29.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 308/82


SMERNICA KOMISIE 2014/100/EÚ

z 28. októbra 2014,

ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (1), a najmä na jej článok 27 ods. 2,

keďže:

(1)

Konkurencieschopnosť európskej námornej dopravy sa môže podporiť efektívnejším využívaním zdrojov a lepším využívaním elektronických informácií.

(2)

V záujme maximalizácie efektívnosti a zabránenia zdvojovaniu úsilia je potrebné stavať na existujúcich vnútroštátnych platformách a platformách na úrovni Únie, technických riešeniach a normalizácii a pritom využívať aj prínosy plynúce z investícií, ktoré už boli realizované.

(3)

Systém Únie na výmenu námorných informácií SafeSeaNet zriadený v súlade so smernicou 2002/59/ES okrem zvýšenia námornej bezpečnosti, zlepšenia bezpečnostnej ochrany prístavov a námornej dopravy, ochrany životného prostredia a pripravenosti na boj proti jeho znečisťovaniu umožňuje v súlade s právnymi predpismi Únie výmenu ďalších informácií, ktorej cieľom je uľahčiť efektívnu námornú premávku a námornú prepravu.

(4)

S cieľom umožniť úsporu nákladov, vyhnúť sa vytváraniu viacerých riadiacich skupín a využiť skúsenosti riadiacej skupiny na vysokej úrovni by sa mali jej zásady riadenia a úlohy upraviť tak, aby pokryli aj ďalšie oblasti, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica.

(5)

V smernici 2002/59/ES sa od členských štátov a Komisie vyžaduje, aby s cieľom zlepšiť systém Únie na výmenu námorných informácií na základe skúseností získaných pri prevádzkovaní systému, jeho potenciálu a funkcií spolupracovali pri jeho vývoji a aktualizácii a pritom zohľadňovali vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií.

(6)

Skúsenosti sa získali a technický pokrok sa dosiahol najmä pri vývoji interoperabilného systému výmeny údajov, ktorý dokáže združovať informácie zo systému SafeSeaNet s informáciami z iných monitorovacích a sledovacích systémov Únie [CleanSeaNet, Dátové stredisko Európskej únie pre identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (dátové stredisko EÚ LRIT) a Thetis], ako aj z externých systémov (napr. satelitný automatický identifikačný systém), a tak prispieva k hlbšej integrácii námorných služieb. Bolo spustených viacero iniciatív v oblasti satelitných automatických identifikačných systémov (AIS), a to aj zo strany členských štátov, čo potvrdzuje prevádzkové výhody, ktoré prináša prístup k údajom zo satelitných AIS.

(7)

Systémy a aplikácie spravované Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou sú v súlade s prístupovými právami pridelenými podľa kontrolného dokumentu o rozhraní a funkciách (IFCD) vypracovaného a vedeného na základe článku 22a a prílohy III k smernici schopné poskytnúť orgánom členských štátov a Únie komplexné informácie napríklad o polohe lodí, nebezpečnom náklade, znečistení atď., ako aj poskytovať podporné služby v takých oblastiach, ako sú pobrežné hliadky, boj proti pirátstvu a štatistika.

(8)

O riadení systému a jeho technologických zlepšeniach sa pravidelne vedú rokovania s členskými štátmi v rámci riadiacej skupiny na vysokej úrovni pre SafeSeaNet zriadenej rozhodnutím Komisie 2009/584/ES (2). V rámci tejto skupiny sa rokuje aj o zlepšeniach, ktoré vedú k technickej integrácii rôznych vyvinutých systémov a aplikácií. Vďaka tomuto pokroku a testovaniu integrovaného prostredia pre námorné údaje Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou sa dosiahli synergie, zlepšili sa vlastnosti systémov a služby.

(9)

Príloha III k smernici 2002/59/ES by sa preto mala prispôsobiť tak, aby zohľadňovala tento technický pokrok dosiahnutý vzhľadom na skúsenosti získané so systémom SafeSeaNet.

(10)

Príloha III k smernici o monitorovacom a informačnom systéme Spoločenstva pre lodnú dopravu, ktorá sa vzťahuje na systém Únie na výmenu námorných informácií a odkazuje na ďalšie relevantné právne predpisy Únie, by sa mala spresniť tak, že sa uvedú tie akty Únie, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v súvislosti so systémom SafeSeaNet, ako napr. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES (3), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES (4), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES (5) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ (6). Vzhľadom na uvedené právne akty môže používanie systému SafeSeaNet ešte viac uľahčiť výmenu a spoločné využívanie informácií a malo by ešte viac uľahčiť používanie systému, integrovaného informačného systému a platformy na zabezpečenie konvergencie a interoperability námorných systémov a aplikácií vrátane kozmických technológií.

(11)

Zmeny, ktoré sa odrážajú v tejto smernici, môžu zohrávať ústrednú úlohu aj pri vytváraní spoločného prostredia na výmenu informácií (Common Information and Sharing Environment, CISE) pre námornú oblasť, pričom ide o dobrovoľný proces spolupráce v Európskej únii, ktorého cieľom je ďalej posilňovať a podporovať výmenu relevantných informácií medzi orgánmi, ktoré sú zapojené do námorného dozoru.

(12)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2002/59/ES sa nahrádza znením v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 18. novembra 2015. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 28. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2009/584/ES z 31. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Riadiaca skupina na vysokej úrovni pre SafeSeaNet (Ú. v. EÚ L 201, 1.8.2009, s. 63).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81)

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií vrátane trestných sankcií za trestné činy v oblasti znečistenia (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

ELEKTRONICKÉ SPRÁVY A SYSTÉM ÚNIE NA VÝMENU NÁMORNÝCH INFORMÁCIÍ (SAFESEANET)

1.   Celková koncepcia a architektúra

Systém Únie na výmenu námorných informácií SafeSeaNet umožňuje prijímanie, ukladanie, vyhľadávanie a výmenu informácií na účely námornej bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany prístavov a námornej dopravy, ochrany morského životného prostredia a efektívnosti námornej premávky a námornej dopravy.

SafeSeaNet je špecializovaný systém zriadený s cieľom umožniť výmenu informácií v elektronickom formáte medzi členskými štátmi a poskytnúť Komisii a členským štátom relevantné informácie v súlade s právnymi predpismi Únie. Pozostáva zo siete národných systémov SafeSeaNet v členských štátoch a centrálneho systému SafeSeaNet, ktorý plní úlohu uzlového bodu.

Sieť Únie na výmenu námorných informácií prepája všetky národné systémy SafeSeaNet zriadené v súlade s touto smernicou a zahŕňa centrálny systém SafeSeaNet.

2.   Riadenie, prevádzka, vývoj a údržba

2.1.   Povinnosti

2.1.1.   Národné systémy SafeSeaNet

Členské štáty vytvoria a udržiavajú národné systémy SafeSeaNet, ktoré umožňujú výmenu námorných informácií medzi autorizovanými používateľmi, a to pod dohľadom príslušného vnútroštátneho orgánu.

Príslušný vnútroštátny orgán je zodpovedný za riadenie národného systému, čo zahŕňa koordináciu používateľov a poskytovateľov údajov na vnútroštátnej úrovni, ako aj zabezpečenie toho, že sa určia UN LOCODES a že sa zriadi a udržiava potrebná vnútroštátna IT infraštruktúra a postupy opísané v kontrolnom dokumente o rozhraní a funkciách, ktorý je uvedený v bode 2.3.

Národný systém SafeSeaNet umožňuje vzájomné prepojenie oprávnených používateľov pod dohľadom príslušného vnútroštátneho orgánu a môže byť sprístupnený pre identifikované subjekty lodnej dopravy (vlastníkov lodí, agentov, kapitánov, zasielateľov a iných), ak sú na to oprávnené príslušným vnútroštátnym orgánom, a to najmä na účely uľahčenia elektronického podávania a prijímania správ v súlade s právnymi predpismi Únie.

2.1.2.   Centrálny systém SafeSeaNet

V spolupráci s členskými štátmi Komisia na politickej úrovni zodpovedá za riadenie a vývoj centrálneho systému SafeSeaNet a za dohľad nad ním, zatiaľ čo Európska námorná bezpečnostná agentúra v spolupráci s členskými štátmi a Komisiou je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (1) zodpovedná za:

technickú realizáciu a dokumentáciu systému SafeSeaNet,

vývoj, prevádzku a integráciu elektronických správ a údajov, ako aj údržbu rozhraní s centrálnym systémom SafeSeaNet vrátane údajov automatických identifikačných systémov získaných prostredníctvom satelitov, ako aj s rôznymi informačnými systémami uvedenými v tejto smernici a podľa bodu 3.

Centrálny systém SafeSeaNet zabezpečuje ako uzlový bod vzájomné prepojenie všetkých národných systémov SafeSeaNet a vytvára potrebnú IT infraštruktúru a postupy opísané v kontrolnom dokumente o rozhraní a funkciách uvedenom v bode 2.3.

2.2.   Zásady riadenia

Komisia zriadi riadiacu skupinu na vysokej úrovni, ktorá prijme svoj rokovací poriadok a ktorá sa skladá zo zástupcov členských štátov a Komisie, s cieľom:

predkladať odporúčania s cieľom zlepšiť účinnosť a bezpečnosť systému,

vhodným spôsobom usmerňovať vývoj systému,

pomáhať Komisii pri preskúmaní výkonnosti systému,

vhodným spôsobom usmerňovať vývoj interoperabilnej platformy na výmenu údajov, ktorá združuje informácie zo systému SafeSeaNet s informáciami z iných informačných systémov uvedených v bode 3,

schváliť kontrolný dokument o rozhraní a funkciách uvedený v bode 2.3 a všetky jeho zmeny,

prijať usmernenia na zber a šírenie informácií prostredníctvom systému SafeSeaNet vzťahujúce sa na príslušné orgány určené členskými štátmi na vykonávanie príslušných úloh podľa tejto smernice,

udržiavať kontakt s inými príslušnými pracovnými fórami, najmä skupinou pre zjednodušenie námorných administratívnych postupov a elektronické informačné služby.

2.3.   Kontrolný dokument o rozhraní a funkciách a technická dokumentácia

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vypracuje a vedie kontrolný dokument o rozhraní a funkciách (interface and functionalities control document, IFCD).

IFCD obsahuje podrobné údaje o požiadavkách na výkon a o postupoch uplatniteľných na vnútroštátne a centrálne prvky systému SafeSeaNet zameraných na zabezpečenie súladu s príslušnými právnymi predpismi Únie.

IFCD obsahuje pravidlá vzťahujúce sa na:

usmernenia pre prístupové práva pre riadenie kvality údajov,

integráciu údajov, ako sa uvádza v bode 3, a ich šírenie prostredníctvom systému SafeSeaNet,

prevádzkové postupy pre agentúru a členské štáty, v ktorých sa vymedzujú kontrolné mechanizmy pre kvalitu údajov v systéme SafeSeaNet,

bezpečnostné špecifikácie pre prenos a výmenu údajov a

archivovanie informácií na vnútroštátnej a centrálnej úrovni.

V IFCD sú uvedené spôsoby ukladania a dostupnosť informácií o nebezpečných alebo znečisťujúcich tovaroch v súvislosti s pravidelnými službami, ktorým bola udelená výnimka v súlade s článkom 15.

Technickú dokumentáciu týkajúcu sa systému SafeSeaNet, ako sú normy pre formát výmeny údajov, interoperabilita s inými systémami a aplikáciami, príručky používateľa, bezpečnostné špecifikácie siete a referenčné databázy využívané na podporu povinnosti podávať správy, vypracuje a vedie agentúra v spolupráci s členskými štátmi.

3.   Výmena a zdieľanie údajov

Systém musí používať priemyselné štandardy a musí byť schopný komunikovať s verejnými a súkromnými systémami používanými na tvorbu, poskytovanie alebo prijímanie informácií v rámci systému SafeSeaNet.

Komisia a členské štáty spolupracujú pri preskúmaní uskutočniteľnosti a vývoja funkcií, ktoré v rámci možností zabezpečia, aby poskytovatelia údajov vrátane kapitánov, vlastníkov, agentov, operátorov, zasielateľov a príslušných orgánov nemuseli predkladať informácie viackrát, pričom náležitým spôsobom zohľadnia povinnosti stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ (2) a v ďalších príslušných právnych predpisoch Únie. Členské štáty zabezpečia, aby predkladané informácie boli k dispozícii na použitie vo všetkých príslušných systémoch ohlasovania, oznamovacích systémoch, systémoch na zdieľanie informácií a monitorovacích a informačných systémoch pre lodnú dopravu.

Členské štáty vyvinú a prevádzkujú potrebné rozhrania na automatický prenos údajov elektronickou cestou do systému SafeSeaNet.

Centrálny systém SafeSeaNet sa používa na šírenie elektronických správ a údajov vymieňaných alebo zdieľaných v súlade s touto smernicou a príslušnými právnymi predpismi Únie, okrem iného:

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (3), pokiaľ ide o jej článok 12 ods. 3,

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia vrátanie trestných sankcií za trestné činy v oblasti znečistenia (4), pokiaľ ide o jej článok 10,

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (5), pokiaľ ide o jej článok 24,

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ, pokiaľ sa uplatňuje jej článok 6.

Prevádzkou systému SafeSeaNet by sa malo uľahčiť zriadenie európskeho priestoru námornej dopravy bez prekážok.

V prípade, že medzinárodné pravidlá dovoľujú presmerovanie informácií z identifikácie a sledovania lodí na veľkú vzdialenosť týkajúcich sa plavidiel tretích krajín, siete SafeSeaNet sa použijú na šírenie informácií z identifikácie a sledovania lodí na veľkú vzdialenosť prijatých v súlade s článkom 6b tejto smernice medzi členskými štátmi, a to s dodržaním primeranej úrovne bezpečnosti.

4.   Bezpečnosť a prístupové práva

Centrálny systém SafeSeaNet a národné systémy SafeSeaNet musia spĺňať požiadavky stanovené v tejto smernici týkajúce sa dôvernosti informácií, ako aj zásady bezpečnosti a špecifikácie uvedené v IFCD, najmä pokiaľ ide o prístupové práva.

Členské štáty identifikujú všetkých používateľov, ktorým pridelia rolu a súbor prístupových práv v súlade s IFCD.“


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81.

(4)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11.

(5)  Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57.