21.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 86/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 284/2014

z 21. marca 2014,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, by sa mali doplniť ďalšie osoby.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2014

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


PRÍLOHA

Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 1

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Rogozin, Dmitry Olegovich

dátum nar.: 21.12.1963 v Moskve

Podpredseda vlády Ruskej federácie.

Verejne vyzýval na anexiu Krymu.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

dátum nar.: 1.1.1961, Záporožie, (Ukrajinská SSR)

Poradca prezidenta Ruskej federácie.

Verejne vyzýval na anexiu Krymu.

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina Ivanova

dátum nar.: 7.4.1949, Šepetovka, Chmelnitská oblasť (Ukrajinská SSR)

Predsedníčka Federálnej rady. 1. marca 2014 vo Federálnej rade verejne podporila nasadenie ruských síl na Ukrajine.

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

dátum nar.: 27.10.1954,

Sankt Petersburg (bývalý Leningrad)

Predseda Štátnej dumy. Verejne podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine. Verejne podporil zmluvu o pripojení Krymu k Rusku a súvisiaci federálny ústavný zákon.

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

dátum nar.: 26.4.1954

Vymenovaný prezidentským výnosom z 9. decembra 2013 za riaditeľa ruskej federálnej tlačovej agentúry Rusko dnes (Rossija Segodňa).

Ústredná postava vládnej propagandy zameranej na podporu nasadenia ruských síl na Ukrajine.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander Mihailovich

dátum nar.: 27.3.1963 Sevastopoľ, (Ukrajinská SSR)

Zástupca veliteľa čiernomorskej flotily, kontraadmirál

zodpovedný za velenie ruským vojskám, ktoré okupovali zvrchované ukrajinské územie.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery Vladimirovich

dátum nar.: 1.9.1956, Záporožie, (Ukrajinská SSR)

Zástupca veliteľa čiernomorskej flotily, kontraadmirál

zodpovedný za velenie ruským vojskám, ktoré okupovali zvrchované ukrajinské územie.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav Yurievich

dátum nar.: 21.9.1964, Solncevo, Lipeck

Poradca prezidenta Ruskej federácie. Organizátor aktivít na Kryme vedúcich k mobilizácii miestnych krymských komunít, aby narúšali činnosť ukrajinských orgánov na Kryme.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

Predseda krymskej volebnej komisie

Zodpovedný za organizáciu krymského referenda. V ruskom systéme zodpovedný za podpísanie výsledkov referenda.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Predseda sevastopoľskej volebnej komisie

Zodpovedný za organizáciu krymského referenda. V ruskom systéme zodpovedný za podpísanie výsledkov referenda.

21.3.2014

11.

genpor. Igor Turchenyuk

Veliteľ ruských síl na Kryme

De-facto veliteľ ruských jednotiek nasadených na Kryme (ktoré Rusko naďalej oficiálne označuje „jednotky miestnej domobrany“).

21.3.2014

12.

Elena Borisovna Mizulina

Poslankyňa Štátnej dumy

Iniciátorka a spolunavrhovateľka nedávnych legislatívnych návrhov v Rusku, ktoré majú umožniť regiónom iných krajín pripojiť sa k Rusku bez toho, aby s tým najskôr súhlasili ústredné orgány týchto krajín.

21.3.2014