti článku 101 ods. 1, nebudú spĺňať podmienky na udelenie výnimky. Nie je však možné predpokladať ani to, že uvedené dohody obvykle prinesú objektívne výhody takého charakteru a rozsahu, aby kompenzovali nevýhody, ktoré spôsobujú hospodárskej súťaži.

(14)

Týmto nariadením by sa nemala udeliť výnimka na dohody o transfere technológií obsahujúce obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na zlepšenie výroby alebo distribúcie. Najmä dohody o transfere technológií, ktoré obsahujú určité obmedzenia s výrazne nepriaznivým účinkom na hospodársku súťaž, ako je stanovovanie cien účtovaných tretím stranám, by mali byť vylúčené z výhody udelenia skupinovej výnimky stanovenej týmto nariadením, a to bez ohľadu na trhové podiely príslušných podnikov. V prípade takýchto veľmi závažných obmedzení by mala byť celá dohoda vylúčená z výhody udelenia skupinovej výnimky.

(15)

S cieľom zachovať motiváciu inovovať a zabezpečiť primerané uplatňovanie práv duševného vlastníctva, by určité obmedzenia mali byť z výhody uplatňovania skupinovej výnimky vylúčené. Vylúčené by mali byť najmä záväzky spätne udeliť licencie a doložky o nenapadnutí práv. Keď je takéto obmedzenie zahrnuté do licenčnej zmluvy, z výhody skupinovej výnimky by malo byť vylúčené iba predmetné obmedzenie.

(16)

Hraničný trhový podiel a neudelenie výnimky na dohody o transfere technológií, ktoré obsahujú obmedzenia s výrazne nepriaznivým účinkom na hospodársku súťaž a vylúčené obmedzenia stanovené v tomto nariadení obvykle zabezpečia, aby dohody, na ktoré sa skupinová výnimka vzťahuje, neumožnili zúčastneným podnikom eliminovať hospodársku súťaž, pokiaľ ide o podstatnú časť predmetných produktov.

(17)

Komisia môže odňať výhody tohto nariadenia podľa článku 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (6) vtedy, ak v ktoromkoľvek konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa uplatňuje výnimka stanovená v tomto nariadení, má napriek tomu účinky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy. K tomuto môže dôjsť najmä vtedy, keď je znížená motivácia inovovať, alebo keď sa kladú prekážky prístupu na trhy.

(18)

Podľa článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 môže orgán hospodárskej súťaže členského štátu odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia na celom území tohto členského štátu alebo na jeho časti, ak v konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa vzťahuje výnimka stanovená v tomto nariadení, má na celom území uvedeného členského štátu alebo na časti jeho územia účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy, pokiaľ toto územie má všetky charakteristiky osobitného geografického trhu.

(19)

S cieľom posilniť dohľad nad paralelnými sieťami dohôd o transfere technológií, ktoré majú podobné obmedzujúce účinky, a ktoré sa vzťahujú na viac ako 50 % predmetného trhu, Komisia môže nariadením vyhlásiť toto nariadenie za neuplatniteľné na dohody o transfere technológií obsahujúce špecifické obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na dotknutý trh, čím sa obnoví uplatňovanie článku 101 zmluvy na takéto dohody v plnom rozsahu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„dohoda“ je dohoda, rozhodnutie združenia podnikov alebo zosúladený postup;

b)

„technologické práva“ sú know-how a nasledujúce práva alebo ich kombinácie, vrátane žiadostí alebo prihlášok na registráciu týchto práv:

i)

patenty;

ii)

úžitkové vzory;

iii)

práva na dizajn;

iv)

topografie polovodičových výrobkov;

v)

dodatkové ochranné osvedčenia na liečivá alebo iné výrobky, na ktoré možno získať takéto dodatkové ochranné osvedčenia;

vi)

šľachtiteľské osvedčenia a

vii)

autorské práva na softvér;

c)

„dohoda o transfere technológií“ je:

i)

dohoda o udelení licencie na technologické práva uzatvorená medzi dvomi podnikmi na účely výroby zmluvných produktov nadobúdateľom licencie a/alebo jeho subdodávateľom (subdodávateľmi);

ii)

prevod technologických práv medzi dvomi podnikmi na účely výroby zmluvných produktov v prípade, keď časť rizika spojeného s využívaním technológie spočíva na postupiteľovi;

d)

„recipročná dohoda“ je dohoda o transfere technológií, ktorou si dva podniky vzájomne udelia prostredníctvom jednej zmluvy alebo samostatných zmlúv licenciu na technologické práva, a v prípade ktorej sa takéto licencie týkajú konkurenčných technológií alebo môžu byť použité na výrobu konkurenčných produktov;

e)

„nerecipročná dohoda“ je dohoda o transfere technológií, ktorou jeden podnik udelí inému podniku licenciu na technologické práva alebo ktorou si dva podniky vzájomne udelia takúto licenciu, pričom tieto licencie sa netýkajú konkurenčných technológií a nemôžu byť použité na výrobu konkurenčných produktov;

f)

„produkt“ je tovar alebo služba, vrátane medziproduktov a služieb, ktoré sú medzistupňom finálnych služieb, ako aj finálnych tovarov a služieb;

g)

„zmluvný produkt“ je produkt vyrábaný priamo alebo nepriamo na základe licencovaných technologických práv;

h)

„práva duševného vlastníctva“ zahŕňajú práva priemyselného vlastníctva, najmä patenty a ochranné známky, autorské práva a príbuzné práva;

i)

„know-how“ je súbor praktických informácií vyplývajúcich zo skúseností a skúšania, ktoré sú:

i)

tajné, t. j. nie sú všeobecne známe a ani ľahko dostupné;

ii)

podstatné, to znamená významné a potrebné na výrobu zmluvných produktov a

iii)

identifikované, to znamená opísané dostatočne zrozumiteľným spôsobom tak, aby bolo možné overiť, či spĺňajú kritériá utajenia a opodstatnenosti;

j)

„relevantný trh s produktmi“ je trh zmluvných produktov a ich náhrad, to znamená všetkých produktov, ktoré kupujúci vzhľadom na charakteristické vlastnosti týchto produktov, ich cenu a na ich zamýšľané použitie považuje za navzájom zameniteľné so zmluvným produktmi alebo nimi nahraditeľné;

k)

„relevantný trh s technológiami“ je trh licencovaných technologických práv a ich náhrad, to znamená všetkých tých technologických práv, ktoré nadobúdateľ licencie vzhľadom na charakteristické vlastnosti týchto technologických práv, licenčné poplatky za ne a na ich zamýšľané použitie považuje za navzájom zameniteľné s licencovanými technologickými právami alebo nimi nahraditeľné;

l)

„relevantný geografický trh“ je oblasť, v ktorej sa príslušné podniky zaoberajú ponukou produktov alebo licencií na technologické práva a dopytom po nich, v ktorej sú podmienky hospodárskej súťaže dostatočne homogénne a ktorú možno vzhľadom na značne odlišné podmienky hospodárskej súťaže od susedných oblastí odlíšiť;

m)

„relevantný trh“ je kombinácia relevantného trhu s produktmi alebo relevantného trhu s technológiami s relevantným geografickým trhom;

n)

„konkurenčné podniky“ sú podniky, ktoré súťažia na relevantnom trhu, to znamená:

i)

podniky súťažiace na relevantnom trhu, na ktorom sú technologické práva licencované, to znamená podniky, ktoré udeľujú licencie na konkurenčné technologické práva (skutoční konkurenti na relevantnom trhu);

ii)

podniky súťažiace na relevantnom trhu, na ktorom sa zmluvné produkty predávajú, to znamená podniky, ktoré by pri neexistencii dohody o transfere technológií pôsobili tak na relevantných trhoch, na ktorých sa zmluvné produkty predávajú (skutoční konkurenti na relevantnom trhu), alebo ktoré by pri neexistencii dohody o transfere technológií z reálnych dôvodov, a nie iba čisto teoreticky, v reakcii na mierny a trvalý rast relatívnych cien pravdepodobne v krátkom čase uskutočnili nevyhnutné dodatočné investície alebo vynaložili iné, vzhľadom na transformáciu nevyhnutné náklady potrebné nato, aby mohli vstúpiť na relevantný trh (potenciálni konkurenti na relevantnom trhu);

o)

„selektívny distribučný systém“ je taký distribučný systém, kde sa poskytovateľ licencie zaviaže udeliť licenciu na výrobu zmluvných produktov, a to buď priamo alebo nepriamo, iba nadobúdateľom licencie vybraným na základe špecifikovaných kritérií, a kde sa títo nadobúdatelia licencie zaviažu nepredávať zmluvné produkty neautorizovaným distribútorom na území, ktoré poskytovateľ licencie vyhradil na používanie tohto systému;

p)

„výhradná licencia“ je licencia, v rámci ktorej samotný poskytovateľ licencie nesmie vyrábať na základe licencovaných technologických práv a nesmie udeľovať licenciu na licencované technologické práva tretím stranám, a to vo všeobecnosti alebo na konkrétne použitie alebo na určitom území;

q)

„výhradné územie“ je príslušné územie, na ktorom je povolené iba jednému podniku vyrábať zmluvné produkty, ale je možné povoliť inému nadobúdateľovi licencie v rámci uvedeného územia vyrábať zmluvné produkty len pre konkrétneho zákazníka v rámci uvedeného územia, a to v prípade, keď bola udelená druhá licencia na účel vytvorenia alternatívneho zdroja dodávok pre tohto zákazníka;

r)

„skupina výhradných zákazníkov“ je skupina zákazníkov, v ktorej smie aktívne predávať zmluvné produkty vyrobené licencovanou technológiou iba jedna strana dohody o transfere technológii.

2.   Na účely tohto nariadenia pojmy „podnik“, „poskytovateľ licencie“ a „nadobúdateľ licencie“ zahŕňajú aj ich príslušné spojené podniky.

„Spojené podniky“ sú:

a)

podniky, v ktorých strana dohody o transfere technológií, či už priamo alebo nepriamo:

i)

má právomoc vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv, alebo

ii)

má právomoc vymenovať viac ako polovicu členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov právne zastupujúcich daný podnik, alebo

iii)

má právo riadiť podnikové záležitosti;

b)

podniky, ktoré majú priamo alebo nepriamo voči strane dohody o transfere technológií práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

c)

podniky, v ktorých má podnik uvedený v písmene b), priamo alebo nepriamo, práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

d)

podniky, v ktorých strana dohody o transfere technológií spolu s jedným alebo viacerými podnikmi uvedenými v písmenách a), b) alebo c), alebo v ktorých dva alebo viacero z posledné uvedených podnikov, majú spoločne práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

e)

podniky, v ktorých sú práva alebo právomoci uvedené v písmene a) spoločne vykonávané:

i)

stranami dohody o transfere technológií alebo ich príslušnými spojenými podnikmi uvedenými v písmenách a) až d), alebo

ii)

jednou alebo viacerými stranami dohody o transfere technológií alebo ich jedným alebo viacerými spojenými podnikmi uvedenými v písmenách a) až d) a jednou alebo viacerými tretími stranami.

Článok 2

Výnimka

1.   Podľa článku 101 ods. 3 zmluvy a s výhradou ustanovení tohto nariadenia sa článok 101 ods. 1 zmluvy neuplatňuje na dohody o transfere technológií.

2.   Výnimka stanovená v odseku 1 sa uplatňuje v rozsahu, v akom takéto dohody o transfere technológií obsahujú obmedzenia hospodárskej súťaže patriace do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. Výnimka sa uplatňuje dovtedy, kým licencované technologické práva nezaniknú, neskončí sa ich platnosť alebo nie sú vyhlásené za neplatné, alebo, v prípade know-how, dovtedy, kým know-how zostáva tajné. Keď sa však know-how stane verejne známym v dôsledku konania nadobúdateľa licencie, výnimka sa uplatňuje počas obdobia platnosti dohody.

3.   Výnimka stanovená v odseku 1 sa uplatňuje aj na ustanovenia dohôd o transfere technológií, ktoré sa týkajú nákupu produktov nadobúdateľom licencie alebo udelenia licencie na iné práva duševného vlastníctva alebo prevodu iných práv duševného vlastníctva alebo know-how na nadobúdateľa licencie za predpokladu a v takom rozsahu, v akom sa tieto ustanovenia priamo týkajú výroby alebo predaja zmluvných produktov.

Článok 3

Hraničný trhový podiel

1.   Keď sú podniky, ktoré sú stranami dohody, konkurenčnými podnikmi, výnimka stanovená v článku 2 sa uplatňuje pod podmienkou, že spoločný trhový podiel strán nepresiahne na žiadnom relevantnom trhu 20 %.

2.   Keď podniky, ktoré sú stranami dohody, nie sú konkurenčnými podnikmi, výnimka stanovená v článku 2 sa uplatňuje pod podmienkou, že trhový podiel každej z týchto strán nepresiahne na žiadnom relevantnom trhu 30 %.

Článok 4

Veľmi závažné obmedzenia

1.   Keď sú podniky, ktoré sú stranami dohody, konkurenčnými podnikmi, výnimka stanovená v článku 2 sa neuplatňuje na dohody, ktorých predmetom je priamo alebo nepriamo, samostatne alebo spolu s inými faktormi pod kontrolou strán, ktorékoľvek z nasledujúcich obmedzení:

a)

obmedzenie možnosti určitej strany stanovovať svoje ceny pri predaji produktov tretím stranám;

b)

obmedzenie produkcie okrem obmedzení produkcie zmluvných produktov uložených nadobúdateľovi licencie v nerecipročnej dohode alebo uložených len jednému nadobúdateľovi licencie v recipročnej dohode;

c)

rozdelenie trhov alebo zákazníkov okrem:

i)

záväzku poskytovateľa licencie a/alebo nadobúdateľa licencie v nerecipročnej dohode nevyrábať na základe licencovaných technologických práv v rámci územia vyhradeného pre druhú stranu a/alebo nepredávať aktívne a/alebo pasívne na vyhradené územie alebo vyhradenej skupine zákazníkov, ktoré sú vyhradené pre druhú stranu;

ii)

obmedzenia aktívneho predaja licencie na vyhradené územie alebo pre vyhradenú skupinu zákazníkov, ktoré poskytovateľ licencie vyhradil inému nadobúdateľovi licencie, ak tento nadobúdateľ licencie nebol konkurenčným podnikom poskytovateľa licencie v čase udelenia vlastnej licencie, uložené v nerecipročnej dohode nadobúdateľom licencie;

iii)

záväzku nadobúdateľa licencie vyrábať zmluvné produkty len na vlastné použitie, ak nadobúdateľ licencie nie je obmedzený aktívne ani pasívne predávať zmluvné produkty ako náhradné diely pre svoje vlastné produkty;

iv)

záväzku nadobúdateľa licencie v nerecipročnej dohode vyrábať zmluvné produkty len pre konkrétneho zákazníka, ak bola licencia udelená na účel vytvorenia alternatívneho zdroja dodávok pre tohto zákazníka;

d)

obmedzenie možnosti nadobúdateľa licencie využívať svoje vlastné technologické práva alebo obmedzenia možnosti ktorejkoľvek zo strán dohody vykonávať výskum a vývoj, pokiaľ takéto posledné uvedené obmedzenie nie je nevyhnutné pre zamedzenie odhalenia licencovaného know-how tretím stranám.

2.   Keď podniky, ktoré sú stranami dohody, nie sú konkurenčnými podnikmi, výnimka stanovená v článku 2 sa neuplatňuje na dohody, ktorých predmetom je priamo alebo nepriamo, samostatne alebo spolu s inými faktormi pod kontrolou strán, ktorékoľvek z nasledujúcich obmedzení:

a)

obmedzenie možnosti strany určovať svoje ceny pri predaji produktov tretím stranám bez toho, aby bola dotknutá možnosť ukladať maximálnu predajnú cenu alebo odporučiť predajnú cenu, ak nepredstavuje pevnú alebo minimálnu predajnú cenu v dôsledku tlaku ktorejkoľvek zo strán alebo stimulov poskytovaných ktoroukoľvek z nich;

b)

obmedzenie územia, na ktorom môže nadobúdateľ licencie pasívne predávať zmluvné produkty, respektíve obmedzenie okruhu zákazníkov, ktorým môže nadobúdateľ licencie pasívne predávať tieto produkty, okrem:

i)

obmedzenia pasívneho predaja na vyhradenom území alebo vyhradenej skupine zákazníkov, ktoré sú vyhradené pre poskytovateľa licencie;

ii)

záväzku vyrábať zmluvné produkty len na vlastné použitie, ak nadobúdateľ licencie nie je obmedzený predávať zmluvné produkty aktívne a pasívne ako náhradné diely pre svoje vlastné produkty;

iii)

záväzku vyrábať zmluvné produkty len pre konkrétneho zákazníka, ak licencia bola udelená s cieľom vytvoriť alternatívny zdroj dodávok pre tohto zákazníka;

iv)

obmedzenia predaja konečným spotrebiteľom, ktoré uložil nadobúdateľ licencie pôsobiaci na veľkoobchodnej úrovni;

v)

obmedzenia predaja neautorizovaným distribútorom, ktoré uložili členovia selektívneho distribučného systému;

c)

obmedzenie aktívneho alebo pasívneho predaja konečným spotrebiteľom zo strany nadobúdateľa licencie, ktorý je členom selektívneho distribučného systému a pôsobí na maloobchodnej úrovni, bez toho, aby bola dotknutá možnosť zakázať členovi tohto systému vykonávať danú činnosť z neautorizovaného miesta podnikania.

3.   Keď podniky, ktoré sú stranami dohody, nie sú konkurenčnými podnikmi v čase uzatvorenia dohody, ale sa nimi stanú neskôr, po celé obdobie platnosti dohody sa uplatňuje odsek 2, a nie odsek 1, pokiaľ dohoda nebude následne zmenená akýmkoľvek zásadným spôsobom. K takejto zmene patrí uzatvorenie novej dohody o transfere technológií medzi zmluvnými stranami týkajúcej sa konkurenčných technologických práv.

Článok 5

Vylúčené obmedzenia

1.   Výnimka stanovená v článku 2 sa neuplatňuje na žiaden z nasledujúcich záväzkov obsiahnutých v dohodách o transfere technológií:

a)

akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok nadobúdateľa licencie udeliť výhradnú licenciu alebo previesť práva, úplne alebo čiastočne, poskytovateľovi licencie alebo tretej strane určenej poskytovateľom licencie na svoje vlastné zlepšenia alebo na svoje vlastné nové uplatnenie licencovanej technológie;

b)

akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok strany nenapadnúť platnosť práv duševného vlastníctva, ktoré má druhá strana v Únii, bez toho, aby bola dotknutá možnosť v prípade výhradnej licencie ukončiť dohodu o transfere technológií v prípade, že nadobúdateľ licencie napadne platnosť akýchkoľvek licencovaných technologických práv.

2.   Keď sú stranami dohody podniky, ktoré si nekonkurujú, výnimka stanovená v článku 2 sa neuplatňuje na žiaden priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý obmedzuje schopnosť nadobúdateľa licencie využívať svoje vlastné technologické práva alebo obmedzuje schopnosť ktorejkoľvek zo strán dohody uskutočňovať výskum a vývoj, s výnimkou prípadu, ak toto druhé obmedzenie je nevyhnutné nato, aby sa zabránilo prezradeniu licencovaného know-how tretím stranám.

Článok 6

Odňatie výhody v jednotlivých prípadoch

1.   Komisia môže odňať výhody tohto nariadenia podľa článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 vtedy, ak v ktoromkoľvek konkrétnom prípade zistí, že dohoda o transfere technológií, na ktorú sa uplatňuje výnimka stanovená v článku 2 tohto nariadenia, má napriek tomu účinky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy, a najmä ak:

a)

prístup technológií tretích strán na trh je obmedzený, napríklad v dôsledku kumulatívneho efektu paralelných sietí podobných reštriktívnych dohôd, ktoré zakazujú nadobúdateľom licencií používať technológie tretích strán;

b)

prístup potenciálnych nadobúdateľov licencií na trh je obmedzený, napríklad v dôsledku kumulatívneho efektu paralelných sietí podobných reštriktívnych dohôd zakazujúcich poskytovateľom licencií udeľovať licencie iným nadobúdateľom licencie alebo preto, že jediný majiteľ technológie, ktorý udeľuje licenciu na príslušné technologické práva, uzavrie výhradnú licenciu s nadobúdateľom licencie, ktorý už pôsobí na trhu produktov na základe nahraditeľných technologických práv.

2.   Ak v akomkoľvek konkrétnom prípade má dohoda o transfere technológií, na ktorú sa vzťahuje výnimka stanovená v článku 2 tohto nariadenia, účinky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy na území členského štátu alebo na časti jeho územia, ktoré má všetky charakteristické znaky odlišného geografického trhu, orgán hospodárskej súťaže tohto členského štátu môže odňať výhody tohto nariadenia, na základe článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003, pre takéto územie, za rovnakých okolností, ako sú okolnosti uvedené v odseku 1 tohto článku.

Článok 7

Neuplatňovanie tohto nariadenia

1.   Podľa článku 1a nariadenia č. 19/65/EHS, Komisia môže nariadením vyhlásiť, že ak paralelné siete podobných dohôd o transfere technológií pokrývajú viac ako 50 % relevantného trhu, toto nariadenie sa nebude uplatňovať na dohody o transfere technológií obsahujúce špecifické obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na ten trh.

2.   Nariadenie podľa odseku 1 sa stane uplatniteľným najskôr šesť mesiacov po jeho prijatí.

Článok 8

Uplatňovanie hraničného trhového podielu

Na účely uplatňovania hraničného trhového podielu stanoveného v článku 3 sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

trhový podiel sa vypočíta na základe údajov o hodnote predajov na trhu; pokiaľ údaje o hodnote predajov na trhu nie sú k dispozícii, môžu sa na stanovenie trhového podielu dotknutého podniku použiť odhady založené na iných spoľahlivých trhových informáciách, vrátane objemov predaja na trhu;

b)

trhový podiel sa vypočíta na základe údajov, ktoré sa týkajú predchádzajúceho kalendárneho roku;

c)

trhový podiel vlastnený podnikmi uvedenými v článku 1 ods. 2 druhom pododseku písm. e) sa rozdelí rovnomerne na každý podnik vlastniaci práva alebo právomoci uvedené v článku 1 ods. 2 druhom pododseku písm. a);

d)

trhový podiel poskytovateľa licencie na relevantnom trhu pre licencované technologické práva sa vypočíta na základe prítomnosti licencovaných technologických práv na relevantnom trhu (trhoch) (to znamená na trhu produktov a na geografickom trhu), na ktorom (ktorých) sa predávajú zmluvné produkty, to znamená na základe údajov o predajoch týkajúcich sa zmluvných produktov, ktoré vyrobí poskytovateľ licencie a nadobúdatelia licencie;

e)

ak trhový podiel uvedený v článku 3 ods. 1 alebo 2 nie je na začiatku vyšší ako 20 %, resp. 30 %, avšak následne stúpne nad uvedené úrovne, výnimka stanovená v článku 2 sa bude naďalej uplatňovať počas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom po prvýkrát došlo k prekročeniu hraničnej hodnoty 20 % alebo 30 %.

Článok 9

Vzťah k iným nariadeniam o skupinových výnimkách

Toto nariadenie sa neuplatňuje na licenčné ustanovenia v dohodách o výskume a vývoji, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1217/2010 alebo v dohodách o špecializácii, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1218/2010.

Článok 10

Prechodné obdobie

Zákaz stanovený v článku 101 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje v období od 1. mája 2014 do 30. apríla 2015 na dohody, ktoré boli v platnosti už 30. apríla 2014, ktoré nespĺňajú podmienky pre výnimku stanovenú v tomto nariadení, avšak ktoré 30. apríla 2014 spĺňali podmienky pre výnimku stanovenú v nariadení (ES) č. 772/2004.

Článok 11

Obdobie platnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Jeho účinnosť sa končí 30. apríla 2026.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2014

Za Komisiu v mene predsedu

Joaquín ALMUNIA

podpredseda


(1)  Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533/65.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 772/2004 zo 7. apríla 2004 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na kategórie dohôd o transfere technológií, (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 11).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o výskume a vývoji, (Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 36).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o špecializácii, (Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 43).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy, (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).