25.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 184/11


SMERNICA KOMISIE 2014/82/EÚ

z 24. júna 2014,

ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o všeobecné odborné znalosti, zdravotné požiadavky a požiadavky súvisiace s preukazmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 31,

keďže:

(1)

Príloha II k smernici 2007/59/ES obsahuje ustanovenie, podľa ktorého zrak oboch očí nemusí byť efektívny, v prípade primeraného prispôsobenia a dostatočnej skúsenosti s kompenzáciou a len v prípade, ak stratí binokulárne videnie po nástupe do zamestnania. Toto ustanovenie je v rozpore s ostatnými požiadavkami prílohy II k smernici 2007/59/ES vzťahujúcimi sa na zrak a môže mať za následok ohrozenie vysokej úrovne bezpečnosti železničnej prevádzky.

(2)

Navyše určité požiadavky v prílohách IV a VI k smernici 2007/59/ES týkajúce sa preukazu a osvedčenia nie sú dostatočne jasné, dôsledkom čoho je rozličné uplatňovanie v členských štátoch, čo v konečnom dôsledku môže ohroziť zavedenie harmonizovaného systému preukazov pre rušňovodičov v Únii.

(3)

Európska železničná agentúra 7. mája 2012 predložila Európskej komisii odporúčanie týkajúce sa zmeny príloh II, IV a VI k smernici 2007/59/EC. Konzultácie s orgánmi zastúpenými vo výbore pre európsky sociálny dialóg prebehli v súlade s článkom 31 uvedenej smernice.

(4)

Pre rušňovodičov, ktorí získali alebo získajú preukaz v súlade so smernicou 2007/59/ES pred dátumom uplatňovania tejto smernice, by sa mali stanoviť prechodné opatrenia.

(5)

Smernica 2007/59/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý pomáha Komisii podľa článku 32 ods. 1 smernice 2007/59/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2007/59/ES sa mení takto:

1.

Príloha II sa mení takto:

V bode „1.2. Zrak“ sa siedma zarážka nahrádza takto:

„—

zrak oboch očí: efektívny.“

2.

Príloha IV sa nahrádza textom v prílohe I k tejto smernici.

3.

Príloha VI sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe II k tejto smernici.

Článok 2

Rušňovodiči, ktorí získali alebo získajú preukaz v súlade so smernicou 2007/59/ES pred dátumom uplatňovania uvedeným v článku 3 ods. 1 tejto smernice, sa považujú za rušňovodičov, ktorí spĺňajú jej ustanovenia.

Článok 3

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. júla 2015. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.   Povinnosť transpozície a vykonávania tejto smernice sa nevzťahuje na Cyperskú republiku a Maltskú republiku, kým na ich území nebudú vybudované železničné systémy.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 24. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA IV

VŠEOBECNÉ ODBORNÉ ZNALOSTI A POŽIADAVKY NA ZÍSKANIE PREUKAZU

Cieľom ‚všeobecnej odbornej prípravy‘ je sprostredkúvať ‚všeobecnú‘ spôsobilosť vzhľadom na všetky aspekty relevantné pre výkon povolania rušňovodiča. Z tohto hľadiska bude všeobecná odborná príprava zameraná na základné poznatky a zásady, ktoré sa uplatňujú nezávisle od druhu a povahy železničných koľajových vozidiel alebo infraštruktúry. Možno ju organizovať bez praktických cvičení.

Spôsobilosť vzhľadom na osobitné druhy koľajových vozidiel alebo bezpečnostné a prevádzkové predpisy a techniky pri konkrétnej infraštruktúre nie je súčasťou ‚všeobecnej‘ spôsobilosti. Odborná príprava zameraná na zabezpečenie špecifickej spôsobilosti vzhľadom na koľajové vozidlá alebo infraštruktúru súvisí s osvedčením rušňovodiča a stanovuje sa v prílohách V a VI.

Všeobecná odborná príprava sa týka tematík v bodoch 1 až 7 uvedených ďalej. Nie sú zoradené podľa dôležitosti.

Slovesá uvedené v týchto bodoch označujú charakter spôsobilosti, ktorú má účastník odbornej prípravy nadobudnúť. Ich význam je opísaný v tejto tabuľke:

Charakter spôsobilosti

Opis

poznať, opísať

znamená nadobudnutie poznatkov (údaje, fakty) potrebných na pochopenie súvislostí

pochopiť/chápať, rozpoznať

znamená rozpoznanie a osvojenie si súvislostí, výkon úloh a riešenie problémov vo vymedzenom rámci

1.

Činnosť rušňovodiča, pracovné prostredie, úloha a zodpovednosť rušňovodiča počas železničnej prevádzky, profesionálne a osobnostné požiadavky vyplývajúce z povinností rušňovodiča

a)

poznať všeobecné predpisy a pravidlá týkajúce sa prevádzky a bezpečnosti železničnej dopravy (požiadavky a postupy týkajúce sa certifikácie rušňovodičov, nebezpečného tovaru, ochrany životného prostredia, protipožiarnej ochrany atď.);

b)

pochopiť špecifické požiadavky a profesionálne a osobnostné požiadavky (prevažne samostatná práca, práca na zmeny v 24 hodinovom cykle, osobná ochrana a bezpečnosť, čítanie a aktualizácia dokumentov atď.);

c)

pochopiť, aké správanie je zlučiteľné so zodpovednosťou v oblasti bezpečnosti (lieky, alkohol, drogy a iné psychoaktívne látky, choroby, stres, únava atď.);

d)

rozpoznať referenčné a prevádzkové dokumenty (napr. zbierka predpisov rušňovodiča, tabuľky traťových pomerov, príručka rušňovodiča);

e)

rozpoznať oblasti zodpovednosti a funkcie zúčastnených osôb;

f)

pochopiť význam precíznosti pri vykonávaní povinností a pri dodržiavaní pracovných postupov;

g)

pochopiť aspekty ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (napr. pravidlá správania sa na trati a v jej blízkosti, pravidlá bezpečného nastupovania do hnacieho vozidla a vystupovania z neho, ergonómia, bezpečnostné predpisy zamestnancov, osobné ochranné prostriedky atď.);

h)

poznať behaviorálne schopnosti a zásady (zvládanie stresu, extrémnych situácií atď.);

i)

poznať zásady ochrany životného prostredia (udržateľný spôsob jazdy atď.).

2.

Železničné technológie vrátane bezpečnostných zásad, ktoré tvoria základ prevádzkových predpisov

a)

poznať zásady, predpisy a ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti železničnej prevádzky;

b)

rozpoznať oblasti zodpovednosti a funkcie zúčastnených osôb.

3.

Základné zásady železničnej infraštruktúry

a)

poznať systémové a štrukturálne zásady a parametre;

b)

poznať všeobecné charakteristiky tratí, železničných staníc, zriaďovacích staníc;

c)

poznať železničné stavby (mosty, tunely, výhybky atď.);

d)

poznať prevádzkové režimy (jednokoľajová/dvojkoľajová železničná prevádzka atď.);

e)

poznať návestné systémy a systémy vlakového zabezpečovača;

f)

poznať bezpečnostné zariadenia (detektory horúcobežnosti nápravových ložísk, detektory dymu v tuneli atď.);

g)

poznať trakčné napájanie (trolejové vedenie, koľajnicové vedenie).

4.

Základné zásady dorozumievania v prevádzke

a)

poznať význam dorozumievania a prostriedky a postupy dorozumievania;

b)

rozpoznať osoby, s ktorými sa rušňovodič musí dorozumievať a ich úlohu a zodpovednosť (zamestnanci manažéra infraštruktúry, pracovné povinnosti iných členov vlakového personálu atď.);

c)

rozpoznať situácie/dôvody, ktoré si vyžadujú dorozumievanie;

d)

pochopiť metódy dorozumievania.

5.

Vlaky, ich zostava a technické požiadavky na hnacie vozidlá, osobné a nákladné vozne a iné koľajové vozidlá

a)

poznať všeobecné druhy trakcie (elektrická, dieselová, parná atď.);

b)

opísať konštrukciu vozidla (podvozky, skriňa vozidla, stanovište rušňovodiča, ochranné systémy atď.);

c)

poznať obsah a systémy označovania;

d)

poznať dokumentáciu o zložení vlakov;

e)

pochopiť brzdový systém a výpočet jeho výkonu;

f)

rozpoznať rýchlosť vlaku;

g)

rozpoznať maximálne zaťaženie spriahadla a sily v ňom;

h)

poznať funkcie a účel systému riadenia vlaku.

6.

Riziká spojené so železničnou prevádzkou vo všeobecnosti

a)

chápať zásady, ktorými sa riadi bezpečnosť dopravy;

b)

poznať riziká spojené so železničnou prevádzkou a rôzne spôsoby ich znižovania;

c)

poznať mimoriadne udalosti súvisiace s bezpečnosťou a pochopiť, aké správanie/reakcia je žiaduca;

d)

poznať postupy, ktoré sa uplatňujú pri nehodách, ktorých účastníkmi sú osoby (napr. evakuácia);

7.

Základné zásady fyziky

a)

pochopiť, aké sily pôsobia na koleso;

b)

rozpoznať faktory, ktoré ovplyvňujú zrýchlenie a brzdný účinok (poveternostné podmienky, brzdové zariadenie, znížená miera adhézie, pieskovanie atď.);

c)

chápať zásady elektrickej energie (obvody, meranie napätia atď.).“


PRÍLOHA II

Bod 8 prílohy VI sa nahrádza takto:

„8.   JAZYKOVÉ SKÚŠKY

Rušňovodiči, ktorí sa musia dorozumievať s manažérom infraštruktúry o otázkach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, musia mať jazykové znalosti v jazyku, ktorý určil príslušný manažér infraštruktúry. Musia mať také jazykové znalosti, aby sa mohli aktívne a účinne dorozumievať v bežných, nepriaznivých a núdzových situáciách.

Musia byť schopní používať metódu hlásení a metódu dorozumievania, ktorá je uvedená v TSI pre ‚prevádzku a riadenie dopravy‘. Rušňovodiči musia byť schopní rozumieť (počutému a prečítanému) a komunikovať (ústne aj písomne) na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR, ktorý zriadila Rada Európy (1).