27.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 185/2014

z 26. februára 2014,

ktorým sa opravuje bulharská jazyková verzia nariadenia (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 písm. b) bod ii), článok 6 ods. 1 druhý pododsek, článok 6 ods. 2 druhý pododsek, článok 11 ods. 2 písm. b) a c), článok 11 ods. 2 druhý pododsek, článok 15 ods. 1 písm. b), d), e), h) a i), článok 15 ods. 1 druhý pododsek, článok 17 ods. 2, článok 18 ods. 3, článok 19 ods. 4 písm. a), b) a c), článok 19 ods. 4 druhý pododsek, článok 20 ods. 10 a 11, článok 21 ods. 5 a 6, článok 22 ods. 3, článok 23 ods. 3, článok 27 písm. a), b), c) a e) až h), článok 27 druhý pododsek, článok 31 ods. 2, článok 32 ods. 3, článok 40, článok 41 ods. 3 prvý a tretí pododsek, článok 42, článok 43 ods. 3, článok 45 ods. 4, článok 47 ods. 2, článok 48 ods. 2, článok 48 ods. 7 písm. a) a článok 48 ods. 8 písm. a) a článok 48 ods. 8 druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

V bulharskej jazykovej verzii nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 (3) je chyba, ktorá by sa mala opraviť. Na ostatné jazykové verzie sa oprava nevzťahuje.

(2)

Nariadenie (EÚ) č. 142/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týka sa iba bulharskej jazykovej verzie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1.