25.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 219/40


SMERNICA RADY 2014/86/EÚ

z 8. júla 2014,

ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 115,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Smernicou Rady 2011/96/EÚ (3) sa oslobodzujú dividendy a iné rozdelenia zisku, ktoré sú vyplácané dcérskymi spoločnosťami ich materským spoločnostiam, od zrážkovej dane a zamedzuje sa dvojitému zdaneniu týchto príjmov na úrovni materskej spoločnosti.

(2)

Výhody plynúce zo smernice 2011/96/EÚ by nemali viesť k situáciám dvojitého nezdanenia, a teda neúmyselne daňovo zvýhodniť skupiny materských a dcérskych spoločností z rozličných členských štátov oproti skupinám spoločností z toho istého členského štátu.

(3)

Aby sa zabránilo situáciám dvojitého nezdanenia v dôsledku rozdielov v zdaňovaní rozdelenia zisku medzi členskými štátmi, členský štát materskej spoločnosti a členský štát jeho stálej prevádzkarne by nemali týmto spoločnostiam umožniť využitie oslobodenia od dane poskytovaného na prijaté rozdelené zisky, pokiaľ sú tieto zisky daňovým výdavkom u dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti.

(4)

Je vhodné aktualizovať časť A prílohy I k smernici 2011/96/EÚ, aby zahŕňala formy spoločností, ktoré podliehajú dani z príjmov právnických osôb v Poľsku, a iné formy spoločností, ktoré boli zavedené v práve obchodných spoločností v Rumunsku.

(5)

Smernica 2011/96/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2011/96/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 4 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

upustí od zdanenia takýchto ziskov v rozsahu, v akom tieto zisky nie sú daňovým výdavkom u dcérskej spoločnosti, a zdaní takéto zisky v rozsahu, v akom sú daňovým výdavkom u dcérskej spoločnosti, alebo“.

2.

V časti A prílohy I sa písmeno u) nahrádza takto:

„u)

spoločnosti podľa poľského práva označované ako: ‚spółka akcyjna‘, ‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością‘, ‚spółka komandytowo-akcyjna‘;“.

3.

V časti A prílohy I sa písmeno w) nahrádza takto:

„w)

spoločnosti podľa rumunského práva označované ako: ‚societăți pe acțiuni‘, ‚societăți în comandită pe acțiuni‘, ‚societăți cu răspundere limitată‘, ‚societăți în nume colectiv‘, ‚societăți în comandită simplă‘;“.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 2015. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 8. júla 2014

Za Radu

predseda

P. C. PADOAN


(1)  Stanovisko z 2. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 25. marca 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. EÚ L 345, 29.12.2011, s. 8).