16.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 298/16


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2014/97/EÚ

z 15. októbra 2014,

ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (1), a najmä na jej článok 5 ods. 3 a článok 7 ods. 5 a 6,

keďže:

(1)

Je nevyhnutné určiť ustanovenia týkajúce sa registra dodávateľov stanoveného v smernici 2008/90/ES, ako aj povinností dodávateľov, pokiaľ ide o oznamovanie.

(2)

Členské štáty by v záujme transparentnosti mali sprístupniť uvedený register, ak je to vhodné. Rozhodnutie o uverejnení registra alebo jeho častí sa ponecháva na členských štátoch.

(3)

Mal by sa zriadiť register odrôd. Do registra odrôd by sa okrem odrôd zaregistrovaných podľa smernice 2008/90/ES mali zahrnúť aj odrody zaregistrované podľa smernice Rady 92/34/EHS (2). V registri by sa malo uvádzať, či existuje úradný opis alebo úradne uznaný opis príslušných odrôd.

(4)

Geneticky modifikované odrody by sa mali registrovať len v prípade, že pestovanie geneticky modifikovaného organizmu, z ktorého odroda pozostáva, je povolené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (3) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (4).

(5)

Mali by sa stanoviť podmienky, podľa ktorých sa odrody majú registrovať ako odrody s úradným opisom, ako aj postup registrácie. V súlade s ustanoveniami smernice 2008/90/ES členské štáty môžu stanoviť podmienky týkajúce sa registrácie odrody s úradne uznaným opisom.

(6)

Na účely registrácie odrody ako odrody s úradným opisom by mal byť zodpovedným úradným orgánom stanovený takýto opis.

(7)

Mala by sa stanoviť dĺžka platnosti registrácie, predĺženie registrácie a odstránenie odrody z registra odrôd.

(8)

Členské štáty by si mali vzájomne poskytovať určité informácie týkajúce sa registrovaných odrôd a žiadostí o registráciu odrôd a oznamovať ich aj Komisii. Komisia by mala na základe týchto informácií uverejniť spoločný zoznam odrôd s cieľom vytvoriť transparentnú a jednoducho prístupnú databázu na zvýšenie istoty na trhu.

(9)

Je vhodné zrušiť smernicu Komisie 93/79/EHS (5).

(10)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre množiteľský materiál a rody a druhy ovocných rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Register dodávateľov

1.   Členské štáty vedú a aktualizujú register dodávateľov, ako je stanovené v článku 5 ods. 1 smernice 2008/90/ES.Tento register sa ďalej uvádza ako „register dodávateľov“.

Uvedený register obsahuje okrem dodávateľov zaregistrovaných v súlade s touto smernicou aj dodávateľov akreditovaných v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 6 ods. 1 smernice 92/34/EHS.

Ak je to vhodné, členské štáty register dodávateľov sprístupnia.

2.   Register dodávateľov obsahuje tieto informácie:

a)

meno, adresu a kontaktné údaje dodávateľa;

b)

činnosti v zmysle článku 2 ods. 9 smernice 2008/90/ES, ktoré vykonáva dodávateľ v dotknutom členskom štáte, adresa príslušných priestorov a hlavné dotknuté rody alebo druhy; a

c)

registračné číslo alebo kód.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby zodpovedný úradný orgán odstránil fyzickú alebo právnickú osobu z registra dodávateľov, ak sa preukáže, že daná osoba prestala vykonávať činnosť v zmysle článku 2 ods. 9 smernice 2008/90/ES.

Článok 2

Oznamovacia povinnosť dodávateľov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia oznamovali informácie uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) a b).

Oznamovanie sa však nevyžaduje od dodávateľov akreditovaných v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 92/34/EHS.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia oznámili každú zmenu svojej situácie súvisiacu s informáciami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. a) a b).

3.   Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia boli informovaní o svojej registrácii a všetkých jej úpravách v lehote, ktorá bude upravená vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 3

Register odrôd

1.   Členské štáty vedú, aktualizujú a uverejňujú register odrôd (ďalej len „register odrôd“).

Do registra odrôd sú okrem odrôd zaregistrovaných v súlade s touto smernicou zapísané aj odrody zaregistrované do 30. septembra 2012 v súlade s článkom 9 ods. 3 smernice 92/34/ES a odrody zaregistrované v súlade s druhou vetou prvého pododseku článku 7 ods. 4 smernice 2008/90/ES.

2.   Register odrôd obsahuje tieto informácie:

a)

názov odrody a jeho synonymá;

b)

druh, ku ktorému odroda patrí;

c)

označenie „úradný opis“, prípadne „úradne uznaný opis“;

d)

dátum registrácie alebo podľa okolností jej predĺženia;

e)

koniec platnosti registrácie.

3.   Členské štáty vedú spis o každej odrode, ktorú zaregistrujú. Tento spis obsahuje opis odrody a zhrnutie všetkých skutočností súvisiacich s registráciou odrody.

Článok 4

Podmienky registrácie odrôd

1.   Členské štáty zabezpečia registráciu odrody ako odrody s úradným opisom, pokiaľ spĺňa nasledujúce požiadavky:

a)

odroda je odlišná, vyrovnaná a stála v zmysle odseku 2;

b)

je k dispozícii jej vzorka a

c)

v prípade geneticky modifikovaných odrôd je pestovanie geneticky modifikovaného organizmu, z ktorého odroda pozostáva, povolené podľa smernice 2001/18/ES alebo nariadenia (ES) č. 1829/2003.

2.   Odroda sa považuje za:

a)

„odlišnú“, ak je na základe prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov možné zreteľne odlíšiť danú odrodu od akejkoľvek inej odrody všeobecne známej ku dňu podania žiadosti uvedenej v článku 5;

b)

„vyrovnanú“, ak je (v závislosti od variability, ktorú možno predpokladať na základe konkrétnych osobitostí jej rozmnožovania) dostatočne vyrovnaná z hľadiska prejavu tých znakov, ktoré sú súčasťou preskúmania odlišnosti, ako aj všetkých ďalších znakov použitých pri opise odrody;

c)

„stálu“, ak sa prejav znakov, ktoré sú súčasťou preskúmania odlišnosti, ako aj všetkých ostatných znakov použitých pri opise odrody, nezmení po opakovanom množení alebo (v prípade mikropropagácie) na konci každého cyklu.

Článok 5

Žiadosť o registráciu odrody

1.   Pri registrácii odrody ako odrody s úradným opisom členské štáty vyžadujú podanie písomnej žiadosti zodpovednému úradnému orgánu dotknutého členského štátu.

2.   V žiadosti sú uvedené tieto informácie:

a)

informácie požadované v technických dotazníkoch stanovených v čase podania žiadosti:

i)

v prílohe II k Protokolom pre skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť, ktoré vydala Správna rada Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) pre príslušné druhy, pre ktoré bol takýto protokol uverejnený, alebo (v prípade, že neboli uverejnené žiadne takéto protokoly);

ii)

v oddiele X Skúšobných usmernení pre vykonávanie skúšok odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti vydaných Medzinárodnou organizáciou pre ochranu nových druhov rastlín (UPOV) a v prílohe k danému skúšobnému usmerneniu pre príslušné druhy, pre ktoré takéto usmernenia boli uverejnené, alebo (v prípade, že neboli uverejnené žiadne takéto usmernenia);

iii)

vo vnútroštátnych ustanoveniach;

b)

informácie o tom, či je odroda úradne zaregistrovaná v inom členskom štáte alebo je podaná žiadosť o takúto registráciu v inom členskom štáte;

c)

navrhovaný názov;

d)

v prípade geneticky modifikovanej odrody dôkaz o tom, že pestovanie geneticky modifikovaného organizmu, z ktorého odroda pozostáva, je povolené podľa smernice 2001/18/ES alebo nariadenia (ES) č. 1829/2003.

3.   Žiadateľ môže spolu so žiadosťou predložiť:

a)

úradný opis podľa článku 6 ods. 5 vypracovaný zodpovedným úradným orgánom iného členského štátu;

b)

všetky ostatné relevantné informácie.

Článok 6

Preskúmanie žiadostí

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď zodpovedný úradný orgán dostane žiadosť o registráciu odrody ako odrody s úradným opisom, prebehlo preskúmanie danej odrody v súlade s odsekmi 2, 3 a 4.

2.   Na účely vypracovania úradného opisu odrody sa uskutočnia poľné skúšky.

Poľné skúšky sa nemusia vykonávať v prípade, ak žiadateľ predloží informácie v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. a) a zodpovedný úradný orgán dospeje k záveru, že uvedenými informáciami sa preukazuje splnenie podmienok registrácie stanovených v článku 4.

Ak sa poľné skúšky musia vykonať, zodpovedný úradný orgán si vyžiada vzorku materiálu odrody.

3.   Poľné skúšky uvedené v odseku 2 vykonáva:

a)

zodpovedný úradný orgán, ktorý prijal žiadosť, alebo

b)

zodpovedný úradný orgán iného členského štátu, ktorý súhlasil s tým, že vykoná príslušné poľné skúšky, alebo

c)

právnická osoba v súlade s článkom 13 ods. 2 smernice 2008/90/ES.

Ak sa uplatňuje písmeno c) a skúšky sa uskutočnia v priestoroch súkromných podnikov, zodpovedný úradný orgán zabezpečí, aby neboli prijaté žiadne opatrenia, ktoré by mohli narušiť úradné preskúmanie.

4.   Poľné skúšky sa vykonávajú v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami týkajúcimi sa usporiadania pokusu, podmienok pestovania a minimálneho počtu sledovaných znakov odrody:

a)

Protokoly pre skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť, ktoré vydala Správna rada Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) uplatniteľné na začiatku technického preskúmania alebo (v prípade, že neboli uverejnené žiadne protokoly pre príslušný druh);

b)

Skúšobné metodiky pre vykonávanie skúšok odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti vydané Medzinárodnou organizáciou pre ochranu nových odrôd rastlín (UPOV) uplatniteľné na začiatku technického preskúmania, alebo (v prípade, že neboli uverejnené žiadne metodiky pre príslušný druh);

c)

národné metodiky.

5.   Ak zodpovedný úradný orgán na základe preskúmania uvedeného v odseku 1 dospeje k záveru, že daná odroda spĺňa podmienky uvedené v článku 5, vypracuje úradný opis a začlení danú odrodu do registra odrôd.

Článok 7

Platnosť registrácie odrody

Maximálna lehota platnosti registrácie odrody je 30 rokov.

V prípade geneticky modifikovaných odrôd je platnosť registrácie obmedzená na obdobie, na ktoré je povolené pestovanie geneticky modifikovaného organizmu, z ktorého odroda pozostáva, podľa smernice 2001/18/ES alebo nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Článok 8

Predĺženie registrácie odrody

1.   Členské štáty zabezpečia možnosť predĺženia registrácie na ďalšie obdobie maximálne 30 rokov, a to pod podmienkou, že materiál príslušnej odrody bude stále prístupný.

V prípade geneticky modifikovanej odrody je predĺženie registrácie podmienené tým, že pestovanie daného geneticky modifikovaného organizmu je naďalej povolené podľa smernice 2001/18/ES alebo nariadenia (ES) č. 1829/2003. Predĺženie je obmedzené na obdobie povolenia dotknutého geneticky modifikovaného organizmu.

2.   Na účely predĺženia registrácie členské štáty vyžadujú podanie písomnej žiadosti príslušnému zodpovednému úradnému orgánu dotknutého členského štátu. K žiadosti musí byť priložený dôkaz o splnení podmienok stanovených v odseku 1.

Členský štát však môže predĺžiť registráciu odrody, v prípade ktorej nebola podaná žiadna písomná žiadosť, ak sa domnieva, že predĺženie pomôže pri zachovaní genetickej diverzity a udržateľnej výroby, príp. poslúži inému všeobecnému záujmu.

Článok 9

Odstránenie odrody z registra odrôd

Členské štáty zabezpečia odstránenie odrody z registra odrôd v prípade, že:

a)

nie sú splnené podmienky registrácie stanovené v článku 4;

b)

v čase podania žiadosti o registráciu alebo v priebehu preskúmania boli poskytnuté nepravdivé alebo skreslené údaje o skutočnostiach, na základe ktorých bola odroda zaregistrovaná.

Článok 10

Oznamovanie

1.   Každý členský štát oznámi zodpovedným úradným orgánom ostatných členských štátov a Komisii informácie potrebné na prístup do registra odrôd príslušného členského štátu.

Každý členský štát čo najskôr oznámi Komisii začlenenie odrody do svojho registra odrôd, ako aj všetky ďalšie zmeny svojho registra odrôd.

2.   Každý členský štát na požiadanie sprístupní inému členskému štátu alebo Komisii:

a)

úradný alebo úradne uznaný opis odrôd zaregistrovaných v registri odrôd príslušného členského štátu;

b)

výsledky preskúmaní žiadostí o registráciu odrôd, ktoré sa uskutočnili v príslušnom členskom štáte podľa článku 6;

c)

všetky ďalšie dostupné informácie týkajúce sa odrôd začlenených do registra odrôd príslušného členského štátu alebo odstránených z uvedeného registra;

d)

zoznam odrôd, v prípade ktorých sú doteraz v konaní žiadosti o registráciu v príslušnom členskom štáte.

Článok 11

Spoločný zoznam

Komisia na základe informácií, ktoré jej boli poskytnuté v súlade s pododsekom 2 ods. 1 článku 10, zostaví, pravidelne aktualizuje a uverejňuje v elektronickom formáte spoločný zoznam odrôd zapísaných do registrov odrôd v jednotlivých členských štátoch.

Článok 12

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a najneskôr do 31. decembra 2016 uverejnia právne predpisy, nariadenia a administratívne ustanovenia nevyhnutne potrebné na splnenie požiadaviek tejto smernice. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Uvedené ustanovenia sa v členských štátoch uplatňujú od 1. januára 2017.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 13

Zrušenie

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa zrušuje smernica 93/79/EHS.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 15. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8.

(2)  Smernica Rady 92/34/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia (Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 10).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

(5)  Smernica Komisie 93/79/EHS z 21. septembra 1993, ktorou sa stanovujú dodatočné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa odrodových zoznamov množiteľského materiálu ovocných rastlín a ovocných rastlín, ktoré vedú dodávatelia podľa smernice 92/34/EHS (Ú. v. ES L 256, 14.10.1993, s. 25).