16.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 298/12


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2014/96/EÚ

z 15. októbra 2014

o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2008/90/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/90/EHS z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Je vhodné prijať požiadavky vzhľadom na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, aby sa zabezpečilo, že ich uvádzanie do obehu sa uskutoční v súlade so smernicou 2008/90/ES.

(2)

Pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín úradne certifikovaný ako predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál a ovocné dreviny úradne certifikované ako certifikovaný materiál, je potrebné stanoviť požiadavky na uzatváranie a balenie.

(3)

Predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál by sa mal uvádzať do obehu označený náveskou, ktorá spĺňa určité požiadavky. Návesku by mal pripraviť a upevniť zodpovedný úradný orgán. Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť, že zodpovedný úradný orgán môže povoliť dodávateľovi, aby pripravil a pod jeho dohľadom upevnil návesku. Dizajn návesky by mal v každom prípade určiť príslušný zodpovedný orgán v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

(4)

Aby dávky rôznych odrôd alebo typov predzákladného, základného alebo certifikovaného materiálu mohli byť spolu uvedené do obehu, mali by mať členské štáty možnosť vystaviť sprievodný doklad na doplnenie návesky s cieľom uľahčiť informovanie používateľov a zlepšiť vysledovateľnosť a kontroly dávok vo všetkých štádiách uvádzania do obehu. Tento doklad by mal pripraviť zodpovedný úradný orgán alebo príslušný dodávateľ pod dohľadom zodpovedného úradného orgánu.

(5)

Na uvádzanie materiálu CAC (Conformitas Agraria Communitatis) do obehu by sa mal vyžadovať doklad pripravený dodávateľom.

(6)

Opatrenia stanovené touto smernicou sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre množiteľský materiál a rastliny ovocných rodov a druhov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Požiadavky na označovanie, uzatváranie a balenie

Členské štáty zabezpečia, aby množiteľský materiál ovocných drevín (ďalej len „množiteľský materiál“), úradne certifikovaný ako predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál, a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia (ďalej len „ovocné dreviny“), úradne certifikované ako certifikovaný materiál, boli uvádzané do obehu len vtedy, ak spĺňajú požiadavky na označovanie, uzatváranie a balenie stanovené v článkoch 2 a 4. Prípadne sa môže použiť sprievodný doklad podľa článku 3 na doplnenie návesky.

Členské štáty zabezpečia, aby sa množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré sú kvalifikované ako materiál CAC (Conformitas Agraria Communitatis), uvádzali do obehu len vtedy, ak spĺňajú požiadavky týkajúce sa dokladu dodávateľa stanovené v článku 5.

Článok 2

Náveska na predzákladný, základný a certifikovaný materiál

1.   Členské štáty zabezpečia, aby zodpovedný úradný orgán v súlade s odsekmi 2 až 5 pripravil pre predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál návesku a upevnil ju na rastliny alebo časti rastlín, ktoré sa uvádzajú do obehu ako množiteľský materiál alebo ovocné dreviny. Členské štáty môžu stanoviť, že zodpovedný úradný orgán môže povoliť dodávateľovi, aby pod jeho dohľadom pripravil a upevnil návesku. Dizajn návesky určí príslušný zodpovedný orgán v súlade s odsekmi 2, 3 a 4.

Množiteľský materiál alebo ovocné dreviny, ktoré sú súčasťou tej istej dávky, sa môžu uvádzať do obehu s jednou náveskou, ak sú súčasťou toho istého balíka, zväzku alebo kontajnera a ak je táto náveska upevnená v súlade s odsekom 5 druhým pododsekom.

Členské štáty môžu stanoviť, že ovocné dreviny, ktoré majú jeden alebo viac rokov, majú byť náveskované individuálne. V tomto prípade sa náveskovanie môže vykonať na poli pred vyorávaním alebo počas vyorávania alebo neskôr. Ak sa náveskovanie vykonáva neskôr, rastliny z tej istej dávky sa musia vyorať spolu a držať oddelene od iných dávok v označených kontajneroch, až pokým tieto rastliny nie sú onáveskované.

2.   Náveska musí obsahovať tieto informácie:

a)

údaj „pravidlá a normy EÚ“;

b)

členský štát, ktorý vykonal náveskovanie, alebo príslušný kód;

c)

zodpovedný úradný orgán alebo príslušný kód;

d)

meno/názov dodávateľa alebo jeho registračné číslo/kód vydaný príslušným úradným orgánom;

e)

referenčné číslo balíka alebo zväzku, individuálne sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže;

f)

botanický názov;

g)

kategória a v prípade základného materiálu aj číslo generácie;

h)

názov odrody a prípadne klonu; v prípade podpníkov, ktoré nepatria k odrode, názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid. Pokiaľ ide o vrúbľované ovocné dreviny, takéto informácie sa musia poskytnúť v prípade podpníkov a vrúbľa. Pokiaľ ide o odrody, v prípade ktorých žiadosť o úradnú registráciu alebo udelenie právnej ochrany odrody je v konaní, musia tieto informácie uvádzať: „navrhovaný názov“ a „žiadosť v konaní“;

i)

prípadne údaj „odroda s úradne uznaným opisom“;

j)

množstvo;

k)

krajina výroby a príslušný kód, ak sa odlišuje od členského štátu, ktorý vykonal náveskovanie;

l)

rok vydania;

m)

v prípade nahradenia pôvodnej návesky inou náveskou: rok vydania pôvodnej návesky.

3.   Náveska musí byť vytlačená nezmazateľne v jednom z úradných jazykov Únie, ľahko viditeľná a čitateľná.

4.   Ak sa použije farebná náveska na určitú kategóriu rastlín alebo časti rastlín, farba návesky musí byť:

a)

biela s uhlopriečnym fialovým pásom na predzákladný materiál;

b)

biela na základný materiál;

c)

modrá na certifikovaný materiál.

5.   Náveska sa musí upevniť na rastliny alebo časti rastlín, ktoré sa majú uviesť do obehu ako množiteľský materiál alebo ovocné dreviny. Ak sa takéto rastliny alebo časti rastlín uvádzajú do obehu v balíku, zväzku alebo kontajneri, náveska sa musí upevniť na takýto balík, zväzok alebo kontajner.

Ak v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom množiteľský materiál alebo ovocné dreviny sú uvádzané do obehu s jednou náveskou, takáto náveska sa upevní na balík, zväzok alebo kontajner zostavený z tohto množiteľského materiálu alebo ovocných drevín.

Článok 3

Sprievodný doklad na predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál

1.   Členské štáty môžu stanoviť, že sprievodný doklad môže vyhotoviť zodpovedný úradný orgán alebo príslušný dodávateľ pod dohľadom tohto orgánu na dávky rôznych odrôd alebo typov predzákladného, základného alebo certifikovaného materiálu, ktoré sú uvádzané spolu do obehu, na doplnenie návesky uvedenej v článku 2.

2.   Sprievodný doklad musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

obsahovať informácie stanovené v článku 2 ods. 2 a ako sú uvedené na príslušnej náveske;

b)

byť napísaný v jednom z úradných jazykov Únie;

c)

byť dodaný aspoň v dvoch exemplároch (dodávateľ a príjemca);

d)

sprevádzať materiál z miesta dodávateľa na miesto príjemcu;

e)

obsahovať meno a adresu príjemcu;

f)

obsahovať dátum vydania dokumentu;

g)

obsahovať prípadne doplňujúce informácie relevantné pre príslušné dávky.

3.   Ak sú informácie v sprievodnom doklade v rozpore s informáciami na náveske uvedenej v článku 2, platia informácie na náveske.

Článok 4

Požiadavky na uzatváranie a balenie predzákladného, základného alebo certifikovaného materiálu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál je uvádzaný v dávkach dvoch alebo viacerých rastlín alebo častí rastlín, boli tieto dávky dostatočne homogénne.

Rastliny alebo časti rastlín, ktoré tieto dávky tvoria, musia spĺňať požiadavky písmena a) alebo b):

a)

rastliny alebo časti rastlín sú v balíku alebo hermeticky uzavretom kontajneri, ako je vymedzené v odseku 2, alebo

b)

rastliny alebo časti rastlín sú súčasťou hermeticky uzavretého zväzku, ako je vymedzené v odseku 2.

2.   Na účely tejto smernice „uzatvorenie“ znamená: v prípade balíka alebo kontajnera uzatvorenie takým spôsobom, že otvorenie nie je možné bez poškodenia uzáveru; v prípade zväzku zviazanie takým spôsobom, že rastliny alebo časti rastlín, ktoré sú súčasťou zväzku, nemožno oddeliť bez poškodenia zviazania. Balík, kontajner alebo zväzok musia byť onáveskované takým spôsobom, že odstránenú návesku nemožno opäť použiť.

Článok 5

Doklad dodávateľa na materiál CAC

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa materiál CAC uvádzal do obehu s dokladom pripraveným dodávateľom a v súlade s odsekmi 2 a 3 (ďalej len „doklad dodávateľa“).

Členské štáty zabezpečia, aby doklad dodávateľa nebol podobný náveske uvedenej v článku 2 ani sprievodnému dokladu uvedenému v článku 3 tak, aby sa zabránilo akejkoľvek možnej zámene medzi dokladom dodávateľa a tými dvoma dokladmi.

2.   Doklad dodávateľa musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

údaj „pravidlá a normy EÚ“;

b)

členský štát, v ktorom bol pripravený doklad dodávateľa, alebo príslušný kód;

c)

zodpovedný úradný orgán alebo príslušný kód;

d)

meno/názov dodávateľa alebo jeho registračné číslo/kód vydaný príslušným úradným orgánom;

e)

sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže;

f)

botanický názov;

g)

materiál CAC;

h)

názov odrody a prípadne klonu. V prípade podpníkov, ktoré nepatria k odrode, sa uvedie názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid. V prípade vrúbľovaných ovocných drevín sa takéto informácie poskytnú pre podpníky a vrúbeľ. Pokiaľ ide o odrody, v prípade ktorých žiadosť o registráciu alebo udelenie právnej ochrany odrôd je v konaní, musia tieto informácie uvádzať: „navrhovaný názov“ a „žiadosť v konaní“;

i)

množstvo;

j)

krajina výroby a príslušný kód, ak sa odlišuje od členského štátu, v ktorom bol pripravený doklad dodávateľa;

k)

dátum vydania dokladu.

3.   Doklad dodávateľa musí byť vytlačený nezmazateľne v jednom z úradných jazykov Únie, ľahko viditeľný a čitateľný.

Článok 6

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2017.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Doložka o preskúmaní

Komisia preskúma článok 2 ods. 4 do 1. januára 2019.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 15. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8.