31.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 85/2014

z 30. januára 2014,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia schválenia účinnej látky zlúčeniny medi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sú uvedené účinné látky, ktoré sa považujú za schválené v zmysle nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Schválenie účinnej látky zlúčeniny medi uplynie 30. novembra 2016. Bola predložená žiadosť o obnovenie schválenia tejto účinnej látky. Keďže sa na uvedenú účinnú látku uplatňujú požiadavky stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 844/2012 (3), je potrebné poskytnúť žiadateľom dostatok času na dokončenie postupu obnovenia v súlade s uvedeným nariadením. V dôsledku toho platnosť schválenia uvedenej účinnej látky pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o jeho obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobie jej schválenia.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Vzhľadom na účel prvého odseku článku 17 nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď nebola predložená doplňujúca dokumentácia v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 844/2012 do 30 mesiacov pred príslušným dátumom uplynutia platnosti schválenia stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu, Komisia stanoví dátum uplynutia platnosti na rovnaký dátum ako pred týmto nariadením alebo najskorší dátum po ňom.

(5)

Vzhľadom na účel prvého odseku článku 17 nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď Komisia prijme nariadenie stanovujúce, že schválenie účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu nie je obnovené, pretože nie sú splnené kritériá na schválenie, Komisia stanoví dátum ukončenia platnosti schválenia na rovnaký dátum ako pred týmto nariadením alebo na dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho, že schválenie účinnej látky sa neobnovuje, podľa toho, ktorý z dátumov nastane neskôr.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. januára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).


PRÍLOHA

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa v riadku 277 šiestom stĺpci „Zlúčeniny medi“ dátum „30. novembra 2016“ nahrádza dátumom „31. januára 2018“.